Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

^âvınlan NlOOtRN \KTE\UCrtK \1ODER.\ FlZlk 1001GENELVFTTİNEK ME M5R£St ta^ l'lar"* ' ~r ' nl 1 Cumhuriyet 55. Tıl; Savı: 19638 Kurucusu: YCMJS NADÎ 350 Kuruş 30 Mart 1979 Cuma TL 3 3 E 26 34 PA^Kİ? 5 USKUD« 1 GENEL YETENEKKURSU 7 2 8 2 lider televizyonda soruları yanıtladı ECEVİT: DIŞ YARDIMA DAHA AZ BEL BAĞLAMAK ZORUNDAYIZ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Basbakon Bu ert Ecev t dun aksom te'euzyonda yayımlanan soyleşıde «Bız slmdı ekonomımızde 1973'ten b«n yeralan ıhmallerln sonucuyla hızlanan yangını sondurme osamasındayız» demıştr Başbckan Ecevı' Türkıye n n bır olcunun otesınoe (Arkası Sa. 11, Su 1de) DEMIREL: KEŞKE DAHA FAZLA BORÇLANABILSEYDİK ANKARA (Cumhuriyet Burosu) AP Genel Boskaıv Su'e/man Demııe dun CKsam telev zyorda yayımlanon proqrcmda kerdıs'ne ^oneltiıen soruları ce^ ap ondınrken «Turkrye 12 mılyar dolor borclanmakkj zorara glrmış degıi, korlı çıkmıstır Keske dcha fazta borçtanabılseydr» dem şfr (Arkası Sa 11 Su 6 04) Hükümet: "Kontak kapama yasa dışıdır,, | Turk İş Genel Baş kanı Tunç «Hükumet yasa dısı eyle mı öneren sorumsuz yönetıcılere karsı devletın gucunü gos termelıdır » BaKanlor Kurulu nun dunku toplontısndan sonra yapılon acıklamada «Kontok ve kepenk kapctma karannın yasodışı olduguj bıldırılmıştır A cıklamada «Yasadışı kararlara uyarok kentak kapoian veya ıs yerini acmayan esnaf, sanat kar ve şoforler hakkında yasa I Işlemlare başvurulmoklo blrllkte, meslek kredılerl bo yılikler, ruhsatlar ve resml ıho lerle ılgiH hukumlenn uygulo nacağı dogaldır» derılm ştır Bu arado Ankaro dan sonro Istanbul Adana Kahrmanmo raş Gaz anteD ve Uio llerı Sıfcıyonet TI KomutanİKisrı vo yınlodıkları bı'dırılerde kontak kapatma ev em n n vasaklan dığını oc klamışlardır Istanbut' da ıse Beledıve Baskanı A>'tekn Kotıl ın başkanlıgında vap lan toplantı sonundo $ofoesnof ve sanatkar temsllcıler kontak ve kspenk kapnfno evlem ne kattlmayacoklarını bıl d'rm slerdır Elektrık aboneleri 1 nisandan sonra kilovatsaat başına 37 kuruş fazla ödevecek • AYDA 50 KILOVATSAATE KADAR ELEKTRIK TUKETENLER, KILOVATSAAT BAŞINA 173 KURUŞ, 50 100 ARASI TUKETENLER 198 KURUS, DAHA FAZLA TUKETENLER 223 KURUŞ ODEYECEK A<oryakıt fıyatlarıno vapılan zamdan sonra Turkıye Elekt'tk Kurumu (TEK) nun de elektr k abonT>an ucreîlennı arttırması nedenı ıle Istanbullulor, 1 nı san pazor gjnunden başlayo rak elektrıgın kılovatmo 37 ku rjş caro lazla ucret odeyeceK !eraır TE'< n 31 MJ usıuk fı/at nr tırıgındon sonra yapılan etua lerde beledıyelee ver len elek trığ n obonelere dağıtımı sıra sında orlaya cıkan kayıplorm karşnanabılmesı ıcın elektngın kılovatsaatne beled veıerce 6 kurus riaho eklenmesı uygun qorulmustjr (Arkası Sa 11 Su 2 de) atmiHHinınıımıınıı I mnunnnıuHnmiMHmııınmi!iımınmHitıııııımıımımfWi Haberi 5. Sayfada VVALDHEİM: TÜRKIYE'YI DİKKATE ALMADAN GÜNDEM HAZIRLANAMAZ LEFKOSE (Cumhuriyet) Kıbr s Rum radyosunun bıldırd ğıne gore Kurt VVoldhaım *oi bos'n toplantısında «Kıbrıs sorununun topraksat v« onavasol yolunu Mollendıren konulorda gorusrnetere esos otccak blr anlaşma olmodığını, Turfctye yl dlkkat* almadan klmsenın bir gundem saptayamayacagınıı soylemıstır BM Örgutü Genel Sekreterı cTurk oskarlennln Kıbrıs'tan ay rılmasının, sorunun cözumunun butunlugu icinde duşunulmesınin daho montıkl olacoğını» ıfade etmış cAncak toplumlororosı gorüşm»l«rln. bugun ıcin boslatılmasını olosı gormedlğiı»l, cünku göndatn konusundaki onenlerln bugune dek bır sonuc vermediğini» 'i' <Nt blr torat ne de otekı tarafın ortak bır gundem kabu lu konusunda belırli odunlerde bulunmoya Istekll olmadıgımı benrîen Waldheım «Viyana da du$ kırıklıjı yaraton gtrişımler den sonra, ıki toraf. ortok bır gundem konusunda uzlaşmodık eo, 9örü9melen bO9İ«tmaTO ntyetli olmadığını» sov'erüs «Eger uzlasma olursa goruşmelerln baslotılması lcln hoıır ofaca ğım » demışt r BBCYE 3OYLEDIKLERI Ote yandan VValdheiTi Ingı iız BBC rodyosunda yoyırmo ran bır soyleşısınze «Toplum lorarMi gdru$melerın baslatıl ması lcln ıkl tarafa da tayıs'i gurMtem on«fit«HMto bahmtiu^u nu, ancak bun'arın ılgili taraf (Arkası Sg 11, Su 4de) (ngiltere'da Callaghan Hükümeti I oy farkla düştü LONDRA Irtgltsrede muhaıefet 'arafından ver len gu vensızlık onergesının 1 oy fark la kabul edılmesı uzerıne uıkevı 1974 den berı yoneîne«te o lan James Collaghon hukume tı duşmuştur Guvensızlık onergesı 310 red oyuna karşı 311 oyla kabul edılmıştır Hukumetın duşurulmesınden sorra dun Kra'ıce Elısabeth e ıstıfasım sunan James Cal ag hon 7 nısanda Parlcmenio nun fes'ıed lecegin soylernıştır Cal laghan ın stıfcsım sunmosın (Arkası Sa 11, Su. 4'de) Cumhuriyet D Yaz tatiliniz için gerekli bilgüer... parasız Avrupa Yatırım Bankası I98I sonuna kadar 425 milyon doiar proje kredisi veriyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ankaro do goruşmelerını surduren Avrupa Votırım Bonkcsı Turkıye'ya «ucuncu malı protokob cercevesınde ve 1981 sonuna kodar proıe karşılıgında toplam 425 milyon dolar k'edı vermeyı kararlaştırmıştır Kre d nın 330 milyon doları kamu kesımı proıelerinde kalanı Tur kıye Sınaı Kalkınma Bonkası aracılıgıyla ozel kesım proıalerınoe kulıanılacaktır Hafto başında Ankara yo ge leıek Molıye Bakanlığı ıle Ener|i ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığı ve ılgılı kuruluşlarla görusme!er vapon Avrupa Yatırım Bankasından bır heyetın calışmalorını bıtırdıgi ve yarın Turkıve'den avrılacaklorı bıldırılmek tedır Goruşmeler boyunca cuçuncu malı protokol» cerce(Arkası Sa 11. Su 1 de) t GÖZLEM UĞUR MUMCU Anarşi Esnafı... B Ayın olayları bilinmeyen yönleriyle... IIIIIİK" "ıllllllllllllllllll PAZARTESİYE DAĞITICIN1ZDA DİSK Yürutme Kurulu. «İhraç karannın tartısılacağı yer, Genel Kuruldur» Istonbul Haber Servısi DİSK Yurutme Kurulu 4 sendıkaya gecıcı ıhrac cezasını tceren Onur Kyrulu kararı ıle tigılı olarak dun yazılı b r acıklama yapmıs DİSK j>el gınden gecıcı ola'ak c karttlan sendıkaların tabonlarından bazı kış lenn kendı cıkarları doğrultusundo O'SK n b r! gıne yonelık DİSK ı parcolarrayı amaclıyan bazı colışmalar ıcıne gırdıkierı one surulmuş «Onur Kurulu karannın tortısılacagı yer DİSK Genel Kuruiudur Bunun aksı davranıslar ışcı sınıft dısıplmı ile celısır ve orgutsei butunlugu zedeleriı aen Imışt r Gecıcı olarok cıkartılon sendıkaların cıkartrra suresınn (Arkası Sa 11 Su 4'de) Oernekler slyosetle uğrosamoz . llerıci dtrneklerın kapatılmosını ısteyen likel ve aloturke sagcılorımız yıllardır bu sozlen sokız gıbı çlğrteyıp dururlar lyı, pek lyl Şımdi başında blr AP ırilletvekıll bulunan cTukye Esnaf ve Sanatkarıar Derneklerı Kon'ederasyoru» hukukscH nltellğiyle bır dernek değıl mıdir' Evet öyledlr Yanl, TOBDER, POLDER, DEVGENÇ, IGD gıbl «Esnaf ve Sanatkâr'or Derneklerl KonfederasvorJJ da dernek nıtelığındedır ve bu nıtelığl dolayısıyla aynı hukuksal kurallora bağlıdır Dernekler, siyasetle uğrasmasın Bu baylar ve bayanlar şoyle duşunuyoriarf POLDER T 0 8 DER IGD DEVGENÇ sıyasetla r ugrasmcsın ama Turkıye Esnaf ve Sanatka lar Derneklerı Konfedsrasyonu sıyasetle uöraşsın » (Arkası Sa 11 Su 7'de) Üstündağ: «Demirel Anayasa'yı dümdüz edemeden belki Anayasa Demirel'i dümdüz edecektir» • DEMIRELIN YOLSUZLUKLARl iLfc ILGILI SORUŞTL.RMA KOMISYONU'NUN CALIŞMAYA BAŞLAYACAGINI BELIRTEN USTUNDAĞ TRT'YE ÇATTI ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Genel Sekreterı Mustafa Ustundağ dun basına verd ğı demecte TRT ye caîmış tTRT kurumu, AP nın >e onun Genel Başkanı sayın Demirel ın baskı ve tehaıtle rı karçısnda urkmuş tarafsız (Arkası Sa 11, Su 4 de) ^IIUIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^DIIIIIIIIIIUIIIIIIIİİİIIIIIIMIIIIIIII Son yılların en ilginç romanı /ÜMRÜk YAZAM Joe ESTERHAb •Amerlkan sendikacıhğında yozlasmanın karanlık ılıskilenn öyküsü •Amerikan ışçi sınıfının ezılış yılları •Hak kazanms? sendlkalasma savasımlan, kevpalan Bursa, Eskişehir ve Gaziantep'te 3 kişi tabancayla öldürüldü Cumhuriyet Haber Merkezı Bursa Eskışehır ve Gazıantepte uc kışı oldurulmuş, Kızıldere olaylarının yıldonumu nedenıyle ceşıttt ıllerde patlamalar olmuştur BURSA, Zıraat Teknısyenı Demır Yaraşık Pazaryennde kımlıgı bılınmeyen bır kıçı tarafından namlusuna susturucu takılm'ş tabonca ıle ensesınden vurularak oldurulmuştör Gorgu tarıkları IGD uyesl olan Yaraşık'a ateş eden kısının parka gıydığını olaydan sonra Kayhan carşısına doğru kactıgını soylemışlerdır Esnaf tarafın dan bır sure kovalanan katıl bır araca bınerek kaçmıştır Ge nış operas/on soiucu katılın eşgalı saptanmıştır Oldurulen 29 yaşındakı Demır Yaraşık ın gecei yıl Burso Egıtım Ens'ıtu sunu bıtırdığı ve 6 aylık evlı olduğu oğrenı mışt r • Gece 24 sıralarmdo Eğıtım Enstıtusu onundekı oolıs kulubesı ucuna susturucu takılmış sılohlarla taranmıştır Ku lubede bulunan ıkı polıs me rruru olaydan yara almadan kurtulmuştur • Kızıldere ola\tarıvla Igılı afşler asarken yakalanan Hu seyın Yıldınm Selahaî'ın A(Arkası Sa 11, Su 1 de) Altıkulaç: İstifam sözkonusu değil siyasal polemiğe üzüldüm ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Dıyanet Işlerı Başkanı Tayyar Aitıkulac djn Cumhu r ıyet e «İstifam sözkonusu degıl Hukumete soylıyecegım hıcbır şey yok» dem s oloyın s yasal polem k konusu ya p Irnasından da uzuntu duydu gunu bıidiTnıst'r (Aritası Sa 11, Su. 4'de) Vergi Dosyasj H. Turgut ARIĞ'ın yazı dizısi bugun 4 sayfamızda îşçi mevduatı faizi yükseliyor ANKARA, (ANKA) Hazırtanan yenı far7 Ka,atnarres>ı ı e > kredl ve mevduaîlara u'.gjlonacak faız oranlor; yükseıtılırken vurt dışındc caiısan Turk ışcılerı ıcınde dovz'erını Turx Lırası'na ce'<r|r|o vodeıl tasarruf mevduatı actırdıkları tokdırde. bır yıl lctn yüzde 30 ıkt yıl tcr yuzde 32, uç /il 'ç.n =a vu?de 39 oranındo faız getınlmıçtır Edmılen bılgıye gore. kredı ve mevduat faızlerınde öngoru len artış Bakamar Kurulu nda Molıye Bakanlığı, Merkez Ban kası ve OPT torcfındon hazırla nan llk taslağa göre daho duşuk bır duze>e ındınlm ştır Yenı fa.z karornamesınds mevdua*a uygulonan en yüksek faız oranının bonka ıle mudı arasında saptanmosı esosı korunmustur Malıve Bakanlı(Arkosı Sa. 11, Sü. 2'de) CHP Grubunda milletvekillerinin Meclis'e devamı 6 hafta süreyle serbest bırakıldı • CHP GRUBUNCA YAPILAN AÇIKLAMADA MILLETVEKILLERIN1N BU SURE ICINDE İLCE KONGRELERINE KATILACAKLARI BILDıRILD! Gerçek olaylara ve belgelere dayanan bir yapıt Pazartesiyc CUMHÜRİYET'te H a b e r i 6. S a y f a d a .TfiıiirfiıtuııiHiıııııııııııııııtıımıiHiıııııııııııııııııııııiitııııııııııııııııııııııi'iııtııııiiiıııııiiiıııııtııııır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog