Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

MUZIK Cumhuriyet Yenl Beedıye Kanuiun da 18 vasıra g rer kadın a rırrızo ıntınap hokkı ven mesı hakkmda ıukumetın teşebbjsu Istanbjl kaaın a rı arasındo cok bjvuk br tes r bırakm şt r Dun ıçle rnde Nez he MuNttın Ha n mın da bJİundugu ha n •nir dc rru e^ep bır grup Dculfunun Em n Ne şet Omer Be/ ı z\ oret P! m ş erd r B J han m ar D3 ru |f uiü*ıda cnsıl eden ge'c k zlam ıst rak !e = l> t o r b j da b r m t ng vap mcv *eK e m slerd r Neşet Ör er Bsy bu bu sus'a Manbul V layeîl a temas ec> rres ne luzjm gos'erm şt r Eger Vı ovet mu^cade eder^e m tıng Do rulfurun me/danınoa b n 50 YIL ÖNCE tSTANBUL 26.3.1929 • PYANODA Erglcon Soydam n e$]ık edeceğı Polcnyalı sanatcı Kaja Danczovvska'n n kemon resıtai' bugun 19 00 da Ataturk Kul'ur Merkezı nde ve rıliiOr K<="^ai ogrenın n° ved vaşırda başlayan son a (lo = rasnda or u Pedrgog P'Of Eu gen o Un nsKa Henr/k Szeryng ve Pa vp| Kleckı ıla CG ısan ^o na cı bırcok odji kazanm s IS^O 1974 \ı lcr aras nda Mos kova Konser\atı>varında Dav d O<s>rGK ın yanndo muzık og renımı gorrruştu Danczoı^ska 1972 den be Po or, o Ulusal fv'o^ k AKaden s nde Kerran Bol T U Se' d r 6 MACAR'STAN n <=e^ en rrLZ k oplbluk ar nda"> «Muzsı kas» Fol* GrubJ carsaTbo cui ı "8 30 perseT>be 15 00oe Atatü'k KLİtur Merkszı Konser Stlonjida Maca' K j t^r Gun er ^erce es rde uc konsers çk o fc ISTANBUL De e' Senfo n Okestrası Res ta! e r cerce ves id9 ver alai 6 osrsembe 19 00do Ata ^rk Kultur Merıs zı K j c j k Salonunda ge r cekle şecek konserde D ı kez Lodra f/uz k Grubj rjın eneo l vor rsonse'i F lormonı Deneg ou zerlerek eoır • MIRCEA Basarab ron» tımnde ı Istanauı De let Sen fonı Or*.es'robi cumartesı 11 00 de A'atLrk Ku tur Merkezı rde vereceg korserde so ıstler And ras Adorıan ı e Sevln Berk e es < eaeceK nın sanat çızelgesı Saiım ALPARSLAN ISTANBUL • NEV T Kodal ı n n best»s nı ^aptıg 0>tun Turfarxia tarafınaan vonetıen «HuiTom Sultan» odlı ılk Tark uzun balesı O=xan Şengezer m deKor ve g /s ierıyle Cürrartes 20 30 da A a UTK Kultu r Merkezı B j yjk Salonudo go'jleD ecek Yaoıtta Is anojl Dev et Balesı saiaıçlorı >er alrrcktadır • ERNEST Ansermet sefl g noekı Su ss8 Ronande Orkeat a> s n r Igor btrcw isky n n rruz g n yo uniayGcagı «Bahar A/i nı» adl ba e o/tnu Cem Ertek n n voısı g Çagdos Ba^e Tcp Lİugu tarafından cjmarte s 20 00ce Tepsoaşı Deneme SOTTCS ide serTi eneceVap t pa<:ar CL J ae ı9 00da Nao koy Şer T /a rasunda y nelenJ kten c o ra HarDve Kadıko/ e Tepsoa^ı » a i n e s r r d a on ı* ksz ç= g l Kadınların intihap hakkı lerce larımın katılması İ9 »apı acaKtır M tıng njna> şle r ,ap laraK Cumnun>et h^Kjrretın r Turk ka r*ın no gosterd gı alakadan s ta/sle bahseaı ece< ve Cumnur ye n teal sı htsusuia nutuklar ırat edılecek' r Ote 'ara'ian Kadın or Bır I g ne faalıyete gecm şt r B r lık yenı beledı/e lav has n n bu sjretle kabjlu nakK ndo B M M s nezdınae tesebbusatta bulunacok ve hjkumete teşe'KL' edeIntıhap Secıi" Teşebous G r ş m Dcrulfunun Emınl Ur vers te Rektoru Teklıf Oier Numayıs Go^ıe I Sıtayış Ovme Tealı N u*. • e me Layıha Tasar s I OPERA ISTANBUL • ISTANBUL Oeve Onero V9 Ba esı peışe^he 20 30 da A tatjr* Kkj tur MerKezı B^VJK Sa onuraa G Rossın n " *5e vıl Bsrben» acl >op t nı SPrç le/ecek O ^estra se ç, ıı «To p o o u T ansformosyon ve Ge r = rat f Meranızna> aa e acı* lod gı teo ıs soPLndo ao tor urvarına er sen Mıhal Brea ce rau njn (R^Ter) ycp'ıg ooera oa ko r oyu Gokcen I rrak yone t ı / c koraograf yı Geyvan Mc V IIPT rie<orları Emın Ucer kos un lerı de F cen Koytnu cglu aer^e< eş ır ycr Gurc I Ce lık'aş t a r c f r d c " sahne^e ko ran cSev I Berbenı>nde MPS t Ik'u SGmı Ba ıcr f 3 Mcnuk van Att ıQ Manızade N^ıot Bcr=r Sema Ca Ferdı Atne ForLl Goker Hac k Arzuman one" ro ler pa^la^ı^orlcr O STANBJL Devlet ODP a vo Balesı sonatcı'orı scl ca r sambo per<:emb8 r u rrartesı gur'er 14 00 de Bpnıa m n Br tten m ık Derdel k ıPır Opera Yapal m» adlı coct.<lc r a yonelık opera ovununu z e'e cek Izn t» 'Nıcored o baş ık ı kon ferarsta ve r alacax oıon Izmıt MLzesı Mudjr Yardmc sı Er oem N ucel ,oreden soz eden ss,a^Qtnans erın ve bazı araş tırn c or n ış gı a tındo Izm t n topografiı' djruTU ıle k sa ta rıncesınden SO7 euece' ardn oan Izn t ekı Rcma /e B zans Çcgı n na eserler n n tanı ı nın vaDacak 0 PROF ADELIA R spoll S'urnı GiJoeppe Berto nun M lano ca Mondaao Yayınevı nc a ba sı an :La Glo c» adlı k 'abınn e est r rı curna 18 00 de Ital on Kultu' VerKSii nje s j i a cak AMvARA • TURKIYE Muhar pler D»rneg tarcfından cuma 14 30 da Eınogra yo Muzesı nde gercek leştır Isn ve AnKara Un vers te 1 Kad nıa' Derregı uyelerınden Eg tırıc Nevın Korucuoglu nun konuşna^ olara' ' a 1 d QI «E gıtım Doguştan Baslar Aıleler Okullar Bugunku Başorımızı Et kı'er» başlıkıı kon'e r ans cuma 14 30 aa A Etnografya MuzeSJ nde ver uyor cSevll Berberlı AKM'de Saloniı nda duzen eoı<5ı ve E rol Et tirafından yonetıleck «Devlet ve Ozel Kurulus ara Aıt Yopılara Sonot Ese'lerı Korma sı Sorunu ve Gereklılıgı» ko ı O C oturuı"a Prof Hjsey n G^zer Prof Maruf Önal Ab ou'ra' ntın Harcı Mjstafo As lıer ıle Ornan Taylan kotılı,orar • TUPKIYE Tjr ng Kurumu rı.n urrG 13 0ae HarD ye Kenter Tı,atosurr 4 3 gerceklest receğ «Tarıh ve Eskı Eser YonLınden # ALMAN ı\ui*ur Merkez nın ka'kı arı,la carşanba 18 00ae Turk Tar h Kurumu nda d^zen lenen «Turk Alman lıışk ler nın Psıkolo, su başlıklı sempoz yumda Tjr< vo A manlor a'a sındaKi gelereksel ly ılışrc ler n hang e Kenlere bag anab lece ğı sorLSjno yan t aron yor HAFTA IZ>HR • «TCP^UMUN Tı/otrodan Be ed klerı DCŞ ı< I forunla 27 Mar* Dı.i/a T ya"o ar Günu Sa rat Sen g Hcftası nı başctan Izi r Dev et Tıyatrosunı.n programı şo,leor Bugun 15 00 «Ye d Koyjn Va'gcu (COCUK O/UTJ D°vle' Tiya'rcsu ndaN yarın 20 30 «Te^eke» (Devlet Tıyatrosu corsomba 20 30ı «Tu k Halk O.urlar » (Devlet Konserva uvarı perşemba 20 30 «Ogreıc Kons°rı» (Devlet Konserva uvamda) cuma 20 30 CocuKİar n sunaccklo'i Tur< la k oyunlcrı iDs/let Konser/atuvar nda cumortesl 14 30 «Orrek e e Turkı,ede Be!gesel S Tenc» (Devlst konser atuvar rao) (JÖBETCİ ECZANELER BAKIRKOY Inan (Istanbul Cad İOT \) \K fînorh Cad 66) Ufuk (Yeşılkov Istasvon 7 Cad 70) Murat (Kanar\a Şahın Cad 47 A) Tu ka a fB Evîer Izzettın Çalışlar Cad 57) Mert (Bagcılar Ferhat So^ 2) Sevım (M°rter *V.hmet Kutsı Tecer Cad) Pen lijıınevler Mehmet \<ıt Cad 11) BEŞ1CT4.Ş Acaer (Mıstı* Sınpınası Altı 71) Meral (Yıldız Posta Cad. Evren Sıtes 5) Etıler Mtm? (Elı)eı NısDetıje Caa. 40 V Ortakoy (Ortakoy Mjalı m Nacı Cad 23) Arna\utttoy (Arnavutkov Bevaz Gui Caa 12) BE"İKO2 Cuouklu G«nç (Çdbuklu Ça>ır Sok. 2 G) BE'YOGLU Taksım (Istık al Cad '7) Vstan CTanabaşı Cad 138 li Sıhhat (Tophane Bogaz«o«en Cıd 214) E U P E jp Su tan (Kalendeınane Cad 42) \fn aan (B Paşa, Tuna Cad 86 C) Guner (Bnmı Reşadı e Cad 20) \utijne (Sılahtar E>up Cad No BJ> G O P \ ^ \ Dege (Yıldi7tıb\a Cad *4 A) Gunuşen (Kjçukkov Ongız Topel Cad IV) FVHH Saraçhane (Itfaıje Cad 25) Gu muş (M mat> nan Keçecıler Cad 13*) Kur 'C?pa Kajı Meinezı Karşısı) AAsaraf Merkez ( \ksaray Teceddu* Sok 70 1) Çagla (K M Paşa KADIAOY Buvu* (Muhuıdaı Cad 4 A.) Yanju (Bflharje D' E.,at Işık Cad 19 ±) îndeze (Yeldeg ı mf>nı Ka akolhane Cad 27/A) 'Valçın (ıe ne^olu Baeda* Cad 174 1) 'Ya\uzer (Goztepe Tn tunca Me met Ef Cad m \) Cumhunyel (Fıen kov Kantaıcı Baedat Cad 314 15) C>nar (Suadı^e A>şo Ca\uş Sok ) Z e n n (Şenesene\ler Kocavol KAStMP^ŞA Dınçe' Bahan.e Cad Hakım Sok 0 32) ŞIŞLI Pastör ^Hasat Sok 13) Mp°r (Fprıkoi Raru*hane Cad ıO! ) Konak (Inonu Mah Nısbe* Sok 7'1) Omar (Çpglavan Vatan Cad 0" B) Mukadder (Guıtepe Talatpaşa Cad. 2ıP ı) Sanavl (Sa^ na\i Mah Sultansel m Cad 49 A) Oruç (Mpndijeknv Taşc ag\ Cad 6 1) S^RIVER IŞIK (Ortaçeşne Cad 62 2) Bnyacıko/ (hrk m Ata Cad J ANKARA • ANKARA Devlet Ooera ve Ba esı n n perşembe 20 30 da gccekıeşt receg «San Konse r »103 Scprot o Suna Korat ve Bas Hiimı Gırglnkoc Gurer Ay kal n \onet m nde Moz^ t Vpr d O.crck CT Goı nod Cn A doiıs V9 Mussorskı nın \opi' lorm ,orum a «^ca TOPLANTI ISTANBUL • GORSFL Sanrtrı i r r>»' npğ nn (GSD) yar n 18 00 de Atatur* Kultur Merkezı Konser TIYATRO IS1ANBLL • ^O\ 'i LT \a an \ <K set \ bu/ov dan latoj be \ensılın dılm /e r,evirdgı ;e tıdeı Akışiıv taıanndan j"n°!ı ^n uç peıde. A ^az \ prı\o uır• ad'ı Oviın istaıı bul Devlet Tı.atrosu o a n cuaıı •aıafınaan jarın (, r şamba. per3pmbe 18 Vi na Atatutk Kultur Merke'i O da Tıvit osu nda sprgı ene • A.LI la an un %one tı fci Erkan Kıı ançun ensı lenru Gul Şengezeı ın de <os tum erıııı nazırladıgı \ \ Lu naçarskı n n Ozgurlugu'"' Kavuşturulmuş Don Aısofadlı ıVı bolumlıiA ovunu >a ı n çarşamba cuma 20 30 c j martosı de 15 00 de Atatu^k Ku'tur Me^rvezı Buvuk Sa!onunda sahne\e Retırhvor • BEHTOLT Brecht n sıır ve şarvila'ından aorlenmı1' 'Brecht habare adıı epiK u guama Dos lar Tı.,atro 6U sanatçılar ndan Ze' ha B°rkso\ le Genco Eı^al ın o^jnlarvla cumartesı 18 "O da ^tatuk Kultur Merrtezı Konser Salonunda yer aıa• OBEN Gunev ın va^dıftı ve Istanoul Beledıvesı Şehır T\atrolan ojunculanndan Ned*et Gu\ençın oynavaca frı •Gokvuzunde Bır Xı\ındlı tek kış lık draın c j n a İP 00 v9 cumartpsı 18 30 da •\'atuk Kultur MerKev O da Tı\afrosu nda sahneloni jor • FUGEN Sıpahi taraf n dan d ' mıze çevrlen ve Raı^ Almaçıkın vonettıgı Kwnaz A~ aha*' cuma 16 00 GÖSTEPJ tSTANBLL • 21 31 ma t ' o ı n e ^ : b n oa A a urk Ku u Ve *ez roe OLzeneieı <t'oca G^r er » ce ce ea nde i j l l n s » er \e n e ted r Yarın 18 30 Sı ıadan B r Yaşart > >oı G/cngyos^v B Kcbo^ çarsamba 13 30 «Cok Aha Br Gece Von Ko o / Ma<, perşembe 18 30 'Dokuz A, 'Ycı Morta fv esiO'os curıa 18 30 Tuhof B Ro Yon Po Sancori • TURK S nematPK Deı ea m t u hoftaKi pronrai 1 ! sov e be r eı "i •;' Bugjn 15 C0 <'AesterD atte> 19 00 Vc ı yarın 15 00 Kav p Cei 19 00 "Ka p Cernef çarşam ba15 00 «Kav p Cennet 19 00 • SneK Av aTic persembe 15 00 ı jVe«terp ctte 19 00 «Sn«k A lana cuma 15 00 «Yo u» 19 00 «V.esterp ct'e cumartesi 10 00 Cocuk ' T en 14 00 S npk A\lama» pazcr 14 00 «V' esterp otte» • KURCU fotoc a'la' n Haydar Volkan rruz g Aslıhan Vo kan lener < ve bc^ı o c ' g ı Mus tafa Caycık n gercekleş' d a ve Lebrız Volkon n da katk sı buluran tDogurrıo 1» bas ' Iı muz k ı © senkron ze e e ı sel mL'*ıvz/on dıa aos'er sı pazar 20 30 da Atatj < Kul'ur Me <ezı nde yap locak • TERAKKI Va<' Şlşll Terak kl Lısesı m kuruluşunun 100 yılırda S Şl Terakk den vet ş m ş yone "ien ola ak Ha'it Re flğ n Turk top!J r nurr)a<ı kt! y değ s n m e v er n yais tan «Horemde Dort Kadın» adlı f I ml b j g n 18 30 da okulun sa lonurda goste' 'ecek Gosterıden once Turk topluTiunjn kul tur değış T I konulu bır de soy teşl duzenlenmıştlr SERGI IST\NBUL • MEHMET Pesen n Kapodok VQ konjsundakı Ih Koy Duaun lerı konusurda da dorduncu dı z s nden o uşan 26 \> şısel 6ergısı 12 msan tor h ne dek fv'oda Avüin CL,aıal Sanat Ga er sı nde yer alacak 198 yılında Istanbul Dev et Gutel Sanat ar Akaderr sı n bıt ren sanatcı oa ha sonraKi v ı arao ,ur\ dış nda D cof ı »c P rc9İPme<=r de bulunTL; "977 y I nda da Haydapasa L ses res m ogretmenı o arck emek1 ve ayrılrı ştır Saı atc sergıs /le Igı ı olarak <Res mle Te cenk olarak yere saıa'larson rın^atur ve rokışlar \er cl yor» demektsdr • KIZILTOPRAK Sanat Galerısı n n acı 19i nPdeniyle 24 mart12 nıson tarııerı arosındrj r u zen enen Knd koylu Sanatcı ar Karma Res11 Sergısı nae Hay r An Boter Cafer Nımel Ber dan Sadcn Bezey ş Pertev Bo,ar Ad I Dogancav Nermın Pu ra Numan Pura Holuk Tezonar VP Ceia Utnıen >er alma<talar • Nun lyem Orhnn Peker Ibrah m Balaban Nedırn Gunsur e Nesel G^nal n apıtlarıro er e len g up serc sı c j ı o r tesı guro Ga er Bara' ın M.r u luş taK sa ont,nao acı'acak Ser a <=oi o , n n C I J ıo d^K SJ ru/or • PERTEV Taner n « sta^bu un An t Agsc an Fotogrcf Serg s » bugunden başla/arak D nl *an t o r m e dek Harbıf(e Şehır T /atrosj nda gezıleb lecek • GALATA Sanot Galerıs nde 23 mar f q j r u acılan Muzaffer Akyol res m sergıs 15 nısan pa zar gunune d°k OCIK tutuluyor • ŞASKINBAKKALdakı Tavanarası Sanat Odası ndo u kemızın tcnınms fotoarafcılarından Sarrtı Guner n yapıtları ız'eneb I ^or • NIYAZI ToMoprakın res m spraısı Toks m Sanat Galensı n de ac Idı Mocar fılm «Tuhaf Bır Robdpn bir bo'urr) • BALMJ M CUdTK IPGS^ S rena 1J Eıij* Usu u p ca'a rı şo. ea Bugun 16 C0 Pcs 'a A'cba^ıi ' > on Jo~n Fc a O n J o m Wayne Johı Crr oıjne C arm T e/o 10 00 < K nn Ko"T» < v on M Co^ier n E B S noedscck Oyn Fa VVra Robe t Arms onc' cu martesı 16 00 < 3 şı Kcpeo <Ycn Jean Re n o r Ovı M r hel Sın.on Jan e Ma eze Geor qes F o n e n ' l 19 00 Ko bo an Cemef» fYon Abel Cance Ovn K' Presle F C c e/> F m erın tuTiu de Ing i zc9 f ol \ oz I dır • KONUCU Juan Cor o= Org' ! n n roTion ndan oktarı an Car o rJ• Ca r o run vonnl'g 1977 ı o ,an yopıt fBu G°cs lcın» ' Pe' Ouesta NoUe> a l ı fı rı carşanba 18 C0 ve 21 C0 de Adalbefo Ma r ıa Merl Pa oıo Bonacelll ve W ,nv Bpr ger n oyunlany a ca'şarrba 1830 ve 2100de ital,an K J tur Merkez ıde o>rıJQb loreK • J RENOIR n ^onett gı 1931 ,ap n ı «Dışı Kopek» \ar n '6 00 pe şerbc 2100de A Gan^e tarafınaan 1933 y ırda ,one en «Kayıp Cenrei» rol t TI sa carş^nba 19 00 ja Fran»ız K^ltur fv*erkezı nde ız aneb I" Dun>acBuniu <CP \Z\ HORbE) şımd1 TurM\ r de / ^ M 5ta=;e rı nın «Krls Knbllesi Avcıları» ad fı nl«=r n o! ^ rbgu «Kanada Fılmleri Festı valı» v = cuma lîSO^n dn < Jacques R P C er " «Eduar ve Karolın» er a lyor IZMIR • MARGUERİTA ıojıc9narın Bolt >\jm ıç savaşı uzerıne ta rhı roman ndan be,az perde/e uyar anan ve Vo ker Schlor do ff bı yonettıgı 1976 y !ı va pım «Son Kurşun» adlı fı rı va nn 20 30 da Frans z Kultur Mer kezı nds Iz eneb lecek. müBt BU AFTA. ftenkli Orijinal • AVLSTJR/A Baş<on=;oos luqj Ku !ur O's nde \or n i8 0 0 i e djzenlenen «Tele/iz von Akşamı»ndo Johann Nest o/ un «Lumpazrvagabuns» ovurj'Lın reiKİı 86 da. KOIK f I m g^^ter lecek ANK\RA • TURK Fron=ız Ku t u ' Derr ° g i " n procrcmında bugun Cirıston Jaque n n Agı! Kavıpiort» carşarn bo 15 30 da «Havacılık Tarıhl IV», 1P30ca «Kumdan Saray», «Blr Zafer Uzerıne», «Bloke», ızıvırr • IZM T Smenatek De'rog n n cuma 19 30 curpartesl 18 15 / 21 15 te duzenled gı «Yaşosın 1 Mayıs» başlıklı top lu goster de bu kez «Guneş Savkımakta Fabnkoda Tarla da, 1 Mayısta» le «Izmlt Beledlyesınde Gr»v Var» ad ı f Im lere ysr verı ecek Boylesıne 'Kj'^ç l e ajzel kızları bır arada gormsd'nı; 18YAŞIND\NKLÇIJKLLRGOREMEİ OSMANBLY *GAZI (Yoyın Aıans 79 3) 2584 •üri K ılnır Merkezı Oda Tivatr^su nda izlenebılir BULMACA SOLRAN SAĞA 1 g r ucoöm ucuştn nlm ş olduğu yolun y^ksekI Aİerını e c lerle gösterrreve yarnr basınc olcer 2 Btrının kotu br durumo duş mesı dı egını cnnljnden ge c rm°k va da b j dı eg a c !ca soylsTiek beddua etme1. 3 Ter<;ı n^rı zaman r rrdo oluşmuş Ka'manlar n kavcrck yan yana qelmesı ne yol acan yer çat agı Avrupa da b r ırk 4 Ellerinl b r seve ya da bırbırlne SLrtnek 5 Tersl yagsız peyn r Gerni barınoâı 6 Gel r a tıren yapı 7 Yer rrendven doıres n n kırk mılyonda bırı olo rak kabul ed len temel u c zunıuK otcu u b nmı An lam yuklpt Isn şey b o llı ık 8 Kobuğj oyıklonTinmıs p rınc 9 Aynı odı taş yan ağocn kurutulmuş yoprak lonndan e de eriılen soc ve ellprl boyamakta kullanılon toz M°roz! nnlando kur nazl ğo ckiı e ?ıe/en kcla/hkli o dTtılob Ipn YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Organ dokulanndakl kınvaso oiaylan ınre'eyen kım\a kolu 2 Bır şeyın e den ela gecmesı ya da blr şey eiaen p e vererek ak torrpa vpya vapurlarda b j bıcımae taşına ışı ıcm boraalardo kurulan basanak ı iske 9 3 Ha>tanede, hastan n yan nda ka'an ona arkadoşlık eden kımse an lamındo eskı d Ide bır soz 4 Bır sayı Aynı katara baalanrrış bır /a da b r<ac lokomot f tarofındon ÇP^I len vagon ar dlzısı 5 Ter sı Tiacnezyurm.n s mgpsı B r renk Gozde sarı/o calan kestan© rergı 6 D= le' n o'an devlet ymetımınce olan senlı benll ol mayan c ddl 7 B rının çucsu? veya borcsuz oldu au yarg sına vormo temıze cıkarma Dumanın dpğd Öı verde bırnk' âı karo !eke 5 Eckı <:n a"1"! bır kav m ESK dıke yapnıo yapt r 23456789 KÜÇÜMEN C*LÛ HASLET SOVOZ AlYfi SINEMA ISTANBUL • AHLAKSIZ (La Part Du Feu) Onemsız Fronsız yonetmen E'ıenne Pener Frans z top lununjn yukssk katla'indo ş adatıların T ve polı*ıkacılcrın karıştığt vo sjzluklara curuTe lere deq ren ılgınc bır *ılm yonetmış Mıchel Pıccol Claudn Cardınale Ja^k Perrın n o/jnlorıylo ^ar^, ı • PAZAR GUNU ATEŞI ( f i m . rfcon Fever) Un u «Curcrtss G°ces A*e^ T I I pgerc«kJrı^n Travo !a v be^ler en ışte s ze b r oıger ıdı<=co» f ! T I Italyan vcpiTi fıl^ce b r «Travolta» bpnzen \e boı bol dısco muz (5ı vrr Mera<l \ar na . Emsk Ko nak) c rra o d j ' m a 9 Yabonl hayvan vurmo ve t'jtTia Işl ly n tPİ <>e tan nma dur u r ı j un DÜNKU BULMACAN1N CÖZÜMU SOLDAN SAĞAı 1 Bıberıye 2 Otonnm «A 3 C n Te ek 4 LnoK Cora 5 Ra A em 6 Ano Boy 7 Ayvaz Ala 8 tO V e g 9 tsaR. Os YUKARIDAN AŞAĞIYA1 Bocurgat 2 Itlna yoT 3 Bono Av 4 En Kanava 5 Rot La?er £ Imece 7 Lum bnqo 3 Eser olıS 9 AKasya GARTH MAÎHIK5TORH İMZA GÜNÜ ISTANBUL • SELIM ILERİ s^n ç kan «Ö u n l i ş k l e r » ad ı romanıy!a «Cagdaşl k So unları» «Des tan Goiuller, <fer Gecs Bod ruırn «Dostlukıarın Son G J nu»rj b j g j n Haiim Uqurlu «Kon Su Kesncp» «Zam arm n * «Tjr< = Dp=*nn» «Gok A ra» ve «Deqış r > baslı< 1 k taD •annı cuma 15 00 19 00 arası N saıtaşı rdnkı Akademı Kı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog