Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ON CUMHÜRÎYET 30 MART 1979 F. Almanya bugün geliyor TAKIMIMIZ BUGÜN KUŞADASI'NDAKİ KAMPTAN İZMİR'E GEÇECEK TSATRANÇÇILARI TANITIYORUZ • PERA PALAS OTELİ SALONLARINDA BAŞLAYAN 7. İSTANBUL LİSELERARASI SATRANÇ ŞAMPİYONASl BU YIL KIZLARDA BÜYÜK RAĞBET GÖRDÜ. Nüvit TOKDEMtR | İZMİR, (Cumhuriyet Ege Büroftu) Avrupn Ulııslar Kupasında Federal Almanya ile yapacagı maı,a hazır lanan Ulusal Futbol Takımı ndny oyunculan bucün Kuşadası ndan Izmir'e doneceklci'dir Daha önce yapılan açıklamada, Ulusal Takımın dün İznıire gelerek bır çahşma yapacagı ve tokrar Kuşada .sı'na dönccoği açıklanmı^tı. Ancak Başantrenör Sabti Kirn/. bu görüşünü daha son ra degiijtırilerek, bugun i/mir'de olac.aklorını ve sa",t 11 lt..'10'rla bir çalısma ya pacaklannı daha sonra Kdraca Otnlindfi dinlenmeyfl cokilecoklerıni açıklamıştır. Sabri Kiraz yarın maçın o/ nanacağı saatt.e (15.30) At.at.ıirk Stadında son kez bir takt.ik çalısması yapılacaç1.nı bildirmışt.ir. Federal Almanya Ulusal Futbol Takımının da bugun İz.mir'de olacağı ve öğleden sonra At.atüık Stfldında bır çalışma yapacaklan açıklan mıştır. Federal Almanya Ulusal Takımının da son çalışmasını cumartesi glinu ya pacagı belirtilmiştir. Ulusal Futbol Takımın.n F. Almanya ile yapacagı karşıla^rnaya Izmir ve revrnsinde büyük ilgi göstarilmektedir. Futbol Fcderasyonu Almanya gözlemcisi Tevfık Birkan, «Almanlar Türk futbol takımını kuçük gorürlorse, mir'de hezimete ugrarlar lenıiştir. Tevfik Birkan, Türk takı mının bu gibi durumlarda başarılı sonuçlar aldığmı yi nplsyerek. Futbolcularımı7 . 1 n kiiçümsenmelei'i durumıuıda bir patlama yaptıkları ve niilll duygular ile hırslanyla mücadele ettikleri görülmıislür. Alman takı mı böylo bir hava i!e sahaya çıktıgında umduğunun dışmda bir aonucla t/mır'dnn ayrılır» biciminde knnuşmuştur. Fuibol Federasyonu Kurulları bugün ve yarın FRdcrasyonun tzmir bürosunda toplanacaktır. Federasyo nun. Ulusal Futbol Takım lanna iliskin bazı çalışmalar ilo Türkiye liglerinin son rhjrumuna ilişkin raporları go/den geçirecoıii ögrenılmıştir. | . I I • I • I I ' I | • I ' Gazetemizce duzenlenen ve önc» kı gün Pera Palos oteli salonlarmubaşlayon geleneksel İstanbul Liselerarası 7 Satranc Turnuvası büyük ılgi topladı. Tarihi Pera Palos otelinin genlş ve yuksek tavanlı salonları yarışmacıların sağlıklı ve elverişli koşullardo savaşım vermesine sahne olurken izleyen leıın de haklı olorak takrilr ve beğenisi nı kazandı. Satranc turnuvasına 19 erkek ve 5 kı? tokrmı kotıldı. İlk tur karşılaşmaları zevkll ve cekişmelı gecerken deneyimII öğrencllerln daha boşanlı olduğu gözlendi. Tıırnuvaya katılan llseler ve yanşmacıları ise şöyle oluşmaktadır. ŞİŞLİ TERAKKî T JS^SÎ 1 Hayatl Bennun, 2 Ayhan Sarıdikmen, 3 Sellm Ramazanoğlu, 4 Ahmet Ziyalar, 5 Con Altay, 6 Ekrem Saban. Turnuvaya lyl bir başlangıc yapan Robert LİSMI.™ Fotoğraf: (Ender ERKEK) F. Almanya maçı hazırlıklarını surdüren lar... Ulusal Takım futbolcuları Teknik Olrektör Kiraz'ı dlnliyor ALMAN IJSFSÎ 1 Ufuk Altan, 2 Raffl Cal'kyon, 3 Kevorg Madanoğlu, 4 Murat Kosemataoğlu, 5 Ergun Uc, 6 Selcuk Domirağ. B.K.Ç. 2. TAKIM 1 Mustafa Göz, 2 Bohodır Gözen. 3 Levent Kozak, 4 Efkan Sermez, 5 Dinc Ture, 6 Alpaslan Apan. NOTLAR • Ccmil'in Ulusal Takım pında olmo,sı arkadaşlarımn morallerini yükseltti. Pazarte&i gününden bugüne dck futbolcuların np.şeli olmalan Sabri Kiraz'ı da mutlu edlyor... • Beden Terbiyesi Bölge Müdurü Erdenay Oflas da, Ulusal Takımı hir an hile yalnız bırakmıyor. Oflas, İzmir Kuşadası arasında surekli gidip geliyor, Erdejıay Oflas dün yaptığı açıhlamada, Izmir çevresinden gelecekler için pazar sabahı 5 bin açık tribun ve 5 bin kale arknsı biletinin satışa çıkanlacağım bıldirdi... Ayrıca, amatnr lip kaışılaşmalan da. üeri bir t.arıhe crtclcnüi. Stad çevresimlo trafik sıkışıklımıu önlemck amacıyla, stad çevresina gircceh araçlar için lıapıhırın 10 00'dn açılıp, 14.30'da kapanacagı açıklandı,.. • Kuşadcsı TUSAN'da kamp yapan ulusal futholcular. zamam aralarında diizenlrdihlcrı tavla birincilifii ile geçıriyorlar... Ozellikle Cttmil ile Engın'in tavla oyııntan ilginç gsçiyor, son oyunu Engin kazanmayı basardı. 3 Kaya Yükselen, 4 ErcJom Albek. 5 Kâmil Akşemsettinoğlu, 6 Hllmi Apak. PLEVNE LtSESİ 1 Nevzat Şen, 2 Ahmet Şerifoğlu, 3 Erdoğan Gokmen, 4 Ranıız Efşan, 5 Mehmet Başran, 6 Şevket Önal. KASIMPASA LİSESİ 1 ismet Balkan, 2 Ahmet özçelik. 3 Altan Örker, 4 Şemsettin Ermetin. 5 Nuray Ergon, 6 Mecıt Köpücü. ANAD0IJ T LİSESİ 1 var Gücel 2 Selim Velloğlu, 3 Uımt Sayın, 4 Erhan Fıratlı. 5 Doğan Şah Dedeoğlu, 6 Melih Berkan. BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR LİSESİ İNGtLİZ L^ESt 1 Frrcüment Kuyucu, 2 Raffl Cadıoğlu 3 Dara Kurtbek. 4 Karhan Kurdoğlu, 5 Can Gurel, 6 Burak Akgüc. 1 Önder öztürk, 2 Kayıhan Özturk, 3 Nevzat Güld ; ken. 4 Meto Bayraktaroğlu. 5 Mustafa Deli, 6 Ömer Cantay. SAİNT JOSEPII LİSESİ 1 Özdal Şener, 2 Sabri Arco, 3 • Hosan Sanama, 4 Alı Mutlu, 5 Behcet Şeber, 6 Ezel Büyüksoğban. SAİNT FFNOİT 1 Fıkret Mısırlı, 2 Mehmet Torfilli. 3 Mert Arınalp. 4 Osmnn Darcan, 5 Cevat Kadılar, 6 Ernin Arınolp. Aykut POTUROĞLU. Almanlar pazar günü İstanbul'da Halk Koşusu,, düzenlediler B F. Almanya'dan uçakla şehrimıze gelecek olan koşucular, îstanbul Atletizm Ajanlığına da kişi başına 25'er mark ödeyecekler. Yılmaz AKAR Münih'ten bildirıyor Fedaml Almanyo'dokl blr fHalk Koşii8u»kuJüi>u 1 nisan . pazar günü İstanbul'do Asyo Avrupa maratonu cıdı oltında blr koşu düzenleyerek buna blr haftalık bir de gezi ekle»"miştir. Münih'lekl Turnerschaf Jan Münohen kulübü ve Uluslarard sı Halk Koşuları Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen yaııaı sonuçiandıran hor atlete bir mcıclolya ve bir de dlploma verılocektır. Koşuya katılacakların gezl ucretl olarak düzenleyiri ku lübe 755 Alman Markı ödeme lerl gerekmekteciir. Aynca İstonbul Atletizm Ajanlırjı ycjri5.fi Jkatılacak yabancı oiletlerde.n 25'er mark katılrna üoreti ulacaktır.. Halk koşularını yaygınlcştırmak amacıyla Dünya'mn hsmen hemen her ycnnde bu tür yarışlar düzenloverek cıynı zamanda turistik gozi olanakları suğlayan Alman kulübu son olarak iki kez üst üste «Nll Maratonuunu düzenlemiş'i. Koşuya katılması boklenen 65 yabancı atletin bir kısmını da Belçika ve Hollandolı sporcular oluşturnıaktadırlar. Yarışma sonrası kafile Uınir ve Bur sa'yı da zıycret ederek 8 nisan tarihinde ucakla Almanya' ya gerl dönecektir. Sporcu'ar Is tanbul'da kalacokları surn ıcin de Hilton otellnde kalacaklar GJETRONAGON LİSES* KIZ TAKIMLARI BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR LİSESİ 1 Ayca Öztürk, 2 Ayşin Merdan, 3 Pakize Doygun, 4 Filiz Erkan, 5 Pekel işipek. SU P H 1 Razmik Cıvanoğlu. 2 Goro Gobeloğlu, 3 Şahln Derhan, 4 Sar ver Cilingiroğlu, 5 Murat Tandırcı, 6 Arafat Torosoğlu. R Ar 1 Nubar Şerbetcl, 2 Şenol Gülsator, 3 M'sak Yelegen 4 Roim Bnlcı. 5 Vartan An Üstün, 6 Bedros Söyüt. 1 Hasan özkan, 2 Yusuf Gülsu. 3 • Mansur Şımşek, 4 Gürav Mııtaf. 5 Fnlıri Hncıoğlu, 6 Beker Denıır. ' *<a""st DARÜŞScM'AKA LİSESİ DARUŞŞAFAKA LİSESt 1 Cem Karadağ, 2 özcan Agabey. 3 Serdor Cimen, 4 Ersan Şerner, 5 Ömor l.ütfi Erdem. 6 Orlıan Pala. 1 Semra Eldeş. 2 Hakınıe Akkoc. 3 Hatice Demiral, 4 Yadipâr Kaya, 5 Zehra Tek 6 Nil Tuna VF^A POVT? * 7 T JSES* İSTANBUL KIZ LİSESİ .İ.İ i „„,#£ liOBEKT l JSESİ 1 Mark Graham. 2 Saml Mlşulam, 3 Cenglz Kunt, 4 Fdız Şs nor, 5 Mustafa Yüksel, 6 Teomon Kadıoğlu. PF^TEVNİYAL LİSESt 1 Ceten Sel, 2 Müflt Okbav, 3 Yavuz Serovaoğıılları, 4 Faik Öz veren. 5 Ümit Bicer. 6 Engı.n Durmnz.. 1 Sema Akbulut, ? Semra Akbulut, 3 Nurcihan Kazal, 4 Filiz Kınalı, 5 Şenay Kınalı, 6 Ifakat Ay demir, 7 Dilek Sümer. SUADİYE LİSESİ 1 Ece Baykal, 2 Deham Topuzoğlu, 3 Canan Oral, 4 Tıjen Al pan. 5 Sevtap işboşer, 6 Oya Meral Aslan. GALATASARAY LİSESİ 1 Suat Atalık, 2 Mehmet Acar. 3 Murat Yıldırım, 4 Gürkon Çelikkol, 5 Atllla Saylan. 6 Reha Dıri. SUADİYE URESt 1 Ümıt Rahot, 2 Gungor Aytuğlu 3 Tıjflml Alpon, 4 Hakan Erdoğan, 5 Alp Özkan, 6 Sami Ol PLEVNE LİSES.L,,.,.,/.,„„,„,„.„ 6 Dilek Gemicloğlu. 1 Gülsovll Yılmaz 2 2errln Börü, 3 Tülin Nama, 4 Aynur Bıiyükgüngör, 5 Semra Demlrbayraklı Mın<)ı>tı .* I I cun. SANKT GEORG LİSESİ Alman takımı saptandı İ 1 t ,e ' ' *""'" !i 1 BenM, 1 Nurhan Nurhan Inec, Inec, 2 2 Kornl Kornl BenM, I 1 . ı, 1 ,1 !!• ' <>' »'»» . >< OM «Halk Koşusu'nu» duzenleyen Frc'ora) Alman kulübünun bu koşu ile llglll olarak çıkorltıgı broşürün kupürü... Akdeniz Bisiklet Turıı'nıı Çek VJadimir Delek kazandı ANTALYA Uluslnrorosı Akdonız Blsıklet Turu ciün koşulan 134 kilometrelik Alanya Anîalya etabı i ! e > yona ermiş ve Tur Birincıliğini Cek Vladımir Delftk 14.05.51'lık rlorece'Sl ila kaznnmıştır. Çe.koslovakya da takım birınciliğini almıştır. Bisikletçılerımiz ilk ona gıremg ınişloi', Fotih Özrncn 15., Hasnıı Can 19., Erol Kücükbakırcı da 2 i. olmuşlnıdır. (A) takımımız bs'nci, (E) takımımız ria oltıncılığı elrio edebılmlştir. '1 ir 5,cnıındo Delek'ın arrlınrlaıı Bıılrjor Ppnr.ev Ikinci, Fflrlanıl Aiınan Franrel de ıjciınr.ıj olurkrjı takım aırnlnmnsında f Almonyu (Al ikınr.ı, Buirınrıstan ücüncü, F. Almanya (B) de dördüncü o'muştur. PRANKFURT, (Volkon KARSAN bildiriyor) Jupp Ocrv/nll, pazar günkü maçta Türkiye karşısına cıkarncagı 11'i snp'nmıştır Bir aksilık oin^ozsa, Almanya «Atatürk» Stndmcla Burdonski Kaltz, Forster, Stıelike. Dietz (Kaptani Boıılıof, Cullm'ann, Zlmerr.*.ınnRııınnıonigge, Toppmöllflr. H. MülİRr düzeniyle cıkncak ve Real Madrid'li Stlelikfı ppri, F.C. Köln'lü Cullmann ön lıbero norevınl üslsnecektlr. Altınmızrak, Gençler Birincisı oldu Güngören'i farklı yendi : 40 Hakemler: Keınal Bayram (7), Mehmot Buzluoa (6), Macıt Akdom (7). Bogazlcl: Nazml (6) Erol (6), Mehmet I (6), Ömer (7), At'ilia (6) Barış «6), Monmet II (6) Eyüp (6) Ersin (8). Mehmet III (6), Alp (7), Güngören: Bilhan (4) Muhıttın (4), Necdet (4), Föridun (4), idris (5) Mehmet (5). Musa (ö). Rocai (5) Hnsan (5), ibrnhım (5). ismail (5). Goller: Ersln Dk. 15 76 ve 87, Alp Dk. 38. Alp TEKİN AYYILDIZ K.M PAŞA: 20 Hakomler: Mehmet Buzluca (7). Kemal Bavrom (7), Macit Akdan (7). Ayyıldız: Ertuğrul (6) Asım (6). Remzi (7). Akgün (6), Nihat (6> Bahrl (7). Faruk (6), Sup hi (6) Şonol (6). Veli (7). Adnan (6). K.M. Paşa: Ferruh (6) Tahir (5), Ali (&>, Bülent (6), Tıırgut (5) Hayri (5), Mehmet (5), İsmaıl (6) K. Ali (5), (Mustafa 5), Zafer (6), Cengiz (6). Goller: Velı Dk. 25. Bahrl Dk. 55. Saml AKKARA ÖTEKİ MACLAR Şile PTT: 31 Altınyıldız Kağıthane: 0 0 Akarcıy ist. Ünv.: 0 0 Esenler Güzelhlsar (Ertelendi) E 3 Said HaSter Turnuvasında Kema! Başkır b'rnncl oüdu İSKENDERİYE «Fl Sni'i» Hcıilor Turnuvası'nda b7,5 kıio da Kemal Başkır birinci olmuş tur. Başkır dokuz haltercl lcindek| bu dorecssini koparmo, sııkme ve toplaifida almıştır. iki gündür sürmokte o!on Tur nuva'da öteki haltercllerimlz ise şu derecolerl paylaşmışlardır: 57 kılo (7 halterci): Osmnn Biiain; toplamda ücüncü, ibra him Dinler; koparmada ikıncı. sıikmede vo toplamda dördüncü. 69 kilo (5 halterci): Bilal Do ğan; koparma, silknıe ve toplamda ücüncü. 67,5 küo (9 hal tnrci): Hasan Has; silkmede dördüncü. 75 kilo (10 halterci): Harun Akkaya: koparma, silkme va toplamda ikincl. Meh met Üstündağ; toplamda dördüncii. Judo ve Taek • Wando kurulları açıklandı ANKARA Judo ve Taek • VVondo Federasyonu Başkanı Nntık Canca, dün kuruliarını ocıklomıştır. Canco'nın Ferlp rasyon Kıırulundn şu isimler yar almıştır: Asboçkan Tahir GRnt, Genel Sekreter: Ercan Yıiıvınz. Uyeler: Mete Törüner. Enis $en. Hüsfiyln Bektaş, Kürşat llgı.i, N«scını Arzık. Güven Görgül. Teknik Kurul: İbrahim Öztek, Mnm:k Ekin. Foridun Yenisey. Özcan Benll. Yılmaz Mesci, Merkez Hakem Kurulu: Ayhan Sezgl. Metin Özkan, Kutlu Ural, Ahınet Öktenı, Nurdan Can cı. Danışma Kurulu: Mustafa Gürhan, Armağan örnekel. Mehmet özparlak, Ahmet Çehsuvar. Hukuk Kurulu: Bilge Papakcı. Saml Şafakgür, Arda Şaylon, Sağ'ık Kurulu: Mnzoffer Eryılmaz, Muti Uyar,, Neıat Tokgözoğlu. Ta6k Wando Kurulu: Mustafa Köyiü, Hllml Tı;k*a\, Ata Yesllyaprak Levent Sırmolı, Hüseyin Yenigün. dır.. Türkiye Ellopu Birinciliğinde Taçspor ve Demirspor rakiplerins yendiler Türkiye Kulüplerarası Ellopu Birlnclliği'nin Eskişehir grubun da Tacspor, Manisaspor'u 39 14 yenmiştir. istanbul grubun do da Demirspor Y. Meysü önünde 26 25 yengi almıştır. istanbul grubunda oynanan öte ki maçlarda şu sonuçlar alınmıştır: Karşıyaka Eskişehlr spor: 35 15 Karşıyaka Zong. Üzülmezspor: 27 14. Y. Meysu Eskişehirspor: 39 25. Hollanda İsvîçre'yi 30 yendi M.Forest:6 Cheîsea : 0 Av.upn Ulııslar Kııposı grup karşılaçmalarında Eındlıovnn' do Hollanda İsvicre'yi 3 0 yenmiçtır. Brüksel'de Ise Belçika, Avusturya ile 11 berabere kal niiştır. İstanbul 1. Amatör Gencler Flnallndo Altınmızrak, Soğanlık'ı son sekiz dakikada attığı gollerla 20 yonerek Istanbul Şampiyonu olmuştur. Altmmızraklılutbolcular «Şampiyonluk Turu» atarken... (Fotoğraf: Fehml ÖZGÜLER) HAKEMLER: Ali Colak (6). Özcan Gokay (6), özcan Oal (7). ALTINMIZRAK: Salilı (7) Hüseyin (7), Alp (5). (Nihat 7), Müjdot (7), Mehmet (6) Metln (7), Mehmet II. (6), Serdar (6) Hu seyın (7), Osman (8) Erdinc (7) U. SOĞANLIK: Huseyin (4) Nihat (6), Adafet (7), Osman (6), Recep (5) irfan (7), Şenol (7), Tahsin (6) Resül (4), Süleyman (4), (Hason 5). Rahml (6). Cengiz DARCAN İstanbul 1. Amatör Gencler piyonu oldu. Finallnde U. Soğanlık'ı 20 yeilk yarıya oldukca kötu başn©n Altınmızrak, istanbul Şam layan Altınmızrak Ikinci yarıda futbolunu takım oyunıına dönüştürünce karşıtını son sekız dakikoda yendi. 82. dakikada Nihat, direkton dönen topa cok sert vurdu: 10. 85. dakikada da Osmon'in karambolden attı gı Ikinci gollerinl kazonınca şampiyonluğa ulaştılor. Günün ötekl maçında do A. Hlsar, Pendik ils 11 berobere kaldı. LONDRA inglltore Lipl'nde Nottingham Forest Clıelsea yı 60 yenmiştir. Bu macto, Chel sea'nın knleslnl. yeni transfer ettikleri Yugoslav Borota korumuştur. Lüksemburg'a gidecek Yüzme Uîusai îakımsmtz saptandg 6 8 nisan günlerl Lüksemburg'da yapılacak «Yaş Grupları Yüzme Birinciliğixne katılacak Ulusal Takımımız saptanmıştır. Antrenör Hikınet Özün'ün calıştırdığı kadroda şu yüzücüler bulunmaktadır: Sadri, Sabri Özün, Ferdi Doktoroğlu. Hakan Atay, Hakan Akmcın. Güneş Evgin, Zafer Atamer Sebla Tanık, Yakut Avcı, Yassmin Saltekln. PazartMl günu, Gencllk ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur ile, Fahir Örgüden'i Ankara Tıp Fakültes) Hastonesi'ndo ziyarote çiKik. Beynini kemiren habls urla 5 yıldır yapiıgı amansız savaşîa bir zoforo daha ulaşmış. Profesor Nurhan Avman ve arkadaşlorı, Batı ülkelerinde Ikiden tazia yapılmoyan, yapılmcsında fayda olmayan operosyonu dördüncü kez başarıya ulaştırmışlar. Prof. Avman ocık acık şöyle dail: c Bu başarıda en buyuk pay Fahlr'ln yenilmez azml ve Iradesldlr. Savaşı o variyor. biz sadece destok oluyoruz... irk* Fahîr'1 19E5'de tanımıştım... Devamlı okuyucularımız hatiiiorlar. Blr koıe, boç kere yazmıştım... Fırsat clursa, yeri düşerse bin kere daha yazarım. Cünkü her cnlatışıında, her yazışımda, gogsüm gururla dolııyor, gözlerimlz yaşarıyor, tüylerlm ürperiyor, o günü, 15 yaşındakl Hıncal'ı spora ve atletlzme aşık eden o günu yenlden yaşıyorum, Balkan Atlstizm Şomplyonası'nın son günü, son ya rıçına gslmlştlk. Puan durumunda, Yugoslavya ve Yunan'stan'ın ardından sonuncu durumdcydık. Yugoslavya orayı açmış gitmlsti. Amo Yunanlstan'ı gecmnk, tribünleri tıklım tıklım dolduran (o devlrlerda atletlzm, trlbün Ankara'dan notlar Fahir'in yeni mucizesi! Hmcal ULUÇ lerl tıklım tıklım doldururdu) seylrcllerln en büyük orzusuydu. Ama Yunanistan'ı geçmek lcln bu son koşuda blrıncl. Yunanlıların sonuncu olması gereklyordu. Bayrak, yarısın (on adamlanna geldlgl zaman, artık hlcbir umut kalmamıştı. Zira, takımımızın Islmslz, en genc, en yenl adamı, Balkanların en lyi Ikf 400'cüsu, Yugoslav ve Yunanlı'nm motrelorce arkasında, sonuncu olarak bayrağı elinden düşürdü. Eğlllp alırken vaklt kaybettl. Onu heyecanla izleyen binlerce göz, blrden gorideki islmsiz genc ayyıldızlı atletin şimşek gibl fırladığını gördü... Şimdi en öndo Türk atlotl koşuyordu. İklnci sırada Yunanlı, en gerido de Yugoslav vardı... Açıkcası, hlcblrlmlz bu İslmsiz adamın, yarışı sonuna kadar böyle götüreeeğine Inanmıyorduk. Ama blran icln ön« gecmiştlk ya... Onun gururu yetlyordu bize... Gırtlağımızı poralıyarck bağırıyorduk... Ama o ne... Metreler giderek eriyor, bizim delikanlı, Inanılmaz blr gücle, en lyi Balkan atletlerlnln önünde gidlyordu. Elbet düşecek kalacaktı, ama bu ne yürek, ne cesarettl?. 400 metre koşanlar bllirler... 350 metreden sonrası ölümdür... O elll metre bitmek bilmez... Bltmedl de gerçekten... Binlerce kisl Isimsiz gençle blrllkte kostuk son elll metreyl... Son kalan gücümüzle adını haykırıyor, ona blraz daha, birkaç metre daha guç vermey* çalısıyorduk... Hangl blr kac (Arkası 11. sayfada) Voleybol Antrenörleri Derneği kuruldu Voleybol Antrenörleri Derneği dün resmen kurulmuştur. Cengiz Göllü'nün başkanlığında kurulan Dernekte kurucu üye olarak Hasan Epirden. llhan Cetinkaya, Enver Göçenler. Erkan Yasa. Jeyan Erben ve Bülent Meric bulunmaktadır. Gökçay, istifa etmeyeceğini açıkladı 25 kulüp temsiloisi tarafından bölge müdürlüğüne yapılan bır başvuru ile görevden alınması istenen istanbul Voleybol Ajanı Kemal Gökcay istifa etmeyeceğini bildirmlştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog