Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CCMHURtYET 30 MART 1979 Romanya Başbakanı Manescu'nun sağlık nedeniyle görevinden alındığı açıklandı BUKREŞ ( o o ) Bukreş radyosunün bıldîrdığlns gore. Romanya Komunıst Partı Merkez Komıtesı dunku toplantısında, Basbakan Mane Manescu'nun csoğlık nedeniyle» gorevmden alındığını bıldırmıştır. Radyo Devlet Baskanı ve Roman/a Komumst Parti Başkanı Nıcolae Ceausescu başkanlığındakı Merkez Komıtesının. Boşbakanlık goeyıne «o/bıriığıyleı» llıe Verdet'ı onerdığmı ocıklamıştır. Bu konuda ya/ımlanor bıld rıde, «Başbokan Manescu' nun sağlık nedenlerıni ıierı surerek gorevden alınmasını kendisının ıstedığ'» açıklanmaktadır. 63 yaşındokı Manescu 1974 yılından ber BoşbckanItk gorevınde bulunmaktaydı. Kendısınin orrıurgasından rahatsız oiduğu ve sureklı olarak korse taknnak zoruntia kaldığı bılınmektedır. Basbakan Manescu aylardan berı toplantılara kotılmarraktadır. Yerı Basbakan adayı Verdet de Manescu gtbi b<r rktısatçıdır Verdet'nn adavl <3*. parlarrentcnün bugun yapacağı tcplantıdo ele almacaktır Fakat kendisının Başbakanlık gorevıne getırıleceğı kesmd r. Arap Birliği Mısır'la diplomatik ilişkilerin kesilmesi konusunda anlaşmazlığa düştü (Dış Haberler Servisı) Bağdat'ta toplanan Arap Bırhgı. Mısır a ekonomık yaptınmlar uygulanması konusunda oybirlığiyle kaıar alırken, bu ulKeyle ılışkilerın kesılmesı konusunda anlaşmazlığa duiulmüş \ e FKO L:bya ve Suriye heyetien toplantıyı terketrrLşlerdır. Arap Bırhgı ?y<~ca merkezının Mısırdan Tunasa taşınmasma da karar vemrş'ır Bu arada Amerıka Bır'eşıi: De\ letienrun önde çclen yetkılılsn Amenkalı ıjadamlarının Mısır vp Israıl'de vatınmlara gir.smelen konusunda calışmalar yapmaktadırîar Nıtekım. Israıl Başbaka nı Menahem Beguı ıle bırlikte çeşith ıjadamlanrmı zıyaret eden ABD Ba=kan Yarcr.mcısı \VaIrer Mondale «Sız/er Israıl'e daha fazla yardım yapar }~en bunun b;r bagış ofc'ü^unu degıl. borç oldupu nu du^unun Bıhyorsunuz ki savaşın fı^atı banşınkınden çok dana yüksekt'T 'prniştır Bu arada M sır D<" • .a^kanı \<ı'aihıngton dan aynlmıştır Lnver Seaat. Batı AİTianya'ra g:rek Basbakan Helmut Schnrdt'le gorüşecektır. İRAN'DA ÎSLAM CUMHURÎYETİ tÇİN HALK OYLAMASI BUGÜN YAPİLIYOR Dış Haberler Servisl İatVdo Islârı Cumhurıyetı ıcm halk oylaması buaun yapılmaktadır Islâm CumhunyBtı'ne «Evet» ycda «Hayır» bicımmde yapıiacak referandumda, halkın bu yuk coğunluğunun İSiâm Cumhu'iyetı nı kabul etmesı beklenmektedır. Bu arada An>ara oakı Ironlılorın Iran'da «Islâm Cumhunyeti» kuru'nasına ıhskın gorusısr de bugjn belırlenecektır B l rTGC 3 Iroi >n R 70 Şah Feh'e« Caddssı ndekl Buyukelcılıgı nde refercndum mteiıg.nde bır oyloma vapı'acaktır Oylamaya. AnVara'do bu lunan 16 yoşındon buyuk, tjm İran uyrukıular katılacaklardır Oyiamava katılanlor. Iran'da Islâm Cumnur'ye!''nın kurulmosı ıcm «Evet» veya «Hoyır» ovı. ku lanacaklaraır Bu arado İran Gecıcı Devrım Hukumetı ıle Kunbedı Kcvus <ent ıdolaylarında ayaklanmıs bulunan Turkmenler c a s nda varılai oteşkes n de bozulduğu ılerı surulmektedT Iror Basbakan Yardırrnsı Abbas Ami' Irtızcn'ın acıklamasında. Turkrrenier ın kenltekı polıs merkezlerıyle dığer strateıık noktalara saldırdıklarını ve Ordu bırlıklerıyle corpıs tıklarmı belırtmış ancok oiu ve varalı sayısı hokkında herhcnaı b'r rakarıi vermemıştir ResTıi olmayan rakcm'ara gore olu ve varalı sayısının 200'ü aştığı an laşılmaktodır Bölgede. AyetullaH Talegon! a'ocılığıyla sağlanan oteşkes b'r geco surebılmfştır. DÜNYADA BUCÜN ALİ SİRMEN Yarım Önlemler Politikası M Kuzey ve Güney Yemen birleşme yolundalar Dıs Haberler Servisl Güney Yemen Devlet Başkanı Abdul Fettah Ismail ıle Kuzey Yerıen Devlet Başkanı Alı Ateduliah Salıh arosında Kuveyt'te "ODilan gorusmeler sonundo. 'kı devlet crasındakl dusmanlığın sona erdırilmesı ıcm tek cwor volun «birleşme» oHuöuna karar vpnlmıstır Yuksek duzeydekı b r Guney Vorrer yp'kıiıS'nın acık'arras nc.a '1339'dan bu vana bırieşe"îsyen Gunsy ve Kuzey aa? n daki pu'i'Zler coznmlenecektm denılmıs'ır İkı Yemen arasında b>rlesme i'onusunda 1972 vılında da Kc•i.re'de br bır'eşme anlaşması ımzalanriı$tı Siz emekli oldunuz, paranız işe başlasın ! Paranızı da emekliyeayırmayın. *.Garanti Bankası'na gefin, şimdi f aiz zamanıdır. Garanti Bankası, emeklllere %22'ye kadar f aiz veriyor. Yeni bankacınız, paranızın emekliye ayrılmasını istemiyor. Moskova'daki ABD Büyükelçitiğine qiderek iltica ^ hakkı isteyen Sovyet yurttaşı polisin müdahalesi sonucu intihar etti MOSKOVA, (a.a ) ABDye • iıco eîrnek ıstedıgını soyleyerek, MosKovc'dakı Amerıkan Bjyukelcılığıne sığınan b'r Sovyet denızcı ısteğ'nm elcıl'k tar afından reddedılmesı uzerıne belındekı bombayı potlatorak ağır bır bıçımde yarolandıktan sonra, bır klınığe getırıldıği sıroda ölmuştur. Olayda Elcıllk ıkıncr kâtıbının de yarolandığı bıldınlmıştır Öncekı gece mevdano gelen olaydan once, kımlığı henuz oğrenılemeyen ve ıltıca hak kı ıstıyen Sovyet denızcı. elcıhk ıkıncı kâtıbıne bınanın dıSindo rastlamış ve kendisiyle konuşmak ıstedıgını soyieyerek eicılığe gırmıştır. Buroda nıyetni acıklayan Sovyet vurttaşını ıkno etmek icın ıkl saat uğ~ raçan ıkıncı kâtıp sonuco ulaşo •nayınca, elcılık vetkılılen durumdon Sovyet polısını haberdar etmışlefdır. Bunun uzerın» bınayo gozyoşartıcı bomba atan polıs ın ardından, Sovyet de nızcı kemerine yerleştırdığl bom bovı Dat'atmıstır Sovyetler Btrlıği yetkılılerı de nızcı gencın daha once 6 ay DSikıyatrı tedavısı gordüğünu soylemişlerdır. i6ir He İsrail'in ABD n'n baskısıylo Imzalodıkları bans anlaşmosma tepkiler suruyor. Bunları kısoca ozetiemek gerekirse, kapltalist dunyo anlaşmcyı hosnutlukla karşılamış bulunuyor, sosvalıst blok ıse, Romanya dışında, bolgeye Amerikan Barıs.nı yerleştirecek gelişme karsısmda doğoliıkla olurrsuz bır tepkı gostermistlr. Uçuncu Ounya utkelerinın ds Fılstın halkının sırtından Imzaioncn ve bır cn'ornda, arolarınoo bazılonna yonelık okın, yeni gelişmeyi hoşnutlukıa karşılamolan beklenemezri' Ankara, Mısır • isrcıl onlasmasıno, son gunlerd« kendisine yoneltilen «sureklı gecikme» eleştıriierinl yonıtlarcasına hemen teokı gosterdi. Ortodogu da kalıcı blr banşın ancak geniş kopsanlı olması, İsrail'in, Işgal ettlgi Arap topraklanndci cekilnıssı (1967 savaşı oncesi smıriarına donmes.') ve FilistlnlJJerm devlel kurma hokkı da dahil olmak uzere, rr.csnı haklarmın tanınmasını ongoren Turk goruşunun. ABD nln Istediğf dogrultuda olmadığı acıktır Ankara. Isrcil in ka'ı lutuniunun barısı engelleyen bns etkf>n oldugunu îoylarken, Tel Avıv'den uzoklaşmo polıtikas'nın yeni bir adım daha otmıs bulunuyor Tepkinın Tu^kiye'nm Kudus te yapılacck Eurovis on yar'Smosına katılrroma karanndan az sonra qeI.ği de <4usunulurse, Ankaro nın Arap ulkeleriyle yakınlosmo potltikasını oelistirme omccı acıklıkla ortaya cıkor. Arao ulkelerı, Ucuncu Dunya ve bolgs devietlsrivls yakınlaşma gırisimlennın bugun Içbasmdo olan Hukumetin coğunlugunu oluşturan CHP'nin dış politikası dogrultusundo oiduğu biüniyor Son acıklamayı da bu ocıdan olumlu karşılamak aerek. Ancok soyie bır soruyla dg korsı karsıyo bulunuyoruz Acoba Ankara nın son gırlşlml Turkiye nln Arap ülkeleri ve bolge devletleriyle yakınlosTiasını «aglayacok yeterii bir etken midir? Sanırız. Turk dış politikasınm yetklll klşilsri dflhl bu soruya olumlu yanıt vermek olanagından yoksundurlar. Blr an içln, Amerikan barısındo, Israil'ln tek toraf o4mad»ğını ve pkının VVoshlngton'da kotanldığını, Dı?i»lerlnln tepkisinln Ise gerceğin yalnızca blr yonuyle yetlndlğinl bir ycno bırokolım Amo acaba. Arap dunyası v* cbur bölge dev.jtleri, Turkiye'nln blr NATO uyesi olduğunu kolaylıklo unutabilecek midir dersini?'' Haydi, NATO uyeligıni de blr yana bırakalım Turklye'nin ambargonun kalkmasından sonra topraklorı uzerlndekl Amerikan uslerınl hemen acmosına n » buyrulur? < Üstelik Isbasındaki hukumet. AWACS pro|«slne bastankara dalorak, toproklorı ustünde ABD'ne yeni us de vermemiş midir? CEI O'dan ayrılmoda buyuk geclkmeye d'jşen Ankara, Arop ülkeleri ile politikasını, blr Eurovislon yarışmasına girmsrnçk. blr de Mısır İsrail anlasmasına, ABD'nin rolunu ncrmazllkten qelen ustu kapalı blr tepW gostsrmekle ne denlı gelistirebılir'' Kısoccsı, son tepkl cekingen bir glrlşlm, yarım blr önlemdır Ecevit Hukumeti'nin 15 aylık lc ve dıs polıtıkosının buyuk benzerliği de bu cekingen gjrisım, yarım önlem noktasında beliriyor Turkiye'de isbaşında bulunan iktıdar tum ic politik girlşimlerinde tum ekonomlk onlemlerlmto hep yarım yamalak davranmış, terorun gercek kışkırtıcılarına. ekonomık bozukluğun temel nedenlenne blr turlu inmemls ya da inememiştir Terorun kaynağına inememenin cesltll ocıklomaları yapılabilır. Ama herhangi blr hukumetin heıholde kendi yonetimlnde olması gereken bazı kurulu? ve guc'erie bosc cıkomomos'nı bunları yolo getirememeslnl mazeret olorok 1leri surm» hakkı oiduğu soylen»mer Ekonomık onlgırler konusunda do durum oynıdır Yoksul hatkın sırtına bindirilen vüke karsılık, bozuklugım1 Jemsllne inllememesml şu yo da bu bakanın dlrencine, burokraslnin bozukluğuno bağloyarak işin iclnden sıynlmok kolaydır. ama Irvandı rıcı değlldtr Hele hele bır Iktldarın blr yondon yalntz kondl oz koynoklarımızo yonelme politikası tzleyeceğlnl ilerl su rerken, yabancı sermayeye tonıdıqı kolaylıkları (UTI dunyayo duyurmo kampanyosmo gtrismesl blr yandan do kulagı kirlste IMF vo diğer yabancı kuruluslordon gelecek haberleri beklerıesi, yarım /amalakfık politlVosının carpıcı blr orneğini olusturur Ortodoğu'daki son qeli«meler karsısındo tııtulon yol do olumlu ögelerı icermesine karsılık yptersiz oiduğu lcin bu yonm önlemler politikosının boskc bir orr.pâi o'nrnk rö''nnvpr GARANTİ BANKASI TVRKIYE . 1863 OSMANLI BANKASI A.Ş. Türkiye Umum Müdürlüğü "yeni bankacınız» Müfettiş Yardımcısı Alınacak Bankamız Teftiş Kuruluna sınavla yeteri kadar bay ve bayan Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Sınavlara katılabılmek için: B Bankacıhkla doğrudan doğruya ilgıli konularda eğitim yapan bir fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak. 81 Sınav tarihinde otuz yaşmı doldurmamış olmak. B Erkekler için askerhk gorevıni yapmış olmak. H Sağlık durumu >oırdun her yerinde gorev ve yolculuk yapmaya elverişlı olmak. • Her hangi bir hizmet taahhüdü altmda bulunmamak. Yazılı sınavlar 28 ve 29 Nısan 1979 tarihlerinde İstanbul, Ankara. İzmir ve Adana'da yapılacaktır. Yazılı sınavda başarı gösterenler ayrıca sözlü smava davet edıleceklerdir. Smava katılmak isteyenlerin dilekce ve gerekli belgelerini en geç 20 Nisan 1979 akşamına kadar iCenaıans. 1478) 2684 TELEFON DEGİŞÎKLICI Genel Müdürlük binamızın santral telefon numaralan 28.3.1979 tarihinden itibaren, İMZA GÜNÜ HALİM UĞURLU 979*00 yaymtonon Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyfr Hıdrografl ve Oşınografl Daıresi Başkanlığmdan Bıldirümtştır. KAN SU KESiNCE'yi ve diğar yapıtlarını, Bugun Nışontoşı AKADEMİ KİTABEVİ'nde Imzaloyacok. DENİZCİLERE VE HAVACILARA 42 SAYILI BİLDİRİ 11 Ile 12 Nısan 1979 tonhlemde 1000 ıle 16 00 saatleri arasında Doğu Akdenız'de 34 derece 45 dakıka 48 sanıye kuzey, 30 derece 20 dakıka 48 sam/e doğu mevkısi merkez olmak uzere 75 mıl yarıcaplı denız sohası ve bunun 3300 metreye kadar olan yukseklıgj con ve mal emnıyeti bakimından tehlıkelıdır DENİZCİLERE VE HAVACILARA DUYURULUR (Basm: 12807) 2674 45 68 5459 (6 Hat) olarak değişmiştir. Bütün dost ve müşterilerimize saygı ile dujiırtılur. TSİP Demokratik Hak ve Özgürlükler Toplantısı OloğorrustO durumo son verllmelıdlH AntiDemokratik baskılor kaldınlmalıdırl Faşist odoklar dağıtılmalıdırl Yer : Gölboşı Sıneması Gün : 31 Mart Cumartesl Saot : 15.00 TÖRKtYE SOSYALİST İŞÇİ PARTtSİ ANKARA İL ÖRGÛTÜ OSMANLI BANKASI A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı Saka Salim Çıkmazı Osmanh Bankası Apt. B. Blok Kat 3 (Beyoğlu Şb. arkası) Beyoğlu / İstanbul adresine ulaştırmaları gerekir. Smav konulan ve istenecek belgeler hakkında bilgi edinmek isteyenlerin Teftiş Kurulu Başkanlığına veya Şube Müdürlüklerine müracaatları rica olunur. GÜVEN Türk Anonim Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğü (Bosm: 13062) 2653 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DEKANLlOlNDAN 1750 sayılı Üniversiteler yasasınm ügıll maddelerl uyarınca Faküîtemlz Türk Slyasal Havotı Kürsusune 1 |BİR) PROFESOR alınacaktır. Isteklıleı n 9 Nıson 1979 Pazartesl gunüne kadar gerek'.i belgelerle bırlikte Fakülte Dekaniığına başvurmaları duyurulur. (Basm: 130501 '2687 HEDEF. DEV BIR DENIZ GUCU! TÜRK D0NANMA VAKFINA YAPACAĞINIZ YARDÎRÎLARLA BU TTF.nF.FF. TTT,ASABtLtRİZ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog