Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 26 MART 1979 • İ U Z ARTHUR HAİLEY'İN ROMANI Türkçesi: Arize BERGİN Resimleyen: Hikmet ANDAÇ Ruth Goldman. Chronicle Wwt gazetesirrtn pazar sayısının sayfaîannı kanştınrken. «Haikm elektılk bunalunının kaçımlmaz olduğunu anlamaya başladı£ına &rtık inamyorum,» dedi Ben)y de atıldı. «Eğer babamı dinleselerdi. bunu çok d&ha önceden yaparlardı.» Obur üçruu yani Ruth, Nim ve Leah bu sözlere ffuldü. Nim, «Teşekkur ederim.» d*dl «Bu övgrüden gururlanmamak elde değil Leah ekledi. «Hole şlradj g«nin öcünun de aJındigını bflmek. kıvanç veriyor.» Ruth kızına döndü. «Dll oŞretmenine verilen para boşa gitmemiş.» Pazar sabahıydı, ev halkı. Nim ile Ruth'un yatak odasmda toplanmıştL Ruth. daha yataktan çıkmamıç, tepsiyîe getirilen kahvaltısını bitirmeye çahşıyordu. Nim. erkenden kaikıp sabah kahva'üsım hazırlamıştı. Ruth lk! gün önce New York'tan dönmüştü. Sloan Ketterinş Kliniğlnde uygulanan tedavlnin ıkincisi tatamamlanmıştı. Genç kadın bu kez New York'tan pek yorgrun dönmüştü. hâlâ da öyle görünüyordu. Gözlerinin a!t!annda mor halkalar belimrşti. Tedavinm yan etkisl olarak biraz sancı cektigini kendisı de açıklamıştL Uygulanan tedavinin etkiliği konusunda birşey söylemek için vakit henuz çok erkendt. Ruth üç hafta sonra tekrar New York'a gidecekti. Ama eve döndügünde, gayet neşeli bir tavırla, doktorlann çok ırmutlu göründüklerini açıklamıştı. Nim kansına elektrü kısıntısıyla. tlgili karardan sözetmiş. çarşambadan ltibaren uygulanacak o!an kısıntmın evdeki düzeni de etkileyeceşini belirtroişti. Ruth da o her zamanki »oğukkanhhğrıyla, «Sorun değil. Onceden p!an yapar, kendimizi yeni düzene uydururuz.» demişti. Ruth tekrar gazeteyi açmış. başyazıyı okuyordu. Chronicle West gazeteslnin başyazısmda. California'ya enerji saglayan kurumlann elleri kollan bağlı kalıp enerji sorununa bir çözüm getirmelerine olanak tanm Georgos tehfikeyi seımiş bir hayvan gibiydi .. var nu?» •Evet, tabil, Nimrod. Ama neden acel« «tmami Mlyorsun. onu anlayamadım?» •Beklenmedik bazı sorunlar çıktı. ProgTam dm kmtlamalara da gidil?bilir. Belki ben yanılıyorum «ına MO hastaneye gider de. $u jeneratörün yanı başında olursan. benim iç'lm rahat edecek » Yani hemen şimdi mi gitmem gerekiyor.» «Hemen değil ama işlerini yoluna koyup hastanenJa yolunu tutarsan iyi olur Bu uzun vadeli bir önlem.» • Pekâlâ. Josie burada. Hemen ha*»rlanır glderlz. Şey. Nimrod...» •Efendim » •Sesinden pek yorgun oldugun anlaşılıyor.» •Oyleyim. Burada hepimiz yorguniuktaü bfttUc tökendik. Son günlerde işler pek iyi gitmiyor.» •Kendine iyi bak... Nimrod. Tann seni korusun.» Nim telefonu kapadıktan sonra aklına başka birş«y geldi, bu kez de evinin numarasını ç«virdi. Talefonu Ruth açmıştı Nim ona da jeotermik santraldaki olayı snlattı ve program dışı kısıtlamalann yapılabil«o«Slni söyledi. Ruth anlayışla, Her şey birden olmaya dedi. •Sanınm yaşamın kuralı bu. Neys«. bu bir de yann kısıtlama programının uygulanmasına geçileceğine göre. bu akşam eve gelmesem iyi olacak. Burodaki kanapede yatanm.» Ruth. •Aniıyorum.» dedi. Ama blraz djolenmeya celıs. Çocuklarla benim sana uzun yıllar muhtaç olacagımızı hiç aklmdan çıkarma.» Nim ikisini de yapmaya söz North Castle yöresindeki muşt«ıi!ere ^raştırma programının yürüiülmesiyie ilgllenen kadro, ikl hafta önce dağıtılmıştı. Kurumun genel merk«zlnde, zemin kattaki bürolardan birl gelen cevaplann incelenmesi için kurulan kadroya aynlmıştı. Ama şimdi burası başka bir I5 de kullaathyordu. Müşterilerden tek tük gelen cevaplar da halkla ilişkiler bölumünde çahşan yaşîı sekreter Elsie Younge tesllm ediliyordu. Elsie Young önceleri mektuplarla ilgilenen özel kadroda görev aimış. sonradan eski lşine dönmüştü. Bayan Young şu lanet olasıca mektuplann arkası kesilse diye dort gözle bekliyordu. SaJı günü öğleye dogrn Elsi» Young kendisJne gr#tirilen mektuplar arasuıda bir anket cevabmm da bulunduğunu farketti. Ama öncelikle diğer mektuplarla ilgiienmesi gerektiğine karar verdl Halkın »lektrlk bunalımının kaçınılmaz ol tiuğuru anlomayo başladığıno rum Nim... Inanıyo | savunuluyord.u Ruth, başyazıyı yuksok sesle okuduktan sonra, «««, buna ne buyrulur?» dedi. Benjy atıldL «Bana kalırsa beşyazıda, babamdan da söz edilmeliydi.» Ruth uzanıp şefkatle ofîunun başıru okşadı Nim de. «Güzel yazümıs ama hepsi bu kadar.» dedl. «Aynca be? yıl Once yazılması gerekirdi.» Ruth, «Benlm umurumda bile değil.» dedi. Belki bu tutumum hdtalı ama ne yapayım .. Şu anda evde olmaktan ve hepinizi çok sevmekten başka birşey benl ügilendirmiyor.» Buhann hızı yirmi lokomotif gücundeydi. Daha sonra da ortalık tara blr cehenneır.e döndü. Taşlar, topraklar, kızgın çcmurlar. havaya fırUdı; Bu kez de başka bir doğa yasası 'yukarıya çıkan mutlaka aşağıya inmeli' uygulanarak, tonlarca çaraur ve taş jeotermik alana yayıldı. Jeotermik alanın temizlenmesi iki gün sürecekti. Bu süre içinde de kurum yediyüz kilovat elektrikten yoksun kalacaktı. Bu eksigi kapatmak için başka bir santralın daha fazla elektrik üretmesi saglanmaliydı. Böylece kurumun o değerli petrol rezervınde beklenmedik bir azaima daha olacaktı. •*• **• ••• Pazartesl genel anlamda olaysız geçti. Ama salı ganü öyle olmadı. Doğa da sanki GSEI Kurumunu guç durumda bırakmak, müşterilerine mahçup etmek için fırsat kollarmış gibi. kurumun Sevilla yöresinde jeotermik alaruna saldırıya geçti. Vaktiyle üzeri tumüyle kapatılamayan 'Old Desperado' kuyusundaki ani bir çökme. jectermik buhann baskıdan kurtulup toprak yüzeyine çıkmasına neden olda Nim feotermik santraldaki olayla ortaya çıkan yenl enerji sorununu. saiı sabahı işe gelirken öğrenmiştî. İşe girişmeden Karen Sloan'a telefon edip onu uyarmayı kararle.şfrdı. Telefonda Karen'in sesini duyar duyrr.az da. «Sen yarın Redwood Hastanssine gideceksin, değil mi?» F.veL Yarın öğleden sonra kısıntı programı başlamadan ben hastar.eye gitmiş olacagım.» •Bugünden hastaneye gidersen iyi olur. Buna olanak Georgos Archambault'ta hayvanlars Ozgu tehlikeyl önceden :enae yeteneğl Tardı. G«çmişte bu yetenegl onun çok işine yaramıştı v« bu önsezislne daima guvenirdi. Salı gunü öğley» dogru »vtn içinde beş aşagı beş yukarı gezinirken, aynı önsezi ona tehlikenJn iyice yaklaştıgını. burada daha fazla kalmasının dogru olmadı ğını haber vermişti. Asıl önemli sorun şuydu. Acaba Cnsszisine boyun eğerek hemen buradan çıkmalı ve her tehlikeyi gö?p alıp La Mission Santrahna jpiderek şu yanm kalmı^ (Arkosı 11. Soyfado) s I L.LL. EVİZYON Divinya, borcunu ödemek amacıyla evini satmaya karar verir Sürekll fllmln yayına glrecek allıncı bolümunde Divinya Prins bonkaya olan borcunu ödeyobılmek amacıyla w\n\ sotmoya koror verlr. Tom Pearson bunun gerekmedlOlnl. satışın yapıldığını blldirerek bcnkoyı oyaloyabllec«kl»rVnl töyler. Divinya düzmeoe blr satif yapılacoğını çocuklarına bıle söylememek zorundadır. Oysa Emmo satift l^lnl duymuş v« OzüntOsunden yataflia düşmüştür. 05.00 06.05 06.00 06.02 07.30 09.40 09 02 10.01 10.21 11.05 12.00 12.10 13.00 13.15 13.30 14.32 15.01 15.20 3ADYO Açılış ve Program Türküler ve Şarkılar Kisa Haberler Bölgesel Günaydın Haberler Sabahtan Sabaha Kadın Dünvası Arkası Yarın Bölgesel Yayın Okul Radyosu Bölge Haberleri ögle Ozerl Haberler Hafıf Müzlk Bölgesel Yayın Müzik Bahceslnden Geçen Hafta Şorkılar 18.30 HABERLER 18.33 GÖKKUŞAĞI 19.30 SPOR TRT Haber Merkezl Spor Şubeslntn hazırladığı programda yurt lci ve yurt dışı spor hoberlerlnl lceren bölümler sunuluyor. TRT 1 ~ ' 15.40 16.05 17.02 18.01 18.18 19.00 19.30 19.55 Hafif Müzik Okul Radyosu Akşama Doğru Cocuk Bahçesl Laf Lafı Açar Habftrler Bölgesel Yayın Cevremlzde Yartn 20.30 HABERLER VE HAVA DURUMU 21.15 MİNİK KONSER Piyonist Gülsin Onay. Rachmanlnof"un «Op. 32/5 Sol Mo;ör Prelud»unO seslendirecek. 20.02 20.15 20.40 21.00 21.02 21.20 21 40 22.00 22.02 22.02 22.40 23.00 32.1023.10 23.40 00.02 00.55 01.00 Cocuk İçin Cr. Daklko Köy Dağarcıöı Şarkılar Kısa Haberler Türküler Gecidl Tangolar Şorkılcu Kısa Haberler T.B.MM. Saatl Şarkılar Türkül&r Haberler 01.00 Bâlgeeel Yovın Şarkılar Turkuler Gec» Korserl Kıso Haberler Program ve Kapanış TRT 3 07.00 Acılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah Konseri 09.00 Borok Müzik 09.30 Jamea Tcrylor Soyluyor 10.00 Çağdaş Sanolçılarımız 10.30 Dlskoteğimizden 11.C0 Öğleye Doğru 12.00 Şizin !cin Sectlklerlmlz 1300 Konser Saatl 14.30 Caz Müziği Duke Elllngton ve Orkestrası 15.00 Günün Konseri 1600 Oda Müzığı 17.00 Plâklar Arasındo 1800 19.00 20.00 20.30 21.00 22 00 23.00 24.00 01.00 Stüdyo FM Akşam Konseri Lledler ve Ar/ala' Melodiler Gecidl Müzik Takviml Gecenın Getirdiklerl Pazartesl Konseri Gece ve Müzik Progrom ve Kapanış 21.20 AYIN GETİRDİKLERt Ayla Erdemli'nln hozırladığı dizi prog ramın bugün yayınicnacak olan ve Doc. Dr. Emre Kongar'ın yönettiğl Ikincl bölümünde Doc. Dr. Gencay Şaylan ve Doc. Dr. Eralp Özgen'in katılırnıy'a sorumluiuk konusu els alınıyor. 08.00 Acılış ve Program 08 02 Gün Bcşhyor 09.00 Olayların Içınden 09,30 Türküler 09.45 MüziK Sâzluğü 10.15 Şarkılar 10.30 10.50 11.10 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.15 13.30 Atlllo Atosoy «• dons grubu çeklm sırasmda... Bızlm Suçumuz Yok kl Türküler Şarkılar Uygarlık Yolundo Türkler Ceşitlı Sololor Şcrkılar Deyişıer, Ezgilsf Haberier Ceşitli Klâsık Muzlk Olaylann lcinden I ı\l 2 = = 14.00 Şarkılar 14.30 Yabancı Dıl uğreneiırn 16.00 Hafif Müzik 16.20 Arkası Yarın 16.40 Türküler 17.00 Türk Yorumculon 17.30 Fasıl 18.00 Türk Halk Müziğl Programı 18.30 işte Doğa 18.50 Haflf Müzik 19.00 Hoberler 19.30 Oyun Havalan 19.45 Kücük Koro 20.15 Kücük Konser 20.45 Türküıer 21.00 Bir Sana:çır,:r, Gün'üğu 21.30 Bizdan Sesler 22.00 Turküler Gecidl 22.30 Solıstler Gecidı 23.00 Kucük Konser 23.30 Haberler 23.35 Soz Eserlerl ^e Soz Sololan 23.56 Program ve Kaponış 22.30 VAKIF 22.00 ATİLLA ATASOY SÖYLÜYOR 23.15 HABERLER Atasoy'un son solo programını îzmir TV'si gerçekleştırdi Turk hofif müziğinln sevilen sanatçıcı Atillâ Atasoy, bu akşam yepyeni bir calışmayla ve dans grubu eşliğlnde ekranlarımıza geiecek, popüler parçalarından altısını seslendlrecek. izmlr TVsl yapımcılarından Man*ur Sunkar'ın yönetmenliginl uslendigl procrama Atlllâ Atasoy Internatlonal Star» VVarı Dans grubu eşliğlnde cı kıyof. Bu güne kadar 6. sola program ına cıkan Atlllo Atasoy, önümüzdekl ay askere gideceğinden bu progrom kendisi icin ayrı blr önem taşıyor. Sanatci programda şu yapıtlorı se^lendirlyor: 1 tSltem 2 «Gülmek ya da gulmemekı 3 tDuygusuı» 4 «Tarketmedi sevdan benl (Mlzansen eşliflinde) 5 tBfllnmez» 6 cGel desem gellr nV »ln?> (Dane grubu eşliğlnde) ISİNEM\ BEYOĞLU: AS (47 63 15) Ahlaksıziar C. Cardlnale R.i. DÜNYA (49 01 66) Çılgm At R.i. EMEK (44 84 39) Pazar Gecesl Ateşi R.i. FİTAŞ (49 01 66) Lanetliler Dağı U. Andress R.İ. GAZİ (47 96 65) Cılgm At R.i. İNCİ (40 45 95) Aşkın Gözyaşı V. Vural. KONAK (48 26 06) Pazar Gecesi Ateşi R.İ. SARAY (45 64 27) Ahlaksız C. Cardinale R.i. SİTE (47 89 47) Slhlril Ku?;; R.i. ŞAN (40 67 92) Kanun Gucü C. Arkın. YENİMELEK (44 42 89) Embriyo R i. AKSARAY: BULVAR (21 35 78) Aşkui Gözyaşı V. Vural. İPEK (22 25 13) Sürü 1 Akan. SAFAK (22 25 13) Embriyo R.İ YILDIZ (21 11 37) Şehve! Kurbanları R.T. lins R.İ. ATLANTİK (55 43 70) Aşkın Gözyoşı V. Vural. KENT (36 96 12) Civl J . Collins R.i. SÜREYYA (36 06 82) Sihlrii Kutu R.İ. ÜSKÜDAR (33 24 75) 1 ö lum Savaşı B. Nacar, 2 Bozıları da Cacık Sever A, Akboş. Avrupa Kupaiarından geçen hafta maç yayını yapılmadı Avrupa Kupcıannda geçtlğımız hafta maç yayını yapılamadı. Yetklliler bazı maçlann yoyın teklifinln geç yapılmosı, bazılarının Ise maliyetinin yüKsek oiması nedeniyle naKlen yayın yaDamodıklarını 6öyleöiler. TRT önce ilki yayınlanan Nottingham Forrest Grasshoppers macını yayınlayocaktı. Ancak bu mac 41 bittiğl icin ılginçliğinl yltlrdi. Yetkiliier MönchenglGdbacrt Manchester Clty mocmo taiip oıdular. Salı günü oynanan bu maca bizden başka Istekll olmodığı icm maiiyeti arttı ve yayından vazgeci'dl. Son ando önerilen Glasgovv Rangers Köln macına da ötekl Avrupa ülkelerl tallp olmadılor. Karışıklık nedenlyle bfzımle blrlikte bircok Avrupa ulkesı gectigımiz hafta Avrupo Kupalarmdan mac yayınlavamodı. KADIKÖY: AS (36 00 50) Civl J . Coi Gökkuşağı'nda Aşık Veysel ile Ceyhun Atuf Kansu da anılacak Televizyon Cocuk Yoyınları Şubesnden Musıafa Aksoy, Nedret Çatay, Kenon Erciem ve Zekeriya Kabadayrnm ortoklaşa hazırladıkları ve Ümlt Denizer tarafındon sur.ulacak programda Hasan Kıyafet'ir ıCin Top» adlı kitabından bir bölüm, cımnostik hareket'erl, Mehmet Bayrak'ın cocuk yazını konusunda kücüklerle vaptığı tartışma yer alocak Âşil< Veyssl ile Ceyhun Atuf Kon tu'nun da anıldığı bölum, coctk oyunlarına ilişkin haberlerle sürecek. Müzik bölümünd« Halk Ozanı Selahaıtln Oündar tYüce Dcğ Başında Blr Sürü Kuzu», «Bsrış Türkütü» nü okuyo'. «Gökkusağıındo ayrıca Erzincan Akyazı Köyü İlkokulu İle Ankoro Piyangotape İlkokullan tanıtılıp kücük izleyicilerin yoplıklan reBim • lerle yazdıkları şiirier de yer alacak. ITîYATROl FATIH (26 53 80) Hitler Fa şlzminden Hayatı Haklkiye Sahnelerl P Tesl, Parşembe, Cuma, C Tesı 21 00. C. Te81, Pc7Qr 15 30 Poror 13 3C HARBIYE (40 77 20) Sersem Kooanın Kurnaî Kansı Cor, P*r. Cumo 21 00 Vaton Severier Parar T5.30 19.30 Yarın Sütun Dünya C Test 15 30 2100 Emek K6v C Tesi 11 00 KADIKOY (36 31 21ı [M?kcs Car. Per. Cumo C Te» 19 00 C fes; 1S3C' Ayak c Bacok ob"i'osı Pazor 15.30 TEPESASl '44 79 58) Marot Sode P. fesl Salı. Cuma. C. Tesl zo X) C. Tesi. PaVeriyorum» Sali, Car, Per zar. Solı 15.30 13.00 (iKurr.nz Avukat» C. USKUDAR (33 03 97) PctaTesi. Pazar 14.00. vatsız Homrrefe 1 Salı, BÜYÜK SALON «ÖzgürCuma. C Tesi 2100 C. Te® üğüne Kavuş'urulu'i 'Jon K15.30 Besierre Pazar P şot» Salı. Car, Cıına 20.30 Tesl 21.00. Pfizar 15.30 C. Tesi, Pazar 15 00 ALI POYRAZOĞLU KOR DEVEKUÇU KABARE (44 46 HAN ABAY (43 56 52) Itteye 75) Biz Bıze Benzeriz P nln Bir Yuzü Kora Vermlye' Tesi hanc ^ıer gsce 21 15 Zsnci P res' naric ne.' Car, C Tes' Pazar :8 15 gun 21.00 Cuma 18.30 DOSTUAR T:YATROSU (AKMı C TeSI 15 30 Pazor 15 30 Brecht • Kcbore • Pazor 1830 15 00 18 30 G ÖZCAN G ÜLKC OEVLET TİYATROSU (45 53 .Vtığmu'Jan Ka 36) Oda T^yatrosu tGökyü (46 80 91) carken» " Tes1 nan'ç he' zünd© Bir Kıyu (Şehır Tiyatgün 2100 C. Te«ı, Pazjrosj Oyunu» Cuna 1900 16.00 Cumcrtesi, Pazar '8 30 «Sö<: KENT OYUNCULARI (46 35 89) tOdalar» Perşembe. Cuma 21.15. Car. • C tesl Pazar 15 00 18.15 LEVENT KIRCA ARKADAŞ KABARE (25 01 78) Hovatiye Bir Hayat Ver P. Tesı. Salı harlc her akşom 21.30 Car 1800 C Tesl ,'azor 15 30 NEJAT UYGUR TİYATROSU (22 41 12) Nopoiyon P tesl haric rıer aksam 21.30, C tesl Pazar 18 00 21 30 TEVFİK GELENBE (37 »7 94) fHadı Yine lyısın» Pazartes! haric her gece 21.30. Carşomba. C. T«sl, Pazor 18.30.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog