Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

7 2 8 NISAN TOI>UJKURSIAR 2 6 M A R T 9 NISAN Cumhuriy 55. Yıl; Sayı: 19635 Kurucusu: YUNUS NADİ d \a\îiıları MODLRN MATLAIATIK ltttMOr.NEl YETLNEK \1ODERN FİZİK *TEVF \CRF5I •nSr C*d 145 FV» tai 1t.nM 350 Kuruş 27 Mart 1979 Sah Şoförler Federasyonu 2 nisandan itibaren kontak kapatma eylemi,,ne başlayacak ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Turkıye Şoförler ve Otorro hdcıler Dernekferı Federosyonu dun yootığı toplantıda tum yu r t ta «kontak kopama eylemi» kororı olmıştır Federasyona bağlı yurdun cesıtlı ıl ve ılcelerınds fcclıyet pösteren 550 dernekten 524'untın tersılasımn katıldığı Temsılcıler Toplaot'smda alınan eylem kororının 2 nisan pazartesı gunu sabahı tum yurtta oynı anda başlatılması ve 4 ıte 10 qun arasında surdurutmesı benmssnmstır Toptontınm basında bır acış konuşmosı yapan Turkıye Soforler ve Otorr.obılcıier Federos vonu Başkanı ve AP Istanbul Mılletvekılı Husamettın Tı.on(Arkası Sa. 11, Su. 4 de) Demirel : "Vatandaş tam zengin olacakken takoz koydular; Bakanlar Kurulu içtüzük tasarısına MISIRISRAIL BARIŞ ANLAŞMASI DÜN VVASHINGTON'DA İMZALANDI Dış Haberler Servisi MıSır la Isra I aras.ndakı 30 yıllık savaş durLinunu sona erdırecek anlasma aun TSI ıle 22'de Washıngton'do mzaianmştır Be»az Sa'a/ın bahces ıioe duzenlenen toren ulusal marsla r ın calınmasıyla baslonmıştır. Doro sonra Ingılızce, Arapca ve Ibranıce hazırlanan an 'oşmovt once Sedat ardından Beg.n ımzalarrıştır Anlasrraya îanık olaıak ımza koyan ABD Başkanı Carter ımza torenınden sonra yaptığı konusrnada taraflan kutlayarak oelgelsrle tum sorunlarının co zulmuş sayılamayacağını tum Ortadoğu yu kapsayccak bır barış ıcn calışacaklarını soyleTiıştır Carter'den sonra Sedat ve Begın de bırer konuşmo yop mışlardır Toren sürerken Beyaz Sarayın cısında toplanan bır grup aleyhte sloganlar atmıslardır Arop asıilı Amerıkalılar ulkenın 25 kenîı ıle Kanado'da anlaşma yı protesto ıçm gosterıler yap mıslardır Washıngîon da bır basın toplantısı duzenleyen Fıı st>n Enformasyon Burosu ıuduru Hatem Huseynı «Baskan Carter Ortadoğu'yu bır kez daha savaşın eşiğıne getırdt Filistkı sorununoan kaynaklanon catışmalor ve bu arodo uluslör crası tedhışçilık devam edecek tır» aemıştır • M'si' ıle Israıi arasında 30 yıllık savaş durumuna son veren ve aun gece ırrza'anan anlaşrna a rış ile 9 madde ve bazı eklerden oluşmaktadır / nlaşmanın yururluge gımesı ıle 'srcıl b'rlıklerı ve sıvıller Sına Yarımadası'nın Israıi ışga'ı (Arfcası Sa 11, Su 5'de) göre, süren görüş aynlığı Başbakan'm yönergesi uvarınca çözütnlenecek Yenl hazırlanon Bakonior Ku ruiu ıctuzuk tosarısı yururluğe gırdıkten sönra Bakanlar Kurclu perşembe gunlerı topicnocaktır lctuzukle bırlıkte o'ogramlo butce arasında tu'arhlığın sağlanması arracıyla br de «Zamanloma cızeigest» yoyınlanocaktır. CHP kıthğı temsil eder, kaderi budur,, AP Genel Başkanı Burso geZfsı nde yaptıgı bır konusmado «Vatandas tam zengin olacakken takoz koydular, bereketi bız, kıtlıgı CHP teınsil eder, bunlann kadsrı budur» demıştır Gezı SKOSinda bazı part'l' genc'er tum ılcelerde aynı pan kartlorla gorulmuştur Başarılı KIT'lerde özel prim verilecek ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) EkonoTiıyt guclendırme programı ıle ılg lı kararnanelerın bır boiurru bugunku Resmı Ga zetede yayr"lanarak yururljğe gırecekt.r. Bugun yayım'cracck kararnomeler ıle tum kamu kurjluslanno 1979 yılı icın uretım ve dışsatım hedeflerı mo| ve mıktar ola'ak ayrıntılı bır bıcımde venlm9ktedır Bu hedeflere Ulaşacak ku ruluşların personelıne de pnm uygulaması yapılacaktır Bunlara ılışk n lısteler ayrıntılı oır bıcımde saptanmıştır. Alınan b Igıye gore lıste'erın bırıncısınde. krıtık malları ureten Komu kuruluş an tek te< sayılmakto ve bunlar.n han (Arkası Sa. 11, Su 4 de) ANKARA (Cumhuriyet Burosu) OECD Genel Sekreter. Van Lennep ın bır gunluk Ankara zıyaretı sırasında Turkıye'nın IMF ıle herhangı bır yakmlaşmaya gırmeden once aış kredı akışmın başiatılması gereğınde ısrar ettığı oğrenılmıstr Van Lennep'ın «taze para» ıcm Turkıye'nın «Yumusotılmıs olan İMF ile goruşmelere gecmesıniı onermesı ka r şısnda «İMF ıle yakınlaşmanın bazı ogeleri uzerinde» durulmuştur. Lennep' n Turkiye'ye 500600 mılyon oolarhk ılvedl yardım» konusundo u'uslararası bankaların yardımcı olab leceklerını belırtmesı karşısında Turk ta r afı. «Uluslarası bankaların oncelikle Londra'da ıki kez yapılan DCM borclarıyla ilgili erteleme goruşmelerinın sonuclandırılmatmı» ısterııstır. Gecen mayıs ayından bu ycına suren dovize cevrılebılır mevauat (DCM) hesabına ı! şkm erteleme aoruşmelerı bır tulu (Arkası Sa. 11. Su 8de) Haberi 5. Savfada Haberi 7. Savfada Tanzaııya tankları İdi Amin'in sarayını çevirdi Entebbe Ha^aalanı ıle Kampala arasmdaki tum yollar kesildi. idi Amın *Tanzam a birlikîerini kahvaltı sofrasında ağırlayacağım» dedi. NAIROBI (Aıonslor) Uqanda os'.e'i hukumetı Entetbe havaalanını trafıgs kapauıgını acıklo'ken Tor.zanya b r\ <term,.T hava'anını ele gecırd'ğ ve 12 Tanzcnya tonkinın Idı Aniın n Entebbe ftekı saroyın ce vırdığ beli'tı Tistır Uganda nukLmstı onceki gun yapiüjı bır ac klaTıada so kaça cıkma ycscgının basladı ğ n ı b Id rmıs 3 icok dun sa ocı • bu yasagı kaldırmıstır Naı > roo 'ds c'nlenen Uganda rad,osu ıse UganJa ssnalcırın tjnt uca<laro kapatıldıgm bıid rmışt r Radyo W Amın e Kar sı guc'erın u'ken n ıc erıne ka aar •'erledı^le^nı belır'erek tum halKı s lal"o sarılma/o ca gırrr.ıStır Noıroo. deKı s vcsoı çoz ernc ler de başkert Kampc la ve Enteorıe a r asmdokı 40 km 'iık yolu kesen Tanzanya b rjıHer nın boskent vakın'o'inda bulunduğunu ve Idı ATI n hu*,uTtetıri!o he' an r'uşebı ece ğını one surr,uş'erdr Kanpalo dan Rcuter aıansınm Na robı dekı bjrosuna telefon eden bır Uganda hukumet sozcjsu 12 Tanzanya tor.kı ı e cevr.len Idı Anın m Enıebbe'dek1 sarayında başka Tin adeta mahsur koldıgını sovlemıstır • R^dyo ıse Idı Am n'ın tj^şmonı kcşı'amaya ha zır olduğunu belırtereK Baskonı'nm Tanzanya bırlıkler nı «kohvcltı sofrasnda agırlıyaca^ını» soylemış»;r Bır Uganda yetrc lıs <ia Idı Amın'm ma rcl nın yiiksek olduğunu beı ıt rrns'T Ing.i z BBC Radyosu ıse Kcm pa'a Radyosb'.ıa da/onara< vord'ğ.nı bıldırdığı haberde Idı ATiın'ın ul'<e,ı terke'tıgını ancak rıaberın kesm ğ nm aroştı rı'oıgını bel'rtmıstır Na robı re bulunan badlı (Arkası Sa. 11, Su 2 de) Alt Komisyon Karayolu taşımacılığında Belediye payı aiınmasınm kaidınlmasını önerdi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Cumn'jroaşkanıncG veto eöı len Beled ye Gelrlerı Yasosım ncelemek uzere Plan KoTisyonunda cuTartesı gunu oluştü'u an alt komisyon dun cahşmalarını tamamlaTiıştır Plan komısyonunun ogleden sonra yap'ığı toplantıdo AP'lı «omısyon uyelen, alt kotıısyon r aporunun henuz basılıp kendılerıne ıntıkaı etmedığını ve uze rınde ınceleme yapamodıklarını belırterek komıs/onun carf c n b a gunune ertelenmesını stemıslerdır Başkan Muhorrem Sokelı de alt konnısyon raporurun bugun basılarak uye'ere dağıtılacağını ve basıPO aoıklanacağını belırtrrış. Plan Kom syonu toplantısını carsamba g j n u saat 16 00/a erte'smıştır (Arkası Sa. 11. Su. 6da) Türkiye İMF kararından önce dış kredi akışmın başlatılması için direniyor Garip dovranıslorıyla dunyanın ügısıni toplayon Uganda Devlet Baskonı İdi Amin guc durumda. ANKARA (ANKA) Ekonomıyı guciendırme progranmnın kur polıtıkasının bu hafta ıcinde acıklonmosı bek'emiek tedır." Ayrıco yu p t dışındakı Turk ışcılerının dovız bozdurarak actıracakları vadelı mev duat hesaplorına uygulcnon faız oranlarının da buyuk olcude artırılacağı ıfade edıtmektedır KUR POLİTİKASI Kur polıtiKOsmın cCaproz kur farklarının giderilmesi» ve Doviz kazandıracagı sektorlerin ozendirllmesı» bıcımınde ozetlenen başlıca amacı kapsaaığı ıfade edı'mektedır Turkyede halen gecerlı olan resmî kurlar ABD Dolan'nın DI yasadokı gercek dsğerının alt nda fıyatlandırılmaktodır. Bu durumda Turk Lırasının dıs değen'nın ABD doları korsısında düşurulmesı gerektıği halde, Başbakan Bulent Ecev t m devaluasyon yapılma/ocagı yolundakı sozleri cap(Arkası Sa. 11, Su 1'de) Stoklanmış 8 bin oto lastiği ele geçirildi İstanbul Haber Servisi Tanmsan A Ş torafındon dısalımı yopılan 8 b r o'omobıl lastığı > Kocomustafapaşa Caddesmdekı bır depodo stoklanrnıs olarök eıe gecınlmıştır Deponun sahıbı olan Özcan Tıcaret Ortokhğı hakkında kovuşturmaya boşlanmıs ve yaklasık değen 1415 m'lyon lıro olarak belırlenen lastıklere elkonmuştur Malı polıs dennlemesıne bır soruşturmaya başlamıstır. İstanbul Beledıye Zabıta Muduru Ismet Sılahcılar, bır ıhban değenendırerek depoya baskın yaptıklarmı ve bu m.ktarda oto mobıl lastığı ıle karşılaşacaklanm beklemedıklerinı soylemıştır. Zabıta Mudürü Sılahcılar, depoda bulunan '.astıklerın Avrupa menşelı FISK mo' l 'a otomo bıl lastıkıerı oldugunun saptandığını ocıklamıştır. Buna karşın, bılgtlerıne başvurduğumuz Tarımsan yonetıcılerı, lastıklenn Kore'den getırıidiğmi ve Honkong molı olduğunu savunmuşlarrıır Tarımsjic'an hu lastıkleri alan Ozcan Tıcaret Ortaklığı yonetlcılerı de Tarımsan'dan aynı ad ve marka ıle lastık aldıklannı ve fotura ara uygun duşen bır satış yaptıklarmı ılerı surmüşlerdır. Torımsan'ın dısalımı gerçek {Arkası Sa. 11, Su. 7 de) 4 AYRl YERİ BOMBALAMAKTAN YARGiLANAN ÜLKÜCÜ BAKİ GÜLCAN 8 YIL HAPSE MAHKUM OLDU • 2 FILİSTINÜ GERİLLANIN SAĞMALCILARDAN KACIŞI İLE İLGİLİ DAVAYA BAKAN SIKIYONETİM MAHKEMESİ GOREVSİZLIK KARARI VEREREK DOSYAYI HENUZ KURULMAMIS OLAN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE GONDERDİ Ankara'da yapılan denetimlerde çok miktarda stok mal bulundu ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ankaro'da son zamlardan sonro, ıstıfcılerın sakladıkları maddeler ortaya cıkarılmoya başlanrrıis, bunlara el konul rnuştur Malıye ve İktısat Mudunuğu ılçılılertnce ele gecınlen mallardan bazıla r ının mıktarları şoyledır. 1193 ton cimento. 3356 ton dsmır, 261 ton şeker (toz ve kesme karısık). 3913 cdet ces t lı tup gaz. 10 ton gazydğı. 213 kg sıgara 5320 adet ampul. 11 ton Fuel O I. 415 fırınlı ocak, 4500 buzdoiabı Ekıpler. bazı mağazalara gıderek, «buzdoiabı vor mı?» dıye sormuşlar. «yok> kar$ıliğını alınca, depolon aramışlar ve çıkan buz dolapianrt saptayorak, «satıştan kaçırma» lArkast Sa. 11, Su. 7 d«) GAZİANTEP, ÜNYE VE ISTANBUL'DA 5 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ OLAYLARIN ARDINPAKİ Gazıantep. Unye ve istanbul' da meydano gelen o'aylarda ıkıSı cğrencı 5 kışı oldurulmuştur GAZIANTEP Bır kahveyı sıiahla tara^an bır kışı, ıkı oğrencıyı oldumuş, bır kısıyı de ağır şekılde yaralamıstır Dun sabch 12 00 sıra'arında Ünaldı mahallesınde Ahmet Denız'e aıt oîon kahvehaneya gelen kımliğı bel rsız b r kışı, otu ranlar üzenne sılahlo yayUm otsşı acmıstır. Acılan yay'ım otesı sonurda sag goruşlu olctüğu bıldırılen Gazıo^tep Eqı (Arkası Sa. 11, Su. 1de) Ekonomiyi güçlendirme programı kur politikasının bu hafta açıklanması bekleniyor Cumhuriyet Haber Merkezl Dort a/rı yerı bombalamaktan yargılanon ulkucu Mustafo BaKi Gulcan. istanbul Sıkıyone t m Asken Mahkemesınde 8 yıl ağır haps cezasına carptır.h mıştır. Bavramoaşa Cezaevınde tutuklu bulunduğu sırada 12 ulkucu arkadaşı ıle bırlıkte kacan ve daha sonra Kjcukcekmece'de yakalanan Mustafa Bakı Gulcan'a bu ceza 27 kastm 1977 g u n j dıs doktocu Ne(Arkası Sa. 11, Su. 2 de) GÖZLEM UCUR MUMCU Solda Geniş Taban... GERÇEK IMF'nin ve Ankara'nın Koşulu Van Lennep baskentten oyrılmazdan once aynen şuntarı soylemiştir: t Onumjzaekı haftalarda bır yandan OECD ulkelerınm t ' onoTik progrcnra ilg>lı mu•rbokatlarmı almaya calısırken, d gsr yandan Tjrk hukunetınırı halen uzerınds calışdgı progania Igı ı o'arak IMF ıle goruşTies nı bekleyeceğız Daha sonra Turk e^onorriıs rı destekleyıcı b r program üzermde I M OECD tiukumetieri ve Dun/a Banknsı ıle gorus birlıg.ne vormcya c.aLşacagız » Turkiye'ye Ivedl dış borc sağlanması konusundo esgudum gorevinı yuklenmiş olan Genel Sekreterın sozleri acık ve secıktir. Van Lennep, «Tur< hukumetnın ha'en uzemde cal şt gı programla ılgılı olarak IMF ı'e goruşmesını bekleyeceğ z» demektedlr *•* (Arkası Sa 11. Su. 6 da) R BİR TURİST REHBERİNİN 24 SAATİ Deniz SOM'un yazısı 6. sayfada ısa adı «OECD» olan Ekonomik Işbırliğl ve Kaikınma Orgutu'nun Genel Sekreteri Van Lennep'ın b'r gunluk Ankara ziyaretinden sonra değışen nedır? Bu ar.ı ziyaret, Turkiye'ye Batıdon ivedi dıs borc sağlanması konusunda taraflarm yakloşımlarını ne olcude değıstirebilmıstir? Bu soruların karsılıklarmı aramazdan once OECD Genel Sekreterinin soylediklerine eğitmekte yaror vardır. Carter Kıbrıs raporunda, «Uzlaşma siyasal bakımdan her 2 toplum için de güç oiacaktır» dedi LEFKOŞE (Cumhuriyet) ABD Başkanı Jımmy Carter, ıKıbns soruntınun» cözumuyle ılgılı olarak son 60 gunde sağ anan ılerlemeler konusunda Koigreye sunduğu raporda «Kıbrıs'ta kalıcı Dır cozume va rılacaksa, Turk ve Rum toplUTi ları olarak ^er ık> tarot ıcın de uzlaşma «sıyasal bakımij^n guc olacaktır» demıştır (Arkası Sa. 11, Su. 3de) m urkiye Devrimcl Işci Sendikaları Konfederasyonu 1 (DISK) ıcinde bir suredır surdurulen sovas iyiden ' lyiye açığa cıkmıs; başlarını Genelİs ve Madeniş Sendıkalannın cektıgı çeşıtlı işçı sendikaları arasında kıyasıya bir çekışme doruk noktasına ulasmıştır Sosyalistler, siyasal partı duzeyınde ayn ayrı cotılor aıtında toplanmıslardır. TİP, TSIP, SDP, TEP, TİKP, VP gıbı partı programlarıno •csosyalist» olduK'ar nı vGzan partıler yanında, «Turkiye Birl.k Partısı» gıbı «lıerıcı» kuruluşlar da vardır. Siyasal partıler dışında solda ayrı ayrı gruplar, ayrı oyrı dergıler cevresinde kumelenen «sol fraksıyon» soyısını saptamaya bile olanak yoktur Sol kendi icinde «sağırlar dlyaloğuna» gırmekten ozeı bir zevk edınmektedır. Bu koşullarda bir sosyolıst parlinin işci sınıfından ve otekl emekci tabakalardan guc alarak rirlamentoyo girme olanağı var mıdır? İşçı sınıfı birıkımmi tek bır butune donuştürecek bır sosyalist partı gorunmuyor. Bu yargıdan kımsenln alınmasına gerek yok, ışte son seclmlerde alınan •ylar, işte (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog