Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI KEMAL OZER SANATÇILARLA KONUSMALAR Sanatçılflnn pörüş. duyuş ve duşünüşlerlnl •optoyıp sergileyen yapıt... ÇIKTI EDERİ: 25 LİRA Isteme Adresl: Cağdaş Ycıyınları Ttırltocagı Cad. 3941 Cağaloglu istanbul 55. Yıl; Sayı: 19611 Cumhuriy Kurueiura: TUSVS NADt 350 Kuruş öksürük pastili BOCAZIYUMUSATIR 3 Mart 1979 Cıımartesi ^mımııııııııımııııııııııı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bülen! Ecsvit dün soat 11'da Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile yaptığı r.aflalık olağan görüşmosınden sonrn yaptıgı açıklamada sıkıyönetim ve silahlı kuvvetler konusunda sorı pünlerde muhalefet çevrelerinde yogunlaşan polemiklerden ü^ünto duyrluCjunıı soylemiş, «Yasalar ve Demokratlk Hııkuk Devleti kurallanna uygıın davranan halkı incitmeden etkinlik goslermeyo özen gosleren blr sıkıyönetim uygulamasınm, bazı cevrelerca surekll tartışma konusu yapıl(Arkası Sa. 11, Su. 2'de) ANKARA (Cumhuriyet Burosu) AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, lıukümetin kaybettlğı presti|lni Silahlı Kuvvetlere sığınarok toplamafja calıştıflını one surmuş, «Silahlı Kuvvetlerln gölgesinde İktidar olurv maz» demiştir Demirel «Sıkıyonetimin otoriteslni sarsmak, onu sulandırmak, sıkıyönetim gorevlnl yüklenen Silahlı Kuvvetlerimlzin ellni kolunu bogla yarak onlorın Islerine karıscı rak bu gorevl yapmakta guçlük lcine sokan bu hukumettlr» demiştir Bnşbakan Bulont Ecevit'ın Cankoya'dan cıkarken yaptıgı (Arkası Sa. 11. Sü. 4de) llimillllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIU Ecevit: ''İktidarı yıpratmak uğruna Silahlı Kuvvetler rencide edilemez, Demirel: "Silâhlt Kuvvet/er'/n gölgesinde iktidar olunamaz,, CERRAHPAŞA HASTANESİ PERSONELİNİN MAAŞINI TAŞIYAN AMBULANSLA POLİS ARAÇLARITARANDIBİR ODAC! ÖLDÜ, 3'Ü POLİS 6 KİŞİ YARALANDI Soyulan araç vs öldürülen odacınm örtülmuş Mutemet aracına saldıran soyguncular 15 milyon ald cesedı... ISTANBUfDA SENDİKAL NEDF.NLE BİR İŞCİ ÖL.DÜRULDÜ, KONYA'DA BİR EVE BOMBA ATILDI, SOKAKTAN GECEN BİR KADIN ÖLDÜ. Cerrohpoşa Tıp Fakültesi'nln PBrsonelino ait maa? ve ücret leri taşıyan ambulansla bir po lis aracı, silahlı 9 kişi tarafmdon taranmış, bir odacı ölmüş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştır. Soyguncular, ambulansta bnılunan 15 milyon 181 bin 704 lirayı alarok kacmı^lardır. Türkly» de gercekleştirHttn en buyük soygun olayıno sıkıyönetım IIgilllerl elkoymuştur. Konya'do bir eve atılan potlo/ıcı madde. yoldan gecmekte olan işci Wf kodının ölumune yolacmıştır. 1 Cumhuriyeı • Ayın önemli olaylarının perde arkası • Yaşamımızı etkileyen bir konu: X • SEFAKÖY'DE UMUMİ MAĞAZALARA AİT BİR KAMYONET SOYULDU . 4 KİŞİYİ ETKİSİZ HALE GETİREN SOYGUNCULAR 287 BİN 670 LİRAYI ALIP KACTILAR. • İstanbul Clball'do sendlkal n«d«nlert« bir Teksl Işcısl oldürülmüş, Akıncılar Derneğl *s kı Boşkanı'nın öldürülmesi olo yma karıştıkları blldirilen ikı ülkucu yakalanmışt^r. s Haberleri 7. sayfada EKONOMİK ÖNLEMLER KONUSUNDA SİYASAL TERCİH HENÜZ BELİRLENMEDİ Yalcın DOĞAN ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Hukümot loradndan ha zırlanmakta olan «ekonomlk ön lemler» ılçjıli kuruluşlarda tartı şılmakta ve ceşitli olasılıklar üzerlnde durulmaktadır. Bakanlar Kurulunda, Bakanlıklararası Ekonomik Kurul'da ve CHP Ge nel Yönetım Kurulu'nda ele olınan önlemlerin bıçimlenclırıldigi, bazılarının kesinlik kazan dif]i öğronilmıştir. Malı, ekonomik ve sosyal Icerik taşımaktn olan önleml«r arasında «şlmdllik» tam kesinlik kazananların ener|i önlemlefi ile bankalara illşkin ya3a gü cündeki kararname ve KİT zam ları oldugu bildirilmektedir. Enerjl kısıtlamosına ilişkın ilkele rin genel ekonomik önlem paketl İle ocıklanmosı beklenirken, KİT zamlarının da yıne ay nı pakette yer alması söz konusudur. Demir. cimento, petrol ve bu nun yanı sıra belirlenmekts olan kimı temel ürünlerde yapı(ArVa*ı Sa. 11, Sü. 1 d») AP'li Toker: 'Anlaşma sağlanırsa vergi tasarısı ile ilgili direnişimizin biçimini değiştiririz,, Füsun ÖZBİLGEN ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Meclislerin 21 martta yapata^ı toplantıda vergi yasafiinın ele alınması boklonirkon. vergi yasalan ilo ilgili olarak iktidar ve muhalefet gruplan arasında temas olasıliğı bellrdigi oğrenilmiştir. AP Gnıp Baş(Arkosı Sa. 11, Sü. 7 de) KONUT SORUNU Pazartesiye Dağıtıcınızda ^UIHtlHUIIIİII!lltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIII!MI|||iailllllMIIIIIIIUIIIIIIIIİIIIIIIIIIIMIIIIIIII» SOVYETLERLE HAM PETROL İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI, I00BINTONLUK (LK BÖLÜM BU AY GELİYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sovyeller'den bu yıl icınds serbest dbvlz karşılığında 1 milyon 200 bin ton petrol alımına ilişkin anlnşma dün Moskova'da ımzalanmıştır. Ayrıca bu yıl içinde 450 bin tonluk ikinci bir parti ham petrolün Ise buğiay ve narenciye karşılığında alıııniası konusundakı Eförüçmelerln sürdüruldugurm de bildirilmiştir. Moskova'da bulunon Tıcarel Bakcınlıgı Musteşarı Turgut Co rıklı başkanlığındakl Türk heye ti ile Sovyet yetkilileri arasında ımzalanon anlaşmada. serbest dövız karşılığında alınacak 1 milyon 200 bin ton ham p&trolün 100 bin tonluk ilk bolümünun bu ay içinde Türkiye' (Arkast Sa. 11, Sü. 6 da) GÖZLEM UĞUR MUMCU Kimlerdi? AP Genel Başkanı Demir»l, G«nelkurmay Bojkonı Sayın Kenan Evren'l yanıtlarken şunları «öyluyor: 1971 73 dönemind«ki sıkıyönetim ldareslnd»kl görev almış haklmlere, savcılara, sırf o dönemds görev yaptıkları lcln yeniden görev verilmemesinl kınıyonız. . Bu sözler oluorta söylenlrs*. bazı gerc»kl»rl anımsotmok bizlm ıcin kaçınılmaz bir görev oluyor. 12 Mart döneminde görev yapan bozı askeri yargıc ve savcılar, bugunku sıkıyönetlmd» d« görev yapmaktadırlar; Ankara Sıkıyönetlm Mahkemesi duruşnıa Yorgıc, Hamdi Sevinc. 12 Mart döneminde, Dlyarbakır Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi durtışmo Yargıcıydı. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı adll muşoviri Albay Remzl Şlrin, istanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde duruşma Yargıcıydı. Yine Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı odli mü(Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) AP Milletvekili Korkut partisinden istifa etti | | | | | Kırmızı Mektuplar 20. yüzyılın ilk yarısında Asya topraklannda boy veren 3 devrimin sancıları. BARZANİ ABD'DE ÖLDÜ LONDRA (a.o.) Kürdistan Demokratik Partısinin blr sözcusü. Iraklı Kürtlerin llderlerınden Mollo Mustafa Barzani'nln dun ABD'nde öldüğünü acıklamıçtır. 76 yaşındakl Barzani'nin Ikl gün önce Tahran'a gidecok iken bir kalp krlzi geclrdiği bildirılmistir. Sözcü. Barzani'nin akclğer kanserine yakalandığı ve son günlerlni Kıirt halkı arosında getlrmok istediğlni söy lemtştir. Barzanl 1976 yılından berl ABD'nde yaşamaktnyriı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) = AP Kırklareli milletvekili Ha = san Korkut dün partisinden is Ş tifa etmiş. Demirel'e gönderdl ~ ği istifa mektubunda: «Bu ya ^ pıdakl Grup Yönetlm Kurulu 3 görev başında bulunduğu müd H (Arkatı Sa. 11, Sü. S de) = V/etnom Çin'in görüşme isteğini reddetti dnerislnin uluslararası kamuo(Dı? Haberler Servisil Vietnam, Çin'in ıkı ülke ara yunu yanıltmak amacını taşıdıgını kaydetmlştir. sındaki uyusmazlığı cözümleRadyo. Vletnam'ın Ç\n birllkmek amacıyla Dısişlerl Bakanı lerı cekilmedigi sürece C i n i i ü Yardımcıları düzeyinde görüskümetl ile göruşmeyi asla knmeler yapılmnsı yolundaki önebul etmeyece<5lni bir kez daho risini reddetmlştir. yinelemiştir. Hanoi radyosu. Çln'in, Pekin Vietnam topraklarına Iki rieki Vletnam Büyükelclliği'ne hafta önce başlattığı saJdıbir dlplomatik nota ile lletilen n sürerken, VietnaLm. Çın kuvvetlerinin sivil halka insanlık dışi davranışlarda hu lunduğunu öne sürnıüstur. Vietnam Hab«r Alansı, Çin askerlerinin Dong Dang kentinde kadın ve çocukları işkence yaparak öldürdüğünü iddia etmlştir (Arkası Sa. 11, Su. 5 d») Çetin: «Turizm dışındaki yatırımların durması söz konusu değildir» | | | i | ANKARA. (Cumhuriyp.t 5 Bürosu) Başbakan Yar5 dımcısı va Devlet. Bakanı Şj fiikmet Çetin. 1979 yılı içinS de yapılacak yatırımlarla il ; • • gili olarak ga/.eteml/.o şu ^ atıklamayı yapmıstır: ıiııııııııııııııııııııımımmıııımımnı (Arkası Sa. 11, Sü. 4de) SÜREYYA A YDEMİR Pazartesiye Cumhuriyet'te S ııııihr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog