Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

S E K İ Z nn MART 1979 Cumhuriyct Hayvan Borsası hakkınria bugunlerde yayınlanan ba?ı haberler uzerıne Borsa kâtıbı umumısı Vahıt bey! bır muhablrımız iiyoret etmış. Vahıi bey Ş'jnları soylemıştır. « Bazı kımseler, borsamızın aldığı hıç denılecek kadar az bır ucretın et pahohlığına sebep olduğunu gostermektedırler Bır muddet once etler ucuz satılıyordu. Halbukı o vakıt do borso vardı ve olınan ucret ylne bınde dört t«n ıbarettı Halbukı hucıım edılen ucrat pahalılıkta bır tesırı olabılecek holde değıldır Bu. okkası meselâ yuz kuruşo satılon bır ette yırmı paradan aşagı bır şeydır. Hergiın okka başına on onbeş hotta kırk ellı kuruş fıyat yukselmesı gosteren bır malın yırmı para eksık vaya fazlaya mal olmosının flyatlarda blr tesırı o 50 YIL ÖNCE SİNEMA 30.3.1929 Atillâ DORSAY FRANSIZ BURjUVAZISİNIN YOZLAŞMIŞLIĞI «Ahlaktız», on planda uc kısl arasında gecen bır oyku. Bob / Catherlne Hansen cıftı ve Bob un ış ortag, genc Jac ques... Bob Hansen orta yoşı aşnıış, cekırdekten yetıştıgı ınsaatcılık işınde doruqa yuksel mış, hırslı, soğukkanlı quclu bır kışllık sahıbı bır ışodamı Mesleğındekı başnrısını polıtıka cılarlo ışbırlıgı sayesınde elde etmış Inşaat ıznı venlmeyen veya az yuksakllk verılen yerlen ucuzn kapatarak. sonradan burda qokdelen!er ın'jası ızmnı koparmış bu sayede buyuk pa ra yapmış Bob, ıktıdardak mılletvekıllerıne ruşvet vererek kurdugu ışını aynı yontemleriB suıduruyor.. Ortağı Jcıcpııes da kendısı gıhl hırslı bırı . Ih mol edılmış Cotherıne. Jacqu es'la sevışıyor gıdeıek ona qsr cek bır sevgıyle bağlonıyor Ancok bu uc kışı arasındakı ı lıgkıler paranın ve parn quru nun polgesınde gelışıyor bu ılış kılerde sevgıye duyqusallıgr> VBi yok Bob'la Jacrjues ara sında aynı hıraa 'snhıp olmnnın riısındo başko qarıp. anloşıl ma/ bır ılışkı de var IBob'un gercek anlamda quclu bırı o!masından zayıf kışılıklı Jacqu es'ın ıse hprseydon cok quclıı bırıno qereksınme duymasındnn mı kaynaklanıyor bu 7 ) Bob"n Jacques ın birblrını tamamlay^n ouclu/7ayı( ılışkısı, Cathenne'in varlıqına. lacnues'n olnn sev gısıne ve Jacques'ı Bob a korSi koruma ışqudusune yer vfir mcyerok noktaya ofiıyor ^o nıında Bır «skanriol qa76i Q sı» bu ımar yolsuziuğunu nrtr; vo koyor ve mıllptvekılınin mah vmo neden olıırken fonda co ken ıktıdar / para 'lıskılerıyle bırlıkte. uclunun pslkololk Hn kılerı de cokuyor Cathenn^ ortık qereksız halo qelen var lıı^ı nedenıyle vokolurken, trııc «;u7» Jacques da auclu ortaaı (efpndısı) Bob dan oyrılmnk vo kenrlı yn^Tmınn 5nhıp olmok U7pro nırısımdfî hulıınuyor «Ahlaksız», aoruldıırju uzpro bıı haylı kaımo:;ık yoğun vp sonuçtn ılqınc bır ılı^kıler butu nıı onlatıvor Cağnas burluvn dpmokrasılorının kncınılmnz yozla^'Tin";! si'îtamifi nerdevî 0 ayıılmn7 porcosı holıns aelmıf Olon ktıriar ' sermaye ılı^ıkılp rının kokuomuşlu^u. bu tur ı lışkılerı ortayo cıknrarok llnrırı olumlu bır ıslev aoruyormıi'Ş gı b1 gozukmo^ıno kariın oslındn en a7 oıtaya cıkardıâı ışl'îr d«vı lı mırln bıılnndırıcı olan «skon dnl basınmnın >/nrlıflı fılmd? ıl qınc bıcımde belırlıyor ftn plnn do Bob, Jocgues ve Catherıne Et meselesi ve hayvan borsası lacağıno hukmodenler muhakkak kara cumlelerı zaıf kırnselerdır Istanbul Hcıyvon Borsası, memleketimızde pek ıptıdol usullerle yapılırken kurulmuşlur Tıcarete aıt vesıkalar ihmal edılıyordu Borso kurulduktan ionra borsonın ktırduğu esaslarlo bır cok zavadıların fecı akıbetlere duşmemesı sagianmış tır» • Yenı gumruk tarıfesının hergun yenl bır puruzu ortaya çıkarılırken dun seo7e ve meyve flyatlarına konan gumruğun de afjır o!dugu ılgilıler tarafından ılerı surulınuştur Bugun Yunanıslan'da domatesın okkası bızım paramızla 10 kuruş ıken Istanbul'da domctes 150 kuruşa bıle yenememektedır Kâtlbl ıımuml: Genel Sekreter Maksat Amac. İptldcH llkel, Veslka: Belge Ahlaksız (La Part du Feu) / Yönetmen: Etienne Pener / Oyuncular: Mıchel Piccoli, Claudia Cardinale, Jacques Perrın, Rufus / Renkh Fransız filmi (Saray, As) Sansür artık ; yedınci l sanatın yakasını bırakıp J sinema ve çocıık sorununa eİilmelıdir Münir EMRE Sınemadi sansurun getııdıqı üemır okceye tumuyle karşıyi7 Hele hıc bır sanat vo estetık çızgısı taşımayan pornofılrr» lerı dışındakı tum slnemasal urunler ıcın .. Henuz Turkıye'd» gosterılmeyen, fakat getirlldlklermde sansurun hışmına uğınnıa olasılıgı kuvvetlı olan Nagısha Oshıma'nın «Duygulaı Im paıatorlua,u»ndan Fıaııcesko Ro sı'nın »Seckın Oluler»ıne Pasolını nın «Salo Sodoni un 120 gununnde Bertolııccı'nın «1900» une kador Tonlaıca bayağılık kokan, sınema sanatı ıle uzaktan yakından ılgısı bulunmayan, ınsan duşuncesının otefinde cukınlıklerle bezenmış ve benzerıne ancak super 8Avrupa kaynoklılarında rastlanacak yerlı «seks fılmlerı» ise kolay sovunulamaz Hele ışın ıcme COCUK OLAYI karışmca, vBtkıhleıın bu umursamazlığına ısyan ©decoğı gelıyor ınsanın, Artık tnahallo aralarına da serpıştırılmış bu tur fılımlerı oy natan sınemalaıa bır gıdlnız, ya da onunden qecmek zahme tıne katlonınız lutfen Insan qorecogı manzara karşısında deh sotlere duşebılır 713 yaşları arasında degışen cocuklar, Co ruklar Gozlerını o et kokan goruntulerde afışlerde unutmuslar adetâ Ya o sınemaların 7 ıcı Ön taraflar sllma coLuk Ya son doıece gıotesk boyutlu sadıstık bır «kılıcla doğ ranma» sahnes nın agırlıfjı altında ezılıyorlar, ya da anlalılmaz ığrenClıktekı seks goruntulorının boşluğuna yuvarlapıyorlar Yedınci sanat odına buyuk bır u7untu her şeyden once... Batı bu ışın de ustesınden gel mış Parıs'tekı bır slnemnya pır medpn once, fılmın ofışınde 18 YAŞINDAN KUCUKLERE YASAKTIR uyarmasını gorursenız, ıcpnde bır tek o yaşın altındn cocuk bulınak olanaksızdır Bu kısıtlama veya başka bır deyışle SANSUR. fılmın ıceıığıne gore ceşıtlı yaş gruplarını kap sar Ve uygulama kesınlıkle ba şarılıdır. Aksine hareket edonler ıcın yasal yaptırımlar vardır Bunun yanındo onlemler do alınmıştır doqal olarak On larca cocuk sıneması. tıyatıo«su, kutuphanelerı, eğlence ycılerı papatyalar gıbı acmıştır bu tun ınahallelerde . Kısaca SINEMACOCUK Ilışkısı coktan cozumlenmıştır. Bi7de Ise nodendlr bllınmez, butun tepkılere karşın bır turlu haleyola sokulamayan sansur yasası, bılmem hangl fılml cağ dışı gprekcelorle ya^oklarken, asıl yasak konusu olan şe yı cocucju 7ararlı fılme kaışı koruma olayını ıınutmuşa benzeı llgılı kuıuluşlar, yazarlar, Cızerler ve dernekler de oyle. Cocuk ve Sınema sorununa eğılen kac yazı yazılmış ve kac bılriırı yayınlanmıştır bugune dek, sorarım sızleıo1 Bu vurdumduymazlık, gldaıek sağlıklı genc kuşakların yetışmesını engelleyıcı bır hal almış tır Ozellıkle bız sınemaseverler cok uzucu sahnelore tanık oluyoru? bu konuda Sınema adına, cocuk adına. ılerıde yeşererek genc dımaqlar adına u?uluyoruz . Ne var kı uzulmekle yetınmeyıp, bu son derecode onemlı soruna cozum yolla.ı aramak geroğı vor Mıchel Pıccoll ve Claudia Cardınalfi «AHLAKSI2» fılnıınde... ( NÖBETÇİ ECZANELER J BAKIRKÖY Huzur (istanbul Cad 146), Comlık (Inr.lrll Cad 26/A) Ferda (Yeşılkoy istasyon Cod 7/B). Dlncol (Gungoren. Haznedar, Inonu Cad 20) Aktun (Mer trar Sıtesı Meto Sok ?6), Koprubaşı (K Cekmece, Sozlu Pasaıı). Seda (Lsenler. Atışalonı Cad 108) BEYKOZ Betln (Fevzlpaşa Cad 73), BEŞIKTAŞ Yıldu (Yenl Mali. Maşuklor Yokuşu, 105), Ahmet (Husrevgerode Cad 14/1) Levent (4 Levent Selvi Sok. 15), Parlak (Arnavutköy, Bı rıncı Sok. 138), BEYOĞLU Set (Kabataş, Beytulmalcı Sok. 41), Tokgoz (A<jahamam Cad 54/1), Itır (Taksım Meydanı, 27), EMINONU Hâl (Kuçukpazar Cod 70). Beyozıt Halk (Carşıkapı , Yenlcerıler Cad 123), Kumkapı (Kumkapı, Tıyatro Cad 116), EYUP Guven (Akorceşmo, Comlekcıler Cad 38/B) Sağlık (Bayrampaşa Baalar Cad Mıllet Sok 1), Guner (Ramı Roşadıye Cad 20), G O PAŞA Yonca (Pazancı. Ordu Cad ?6/3), fATIH Özturk (Sarachanebası Park Karşısı) Buyuk Akdenız (Malta, Akdenız Cad 56) Deniz (Şehremını. Sarny Mey 35), Yenlpun (Cerrahpaşa Hastonesı Karşısı), Çınar (Kucukmustafapaşo Cad 87) KADIKOY Kerım (Soğutluceşma Cad 152/A), Uysal, (Moria, Nene Hatun Sok 11/ 15). Hurnar (Acıbadem Sarayardı Aydın Apt 1), Meral, (Gozteps Kayışdağı Cad 102), Doğan (Goztepe, Tutuncö Mehmet Efendı Cod ?3/A), Cmardıbı (Cmnrdıbı Bofi riot Cad Noter Sok <V16) Fnqın (Suadıyo Turşucu Deresı E Alıpasa Cad 58), KASIMPAŞA Dereboyu, (Dere boyu, Cad 20), Can, (Haskoy iskele Cad No 1), KARAKÖY: Pge, (Galata Medrese Sok 9/1), ŞIŞLİ Yeni Şışll. (Şişlı Etfal Sok 24) Tülün (Erqenekon Cad r)6). Dılmen. (Teşvlklye Caını Sok 26), Öz Şen Murat (Hur rlyet Mah Dr Cemıl Bonqu Cad 189) Nılqun (Gultepe Talâtpaşa Cad 320) Karadenız (ftonayl Mah Sultanselım Cod 140), Ulku, (Mecıdıyekoy 2 Taşocaâj Cad. 2/1) SARIYER Mete (Sarıyor, Ysnımohalle Cad Y7). Merkez (Istınye, İskele Cad 100) USKUDAR Bulent (Pazarbaçı Nuh Kuyusu Cnd 195) Duvardıbı (Selımıye Kışla Cnd 1) Işılny (Toptaşı Cari 94) Şenay (Çen aelköy Hnlk Cori «8), Holk (Atcılurk Mah Gaffar t l Sok. 17) ZEYTINBURNU Saglık, (58 Bulvar Cad 44/B) ın karışık ıllşkılerı ıse, tıpık bır Fransız usulu «uclu yaşam» sı nırlonnı aşıp, ruhbılımsel toplumsala ve ozelden genele gı den anlamlar yuklenıyor Bun da kuskusuz, ozelllkle Mıchel Pırcolı olmak uzere tum oyun cuların snğlam kompozısvonln rının da etkısl var .. «Ahlaksız», sınema olarak bı raz durgun, bııa7 donuk bır fılm Oykunun heyecan gnfıgı sıcıayışlar qostermıyor. . An rak anlatılanlan le'neldp Igınc hulur oykunun ıcsol gerılımıno i'pnrimm kaptırırsanız ılrjıyle ız leypbılıyorsuruz 1958 den berl 11 uzun fılm yonetmış bulunon «Geml Soyguncuları When 8 Bells Toll», «Goklor Yonıyor Zeppelın», «Clnayetln Sonu Un Meurtre est un Meurtıp' gıbı fllmlerı yurdumuzdo da qos lerılmış bulunan Fransız yonet menl Etienne Perıer'ın şımdıye dek ızledıgımız en olgun calı?ması oldugu da savunulabı'.r. Perıer'ın yazar Domınıque Fabre ıle bırlıkte yazdıgı senaryo. r >ınema dıll acısından pex onemı olmayan bu fılmln a^ıl gucu nu oluşturuyor denebılır... John Travolta'nın filmlerini beklerken yerine bir özenti geldi PAZAR GECESI ATEŞİ (Ame rlcan Fever) Yonatmaıv Ciaudlo de Molınls/Oyuncular Mırcha Carven, Zora Keer, Vlncon?o Croccltl/Rnnklı bır Cınartaf Tltdnus (Itolyan) fılml (Emek, Konah). Sımqp|pr pf,nnelpr rnltob ar snnatı sınema her donernde keidıne ozgu kcıv ramlar ve mıtoslar uretıyoı Sonra da bunların evrensel nıtelık o'mosı, mılyonların mılyarların maıi olması ıcın rlın den gelenı yap.yor Bugunun yıldızları bugunun mıtoslnrıyla baglantılı 19/0' Ipr Hol,ywood'unun en onemlı sımqelsrınden bırı olarak sınema tanhıne gece cek olan «dıskofılmlernn 1 numarolı kahramanı John Travolta'nın kendınden oncekı «beyaz perde kıralları» ıle ne ılqısı var 7 Rudo'ph Valentıno'lar John Gılbert'ler. Robert Taylor'lar. Humphrey Boaart'lar Janıes Dean'lar, Gary Coo per ler nerde Travolta nerde 7 Travo"n tam bır «dısko cocugu» qunumuzun A merıkan duşunu yaşıyan. temel sorunlardan kacışı dansta, muzıkte, eâjencede flortte bulan evrensel qenclıgınaen bır ornek Bunahınlı donemlerde yıgınsal ve evrensel gerceklerden, sorurnluluklardan kacış ozlemını sımgeleyen bu 07 leme gıyınışınden dansına, şarkı soylomesınden tavırlarına yanıtlar oluşturan bır cagdaş cıdol» Ancak Travolta ve Travolta nın tem sıl ettıgı ustune oaha lyı konuşmak ıcın once Travolta'yı gornıek gerek Ne yazık kı ıthnl fı mcılıgımızın buqunku du rumu bıze bu cagdaş sınemasal/toplum bılımsel ola/ı tanıtmak olanagından yoksun . Trovolta'nın bır fılrnının («Grn Yapı ve Kredi Bankası, fotoğraf yarışması düzenledi Yapı ve Kredl Bankaiı ve Dogal Hoyatı Koruma Dernegı 19/9 Dunya Cocuk Yılı nedenıyle cocuklara yaşanabılır bır dunya bırakobılmek ve cocukların bu konuda eğıtılmesıne yardımcı olmak amacıyla 713 mayıs tarıhlerı arasında ılkokul oğrencılerıne yonelık dıo gosterılorı. sergı ve gezıden oluşan «Cocuk ve Doğa» hoftası kapsamı ıcmda. tum Istnnbul Fotoflraf ve Sınema Amatorlerı Dernogı (IFSAK) uyelerıne ve amator fotoğrafcılara acık bır fotoğraf yarışmnsı duzenlemıştır Dogonın guzellıklerl. doğanın korunnıası ya da tahrıbl ılo bırlıkte cocuk veya bu konulnn yansıtan ıkı ayrı fotoğrnfla kntılabılınecek yarışmndn odul alanlaı «Doğal Hoyatı Koruma Dftrnegltnın Anadolu qe7i!erıne goturulecektır MIRCHA CARVEN o<;e») Turkıyeye ıkıncı eldon getırılme gırışımlerının başarısızlıga uğraması ustune bu tur fılmlerın elıne cabuk Italyanlarco yapılmış ıkıncl elden bır kopyasını gorebılıyoruz «Cumortesl Geccsl Atoşl» yokso «Pcızar Gecesl Ateşi» ıle yotının d.yor bi7f smemacılarımız «Pazar Gocosı Ater.i», onladıgımız kadarıy.n «Saturdoy Night Feverıın karbon Kacjıdıyla yapılnıış bır kopyası Bu kez dekor Italya Bır bonzın ıstasyonun da calışan Ton/ Amerıkan mu7iğının ve sınemasının tam bıı hayronı, duşlerınde artıst olmak vn Amerıkaya gıtmeyı go rcn bır gunumuz gencı Travolta qıbı. ış cı kokenlı, oma gecelerl dıskoteklerde başka bır dunyayı yaşıyan, bır «kıral» olan bır qoncl canlandırıyor. Bır kıza âşık oluyor aptal gorunuşlu, oma uya nık ve uckâg.toı senaryocu orkadaşıyla fılm cnvırme hayollorı kuruyor. v s v ; «Pazar Gecesl Ateşl», yanıp sonon dısko ışıklarını, kulaklnn ^adjır oden bır muzığı, kendını oldururcesıne soatlerce ZORA KEER dansetmnkte mutlulugu bulan bır genclığı. gerceklerden bır dısko gecesı boyun ca kacmayı denıyen ınsanların dunyasını karşımıza getırıyor Renkler, ışıklar, alacalıbulacalı gıysıler. «artıstık» bıcımde cekılmış spvışme sohnelerı Bır dızı cagdaş sınemasal «fetış» hnlındn sunuluyor seyırcıye Bu fılm «Clvl» qıbı (ve kuskusuz gercek John Travolta fılm lerı gıbı) sınemasal yonden değıl oma, yarının ıncelemecılerı ıcın toplumbılım sel yonden ılgınc bır rr.alzeme oluşturacak Özellıkle fılmın ozenebezene cekılmış dans bolumlerı, sozgelımı 2 kahramanın «Passlon Flow»r» şarkısıy la dans ettıklerı bolum, bır zamanların gercek müzıkallerınde Fred AstaıreGınger Foqers, Gene KellyCyd Chorısse gıbı dans ılahlarının erıştığl zarafet, estetık ve duşselllk duzeyınden oyle^ıne aşağıda kı. bu bolumlerı, bırgun «İşta 1970'lerln diskokulturu ancak bunu yaratablHyordu» dıye ornek olarak gosterır lerse, şaşmamolı. Dânyaea ünlü (CRAZY HORSE) »imdi Tiirkiye'de / Böylesine ilginç ve gü?el kızları bir arada görmedlnlz 18YAŞINDAN KUÇÜKLERG0REME2 BU BEYAZIT OSMANBEY •MARMARA »GAZt BEYOGLU * DÜNYA (Yayın Aıans 70 3) 2650 (BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 Nesnelonn ya dn olayların mıktarını rakamlarla bolırtme ışı. istatıstık 2 Yaptırrna ya da yosok etms hakkı yn do qucu olan. 3 Eskı dılde bırlcık. tek Eskı dılde su 4 Erksk hızmetçı 5 Uluslarorası de ni7cılıkte Turkıye'nın sımgesı Turlu renkte olan cok seM blr ceşıt taş 6 Tersı bır orqanımi7 Blr Işın ılerısını kestırme ya da blr ışın nasıl olarağmı onceden onlayabılm*> ve ono qore davronma 7 Mezepotamyo do eskı bır uygarlık. Bır sayı. 8 Bıtkl ve hayvanlaıda dokulorı yopan Ince bır zar iclndekl protoplazmo ve cekırdekten oluşmuş oğBİerrien herbırt. 9 Bırlne kusurundarı dolayı sert sÖ7ler soyleme Duşunceslzce her ışe atılan. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Geıcekle ayrı ve bnşlı başına varlığı olmayon bır şeyl. zıhnın ayrı olorak tasarlaması, onu maddesınden ayırarak goz onune olması 2 Savaşon ıkl kuvvetın karşılıklı olarak savaşı durdurması 3 Bu yola gırenlerın tam bır dalgınlık ve hareketsızlık icınde, cilecılıkle ıstedıklerıne ulaşacakları Inancını savunan bır Hınt felsefe sıstemı. Tersl eskl dilde ceylan. 4 Gozlemevlerındo gok cısımlerını gozetlemeye yoroyon buyuk durbun 5 Tersı Afrıka da bır nehlr Radonun sımgesı 6 Tersı fırındo lylce pışırılerpk kurutulmuş peksımet Ls kı Mısır tonrılanndan 7 Koyun sesl. Sıra Ile yapı lan görev ya da hostalık ne denıyle tltreme. yüksek ateş 8 Ikl şeyı bııblrınden ayıran uzaklık Normal kabuı edllen olculerl aşan. 1 23456789 KÜÇÜMEN wY5fl *w^ HASLET SOVOZ / 9 Parcalanınca ano nıtelı^ını yıtıren şey ya da mn tematıkte bırtakım nıcellklerın toplamı. DUNKU BULMACANIN CÖZUMU SOLDAN SAĞA: 1 Cıtlemblk 2 Aler|l Fe 3 Tık San 4 Ananevı 5 lemıR rU 6 Aku Hak 7 Laol Ay. 8 Ir. Asal 9 Zerdalı YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Cataloğız. 2 llınek Re. 3 Tekamul. 4 Lr Nı. 5 Eıderha B Mı alaL. 7 ~ Sırk Sı 8 Ifa. Aa. 9 Kent. Ayla. r GARTH IŞTE SENI 8UL DUK İ 4. istanbul Okullararası Halk Dansları yarışması düzenlendi İstanbul Haber Servınl İstanbul Turızın Folkloı Derneğının duzenledlqı 4 l&tanbul llkokullar ve Liselerarası Halk Dnnsları yarışması nlemeleıı yapılmıştır Yarışma fınallerlnın 8 nısan da Spor ve Sergı Sarayında yapılacagı bıldırılmıştır Derııek Başkanı Alı Seıdnroâlu yaptıgı acıklnma'sında 197b yılındnn bcrı duzenlenon yarıçmalarda dereco alan okul ların odullendırıldıgını bıldırmış, derece alan ckııllnrin yuıt dışındakı festıvallere kalılacartını belırtorok «İclnde bulundu gumuz yıhn «Coruk Yılı» olma»ı, duzenladlğimız yarışmayo ovn bir onem kaîandırmak'adır» demıştır. BIRLIKTE BPDU28UM 6ENI MAOIU UAKUUB MARILAVI 3ULOJLAC P6KIB0BOTLARIM NE REOE? ACELE ET, V4KIT <&/HEPSINI OLDO J !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog