Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

\âvmlan NIOOERN \1\TFM\TİK KKHCFNH YFTFMK \ODERN HZIk Cumhuriyet 55. Yıl; Sayı: 1D637 Kurucusu: YUNUS NADÎ 350 Kuraş 29 Mart 1979 Perşembe r VAPORUB BUHARLASAN MERHEM TÜRK İŞ VE DİSK DE KONTAK KAPAMA EYLEMİNE KARŞI ÇIKTILAR Cumhuriyet Haber Merkeıi TurK Iş Gens] Başkanı HaII Tunc, «Kontak kapatrno» 1 gırşımnı ona\lamcoıgını bı aırmış, «Boyle bır davranış, demokratık renme golge dusurucu nıtelıktedır Polıtık amaçlıdır Onaylamamızc ımkan yok» oeTiştr Tu'k Iş Genel Bosfanı Hofl! Tunc, Cumhjr.yet muhab nn n sorusu üzenne yu<a ıdakı Karşıiığı verırken bu konuda gen>s açıklama yapacağını, a cıklama i c n riazırltk yaptıgm bıld.rmtsV DİSK Yonetım Kurulu adına bır açıklama yapan Rızo Gu ven ıse oyuno gelınmemesım ıs temıştır. Ote yondan, Istarvoul Otomobılcıler Demeğı Baş«anı ve Tjr<ıye Esnaf Sanaî<âr'ar Kon feaeras/onu Yonetım Kurıı'u u,es CHP Istanbul mılletve<ılı Kazm Ozeke oun bır basn toclanîıs duzenle,erek, kontaK Kcpcna esnaf sanatkon genel dırenıse çag rma ksrarın. ulke /ara'ına go'Tıed.ğı 'cm konfe derasyon yonetın kurjlundan st fa ettıgını acıklanştır Ozeke, «Birbırı ardına alınon son dırenış korarlarını esnaf yaror n ı gozetmekten oteye, esnaf ve sanatkarıarı polıtık cıkariara olet etme denemesı olarak gormekteyım Oırenış korarlan nın ana muhalefet partısı lıde rının talıhsız Şılı benzetmesın den hemen sonra alınması, bu konudakı hak'ılıgımı daha 1yı kanıtlamaktooır» derr stır (Arkası Sa 11, Su 4'de) | Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı dun \ ayımladığı bıldırıde Şoforler ve Otomobılcıler Federasyonu ıle Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yonetım Kurulu'nca alınan dırenıs karannın yenıden gozden geçırılmesını ıstedi Sıkıyönetlm: Kontak kapama karannın yasal dayanağı yok ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Ankara Sıkıyonetım Komutcnlığırca dun yoynılanan 15 rumaralı bıldırıde «Turkıye Soforler ve Otomobılcıler Federasyonu ıla Turkıye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yoneîım Kuolunco alınan dırenış kararının yasal daycnaktan yoksun oldugu» belır'ı1n ş «Kcrarların uygulamaya konulmasından once ılgıli kuru lıışla'ca gunun koşuları da dıkkate almorak yenıden gozden gecırılmesı ve mafcsatlı her tur lu kışkırtmakıra kapılmcma, sağ duyu ile hor«ket edilmes,> ıstenmıştr Bıld rıde soz konusu kaarorı alan yonetıcılerte uygu'a 'an ar hakkında Sık yonet m Komjtanlıgınca yosal ışiem /a pılacağı öa koydedıimıştır Ankara Sıkıyonetım Komatan lıgının konuyla ılgil. 15 nuTıaralı bıldırısı soyledıi" 1 507 sayılı konun hukum lertne tabı olan ve bir komu kurumu nitelıgmde bulunan soz konusu konfederasyonlarca uygulamaya konulacagı acıklanan bu kararlardan a Özellıkle ulkemızın \ç.nde bulundugu g ç kosullar oç\ sından, kamu duzenmı aksatocak ve toplum yasomını guclestırecek ve oyrıca yurur'uktekı yasalar cercevesinde ılg lı kuruluşlorı amacı dısıno çıkaracok nıtelıkte goru'muştur b Kararlarda belırtılen meslekı sorunların çozum yol!arı yasalarla beliıienmıştlr Co zum ıcm bu yollara gıdilmedon boyle bır uygulama karannın alınması yasal dayanaktan yoksundur c Soz konusu meslek kuruluslanmn uyslerını greve, mesleklerını terketmeye veya kontok kapamak veyo ışyerlerını actırnıamak gıbı fıilı durum Voratmoya yasal yetkılerı yoktur ve boyle hır davranış uyelerı acısınaan da sorunlar yara tacoktır. d Bu uygulama karannın toplum duzenınde yaratabılecegı olumsuz etkılenn bılıncınde olan bazı dernek ve kuruluşların bu kararo karşı cık tıkları ve cıkacaklaıı kamu oyuna acıklanmısiır 2 Ankara Sıkıyonetim Komutanlıgı boigesınde bu tur uygulamaya teşebbus edılmesı halınde a Kamu duzenının korunması ve toplum yaşomının o (Arkası So 11, Su 6 da) Konut darhğına karşı Devlet ve belediye işbirliği ile kıırulacak yapılar halka satılacak ANKARA (Cumhurlytt Burosu) Boşbakcn Bu snt Ecev t taafından hazı.lan mat<ta oldugu acıklana'' «Arsa ve Konut Tasarısı» ıle 'Ig lı o orak oncekı a1' sam Imar ve Iskân Bakan hgında yap'ion toplantıda (Arkası Sa 11 Su 7'de) ÇALIŞMA BAKANI ERSOY: EN AZ ÜCRET IMF İÇIN CEVAP OLACAK ANKARA (Cumhunyet Burosu) Asgar Ucreî Scptcma KoTiısyGnLnun aun ^cpt gı ıl< g . i top'antıSında korusor Ca IIŞTIO Bakanı Bahır Erso< «Asgan ucretın yenıden soptanmasısı IMF'nın koşullarıno boyun egıldıgını soyleyenlere lyı bır cevap» oldugunu Delırtpr»k. «Asgarı ucretın yenıden saotanması, ekonomıyı guclendırme programının ayrılmaz bır por çosı ıcmde calışanları korurna omacına yoıislık b'r uygulamodır» derı >t r n Turk Iş ad na konusa Gene Seneter Sad k Sıde se, «Yontem toctısmaları ıle zaman yıtırılmemesı» jzer nde durmuş, «Asgarı ucret ıscının elıns yalın olarak gecmelıdır ve bunun saglanmosı ıcın osgarı gecım ındırımınn ıkınc bır onlem olarak ele alınması gerekmektedır » D ciı^ınds ousiustur Turk ye Işıeren Send.kalorı Koıfea3ras/onunu Genel Sekreter Yardmcısı Ahrret Yoluc ıse 00 ektıf olculer ıcınde hnrekst edılmeEinın zcrLn.j o j u g u ' j so/leTiıs «asgarı ucret bır pazarlık ve refah ucrelı degıldır » de ^ s'ır Calıs na BaKonlıg Mu=teşar Ce'ın Zı'an Ca ışn^a Genel Mjau u lb r an *ı Teke .oğiu'njn ra katıldıgı toplartıva a ( rıra Turkls Genel Sekr c tE r ı Sadık Şıde DYF 's Genel Ba=.aiı 9 3 < rcrettn Akova TESlş Federa. yonu Bastsanı Orhan Ercslık Lıkat Iş Genol Başkanı Anmet Kut ıle Teksıf Genel Se».reterı Vahap Gu^enc kotıimışlardır Toplantıda ısve'sn kesımını TISK Gene! Sekreter Yardırc' (Arkası Sa 11, Su 5 de) ECEVİT: HÜKÜMET EYLEME KARŞI HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALDI Başbakan Bulent Ecevıt aun Bcsbakanlık konutunda yapı.an top antıdan sonro «Hem Sıkıyonetım eşgudum toplantısı, hcm de gunluk toplantımızı yapfk Ycsa dışı kontak kapama ey'emı konusunda her turlu onlem alındı» demıst r. lcışlerı Bflkanı Fehmı Guneş de daha sonra yoptığı acıkıamada «Bokanlığımırı ılgılendıren bolumlere gore çalışmalar yaptık. Hongı davranıslar hangı suclaro neden olacak, bunu belırledık» OeTiıştK Istanbul Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Faruk Aşıkoğlü da yascların c ğnenrnesı durumunda gereklı ışlem n yapılocogını bı'dırmıştır Ankara Cumhurtyet Sa.cıh ğınca kontak kapatmo kararı uzerıne 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarla r Yasas' cracılıg vla De'rekler Yasosının 35 madde sıne aykın davranışto bulur.uldugu gerekcesıyle actırdıgı so ruşturma da surmektedır Tıyansan dışmdakı yonet'cıle r m en kıso surede ıfadelen alma caktır SINIR TİCARETİ İÇİN SURİYE VE IRAK'A YAPILAN GÖRÜŞME ÖNERİSİ "ŞİMDİLİK,, REDDEDİLDİ Kacakcılığm önlenmesı ıçın gerçeklestırılmesi ongörülen sınır ticaretı ıle ılgıli rapor Başbakan Yardımcısı Eyüpoğlu'na verıldL ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Turkıye nın ozell k e guneydoğu sıirındo kacokcıl g n önlenrres ornoi"ıyia gercekleştırılmek ıftenen tSınır Tıcoreft» konusunda gorLıŞTiefer yapmak stc\en Turk Hukumet nın onerı 5 karşısında Sur.ye ve Ira^'ın »Sımd'lık masaya oturmak istemedıgı» ogrenılm stır Ceş tlı bakan'ıklar /etkı ıler nden olusan bır komıte «Kaçakcılığı Önleme Eşgudum Kunılu» Baş''"Pi d mcısı OrfCT E\upog üna sı nır t caretıv e ılgıli hazırlodıkorı rapo'u sunmuştur Kacakç lığn onlenmes' omo v'o Konu once ^'<ıllı Guvenhk Kurulnoa 9le alınn ış sonra Bosbakan Yo r dıncsı ve Dev et Bakanı Orhan Evupog u nun baskon'ıgı^aa b r komıSıOn olusturulmuştur Komsycn da b>r a t komıte oiLSturmış ve gerek ı çalışma'orı yurutmustur Gumruk ve Teke Koyışlsrı ve Kooperotıfler Bakan ıgı. Gıda Tarım ve Hayvan cılık Bokahgı ıle Tıcaret Bo Kanlığı ye.k t'ierı ZOTOI. . bır arova <5» eek te^nık auze/ ae konu>u ele almışlaroır Kom syon tarafından hazırlancn 'oporda sınır tıcaretın n gerçek e^ 1 r imesı ıcm aşagıdokı ı'^eler beliftenm stır • S'nır t'ca r[ *tı ozell kle guney ve guneydogj sınırlarında gprcekleştınlecektır • Taraılom naısı'.klı ol şverıslerının cEşıt mıktordo» \op mo ar sağlaracak ve dal c =on ro p a ' a ' c değış tokus edıle cektır • Sınır tıcaret nden elrte edı len poralo r ta'af onn bankaıa nnda top anccoktır • Be rlenen ılkeler b r anlaşma ya da bır prctokoıle vururluk kazanacak taraılar be (Arkası Sa 11, Su 4de) Meciis ve TBMM birieşik topiantısında çoğunluk sağlanamadı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) TL. k ye BLyuk tviı.ıe! f.'ecl,s ve M l'et Meclısının d ın*ıj tco a^tılc'i coa'iı 'u* SC jlmarradıgı ; i \aDi'cnaınıgt r CıP u i ı j Bc^an< ^kıllerı U/scl ve Ovpıen TB^'M n i top'cnamamasım AP ve vandası D3 i'erın b r bo'kot hareketı o crck n "e'emsler TB"/"'İ top lont'fnca Suisymcn Dcmıre e O't mobnya yo stızlagu dos\asımn gorusuleceg nı > e AP'n n b j i d a n kact y ı ı ı be'ırtm şlerd r Ycpılon acıkio"ioda Vobı ya A'aşjrma KcırısyonLnun 8 kez erteıenen ioplartısının 9 kez sure ısıenneden Mecl s e ge1ne.erck eogeılend g n bel rtmıc|erdır U.sal ve O/ı en Tabıı Senalorlerle Konterıan Grubjnun yasa cıkar"icda oy sahıbı olc.klorını ancak sorusturna o "nıSyOna'inda bulunmadıklarını bel tsrek bu koiunun ncelendıa n cdı gecer grup teTsılcıe' nın Soruşturnia Kom'Cyonında temsı1 sdılreı ıc n çalısacaK armı bel r mışlerd r Ufak'ta sağ görüşlü bir genç öldürüldü (Cumhunyet Haber Merkezı) L'şak ta sag goruşlu oldugu bıldır len bır eğıtım enstıtusu oğ rencsı o'durulm jştur Kızı'de'e olay'a m proîesto cın gırı sı'en e>,lernıer d j n de sjrrrus Istanbul da arolartrca Turkn,e Işve en Senoıkaları Konfede'os • otıu Başkan1 Hc'ıt Narın ın de bulundugu 5 ayn yere pctlayıcı madde at Imış bazı Isserae boykct \apı'mak ıstennışîtr Ter cuman ın Adana Burosuna oteş acıliTiş İ7Ti,r oe korsan rr t ngler duzen'enmıst r USAK Eâıtm Enstıtusu es < Muduru Ha ıt ANO'CO rın Unalan nahclles'ndf <ı evıne on cekı gece ates acılması sonucu Hoiıt Akarca nın oğıu Nı lıat Akarca olm^ş b r <ışı de ağ r yoralor.Tiıs;"İSTANBUL TSIP Gene1 BaşMjn Ahmet Kacrraz Gene! Me r ke; bınasının oncekı gun s^ldırıyo jgrama^ı uzerıne Başbakan Bulent Ecevıt ıle lcışlerı Bakanı Hasan Fehmı G L neş e bırer telgraf cekerek gereklı onıeTİerın alınmasırı isteTiştır Kacmaz hukumetın taşıst odoklar uzerıne gıtmesı gerek»ığ şeklınaekı goruşunu .ıneemıs «Fasıst cınayet cetelerının bır sıyasal pa.tının merkezine gupegunduz plonlı soldın duzenlemelerı faş'St teror ve tehlikenın ulkernzoekı tum demokratık guclct ne denlı tehdıt ettıginın bır kanıtıdır» demışttr • Sosya ıst Ge'icter Bırl gı Genel Başkonı Yasa' Vıg t de TSIP Genel Merkezine y.ni ort =a'dı>ıvı v8 orgut'enme Se^'eter Avdoğan Gezer'ın yaraiGnrıas ıle SOT bulan o'avı kmomıs hükumet r fasıst odaK a(Arkası Sa 11, Su 1 de) OPEC ek zamları yalnız gelişmiş ülkelere uygulama eğiliminde Dış Hoberler Servısi Pe'rol Ihrac Eden Uıkeler Örgutu OPEC ın Petrol Bakanları djzeyındekı Cenevre topiantısında aldıgı kararlann Ba'ılı u keferdekı yanKilan surmektedır ABD Dışışlerı Bakanlığı OPEC ı n petrcle zarr kararlar nı «zamansız ve haksız» olarak nıtelerken, AET cevrelerınde yenı zam arın 9 ların bu yıkı petrcı foturolarını 52 rıılyor doiardan 57 rn.lyor d o l c a yukse'tecegı ka 'Dednmektedr OPEC tn petrol f y a t l a r n d a ekırn ayında yururluge g recek zammı nısandan gecerlı sa,arak petrol *ıyatlarına % 9 luk zam yapnası ancak bu a r oda her uıkenın kendı petrolune pıyasa kosuilarıno gore varıl başına 4 doları aşnamak şcrtı/ia ek zcm'ar yaDObılecegı volundokı cıft yon u kararı, orgutun ılımlılan ıle radıkallerı atosında bır uzlaşma olaran nıtelenmekted r (Arkosı Sa 11, Su 2'de) (OIŞ HABERLER SERVISİ) Bagdot'ta 16 Arcp ulkesınm ve F lıstın ı Kurtuluş Orgutu nun temsılc ler nın katıldıgı Arap B r l qı toD'ont'~ ndo ko nuşan FKO lıderı Yase' Arafat ABD ,e karşı petrol ambargosu uygulanmasını ve bu ulkeden tuket m malı alınmamasını ıste mışt r B J aaia, Enver Sedat ve \4enahem Begın Wash.gton da Amenkan sodamlcrı ve kong re uyelerı r le ayrı oyrı gorusmeler yaprnıslardır Her k lıde' n de goruşmelerde en co< Amenkan sermayesının ulke le'inde gırısımlerde bulunması uzemde aurdukları ve ABD'n n kend lenne vereceğı sılohları «barıs ugruna kuilonacaklan» guvencesını ve^meve calıştıkiarı gorulmustjr Enver Sedat ın 'Sadarla'iv'a vaotıaı goruşmede «gelın (Arkası Sa 11, Su 4'de) Habcri 7. savtada Anayasa Mahkemesî; Bütce Yasasında yıliık program yetkisine ilişkin maddeyi iptal etti ANKARA (Cumhunyet Burosu) Anayosa MaiKemes AP M I le! Meclıs' GrLbunun b r IÎ '0z m karara boğla^arak 1978 bjtçe yasasıyla hukumete vi lık progrcm hazırlama yetkısı veren hukmu >ptal etmışt'r Anavasa Mchkemesı ka'a'inda bu huKrrLn buîce \asasında ouzsı'epemeyeceğ n ka/ de'n^ış ve yasayla dLzen'enmesı ge r eken b ı r konunun butce konjnu ıis ve bır yt'lık sure ıcın duzenlenmes'nın Anayasa/a ayKirı duştuğunu beLtTiştır. GÖZLEM UĞUR MUMCU Mektup... Miiletvekiii Paydas'ın Diyanet İşleri Baskanı Tayyar Altıkuiaç'a silah çekmesi tepkiiere yolaçtı ANKARA, (Cumhunyet Burosu} Urfo CH° MıMetvekıh Ce laı Pa aas >o D ,onet Işler Bos <anı Tay,ror ^ıtıkulaca sııch ekmesı konusu porlamentooa jenış yarkı yaratmis AP Grup ^askanvekiılerı Turgiıt Tcker • Omer Ucuzol oır oosn t p e cnt sı duzenleyerek bu aav. (Arkası Sa 11, Su 6 da) ikramiyesi» sağlandı (İstanbul Hajjer Servısi) Turklşe bağlı Tcksıf Send kası ıle Tekstil Isvcren Sendı^ası arasında oncekı gun ırrza anan ek bır protokolle va<lnşık 80 b n ışcıye toplj sozlesme dısmda net 4'er bın lı rahk pahalılık ıkramıyesı venlmesı kararlaştırı mıstır. Teksıf Sendıkası Gsnel Bav kanı Sevket Yılmaz ıle Tekst'l Iş^eren Sendıkası adıno Halıt Na r ın arasında ırn?alonon ek protokole gore, h d s n vururlukte o an ıskolu sozlesmesm r> dı S'nda. her ışcıye 6 ay ı c r d e r «t 4 bın lıro ek cderre vapı'acakî>r CMemeler ıik bnş r (Arkası Sa 11, Su 6 da) «pahalılık Tekstil işçilerine sözleşme dışında bir protokoMe ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ ÜNSAL, KACAK INSAATİNDA ASKERLERI ÇALİŞTIRIYOR Habcri 5. sayfarla A evgıiı okuyucular, j Sırkaç gundur Almanya'dayım FİDEF (Federol Al•na i a Iscı D3 r ne' er Fessrcs 3»in'n uçııncu kurultayma katılmok uzere geldıgım Federal Almanya'da ışçi dost'arla kucaklastık Duısburg kentınde duzenlenen «Tjrkıye de terö'» konulu açık oturumda, ıktidardakı Sosyal Demekrat Partı Mıllet'/ekıllerı, unıversıte oğretım uyelert, Almon gazetecılerıyle bırlıkte terorıst eylemlerın amaç ve yontemlerını seOilemsye calıştık Tartışmaya Turkıye'den ben, Istanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, Maden • Iş Sendıkası Genel Sekreterı f/erme! Karaca ve Bank • Sen yonetıcilerinden Sıtkı Coskun katılıyorduk Ac.k oturumdan sonra devrımcı sanatcı dost Tımur Selcuk'un dınletısı salonu dolduran yuzlerce emekçıyı coşkuyia cıyağa kaldırıyordu Selam Turkiye ışcı sınıfına selam, selam ycrc*ano Acık oturumda Alman gazetecılerınden ogrendıgimıze gore Federal Almanya lcısleri Bakonlıgı onumuzdekı gunlerde Turkıye'dekı terorıst eylemlerın Almanya'dakl uzantıları konLSunda nazırlcnan bır raporu açıklayacak Belkı o zaman Turkıye'de suc ıSİeyıp once Kıbrıs'a, Kıbrıs'ton da Federal Almanya'ya kocıp «3 q nna nakkn ısteyen sılahlı sog eylemcıle'in, kanlı terorıstlerın ıplıklerı bır kez daho pazara ctkacak Acık oturumdo ulkemızde dusunce ve orgutlenme /asaklarının koldırılması, demokratık yapının cojr|j;c oeTOKrasıs » boyutlarıno uloştınlması ve de artık iyiden ıvıye actğa cıkan terorist odakların uzerıne hukumetın doha do karorlı bıcımde gıtmesı istendl Soylenen sozler sık sık ı t a s u r e gec t toK* «fas zT>e korsı OTIUZ c n u c» gibı Eİojanlorla kesılıyor ve ulkemlzdskı ıler'cı guçlerın tek bır butun olarak bırleşmelerl ve kenetlenmelerl ıstenlyordu. {Arkası Sa 11, Su 7 de) Arafat, Bağdat Konferansı'nda ABD'ye petrol ambargosu uygulanmasını istedi OLAYLARIN ARDINDAKt MHP Şişli Gençlik Kolları Baskanı'nın evinde bulunan tabanca ile 30 dakika önce Örnektepe'de bir memura ateş edildiği saptandı Istanbul Haber Merkezı «Dej'e ın Bnlıgı'i DOZ'r^ı amacbr sekı nJs cete teskıl et meK ve bJ ceteye g rmeK KOS ten ooaiTi o durmeK kas ten cdaT1 oldurmeye teşebbus \e ruhsatsız taoanca KU lan maktan sanık ofarak Istonbu' S kıyonetım Mo'ıkenes nde yar gı onnaKta olan MHP Sısl Genc I k Koüan Sackanı Yu n us Meraı n e d i ı n /a\ck oöob' aa pol s tarcfından ele gecrılen taba ı ca ı'e otjz daK ka once Ornef teoede br Beledı/e memuruia yaylım atesı acı'dıgı bolıst k (Arkası Sa. 11, Su 2'de) 6ERÇEK Ortadoğu'daki Oluşuııı ve Ankara znlodığı belgeyle Arap dünyasının «.alnız adamı» halıne gelen Başkan Sedat'm gıderek kendı ulkesınde de aynı duruma duşmeyecegıne kımse guvence veremez Bır zamonlar Ortadoğu'da mıllıyetçı akımlara kaynaklık e<len Kahıre nın bu kez benzer ruzgcrlann etkı alanına kendlsının gırmesı de bır olasıhktır Amer.kan «yardımlanı>yla azgelışmıs ulkelerde mucızeler \aratılamadıgını, VVashıngton adına ustlenılen londarmalık gorevlerının kalı cı olamodıgım son ceyrek yuz yıllık tarıh kesıtı bır cok kez kanıtlamıstır Bu gercegın us telık Ortadcğu dakı en son carP'Ci ornegının ıse Iran oldugunu bılmeyen artık yoktur. ABD, Mısır ı Ortadogu aa kendı yorunges>ne otıırturken kendısıne karşı safları rla en azmdan bugun ıç<n sıklaştırmıstır Surıye Lıbya, Cezayır, Guney Yemen ve FKO'den olu şon ıoırenıs >'e kcrarlıl k cep hesı.ne gore VVashington do ımzolanan anlaşma bır « harpt belgesı nden oaska bır şey degıldır Irnk ıcm de aynı kanı ga cerhdır Camp Dovıd anlaşmalan sırasınaa Baskon Sedat'a arka cıkan Ş a n rejımı Iron'da ortık yoktur ve Humeynı Mısır Devlet BaşKanını «Hoın» llan etmıstir VVashıngton'un Suudı Ara btstan ve Urdun'u en azından tarafsızlaştırma cabalart boş cıkmıstır Ircn'dakı gelişmelerin de ıt şıyle bolgede Suudı Arabıstan ın bıle ortık ABD ile ken •kkk (Arkosı Sa 11, Su 6 da) arterBegjnSedat uclusunun imzaladıgı Mısır ls r aıl anıaşnıası/ıa bırlıkte Ortadogu da yenı bır donem resmen boslamış bulunuyor ABD, ozellikle son on yıliık çabafinın urununu almış ve Mısır ı Arop dunyasındon koparıp tecrıt etmeyı basarmıştır Baskaıı Sedat ın yonetımmde Mısır bol gede Amenkan çıkarlorının yo rungesıne oturtulmuştur Yeni bır dengenın olusumu ABD ve lsraıl ocısından kuşkusuz sevındıricıdır Mısır cephesmın kapanması ozellikle varolan kosullardo oskerı boknrdan Israıl'ı daha da guclu kılan bır gelışme sayılmalıdır C Ancak bu yenı dengenln kalı cılıgı konusundo bugunden ke sın bır ongorutie bulunabılmek o denlı kolay gozukmuyor. Im
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog