Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎTET 30 MART 1979 BE 5 g S üfcatöü&fâjSaJS* ORTADOGU Yatınm ve Finansman A.& Tasarruf Sahiplerine Duyurur. 6A1979larıhirKdenitıbaren Islanbul Bankası T.A.STünel Subesi vasıiasıyla saiısa sunacakür. Tahvjllenn ÖzeJlıkleri 1 Bakanlar Kurulu: Kontak ve kepenk kapama yasa dışıdır Cumhuriyet Hobar Merfcezl Bokonlcv Kurult nun d u i ıkı saat suren toofantısırclar soa ra De/let Bakanı ve Başbokan Yard mcıs Farjk Sukon *ara fmdan vopı an ac k amaca «Kontok ve kepenk kacatmo ka ronnın yaso dışı oldugu» hp lırtı m s >,e «Yascdısı korarloro uyarok kontak kopaton veya ış yennı açmoyon esnaf sanot kar vn şoforler hakkındo yosal ı$lemlere başvurulmokla bırlıkte. m«slek kred'lerı, baylıkler ruhsotlar ve ıhale'erte ılgılı hu kumlerın uygulonacagı öa dor goldır» aenı! rış:ır De</ et Bakam ve Başbokan Yard'mcısı Sukan Turl' ve So forier ve Otomob lcıler Federas yonu ve Konfederasyonunun 507 soyılı Esncf \e Sanatkar'ar Konunu na bcg ı oldj<!ar n o nımsatmıs «507 sayılı yasayo tabı kuruluslorın ııveler nı greve veyo mesleklennı terke leşvrk elmeye yetkl'erı yoktur» ae rr St r Esnaf ve Sono'korian kışkırtarlar r cnac nın meslek cıkar lonr korjnnak aegıl aksme j ,'e e' nı kend DO't zan cıkorla nno olet etmek olautfunu bı'dı rei Sukan yasa dışı tu'urnlar ortadm ka'sî ktan sonra dıger r e s sk l.urulüS'orı/ia o'duqu 0' b bu kuruljslar n vciet cıfer ı'e Ce onların soruilsrı uzer rde qoruçne'p' /cpnab leceamı soy'em ştır Sukon sovlp de vam etT'Sîır fllgıll Federosyon ve Konfederosyon torofındon olmon kararlonn halkımızco tosvıp sdıl medıgı b r geree'ctır Scgduyu •sohıbı bırcok esnaf sanatkâr v* soforumuz ve bırcok kurulu» ısın ıcyuzunu lark&derek ter tıplere karşı kesın bır lutum ıcıne gırmışlerd r Nıtekım bu vosadısı eylemlere kafılmaya coklorını desteklpmeyeceklen nı ve sokoga dokulmenın kendflenne yarar getırmeyecegınf ocıklamoklorJırlor Sozkonusu kararlorlo ılaılı ey femın toplum hayafını etkıleme ypcepıne ınanmokia bırlıkte, hu kumet evleme korsı butun onlem'erı olmıs bulunmaktadır Kenl ic' ve kentlerarosı uloşım kesıntısız devam edccektır Hal kım.za ne bu yonden ve de za rurj ihtiyac moddelerınln feminı bokımındon sıkıntı cektırmeyecektır Kcmu duzenınln ve gu venlıgının soplonmosı onlemle rın tam olarak uygulonmosı hu susunda mulkı ıdorı amırlen > mız ve yerel yorw iıcılsnmız de yasaların kendılerme tanıdıgı tum yetkk rı eksıksız olarak kulklncıcO' '.rdır Federasyon ve Konfederasyonco alınan yasadısı kararlo ra uyarak kontok kopolon veya ışyerını acmcyon esnaf sanot kar ve sofoner hakkında yasal r ıslemle e bosvurmoklo bırlıkte oyrıca meslek kredılerp boylık ler ruhsallar ve resmı ıha'eler le 'Igılı hukumlerın uyaulanocagı do doaaldır » YETKILILER NE DIYOR'' Turk ye Soıor er >e Otorpob I cı'er Fede'asvonu yetk lı erı dı ren ş korusunac Sıkıyonetım Koınutar iKtornca /a/ın'cron v s l d ı n l e ' n ? Tiıkurret n konı. .a ılısk n ac klomosınm goz den gecırıieceg nı ve kesın ka r ra n en geç cjmartesı /a aa r pazar gunu aiına oc ccıKianobıleceaını soy'erı s erdır SIKIYONETIM BILDIRILERf O*e va ıdan ıStanbjf Aric^o r Kah on"anmaras Gozıantep Ur 'a Erzurum ve Kars ı'lerı S kı,onetım Konutanlıkları dun /a vmlodıkları b !d rı'er e kontak /e kepenk kapotrna e/leiiın n osakiardıgını acKİamş ordr B !r>inieroe ev'err n •Yascl da vorogı olmadıg > /e Lygu'avıcı lan hokkında yasal ıslealer ya pılacogı» belırt ımışt r 1 Ordu ve Istanbul Sık yor"et m Komutan ığı nın bı'dırıs nde Esnof le Sonctkarlar Dernekler nın konta* kapat nak dukkan ' e ışyeierım oc n'omok suret vle gırısecekle r e.lemlerın komutanl kca nal kın normal ^oşortısırı felce ugrotocagı neden yle k o r u öı ren nı vah.T> sek Ide bozLru n tehKte g o r j dı au bel rtılm'st r B Idrıde «Kararlnrm Istonbul Sıkıyonetım Komutonlıgı bolge r s d e uygulanması, ılgılı derrek yoneticler/nı, genel hukümler yanın^a 1402 sayılı Sıkıyo netım Yasesı'vo. gore de sorum r dusurecefctfrı 1 O'du ve Istanbul Sıkıyoi"t rn Korıutanlıgı Basın ve Ha < la II skıler Subes tarafındon ,a pı an açıklcmado ıse bugun Is taioul Val s mn ıl sınırlorı c n dex cevre beledıye baş^anlorı i m katıımalarıy a b r top'antı /apacagı bı nır Imıst r SORUSTURMA SURUYOR AikO'Cı ıa «kontok kopaima» • «kepenk ındırme» korcnarı 5 <^nu;ünda CuTihur ve; Savc ı g taatınüan aç lan joruşturTa lu nn demokrat k bınoan başKO b r şe; dsm'S! r Te^s' Mu^ettışierı BasKanı Met n Ura! do Tekal Genel Muduj Orhan Ozet e v'azı ıle boş^u'a'ak Tekel bovıler mn 2 6 n san orasında dukkânlannı kopamaları ho! nos satıcı ıJ belae er mn ptcl ©d ı nıes nın vosa çereg oıdugunu hotırlatmış'ır ISTANBUL DA Is'anöui da şo'or esnof \B sanauarlaMn 4 gu^lu^ d.reT ş kararına katılmavocoKİar ocık lanmıştır Beled ye Baskam Aytekm Kotıi dun bu konudo tum m n DJS dolTiuş ve otobus esnafla'i başkanları le kosapar, bc.ecıler fokantacılar, kahveCJİS' ve oteK. esnof aerneklerı baskailarının <a'ıldıgı bir toplon't fOpn ştır Ko'ıl too'ontı aan sonra yap'ıgı ocıktamaaa [ ŞL.n an so/lemıst r «Son tarıfeler (azırlonırken, bazı eks.kl.kler bulundugunu, bazı hat ucretlermm aı cldugunu orkadaslarım bona tletmıf lerdi Bu hataıarı duze4terek, şo for arkadaşlarımızın haklorını seve seve verec«gız. Ben ve baskcn orKodoşlarım, kamu ya rorına kullonılon d«rn«kl*fin. kamuya zarar vereeek bicımd* bır davroms ıcme gırmetenni dogru bulmuyoruz Bu nebenle Isronbul'da herhonçl btr dtrenış olmayacaktır » Tooontı/a katılan Dörnek b o s ' a i o n adma konuşan Pora<erdec Kasoplar Derneğl Başkaiı Huseyın Ozcelık d« Furk esnafımn hokk/iı alobnTex ıcm h cbır zamon sokağa do<ulmeyeceg PI so,lermşt'r Beledıye Boşkanı toplannoon son'a Sel n ve de 1 Ordu. ve Istanpul Skıvonetm Komutorı Orgenerol Necdet Uruğ lo goruşmjşîur DIGER ILLERDE Bozı llese «Kontak ve keponk kopoma» ey e T> le karsı c <ı m stır Caiakkole Adana G resur, Kars Es< şe" ' Gatıotep ve Jraözor do ılgı ı der•ıe< yonet c lerı toraf ndan yapılOT ac klorralorda evlerne kn tılmamc karannni a n d gı bıld "ilm ştır FaizliTahviIlerini S îhraç edılecek tahvıl tutarı Satış saresı Vade Iık faız tedıyesi 53 000.000 TL 10 gur.dur 7 yıl 16 4.1980 164 1982 (6 4 137316 4 1979) l llk itfa Kupurler : 5 CCO lırahk 2000 adet 25 000. lırahk 800 adet S.nş suresının bıtımını takıp eden ıkıncı yıiın sonundan ıubaren tahvıl mâhklen ıtfa plan.na bağlı olmaksızın rahvıllerınj k:smen veya lamamen gen iade ıle bu zamar.a kadar ışlenmış faız ve anaparalannı gen alabıhrler. 10COOL: ahk 2000 adet Tanvıl faız hadlenmn îlgıh mercı tarafmdan arttırılması ve bu arttırımın daha once çıkarılmış tahvıllerı de kapsaması halınde, faız arltırımı şırketımız Tanvülerıne de aynen uygulanacaktır. ORTADOGU WIRIM VE FİNANSMAN A.Ş. r:H:î"^i;»t^ surduru me 'teaır Bır Sovcı'i" ,etk I s dosyanm S r. ^onet ne gonD=' lecegıaı bnd rnısr r An'aro Savcıl gı 2 nısardT Kontak KapatTo karan alar Tjr k ve Soforter v« Ofcnob lccer Federasvonj Vonel TI Kuru u b r ye e le bu Federasyo^un bo^ lı oıdjgu Bsrat ve Sa'Oıkârlcv r Konfede asyo~u başKon ve u >eerınn Sovcıl ga getı Irresı e n Emn ye'e bas.urrı«$'jr Federasyon Baskam oian AP I panamenîerler n aokunui ıraz ık'an c dugundon oi'ar Scvc i ga cagn onı yacak anc a ' pa'icmenter oiTa^an u/elerır, ıfade enne baş urulacaktr Ote yanoon Tıcaret Bakanı Koprululer ev em ıc n one su rulen gere^ceferi" cercek e'S oy« ' o ' d j g j n u soylemış TtrxIs Genel Bnskcnı Holı Tun~ «Hukumet yosa dısı eylemı oneren sorurrsuz ycnetıcılere kar şı dsv'e"n gucunu gostermeli dır » 'emstır TUM DER V9 TOD e/leme ko'şı uyoniK olun 1 TOSrnı slS' "^ e' \e tum n? rıurlar «faşıst oziemlı gır.şjme korşı cıkmoyo» cag rmıs ard ' An<aro T'ccret 8orsası ey e"ne karsı o duğuTU bıld rm s Turkı ve Maaen' E$/o Sanatkârla r ı Federüs/onu Baskonı Knravop rak ıle Bakkalla'' ve Bovıler Derlegı Baskanı Kıi c dırenıs knrorına kat Imoyocaklcnnı acıklorn slardır AP Gpnel Sekre'er D' Nurı GT/ar «Ekme* kovgosı ve'en soforlenm z n ve d ğer es^a' m zın hemen butun yosol volıan denedıkten s o i n ,ıne bır ,osal yola boşvurarok /aprrak ıstedıkler horeket n hukumetce sıkıyonetımı de vası a kıiarak oniemeye canşmosı cİLpeciuz Tur^ yotandaşı l kucük üarilar... ÖKayıp 0 BETKOZ A"xer;i« ^J besi nden fl v 5 o duîum sa*Iik fışiml ia>oettıın Hu kumsflzdur Mphmft *li ENGIV # R Ü Ev Tiorıortul Biiumfl kımheımı ka^bettıiı kelimesi 7.5 frra telefon 2897 03 28 66 29 i' , kücük üarilar... lcücük üarilar... kücük İ1a.n1ar fl^^^^B ^£l'âV. 'ruf^7avitfır 4fi TARİHI EL YAZMASI KİTAPLAR ALINIR VE SATILIR SJPERMARKET bettım Geçer« zu r Orhsn «TAR 0 SEBFKEMI r ıdım Huicüm'Uzciı AT«ın BOST4VCI DİLMEN KİTABEVİ TEL: 27 99 34 Sahaflar Çarşısı N'o: 20 Beyant KOıNGRE İLAM tdea tepe IIKOKUIU Olcul A 1e Bırlıjl cın kor.jrresi 5 4 197<1 gunü saa' 11 00 da omıi «Jonunda vapılscajctr Uyeleriroııın tesnfâen rlCA olunur YÖVETtM KCRILC 1 Açıhs ve voklamfc 2 Dıran seçıioı 3 Yonetım KunıİK faahyet ve heeap raporıv roım omınmaî' muzakere^i ve ibrasi 4 Yonetîm ve Denetım kurullan seçTiı 5 Dılekler T« tem*nn'le satılık BEBF ,t rocvık • aevedııecektjr Behe 22 Rac Bakkal ^o jnda ^rıft pr m2 ın faii^np 4 ad«* =snıl ar«s«ı tıî «î JifJO TL ri»n i« sa»r »!T« 4P ap 7fi Dıger zamar.lar 31 «i 03 • «4HfBf M r f vaz: Ic k •il'le Malteo<> «ur»vrj p »fında ucut cıaı<» Tel 3"7fl 01 37 :r> 76 Adil Araslı takdim eder ıta.o 'tr ı »»mns6r O to'lu d»ire>r n'dro 1MURAT! İMURAT, İ1J3TU BAKIM ON"ARI\f ORÎJİN AL ^ EDEK PARÇA SER\İSİMÎZ bolumunun faaliyet» g«çm«sı dol*ywıyle Sayın Musterilenrnize daha ryt hızmet vereceğının inaocındsdır. MUNİR BAYKURT 4 Lev+nf Ote Stıtayı S>/*m Mfitm C*d4tH T) 21 Jtu: U05İ2 . H f seoefceiıı ksvbet tım Huiüm«uzdur Kemal GETNF . HlTîtK Fakulesı nd»n »ldıfftm ş»bekcnü kajbemm Hüktımsuzdur Gnlbıve M I M Ç 0 IC1!W No lu hU"' 'etımi 0 F.KMEK fabıka^ı sa'ı1 kr.r 7S 78 71 0 MARMAR* *d3«' "ris 5 donuzn derî^z ke"3"jnda ar«8 GUJKİU7 43 ü 55 Zlva O»u^ rj Js 4" 0 ^PAHIOĞIl! icareno ka»ar daırf'rr rtukkan ar 1 «1 13 i« 6 m 41 0 ALTITOL D4 «fctj ık dak kar bodruml. 30fl mî Tel ?* ÎS 54 SAHILDE VtLLA 0 4>$Adı K'rrrnunı: dı :.*> r« 230 tel 1 t deaiM C^t fttan m'Jstakfl pmrael ler • TOPCULAK da «naeada»»« rephe'ı 5«:o m3 »r»» • KERESTECtLE* Si?» »ı rde 733 m i tsyerl »rs»ıı • FABRİK.A Mnası 23 x S»m bor^tlannd» 3 k«tlı çok . «OĞIK h»*a dapon etmıt» mUj».t 18U ra] ener] t»«arruflu. 9 BOĞAZ'ıa kannda ralı Anıdota J» 4 t»A *HCFTt TAM KONFORI U ;« ı* no M 38 73 r duikân stolvler 27 24 !8 . TAFI ABAîI 95 mn va Albnv O r d d BABAV 9 13T7S No 1 ORKO h,«s« senedırrı kaoettım Hutumsüzdur Afıfp « P S V N . ISIK Muh Y .k oru1 Jundan a aıeım ç.kı= b« s» mı kaybertım Huküm^uzdur. FPDFM S PI \KAL4SIMZ shnır. «4 06 31 0 St\ tLCELER fidertlır. 4 50 50 # SERAMİK Pınnlsn 4ı 1^81 • K4RTAL 2 ^«l!ye Hui'ak Ma.iKeme«ı nln °7» ÎOS esas 979 169 k»rar ntuca.'i ıle Umut o an i'îicın» l a ı ı t olarak de?lşünlmıjtır t m i t Vmılt ÖCALIK Uânlannm HERIŞ Reklâm'a ver rız T«l 48 28 99 Ha'b'v* de Bu ölçüde bir ilân Ilânlarımzı Kortal aa tlanlınnın Telefonla KÜÇÜK İLANLAR İÇİNDE BASIN R«klam'a \em z Tel 53 32 59 Tokallmıı f.hanj K»f ». V" 2, Bevnfla . l ı t u b ı l Tel : 44 44 M 45 «1 "4 DOZ REKLAM arayan . EMLAKIMZ 3S T! 41 • AM!L4R Aln' u tı.aır TS ^0 08 Ajansına verebüıriuM» Tel 35 İS 1! 800 TL. dır. KONGRE GENÇ YO\"ETICI 4DAT LARI. Panifnan) S nı rap tıfLmıı bı: m»el yonde pajar ı»m» çal Mnaları japan ui''l bır lcuru u«'a SK ıl gore» »<»cak ve <,'t"t>rer cı olaralc ret'ştırıİTiek. u?cre 20 • 30 aa Bs^ i f i Bavan 1 len s«y&hat<* manî dı.^ olmayan yuıcs^tc OKI o cıleri tercıh ediecf»tır Sın*T sooras' »1 nscRk atlaT l»r» vuisek Ucret vnl'ü ı<Bdene«l! Itredi o alenn 31 mart» K^cîor *n S«rr* re» Bn £r<ofa =«v s?n rauracaatıar nca .iıunur Adres A^aıırK B^lan 115 II Ka! tJ KIZIHY % STATİK ve betr.narr« konusuEda eraz <ıc 5e^e tpc nlbelı Beto!aıme Te.tr ık Ressam ve Iraat Munerdısı aranıvor 4T (» «9 J O O bır TL *<v ^OO •rabılen ORT\K aaT voBakırisov HL=re\ e Sokslc 3*7 0TIBBİTF1» pratüc <J 30 96 Idae Mtrlcezi Baiükdere C^ıdesı No «« Fe'amd Han aa bulunan TLRK HOECHST SanaTİ \e T»™ret Anonım Sırkrtj mens^pıan YardımaiTn asma Dernee) n'n nlLk umurnı heiet top antjsı Î7 3 »79 pınu eksem»t sa?lanamadı6ı içın 6 4 1°79 tunhtnde •.aa* IS 30 da asagıdakı gandTiı (tcni'TMk uzsre oerneK roe«ezıtun buıundueu vede eK«erıvet »rannıaıtsızm yap\aca<tıı GINDEM 1 Basımnlık dJanı »eçımı 2 Y jik fai'iyetienr» ett Idare Heretl ve Tü'jaması 3 Olonan rat>orjarın njü zaJv^re ve Idare Here'i ı e murtkiplsna ı > 4 Idare Herett 5 Murakıp.irın seçımı S Dı esıer ve kapanıç YONFTIM TIRK1ÎE DERNEtt LİELERI T*PI ROOPERATİFI Ö2tl k.şullar için biigi Kişinedtr? $i kimleredenir? arayan . KITAPLARINtn alınm 37 96 01 ist.ylniz. \ ! 1 ! ı 1 GAZETEMİZE VERECE OİNİZ İLANLAR İCİN SİZE EN YAKIN REKLAM AJANSINI ARAYINIZ AkMray AİCMTHT M k J İ » Ai;ı»»ı» K«klll(1 D*til%** R«kl4JT Do« Rck^AM Br Aia»ı » 4 » 14 2i 14 31 34 II 13 34 tl S4 2ST3 4I 3â 5t 14 ALTIN BOĞA t, o o Beykoz ltK« A.nn R»rJ«» ÖIİM AJana AJaaı A.JUI AnsaB Tl »1 M l l 31HH Kfiçnk tlulannın Sipahioğlu'na verebilırtuiB. SATILIK KOLTUK PanAm'da. 9.300. TL. ( % 50 DSH. Vergjsı dahıl. "Butce" tarifesi.) fstanbul'dan New 'Ybrk'a, PanAtn konfonıyla. Aynntılı biJgi için Seyahat Aceotenize daıuşın. r W»l M 3t*4*T 2141 U 3«UM 37 M l l 3t t l M J7U4» 3*34 71 3*71 17 XII M 3«3( M 37 4» 11 2» »3 '4 Cağaloğlu Ç.ftK Btklla Krkla A]aa> o«j«M«ntı «*c;im Grsflkuı Kaklia &a«J»« lUklaat JUkJiaı Ajuıı Huır AJ*ma r»o R«k.ija öl A)»M Öa«ı BtkjajB Ak«* lUklta" A»»lk» Jt*k.ut Ba*T H^Kâır B'lrt» R«k a n B*re T »rraa Bcklam •«•k H«kl« O*m IIAlta C>:« Tt*mr*< KlıtJtS» JUkıAjB Uırtı Aiaaa 8>r*a l l u l t s *«• Rak t a Ft« Ta» R»Jrl»m lUklia Kadıkör «4UM ! «•MM J » .4 • «î 34 K M 3f tr 14 IJ 11 37 13 11 umı A'n«t «•JcJA« C»tiiM< Rak]4M Kı? RakliM Karafe&t l U H a » r#»<k R«kli«a P*f A«kiftaı B.oil j»«k.»m Mecıdıvffkc T ] | | 1 ' «H« UMM M 31 B3 M 71 41 Osmanb^y UM» 4# H Vt 47 w e a TOVETIM rtmcLC 61 03 19 61 03 41 ' Eu •qrU[ AJau A*kJ4« 3JMM MfTM J ı Beyant Bakırköy A>»« n tıltLt A «a* J Nttn J4 54 4! S4 M M M l l 3» 94 41 41 j . ı | ı i Pendik »>k MIKROFON TELEKOMÜNIKASYON SANAYİI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİnden GENEL KURUL İLANI Sırketımıztn tehır edıtrnıs bulunon 3 cu adı Genel Kurul Toplontısı 16 nıson 1979 pazartesı gunu saat 14'de gırket Merkezınde yapılacaktır. Gundem aşagıdad r. Sayın ortaklara duyurulur GUNDEM : 1 Genel Kurul Boskanlık D'vort Seeımı v» Zabıtların ımzalanmasına yetkı venlmesı. 2 Yonetım Kurulu coiışrra ve Denetçı roporlannın okunması 3 Bflanço, kar zarar hesobın n okunması. 4 Yonetım Kurulu uyelen ıle Denetcının ıbraları 5 Yonetım Kurulu üyelen ve Oenetcı secırrının yopılması 6 Yonetım Kurulu ve Dene'cı ücrstlerinin yenıden gorüşülmesı ve karara bağlanması. 7 Ortaklordan I Selâmı istı nın yüzds yet ,' ı Ö«tr R«k.laı *«iıi»> 44 3* 41 MI3 11 Tl 31 41 ı ı I 1 A«u ••klija Tl 71 t7 71 11 44 r»K Sefakör Arakul It'K Am !Ur PUCMO D»7iU A;u> TtMT IUICJAIH Öxks Itekl&M Tnüry» lUklia T » « t « p . lUklâa Tîttk AtlA* ıı a M T1T1M Tl « M 7i rr ıı UMU R«k:iB 7~ «1 M 1141 3» 44*1 N UM3* 4f 17 rr 4» M N UM44 41 »TM U3H34 4İ M*1 U^» Sirkpcı 38MM Karakoy Arti t » k l i » Alp IMklljB Ak*rt H«*Jım •r lUkiiB • 1 Bayrampasa U*ÎWIM ı B.I«» lukiuı R*kitm T» 14 4İ natn Ak Çembtrlita.İ **kilm aııtn nın y ıı M 37 13 «8 3i M »4 23 11M 37 7* 11 M47 43 4*3*31 44 M 11 4*M*T 47 M M ] > , l ' 0 SKUIBI\DE\ 7S modc İLAN 5* mart 1979 guıtH T S E Gerel MudurlüJÜ Mİonunci* vapnması kaTftrLas'i"*!an r j':k olafan Gene! K'ırjjunr.z ÇO^UCIUK '«"» pdııemedı^inden yapı.amamıştır Aas lotlefmenur cerepnre aynı gundemı goru^mek 'iıere G«oeJ Kurul\ra İS ni «an 1*79 pazar sunü «a<>t .1 d» Gıda înran re Hari inıl k Bakanlı?) Per«on«l Eeıtım Mergen MfidurluJJ «a cırjnda toolan«ca»ı *or> BATO TELEFON Satı$!anmıa hudır 53 101«r 53 Iller 3S'hl«r m<.sraflsı İS üskort Fod 28 bın Km. ıe& ctpılı çok •emıı ace a satııktır 33 17 49 \ | ı B«fikta$ BtfUrlM KaklUi »«»» iUklkat UtMl AJUl Ofli RakJtıa Emınonu bkltaı Ktrttö» lakitaı Sultanahmet Ta*«l l«kiUB • i ı ! , • • fin «T MUtt Tta gmı Eyüp Elmadağ aa« 34*4*4 T« Ajl« $isli R nıt «:<J T*k>!k JUklâv Tayrak AJasa T«X» (itln «*t4jB î ELELK VEUEI tM ÇEVREMtZİ SAĞLIKLI fAJ4XAC*R HAJLJS GETfREI tM tıtenbnl Tel M «ı 17 TfRKİTE CEVRK KOROMA VE 1 Bejoğlu A«ü Arult K*k!l• Aruıj Reklatı A1B» l U k l â a AJ*»« 9 Bauofi NakliJn B*r»t<» R«ki«ai Çft(l&T K«kJAjB G«nt Ajaıu Pmkıı lUkltm 44 U M 45 80 30 4S31 tl Kasımpaşa MMTt «7*4 44 «4M14 C»B B*k)ka Kum K«ıdla îjı^hane C*r«» Tl«ır»« ».rtl C1MSTR TOKTUB 70 » 0 M B W 000 h:n 75 000 •ln îliıtor WW0 Mn J ı 1 | ı 1 F*r« R»tl4m UMTU* K*kl4m n MTI İV 3f 7* T Ak» lr ' Oatik tf M M m m n UM34 4JMM 44 U 14 UM M KITJ«B Rckilaı O«»T B«k'âm e*rl4 R«kJiaı Harbire Kartal M«4fl O«a« B*EI4M Ntt Pr«dtx«t;aa Önr B«cJiıa tıtutti T.I T«m»lTi' INDİKMI ı 1 UDN 3(MH 36 92 49 «411* Fatıh rattk Rttiaıc 44 44 17 UMi Ttka; (ıtlln U A u< l'.i 1 urrrt • 44 « a , tiHU j 44İ4H 1 j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog