Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Bierm DERSANESI 3 3 B6 2 4 PAŞAKAffSl USKUMS GENELYETENEKKuRSu 7 2 8 NISAN TOPLUKURSLAR 2 6 M A R T 9 NISAN 55. Yıl; Sayı: 19636 Cumhuriy Kurucusu YUNUS NADI 350 Kuruş DERSANESİ BE<LEMELILER 2 N K1SADEVRE 2C MAYIS 28 Mart 1979 Çarsamha Ca = T 22 2d 6 0 ")emirel: 'MHP oy/on »ız/m /çîn memli değil99 "ağlayangil: 'HalkMHPıMSP le birleşmeyi stem/yor,, (Cur\hurı\et urosul \ n a Muhalcfet ıdeıı Sule\man Demırel [HP ovlannın AP ıçm o en 1] oımadıffinı behıtırrş Bızım ifi'i Wf/P o\lannıı nenıı vofe Es'^ıden berı hu vktar ov başka şektfde \zım dışui zcluk parîüer r \dı AP tabanı /9s9 too nma*tnın g tcunu bugun s/'a ı\ı oılnor Bu teı< ba ı?j 'ktMar demekıır de ı ıır Savcılık 44 Kontak kapatma kararı „ için soruşturma açtı SEHIRLERARASI OTOBUS ŞIRKETI YÖNETICILERI VE TRABZONLU ŞOFORUER DE EYLEME KATILMAYACAKLARINI ACIKLADI EYLEME KARŞI GEREKIR SE KAMU TASITLARI DEVREYE SOKULACAK SOFORLERDEN SONRA TURKIYE ESNAF VE SANAT KARLAR KONFEDERASYONU DA DIRENIŞ KARARI ALDI. Uygulama 1 nısandan ıtıbaren basiatılacak; TEK'ın beledıyelere verdiği elektriğin kilovat/saat fiyatı 114 kurusa yukseltildi. YERLİ ÜRETtMİ ARTTIRMAK İÇİN, PETROL FONU KÜRULDU ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Uluslararası petrol pı/asasın dakı gel smelenn odemeler den gesme yapacagı oidmsuz etkı len onlemek amac yla uiKem z dekı petrol aromalarını h z 3 r dır Tak crama a anlarını ge ıştif mek ve benzer hsr turlu faalı vetı 'ıianse etmek uzere Merkez Bonkasında «petrol aromo ve petrolla ılgill faollyetlerl dü zenleme fonu» kurbimustJ' 197C yılı aonunaa OPEC n petrol fıvat'orını arttırması uze rıre dışardan alınan petrolun malı/etı artmış ancok yurt ıçm de uretı en petrolun malı/e tınde herhang bır degıs^lık o! mam ştır Dısardan al nan pet rol fryatı ıle ıcerds uretılen pet rolun moliYetı aras ndakı fark bır fonda toplanm stır Burada toplancn pora/la petro! dışa mı fınanse edı mıçt r «20 Sayılı Fon» olarok anı'an bu duzenlemeden sonra 5. m o fonun kapsamı genıslet Imekte ısleyışıne yem Ikeler getırılmektedır Yenı duzenlemede en onerrlı ıkı konu Det rol uretımınde maiıyet artışlar nın otomat k olarok veiı ve ya (Arkası Sa 11 Su 1 de) Işık KANSU ANICARA (Cumhurıyet Burosu) Türk'ye Soforier ve Otomoo lc ler Fedecs^onu Teskılatı BasKan'arınm orcekı gun Ankora da yaptıklan toplontıdo 2 nısanda kontok kapatma kararı alınması uzeme federasyon yo netıcılerı hokkında Ankara Cumhur yet Sa/cılıgınca ko vuşlurmo ocı'mıştır Ankara Currıhurıyet Savcılığırrlan alınan b igıye go re soz konusu federasvorun yonetıcılerın n 507 sov lı (Arkası So 11 Su 1 de) pcftı olarak bö\le bırşev oluşturmu\ oruz. Halk bo\ le ısr yor' karşıhgını \er mışt r \<.nı soruya \P G^nel Sekteter 1 \ u n Ba\ di *Ta banda bu vakınlaşmaı ı ıstc\en bır teokı \ok V ıtır uıklerı zarcır ortadadır, jarvtını vermıst'r \P 1 paılamcnterler MITP (Arkası Sa 11 Su 6da) Elektriğe ortaloma 30 kuruş zaiîî geldî ANKARA (Cumhurıvet Burosu) Komur ve petrole yapılan z a r lar ele^tnk f yatlanna yais tılarak elektrıgın kılovat saa 1 ortalarra 30 kurus ortır Imış tır Zamlı elektrık f yatların r 1 nısan gununden boslayarsk yururluge gırecegı bıldırılm ş t.r. Gecen yıl ya\ mlonon bır Ka'crncme geregınce, ele<tn< uretım nde kullanılan komur ve petrc 0 yapılacak her zam olarar< elektr'K f «otomotık» ansımaktadır Anı atlarına lan kararnamenın ılk uygulaTOSI gecen yıl 1978 evlul a, r da petro de gerçekleştırılen zamdor sonro gecerliK kczon m 3 ve petrol fıyatınır o r tışı ıle herıen elektriK fı/atlar yuk ss't Imıştır Benzer bır uygı'oma/T sm d gıd İTtekted < Turkı,e E'ekt rı< Ku'jrnu (TEK' satış f ya« ları ar alama 30 kuruş o r 1 r Imıştır Bugune deg n k lo \.Gt saot bcî no or'alarna 84 kjruş olon TEK n elektr k erer |isı fıyotı bo/lel Kİe 114 kuru50 cıkmış olmoKtadır BELEDIYELER SAPTAYACAK Be edıyelerın TEste" aa cakları elekv < 84 kuruştan 114 kurtso cıkrrGkta beledıyeı= de bunu tuket cıle e yar. tmaktadı lar Her bsle'iıye 'jketıc f yaı nı eideı bel r le/ere^tr Arcak luket cı fı.Cıinnak artışn da 30 kuru^u ceTi2^ec°gı bı dınlme^tedr Ce'ie! Ba'îkan ^ 's c ISP 4 P n n VHP \ e i konma a^a'var'aiıı b ı >.ndeıi b ı r <ot u Ecevit Muhalefetin her turlu istismarını goze aiarak onlemlerı cesaretle yurutuyoruz,, ANKARA (Cumhurıvet Buroı) CHP Ortak GrLbında jn ekonom yı guclend rr e cgramı ıle ılgılı goruşmeler mamlonmıştır Ecevit yaptıgı konuşmada «Mu ıletelın her turlu istismarını ıze aiarak aar bogazdan kurImak ıcın cesaretli onlem alııruz» dsm stır CHP Ortak Grubu d j n Grup ışkanvek lcınden Fı< et Gun >gan in başkonlıgında toplanış ılk sozu alon Hasan Ceı»ttın Ezmon sOnlemlerı tum jcumuzıe desteklıyoruz» deıştır Hoson Al Dagh ca halkın g j amayo konulan e^onoiıiK ııemları vatanseverl k anlavııle kabul ettığını belırtm ştır N'ehmet Feyyat yaptığı koışrrasmda CSP nın sorumluk bılıncıne va<<f Ataturk'un ırdugu parl oldugunu behrt(Arkası Sa 11, Su 5 de) M1SIR ISRAIt ANLAŞfIASINI 1MZALAYANLAR Mısır ve halk ^okaklara dökülerek anla^mavı kullarh Dış Haberler Servısı V> EI • Isroı on'a^masın ı 'Vas iıngton dT i v ı 1 31 OL her ıkı ulkenın baş'<entleınde ha k sokopa dokulmus Sedaî ve Beg ı ABD Koigreo nde b re' konLşna yapmışlardh Ss oot konuşnıasındo Carter n Ftl st i Kon isunda Israıl eıkıle mesını s'emıstır Te A/ıv sok^^ cr ida 1 a I 5 I ;r dans ed p şaıkıla so ; le v p 30 ,ıll k djsnanlgın sono e r şını kotlorKeı Kah re de 1e caiTMıer ve kı ıselcde a,n 0 ca to'eiler duıonleims ve ' I se conlorı uzjn uzun ca m s tır Mısı da mus'jTionann o l a j q j r'adar kıpt Hrı'.tı^arıia m da ailaşna,ı memnunİLk 0 ko şıladıkian goru muştur Buna karşılık anlasma 1 pro tes o amacı,ıa cok sayıdo r^ı sıııı bubay vo assuday n or (Arkası Sa 11. Su 4 de) OPEC PETROLE YÜZDE 9,05 Z A M YAPTI Dıs Habeıler Servisl Pp* ro hıac Eden Ulkeler Orgutu OFEC n Cenevre aekı bakon lur duzeyındekı toplantı^ i d c p^ıiol fıvatıar nın 1 N san tan'i nden gecerlı olmo^ u^ere o 0 OCı oranındn arttı ılması kararlaştırıimıştır Bu karara qore varnı 13 34 dolardan ış lem goren ham oetrol gelecek pazar gununden ıtıba ea ı>arılı 14 54 dolordai scıîıloccktır Gecen aralıkta Abu Dab de al nan karara gore pcl'Ol fı(Arkası Sa 11 Su 6 da) Türk Dışişleri: "Israil'in katı tutumu geniş kapsamlı ve kati barışa engeldir , , LICAK'IN JE KADAR 'ERG! VERDİGI '•ALIYE IAKANINDAN İORULDU ANKARA (Cumhurıyet Buro) CHP Trabzon M l'etvekıRahmı Kumaş Mal ye BCKOnın cevop anaırması ıstemıyve'dıgı vazılı soru onergesın 1 Tercuman Gazetesl sah bı >mat llıcak'ın ne kaoar vergi ied g nı sormuşîur Kumos Ugur Mümcu'nun jmhurı/et Gazetebi ncfe konuIŞK n vazdıgı yazı orı kay\V gobte'erel' «Bu gazetenın (Arkası So 11, Su 3 de) Dış Hobsrler Servısl Is'oılWısr anıasması m oiceo S3C0 U'ash ngton da ımza oimasıvlo bırlıkîe dun /onm her yanındon geıen tepkıler de yogunlaşmıştır Arap ulkelen, Sosya'ıst ulkeler gsnellıkls cok sert (Arkası Sa 11 So 4'de) MısırLraıl anlanıa^ının dört önemli nıaddesi var VE PROTESTO EDENLcR Dış Haberler Servlsı Mı sır Devıet Başkan Envtr be oat Israıl Başbakan Mena hem Ben n «e ABD Boşkanı J nrny Ca/ıer arasınaa once kı gece VVashington da Be ,az Scray da ımzalanan >e Mısır ıle Isra I orasındo 30 "illı<< savaş durumjnu sona erd r me/ı amac'ay'an borıs on aşmcsın n onen'ı T.odde er ozet e soyled 1 • Askerı bırlıklerın gprı çe k Imeü ve petıol koni.su Is r raıi aske brlıkler ve sıv I ler Sma Yanmadası n n ısgal al rda buljnan bo geler t dcn uc , cınde ve ce= tı r rl csa ıalaı o CEK lecfklerd r Aniasnain ınzalanırasınoan 7 oy sonra Israıl brılıklerı ku 7e/de Eİ A s ten aunevde Ras vijiamnede cız 'ece' (Arkası Sa 11 Su 2 de) Senato bir albayı generaliiğe yukseltti, Akmandor karsı çıktı • SENATO DA HARP OKIJL LARINI 4 YILA C'KARAN TASARI DA BENIMSENEREK KESINLEŞTI. ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Cumhurıyet Senaıosu Genel Kurulunun ounkj o*orumj' dT Gulhone Asker Tıp Akadem 3 Profesorler nden Dr A ba, Yıı • u Yozıcı nın Gpıeratlıgp ( uk =f seltılmesı \olundaKi Dılekce Karrro Kom o/onu roporu ben msenm ş boylecg Yazıu nın A ba I ktan Gsnerallıge yj^sel (Arkası Sa 11, Su 7 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Hesap Adamı ... TSİP MERKEZİ SALDIRIYA UĞRADI, ÖRGÜTLENME SEKRETERÎ YARALANDI TSİP n Tepebası Refık Saydcm caddesı uzerınde bulunan Genel Verkezı dun sııah sal aırıya ugramış acılan ate> oonucu Örgjtlenme Sekreten Aydogan Gezer kamındcn agır >a kılde yarolanmıstır TSİP Gerel Baskonı Ahmet Kacmaz scı d nyi faş st cınayet sebeke orın n partı /onetıcılenn ot'etmeK anacıyla duzenlenen ''arI bır DaSKin olarak nıtelpnc' rn ştır TKIP ve TOB OER sa'dınvı k namıştır Kızıldere ola, arnı nrotesto i d acıyio gıns len ey em er dun de surmus Istanbul aa patlo ma ve kurşunlarra o avları cl mustur Ankara ve Izm r ae bazı yerlere patlayıcı maddelcr at In ıstır Mersın de el en e kolfan baglandıktan sonra 3 kLrşunla oldurulmuş bır genr cın cesed bulunmuştu Sıkıyonetım maasların nakiını yenı yonteırie bağladı stanbuı Sıkiyonetım Konut~ ıiaı dun 18 numarah o Id n s n /avınılam ş ve ıi Einırloıı ıcn aek genel rjj'ceye tcbı kurunlarao col san persoreı n maaş \e jcret'erın n mutenetıerce bcnkalarcan al pmasının latan bul Defterdarl gında buvuk mı< torda para noki nı onlevecek sek de yenı bır ,on eme bogla ı ıs tır B Idırı^e katmo bdtce kı.rum la ı e ozel > e /erel yonet m va kcmu kt sadı KU ulusla'i ve ka mu hız^ıet go'en dıger resmı kuru js'orın aa benzer tertıoıerı alacakları kaydedı mıs oma da gıtım gunler, Daikclar kurum r r ıe ku uıus a cevres nde ve bun ları bag aycır o lar jzeı ın ıe ng (Arkası 5a 11 Su Z de) F^beri 7. sa\tada ılt Komisyon elediye Gelirleri asası'ndan liman sgai harcını da ıkardı ANKARA (Cumhurıvet Burosu) urvnurbaş<apırca veto eoın Beledı/e Gelirleri Yasasını ıceleven uc kışılık alt kom s DT yasado onem'ı degış kl K r ycpmıştır Alt Kom s\on askanı Muharrem SoKelı. ucel AKincı ve Saon Tıglı jn olu'ion alt kom s/on yuk i vo cu taşımacılıgından bedı,e payı olınmos na ılıskın (flıkosı Sa 11 Su 7 de) » emırel ıcın «Hesap aaam'dı» derler Gercekten bulI I dugu formullerın uzerıne yoktur Demırel'ın sıyasal U denkiemı, tarıhe «226» olarak gececektır Bılındıgı gıbı Demırel sırtını Meclıs cogunluguna dayadıgı gunlerde «Bulun 226 /\ duştrun» demış. ancok 226 yerıne dort kıs.nın ımzaladıgı «ladeh taahhuîlu>' bır mektupla ıktıdardan dusurjluvermıştı Demırel'm bu «sıhırlı formülu» Iklncı MC hukumetının duşurulmesınde bır «Anîıbıyotık» gıbı «Antt VC > olarak kullanılmıs ve bu formul Cephe portılerını darmadagın etrreye yetmıstı <Pesap adamı DeTirel» şimdı de petrol urunlerıne yapılan zam nedenıyle açıyor ağzını, yumuyor gozunu Ham petrolun k losu 3 5 lıradır Benzın n 10 lıra z ftın 5 lıradır Benzının mal yetı 5 lırayı gecmez 5 lira 1 k benz'nı 17 (ıraya satma/< ıht kar deqıl mıdır^ «II t kar» vurgunculuk demektır Kımi yurt dışına mob lyo satıyorum dıye vurgun vurup, devleti dolandırır, (Arkası Sa 11, Su 7 da) Bursa eski Ülkü Ocakları Baskanı ve arkadası 22'ser yıl 10'ar ay hapse mahkum oldu BURSA (Cumhurıyet) Bjr«o Ult'U Ocakları eskı başkan Efındı Barutcu ıle ulkucu BITIA cqrenc « Metın Kaptan, cdam olourmeK ve voralamak suçlo(Arkn<ii Sa 11 Su 5 de) İçişlerı Bakanı Foça Jandarma Taburu'nda özel olarak eğıtılen polis timini denetledı IZMIR (a a) lcışer Baka n Fcsan Fehm Guneş dun bır sjecen berı Fcca dakı j a TQO' ma Korraı do Toburunda ozel oa>ak yetıştırılen bır poUs t mn' denetle^ıştır Guneş yoptıgı acıklamoda o'ayıarın ustes naen geeCln^ek ıcın ıc <ju <enl k ku /etlerının yenı b r egıtırrfc taoı tutuldugunu bel rtmış ı landarma Ko ınando Okulu'nda ozel bır tım İandarma subaylorı tarafından ozel bır amac ve şekılde ye'ıstırılmektedır 6u egıtımı geliştır dıqımız zaman bır cok olayları halkımızın guvenıne layık olacak şekılde cozumleyebıleceglz» oem st r (Arkası Sa 11 Su i de) MISIR'DA BAHSIS'TEN BARIS'A Orhan KARAVELînin dizi&i bugun
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog