Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Sahıöi odına C u m h j r veı V o i c a c c ı ı* . e Ga^etec l k T A Ş NADm OKTAY NADI * tc * •* KURTBÖKE C i I M U I I D İ V T BAStN A> AK VASAb NA ABONE UCRETLER1 AYLAR Vjrtıçı Yurtd şı 1 3 « 12 105 315 o30 1230 180 540 1 080 2 160 TAKVIM 30 MART 1979 Imsak 503 Ikındt 1^ 51 Gunes 6 47 Aksam 1 3 31 Ogl« 13 18 Yotsı 21 04 ı GeneJ f a y ı n M u d u r u ı Sorumlu Yozı Islerl M u d u r u ORHAN ERIMC Basan ve Yasar CumhurlY»t Matbaacılık »• Gaz»tacillk T A Ş , C c ğ o l o g t Turkocag L.aa No 39 41 Posta K j t j s u 246 ISTANBUL Te'e'on 2" 9"" 03 • BJROLAR Ankaro Ataijrk B'iuan YeneAn » r seh r Tel 17 58 66 25 57 O1 O ZN' R h o t 2 vo B u l . c n No 65 Kat 3 Te 2^ 47 09 1J 12 30 • ADANA A t a t u r * Cqddesı Ugurlb Pasaıı Tei 14550 19731 Ucok po c !üîi ıe gr j p c r n a gare ucok j c e ı o,r ca a nır > ^* 3 i o l a o ı ısontı ı Oe.o • »a»(O'5 tscı n ) . " . . I an »aytalan laanumıı Istanbul baskısı sont'n AriOra bcsMSi l<sont n ı| ÖiU'n Me/I d TeşekKur 15 «aı ttrrı) N şa" N Kch Ev erre Ceaum ITTI r Ado^a baskısı «3 ıt m I Lı Q > » » > } 600 BURSA, ESKİSEHİR (Baştarofı 1 sayfada) ve Hulusı Oğui tutuk lonmışt r ESKlŞEHlR, faenteoe «em t Fevzı Çakmck caddesı oto bus duraşjı yok n ndakı rıvota fobnkasınaa ısc! olorok calı şon Mustofa Örum labanca ıle ka'nınc/an vurüorak olrıjru'm JS olorok bulurmuştjr Sol goruşlu oldugu bıldır len Mustafa Ö ru*n un oldurulmesı olay nın k«ntte duyulması u'erne Eg> t m Enstıtusu Eczac lık Fa'jl tesı ve Mımarlık Yjksek O«uıj nun bazı oğrencner <ier^ an boykot etmts 125 oğrencı aozoltıno al nm sîır ERZbRUM Dev et BaKonı ve Başbakan YordmciB Or han Eyuboglu nun CHP Genet Sekratert ıken 1976 yı ındo Er zurum ur Posın er ılçesınde sal ö rıya u j aması ıle Ig lı davon n soruçturmasıra Erzurum Kors lllen Sıkı,oneiım Komu îanl gınca baslanmıştır ANKARA Gecen ,ı evın de yapı zr aramaıar sırasırcia ordu molı ço*< scy aa potlayıcı ınociaa ve tah'ıp kano'aryla vanaianan U'kucu Yuzbası A1 Covıker ıle sekız ofkcdasınn (JurjşTiosmo dun Ankarc Sıkı ,onet m Mohkemes nöe La^ıan nı ştır Dunku öurusmada so nıkların tahlıye ı'tem redde d Irr ştır IZM!R Konak ta dun bır >nşaa*a asılon bomoalı pankart ır md rılmesı s<rosınoo pat'onası sonucu b r polıs ve K anr* <"• yo'olanm st r GAZIANTEP Karş<vaka A na \e Cocuk Saghgı Merke^ n de ıscı oıarok çal şa ı •« c c ğ eğ I mlı olduğu Öf dırılen Vus ta f a C î'C kıniıigı beiırîız KI kı s tarofındon acılon ateş aonu cu öldurulmuştur Saot 11 s>ro lorında rnsydana ge er 3lu/uan sonra soldırganlor kaci •?! ır dır KAR8 B r grup po s ve betc nın otu'djgu bahceye pot layıct madde otıimışttr Olovcla Mutullah Gokdem r adlı polıs rremuruyla Gurouz Gjnes aa lı bekcı yoraianarok tedovı altı no al nmıştır ADANA Erkek Lısesı og renc sı Govengez Demırc O > J lun duvaf orına Kızıldere o oy lorıyla ılgılı afış asorken cu \.enlık kuvvetlerınce ^akoıon mıştır A/rıco Boraı voi'jidokı telefon tel crıne «Kızıidare nln tiesabını ollgorşiden soraca gız« yazıiı ve ucunda bı paket bulunon bır afış osılmıştır A f ş guvenhk kuvvetler nce ındı rırmış paketten boş zeytin/oğı kutjsu cıkmıştır Deniz Nakiiyat Yonetım Kuruiu ibra edılmedi Den zc lık Bonkos. Denız Nak ıiyatı T A Ş Geı el Kuruiu d m \apıtn İ3 Yonstım Kuru'u persoiel atamal3 | 'ndakı usul suzlukier e Tıcaret Mudurlu ğı.nun ceş t yoteuzliklonmn ncel?nmesı zc unluğu neden y Ie bro ed Tienııstir TlCARET MUDURLUĞU Genel Kurul da Den z Nokı, VOtı T A Q nın ozellık e Tıcaret N'udurluğ nu Ig endıren konu larda yap Idıgı be ırt len u<sı.l suzlı.kler ve yolsuzl ık orın ©le al i d ğ\ ve pe =onel o'oma ve ter'ı er nde /ap lan u«ulsuzluH lenn £oz konusu ed Id dı bıldı t nlstır Kemal Gucuyene v» A^se' Ulucevık e ı'o lı otuna lor Ovalı* es< gem saiısia ı ve acenta ar I oruiarında en aec ol*ı ay ıc nde Malıye Uz nnan Mufett Sı Numon özso/ le Ma tye Muf o > tısı llhan Sa •>ın m arastırmalc yopacakla rı ve Ey ul oyındo toplcınacof oiröao'istu Genel K n ı 1 a fiu ru^u bıloırecekler acıkıan rrıştır DİSK Yürütme (Boştara'ı 1 say'ada) soiunda u/el derını tet"ar el de edso lrnels r ' ın bu^dan 3 3n raıı DİSK tuzuk /e O'g^n ka 'arlar na rars gos'erecekien tavır ve ey emlerıne baglı oıa cagı b^ rtılen acık amada ae vamlı şcy e d e ı Imektea r «Gecıcı olarak uyelııcten cı kortılan bu sendıkaların ta banlorı yanı sızler her açıdon CI3K ın guvencesı ıç.naes nız ve bu devam edecektır DİSK asla bu senJ kaionmızın uye sı ıscnerı d sİGrrnmıstır Sen dıka u\esı ışcıier DİSK m dogal uyesıd'r Bu sflndwolarımızın onumuzdekı gun erde toplu soı lesme goruşmslerıne başlıya cagı b ınmektedır DİSK bj gorusmeîen ız'eyece<tır Ge çen yıl MESS e itarşı MADCN IS uyelerının yuruttjgu greve blr cırpıda 8 mılyon lıra yar dım yapan DİSK elbette dev rimcı bırlıgın gerektırdıgı mad dı destcgm ı«<ı tobanımızo devam ettlrecektır > Son zcmanlarda öazı senti kalann yonet cle ının b lerek ve stecerek DIS\ n b r'ığıno ışcı sınıfının muccdelesıne zc rcr veren bı r davra « c ne g ra W=r bel rt lerek (.DİSK te dısiplınılzl'ğ* tabonın soz ve karar sahıbi olma ılkesını cıg nemeye ızin vtrıltrra?» ds1 m stır Acık amaaa Genel Ku ru' knrarı ge r cg sens ko'orda ıce dcruk demokrof n n u r gu İTnmo'ı t j z ık 9 r ın dea okrctiK l c ' ı r In ss tabon n soz ^e ka rar 3ah bı oimalcr ılkelerı ış ğı a'tr'la te« tıp tuzıgun ho 7irlandiG.ı 'ıim send saların n san 1980 e kcdar b j 'uzjge u>molorı aereK* QI hatırlou m s tır ö*e /aıdan DİSK Onur KL rılu ta af noan ıhroc cezası vor len Yeraltı MADENIŞ Sen d ''ası ndon aun Ankara'do va pılan acıklamaöa reıorm st ve rev zyon st duşuncele' n DİSK te hak m kıl'nrrak c n her 'ur u oyunun denend.ğı bel rt le rek Onur Kuruiu korarına kor şı cıkılmıstır Demirel (Baştarafı 1 Soyfsda) D or nırel Turkıye ı r co DOrc lu oır ulke sayııoma/ucag nı tio t e'i sjımu« b j konuda şun iarı soylem «tır ?Bıı aslıntfa 1(77 »«n*»l ıonu ıda Turkıy» nin borclondıgını ve Tumye nln e kadar cok bo'clond gmı bllohore yenıden borç alab tm» kobıllyttinm kol mad'gını kabul ttmiyoruz Çun ku Tu^ıya'ntn n« kodor borcu olduaunu bllıyorlardı Bunu b r den b r« 1977 stnnıınln S ' n t r da ogrenmiş değılltrdı B j if lenn orka«mda buyuk sıyaset varoır Evvela 12 mllyar n« kı Tur kıye Cumrıurlyetl gıbl 45 n ıl yonluk bır m«ml«k«t Iclr* Du suri'pjz Konya vllayetlTn u»; te IKISI kcdar oJon B«lç*o senede 42 mılyor dolar Ihro V:ct yo,1 yor vt TurKiyt nln borçları onumuzdekl 30 **n* 40 sene zorfındo öd«n»c«k o'cn borc'on 12 rnılyar dolor don ıboret Turkıye borclon mam s Zaten Turkıye dunvtfdakı borclu ml'piler aros'pda 30 memleket a'asnöo 24 ge I r Tıi'Vııe en borclu memlekst d^g Idir Az bocli' mem'ekettl' r GÖZ LE M Waldheim (Baştarafı 1 Sayfada) lorca rcddedıldığınıt an o'rnıi t r VValdlıe rn ın Rum rad>osjT ca oktarı cn bu s c l e * sınde «Turklye ıle Yunanıstan ın, bu durumla ılqıl«rı bulunup bulun modıgı» yo jncîa1 soru.a «Tur k.y» nln Kıbrıs ta ordutu bulun dugtnu dolayısıylo Kıbrıs Turk topıumuyla ya<m ışb rliaı ıclnde olöugu» bcırrnde yon t verdı ğı belırtılm <t r W^ d'ne m n «Atlna nın doha olculu davrandığını soruno dogrtıdon do0 r u ya karışmcya niyıtlı oimadıği nın kisissl ızlanımı oldugunu» belırttığ b 'd rılmektedır "Vold^f m ın burcıan baska «Gorusmtlerın baslatıtmosı ca balarmm sonuçsu? kalTtosmın baslıea ncd«nını ılg'li taraflor ca ger«klı sıyasol Ircdenln gos tarllmtmnsl oldugunu> r sı r duöu ofl'em'm =t r Öte yandan a a pın hab.T ne çor^ Kıb r s Rum bosın B r\°s mı$ Mılletie* Cerei Sek'ete^ Dr Kurt VValdhe rr ı «Turk dos tu» olarok nı'eleıeye bas'3 m st'r D ın sabah Lefkose de \ayin lanon Rumca acze'eier Wold l eım n K brıs takt Turk Ordusu ve acada Turk vs Run top 'umlannı esıt sentlae nıteieyen sozlenne saldırnışlardır Rurca a n ?eteler Wrjldhe m ın B rlsşmıs M Met'er korarlor nı hıce savclıc nı one sırmuç ler G f ' e l Ser<retsrr <to>'af8iz lık» Ixesınd9n a\rılmak ve ıTurk dastu» o maklc suc o rvslaro ' DENKTAS IN CAĞRISI KTro B o r k a n Rauf Denktaş dun iRurtı lideriljlnl, t c o l j t i larardsı gorusrrclsr yolu ıle ıkl b6lg«lı ıkl too'ıımlu F«(**ral Kıbrıs Cumhurivstı'nl olu»tur moyo» yen den co3 rm «t r Bu coıjınvı BM Gerel Sakrf terınln Kıbn? Özel Tgmsıl" «ı Reinaldo Gal nöo Pohl ı'e d m snat 11 00 de h r s^ot a''uştıık ten ^onra vofrorı xTP&Bosfco" 'Goruşm*l«rln baslatılma*ı icln BM yatkililerinp yardımcı olma vo hnzır bulundjoınıı ve yordımcı olmayı turdureceğlnı» soylemıstır (Baştaofı 1 ptlrrT Surtun ıcin Ef«ne(lm ?ll«''icı ku'uluş'T kuro j ÖL zeiı «le^tırıyo'lor kurutu duzeıt kare ç,<vc< s 3 3 8t le dâ'asrnok» de>nek!(r O/sa TLjkıye Esnof v» Sanotkorlor Darnoklm Konfcderasyonu oy e rr,'' D*g<l Esnof du7«ntien yana Fokot sen zomonlorfn ışltr lylee korıs'f Bu konferiera«yon ey.^m» gtclvor, «ncyH d r*= lim» dly» btld' [er yoyınlıyor Canım »fend m bu ««vlem» gecmek» ıdı grrre^» bıraz tolcu 0971 degll ml? N» demisler Uzun uzum» bcka bokı koror ' E; |pn« gecmek dırenı?* g»cm«k, kuruiu dızen ı'a bcgdo»ır rm hlç? Bafida»maz « H j k ü m ^ t ausrelı» gibl n o z i t r t t m e k «sı/asete t ga1» tayılır m l a y ı l m a z mı? ş Ecevit (Baftarafı 1 Sayfada) dı$ kayraklarc ve yo'dırılnra umut bfloiayocak olurio bun don ya'or değıl za'ar gordudju n j bıldırmıs «labı bu bizlm haıırladıj}ımız «konomiyl guc lendlrme programı uyguianmo yo boçlayınca dış yardım g»rektlnmeıl ortadan kalkıyor an lamıno alınmamalıdır Ama dıs yordımo daho aı bel boğlaya rak öncellklı x»ndı gucumuze guv«n»rtk aiılımlor yaprno v« ekonomlmlzl darboğozdan bunalımlordan kurtarma zorunda yız» demıstır Ecevit borclonma konusuna dn değınmış «Ana muhalsfat II dennin d«mecl»rınde dinlerlı Cok borclonabllır olmaklo ovu mır Aslında cok borclanabllmak hato değildlr Haıa aldığın bor Cu 6d»y«bllm«k ıçin gsrıkcn lerl yopT.amokiır Bu affetfll r r e ı blrftydlr» dıye konuşrrıuş tur «lclndt bulunulan onomda olınocok ivecfl onltmlar bokımındon partllar arasında ekonomlk ve soıyal goruı ayrıİKlorının fazla on«m tosımod'ğını do» behrten Ecevıt scı sendıkoian ve sanayıcılerls vo pılan ortok toplantıda bır %a navıcının fblz flmdl yangını sondurtn* aşomotmdayız» de dığ rı hotırlatrrış soyle demıç tır «Yongın •öndurm* a»amosmdo id*olo|lk yokla»ım farkı olmaz Idtolollk yaklaşım dunyayı yaparktn ytnldtn kurorken onun hongl model». han gı plana gore kunjlacofti a*o moıındo sâz konutu olur Blz slmdl tkonorrMmlzct* 1973'l«n berl ycralan ihmolltrln tonucuyla hızlanan yanaını »ondurm« o»oma«ındayız t Elmadağda otobüs tarayan 2 kişiyi öldürmekten sanık 2 ülkücü deliisiziikten beraat etti Istanbut Haber Ssrvısl EİTadag da Golatasaray M marlık Mubend siık Yukssk Okulu oğrencıle'irın bulundu ğu otobusu kurşun yağmuruna tutarok ıkı kışının olumune 4 kış n n de yora'anmasına ne den otdı klorı ıddıasıyla ıdam ısteĞıyla \arg lanan Ulkucu Ab durıahrnan Al Is Isnoıl Hak kı Lt/sal Istanbul S k yonetlm Mohkeîiesnın dunku oturununda delıl yetersızlığ nd«r> beraat etm ş erdır Ancak mohke me sanıklardon Abdurrahmon Al ı. o'ay sırasındo kendlsmı ızl»y«n po ıs nerm.ru Celâlettın Pala yı oldurmen omocıy'a ateş attığınoen 15 yıl rı.hsatsız ta banca taşımakton ıse 1 yıl ağır hap s cezasına carptırmıştır Sonık Abdurrahmon Al ı olay da yakaloyan polıs memu r u Celolettın Pola doha sonra Kasırrpaşa da peşıne dustuğu banko so/gjnculon tarafmdan olduruimustu Beroat «den sanıktardan Is ma I Hckkı Uysal se Carşıka oı oa Stoıyer Doktor Barıs Yıl oırım ı oldj'mekten a/nı tıah kerıedo tutukla olarak yargı cnmaktodır Işçi (Bosta'ofı 1 »cyfoda) ğ Merkez Bonkası ve DPT onensınde ıse dört yı don u zun vadeiı mevduotiar ıçın ge çeriı oacok bu oranm belırlenmesı ongorulmakteydı Bokonlor Kbrulu nco benım senen foız korarnamesı vodo s z tosorruf mevduotlor no uy gulonon faız oranını yuzde 3 duzeyınde tutrraktadır Buna karşın oze lıkl» bır ve ıkı yıl vod«lı mevduatlarda uygulanu cok lau oranlorı önemlı olcude arttırılmaktadır 1 2 yıl vodeli mevduatlara uygulana cok faız oranı yuzde 12 den yuzde 20 ye ıkı uc yı vodeli mevduatlora uygulanacok lo ız oranı i3e yuzde 16 dan yuz de 22 ye vukseltılmektedır Uc yıldan don yılo kadar vodeiı mevduoilonn faız oranı ise yuzde 20 duzeyınden yuzde 24 e cıkortıimaktodır Bır yıloar ooho kıso surele vade ı mevduatlorda ıse uc al tı ay crası ıcın yuzde 6 Iık fa ız oranı yjzde 8 e altı ay b r /ıl arası ıc nde yuzde 9 luk fa ız oronı yuzde 12 ye çıkartn maktadır YURT DIŞINDAKI IŞCİLER RJIZ Korornarresıııda yurt tdışınca calışan Tur< ışcılerı ta rafından «havale yoluyla gon der len» ya da tefektıf o arok bozaurulan» dovızıerın kesın satışı suretı>le acılacok vade I tasarruf mevduatına da ek foız uvgulonTası ongorulmek tedır Buno gore 1 3 yıl vadetı mevduo'laro yuzde 10 uc V'l dan daha fazla vadelı mevdu atlara ıse yuzde 15 faız uvgu anacaktır Boy ece vurt dı bindakı ışcıier dovızlennı Turk lıras na cevır r ve vadelı ta sarrjf mevduatı octır rlar ıse bır ytl ıcın yuzde 30 ıkı vıl ıc r yuzde 32 uc yıl ıcın ıse \uzae 39 oranındo faız alabı ecek er aır Ankara'dan Notlar (Baştarafı Spor da) m»tr« Sonuna kadar koftu g«nc odam Içindc kalan »on •n«r|ı zerrttsinı d t ıpın uz«rln ı bır dağ glbı duşarken kullandı KazonDiştı Heyacondan kalbım z corpıyordu Hepımız ona oyl»»ine dolmıştık kı ucuncu durumdakı Yugoslav ın Yunanlı yı gec! gının Turk'y*'nın Yunan stan ı g»rıd« bıraktığının da forkmdo degıldik H»r»«yı ur.utmus pist k«narına baygın tdşmfln adamın adını bogırmaya d«vam «dıyorduk «Fahlr Fahir Fahır » **• 1955 tekı mucızeyi 5 yıldır yaşam savaşında verıyor, o g«nc adam şımdı Baskolarını altı ayda devirın bır habıs ura b»ş yıldır tum tıp otorıtelerıni sarsan bır azırrıle kafa tutuyor Profesor Avman Fahır'm kısa zamando hastoneden yuru yerek cıkacagmı sovledı Savaş bıtecek m ı 1 Bunun ıcın bır başka ruıcıze daha gerek U zamanla gene buyuyecek Gene hastaneye donecek belkı Ama yenılmeyecek Fahır Duyuyorsun bızl degıl mi Fa hır' Bu kez bınlerle degıl mılyonlarca kısl bagırr/oruz adını Gene kazonocaksn Gene kazanocoksın Her defasında kazanacaksın Haydı Fahır Haydı Demrel ekonomık orle<r!=r paketını oe eles'ırTis <bı kendı ekonomık po ıtıkalc n n ıf n<; nm ircr " H Tn b ^ ^ o b rses değ Id r Bınaena'eyh = nıriı bakal m nevı kurtcn,or lor'' Yanı pvvela bozaccl s n ı 7 «o^ra kurıariıayt} kalkoco><";ı n z» şeklınds konuşmuş soy e devom etm s' r «14 av once «nkaz devroldık d ye ortava cıkonların po^r Turkıve efconerp sını dıiel'me bakımındon kotuledıklenne go re bır bı'dıklprı vorsa 14 oy ev vel bunu ıcrayo kovma'orı la zımrlı 14 ay soiro Tukıye eko nomıs nı kıır'armaya kalktık'3 rıpn oore de"n»k k' Turk eVpno rplıı 14 ay PVVSI rieoıl 14 oy »onra knrtprı'Tcok hals ge'ıniş kendl |pbırl°n ı illîîkulaç (Baştarafı 1 sayfoda) Urfo Cl P M etvsk . C e ol Pavdaş'o D /aet Isler Bcs konlığı nda gecen o a v n n j halefet ta 3f n d e «s'ısriar ko r U5u vapılmas na u z u l d j g j r j b Idrsn Tcyyar Altıku'ac st fa edecegı y o l u n d ^ gazete hoberler jzer ne oe SJnıarı so\ em şt r «Başbakano olayı aniaton teigra'ımda ,gereg nı ^ K S « ^ to^d'!e''^ıze arz eder mı d«mıs.ım Bu yanlıs anlaşılırıs ve gaze'eleraen bazıları bundan benım ıstıfo edecegım onlamını çıko'mışlordır Istıfam sozko CHP GRUBUNDA CHP grub^ndo dun Dt/onet Islerı Boşkanı Tcy/O' Al' kulac le CHP MıMetvekıl Celal Pa</ öaş aras rao gecen ola/ tartı s Imıştır Grupto sozalur Celal Po.dos Altı<ulac 'le arcs nda gecen olayı an otmış olayın te ıp ve iıı" o r l j g JPU» so, Soyılır S'mdi n« <Hoeok o«fci? Blrıey OloeaOı yok Etkl hoTcm «skı tas Bfendlm t»n«f dern^klert kcmunızmle rrucodele edlyorlor Komuntımle mucodele «nuka^des cıho'i» »ayılır l« bu ntdenl* c« ,as" P ıst go > olorPk nıtelfnmez Oyle amo bır de «1 ret s» var D,renış neye korşı olocak 9 HuKum«t« karsı olorck Huk^met d»vletl temsıl eden boşlıca orqanlardon bın sayılmaz m ı ' Sayılır Şımdl n» cluyor P'r A° Tiılietvekl'ntn b^c'.ei[iaında orgutlentn esnaf d»vls'e ksrşı geli, or Vay votan dusr^anlorı rrı'l»t dusr^cnlerı $ımdi bu sozler» kı;a r lor Onlor yllorco eyle"« gec»P solculara boyle «n'rt T 1 or Oırenışe gecmek devlete kn r sı koym^k * ''n^ "i l et rJusrranl gı» ıs« esnof dırpnısinı bu kurolın d şındo tutrnnk olası m ı ' Degı! Vol'shı dea'l Dedım ya ıs'er karı«tı YıMorca «n o a~o"? » 6ı dıl<»r stmdı d» o r a r r /t ker.dı'«rl cıkarı,ortar Kahroisun anars s'ler D^'nekler sıvoie'V u^rossm mı uqrp^mo«ıi rtv 7 Hc\rtl sımdl kerar venn Sol d*rnekl»ri * ~ın kapatmıytr^unur 7 O zarron bız oe soro'ın E^nof dernek »rn n rın kıoc*mıyor'= >n> ' Bır ıl»rıcı kurulus « yospf'<( uvas'rsa bu 5 't h1 saacı kurulus eyl«rn cccr or /'o hııkumete kor^ı k^b^ doyılık yooorsa «bra o i'e r"i> Herkes sıyoif t'e i'Taşocok S yaso) partıler »en dlka'nr <t»rn»kler H»r'<ee Demokrosı bu derıek alısın prtık So'u ypsckla*'ır sogo ayrır«i'k tanı S'tırJİY" kn dor boyl» o»lrpı< orrn bunf'on ••'•nra bO"l» oıtn'>y»'"eık Bu *«naf dPrnekl»ı hcm «lyaset1» ug>o«ıyr hem de «onar'.i'5tlık* yapı^or Sızı pidı «po"= s» er> si7i Sızı gıdl «onirşt p"!ofı> slzl GERILIM ks ar?fı 3 S Ba$ arın Aneııkan \afan1ajarına e'ler naekı doarları ona Larşı. o\r oranında yen aolo.ua de^ıştırebıleceklenm açı lamu^ı brk<enı\or Bu deq şıırme o<°cel«r. ıs'e&e bı g! c^acak nnia fuı rliran \asn tasarısına gore bes \ıl sonra esıii üclar tedavu'den ıtalkacak N m ıçınden G S E 1 Kurunuınun v\ ahlungıoadakı îuzculonnin bıı aure once o.tava a tıdan %arsayıniLn son ında ^»rçekleş tsını dusundu Nanc\ Vlol n e a j \ nun ra»ıaıa onun bır şeyler söylemes'n ceıded gını blı\ordu «Ben dahı bır malıje uzmanı deg.lım • dedı «Faiat burada olup bı*enleıı an aniak ıcın ae fazla zihın yorm a ı a gerek yok Enflasyon b a j r d ı g m c a n . ben bu sonucan kaçınılmaz olaıgunu hec.raıy bjljvorduk enflasvon .ve m o n n j ş gıbı bır de ıtnal malı petrole bel bagIddu N'e sa?ık «., uç be$ kuruş bınkt rmek ıçm olesıye çahşan orta halh va andasUr bu \enı u ^ulamadan en fazla zarar goıecekler Dış.sr.nden t ınak arından art rdıklaıı on doların ka şıl gmın bı aoia a ınme>. onları zor dururnda bırakacak Bu oalem bı e bıze bıraz zaman ke^and rmaktan başka bır ışe u ' a m a . acaJc Pet10I ıthaiinı k»serek olma.^n o p ı a m m narcamaktan \ azgec p <end .a\ IIFK aıımızdrn v a ı a ' l a i m a v ı başar'ncava kaaar zaman kazanıı a^ /orünaij z> N^ncv Teşekku'ier • dea Eu açıklama vpterh» Cenc kadın e ındekı not deCteı n kapadı Gazetede «ı 7e b ı ka.hır gozuvle beuKuoı'a1 Pa^ar ^unvu sayım Lda da sizın geçen e*luj aıındt « p ' ı g n r ? v ıl lam»w ye iıden j a v ı r l a y a c a s l a r O so ler mdı bırdenoıre b j T uk onpm kazandı • Nancy m a sanın ba^na d m m u ş ı Eli^ 'e do<;^a Mgınnı ışaıet ettı Bu g"c» ju saçmalat <ı n'oen ugıaşı>orsun an'ri\amadım » • "iapıîacaK ı^lenm \ardt • 1 • Boş v e ' B raı\ bunıa "! at PI n» c * • ı ba;?ını alladı van go e s/ Mm U d^ ı po"*a* f <ar\olava baktı «Oec Q ji burıda gs\ rectg n B r • ( ^orunumuz \?r aj rıca ar n da M. Uma proç>ajn.n uveu'ama' a ba^ a \ a c a i ı / • 1 • Ojle <e ten mle gc evımp g dp' w • He'ha'de \ m bu 'oki'fe p=!s ^aşrn ş eorunrnuş olacıktı kı \ancv < umjşak b r sesle ek ed «Berum. »vı T.p eı'mek bas da.ıka bıle surmez F>ın telefon n u ı ı i l rl. mı da b rakır=ın Gerek se ,arçabuk buraya aombılırsın Eger acele tır • n <ms7':R \ qr n ssbah sana < »ahvaltı da h a / ı l a r r n Iıvisı de avakta oı b ' « m e ba ın Ufaı \ ra. \»ncv n n o ı,te\ uyand ran d ız^ı T jrıdjr>Waı ^ u l a n bavı't cı kokü\u 'cıne çektı Onu daha fazla anımava can at yordu Evpt Nancy \ı çok daha yak naan '•anım<ilı\dı Bu &ece ık"i ı nez b r ^admın OJI baştan ç haımak 5'edıgnı b n n o ' d u Zaten tu*n vaşazr ooyunca <<ad i at onu başLan çıka r m ,Nrd hep Vanc> set b r «».le «Bu teM' r oi' dıhp reVrarlinma^acan» ded^ •Onun ıçm heTien kar? aı \er E\ut mı ha\ ır mı' ) N m bır an çm bocalar gıb j j u S»nıa «Peka A • dedı \ uru g de m • Avrnpa (Biftaroft 1. v#slnd« Turkiye ve verı ması cn goru en proıe karşıl ğı kred l^r \6 kred' en ecek proıelsr ele alınrrıştır HANGI PROJELER'' Kurş lıklı arlaşmaya gore k r e d verı'mesı kesm'eşen proıeıer şjnlardır ÖZEL FONDAN Avrupa Yotırırr' Bcnkası bu proıeler ıc n gerek ı olan ,akla $ k 600 m iyon do'orın 330 mıl yon dolonnı fınanse elrreyl ka bul etmıştır Kredının 115 mıl yon doları doârudan Avrupa Ya tınm Bankosından kalanı da bır ozel fondan karşıİGnacaKtır O2el fondan sag anacok kred on y I odemssız kırk yıl yodelı yuzdp ? 5 fo 7 ' (VnrnMır SUUDI ARAB1STAN MALIYE BAKANI GELIYOR Dısışler Bakanlıg Suud A rablstar Mal ,e /e Ulusal Eko nomı Bakanı n n Z yo Vuez'in oglu nur da\eîlıs olorok °NÛ nom k e "* olı ısb r hqı konuıarı nı gorjşmek uzere 3 nısanria Ankora va gelecegın m ştır Üstündağ (Baştarafı 1 Sayfada) 'ığını g derek yıt nr duruma geld » dem şt r ba'Lndag bu na b r ornek vererek «AP Ge nel Başkanı sayın Demırel t j m Turk ba c ınına yarsıycr otobua oem;cınue «I' t cioro ge ır»ek ne ora>asa ka! r ne Dobcya sa hepsını d j ^ d u z edsrız s de mekte oncak bu sozlert bız ya nıtlaTnadıgırmz zamon TRT b j cevabı kaT uo/una vansıtrnayo gerek dLymamaktadır» dı/e ek lem stır BOŞ HAYAL UstundajJ demec nde daho sonra şun'on soylemıstır «Sayın Demırel son gunlerde berse ( ı karıştırmaya re demok ra«ii ne hukuk ne kural ne ter bıye tanımaya basloı ıstır Boy lel'k e de demokras ve ncrc sızııgını ve tBenden sonra Tu for» fe'befesın defalorca ka rıtlanıs olmaktad r Arra h c bos yere \ratc\ gormesn Turkı ve de cnajasavı dumöuz etTe ye kım=qn r, gucu yetn ez De mırel ın de gucu yatrnez De mırel e şunu hatıtlatmak ıste rız Mıllet Mecl s nde komısyon aakı uye sayılann n deg srıe s te Dem rel n vcl=uzlul<lar ıe ılgılı soruşturma komıs\oru cclışmaya başlavacak ve De mırel ana\asa\ ı d u n c t z edeme den rnoyosa belkı de Demırel ı dumauz edecektır ı THY Yönetim Kuruiu ^askanlığına Rıza Çerçel getirildi Istonbul Hob«r StrvUj Turk hava Yo lan Yonetım Ku rulu dun yapt ğı toplant da gore bolumu yapm s ve boşkon lıga ve^ den Rıza Çercel gef r Imıstır USAŞ TA Uca' Ser^ıs Anonını Sırke *ı USAŞ) ın dun /opılan Genel Kurul toplantısında şırket Yone tım Kuruluna Nun Gucuyener Sak r Gurpınar Osman Mer can Muh Erdogan Tuncer ve Gjray Esen secılm slerdır De net m Kuruluna sec len'er se suTİardır Zohal Toga/ Ok ta Kıtıs Hı mı Doğon Sermaves nın yuzde 96 sına THYnın sah p oldügu USAS sırketınde 1978 yılı cınde 37 028 509 I ralık kar saglanmı s ol dugundan Genel Kurul da per sonele 2 TIOOS tutar ndo ten^et tt oagıt Innosı ıcın karar alınm stır le n stı GENSORU VERILDI Kırklore1 CHP Mı letvekılı Gundjz Onot ve arkadasları, Dev'et Bakanı Lutfu Dogan hak kında grupto gensoru acılması na I sk r onerge/ı gruo başkan e hgıra vermı erdır ACI BİR OLUM Eıozıg ın Kesr k Ko/unden Rohmetl Munteho han m la Huse/ n Onbaşın n ogullar Merhum Gazıanıep Gaz ler nden UstegTen Yckup Gurun kardes emekl Al bov Hasan Gurun agabey enıe<ı oa e'nıen VLDI a Cur ın eşı IstK al Muharebes gazıler nden Zek Celıktın n omca oglu Şıfa Camıı ımamhgından emek ı Osman Sovmm vakınlanndan Fırot Murat ve Arosm arcalar handan Oğuz S na Gür ıle Omer Koksalın baba'arı Su ra Gur'jn kayınpederı Fazlı Se'dar ve Ja e Guzın n dedelerı Emekl Dr General Kiralık İşyeri Arıyoruz Ga\rctepc L.entcpe Zıncırl!ku^u Le\ent L ııcr Kabat^i ta \ A a ık 400 m Bahi,elı e\ de olabıiır lelefon 6oü9 24 Guze So ct cr 19^31 25""1 Elektıik (Baftarafı 1 Sayfada) Bıoa gore 'starbul da ioöe Tel olarak ayda 50 kılovctsaar ! » kartar < pkt k tuketen abo • = neler kı ovatsaat bcşına 173 ku FUS 50 ıle 100 kılovatsaat ara s roa elektrık tu<eten cbone'er 198 kuruş ve 100 kı ovat saatten fazla tuke'en abone ler 223 kjrus odevece<ierdır 'a a ı MÜSLİM HÜSEYIN GÜR 28 mart 1979 gunu tanrının rahmetıne kavuşmu^tur Cerazesı 30 mart 1979 cuma BUGUN Kad kov O s r o n Aao Conıı nae ogle namazını muteakıp Karacaanmet Vezarlığında topraja venlecektu ALLAH RAHMET EYLESIN AILESI NOT Ctlenk gondenlmefncsı rıca olunur Arzu edenler Turk EgıtMn Vakfına teberruda bulunabılırler (Ccek Reklam 271 2659 İngiltere'de (Baştarafı 1 Scyfado) dan sonra b r acı^laTa yapan Kral ce Elısobe'h 3 mayıs ta genel sec mlerın yapılacagını açıklamıştr Ana muhalefet partısı olan Muhafazakarların L derl Margaret Thatcher n zafsn olarak n telendırılen James Callaghan hukumetmın duşurulmesı Lih«railer n Iskocvalı Mıll yetçılerın ve Kuzey Irlandalı Protestan mıl et/ek ller n n Bayan Thatcher a soglad klan des'ek soyesınde mumkun olrıuştur Oyla mada Işc Partısını sadece 3 Gallı mılletvekılı desteklemış tır James Callaghan hukurrmtı, 1924 yılmdan bu yaia Ingr te rede 55 yıldan ben gu.ensz lık oyu olarak duşuru en ılK hukumettır 1924'de Ramsoy Mcdonald hukümetı de aynı b cmde dusjrjlmustu Bu arada son zamanlarda In g lız bas nı taraf ndan ger ceklpşt rılen kamuoyu rabız yok loma an Mjhcıozakar arın o/ lannın "> 15 orannda art'ıgı Turkiye Zirai Donatım Kurumu İskenclerun Bolge Müdürlüğünden Gozıontep te Şube Idare bınası ıle Kı s te 2 I tıp gucre deposu ışn muteahhı d M Yasar KARABAY >n nam ve hesabıra kmai nşcatla r ı o arak <apalı zarf usulu ıle e^ıltmeye konulmuştur 2 Kesı' bede ler ve gecıcı tem natlan Gaz antep Kesıf bedeiı (1973 b rım fıyatı) 535 889 29 T L Gecıcı temırat tu*arı 16 076 67 TL Kıl c Keşıf bedel 11978 bır m fıyatı) 595 732 23 TU Geçıc tem nat tuton 17 87196 TL. 3 Eksıltmeier Iskenderun Bo ge Mudurluğu Inşaat Komısvonundo 114 1979 carşamba saat 14 00 de vop locoktır 4 Ihale öo^voiarı Iskenderun Bo'ge Mudurlugunde r r r s c a' SOT e ı ıcınae qoru ebM r j, işı rak beiçesı cm sor muracaat 10 4 1979 solı gun ı saot 12 OC ve kadardır 6 le'ektıieı te<iı' mektuolannı 114 1979 carşamba g u r j en coc sao' "4 00 e kada' l^keröe'un Bolge Vudj uc} ı e v/erpceklerdır Postsdckt vakı geckrreler dıkka te 7 N'uteah^ıtl l< kornesı csoarı C qrubu olacot'tır 8 KLrtmurruz 2420 say lı kanuna tabı öegı d'r 1 A Bj Belediye Gelirleri Yasası Plan Komisyonunca benimsendi ANKARA (Cumhurıyet Buroau) c M II t Meclısı Plan Kom s>o TJ Beledı/e Gelirleri Ycreasını gorosereK ben m=emışt r Ko mıs\onda alt kom syon raporu okunaroK ben nsenm şt Dana sonra tasar al* KOrns yonca verılen venı bıcımlyle go rusülerek kaoul edılmışt ' P on Kom syonu nda daha sonra 1472 sa/ılı yosa le acıl rı s bulaian re=rrı /uksek okuı ların unı\ersıte ve akaderrıle re devredılme«ın« ılıskın yasa tasarısı da goruşulerek benım senmışt r SAKATI EĞITINIZ VEYA ONA IS VERINIZ ONUN TEŞEKKUR ve SHVINC! YÜREKTEN ve ÖL CUSUZDJR TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN Ortaklıgımız gereksınmesı olarak 400 000 adet kusrıuk torbosı yaptınlacaktır Tahrrını bcceı 2 000 000 TL olup geçıcı temınat 80 000 TL dır Kopalı zarfia tekl f mektuplann n 54 '979 gunu soct 15 00 e kaaar Istanbul Cı/Tthur yet Caddesı Babıl Sokak Gulay Apt No 6 adres nde bu'unan DESTEK BASKANLIĞI na verıimesı gereklıdır Sartnameler Istanbul Inonu Caddesl No 90 Dersan Hon Zemn Kat adres nde buljnan Levazım Muajrlugunden saglanır O"ak 1 ıgiTii7 2490 soyılı orttırma bağlı değt'd r. eks Itrne yasasına BITTI Ç4NN0N B4LUİSPOT BR>ND4^D.D.S0L>ND 71 | Beyoğhj ı:.\\i:i:Harbiye Konakta
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog