Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKCİ ABDÜLCANBAZ t , ^AlıNOlARPA PA^OZüft. MASA MlErtîMPE AMA, DEMPEMİL O(itC£ ATADANKAIMA ufaiu JEçiP, ÇABAPAM KAtMA ÖA!QrUE?5rfl$AiONUN OMAÎINA VffifîTı^PİM. ta MfZE, ?öUAfci VE UHlUl Mul'tft 5 ^ T U R H f l W S E L C U K Ağlar Eski Kocasına.. B u, «Ankora Notlarrtna, Istanbul don yozon adı adresı soklı bir genc kızın mektubuyla başlamofc ıstiyurum Şoyle dıyor «Ben gcce lıspsıne g cien oynı zarrando devlet memurluğu yapan genc bır kızırr Benım sorunum (tabıı sıze ben m sorunum derken, toolun da b° ^ a bı rc< kışının s o r j n j i o'an bır konu dan soz etmek ıstıyorunn Cok sevdığım her şeyın üstunde tuttuğum bır orKOdaşım vardı Orta bu kadar değer vermemln s«b«bı oelki sevgımm değışık olmasıydı B r t»o/rarv> a<scır' cnu vı ratjlor Bır ay komada kaldı Her gece yanında katdım ona bakTiava calıştım Sonucta kurtaromodık Doktorlar kurtaramadıkiorını soyledıler belk haklıydılor On tone mermı yemıstı bırl beynındeydı f/ermılerın dığerlerı cyak'arında ve kosıklor ndo Hangı ınsan kendınr totnın edemeyıp karşısındakı kış ye boylesıne kıyasıyo ateş edeb lır Normal bır ınsan olobılır mı bunu yapan soyleym'' Bara onun olduğunu kabui edtp yaşcmairıo devam e'nem soylenıyor Nasıl olsa unuturmuşum Sız olsonız bunu yapobılır m sınız"? Bız neden elımız kolumuz boğlı duruyoruz Daho nlceleri gıderler gıbi otdurülecek daha nıcelerı benım gıbı sevıp de mobllyo parası aıye para birıktınrken hastane mosrafı gorecek so/lesenıze'? Yasalan temsıl edenler ne zaman «bız ınsanlığın temsılcılenyız hlcbir şeyden korkmcy z» d vecekler' Ve benım ıcım rohat sevdığım huzurlu yatsın ki ona «artık rahal uvu senın arkandan başkası senın g ttığın gıbı gıtmeyecek > dryebıleyım » O genc ekurun acısını yaşamak. yanıtlomok kotoy degıl Ona Seha Meray'ın hasto yatağındo söyledfcleriy le karşılık versenv Bız de cağımızn b'r dönemln! vasıyoruz Kendi kendımıze avunmonın yolu her halde Wn tutmak dusmanlık bes'ernek deoı! Dünyoyt daha guzel, dcho yoşanır yaparak, sevdıklerimizl yaşatobılırız Istanbul'da Eyup'ta ılkokul oğretmenı «Sarıcakız» takma adıyla türkuler yakan ozan da şoyle diyor r »M^zlum doğen fakır soyon Insan mıdır değil mldır' El hokkı cebıne koyan / Insan mıdır, değıl midır' Ona bura kuran plon / Işı gucü yalan dolan / Şöyle b^ e fo'an *ılon Ir^an n rlır nen l m d r"? öğünen kendı başına / Sı'ah ceken gardaşına / Tukuren mezar taşına Insan m dır değı! mıdır' Sarıcakız \azamazso / lnsanlığı sezemezse / Gercek yoloa gezenezse / Insan mıdır değıl mıdır?» Sancakız'dan alınlılar yapınca Alı Pusküllüog*)u'nun yayınladığı «Yusufcuk» odlı şıir derglsinden de soz edecektim Önu bır başko «Ankara Notlar >no bırakmoyı uygun buldum Yusufçuk, Orhon Velı'lenn cYaprak»mı anımsatan onun gıbı yuklü, mınık blr dergl Ankora'da, SağiıV Kole|lerındekı olaykın gellşmelerlnl sergıledım Geceyorısı ya'oklarmdan alırton genç kıziar «ıkıyönetlmıde blr süre gözaltmda kaldıktan «onro, M'rverfcnîer r.'e rfemlşler, Sağlık Kolejı öğrenciiert: VERGI DOSYASI Anayasamızm (Vergı Ödevi) boşlıktı 61 maddesınae «Herkes kamu glderlerlni karşıiamak uzere, malı gucun* gore vergl odemekle yukumludur • Ve (Ucrette adalet sağlanmasıi başlıklı 45 maddesınde de «Devlet, calışanların, yaptıkları i«* uygun ve ınsanlık haysıyetıne yaraşır bir yaşayif sevryeti soglamalarına etvtrlşll adaletll btr ucret elde etmeleri ıçln gerekli tedturten alır» denıhr 1961 Anayasamızm Vergı Adaletı konusundakı bu maddelerının gecen 18 yıl ıcınde gercekleştıg nı gormedığımız gıbı, gercekleşmege yonelık boşlıca cabalorın da otesınde butunmaktayız Toplumun bıreyleri araetnda gelır dagılımını duzeltıcı bır etk sı olmıyan kalKinma nasıl kı gerçek onlamda kalkınmo sayılamazsa, Adaletlı olmıyan vergıleme de ekonomık buyumenın sağladığı faydaların yanında toplumun bıreylerı aras nda eşıtsızlık ve hoşnutsuzlugun oaha da yaygınlaşmosına yardımcı olur, ancak geiır ekı»»ıkiyetı yuksek oion bır vergı y^pısı bu amaca erışmegı kola/laş'urır Geiışmekte bulunan ülkelerde Devletın odaletlı vergıye yonelık duzenlemelerıntn yerıne getırılmesıne yordım ıçln ver gı polıtıkasını dafıa etkın vo akıllıca kullanması gerekmektsdir. Gelışmekte olan ülkelerm bu yuk coğunluğunda Ulusal getırın yarıdan cofiunu Tarım kesımi vermektedır Oysayı vergıcl I gımızde torımm kalkısı pek sınırlıdır Şupheslz bır ulkenın vergl sınırı ya da sısteml, ülke g«rcek lerınden bagımsız değıldır Toplum ve vergı sıstemt. zaman suracınde daıma değışım gasterır Devletın gayri sofı mtltl hosıladan alacağı poyın değışımi ya do vergı yukunun artış eğllımı gosterdığı suphesızd r. Ya da ulkenın kalkınmada aldığı yol ıle bırl kte Dsvletın aidığı gelir payının do artiığı belırlıdır Muhtelrf kalkınma devrelermde. bu donemlenn ekonomık yapılarına uygun olarak vergıler de yapısal değlşım gostenrler Bu değışlm bır ulkenın kalkınma tanhıne bakarak oraştırılabılir Ustellk vergılendırmede sadece kamu ıht!yaclanndan değıl değışen ıdeotoiilerden do etkılenılmektedtr. Bır ulkenın vergl sıstemlnl rosgele yapılmış bır dızı Vergı Kanunu olarak duşunmek hatalıdır. Sıstem. her ulkedekı sos yal po ıtık ekonomık guçlerın tar h ıçerısındekl karşılık lı hareketlerının belırlı bır sonucudur Kalkınmo gayreti Içonsınde bulunan b r ulkede vergı polıtıkasının başlıca amaclarından b rı do gel r ve vergl yuku arasındakı farkı kucultmege çalışmaktır Bu sosyal anlayışt amoclıyan Devletın, gelır paylannın adaletlı degışme nedenlen şoy le sıralanabılır 1 Sos/al refah onlayışı îçınde belırlenen kamu hızmetlennm yaygınlaşması 2 Ekonomık kalkınmanın gelışmesi 3 Daho fazla kamu hlzmett ıcın halkın polıtık baskısının artması. 4 Savaş ve ekonomık depresyon g bı buyuk krızler sonrası, 5 Olkenln zengmleşmesı. 6 Devlet kavramının değışmesı, 7 Ulusal getlrln artması, 8 Sosyo politık goruşlerın degışmesl 9 Tarım ve imalat kesımlenne nazaran kamu sektorundeki verimlilığm daha yavas buyumesl. 10 Uretimın artması. 11 Bozı kamj h zmetlerl H. Turgut ARIĞ MALI MÛŞAVİRLER MUHASEBECILER DER BŞK. Asgari ücret 240 lira iken bir bekâra tanınan en az geçim indirimi 300 liraydî SOSYAL KESIMLERE GÛRE GELIR DAGILIMI Resmı verılere gore ulkeTitzın ceşıtlı meslek sah plerının ortalama gelırlennı karşıloştırdıgımızdo y IIIK harcaı ab I r ge lir olarak sırasıyte, mılli galirdekı pa/lan ıle bırlıkte şoyle goruiur O o5 5ıle buvjk tuccar sonoyıcı ve serbest meslek sahıp ler nde 184 045 lıra %5,2 ıle îuc car 99 468 lıra oo41 2 ıle cıftçıler 42398 lıra %149ıle esnaf ve sanatkârlar 33 909 lıra %12.7 ı e memurıor 23 348 lıra %7 3 ıle duz ısc ler 11 561 lıra olarak değışen % paylarla değışık ve dengesız olarak dagılaığı anlaşılmoktadır Yan gelır olarak ksndı kesımlerı gelırlerı dışında getır elde eden başlıca kesımlerın gelırlerı Ucretlılerde %25,2, Sermaye ve serbest meslek sahıplerınde %8 3 ve Kucuk öretlcılerde %23,5dır Geılr doğılımının sosyal yaşamdGkı olcusu aıle başkanının mesleğı, dokj/ısı ıle aıte bınmıne gıren temel gelınn nıtelıhgaır B j dagılıma göre herkesın kendı temel gelırler d şındakı yon gehrlere Ücretlılerde %25 2 ve Kuçuk Uretıcılerde %23 5 ıle yaklasık olarak Sermaye ve serbest mes lek sahıpler nden uc kat fazlo ıhtıyac duyulduğu anlaşılmakr tadı Geçım koşullarının ağırlaşrrası, Sermoye ve serbest mesleK geıırıerı dışindakılerde Aıle Yai Gel rlerırın, tum gelırın dortte bın kadar oluşmasına neden olmaktadır. Gelınn ceşıtlı sosyal kesımler arasında payloşılmasındo nufusun en kucuk bolumünü (% 10 7 smo oluşturan Sermaye ve serbest meslek sahıplerı, en buyuk payı (%35 2sını) almaktadır Ücretlner ıle kucuk ureticılerm toplaTi gelıraen aldıklan paylar ıse nufus paylannın cok altmdadır Sermay« va serbest meslek sanıpler; kesımının ortalarra harcanabılır geiırı, Ucretlıler ve Kucuk uretıcılerin ortalarra harcanabılır gellrlerının yaKİaş;k bsş katı kadardır Nufusun en buyuk coğunluğunu oluşturan Ucretlıler ıle Kucuk Uretıcı erın toplam gehrden aldıkları pay, cok daha duşuktur Öte yandon Aıle Bır nıerının yaklasık onda bırın! oluşturan Sermaye ve serbest meslek sohıplerının gel r paylan Ise nüfus poylannm 4 katı na yakındır Ülkemlzdek! aıle birimlerinm yarısındon coğunun küçük üre tıcılık calışmoları ıle geçlmlerını safllamaları ekonomlnln ıkilf yapısnı bel'rlemektedlr Sosyal koeımlnr nrniınrtn nlln hirlml». oplam 169 mılyar lıralık gelır ıçınde 2 5 mıJyon ucretlının payı 54 mılyar, 730 bın, sermaye ve serbest meslek &ahıbının payı ıse 59,5 mılyar lıra oluyor Yıllık ortalama gelır ise ücretlılerde 21 bın, sermaye ve serbest meslek sahıplennde 81 bın, kuçuk ücretlılerde 15 bin lıra dolayında. T n yıl önce asgari ücret alan bır emekçı sadece 1 lırahk dam ga vergısı oderken, şımdı 699 lıra gelır vergısı 13 lıra damga vergısı ve ustelık 63 lıra da Malı Denge Vergısı oduyor Yasalar, geleceğe donuk hazırlanmadıkîarı ıçm uygulama bır sure sonra ters donuyor. O TABLO: I Sosyel keslmler Ucretı,ler Sermove ve serbest meslek sar^plerı Kucö4 tUWıfclJer Alle Blrtm! Soyısı 2 532 919 730 625 Payı % 37 107 "52^ ' Toplam gelırdekl miktarı (TL) 54 056 337 120 59 554 811 904 55 610 163 200 221 f,İ 22V Payı % 31 9 35 2 32 9 Ortalomo Gelir 21 34«: 81 512 15 545 v \ V \ \ \ \ N > '169 Sıkıyönetıme hayır. demlsler Eee«, Suleyman Bey her gun soytuyor bunu. Hacı başbug da söytuyor.. Onlar, gözoltına olınmıyortar, genc kızlar geceyanlan yataklarmdan kaldırılıp göturuluyorfar Olayı anlatırken, Yılmaz Guney'ln resmlnin Cebecl Kız Saglık Kolejınde cıktıgını yazmıştım. Orada değilmı», Fokulte Sağlık Ko»e|lndeymış Ama. Sağlık Kotejlerlnln tumunde baskıtar vor Ankaro'do, gunun konuları neler"» Sanıyorum, 2 nlsan'da gırişllecek «kontak kapaTia» basta gelıyor Bunu perde arkasmda Suleyman Bey ml desteklıyor Bir APIİ şoyle dedi En azından onun onoyı vardır Bılgısi vorsa, onayı da vard'r c Bir boşkası şöyle dedi: Şoforler Federasvonunun Başkanı Hüsomettm Tıyanşan gercekte Suleyrran Bey e karsıdır O daha cok Sadettın Bılgıce yakındır Eh Sadettın Bılgıc de, Suleyman Be/ın yamacında olduğuna gore . Bıri de şoyle konuştu Bu olaylar Mafıa nın parmoğı olon oloylar. Pekı, Mafia nın parmagı olduğunu nasıl oğreneceğJz?. Mafıa bir yeraltı orgutu değil mı?. Suleyman Bey, «Bu hukumet yıkılsın da nosıl yıkılırsa yıkılsın» havasındaydı Bursa'dakl kalabo.ık, gercekten gostenydı Gazetecilere actınlan kapalı kutudan cıkan «zam» kagıdı da blr oyun Gazeteciler, bu oyunlara nasıl gellyoriar şaştım kaldım. Humeynl Parls'ten demecler verırken Suleyman B«y de Ankara don Humeynl yi elestlriyordu O\'e Parıs lerden konuşarak ortalık karıştırılmaz Cok gecmedı, Iran'da Humeynl başarı sağladı mı? Suleyman Bey, tıs Bazıları şoyle dedıler Boy e Devlet adamlığı mı olur"> hangi sozü t u t t j gercek'eştı şırrdıye değın? Hıcbırı Bır de Burso lardo dolaşıp kendını Humeynı sonıyor Kontak kopatma konusunu duşunuyordum Sıkıyönet mın bu konuda sıkı onlem alacagı anlasılıyor Onblnlerce ogretmenın orgutu TOB DER, bır gunluğune boykot ılan edecek olsa kımbılır başlanna neler gelır'' Tlyanşan lar, dokunulmazlıgın arkasına sıgınıp, Suleyman Bey In ekmeğine yağ yetıştırlyoıiar Gozu ocık uyanık kisıler bilıyorlar oyunları Suleyman Bey ıstedıgı kadar Humeynl mı o da benlm Menderes m! o da b«nım desın Baskalarını da Kerenskl'ye. Allende'ye, Cemberiayn a benzetsin dursun Bır daha gelemiyecektir Türkıye de iktıdara Aglayıp, sızlaması da eskıye ozleminden gelmekte. Eskı mılletveklli Huseyln Bayturk söyiemi.'tl, Korodsnızlilerın sozunu Şoyle deriermış Karadenlzlıler Yer sen n ekmeğml ağlar eskı kocasına . rının ve toplam gelınn dağı'ımı ıse Tablo 1 de gorülmektedır Tum kesımterın ortolama ge I rlerınm fozla farklılık goster mesıne korşın toplam gelırdekı mıktarları ve % poyıarı hemen hemen oynıya yakındır Toplam atle bırımlerı sayısı ve poylarının ıse tamamen dengesız olduğu gorulmektedlr Sermaye ve serbest meslek gelın kesımınde yıHık ortalan a net 200 000 lıradan yuksek gelır sağlıyan oılelerın 0 o32smı oluşturan 40 563 oıte vardır Bunlor toplam sermaye ve serbest meslek gelırlerlnın %24,6sını olmaktadır Burta karşılık D P T nın 1973 Gelır Dcğılımı na gore yıllık orialama net Ucret gelıri ya do kucuk uretıcılık gelın 200 000 lıranın ustunde bulunan hıcbır oıle bulunamamıştır. Ülkemızm tüm coğrofı bölgelennde ucret gelırı ve kucuk uretıcılık geUrlerının bolge toplam gelırı ıcmdeki payları, bu gelirleri sağlıyan aılelerın bolgedekı toplam aıleler ıc n dekı payından duşuktur Buno karşılık da toplan aılelerın en kuçuk kesımını oluşturan ve kâr faız rant gelın efdeeden ser maye ve serbest meslek sahıbı aıleler, her bolgede toplam gelırlerln en buyuk kısmım paylaşmaktodır Yıne tum bolgelerde ve 3 bü yuk kentte en yuksek ortoioma gelır kârfaizrant gelırlerlnde, en duşuk gelır ıse kuçuk uretıcılık gelırlerinde, sadece Ic Anadolu da Ucret gelırlerinde goruımektedır Tum bolgelerde aıle bırnnı başına ortolama kar faızront gelırlerı. kuçuk uretıcılık ortalamo gelırlerinm 3 ıla 6 katı arasında degışmekte Turkıye'dekl aıle bınmlennin yonsına yokın kısmı (3308 467 oıle) tarımsal geiır elae etmek tedır Tarım gelın elde edertler n cok buyuk bır bolumu Orta ve Kucuk cıftcılerdır. ve duşuk gelırlıdırler Buna karşılık hemen hemen tümüne yakın 6 680 650 aile binmlerınde tarım clışt gelir etde edılir Venlere gore kesımler ıclnde en dengesız gelır doğılımı tarım kesrmınde gorulmektedlr TurKiye, gelır duzeyine ve ge lır eşitsizlığtne gore Ulkeler arası karşılaştırmada, Eşıtllkten Az. ya da Orta Ülkeler değıl. Cok Uzok Ulkeler arasında, nüfusun en duşuk %40 kıs mının, gelir payının %12'nın altında bulunduğu bolumde %115 ıle yer almaktadır VERGI KAÇAKCILIĞINI DOĞURAN NEDENLER Verg kaçakcılığının teTel ne denlerınden ılkı, ınsan psıkoloıısınde, hotta bıyoloılsinde yator Kı buna bencıllık yada ego derız Elverışlı koşullar ne otur sa olsun. bundan tam yada bırazcık sakmmak, hatta kurtulmak guc bır sorun olorak yaşam boyu surer gıder Buna faâmen belırlı koşullar, yada sınırlar dışına cıkıldığında alınabilecek onlemler vardır ve bulunur Şoyle kı 1 En buyuk kusurlu oncs Devletin yada Hukumetlerın kendılerdır Cıkardıklan yasalar ve aldıklon bazı kararlara koydukları. sadece o gunun koşullarına gore saptadıkları bazı rakamlar. gecıcı ve nazarı bılgılerdır Para değerımn sureklı duşmesı ve değışmesı ıle onemını yıtırmeğe başlıyan En Az gecım Indırimı Goturu esnaf Detter tutma ve Sınıf değıştırme cıroları, cezaları ve ındınmlerınf gerektıren rakamların yıllor yılıdır sabıt kalmaları örneğın a) On yıl önce bır bekâra ayda tanınan 300 lıralık en az geçım ındırimının o zamanki oylık asgari ucretı bulunan 240 lırayla arasındakı oran ıle ayiı ındrım 300 lıranın şımdıkı a/lık asgari ucretı 3300 lıra arosındakı oron bır haylı ılgınc bır sonuc vermektedır On yıl once osgarı ucret alan bır emekcl hıc gelır verg sı odemezken, bordrosundan sadece 1 lıralık Damga Verg sı kesılırken şımdl 699 lıra gelır vergısı. 13 lıro dam ga vergısı ve ustel k 63 lıralık da Mall Derge Ve'gısl eklenmış o'arak uygulanmaktadır b) 1961 de yururluğe glren ve halen yururlukte bulunan vergı yasamızdokı 400 000 iıralık sınıf deg ştırme cırosuna gore o zaman 10 (on) doırelı bır apartman almak mumkun ıken. bugunku koşullardo yarım yada en fazla b r daıre almak mumkun olabılıyor Altın üzerınden yapacağımız bır hesaplama da bundan pek forklı bır sonuc vermez. Gunumuzde en mutevazl btr mahalle bakkalı bıle yılda gercekte 1 mılyondan aşoğı cıro yapmamaktadır Bazı nedenlerden ustelık vergı daıresıne hatta devlet hazınesıne hıcbır yarar sağlamıyacak olan sadece ışletme sahıbım ılgı'endıren nedenlerden Bılânco Usulu defter tutmaga gecış arzulanmadığındon fatura hem alış hem de verışı dondurularak ve k sılarak cırolor 400 000 lıranın aitında yıllarca kalakalmakta 2 Yine devletın, denetım gorevını gerektıgı gıbı yerıne getırmemesı 29 yıldır uygulanan gelır vergı sıstemımızde devletın yıllık denetım oranı, hıc bır yıl % 3 u aşmamaktadır, Cogu yıllar % 1 5 2 arasında seyreder Elbettekj her 100 vergı yukumlusunden 98 ı denetım dışında kaiırsa daho fazla ne beklenebılır kı'. devletın adaletl durıtst olan vergı yukumlusu ile durust olmayan vergı yukumlusu arasın dakı dengeyı % 2 ıle nasıl sağlar k ı ' . 3 Vergl daıre ve Idarelennın bugunkü yonetım ve ışleyışının yeterlı ve yeteneklı olmadığının bılınmesı 4 Işletmelerle ılışkl kurmalan kanunen yascklanan kımselerın yaygınlaşarak devreye gırmelen 5 Muhasebe mesleğl ve sermaYe pıyasasını etk leyecek Serbest Yemlnlı Mall Muşavlrl k Kanun tasorısınin 1951 den berı yasalaşamamosı En kaduk tasan olarak oekieyışını surdurmesi 6 Işportacılığm tamamen başıboş bırakılmosı 7 Bır kaşe ya do muhürden oluşan nylon faturo denllen gercek dışı belgenm gıttıkce yaygınlaşması 8 Bazı gelır kaynaklarının verg 'end rılmeyışı 9 Vergılendırılen kaynaklor orasmda vergl gaîırmin toplanmasında zaman ve usul farklılıklarının fazla oluşu 10 Yıl ıcınde şletmesi kapanon verg/ yukümlusunun hesap donemı beyannamelerirın ertesı marta kadar bekle tılmesı YARIN VEPGI VCll 41171 IIICI ADIMIM IPVII7 I S İ M E L SU • İNŞAAT • MAKİNA ELEKTRİK • LİMİTED ŞTİ. TARAFINDAN AŞAĞIDA BELİRTİLEN ELEKTRİK TESİSİ YAPTIRILACAKTIR TESISİN ADI KAYSERI (MEPKEZ) KEŞİF BEDELİ {TL ) 166 234,351 TL Geçlcl Temlnatı (TL) 5 000 780 53 TL Karn* Grubu G Dosya Satış Bedtll (TL) 4 255, T L TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ MESLEK TOPLANTISI (KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ TANZIMİ) Konusu Gootosarov da sunuiup Konuşmocı Muracoat 4 ntsan 1979 çarşamba günü saat 17 00d« ODAKULE IS MERKEZI Konferans Salonu'n tartışılacakt r Hason KURT (f/allye Bokanlığı Muşovlr Hesap Uzmonı) TURKIYt MUHASEBE UZMANLARI DERNEGl Beyoğlu • Tunel llk Beledlye Cad 5/2 TELEFON 45 06 45 1Yukarıda adı yazılı tesısin yapım işı kapalı zarf usulü ve blrfm fryat «sası Ile eksiltmeye konulmuştur 2 Teklıf vereceklerln EKSILTMEYE GlRMc BELGESİ atmok Icın 641979 Qünü 8 a a t 17 00 ye kadar Slmel'e dllekce vermelerl ve dılekcelerine yuklenlcı karnelerlnl (yukarıda gostenlen keşıf bedeli kadar) orneklerıne uygun en son sermaye ve kredl oıanaklarını acıklayaı yuklenıclnln kendisl tarafından doldurulacak mall durum bıidırısı ve bankalardan ahnacak malf durumu belırten banka mektubu teknlk personel blldır sl d lekcenın verıldıgı tarıhte vüklenıcinln e! nde bulunon ışleri acıklovon toahhüt bildlrlslnl ekleTielerı lâzımdır 3 Kapalı teklıf mektupları 13 41979 günü 12 00 ye kadar Şlrket Merkezımız Ankara Z va Gokalp Coddesl Yıldız Hon Nc 19 Kat 3'dekl Yazışmo ve Yayın Müdurluflüne verılmış olocaktır 4 Tekllf zafları 134 1979 günü saat 15 00 de Ankara da SİMEL Ihole komlsyonundo actlocaktır 5 Sımel 2490 sayıiı Kanuna tabl otmadığından eksillmeve glrme belgesl verip vermemekte ve ihaieyı yapıp yopmamakto veya Ihaleye gırenlerden dltedlğlne vermekte serbesttır 6 A Grubu karne harlç fjerekll karne grubu yukarıda bellrtllmls olup bunlarm dışındokilerın muracaatları dıkkate alınmıyacaktır 7 Ihaleye katılacaklann yukardakı keşıf bedelıne yakın veya doho fazla mlktardakl AGOG şebekesl Islerlnı yapmış ve bıtırmış olduklannı kanıtlamaları gerekir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog