Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 30 MART 1979 Y E D l MISIR ŞİMDİ YAŞAMSAL BİR YOL KAVŞAĞINDA BULUNUYOR ki yem ve cok doho gerış yerınde acılocak. T.C. ZİRAAT BANKASI KOOPERATİFLER Mısır'da Bahşişten Barışa Israıl'le ımzaladığı tartışmolı Bar ş Anlaşmosı yuzunden şım dı vaşcnsal bır \ol kcşagına gelm ş buiunan K'ısır'lo ılgtlı z lenımle'' rnı onun güc'u adOTiına ve basında bu undugo portı nın progronıro kıscco dokı» naroV bıt rmek ıst vo'um SEDATIN ILKELERI Temrıuz 1952 devr nıyle Kral Faruk Mayıs 1971 «devrımıyle» de Csmal Abdu nasır aonem lerını 5 bın yıllık tarıhının derın I kler ne guiius bulunan 1979 un Mısır ndo her se\ aaker ko kenl «Anvar Al Sadatıla başlı yor ve bı'ıyor Pa'laTientodakı gosîerneiık ve guoumlu pcrtıcık ve gruDCukiam d.$mda yurutme tumu/le Bnskon Sedofın Ulusal De"nokrat K Partısının elınde cNasıl bır Mısır'la karşı korsc yayız?» scusuna belkı yan t olu r dusjnce le bu partınin prog'ammdan birkac madde aktanyorum 9 Kısılenn cıkarlan ıle top lum arasıiao b r denge kurulabumesını temınen, Islâm ve Hrıs tıyon a n erı ıle Temmuz 1952 ve Mayıs 1971 devrımlenne dayalı demokratık sosyalızm yönetim bıçımı olarak kabu! edılm ştır 9 M sır A'ap dunyasınn bır par;asıdır ve şerıat, yasaların koyragını olusturur • Özel ve kamu ssktörü tanınacaktır • Elkoyma ulusallaştırma ve hacıze karşı cıkılacaktır • özelllkle uretım projelerınde «açık kapı poiltıkası» surdurulecektır • Işgaı altındakı kurtanlacak .. ve toprak'ar Müfettiş Muavinliği GİRİŞ SINAV1 T C ZLraat Bankası Kooperatıfler Teft.ş Heye+ı Başkanl'gınca Mufettjş Muavınhğı Gıns Sınavı yapüacaktır 1 ARAhAN MTELlhLER Sıiava katilabılmek ıçın adasların al TC Zııaat BanKası Personel Yonetmeîığine gore memur olabılmek ıcın gereklı şartlan taşımalan, b) SınaMn açJciıgı 29 5 1979 tarıhınde 30 \aşını doldurmamış \c askerl'^^nı yapmış ya da bu g6 reM er*elenmış olması c) Hu\uk. Iıvt.sat Sıvasal B.lgıler Orî« Dogj Teknık Lnı\eTs'Lesı Idan Ihmler Fakültelennden Iktısadı ve Tıcan Ilımjer Akademılen veya fakul te'e.ınden \eva burüarm Mılh Efe'tım Bakanhgınca esitl gı kabul edılımş memleketımizdekı ve>a vabaııcı ulkelerdeü muadınennaen bınnı bıtinmş olmaları d) Saglık ve beden japısınm yurdun her yennde gorev ve volculuk >apmaya yet«rlı olması sakatlıgı ya da akıl hastalıgı bulumnamaaı (Sma\i kazanariıarın gorev e başlayabılmelen ,ıçın bunlan tam kuruluşlu bır de\let hastanesımn saghk kurulundan alacaklan saghk raporu ıle kanıtlamalan gere'ecektır ) 2 SINAIDAN ONCE VEfifL£CEK Sınava katılmak fstevenlenn Dıploma veja mezunıvet belgelerinın aslı ya da noterden tasdıkL sujetını 6 adet \esıkalık fotografı nufus cuzdanı aslı >a da noterden tasdıkh suretını askerlık durumunu bslirtır belge veva noterden taadıkH suretıir Cumhunyet Savcılı|nndan ahnacak ıvı hal belgesını yazılı sınava hangı şehırde ve hangı \abancı dılden gırmek ısted ginı de belirten bır dMekçeyi Baskanlıgımızdan \eva sınava gırecekle n mahaüerdekı banka.lanmızdan saglayacaklan el \a7isıvla duzenlenmış bı'gı formunu en geç 22 5 1979 gunu çalışma saatı sonuna kadar Ankara da T C Zıraat Bankası Genel Müdurlugü (Kooperatıfler Teftış He>etı BaşkanlığOna vermelen ya da taahhutlj olarak postalamalan gerekır. 3 S1NAV KONULARl Iktısat Hukuk Muhasebe, Tıcan Hesap ve MaIı Cebır. Yabancı Dıl (Ingıhzce, Fransızca, Almanca ve>a Italyanca'dan btnidLr Yabancı dıl. eşıt puaniar a^asında tercıh sebebı olarak değerlendınlır 4 SINAV BtÇlMl, ZAMANt, YERt • Sınavlar yazılı ve sözlu olmak uzere ıkı bolumdür Ya7ih sınavlar 29 30 ve 31 mayıs 1979 tarıhlerinde Ankarada Genel Mudurlukta Istanbul'da Karaköy ve Izmırde Merkez Şubemızde saat 9 00 dan ıtıbaren japılacakür Yazılı sınavda başan gösterenlerden, Kooperatıfler Teftış Heyetınoe yapılacak araştırmalar sonucunda engel halı gonılmeyenler Ankara'ya sözlu sınava çagınhrlar (Basın 13047) 2688 BELGELER Orhan KARAVELİ Unlü sfenks onunda Mısırtı çocuklor .. Şımdılık onlor da susuyor oma yarın konuşabılırter! DIŞIŞLERİ BAKANI BUTROS GALÎ: «KOPAMAYIZ'. KOPARILAMAYIZ'.. UNUTMAYIN KI, YER HER UÇ ARAPTAN BÎRÎ MISIRYUZUNDEKI LIDIR.» Bonş Anlaşması nedenryle Mısır bır gun Arop âJemnden kopar mı 9 Ulkeds sa/ıları 4 mıl yona yaklaşan ve eski Mısırlı'ann torunlan o duğu bılınen Hrıstıyan «KopUlardan bırı. Dışışlerı Bakanı Dr Butros GhaM, blr saat suren soyleşımlz sırasında bu sorumu şoyle yanıtladı. Kopamayız' Koparılomayiz>. Unutmayın kl, yeryuzunde kl her uc Aroplan birl Mısırlıdır Tarlhimizle, kulturumuzle, kar»ılıklı ve cok yoğun tlcarı, ekonomlk, dinsel ve sosyal iiışkıierlmlzle öylesine kaynaşmısız kı, Istesek bıle Arop âlemlnden kopatnayiz Blzı bu âlemden koparmaya da kimsenın gucu yetm«z. Mısırda boyle b r tkopmayı» onerenler olduğu soylenıyor Borış Anlaşması nedenıyle bazı komşu ulkelenn bıze kar?ı takındığı sert ve hoksız tutumo dıkkatı çeken bazı yazar ve duşunurlerimlz, sanırım bır karşı tepkl olarak, bu yoldo onerilerde bulunuyorlar Boyle yaparken de Mustafa Kemal Ataturk'le onun Turkiye'sını ornek gosterıyorlar Onlara gore, nasıl «Ataturk hılofete son vererek Turkıye'nın Arap ve Musluman aiemıyie ılışk lennı gevşetmış ve tum cabosını kendı sırırları ıcinde kalkınmaya horcıyarok bunda başanlı olmuşsa, Mısır da aynı yolu tutmalı Bizi Arap aleminden kopar amazlar,, oi' Barış yolunda önune engeller yığan komşularıyla ılışk lerını keserek kendı başının coresme bakmolı ve doğru bıldığı yolda gerekırse tek başına ılerlemelıdır1 > Bence bu go rusler. komşularımızın duygusal tepkllerinl abartan ve bu tepkilerın kısa surede tavsıyaca gını dikkate olmayan hatalt bir benzetmeden kaynaklanmaktadır Zlra Ataturk'un davranışı cok farklı nedenlere dayanmak tadır Osmanlı Imporatorluğunun ilk Dunya Savaşından yenık çıkmosınm onemlı blr nedeni de «Turk» olmayan genlş bır cevreye egemen durumdo olması ve bunlarla cevrıli bulunması idl Atatürk bunu dikkate alarak hılâfete son vermlş ve Turk ulusal varlığının gelecektekl guvencesl olarak tTurkun kendı ozvarlığıno donusjnu» gormuştur Oysa Mısır halkı yalnızca {yuzde 90 ora n nda fv"usluman degı| aynı za manda Araptır da . BO)le konuşuycdu Mısır'ın genc Dış şlerl Bakanı ve b«nım R*d CephMİ ü*»l«riyl»; bu arado ozelllkle Llbyo v» Irak ıle cok yakın lllşkllerlmlz vordır, bıcımndekt sozlenm1 Amerika D* de yakın ilişkilermiz »arl.. dıye keserek. Tur kıye'den, MısırIsraıl Barış An laşmosı konusundo destek beklediklerını ve bu konuda umutlu olduklannı behrtmek ıstıyordu BÖL VE YÖNET Kahıre Fuarına katılan tek Türk 'ırmasının 20 mort akşomı verdlğı yemegı onurlondıran Kafkasya kokenlı Mısır Ulaştırma Bakanı Mustafa Doğıstanı bana. Akdenizin doğutundo »n guclu, en onemli Ikl ulkedır Tur kıye ve Mısır, d;,ordu Super devletlenn ve emperyalıstlerın bolgede oynamaktan usanmadıklan oyunları, cböl ve yonet» taktlklefinı ancak bu ıkı ulkenin yakın i»blr)ığl bozabilır Kıt kanaat geçınen r>olk n tum gereksinmelerın ıster ıste mez dışardan getıren Mısır ao mağozolar her ceşıt Amer kan sıgaraları, Isvıçre c Kolatalar Danımarka peynırlen Hollardo etlerı Yunan zeytınlerı ltcl\an moKarnalan ıle dolu «Acıkgoz» (') Japonlar konservelerıne •M*sdtı admı verm sler Fran sız fEvıamlannın yanısıra Bulgar icme sularının markası ıse cHisar» .. Pekı bu yağma ıçınde bız ne satıyoruz hemen guneyımızde kı Mısır a 9 Duzenlı olarak hemen hemen hıc bır se,1 B roz mercımek yolluyormjşuz O da nedense Surıye nın aracılığıyla Cöldekı b r yap'm şantıyesınde çalısan ıkı fellah, barifin bıraz umut, bıraz da kuşkuyla ızlıyorlar gelışını lahtan bır o'obus fırmamtz Fuara katılmıstı da elcılıkten sag ragı yabancı uikeler n kocalarabılen kucuk oır Turk bo mon bayraKları arasındo dalga anıyordu Bz Ttrk ye olarak Fuarda vokuk a^ıa ornegın Yunanıstan pav,orunda Vısırlılor horıl hanl ze,t nyogı cam eş/a me/ve suyu, yapı malzemesı ve da ha yuz ceşıt malın yuklu ve peşın paralı sıparışmı venvorlordı Ulkemızın ancak b'r dışsatım homlesıyle ıçınde bulundugj ekoıcn k darboğazı aşabılece qı \etkillerce her gun yınelenıyor Işte 40 mtlyon uk nufusu Ba rıs AnlaşTiasıyla busbutun artacak dışalım olanakları ve «free zone»'arı ıle dev Mısır pazarı Endustrıcılerımız bu pazar uzerıne bıraz eğılseler ya . Hem Afnkaya açılan bır kapı n telığındekı Kahıre Fuarı ge lecen yıldan baş'ı/arak boşkent yakınında kurulu cNa»rClty»ce • BASININ DÖRDUNCU GUC OLARAK GOREV YAPMASINA SON VERILECEKTIR' Işte bovle bır Mısır1. SON Ara Reitm Kara Rejim ANKARA İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ MUHASEBE ENSTİTÜSÜNDEN Enstıtumöz t sans Ostü Bılim Urmonlığı (MASTER) Programına 4 yıllık Lisans Oğrenlm Kurumları mezunlanndan belırli konten|ana göre ögrencl alınacoktır Muhasebe ve Vergı kpnulorındo e^ltlm görmüç olanlaria, bu alaniardaki uvguloyıcılar tercıh edllmektedtr Kayıtlor 1 Mart 1979 6 Nlsan 1979 torıhlerl arasında vopılacaktır Ayrıntılı bılgi Enst tü Sekreterliğmden öğrenllebMır. TEL 13 12 22 13 20 55 / 278 32 ulkenin ve bın'erle yerll ve ,abancı fırman n katıl"* 3ı 1? Kah re Fuarında «Turkiye Pavyonuınu boş yere arad m Al GÜNÜN KİTAPLARI Oktay Akbal Yazann 1946 58 arasında yayınlanan ilk beş kıtabmdakı 59 oykusü bır arada. >iiatı 60 hra Tek.n Yayınları Istanbul ÖNCE EKMEKLER BOZULDU İBiRHOM EYAYINLARI Yakup Kadrl Karao«m«noğl« BQ«ln Es*ri«fl 4 KIRALIK KONAK P r t t n Yıvncılıl Knll <tı f t 531 Sırtttı İ5!ll*tl İSIAVBUL 02GJR CAÜItlM S 1 U M AYOIN SAMİ IZMtR : BATtC *>,ı:: j CEUMAY GENEL DAĞITIM Fakir Baykurt uzun zamandır beklenen ikinci baskısı çıktı... Cagdaş Yayınla'i NADIR NADI YAVLA REMZI KlTABEVı ISTANBUL BÜTÜN YURTTA KİTAP DAĞITIMI Dağıtımını yaptığımız yayınlar EGtTlf.' VAMNLARI E"EKCI YAYINLARI €MEK IS YAYINLARI EMtN DEGER VAYINLARI EVPEN YAYINLAPI F'L YA/INLAPI GERÇEK YAYINLABI GEÇ'T KITABEVİ YA^INLA"! GOZLEM YA/ NLAR GOKSEN DEPSANESI CUNE FIÜMCILİK YAYJNLARI GU11 CEL YAYINLAR GUVEN YAYINEVI hABORA YAYINLAPI haYDAfi OUMEN VAY NCAR! tVS"T ı'AYINLARl ISTANBJL UNIVERSIÎE KITAPEV1 VAYINLARI KANAAI YAYINLARI KAVRAM YAYINLAPI KORAL YAYINLARI KOSUK YAYlNLARl KOZA YAYINLARI "OCAOLUK YAYINLARI KOMJN ÇOCUOU YAMNLARI KOZ \ AılNLAPI KURTULUS YAN NLAOt f/AY YAYINLARI DEPSAVESİ YAYINLARI M£ 0AN LAROUSSE YAYINLARI '^ILL*YET YAYINLAPI MURAT OERSAHEâl TAYÎNLARI OOA YAYtNLARI OK YAYINLARI OKAR YAYINLARI ONUR YAYINLARI ORGA YAYINLARI ORTAM YAYINLARI ONCÜ KITABEVI YAYINLARI OVER ER YAYINLARI OZGU YAYINLARI PAFET ZAIMLER YAYINEVI BEDHAUSE YAYINEVİ SANOER YAYINLARI SAK YAYINLARI SEÇME KITAPLAR SERHAT DAGITIM YAYINLARI SER YAYINLARI SEN YAYINLARI SOL YAYINLAR SOSYAL YAYINLAR SOS/AL KLASIKLER SUREÇ YAYINLARI SORUN YAYINLARI TO D LUM YAYtNLARI : YAZILARi YAYISL'PI : G DA IŞ YAY NA = ' TU^HAN KITABEVİ Y A Y I N L A R I ULKÇ YAYINLARI ULKEM YAYINLARI L>NWERSITE YAYINLARI L.YCAN YAMMARI VAR YAYINLARt ALTIN KITAPLAR A KADIR YAY^LARI . »DA ^AYfNLADI ANKA YAYINLAR! »NAOOLU YAV!IMLAR1> HUKUKÇULAR. ŞİRKETLER, ÖZEL VE KAMUSAL KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN YASA HUKUK DERGİSİ 3 SAYISf CIKTI Bu Scyının Içerığınden ömekler • Bılımsel Gorüşler Mustafa Reşıt KARAHASAN(Yargıta/ L'.esi' Inancları B rleştırme Kararlarının Degış tınlmesı Uzerıne Başvuru ve Yomtı Or. Öm«r TEOMAN: Oemeklefde ve Aion m Ortaklıklorda G«r»t Kurul Yeterso/ının Sağlanamaması Nedenıyte Toplonamamışsa, Ikincl Toptantı Içın Yenıden Cagrı Merasımıne Uymak Zorunlu mudur'' Av Talıh UYAR Anonım ve Lımıted Şırketleroe Sırketten ve Ortaktan Alacaklı Olan Ucurcü Sahısların Şırket ve Ortoğı Tak p "akkının KoDsamı • ANAYASA MAHKEMESI KARARLARI • YARGITAY KARARLARI Taou Iptalı / Arsa PaYİannın topuya tescılı / Kamulaştırma / Destekten yoksün kalma odencesı / Telefon devır sözlesmesı / Hasar odencesl / Fotura bedellerınm odeme tarıhı Temınat bonosu vb 1$ HUKUKU Dayanışma ödentısi ıle ılgılı YHGK Kararı / Tanm Içl v» Işyerı / Bağkur Yasasındo zamanaşımı / Otcumlerre "b ZiTimet ıhtılâ<5 / Too'u kacakçılık ' OrTan Yasasına muhalefet vb • DANISTAY KARARLARI • UYUSMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI • ADALET BAKANLIĞI GENELGELERI • MALIYE BAKANUĞI GENEL TEBLIĞLERI n o t Ia r • • Dergı salt aboneleri lcın yayırnlanmaktadır Yılhk abone bedel, 9 6 0 TL dır • 1978 Cıldı ıki kıtap halmde ve lüks cılt kapaklı olarak 900 hra. • Dergıde tum yasalar yasa gücünde kararnameier tom metın olarak yayınlanmaMa, tuzük ve yönetmelıkl«r de kronolo ık blr i~rl« «; ralanmnktodır • YÖNETİM Kiodfarer C Oostlukyurdu S 10/1 CeTberhtaş Ist • P K 585 / Istanbul airesıyle de yazışılabılır. • Tlf 27 54 88 27 22 59 ANT YAYINLARI ALT1N KOPRO VAY1NLARI ARKADAS KlTAPLAPt ATLAS KITABEVİ YAY NLAR1 AV0OG0U VAY1NLAS1 BEtGE "AYINLAPI 6IUGI YAYINLAPI İBU.M VAYINLAFI BH.İM \ E SOSYALIZM VAYlS.ARt »BtRSEN YA¥!NL*^I »etRIKIM YAYtNLAPI »BUYÜK DERSANE YAYINLA" K E M YAYINLARt UMHURrVET GA2ETESI YAY NLARI AGDAS YAYtNLARI OAMLA DE YAMNEVI DER VAYIM.API OEPS KiTABLA°l A c ~ C c R NLK Y A Y I M i l C'LEK YAYINL»PI OOS* ' AılMLARI ELHATi PEMZİ KITABEVt VATOTYA YAYtNLARI YANKI YAYINLAPI YAR YAYINLARI YASA YAYINLAfM YEOITEPE YAYINLART <YENI ANKARA YAYINL*°1 VENI BUYUK 0AĞIT1M YAYINlARI YENİ6UN YAYINLAfil VUKSEL YAYINEVI rYUCEL YAYINLARI YONTEM YAYINLAR) Z YAYINLARI eeştp ORUC ve çeşftk'yay/nter... İKI SOVYET RUSYA IKI POLONYA Yenı eklerle 4 basısı yapılan bu gezı not larını ılgı ve beğenıyle okuyacaksınız EDERI 25 LIRA İsteme Adresı Tjrkocağı Cad 3941 Caga oğlu Istanbul BîRHOM YAY1NIARI Omlt Kıvanç DAĞITIMINI YAPTIĞIMIZ DERGILER TOPLUM BıUM CLKE tYjRT VE. DUNYA AFRİKA BOYNUZU'NDA NE OLDU? etopyasomali çatışması eritre'deki mücadele batı ve sovyet eikileri Dizlden çıkan dlğer broşUrler : Bdınmeyen yönlerıyle ŞEMCET SÜREYYA AYDEMİR Vazcn Halıl Ibrahım Gökturk Fıyatı 35 TL. Dagıtım Mıllıyet DEHS KİTAPLARI VE YARDIMCf OKUL KİTAPLARI '••ISTANBUL GE OA GENE,. Cafialoölu/ IS ANBUl Te 26 37 34 ORT: 28 GE DA GENEL 0AĞ1TIM OB7 Bınncı Boyler Sokak No *b Koiak/lznır Tel 1 î 90 32 • ANKARA , GEDA GENEL'OACmM MecatıMy Cad No 55 tYenı^eMr/ANKARA Te 29 32 60 1MARAŞ'TAN SONRA 2KIBRIS 8inti!D YayiTCiiık K:ll. Şti ISTANBUL P K S38 Sırktci ÖZGÜR OAGlTIM / ANKARA : AYOTM SAMİ / :MlR : CMtC / ANMOtU • CEMM&Y
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog