Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İ Kt 0 MART 1979 B Hdim b lell TCnVıvj'de şVr^nom v <j ko'uye gıît q so enır gıd*' 3" amo *ırn se aıdırmoz Ou soze Cunnu a z dev et n poroscl djrumu ıle *cendı kesom zın a/rı oyr şeyler oldjğu dşjncesıne kapı m s zdır Bcsko br aayışıe, deviet sık ntıya dusebı.ır fokrjî D Z B«l rim z sag oma bağ arrışsa* ©vım z a aöam<z pay ssne'ler r> z tahv I eım z < şı k c a f yakıtiTiız gazımız kormjrumjz \/O'$o de/ietm sıkınt lı durumu bze ookunmaz o sc o so br konuşmo konusjajr bu Ouciu öi' ocvıet oflanı gelır ı>ı/e dondj jr o t j durumj Esjia iomlır Şo>le u^durrra cr cı<ar ı,r ortaya Yo< Vlaliı'â Nazırı Covıt Be/ as iıa^a g o ' j ' j urk=^ «Benı b rakın br a/ çınde aej 8t n T O ye^ 11 duzolteyım» demıs fılân . Bu neden bo/eaı"? ÇJPKU dev e'r c e dustugu kotj »konom K durum e< den b rey r lenn <eses m bır sj e sorra etkne'd d ve n n bu/uk babann gunnae bescwei öuno n o runda a e/8 glrerdı Her se/ın yavas , «rledığı zomanlordı. n •ovnmda c kan tDemokras! TraktSr ve f d» AĞIMSIZLIK Melih Cevdet ANDAY IJS u^ ıtlarımızın yok OIJD gıtt ğ n go u' so» kın ı« ar ıcndöuşe'z cMeger» cisr z keıd N«n d rn ze tbenım /azgırr toplunun azgıs ndon avrı deâılTn$ » BOf ece ne ed p de top jırurf g dısne 3aha once bılıncle ki'i>rrad g r ? o pSnanıkdu/arz Bdyle /opsa/d^ to'hTaKisı r ıc nds etk n bır ro o/na/ob ı d * Ancak bıltnclenmen n sonra da e ' P T ' S ' ^ gır şmenın top umun gıdışın e'kıiemsa n onco kolav o duğu sanılrT'omo ıdır Y ne 'or hs baKursak ko ec top umda kölslerln /onet rre agır IKlor rı koyrnaları o'anaksızdı nıce bu/jK kole ba?<o dı' 'o' nın boşansızlıkla «opucıonmos bj nun tanıgıdır Zamanı gelmeden han b ıinsei de/ mı ı e Koşulior tomaın oinadan hıc b r ege m«T sınıf ve onun kurduğu dC/andq devlet vıkılmaz Koıecı topljmdo köıenın ozgur vjrt'a sa feoda! toplumdo toproğo bogl ko/lunun prense toplumsol g d $ ustune djsundugjnu S0> eTies Boylece nıc« topiumso de£ ?msn n o 'a^a cık"iası nıce buyuk devlet n /ıkılması n ce ko nagın sorayın cokmesı nlce blr kmış zenamtig n tukenmesı kcrsi9inda nsancıktor oiup bıten tonrıso /azgıya bogiO'lordı Bütun es«ı dınr 1 le n esk fe ssfenm ıçerd flı g zemse oz bunu gosterır Gıdsrek yoksullar zengınler n ugrcdığ y kırrlorı gorup kendı yoksuiluklorıno şukrefnış lerd r CJikj duşmekt r daha ocı o on yo'sul luga kot'onmak se Tonr ca odJİlendırıl r o'ekı dunyada tste boyle devletfer yıkıto kurulo zengın hkier yıte cıka kultu'lar deflış» defiışe sovo s mlar y nelene yıneiene blrey topıum 'I sk s ! ustune deneye aklo doyanan safllam kcnı or bei n ı ştir djnyado OTia bu kari'lor y nm de yaşanradon ed nılemez Turk toplumu da kole os reî durumundon holk ulus durumjna geç r r b y o> baş ıkiı gerceKt«n ıig nc vozts nın b r va>t r ld« »Oy e d ^or «Oa^Q 1946 da oağırna z b r 1 saiayıleşme/ öngoren Bes Yı hk P o*ı taslüğı Avrupo Kalknmo Proflromı kapsorrına a'ınmok ısîag v e Amer ko cro suiulmjs oma bu plan taslagı Amer ^ahla'oa 'edded Im st Bunjn uzer rıne torıma ve altvao tes sıa i e ozel t'e yo oıce ik versn 1948 1952 vı 'onnı kap«ar van jen br .atır m p ogramıyla /ardın ıcn tek'ar ABD i» ooşvurulmuş bu kez Olum u ya r ı t onnm ş't » Savn Feth Nocı n n porrn< ba^tKj olo/n r önerr n kovamoK cın sn ei/erşi qLnie de ya4 SNOruz D e t i ' ı o u tns nact g n n gozden du sjruln es <ara /ol o nın o ı o ono a nrcısı boviece özeı oto hev/es n n vs otofcjs toş nocı r I I n n ıs"eklenctııirr9s oz get rıp b netrot c KTOZ ; ne okmus J Be V de .erıcJe nce İ9/ c ler, bugun ıc nde b ıi nrtjgjTiuz bjno f" «buvu< kop ,a st de / etl«rce nceden mce 9 r d^zon ernı ş b r peto tuzagı» o a ok od o i d o cak O'd r Trkıye bo'c anrfırı nıs tekio oı k te > ( me 30 sını <ıırTiodar ael ="•!« uke srr e< t j r V«t rı duzsni'.a ol şiırılm sîı B J ba rion s knt orımızdan b r cogu /apa/d r o rren»mz r oe'ekCT b /asaTı vc'jnu tut'u'mış o r c m z dan doQ"na<tod r Kapı'o'st ilke^r şı^ı bz den gel ş'rs hızın n s fır olmos nı ıstemetceti r19' Egemen sın fio'in t9TSllcıl«rl o'on yö • r c e T j ' < ye / Batı kap tai z r iın jydusu durumuno 3Okma< ıc i yıl o'dan ben var guçıern/le colışmo'or d u ^ r r j i ko'kjnc ıĞunu gö ren so d^dınlorı ortadon sılme* ıc.n ceza ya sam zn 141 se 142 modcieler n s ddet enctr r ı " î s e r /oksu! hokto cfırsaı cr^an ,c'a cn p 7STg n OITIO» tutk ısjnu j,an'1 rmısıordır (Fet r Nocı /ukarda aamı oncıgım yazısın'io 9Skı * DP g j n erını an atırksn ıO yıl crda şmdı o l d j ğu o S . tjKetlm madde er ne terrel rradde ere cok buyuk 7omor yopı rnı/ordu omo ier\ ı<t aar br nadde bu du \/e bu rodde/e vjzde beş VJZ ZOT} /op*ı Bu madde cezu yasosnn ık j n IJ moddes ıd 141 ve 142 moddslen d yor) r1o> Maskelcr Dü.«erkcn.. Sofor kontok kapotacak ya . Esnof Ben de dlyor dukkon kapatırım Bakkal, manav kasap sofor dolmuscu d zamon aklımıza gelen nedır' Bır duşunelım bakolım Sofor be!edl\e otobusunde emekcı olarak çolısobılır o zanan sendıkası vardır ya da ozel otomobıl veya komyonet sohıbıdır Esnaf, tornocı, kaporrocı, elaktnkcl olabıllr ham lanaatkardır, emeğlni satar lıcl glbl aynı zamonda cırak do calıştırabıiır Bakkol manav, kasap, dukkcn ışletir aracıhk yapar ama dukkanı kırayla tutabılır mal tahıbı de olabilır Oldukco karısık blr gorunum Cogu esnaf tutucudur toracıdır bnzan Iran daki gib) zalım bır Sahı devırmek ıçin Ayetullah ın emriyla dukkân kapatır o zaman eylem ılerıcl nıtelık kazanır, bazan da esnaf Şllı dakı komyon şofcrlerl gibt damokratik yonslıme karşı dırenmek ıcın konmk kapatıp foşııme cagrı cıkarır, o zaman eylem ger.cı nıtelıgp donusur H«r oloyı yerfre ve zamonına gâre dağerUndirmtk, çoğımu mantıgınm kurolıdır *•• Şımdı Turkıye de durum nedır'. Sugun Turklye da esnai buyuyen ernekel yjğınlonyla gel.sen sermoye sımfı arasında sıkışıp kalmaktadır. Daha cok sermayeye bagımlı bır yanı vardır esnafın, oma bakkal, manav kasap dükkâmnı neden kapatsın'' Aracı esnaf pahalı alırso pahoh satcr enflasyondan en az •»ıi«i katmomar arasmdadır Dun etı altmıs lıraya satan kasap bugun yuze satı>orsa karırı yukseltlyor derrektır Neden dukkanı kaposın' Bokkal fasulyeyı dun ylrmı beşe satıyorsa ve bugun kırka yukseltmltse ıaro7 rına mı ıs goruyor Nıcln kiUtlefin dukkan kapıtını? Olayın ekonomlk manlığı aydınlanamıyor acaba bır siyasal mantıgı var m ı ' . Dukkancıları ve soforlerl dırenışe Iten kışılerl ve cavralan gozden gecınraek olayın »lyasol yanı sergllanlr Bugun Turkıya'da damokratiye fikir oıguriuguna va emekcı hoklorına dufman polltıkacıların gazatacilarln, egemanlerın tumu esnaiı dlrenmeye ıtmek Icın cobolıyor cırpınıyor Komprodor kapıtalızmının nora babaları esnafı 41renmeye ıterken ocaba kımın yanındadırlor? Arabonın yedek porcosınddn dunyonın parasını kazanan klmdir? Buyuk mogazaiora yönatıp kucuk dukkancının mazarım 7 kazan kimdır Otobusu ve kamyonu, Ik'incl, ücuncu elden esnafa satıp aradaki farkı cebe atan klmdir?. Acaba karnyonlordo otobuslerde dıreksıyon ba«ındo uykusuz duraksıı ömur tukatip bıtmeyen yollon bltlrmeya calışon »ofor konlak kapatıp klme hızmet »decak' Sendlkasız şoför petrolunden demlr çelığıne ve otomotıv andustrıelnden yedek porcasmo degln dısa bagımlı Mr 9 ekonomide kontok kapatıp ne yapacak . • * * Bugün »oforu kontak v« esnafı dükkân kapatmoyo Itenlerln yuzundeki moske dusmuftur Turkiyede anarslye ve terore kar$ı olduklorını otedan ben sOylly«n sagcıların tumu, ulkeyı anarfinın botagına ıtmek icın seferberllk boruları colmaktadırlar Şoförun konlak ve esnafın dukkân kapatması yasal bır hak mıdır' . Işcının yasal grevıne, toplu sozlaşmasına sandıkol hakkıno karfi cıkanlar, esnaf dukkânını şofor kontagını kapatsın dıya davul zurna calıyorlar l»te anarti kaynakları bunlardır Şimdı teror kaynoklorıno inıldikça, kotıller yakalandıkca, guvenlık onlemları garcaklaştikça, yasolorı cigniyerak ulkeyı anarcinın kucagına gozlerınl 1 klrpmodon ıtmakiedırler Evet, maskaleri duşmuştur ortık .. a nde" ben bu deneyırler! yaşo'P!3>''ad r ve c nde bu jntfjğjnuz ojna \n\ donen sorır "n j deney m er n «n onemtısm kozandırmantad r ona Ne denl sev n=e< ozdıri h Bunın g bı tB Id bi'e" d e ' e ' n ba'acoğı r sö/len.r cma de/et bctmaz> dı/enıe 3t ; k sık gormuşsunuzdjr O/3o torırt bır batık devletler demzıd r Ancok devletın bctıs sjrecı oro ao yoşa/on < ş >erı bır sıre et<ı emez he'kes fele mal mulk ed nrr s o onia' bot"iak jzere r bjlunan devie'ın ıç nds daho do keyıfl gun e gecırmeye başlarlor Cjn<u aat s don«m erı egemen sınıfların /ozlasmo donem ad r ve vozlaşrrd ıncs bır kjlturun orta/a CKmosmı nedener Bakın torıhe egemen oimus s nıfıa*ın ku tJ'j o sınıf 00X016/6 vuz tjttugundo do'jğuTa va'mıştır tTurklye Yazılon» adlı de'g nın 24 r 'a/ıs nda T oçkı den cevrıimiş br /ozı bt konj/a önemle yer verıyordu T'OCK soy p d .or ıTarıhın gosterdığı gıb «gerren bır s<ıf de yen! bır kjlturun oijsurru cok za1 gerek' rm&kte ve anco* o sın fı•, po ' k COKJŞL oncesıne rastlavon bır donemde iomam 1 lanaO me'ter r • 8elk konjTi <zdon 0 raz uzo<lasacagız amo sunu do ekleyeyım Trockı sosvot st kul'urun ancOK sos/atiot bır 'opiuTca Serçekleşebıieceâ nı ıleriefn s 3osyol sı *opljm da Sınıflar ortadon kalkacoğıno go'9 ds bu kulîurun ar'ık b r sınıf kul'uru so/ılarrovocağı nı ılerı surer Konumuzo donersek Devletın duştuflu sı kıntılı durumlo K şıse' ddrumjrruzjn ozdes ss tığ batan dsvletl» bır kte »gemen 9 nıfla"i V K o up gı" g gui'er d« ge! p cotor eibet ls'« O torıh n en ogretıc en u/ar cı dönemlen Du do r nemle d r K ş "<el onlem enmız n kışiseı kuru YonlıSlıkla ç knod kalem md°n o <sevınT8«ı so"ugL hcng a t Ja bckorso* baka ırr s t ın'ı c noevız evet bj">a e< o arok br r urroisjz jk havosı do yay ma^tad r o a vc /or'T rrızdon kuSkuda/ız Ama o j g j r T9 aeg n gec dıg ^ z toplumsa dene/ T lardan Q3 < de en oneTi s nı ^sadıgırr z cn bıre/ 'opljrr s* s bOKi^ındon buvuk br j/an ş cınde, z de «8ona oe' Ben ko1 rışrnoTi Ne durso olsun ne /aporlarso yaps nlar'ı dı/em /oruz Careler orı^oruz orer lerds bulunj.'orjz s ;aset adoTlarını eles'ır <oruz Ve en oTemlıs bu ojno ırriı dOTeme nangı redenierden öturu duş'u^umuzj aroş'ı /oruz B r rruha efet pcrtısı başkan nn «Hukume ı Dana D • roKSink)' durumj duzelte/ım> 'sozjne nonocak b r kış b' e bulunduğbnu sanmıyorum Sa^ın E~e/ıt ıcn en buyu< eteşîrrı «EOKOZ devraldığ nı sc/led pekı oma bu djrurrj butun aymtır !a ı ıle n cın en öaş;o acıkicmad »dan >lerı gt m yor Denek kotu b r «konomık durumj ouZBİtmenın esKiden sonıldıgı g bı b r hınerbaz I k değü b r sjrtç olduğu gerceğ alg lonmak'odr O't k Bugunku kotu ekonomık durumjn nedenlen gecm stsd r Bundor da onemlı olanı toplumun hgr katında «ekoTomK oo/»a karşı r 1 ı g nin O'tmasıdır Boyle bı b ınclenTe g j j uk ler n yenı'nesl buno ımlor n ct'atı ması ıcm elbet'e gerekiıdır oma yeter değıldır Cunkj bog TSIZ Turktve nın epeyd r bağfnlı djru rra dusu'j T9S ola/ le kcşı korş yoyız So runumjz paran z n değer ı* rrpes gıb bas t bi' kona değ yenı b r bagmsızliK sovoşı vermem z gerekıyor Dos'um Fethı Norı cSomut> de^rg smın 2. Bugunlerd» ıik yopacoflmız ş kafaonmız tBu g tsın de otekı gelsın» bıc mmdftkı kısır montıktan kurtarmak olrrolıdır Eger durjTio tan tonılama/ı ıteşh s) koyomczsak kerdımızı buyuk bır tenl ke 'e karşı karşı/o bulab lırız 0 da tfaşızm»d r ve buaunlerde uzemde durulocok en önerriı konu budur Bu konj^o orumuzdek.1 hafta deg nec« "Bir Ulusun Yüzü,, OKTAY AKBAL Evct Hayır BASSAĞÜĞI Sav r Genel Mudurumuz Ssdot TARHAN ın bobnsı Abdullah Tarhan ın 26 Mon 1979 pazartesı gunu Osman/e de vefat ett ğ nı teessurle oğrenmış bulıınuyoruz Mçrhuma Tonrıdon rahmet kederlı aılesı efradına başsafl ığı dılerıı «Edabıyat bir ulk» icln ciddi bır sorundur Cunku sonuc olorak «dtbiyat, o ulktnin yuzudur » Ne zaman «dtbıyat degın bulunan bır kıtap okusam bır slır bır oyku, bır romon bir dentm* okusam, Arogon'un bu sozunu onımsanm «Cıddu yopıtlar ın«ano, edebıyotın cıddı bır ıs oMugunu, bır ulke ıcın cıda\ bır soruıı oldugunu ou=undı.rur Geli'ıguıel czıktırılmış, duyulmadan yosanmadanj onem verılmeden yozılmıs • cpıtlar da vardır Bunlar okuru bir surellgins kan, dırır els aldıkları konulann gunc«l onem tojımoııyle o gunlerın kışılerını ılgılendırmesıyle Bır kez okursunuz bu yapıtlorı kımt zaman atlaya atloya sonu nosıl bıtıyor mernkıylo b>r daho elınıze almazsımz Bır yopıt «gerekll» olmolı Gereklılıgıne okurlan Inonctırmnlı «Neden yazılmi'''» «Adam bunu nıye yazmış 9 ı cYazmasa oİTtaz mıvdı'7» dıye bır dusunce btlırdı mı sızde, bılın kı onemlı bır yazın degerl yoktur o yapıtın . Belkı tatlı vakıt gecfrtır eglendırır zaman oldurmeye yaror, bırşeyler ogrrlır o kodor «Gsreklllik» duygusu vermeyen bır yapıt kalıcı olmaı uzun surtlı bır etkıleyıcılık loşımaz <Bır dunyoyı ıcı ie olon kltoolor vordır Blr bitis noktosıdır onlar Ya 'Ck'in» glrerslnız ya ondan kocar gldersınız. Boska yerleı» cok uzoklora aynı seydır Kiml kıtoplar ıse bıze kenc oz ulkemızın kapılarını acar» dıye yazar Arogon Alıskanlık mı ssvgı ml yasamaya basko turlu katlanomomak mı, klmı insan cok kltap okur Bo» kolır kalmaz acar bır kıtobı Nerde olursa olsun vopurda tasıtta, evde bır bekleme yerınde, bır dınlenme onındo Görev dly» okunmrz yasnmın to kendl»ldlr okumo Bır ugrastır bır cobadır kendirtııze bır yenl şeyler katmadır yenılesmedır vuceimedır Bugunlerde Akslt Gokturk un bır deneme kıtabı cıkıyor odını duyar duymoz cok sevdım «Okuma Uğrası» Uğros ısteyen kıtaplardon bırı bır cebo b'f yoru'ma ı«teY»n vfDitlardon Uq rasmadan rtldınm«d»n yomlmodan hıc bır guzellık elde edılemez ki1 Purjunlerd» romanlor okuyorum ust nste Kımı dahn bre,ı mnmıs kıml vavınlnnm < 'kl qundur sabchlan aksoma blr «roman dunyosı»r"1o yosadım Roman kisılert gece gunduz cevremdt dolatan hayaletler gıbı Kım lerı var dokunsan ucup gldıvorlar gercek gıbı gorunen OTIO uvdurma varatıklar bunlar Belkı yazorı dl>ecek kı gercek yaşamda gordum tonıdım onları Hır cnprrı vok Roman kısılerı yasamır kısılerınden daha Q"rcek daho guclu oimak zorundadır Yaşamdan mılyonlarca mılyarlarca .nsan gecıp gıttı gıdıyor gıdecek H«r b rınır vnsamındon bır roman cıkorılobıllr b"lkı Roman dedmınız belirlı bır olay dızııi bır ınsanın bir cok ınsanın e e'jvenı degıl rrl' Amo ış yozmosını ya$atması nı bılmekte Kısı rcmana gercekllgi gereklılıgı lle glramemıçse bıze ne onun /asomda olmasından hatta yanıbaşımızda yasomasından' . llya Ehrenburg un «Dipten Gslen Dalgası»nı okudum Soyısız k'$ı olav vor Soğuk «o/os doneminın Amerlkası Franso sı demırperd* arkası Roportoı roman mı d«meli beıge^el roman mı 7 Hl« bır tanım mı gerek7 8ır evren vor gercek bir tvr«n ama roman gercegine ulasmıs bir evren Kısiler yakın etkılayıcı Bunda başorı, yazarın onlotımmdakı uttalıkta Bır da Turk romanı okudum son gunlsrde D^mlr Ozlu nun «Bır kuçuk bur|uvanın genclık yıllan» Bir so'ukta okunan kuçuk ama derınlıgı otan bir roman Az sayialı olmasına bakmayın, gercek bır roman Bunda do «balgesal» denılacek yonler var 1950 sonrasınm Turkıye slnda Islanbul'undo o donemln genc sanotcıları yazariarı arasında buluyorsunuz k«ndınızı Sıkmtıları umutlorı savılerı Son yıltorda okudugun «en gercek romanılardan bırı cBır Kucukbur|uvanın Genclık Yılları» Gercakcitık savını ılerı surmaden gercekcı belgesplım demeden belgesel cozumlemeye kalkmotlon ro7iımleyıcl Bır vozın yapıtı <Bir ulkenın yuzu» vor Demir Özlu torafmaan »is alınıp gotterilen bır yanı lcıne g'reb>itl jimız blze kendı ulkemızın kapılarını acan yapıtlardan «Bır ulkenın yuzudur edebıvat» sozu uzerınde durmalı Hele «yuzu» hızlı bır degısme surecınde olan bır ulkenın ınsanıysak Ozlu nun «Kucukburıuvası» gıbı dusundugumuz olmuyor nu arada oır «Herşey degısecek, 'lersev degısecek dedı Tek kaygım Kaldırıma sokago ılerdekı ogoclaro bakıyordu Deglsmelerden sonra, bizim tonıyomodıgımız blr dunyo ç'kmasın orla^o Btz tcınde yasodıgımız dunyo>ı bıle ton mıyoruz Sureklı de gışen bır dunyadoyız Onu bı?" romanla. oykuler sıırler ogretir tonıtır «Kendı oz ulkemızın kopılonnı bıza acor» Aragon un dedığı gıbı FINDIK TAREM SATIŞ KOOPERATIFLERİ BIRLIĞI ERTAN SARIHAN 1942 UnuSnadık «T~ unutmayacağız AILESI (Arobul 400) 2585 BASSAĞÜĞI Fındık Tann Satış KoopS'at f erı B rhğı (FISKOBIRLIK Genel Muduru Sayın Sedat TARHAN ın babcsı Abdullah Tarhan'ın 26 Mort 1979 pazartesı gunü Osmamye de vefot ettığ nı teessurle ogrem ş bjlunuyoruz Merhuma Tanrıdan rahmet kederlı a lesıns başsağlığı dıleriî. Boya ve Matbaa Mürekkebi Sanayii A.S. Duyuru Merbolin Boya ve Matbaa Mürekkebi Sanayii A Ş nin 19 Nisan 1979 Perşemb€ gunü saat 10 OO'da Şırket Merkezi olan Yılanlıayazma Sokak No 4 Topkapı'da yapılacak Adi Umumı Heyet Toplantısınm goru^me göndemidlr. 2686 Merbolin FINDIK IŞ SENDIKASI (Arabj Eskisehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkanlığından ÖĞRETİM ÜYESİ, ASİSTAN VE UZMAN ALINACAKTIR Academımız MaV na inşoat ve Moden Munendıslıklerı Bolümler ne tum bronşlardo ÖĞRETIM UYESI ıle aşagıda gostenlen branşlarda ASİSTAN (Yuksek Muhsndıs olmak şartt r) ve UZMAN (Yuksek Muhendıs olmak tercıh seMbıdr) olınacaktır Adoylaro 1765 Sayılı Korur hjkumlenne gore maaş ış rısk v» temınındsK gucİJ* zamnı tam gun odeneğı ıle 1 derece kuruluş v« gelışms gucluğu odeneğl ventecek'ır Uık deta goreve baş'ayan asıs*ana net 10 250 TL odenın As slan adoyları lcm do^toro vapmş olmak terc n setteödır Ister. ıler n 16 Nısan '979 tarıhıne kador 1 fotogrot ve ozgecm şlerı ıle sınavo gıreceklerı yabancı dılı belırtır öır dılekce ıle Akademı Başkari gna başvurmaıorı duyurulur Sınav tor hler cdayıara yaz ı oıaak avrı ca bıldırılecek og etır uyelerı s novo tabi tu'ulmcyccakt r BÖLUMU GOREVI BRANŞI ADET Ass Tormod namık ve Isı Tronsferi 1 Makıno Muhendısiığı ASS Talaş kaldırmo ve ta<ım 'ezgâ 1 Is !mo Havalandırmo Ass. 1 An. Ruhar Mak naları ve Turbnlsr 1 1 2 root Makınaları ASS. Inşaat Muhendısnği Ass. ASS. 1. Açılış, Başkanhk Dıvan Seçımı ve Zaptı ımzalama yetkısinın tamnması 2 Idare Meclisı faalıyet raporu ıle, murakıp raporunun okunması. 3 1978 yılma ait Bilanço ve Kâr ve Zarar hesaplarmm tasdiki ıle, murakıplann ve Idare Meclisı Azalarının ıbrazları 4 Carı yıl kârı ıle, evvelkı yıllar karları hakkındakı dagıtma ya da dağıtmama ve dağıtılacaksa şeklı hakkında karar ıttihazı. 5 Şırkete yeniden 3 sene muddetle aym ucretle Idare Heyetı Seçımı 6 Şırkete 1 sene muddetle aynı ucretle yeniden murakıp tayını 7 Kapanış ve Zaptı ımzalama. Şırketunızın Sayın Hıssedarlarınm yukarıdakı gundemı gorüşmek üzere belirtılen gun ve saatte merkezımizde yapılacak Adı Umumı Heyet. Toplanfısında hazır bulunmaıarı ve TÜTK Tıcaret Kanununun Hıssedarların tetkikme amade kılınmalarını ongorduğu kanunı belgelerm, toplantıdan 15 gun evvellnden ıtıbaren Şırket Merkezinde tetkik edılebıleceğı, toplantıda bulunmayacaK olanların Noterden tanzım edılmış vekalelname ıle, ya da sozu edllen toplantı tarıhl bellrtılmek kaydı ıle, Umumı Heyet Toplantısında ıstımal edılmek azere dıledıklerı kimselere yetki belgesi verebllecekleri ve ancak Yetkı Belgelerınde şırketımızın ünvanı Üe, kendllennı temsılen toplantıda bulunmaya ve oy kullanmaya yetkı verıldıgının serahaten belırtılmış olması onemle duyurulur. Hazır bulunacaklann veya temsılcılerın toplântıdan en geç bir hafta evvel hısse senetlermı ya da herhangı bır bankaya tevdı etmelerı halınde banka makbuzunu ıbraz ederek girlş kartlarını şlrket merkezinden tedank etmelerl saygı ıle rıca olunur. IDARE MECLISİ .BınesiK Rakldmcılor Stt) Ass. ASS Ass Uzman Uzmon Maden M jhend slığı Ass ASS Yapı Stotıgı Su Yapılar Betoname Ce< k ve Ahşap Yap 1ar Topoğrofyo Betonarme Su ycpılan Moden Işletrras ve "nak 'lOlon Koyo Mekon ğı Metallunı Mo^Jsn Mjherdısı Matemaf k Fiîtk 1 1 1 1 1 ' 1 1 2 1 1 1 2 1 i (iosm 12861) 2651 Ass Uz m on Tenel Bılimler E ektr k B^ jm'j ASS Uzmon Ass Elektrık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog