Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 26 MART 1979 I E D İ SEDAT ERGÎN ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Turkıye, Iran vo Paklstan arasında 19b<l yılıncla kurulan oncak bugune değln beklonen etkinllgı gosteremeyen kalkınma ıçln Bolgesel Işbirlığı Örgutu nun (RCD) ozelllkle Cento'ııun dağılmasın dan sonra yenı bır yon kazandığı, RCD oçısmdan yenl blr doneme glnldığl dlplornotlk cevrelerde Ifade edilmektotlır Ankara'dakl dlplomatlk çevreler, «Orgut uyesl uç ulkenın de RCD'nın fluçlendlrUmesl konusunda genel bır gbruş blrllğl lcinde oiduklarını» belırtrnekle, «Ancak bu Irado beyanlarının yalnızca sozde kalmaması gerektlğinl» bellrtmektedlrler. «Her uc ulkanln yararına olacak duzenlemslerln kı•a surede gerçekleştlrilmeel yolunda ortak çaba «arfedllmesl gereğlne» değınen bu covrelore gore «Onemll olan karşılıklı olan bu Isteklerm eomutlaştırılması ve en kısa zamanda sonuç alınabllmesidlr » Aynı kaynaklar, «Turklye'nln RCD cerçeveslnde Iran ve Poklstan lle Işblrlıgıne acık olduğunu» da vurgulamakta, şu goruşlerl belirtmektedır. «RCD çerçeveslnde ekono mlk ve tıcarl llişkller bugune kadar fazla sonuc vericl olmamıştır. Bu ulkeler arasındakl tlcarl llişkilerin toplam tlcoret hacımlerl Içınde çok kuCuk oranlarda, gercekleşmesl buna ornek olarak gosterlleblllr. Oysa bu bolge ulkelorl arasındakl ekonomlk Isblrllğl ve tlcarl llişkilerin daha önemII sonuçlar vermesl gereklyor. Bu nedenle blran önca somut sonuçlar alacak şekllde glrışımlerln başlatılması gereklldır. Bundan sonrakl aşamada örgutun gcrekli şekllde organlzo cdılmesl, sekreteryanın Işlevsel olacok blr yapıya kavuşturulması gerckll gorulmektedlr * Ölü bir kuruluş olan RCD'yi canlandırmak için çalışmalara başlandı İRAN'IN TUTUMU Aynı kaynaklar, Iran'ın tutumu konusunda da. bu ulke deki yonetım degış.klıgındon so.ıra dış ılışkılerın genel olarak baştan ele alınırl'en RCD' nln guc'endırılmesı konusundo olumlu bır tavır takınmasına dıKkatı çekmektedlrler Dışışlerl Bakanlığı i ı n Ost duzeydekl bır >etkılısl RCD'nın genışletllmesl konusunda da «Turklye llke olaraV buna kar f i deglldlr» domıştır RCD'nln yaz başındn Poklstan'da yapılrrası bekıenen 22 donem Bakanlar Kon^eyı toplantısına, orgutün gurlendlrılmesı ve ışbırlıgının hızlandmlması acısından önemll kararla rın alınablleceğı blr toplantı go zuyle bakılmaktnriır Örgute uyo uc ulkenln de bundan sonrakl aşamada RCD' nın guclendlrllnıosl gereğlna ışaret etmelorl, dıkkotlerın bu «qellşmemış çocuğun» uzerln do loplanmasına yo'ocmıştır Yaklaşık 15 vıllık br qecrcvsl olan RCD'nln ılk 'emeHerl nısan 1%4'te yapılan CF.NTO Bakanlar Konseyı toplantısı sı rasında Iran, Paklstan ve Turk Dışışlerl Bakanlan ta'afındın otılmıştır Dışışlerl Bakanlan arasındakl lemaslar ^urduru' muş vo 6 temmuz 19"4 tarihil orlak bıldırı ıle uclu korar din ya kamuoyuna açıklanmışt" Ortak bıldınde. «Ekonomlk, tek nlk v» kulturel alanlardo uç ulke arasında halen Ttevcut c lan Işblrliğlnln daha da artırıl maıı gerektlgl yolundakl ortak Inanç» Ifado «dılmlştır Darn da ılglncı, «Bölge planlamnsı konusunda uluslararası Isblrlıglnln gellştirllmesl Içln CENTO çercevetl dışında genls oir Işbırlıgl alonının mevcut oldu gu sonucuna varılmıştır.» de ıııleıok orgutun ışlevı 10 deâ' gışık bır boyut getırılmıştlr Or tak blldırmın yayımlanmasın d a i 15 qun sonra da Fakistan Dovlet Başkanı Eyup Hon l ı a ı Başbnkonı Hasan Alı Mansu' ve Başbakan Ismot Inonu n tonrnıl dakl blr zırve topinnn sında bıtcıraya gelerek al nan kornnan onaylamışlri'l'r RCD NEDEN GELİŞMEDİ RCD nın dogmosımla ıtıcı gu cu oluşturan elkenler hcılcn ge cerlıllğınl korunmakla blrlıkte, goçen 15 yıllık suıe ıcinde bu orgutten beHenen gelışmelor snglanamamış vo RCO'ye «ölu» bır kuruluş gozuyle bcıkılmıştır Bu durumun ortaya cıkmasına yolaçan nedenlerm başında "Iran'ın RCD'yl ağırcian alışı» gosterılmoktedır Dıplomatık goz lomcılere goıe «Uyelarden b rlnln isl ağirdan alması lle orgut gellşme olanakları zayıf olarak doğmuştur Önemll petrol gellrlne sahlp olan Iran'ın gereken onoml vermomesl orgutun başarılı olamamasında etkon olmuştur Bıına korsılık, ta raflar ccşıtll nedonlerle RCD' nın Icinde bu'ıınduiju dııruma goz yıımmu'Iar, ancak yıne de orgutun yaşatılması goruşunu korumuşlardır İran'dakl yenl yo netımln getırdtğı yaklaşımla bu engel şu an icin ortadon kalk rnış goztıkmektedır » İZMIK ANDIASMASI RCD herhangı bır acılırn sag layama/ken Turk Hu'u mptırun gırlsımı lle 2122 nısan 1976 tarlhlcrmde uc ulkenın devlet baş>kcnları Izmır da toplanarak. BUGÜNEDEKOLUMSUZ BİRTUTUM İZLEYEN İRAN'IN, YÖNETİM DEĞİŞİKÜĞI NEDENİYLE RCD'NİN İŞLERUK KAZANMASINA BUNDAN BÖYLE KATKIDA BULUNABİLECEGİ BELİRTİLİYOR c | anbarabulisi kez alkışlandı Gruptan bınnrı alkış şu sozler uzetıne yukseldı «Bıldlğınız aıbl Turkıye'ye dıs yordım «aglama bakıı.ından dostlanmız a osında yenı bazı glrlşlmler var Ann bu gırişımlerın ne ol cuce sonuc verere^ını cılmı yoru? ve artık buıılora unıut toğlamayı da dogru bulmuyoruz Onun lcln oncelıkle kendı ıılusal gucumuze daycınon eronoırıiyı guclendırme pıogıamının tek kurtuluş yolu olduğunu duşünüyoru7 > Ecevit'in Iklncl kez alkış topladığı sozler de Demirel'e cevaptı «Devaluasyon yapılıp yapılmayacağına e^kı Başbo kaniar neğll, b j g ınku Daşbakan vo eskl h'jkuiıetler da öıl bucjunkü huKumet karar verır Oevaluas/on yapılma yaraktır» Bu alkışlor blze görn İMF ve devaluasyon konusunda CHP qıırubunun gorüşlerlnl yetermce acıklıyordu. Ecevit'in alkışlandığı sözler Carşamba gunu Ecevıt CHP ortak gurubunda «Ekonomıyı guclendırıne programını» acıklarkon CHP'lı Mılleıvekılı ve Senatoıler cok buyjk bır ılgı ıle dınledıler deneme/' Hatta Ecevıt konuşma^ına başladiöinda g up s.alonu oldukca boştu sonra yavaş yavaş kaıabalıklaşıi Her zaman grup konuşmalarında alkışlarla sık sık sozu kesılen Ecevıt bu kez uc saate yakın suren konuş ması boyunco sadece ıkl yenı bolifbel çjLreksınmelerın ışıgında orgulun nmnclarını ca lısma blctmını ve bunyesal orgj'Jcinıasını kuTcıyncak bır anrl osmnnın ımzalanmasını ko rcırlaştırmışlartJır Izmır Andlaş masınm akderlılmesınde «Islemeyon orgutun tnkvlye edllmesl vo lıizlandırılmas'ı dıışuncesl» elken o'muçtur Nıte ım «Yok dıgerının pazarlarınn daha serbestçe glrmeyı saglayarak uye devlotler arasında tıcaretl genişletınpk Surokll ekonomlk bü yumenın koşullarını her uye dev lette gelıştırmek, qollşme hallndekl ulkelcrln tıcaret hadlerlnl olumsu' yonde etkıleyen adoletsız ticarot polltıkalarını bertaraf etmeye qoyrot elmekı qıbı at^ırlık verılen noktalor bu du^ıınceyı yan^ıtmaktadır Bunn karşın Izmır Andlaşmcibi ıle de orgutlo tasarlatıan gelışrne 'lüfjluııanıamış bugune kadar andlavnunın uygulanıa,u tlokulmesl ıcın htrhangl bır üdun alılrnarnıştır Aksıne orrjut gıderek daha da hareketsı?ıe ,mıştır Izmır Andlaşmosı aradon uc /ıl goctıkten son.n anook gectifjımız ay taraflarca met lıslerdc onaylanarok yururlu ge f|ırı ı)ı|nıı<'lır BlÇIMSCL YON R'JO nın buqt/ne kadar olan etkınlıklcrınde daha cok blcımsel yonun acjırlık toş,ıdıqı ılk ba kıç'a qo?e oorprnnktadır Orneğın orgutun en onem'l bır karar verme organı olon Bakanlar Konseyı toplantıları bır formalıîe olına ozcllığınl aşomam stır Koiseyürn k r o blr suro once toplonan Pianlama Kom'tpsı blr yıllık calışmaiarı degerlenrlırmektn ve bır rapor hoI nde Dışış'on Bakanlorıno sun mnkladır Ortok bıldırıye Bakan lar Kon^f/ı toplontısından on re I c5in bıcım vorılmeKte bakanlor da bıramya geldıklerlnde onceclen ha/ırlanan konuşma metınlerını okuyarak susıü ıfadâlerle RCD nın onernını helırtmckto guclendırılmesl gereklıglnı söylemektfdırler Yarım gun bıle surmeyen toplantılar dığer formalıtelerın de ta mcımlanmasıyla sona ermektedır SERBEST TİCARET Izmır Andlaşmasıylo kararo baglanan en onemll konulardan bın de sgrbest tıcaret bolgelerınln kurulmasıdır Bu konuda ımzalanan protokolde «Bolge lcmde tedrıcl bıclmde tanfe edlcl lcl ve dışı engellerl uzaltıp bunlnrın 10 yıllık blr devre Icinde ortadan kaldırılması amacıyla üye devletlerln blr 6erbest mubadele bolgesi kurmaları öngorülmektedır Ancak bu konuda da Turklye'nln AET lle olan llışkllerlnden dolayı ba 7i guclüklerln bulunduğu haber verilmektedlr. izmır andlaşmasında ana Isblrlıgl konuları şoyle sıralonmaktadır «Sanayl Işblrllğl, bolgesel pozara dayalı ortak teşebbuslorln kurulması ve sanayller arasındo Işblrllğl lle parço uretlminln Ihtısasloşma yoluyla gerçeklestlrllmosı, ortak teşebbuslerln ürunlerlnln bolge Içlnde daha genls blr sekilde mubadelesinln sağlanması, ortak sanayl teşeb buslerinln kurulusunun bolgesel duzeyde ekonomik olabllecek, sanayl dallarına ozelllkle teşvlk edlmcsı, sanayı maddelerinln uretım ve mubadelesin.de blrbırinl tamamlamasının sağlanabflmesl lcln ticaret ve sanayıde ortak blr yaklaşıma gldllmcsl, ozcl sektorun katılması ile bu anlaşmanın amaçlarına hlzmet edecek pro|elerln başlatılması, gellştlrllmesl ve finansmanı lcln blr RCD Yatırım ve Kalkınma Bankası kurulması.» 79'A UMUTLA BAKILIYOR Gectığlmlz yıl, RCD ocısından bır duraklama dönernı olarak nıteiendlrılmektedır Bundo buyuk olcude iran'dakl gellşmeler rol oynamıştır Ancak Ankara'dakl yetkılller, 1979'un orgütun gelecegl acısından önem II blr yıl olarak gececeglnl bellrtmekte, RCD'nın güclendırllmeslne olan umutlarını Ifade etmektedlrler. i İbrahim i Şeref kim? ! | 1 Turan Güneş'in hedıyesi Meclıs Başkanı Cahtt Karakas. mılletveklllerlno hoş görunüp kasım ayında yınelenecek başkanlık secımlorınde yenlden secUebılmek lcln olnıadık careler duşunuyor Son olarak da tum mllletveklllerlne parasız bır Anayasa kltabı dağıt maya boşladı Bu mavl kaplı Anaya8alann uzerlnde ds mılletveklllerlnln Islmlerl yoldızlı harflerle yazılmış. Turan Güneş, kendislne armağan edılen Anayasayı aldı. Bır süre evlrıp cevırdl Daha sonra gazeteslndekl koşesınde sık sık kondislne hucum eden Uğur Mumcu II» karşılaşiı kulıste Karşılıklı takılmalar oldu y ne aralarında Daha sonra Guneş Mumcu ya dostluk ve barıs Istoklerınm blr gosterlsı olarak ellndokl Anayasayı armağan ettl Bokalım bu Anayasa armaflanı ıle Mumcu Guneş catışması sona orecek mı? ı [ ı [ [ ı 1 ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Derler kı ozel sektorun yurt dışından araba lastlğı dışalımı ışını yurt tlıvında yuruten Ibrahım Şercf adında bır kışıdır Lastlk Işlnden bazı gazete patronlarının fırmalarının da katıldığı fırmaların tatlı kflrlar sagladıgı anlatılırken. bu ışlerln dış komlsvonculuğunu surduren ibrahim Şe ref'ln de yuzde 50 «pay» aldığı soylenlr ibrahlrn Şeref devamlı yurt dışında oturan bır klsl olduğundan Işlerını Turkıye'dekl bazı temsllcllerlnln yurultuğü de söylenlyor İbrahim Şsref Bey Işlerinl yurt dıçında blr Cenevre bankası olan Trade Develope Bank orocılığı lle surduruyormuş Bu glbı totlı kârıarın arkasmda bulunduğu soylenon «ibrahim Şeref Bey klmdlr» derslnız Vallohı onun da Şellefyan oldugu soylenıyor Blz bllemeylz. Bllenler acıklama yapsın < ı ' J ı I ] ı ı 1. İSTANBUL ULUSLARARASI ÇOCUK KİTAPLARI FUARI BUGÜN ACILIYOR Istanbul Haber Servlsl Turk Kutuphanecllor Derneğl İ3 tonbul Şubesl'nın 26 mart 26 nısan larıhlerl arasında duzcnlcdıgı «1. İstanbul Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı» bugun saat 10 00'da Ataturk Kuıuphanesı'nde acılacaktır. Acılışı Kultur Bakanı Doc Dr A Taner Kıçlalı v» Istanbul Belcdıye Başkanı Aytekln Kotıl tarafınrlon yapılacak oInn Fuara 25 ulkenın cocuk kltnpları lle katılacakları, 25 yerll yayınevlnın de cocuk yopıtlarını serglleyeceğl bıldırılmıçtlr Fuar "îüreslnca 10 Olkedsn qelon yazar vo pedagoglar «Çocuk ve Kltcp» konubunda duzonlenen sempozyumda tartıçacaklor, bu arada sergilsnen yerll kltapların Indırlmll satışını yapacak blr ds reyon kurulacaktır, Öte yandan 15. Kütüphane Haftası salı günu bıj'oyacaktır. 1 nlson'a kadar surocok hafta süroslnco duzenlenecek ceşltll toplantılarda, kütuphan» ve kutuphaneclllk sorunları dlle getlrllecektlr. Bu arada semlnerler duzenlenecek, sergller acılacaktır. 1964 yılındo Ilk kütüphane Hattasını başlatan Turk Kutuphanecıler Derneğı Genel Merkezi bugun saot 10 30 da Yenl Sahne'de bir toren djzenlenmıştır Kultür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı lls bakanhk yetkilllerlnln katılacakları bıldlrllen torende. Turk Kutuphanecller Derneğı Genel Boçkanı Dr Nec meddın Seteroğlu, Kultur Bakanlığı Kutuphaneler Genel Mudüru Doc Dr özer Soysal ve Uluslararası Çocuk Yılı Türkiye Mllll Komıtesl Koordlnatörlüâü Gensl Sokreterl Dr. Sema Kut blrer konuşma yapacak, ayrıca DTCF kutuphaneclllk bolumunü bltlrıp «Emlly Deon» ve «Sema Göksol odullerlnl kazananlora ödullerl verılecektır Öte yandan, Yazı Devrlmlnln 50 Yıldonumu c'olayısıyla «Harf Devrlml ve Kutuphaneclllğlmize Etkllerl» konulu bır acık oturum düzenlenmlştır. Varın soot 15 00'de Turk Tarlh Kurumu Konferans Salonunda yapılacak acık oturuma IsmaII Arar, Dr Mu|gan Cumbur, Saml N özerdım ve Ismet Parmaksızoâlu konuşacaktır. Carşamba ve perşembe gunIsrl verllecek blrer konferanstan sonra 30 mart cuma gunu saat 15 00 te Topıak Mahsullerı Ofi3i konferans salonunda Uluslarara8i Cocuk Yılı dolayısıyla «Çocuk, kltap, kutuphane illşkllerl» konulu blr acık oturum yapılacaktır. Bu acıkotururrda Prof Dr Osman T'":OY. Prof Dr Nıhat Nırun. Prof Dr Nprıman Samurcay ve Dr Nıluler Tunrsr göruş lerınl acıklayacaklardır. Yaramazlıktan ağırbaşlıhğa izmır MılletveMl Suleyman Genc. bır zamanlar CHP'nln yaramaz cocugu» olarak adlandırılıraı Son delege seclmlerınde Izmır'de Ganc'm eklbınden delege secımlnı kazanan mo halleler ozelllkle Merkez il uede ve II ı'onetlnıı nde «tır panlonmıe» durumda Karşı rkıp, Suleynan Gonc'ln arkadaşlannın kazandığı mahallelerde "leleqe seclmlerını akla gelmeyecek bahane lorle ıptal attırnıış Kuhslorde bu anlatılıyor Bu arada,, kendlsıne «Nlye samata çıkarmıyorsun. Gıt Mıutafa Üstundag lle konus» dıys onerıde bulu nanlar oluyor Suleyman Ganc'ln buna yanıtı cok ıigınc «Blz böyle samatalara başvurmoyı kendlmlze yakış tırmayız Oider calısır karşı •tklpten olan delegc>lerl de bir aure lonra kendlmlz* cevlrırız. Haklı olan kazanır» dlyor Ayrıco delege seclmlerlnl bahane oderek Maclls calış malanna katılmnvan Ankaro'nın 5 mılletveklll lle llgılı genel goruşme onergeslnı do gıuba G«nc getlrdl Bu konuşma ve davranışlar «CHP'nln yaramaz cocugunun» artık polltıkada cocukluktan olgunluk donemlne glrdıglnı gosterlyor. 'ONE MAN SH0W,, Demlrel hükOmetln aldığı tedblrlere hucum pd°rken dovızlı askerlık ıle llgıll Olarak dn şoyin koııuştu «Satışn cıkarılmamış blr askerlık kulmışiı AsKpriıkten kurtulmakta ne fayda var bunu nnlayamıyorum Herkes yapsın askorılglnl hem bu karar eşltllk prenslblne de aykırıdır» Bu sozlerl Demırel'ln ağzından duyanlar 40 yaşındo askerlığını DPT'cıe yapan b r Suleyman Demirel'l ve askerllğlnl Izmlr Eles Otelınde tamamlayan Yahya Demırel'l duşunup bıyık altından gülmekten kendılerını alo madılor ANKARA (A A ) Başbakan Yuraımcısı Faruk Sukan, Ankaıa nın hava kırlllığı lle mü cadela konusunda alı r an onlomlerın yararlarının gorulmeye bav.landıoını. havadakı duman oranının blr oncekı kışa oranla, bu yıl yu/de 36 5 oranında azaldığını acıklamıştır. Sukân'ın dün duzenledıği batın toplantısında, bır gazeteclnın lıuva kıılılığı ılo nıucadela konusuna ılışkın 8orusunu yanıtlarken verdığl bılgıyo gore, 1977 kışında Ankara havasının bır melrekupunde 360 mıkrugram kukurt dloksıt ve otekl kanseroıen zehırll elementler bulunduğu saptanmıştır Alınan onlemlerle. Dunya Saglık Teşkılâtının bellrledığl normun 2 5 kat fazlası olan 360 mlkrog ramlık zehırll artık oranı, 236 nııkrogram'a duşurulmuştur. DAHA TEMİZ HAVALI BIR ANKARA «Alınan onlemlerle, bu yıl da tenılz havalı blr Ankara'do yaşanılacagınıı bıldıren Sukan, «Başkent havasını başta Fuel Oll olmak uzere vasıfsız komur ve yuzde 5 oranında da ot&kl etmenlerin klrlettığıni» belirtmlştır. SUKAN: "ALINAN ONLEMLERLE ANKARA HAVASINDAKİ DUMAN ORANI YÜZDE 36,5 AZALDI,, Ankara'da blr yılda 600 bln toıı Fuel Oıl kullanıldıöına dıkkatı ceken Sükan, bu yakıim her yıı Ankara havasma 24 bın ton kukurt dloksıt attığını bıldırmıştır. Komur kullanımmın yılda blr mllyon 200 bln tonu bııldugunu da anlatan Başbokan Yardımcısı Sukan, ıvasılsız komurden cıkan zararlı artıklarla bırllkte, Ankara havasına her yıl 4050 bın ton dolayında kukurt dloksıt ve ötekı zararlı midrlolerln karıştığını» söylemlştır. Bu yıl başta devlet kurulusları olmok uzore. ener|l tasarrufu programı cercevesınde, Fuol Oıl ka7anlarının komur'o donuşturuleceğlnl hatırlatan Sü kan, Ankara'dakl vasıflı kömur kullanım oranının da ortırılacağını, bıınun onumuzdekl kı?, havanın daha temız olmasına yol açacagını bellrtmıştır. DUMANSIZ YAKIT PROJESİ Hava klrllllğlnl ölcme clhaz larmın sayısını blr'den 7'ye yuk se'ttlklerınl de anlatan Sukan, «Dumansız yakıt üretlrrrt konusunda Dunya Bankası lle onlaşmoya vanldığını, bu kurulueun, pro|e lcın ılk aşamada 4 mılyon kolar krodl sağlayacağını» söylemlştlr. Sukan, tAnkara'nın hava klrlılığl ve cevre 6orunlarını kökundon co/umlemek lcln, uzun vadell onlom olarak Beypazarı ve Nalhhan llntlylennden gaz elcls ederek, merkezl ısıtma 6i3temıne qecılmesınln du^unulduğunu» de kaydetmıştır. Demirel. son ıHalka acık bosm toplantısunı AP Gnnel Merkezlnde riuzenledı Basın toplantısında basından cok AP ıierı gelenlerl lle AP Kadın Kollarının susiu bayan lan ve bazı AP'll secnenlpr buiunuyoıdu Tüm basın toplanttlarında Demırel'ın ıkl yanma en revacto olan yardımcılnrı dlzıldlğl haldo bu kez kursude tek başına oturmuştu. Basın toplantısı do blr kıslnın yaptıgı gösterl anlamında kullanılan «6ne mon show» havasında gectl Dcmırel. esprıleri kendlne özgO mantıa.ı ve konuşması He salonda bulunanlorı kahkahadan kırdı geclrdl I OKUR MEKTUPLARI TRT'nin haber sıralaması TRT'nln hober yayınları (ozelllkle 1100 ve 20 30) Radyo ve Televızyonda değışık ve uyumsuz bır sıralamaya gore duzenitımneK tedlr. Dlkkatll bır Izleylcl olmaya gerek yok tuı. Yurttaşlar bunu ocıksecık goruyorlar ve eleştırıyorlar, TRT'cıior duymasalar b le Blzım buradakl eleştlrlmlz, hober değerl tosımayan dana verınde blr halK do/ırrıy le ınclr csklrdeglnl doldurmayan haberlp rın. haber dıye yayımlanması anlamında değıldlr. O, ayrı eleştirlden de ote blr sarundur. Radyo ve TV'de haber sıralamasının hangl ölcütlere uyularak duzenlendığlni ei bette bilmıyoruz Bıze göre, bu tur blr duzenıtme (sıralama) blr «gazetecllikı ya da ken d.ne ozgu bır «uzmanlık» ışıdır. Ancak. Rodyo ve TV'den Haber Bültonlerlnl Izleyen vurttaşlann «;ozü edllen Sıralamoları kendı acılanndan eleştlrdlklerl, sık sık «Olur mu boyle?» dıye soylendıklerl de he&abc katılmalı gerekıvorsa anketler cuifcnlenmelldır. Bu konuda önemll sayılan bır Ikl ornok vermokle yetınelırr: Cumhurbaşkanı ıle I n i ı habprlerln blrlncl sırado olmnsı ger« kırken zaman zoman buna uyulmadıflı ve daha sonraki haberler arasında veriidifli goruımektodlr Bu, buyük blr yanılgıdır. Cumhurbaşkanı devletımlzl temsll etmpktadu hangı turde ve anlamda olursa oısun. Cumhurbaşkanı'na lllşkln tüm haberler Ilk sırada yer almalıdır. Bunun habercllık acı& naan özel blr yorumla defllştlrllmesl d u ş j nj'crrez 13 martta TV'nln 20 30 haber yoyınında, Mustala Kemal'ın Harbıye'ye glrlşlyle llgıll bır toren goruntulendl. Harp Okulunda yapılan. ızieyenlerl duygulandıran v» etklloyen bu guzel toren o gunku yayının sonlannu doğru venldı Oncekl sıralarda Ise, blr yığın onemsız, hatta gerekslz İC • dış haberler ve goruntuler yer alıyordu. Hele ABD Başkanı Carter'ın fotoğraf goruntulerlne, torenierde kı konuşmalarıno seslendlrllerek tazlaca «Itlbor» gosterilmektedlr. Ve ekranda kalış surosı de gereglnden çok uzatılmaktadır Yobancılar boylel.. Yerlllerlmlzden kımllerlnın değlşlk poz fotoğraflarıyla blrkac koz, kımiierının uzun ya da kısa 6ürell ekran go runtulerlnın Izleyicller üzerınde olumsuz etkılcr bıraktığı da bllinmelıdır. Kucuk ve ayrıntılara yonellk gibl gorun»n bu onemll noktalara TRT yetkllllerlnırı eğıloceğinl umarız KEMAL ÜSTÖN İSTANEUL YABANCI FİRMALARIN TÜRKİYE'DE HAMMADDE YAPIMINI ÖNGÖREN KARARNAME YAYINLANDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1974 yılından berı gundemde bulunan ve ycbancı seımayell llac fırmalarının hammaddö yapımını Turkıye' de gerçekleştlrmeslnl ongoren «llac Çerçevo Kararnamesl» on cekl gun Resml gazetede yayımlanarak yururluğe glrmıştlr Ecevıt hükümetl'nln aldığı «en onemll kararlardan bın» o larak nılelenen yenl ılac karar namesl yabancı sermayell llac fırmalarının kârlarını dışalımlar yoluyla yurt dışına transfer et melerlnl «bsllı blr oronda» onlemektodlr Kararnameye gore, yabancı sermayolı llac tlrmaları üretınılerınde külandık ları hamnıaddelerın yuzde 2b' Inl bundan böyle Tur'<ıyede uretmek zorunda ka'aroklardır. Ayrıca, üretlmleı ınln satış rteöerl uzerinden yuzde 15 Inl da dışarıya satmak zorunda kalacaklurclır llacla llglll anılan korarname lcln 1974 yılında CHP • MSP donemınde hazırlıklaro boşlan mış, kararnams 6on oşamasına geldlğlnde hukümet deglşmıştlr. 1975 yılında slyosal bas kılarla bırıncl ve Iklncl MC hü kümetlerl kararnamayl yayırrvla makton vazgecmışler ve konu uzun sure uzerlnde onomla du rulan, tartışılan bır nale gelml> tlr Kararnamo nedsnıyle ceşıt II hükumetlerln bakanlan arasındo tartışmalar cıkmı v musteşarlar ve llgıll genel mudurİ6r gorevlerlnden alınmışlardır. ilac hammaddeslnln yüzde 2ü ının yurt ıcinde yapı'mtsı ve uretınıının yuzde 15 ının dışsa tımo ayrılmabı zorunlulugunun yabancı sermayelı llac fırmala rının «kârlarını azaıtıcı blr so ııuc verecegı» bıldırılmektedır. Yabanc ı berrnayell fırmalar bır «gorunur kâr» eld» etmekto, bır de bunun yanında «hom madde dışalımı yoluyıo yuks"k fıyatlar odemekte ve korlarını dışalım yoluyla dışarıya transter etmektedlrler» Fırmaların «asıl ve gorunmez kârı» bu noktada ortaya cıkmakto ve blllnmeyen bu mıktanar «cok yuksek karlara» /ol acmaktartır Knrarname hamrr'addenln yurt lc'nde «belll bır oronda da olsa» yapımını ongorınekte ve yabancı sermayell ılnc fırmala rının «gorunmez kârlannı» duşuk tutmayı amaclamaktadır. CANNON BALL^SPOT UOHT/LA BIONDAJ3aD.SOlND * GECESt ATEŞt Çöp kam/onları hor kullanılıyor arosından zorlayarak soktu. Ve (Yer... Yer Bunu da yer . ) dıyerek, sankl etrafına oğunuyordu Bu arac her holüe demlr varlı ve benzerierını zorloyarak da olsa, toplamak ıcın yapılmaınıştı Bu mukemmel aracların gelecp<lerı bakımından oloyı sıze bıldlrmeyl g6rev sayd'm SAİT ERTEM ANKARA Beyoğlu iA\li:Harb<ye Konak'ta Ajans. 13/J 2Ö71 HEDEF, DEV BİR DENİZ GÜCÜ! TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU IIEDEFE ULAŞABİLİRÎZ. 17/3/1979 cumartesi günu, saat 1145 sıralarında, Aaağı Ayrancı Guvenlik Sokak 3 durakta (Bakkal Durağı) (35 G 742) muvakkot plakolı SEMAT markalı otomatlk cop kamyonunu. yoldan gecerken seyredlyordum Blrden hayretler Icinde kaldım Işcllerden hlrl 200 lıtrelık malum cöp bıdonlaıindan blrlslnl, bu rnükemmel aracın dişlıleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog