Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

A L T I CUMHURIYET 30 MART 1979 Hisse Senedi ve Tahvil îlânları • 28 6713 27 7341 MEBAN ORTALAMASI Oncekı gun (TL> 3006 BLgun (TL) 3040 Deg şım ı34 Deg.sım (%) ,1 13 5 5 40 50 HISSE HISSE HISSE HISSE BANKER SEHiH BANKER SEMIH (SEMİH YILDIZ) • H sse ssnetıer'nizf en vüksek borso ravıci ırygulayorak olıvoruTL Ist klâl Coddes' OdaKu'e Iş Me1ezl Kat 17 Tel.. 44 28 35 45 17 65 43 09 C2 45 64 2C • ARTIS DUŞÜS Artcn Duşen Sabıt 7OPLAM SATIŞA SUNULAN MENKUL KIYMETLER• ASLAN C MENTO Serma vesı 207 mılvon TL'dır 1977 yılındo 10 mılyon kâr sağ ladı % 4 87 temettu dağıttı Sermayes nı 300 mıi/on TL ya /ukselltı 9 A31LCELK Serma^esınl bır T I ,ar TL ya /ukselttı e CELIK HALAT Serma/esı 108 mıl/on TLdır 1978 yıl'ndo 147 mılyon kâr sag ladı % 40 temettu dağıta cak • KARTONSAN Serma/esınl 140 mılyon TL ya yukselttı 1978 yılında 148 mı'yon k c sağladı % 50 temettu dağıtacak • LASSA Serma/esınl bır mılyar 200 mılvon TL'ya vuksel'îı MAKINA TAKIM Sermaye sın 125 m l^on TL'ya yukser'ı % 35 emettu dagıttı • NASAS Serna/esı 195 mıl yo.ı TL dır 1378 yılında 186 1 mılyar kâr sagladı • OLMUK Sermayesl 150 mılyon TLdır 1977 yılında 69 7 mıl/on TL kâr sadjodı % 30 temettu dağıttı RABAK SermcyesınJ 280 mlvon TL'ya yukselttı 1977 yılında 132 3 mı'yon kör s a j ladı %35 temettu doğıttı • Şehirlerarası santralında görevli bayanlar ayda 1 gün izin yapabiliyor Nufusu 5 mılyona yo^lasan Istanbul un teleîon hatlorı, 2 bının uzerınde bulunan santral memures iın ellerırdedır $ehır er ve uıuslararası telefon hat'arını ustalıkla bırbır'erıne bagla,on bu memu'eleraen bırı gectıgmız hofta ıcınde Tan takaıe Tele'on Santral b nos1 n n beşnc katınaan atla/arak ınt har etmcstır llk olarak aı evı nedenlerle bunalım sonucu ınt'har ettıgı ore surulmjstur An cak yapılan ıncelen e sonucun da ıse Feza Tarsus adındakı 30 yaslarındak genc kadının şef'erının azar aması sonııcu ge crdıg bunal mla kerd sını aşağıya attığı soptonmıştrr Feza Tars s un ıntıharı uzç rıne turr dıkkatler bır onda Tah tokale Teıefon Santralıne cev n.mıst r Ayda bır tek gun ıznlerı bulunon bu memurlann colısrra kosuıları aitında sı< s.k Dunalma ıt Idıklerı savunulnuştur Yaş ortalarrası 26 27 olon bu bayan arın aras nda . nrsel aerıl m qıderek ortna< tadır Tnhtakale c"e ca ışan n^u^tabd'5'"! er cop sepet e r ıcınde uyusturucj hap cr ı/ku ı'cc an ve benzen maHrte'er " ıtu orını tOD odi'larını soylemektedırler Bu crcda sartralipnn ev yoscmlannda da c ddı cksaTalnr O'faya cıkma<'cdır Santral meTiurlan kend ler m komuoyıına «Mesaı sı'asın da yun oren, ciklet çığneyen dedikodu \ooan umursamaz» ! sıler olarak tcnıt Idıklarırı so/ • luyor ve so/le d vo r ar «Pozisyon odını verdiâimiz tslefon tablosunun karsısında 5,5 saat boyunca kıpırdamadan, kulakla rımızdan kulaklıkları cıkarma dan her 2 dakıkatia bır degışık bır nıımaroyı çevırerek gorusmelerı surduruyoruz, nurroraları okılda tutuyor yenı koyıtlar yapıyor, gorusmelen saptıyoruz Kısaca çok yonlu bır ugraş verılıyor» aenışlerdır ANKARA (Cumhurlyet Burosu) C J P Grjp Yone' m Kuru lunun ve CHP Ortak Grubu njn dun arka arkava /aptıgı f opıart ia r scnüct CHP lı m I letvekı lerımn 6 bırleşım sure sınce Mıilet Meclısıne devamı serbest bırckılmıştır CHP Grup Yonetımı tarofından bu konuda yapılan acıkJcmada ozetle şu goruşlere yer ver.lmıştır «Mı,let Meclısı Gundemi haf talardan berı engelleme amacı ıle verılmıs gensorularla tı kanmıştır IVeclıste sımdıye kadar defalarco konusulmuş ve sonuçlandırılmış konular bu gensorularla yeniden gundeme getinlmekte ve yasama calış malarına olanak bırakılmamak tadır Muhalefet kendı gensorularını takıbetmemekte ve oylamalarda Mıllet Meclısınde 3040 m lletvekılı bulındurmaktadır. Bunun karsısında CHP Mıllet Meclısı Grubu kendı tyı nıyetını doha fazla Istismar ettırmeyecek ve esasen CHP il ce kongerelerının devam ettıgl CHP GRUBUNDA GENSORULAR GÜNDEME ALINDIKÇA MİLLETVEKİLLERİNİN MECLİS'E DEVAMİ SERBEST BIRAKILDI surece mecllsin çalışma gunie rlne rastlayan altı bırleşım ıcın de mılletvekıllerındei Meclıs ıcınde gorev verdıgi bır bolumu hariç diğer bolumunun yurt \çı çalışmalarına musaade edılecektır. Bu aıtı bırleşım suresınce AP ve yandaşlarının kendı gensorularını gorusturmek Içln ozel bır caba harcamayacağız». A/ co şu ioruların ac TIUhaleıet grup oaşkanve, llerınoe yanıtlanmcsını s'en ıslerd'r Bu gensorular gjndemdd bekled g' sj'ece ,asama calış naıarı ıcın gece co ışmasma ra z iar mıdır'? Razı değıllerse gensoru one'gelenm gundexco daho ns kadar tutacak ordr? Alınan bılgye gore CHP mıllelvek llerınoen 0 ' bolumu bu sure ıcınde mec .ste gorevlend Mİecek ve bunlor ozel bır korrıs/on o us'urarak MeclıS gun deTinoe Dekleyen yasa tasar sı ve oner lerın gczden geçı rece' lerd.r MECLIS TOPLANAMADI CHP OrtaK Grjn 1 n djnku toplantısı srasınao M ı'et Mec 1 3 Genei Kurulu CHP 1 ler ka 11 •1 madığı ıcın toplancmomıştır. Brleşım sn 1 gurure e'telenmıştı Yok a^na a A° MHP ve N'.SP mılletvek llerı katılmışlardır 9 Şrke'lere ve şahıslaro oıt tahvıl erl foi; oronı tefrık etmeden en yüksek piyosa ravicl uyguloyarok olıyorum. • Satın almok (sted {Jınız Nsse seredt ve tahvıllerl nues »•semlzden uygun fryotıorla temln edebıleceğınızden emın oiabılırsıniz. ARANILAN KIYMETLER: DEVA HOLDING BURSA CİMENTO AK CıMENTO BATI ANADOLU CıMENTO C MSA CIMENTO EGE BIRACILIK GUNEV BlRACıLIK S'JNTA YAPI KREDI BANKAS! İŞ BANKASI GARANTİ BANKASI SİNAİ KALKINMA BANKASI VAKIFLAR BANKASI İTT1HAT DEĞIRVENCİL'K ŞARK DEGIRMENCİLİK PEGA GA2 AYGAZ PEGA PETROL S FAS MENSUCA7 SANTRAl DEMIR DÖKUM NOBEL KAV UNIROYAL SATILIK KIYMETLER • SUNTA 75 000 KARTONSAN 100 000 DEMIRDOKUM 125 000 NASAŞ 50 000 AYGAZ 3 000 KORDSA 46 000 SARKUYSAN 120 000 ANADOLU CAM 120 000 MAKINA TAKIM (Muvak*<at makbuz % 100 odsnmış) 75 000 MAK'NA TAKIM (Mjuyakkot mckbuz % 25 ödenmış) 60 000 » • J »'. v> c FURSAN 20 000 GUBRE FABRKALADI 40 000 BETONSAN 40 000 AKAL 200 000 PIMAŞ 350 000 KOC PAZARLAVA 200 000 DOKTAŞ 500 000 UNİROYAL 400 000 TEZSAN 250 000 • LASSA 1 000 000 • SİNAİ KALKINVA 300 000 Tele* 23111 MBAN TR O ANKARA ŞUBESI Gaz Mustsfa Kencl Bul^an IŞTAŞ Han No a'10 Tel 25 29 82 17 42 65 • IZMIR ŞUBCSI Cmhurı,et BUvarı 1373 SoKak No 4.4 A'sancck Teı 14 71 45 14 01 S4 MEBANIN SIZLERE SUNDUGU HIZMETLER • Yotınm Don şmanlıöı (UCRETS.Z) Sınır ticarctini düzenleyen bir kararname hazırlandı A\'KARA (Cumhun\et Burosu) Turk,\ervn sın.ria mda çejitlı \olla'dan vapılan kaçakr;ıli£< önlemek aır.acı>la sınır tıcaretını duzenia^en b r çerçe'.e karaınamesı hazırUnmıştır T'caret Bartaniıgı taraiından hazır lanan \e onüitıu/d»ii gjn'eıde BP anlar Kurulunda e e almrrMÇ! beklenen sınır tı caıetı 'le 1I21I1 karıtname sınır tıcaretı nın duzenlenmesinde ılkelerı kap>amak ta \e k o n u a ılışkın u\gularnafeıda Tıcaret Bakanlıgını %et^ı iilmaKt^dır Gecen haf*alar ıçınde Doeu sınınmızda f ılı bır dunım orta>a çıkmış \e mazor kaış 1 çı T j r ü y e de urenlei ba/ı mallar tıcaret konusu oimuştur Onceden berı ola\ın üzennde duran hükümet konu\ u ılkelere baKiamdtv \e sınır t taretını kaçakçılıgm onlenmesınde yaygınıa?' rrnak amacıjla ele a i m ş t l r Haz.'i<nan kar^rnamede sınırhrımızaa *B?lırh # Hısse sened ve tchv I alm sotımı # Hısse sened .e tahv I kupon tahs latı KOMlSYONSUZ) YUKSEK VERIMLİ SAGLAM MENKUL DEGER YATIRIMLARI Meban po r ttoyunde buUnan yurdumuzun onde gelen ceşıtlı sıraı ve tıcarı kuru'jşla'ina oıî tanvl ve hıssa senetlerı tasorruf sohıplerının stıfades ne sunulmaktadır • Vades z < 21 yıll k kaV zonç • B r y I vadel % 24 yıllık net kozanc • Ikı yıl vacelı % 30 yıl ık net kazanc. madaelenn ohs ver'şın n ^.apü^bılecegi' b 'a rılmekte har>£i mal'arın nanpı mallar karıhgındd tıcarete konu oldcagı ı!e ı'g lı olarak T caıet BaAfn ıpına \etAi \prı'rr>ektPdiT • Milli Piyango dün çekildi Vı lı P yango ntn d^n An<aro da yap lan 29 Mort 1979 tcrıhlı çekı ısınde ıkran ıye ka?a nan rumora'ann tom I stesıd r 87854' 4 Ttl/on 656685 3 ml,on 473258 2 mılyon 198683 1 mıl',0^ 500 000 Lıra Kazananlar: C10972 368868 594687 200 000 Lıra Kazananlar 041792 089434 304407 528504 632617 772097 100.000 Lıra Kazananlar 024772 157306 483176 627347 651163 740309 762767 811826 832430 855089 50 000 Lıra Kazananlor011451 053137 148547 291348 346607 413495 557918 561318 578363 581601 599157 606917 629523 75S273 828797 885603 892403 959095 968534 982512 20 000 Lıra Kazananlor C38675 046043 071141 13676? 138619 149085 155224 158268 188253 1394S0 209025 222996 2368S5 244008 256892 300272 308059 310900 327119 360098 373619 335077 390190 394143 544381 551514 552889 608133 608899 628921 664382 666979 705796 752939 756863 768593 772939 307935 814685 839072 873037 877101 877837 879562 897025 939929 952898 958006 960558 985916 10 000 Llra Kozananlar 000384 001157 026737 034489 049643 073914 074312 0794e5 080097 103213 103934 121229 1287S2 131258 131530 1C7194 147279 152941 155859 179753 231172 239086 243788 260455 26C593 3G8464 311093 320930 336178 356244 357961 361892 373049 375858 377635 394346 403623 407970 414269 424374 428096 431077 440556 448196 E2208 464539 472725 173378 485055 5C4918 I3234r6 526987 529401 539046 540048 547689 566270 572335 60659i 608CC5 614277 631205 633193 639764 o5'9J7 ' I ^ C J ~6C9°1 »71004 684074 685457 695423 697957 600647 700539 717267 744022 754662 786050 791315 806607 8159^6 820365 823434 838527 344326 853597 858935 862449 ?G5912 879128 884800 893914 900518 901897 935690 939803 979566 979998 984674 993169 1000 Llra Kazananlar 00819 00920 01333 02969 03329 04063 04977 07414 07941 09083 09747 10438 15855 17551 20043 20133 20616 21280 21655 22519 22928 2: 122 24416 25045 25270 27694 28588 29211 C0639 32C73 34292 37616 37918 39534 39989 40799 429"2 43397 43709 43907 45958 46154 45289 47241 48910 C1465 51V4 E2109 52980 54240 55719 56864 57154 57529 59800 6 1 48 1 66467 66641 66728 66974 67305 58246 68376 68794 69747 70884 72370 72611 74034 74769 75315 75472 75985 76547 77163 73902 73362 3CC74 81406 83776 85264 86293 S53C6 87538 8S598 S9166 39227 89529 91031 91660 82547 926 6 93372 °506" 95066 96960 97759 39192 39284 99699 400 Lira Kazananlar 0268 0269 0305 0363 0590 0671 0731 0732 0778 0924 0937 1158 1326 1340 1449 1529 1588 1595 1oJ7 1665 1993 2132 2224 2279 2425 2598 2675 2706 2729 3107 3345 3380 3452 3480 3617 3624 3777 4069 4171 4239 4270 4325 4327 4368 4450 4524 4578 4695 4917 4954 5143 5162 56C6 5647 5688 5737 5748 5754 6005 6100 6281 6363 6376 6382 6403 6499 6545 6575 6831 6907 6975 7000 7015 7020 7025 7027 7040 7102 7103 7129 7266 7404 7411 7431 7505 7628 76S3 8052 8166 8258 S313 8351 8366 8406 8485 8598 8716 8747 8796 8878 894B 8984 8933 9006 9054 9315 9371 9376 B384 9593 9596 9707 9733 9754 9775 9899 9902 9913 S931 9977 300 Lira Kazananlar. 000 079 165 236 250 257 352 525 535 568 617 699 794 859 860 200 Lıra Kazananlar: "2 3 J 44 45 85 94 80 Lıra Kazananlar: 2 8 • SUNTA Sermo/esmı 80 mıl/on TL /a yuKSelttı 1978 vılında 104 4 mılyon kâ' sağlaaı, % 78 t»ne'!j aagıtacak • POLYLEN Sermayesl 115ml yon TL'd r 1977 yılmda 65 8 mılyon kâr saglodı %35 te mettu dagıttı İ>y • TEZSAN Sermayesı 100 tnılyon TL'dır 1977 yılında 34 mllyon kfir sağladı. % 25 temettu dağıttı • TAMSAN Serma/esl 60 mıl >on TL "dır 1977 yıl nda 5 mılyon kâr sağladı. • YTONG Sermayesl 12 milyon TL'dır 1977 yılında 13 4 mı /on kâr sağladı. %30 temettu dağıttı ARANAN SENETLERI ALPA EGE BIRACILIK EGE ENDÜSTRI ISTAŞ KOC HOLDıNG KOC YATIRIM PAZARLAMA NUH CIMENTO TOZ METAL UNIROYAL Türkİs'in asgarî ücretin 200 iira olmasını istediği bildiriliyor ANKARA (ANKA) Calışmalarına başlayan Asgarı Ucret Tesbıt KoTiısvonij nda ışçı kec ımmın gorusunu savunacak olan TURKIŞ ın asgorı ucretın gunluk 200 hra dolaynda olarak belırlenTesını savjnduğu oğrenılnııştır Bu arada. hukumet adına As gari Ucret Saptama Komısyonu'na kat'tmakta olan Calışma Bakanlıgı tems'lcı erın n ışve renler ıle ışçi kssımi arasnda kı dengeyı ve uzlaşmoyı sagla naya calışacakları ve asgarı ucretın fazla tartışmalarla vakıt kaybıno neden olmadan be lırlenmesıne yardmcı olmayı amacadKİarı bnsırılm ştır Bakcnlık cevrelennın bu zaman kaybının onlenrresi ıcın 180 lıro cıvarnda bır asoa''i u c o i ık tarafa da kabul e'tırmeye ça lışacakları oğrenılmıştır. EVLENDIK, sev ncl / z Leyla (Koya) Cınor Ihsan Cmar 28 3 97P Kulup Resat Suad \ e MEBAN YAYINLARI 1977 MEBAN SERMAYE PIYASA YlLUGı TÜRKIYE'DE ILK DEFA YAYINLANAN YILLIĞIN FIYATI 250 TL • M.EBAN S£RMAYE **• PİYASASI BULTENI • » rıca hoftada bır tıyat usîesı gördenl r F /atı 10 TL Yillık Abone 120 TL Yurt dışı abone 240 TL Abonman beael erı, şlrka tımıze ve^a YAPI KREDI BANKASI Galata Şubesl 5000 50 ye yotırılab tır • HISSE SENEDİ NED R? Fı/otı 25 TL O TAHVİL NEDIR? Fıyotı 2 5 T L Og'umuz CLMHLH un dogrumunu mujdelerız Yıldız Şakır UNDEYICI Kadı^oy Ş.ıa Yurdu 28 3 1979 SAKATLAR ONCELIKLE ve UCRETSIZ TEDAVI EDILMELİDIR TEDAVi GECIKIRSE SAKATLIK ARTAR GÜNÜN KİTAPLARI BİLİM ARASTIRMA MERKEZI * 3~ O«r«« KORKMAZ YAYIN DAĞSTIM Sayın Okuyucu, Yayınevımız 1979 yılnda kuru'du ve •<uruldı.ğu yıl okuyucularına 1 yerıne 2 k>tap okuma olanağı tanıdı Turkıye'n n neresınde olursanız olunuz, bu lısteden ışaretlea.ğınız kıtcplann ederını Turkıye Iş Bankası Cağaloglu Şubesı 1065 No lu hesaba yotırıp lısteyle bırlınte para makbuzunu Yayınevımıze gonderdıgınızde, ısteğınız P T T. ve\c ısmını yazdıg1 nız ambarla s ze taah'iııt'j olara t goiderılecektır Hepmız n bıldığı, nakiıye mosratı soruiu nedenıyla LSt tutan 500, TL nın yorısı 250, TL aen oz olcn s pans'er gonder lerrez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 "55 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 " 46 EVINIZE GELEN UNIVERSİTE Temel Yayınlar • '=•'•• U*«« ÇAĞLAYAN BİLİM VE TEKNİK ANSİKLOPEDİSİ ILK FASIKUL Paris Komünü'nün Devrimci Mirası 10. TL. Türkiye dağıtımı: Temel Dağıtım MSAM v( K!"ı • G f t f t p ı •• * •« • ı • 1 NİSAN'DA ÇIKIYOR Sınırlı sayıda basıldığı Icın kitapcınıza ayırtınız ÇAĞLAYAN KITABEVI BEYOĞLU İSTANBUL ISteme Adresı: PK1072 lSTANBa J BiRiKiM YAYINIARI ÇAĞLAR KEYDER emperyaSizmazgelişmişlik ve türkiye Bırıkm ıs/nciıkKoll IZ" R Şıı PK 538 Sı l e : i • îstan:J CEMMAY ISTANEUL CZCLfR OAĞITIM 1 ANKARA . ACDIN SAM1 / D4TIC'ASACDIU Modern Egitim Fen 'Dersanesi yılmaz güney 1979 vılında armağani: yayml«n OGLUMA ^HIKAYELER] • ŞEFTALt ÇTKİRDECINE IN A\ /4 \ KEM)l GtCLNE GU\E% Toplulst*kl*rda ~ Klndlrlml* (Xiam*U gondtrlllr Posl» masralları Dlı* «Itilr. IGton »z ısltytnltrd* postıpulu kabut •dtllr. MODERN FtZlK \1OÜERN\lAJEKlATtKCKonufarwrVHnTiier) WOl GENELYETENEK (Getetrfmıs 2 Vmkı) MODERN MATEM.ATIK f Omtk COeumlu wTest LS^uiarrulı) MOTL I50TL 160 T L ZSILfZ ArPESÎ: Saı'izaîacı Cad. Güney Fan No:2/1 Tel: ^05263^9807 i.| EeyoeluISIANfiUl, KlTAPClL^RE>^N İSTEVTN' (Kalrr^rmssa) İSTEME AJDRLSİ s ıa&n Cad 4345 Beşıktas' taanbıJ Tel 6176 076127 MEHMET Pardayanlar 8 C It 47 30. TL Tunel Daskolova (yenı) 48 35 TL 49 2100 Yılında Ihtılol ^ 25 TL Tatlı Perşembe 3 0 TL. 50 Domınık 3 0 TL 51 Topraöm Yorattığı Nımetler 52 20 TL. Petulıa 20 TL. 53. Y Idızların Altmda 3 0 TL Cınnet 2 0 TL 54 Kanşık Duygu ar 55 20, TL Bır Gecel k Aşk Yeter 20, TL 56 Bır Havva Kızı 57 20, TL Peder Constantın 20, T L 58 Turk Ozanları 59 25, TL Turklye'de Goç Olgusu Sorunları 20, TL 60 Insan Hakları Eğıtım 61 Kultür Hakları 62 10. TL Tarıh Ustune 63 10 TL 64 Daphnıs'le Chloe 7 50 TL Gunes Taşı (şıır) 65 7 50 TL. Haykırış (şıır) 66 15 TL. 67 Cağ Şıır (cntolo|ı) 10 TL. Yaşamak Sılahımdır 68 7 50 TL. Gezg n ıle Gorgun 69 10. TL Bır Cağ Masalı 70 10 TL Başka Bır Gorunüş 71 30 TL 72 Koln Davası Uzerıne Acıklomalar 3 0 TL Pavlasım Sovası Oncesı 73 74 Almanya'da Sınıf Mjcadslesı 20. TL Kapıtanzmde Bılırrsel ve 75 76 Teknoloıı Oevrım Celişkısi 2C TL Kızıl Horf 77 20, TL Yunus Emre (resımlı) 78 25, TL. Yclnz Kız 79 4 0 TL. Demır Okce 4 0 TL 80 Tütun 4 0 TL 81 400 Dorbe Oku'don Kacış 2 0 TL. 82 En Güzel Dunyo 30 TL Olumsüz Ulkeye Doğru 25. TL 83 Türk Halk Edebıyatı 84 25 TL. Capaye' 40 TL 85 Sakındı Oronın Şafaklorı 2 0 TL 86 87 Yol Arkadası 15. TL 40, TL Suc ve Cezo 88 Yasantım B Russell 25 TL 12 Mcrt Meclıs Konusnnola89 M A!i Aybar 10. TL 50'ncl Yı! Sınan Yıl|ıqı 90 Duşun Sanat Edebıyct 50. TL. 91 1 Fantomaro Cevrl Sabchattm A ' 0 TL KORKMAZ KORKMAZ YAYIN OAĞITIM Babıâl Azap Yolları 40. TL Nıcın Gec Kaldık 30. TL. Kızgm Toprak 30 TL. Kuklalar 40, T L Şımdı Tasa Anayasa 2 0 TL Ucret Emek Sermaye 10, TL Izmır Suıkastl ve Istıklâ! Mahkemesl 30, T L Berna'nın Anıları 25, TL. Demır Tufan 25 TL 15, TL. 'c Goc Gorunrreyen D ktatör 10. T L Brahms'ı Sever mıs nız' 20 TL Yarın Yenı Bır Gun 25, TL Lenın ve Doğu Devrıml 20, TL Kazaklar 20, T L Cezaevınden Mektuplar 15, T L Tarım ve Sanavı 15, T L Psıkoloıı DCnyasının BGyüklerl 25, T L Serserıler Arasında 20, TL Manhat'ian Transfer f 50, T L Franko Fallanuzım Nedır? 15, T L Yengec O'an Insanlar 15, TL. Mezarda Hayat 40. T L Halksız Demokrasl 40, TL 25, TL Mao'ya Topanlar Basra Korfezınde Halk Savaşları 40. TL Kocam Solıenıtsın'ın Hayatı 20, TL 30, TL. Dunya Polltıko Ansıkıopedısi Buyuk Dınler Ansıkloped'Sı 40, TL Yonortcs Mehmet Seyda (2 cılt) 50, TL Akı lı Koyun Detısı 30, TL Cocuk Kalbı 30, TL. Bır Cıft Okuz 30, tl. Ya' Bukü 25, TL Goyo nm Aşıklorı (2 cılt) 80. T L 141'ıncl Basamak Vedat Türkalı (oyun) 2 0 TL Ikı Sovyet Rusya Nadır Nadı 10. TL Jan Jaures'ten Secmeler 10. TL Goc Yollorı Tıkadı 20. T L Edebıyat Dostlan 30. TL. Torıh Boyunca Asi15, TL Cağdas Dünya Edebı/atcıiarı Soz'uâü 15, TL llk Turk Devletl ve 10. TL Yazılı Türk Anıtları Yüce Fakat Yalnı? (2 c Itl 8 0 TL Mevdandaki Ev 4 0 TL Llstenin devamı haftaya Cad No 54'1, Coğoloğlu / İSTANBUL Sosyalist Kültür ÂnsikSopedisi Birinci Cilt Çıktı Fiyatı beşyüz lira Fasikül olarak alanlar ıcin cilt kapaklan satışa sunuldu. Cılt kapakları özel yan kâğıtlarıyle 50 TI Beher fasikül 25 TI. MAY YAYINLARİ Cağaloglu İst.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog