Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Cagdas Yavmlan PROF. AKŞIT GOKTÜRK OKUMA UĞRAŞI YAKINOA ÇıKffOR Ederi: 35 £ira Ifiteme cdresl • Türkococj Cod 3941 Cağoloğlu IST«»MBUL Cumhuriy 55. Yıl; Sayı: 19639 Kurucusu: YUNUS NADÎ 350 Kuruş 31 Mart 1979 Cumartesi (Arfcası S a 11, 8ü. 6 do) TEl 3 3 3 6 JSA WSAKAP!SIUSKUOAA GENEL YETENEK KUKSU 7 2 8 NİSAN TOPUIKURSIAR ÇNISA* mmttmmmmmmımımıımıııımıiMmmMmiMimııiHfimııımıınMiımmMimiMiııiMififl^ ANKARA, (a a.) Anayaso MohKemesı'nın ışcı kıdem tazmınatlanno konon tavanı ıptalıne ılışkın korornın önumuzdekı 15 gun ıcnae Resmı Gazete'de vayım lanmasından sonra şcıler, emeklıîıklenne esas olan kıdem tazmınatlannın tamamırn olocoklandır Anayosa Mahkemesı'nın Iprat ettığı ış yasosının 14 maddeslnın şımdıye kodork. uygulanmasına gore. Işcllere kıdem tozmmatları odenırken, yürurlüktekl 110 lıra lık asgarl ücret 30'la carpılıyor, elde edılen sonucun da 7 5 katı vergıden muof tutuluyor. Böylece, kıdem tazmınatı olarak o denecek yıtlık tutar, 24 bın 750 lırayı aşo mryordu. ANKARA. (Cumnurıyst Burosu) Başbakan Bulent Ecevn, dun Cumnurbaşkanı Fahr: Korutürk'le goruştukten sonra gazetec lerın ceşıth sorulonnı yanıtlamış, ekonomık konuJorda bılgı vermıstır. Ecevlt. ekonomıyl guc'&ndırme programına ılışkın kararnomelenn gecıktığını soyleyer bır bosın mensubunun sorusu üzerıne, «Muhtelrf kararnameler ve karorlar yayınlandı. Hepsinın kororname olmcsı gerakJi değil. Bazılan bildirilerle, bazılorı da korar olarok yoyınlanıyor. Ornegln korarnameyto kamu kurulu$larına verilen ucretln hedefleri ocıklandı Ayrıca, faizlerle ilgH) calışma bıttl Bugünlerde ocıklanacott. Kent I d ulaşımlo llgill blr calışma (Arkası Sa. 11. Su. 8 d«) Kıdem tazminatı sınırını kaldıran karar Resmi Gazetede yayınlanınca u/gulanacak Başbakan: "Dış yardıma ilişkin gelişmelerde fazla umut belirtîsi görmemeliyiz,, Memur yan ödeme katsayısı 4'ten 6'ya çıkarılıyor ANKARA. ( Cumhuriy ei Burosu) Devlet Persone Daıresı tarafından hazırlanarak Başbakanlıga gondenlen kararname taslagıne. göre yan ödemelerde kat sayı 4 den 8 ya çıkarılmak tadır. Kararname aynen b* rumsenıp yürurlüge sokulursa, memuriann yan odemelerinde ayda brut 3C 0 Hra ile 2700 llra arasmda degışen Bir artış saglanmış olacaktır. Yan ödemeier 657 sayılı Devlet Personel Yasas'ı kapsancuna gıren tum me murlara uygulanmaktadır Devlet Personel Daıresının kararname taslağı Başbakanlıktan Malıye Bakanlıgı na gondenlnuştır Her yıl mart ayında Res parasız İ2sayfa Yalcm DOĞAN m! Gazete'de vayun!anarak yururluge gıren yan ode me kararnamesı bu yıl gecıkmış. gecıkme uzenne Ba kanlar Kurulu bır kararname yayımlayarak 1979 mahyılı içınde uygulanacak olan van ödeme kararnamesı çıkmcaya deh 1978 uygulamasının surdürulmesını* ıstemıştır. Aynı kararnamedo esKi ve yen1 Uigulama arasında herhangı bır fark orta>a cıkarsa bunun sonradan odenmesı o"goru!muştur Geçen ma'ı vıhnda yurur lüge gıren ve halen uygulanan yan odeme kararna mesi rerlne 1*79 maB yılında uygulanmak uzere yenl bır kararname taslagı hazırlanmıştır Devlet Personel Daıresı tarafından ha7!f!anarak Başbakanliga gondenlen karamame t^sla gında yan ödemelerde kat sayı 4 ten 6 ya yukseltılmış tır Odemelere temel olan pu anlar ıse aynen bırakılmış tır (Arkosı So 11. Su. 6 da) geliyor..: Tatilmiz için gerekli bılgıler... s || j| H Ayın olaylarının perde arkası Cumhuriyet Dergi'de BAŞBAKAN ECEVİT: "HÜKÜMET EYLEM TEHDİDİ ALTINDA GÖRÜŞME YAPMAZ,, • Deniz SOM Turklye Şoforler v» Otomobılcıler Federosyonu to Turklye Esnof ve SonatkâTfflr Konf*derasyonu Boşkanı Hjsomettın Tıyonsan'ın, yasaya svteırı olarak Istanbul Tıcaret Odası'na da koyıtlı bulunduğu ve tucca'lığını Istanbul Tıncret S cilıne 109210556S8 sar>> ilo resctl etlırdığı ortar.a cıkmıştır Tıyanşan'ım t coret sıcılıni 1972 yılmd» THY'nin Şışhane Yeşılköy otobüs se(Arkası Sa. 11 Sü. 7'de) Esnaf Dernekleri Başkanı Tiyanşan, Ticaret Odası'na kayıtlı TURKIVE ESNAF VE SANATKARLAR KONPEDERASYONU BAŞKANLIK DIVANl SIKIYÖNETlM SINIRLARI İCINDE KONTAK VE KEPENK KAPATMA KARARININ ERTELENDİĞINİ ACIKLADI. Korvtak ve kepenk» kopomo ey'emıne ı!ı$kın tepkıl«r sürerken Başbakon Bulent Ece/ıt dun Cumhurbaşkanı Fahrı Korjtu r k ılft yaptığ» goruşmeden sonra yaptıgı ocıkla mada cyasa dışi dırenış cagrılorıyla tehdıd <)» bulunarak hukümetten goruşme ta ep edı • < lemez» demıştır Öte yandan Turkıye Esnaf ve Sonatkarlar Konfederasyonu Başkanlık Dıvanı Sıkıyonetım sınırlon ıcınde kontok ve ke penk kapatma kara r ının ertelendığını ocıklo mıştır. Demirel: «Ne demekmiş, vatandasın kredisi kesilecek, bayilikleri kaldırılacakmış. Müstemleke mi burası?» Adolet Portısı Genel Başkoriı Suleymon Demirel hukunetın «Fevkalade telaşlı olduğunu. adeta kendi golgesinden korktugunu» ıler surerek kontak kapama ve kepenk ındırme ka rarlannn ustune vorış seklım tzorbolık» olarok nıtelenış ve «Turk vatandaşı boyle bır mua meleye muhotap olamaz Gayet ocıklıkla soyleyeylm kl olay işkencenın, zulmun devamıdır > demıştır AP Genel Başkanı Suleymon Demirel portı toplontılarına katılmak uzere dun ucokla AnKa(Arkası Sa 11, Sü. 1 d«) Cumhuriyet jllllllllllllMinilllUIII'IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIH I ıınıııııu Pazartesiye Dağıtıcınızda &>MtllHrWtllMUmHMUIimil1MIIItMtUiUlllll1tttlHIItUIJIIMIin«nHHIIllltlUIH!İIIIII<MltM]Ilttll|lillIHtMltlllllllıttlltltlltfUlltHIIU* lUUflUllUlllllUIIUUlIllltlllŞ 3 i Rosenberg'ler Hesap Soruyor BİR GÜN ÖĞRENECEKSİNİZ EVLÂTLARIM, ÖĞRENECEKSİNİZ,. NEDEN GITTIK TOPRAK ALTINDA UYUMAYA.,, Ethel ROSENBERG JUÜUS VE ETHEL ROSENBERG'İN OĞULLARI MICHAEL VE ROBERT YEPYENI BELGELER ELDE EDEREK ROSENBERG DAVASININ YENIDEN GÖRULMESI İCIN MUCADELE EDIYORLAR.. Haberi 6. Sayfada "Kıbrıs'ta çıkmaz derinleşti,, ANKARA (Cumhuriyef Burosu Kıbrıs Rum Yonetımının BU Genei Sekreten VValdheım'ır son onenstnı de reddetmesı Arkara'yo gore Kıbrıs'ta çıkmazt derınleştırmıştır. Kıbrıs Rurr Yonetımının bu tutumu ıle «Moraş'ı öncelikle elde edereh sorunun kesın blr cozume ulaştırılması yanlısı olmadığını ve ekonomik • sıyası ablukayı su* durerek KTFD'yı dış dunyadar soyulloma gırısımlerınde kararlı bulunduğunu belgelediğin Ankara'dakı dıplomatıK çevrelerde bıldınlmektedır. (Arkası Sa. 11, Sü. 4'd«J Bazı illerin Emniyet Müdürleri değıştirildi dstanbut Haber Servısi) Emnıjet orçut'Jnde venıden ba/ı degışıklıkler yapılrn'^tır Son yapılan deg.şıkhklere goıe Hatav Emn'jet Mudu ru Cevat \ urdakul Adana >a, Adana Emnnet Mudu ru Yılmaz Çapın Izmır Em nıyet Başmufettışlıgıne Van Emmj et Muduru Ugur Musaoguüan Hatav Emnj yet Mudurlugune Gumuşha (Arkosı Sa 11, Su 2 de) tı Rosenberg'ler Hesap Soruyor,,da OLAYLA ILGİLI YEPYENI BELGELERI, JULIUS VE ETHEL'IN BIRBIRLERINE VE COCUKLARINA YAZDIKLARl BILINMEYEN MEKTUPLARI BULACAKSINIZ.. İngiltere Muhafazakar Parti sözcüsü arabasına konulan bombayla öldürüldü LONDRA, (ANKA) ingiltere Muhafazakâr Partı Mılletvekılı ve partının Kuzey Irlandc Sozcusu Ery Kneew bombal saldırı sonunda oldurulmüstur. Ingılız parlamenterın arabasına konulcn bomba, parlamento bınasının yakmında arabc parkmdo potlomıs. Muhofazakâr Portı mılletvekılının olumune neden olmustu' (Arkası Sa. 11. Su 6 da) j'ıiıııııi'iiKiııııııırıııııııtımıınııııtııııııiüiııııiHiHimııııııııııııiL İstanbui'daki Iranhlar oy kullanırken gösteri yapanları polis dağıttı Istanbul Haber Servisl Turkıye'de bulunon Iranlı'lar. halk oylaması ıcın Istanbul, Erzurum, Trabzon Iran Konsolosluklarında Ankara'da da Elcılılc bınasında sandrk başına gıderek referanduma katılmışlcrdır. Istanbul'da yapılan oylama sırasmda Iranlı bazi öğrencl grupları çeşıtlı sloganlar atmışlar, ancok guvenlık onlemleri alan polısler tarafından dağıtılmışlardır Ankara'da da yapılan oylama sırasındo bazı gruplar cesıtlı sloganlar atmışlar, ancak buroda herhongı bır olay cıkmamıştır. Iran'ın Ankara Bü yakelcılıgı Mjsteşarı Mansour Moyed, yaptığı aciKİamada, Referandumun sonucu bellı Islam Cumhurıyetı kabul edıle cek ancak, Islam Currhurıyetı lehıne o/ kuılar.aılam yuzds 99 mu yoksa yuzde 9S'mı oic(Arkası Sa. 11. Su. 7'de) KIZILDERE OLAYLARININ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE ÇOK SAYIDA BOMBA PATLADI • GAZIANTEPTE SOL GÖRUŞLU BIR OĞRENCI OLDURULDÜ ADANA DA BELEDIYE BASKANININ ŞOFORU VE BIR ZABITA MEMURU SALDIRI SONUCU AĞIR VARALANDI ANKARA DA ABD BUYUKELÇILIĞl BAHÇESINE PATLAYICI MADDE ATILDI Salıya Cumhuriyet'te ^HIJilinMlUlMHlfflllflTritttlliIIIMIItlftHtnitHtitfflltltlttltllilUlintİltntflffllllliMlltlllltltKftfUfllillHlitlHllllltlIlfillllltllflflJltttlllllllltlltttilllirtlMlllIllfinin^ Tüm çahşanlann v» çalıştıranların oku/na» gerekli bır yapıt yüMRUk Jo« ESTERHAS SENOItCALASMA ICİN VffilLEN KANLI KAVGALARIN VE YO2LASMAN'N GERCEKLERE.BEtGELEREDAVAKAN ROMANI iş Bankasının mevduatı 71,5 milyar liraya yükseldi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıye Iş Bankasının mevdıaatının 71 mıl yar 530 nnlyon genel plasmanlannın da 84 milyar 125 mılyon liraya ulaştıgı bıl±rümi5tır Türkıye Iş Bankası Pay SaJupIeri Olagan Genel Kunılu Ankara'dakj Genel Mü (Arkosı Sa. 11. 5u. 3 de) Haberi 5. Sayfada İRAN HÂLKI REJIMİ BELIRLEMEK IÇIN SANDIK BAŞINA GİTTİ Dış Haberler Servisl fran'da rejlml bellrlemek amacıyla düzenlenen halk oyloması ıcm halk dun sobahm erken saatlerınden ıtıbaren sandık başına gıtmeye başlarmştır. Referandum öncesınde Iron radyo televızyanunda bır konuşma yapan Ayetulloh Humeynı. secmenleri sondık boşıno gıtmeye va Islom Cumhurlyetı ne tevet» demeye çağırmıştır. 34 milyon nufuBİu Iran'da 16 yaşını as(Arkosı Sa. 11, Su 8 de) Vefi Can Oduncu 8 yıladaha mahkum oldu • GECEN YIL BIR OĞRENCİYl OLDURMEKTEN SANIK ULKUCU ALPASLAN ALPASLAN İCIN SAVCI 45 YlLA KADAR HAPIS CEZASi ISTEDI. Haberi 6. Savfada îfiRmımmnfflimnıınnııımnıınıımiüim PazartfîSİve CumhıırivAf'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog