Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PARLAMENTODA DİYALOG... Röportaj: ENGİN KARADENİZ •% CHP, AP ve MSP Grup ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) tCezmi»n;n mukaddemesınde (girışinde) Namık Kemal, «16. asırda, Yemen'den kahve ve Amerika'dcn tütün, birbırini müteakip holkın marazı hevesct;na (heves hcretalığına) alılan, biri mayi (sıvı), biri havai (dcman) ıki Sıyah belal ihtiyoç (keyif tiitk'jsu) daha peydah olmağa boşlamıştı» diyor. Zam pakstinln acılmasından scnra sıgara, deterjan, margarın, akaryakıt kuyruklan, kahv» beklentileri suredursun. bütce ordından tsömeslre tatıii» sona eren parlamentoda da yok lama, genscru ve değ:şt:rge onergeleri çıbi engelleme yolları sonucu ciuşan ve bir türlü cıkarılamayan «yasa tasansn. cyosa onerisi» kuyruklarının ; «ak bet1» uzerine söyieştik bu hafto.. Soyieşiye CHP Grup Başkarıvekıli Hayrettin Uysal, AP Grup Başkanvekill Turguî Toker ve MSP Grup Sözcüsü Şener Battal katıldılar, « Sayın Uysol, Belediye Gsllrlsri Yasası Çankaya'dan döndü, vergl yasa tasarısımn 158 maddeden 6 maddeye indirgenmeslnl «icinde dev ener|i bulunan pil» bicimlnde değerlendirivor muhalefet kesirni.. Genel olarak Mecl's cahşmaları ve en gellemeler konusunda diyecekleriniz?» f Belsdlye Getlrlerl Yasasının bir kez daha Meclislerde gfirüşülmesi sorunu l'o karşıkarşiyayrz. Sayın Cumhurbaskanının ladeye neden olon gerekcelerlnl titlzlikle gözden geclrdik. Yetklll kurullarımız Cum lurbaşkanınca Itiraz noktalarını yenlden tetkik edecek. Eğer Sımlar geçerll tse değlştlrme yo unn gldebiürfz. Gecer'l değllse sskl görüşümüzde ısror edeblIrlz» HANGl AMACA HİZMET? Muhalefet Vergl Yasasını enJellemekle ikl amaca ulasmak stlyor. Birlnclsl, bugünkü siyaiol Iktldarı ve kamu yönelimiıl mafl kaynaklardan ycksun bıakmak, hükümetl yatırım olaıaklanndan uzafc tutmak, üreImin düşmeslne, enflasyonun jrtmasına yol acmak.. İkinclsl, »ergl kaçakçilığma el atılmcTiosını sağlamak. Tüm kötü niretll engellemelere karşın, CHP, /ergl Yosa Tasansını Millet Vlecllslnden geçlrmeye ve yürür uk alanına koymaya kararlıiır.ı OtDU BfTTİYE GETİRMEK « Siz ne derslniz sayın T o :er? Meclisler calışacak ve tı:anan yasa tasarısı trafiğl bir ;özume ulaştırılacak mı?» t Gercekte Meclis calışma ı demek, sadece genel kurulurda belli iktidar vs muhalefet Mİn israrla üzerinde durduğu :anunlarm süratle cıkortılması lem«k değildir. Yani belli bir oeayı kısa süre icinda zorlaarok cıkormak değildir. Amaç, nllletveklllerine mümkün oldulu ölçüde yasaya katkıda bujnmalarınm sağlanması olmafdır. Eğer tosarı ve teklifler ollu bittiye aetirilir de tcrtışma •nkanı verilmezse, önergeler likkate alınmazsa, mesele yarlı orgonlarırta gittiği zamon saotlıklar ortaya cıkar. Uygulanadakl tereddütler problemler loğurur. Ben, CHP'II grup başkan ve flf arkadaşlarıma sormuşumlur. Bir yetki kanunu getirdlılz mecllse, demişimdir. Tica et Kanunu gibi, Bankalar Kanu IU gibl on tane temel kanunlar lır bunlar... Arttırma, eksiltme, rıale Kanunu gibi... Hükümete :anun gücünde kararname çı;artma yetkisi verelim dadiniz. 5lz dedik ki. hükümet hangi de jişikllkferl yapmak istiyorsa, >u değişiklikleri getlrin, tasarı )larak görüşelim. doğrudan ta>arı olarak cıkaralım yopılacok ieğişikliği... YETKİ KANUNU CIKTI DA NE OLDU? Şimdî soruyorum CHP'II arkadoşlanma, bu Yetkl Kanunu ile ne yaptınız, ne yapıldı ve ne oldu bugün? iki değerli grup başkan vekili arkadaşımız, CHP'Iİ Uysal ve Öymen, bizi tat min edecek şekilde cevap vere miyorlar. Meseleleri mümk'jn ol duğu kadar açarak meclislere getirmek lâzım..» « Beiedıye Gelir'eri Yasası nın Çankaya'dan donüşünü buna bağlıyorsunuz sayın Toker?» ı Elbette... Bu kanun teklifinin ugradığı sonuc bundart ileri gelmiştir. Evvelc gundemde Belediye Gelirlen Kanununda degış;kligi ongoren maddeleri ihtiva eden bir hukumet ta sarısı var O tasarı dururken Hayrettin Uysal ve 16 arkadaşı nın imzosı ıle bir teklif getiriyor. Bir tarafta hükümet tcsarısı duruyor, bir tarafta biz teklif görüşüyoruz..» SEMERELI CALIŞMA GEREĞİ c MSP'nin görüşü nedir bu konuda sayın Battal?» t Dedlğiniz gibi sayın Kara deniz, Parlam»nto, bütç* sonrası bir sömestre tatili yaptı. Bu sömestre sonrası porlamento, eskilerln tablri ile müsmir yani semereli calışmak zorundadır. Bize göre CHP, AP'd«n farklı olmayan bir kitle portisidir. Bütceyi saymazsak CHP kendi aksiyonu ile y*gan« kanun olarak Bel«diye Gelirlerini çıkarmış, o da Cumhurbaşkanınca, oir daha goruşulmek uzere meclislere lode edilmiştir. Bu, CHP'nin parlamento çalışmalarındo başarısız olduğunun bir delilidir. »ktldarlar kör kıatla tavırlannı ortaya koyarlarsa bu olumlu olmuyor. GeriNm du şük tutulursa başarılı olunur, yoksa İktidarlar aşmırlar.. Yumuşamo olmadıgı muddetce parlamentoda birtakım engellemeler zuhur edecektir, bu kesindir. Belediye gelirlerini meydan okurcasına çıkaracağım, derse engellemelerin sonunun gelmeyeceğinl hemen ifade »deylm.« «VERGİ TARAFLISI OLAMAYIZ» ı Sayın Toker, vergl yoso6ina karşı AP'nin tavn ne olacck? Bir anlaşma zeminind&n soz edebillr m:y:z?» « Önce şunu açıkçc bellrteyim. Biz ana muhalefet partisi olarak, böylesine enflasyonun alıp yüruduğü, hayat pahalılığınn aışırı orttıgı, üstuste zam paketlerlnin açılarak zamların vatandaşın hayatını çekilmez hale getirdiği bir sıroda, verginin taraflısı olamayız, verginin mesullyetine İştirak edemeyiz, vergi konusunda Ik tidari destekleyemeyiz, bu kesin.. Ama bu direnme tavrımızı kendlmize göre, iktldarm niyetint görs ayorlayabillriz.» c Sayın Uysol, anlaşıldığına göre muhalefetin engellomelen, beled;ys gelirlerl yasasından cok, özellikle vergi yasası üzrinds daha katı biçimde sürecek.. Yumuşama nasıl sağlanacok engelleme nası! aşılacak vo CHP ağırlıklı hükümetin bu konudaki önlemıeri neler olacck?» DİYALOGA HAZIRIZ « Vergi yasaları İle llglli ve belediye gelirlerl yasası da dahil, muhalefet partilerl İle aoruşme yapmaya hazırız. Bunu yineliyoruz. Biz muhalefet partilsrinden şunu bekliyoruz: Elbette ki muhalefet partilerinin de parlamento çahşmalarında Anayasa açısındon söz hakları vardır. Ancak Ikiidarn ! . ramı vardır. Bu programını iktl dar kamuoyuna ilan etmiştir. Parlamentodan onay almış kabu) görmüştür bu hükümet programı. Muhalefet partilerlnln uygun görmedlği hususlarda, kendi polltikalarına aykırı gördüğü hususlarda bir yaklaşım noktası bulunabilir. Önemll oJan bir araya gelip bunları tartışabilmektlr. Biz vergl yasalarını, Belediye Gelirleri Yasası da da Tiim kötü niyetli engeîlemelere karşın vergi tasarılarını çıkartacağız. On kisilik bir grup 50 100 gensoru verebilir, bir yıl, iki yıl, iiç dört yıl Meclisi meşgul edcbilir. İktidar olarak elimiz kolumuz bağlı oturmayacağız biz de. 1970 öncesi ve sonrası emekli olanlar konusunda anlaşma sağlanmış görünüyor.. Eğer tasarı ve teklifler oldu bittiye getirilir de tarlışma imkânı vcrilmezse problcmler doğar... Zam paketlerinin açıldığı bir dönemde verginin taraihsı olamayız, verginin mesuliyetine iştirak edemcyiz.. Tedhiş. anarşi ve terorizmle ilgili hükükümetin getireceği yasaları destekleyip peki diyeceğiz... İktidariar kör inatla lavırlarım ortaya koyarlarsa, bu olumlu olmuyor. Gerilim düşük tutulursa başarıh olunur, yoksa iktidarlar aşmırlar.. Kral biralar geldi, bacanakların içtiği biralar geldi. bira içki değildir, masumdıır dendi. Biranın yasaklanmasım değil. alkollü içki olduğunun yasayla tespitini istivoruz.. Başkan Vekilleri Parlamentoda diyalogu tartıştılar hll olmak üzere muhalefetle bir araya gelip tartıştık. Uzmanlar getirerek kendilerin» bilgi verdik, Ma'iye Bakanı muhalefetin arzu ettiği şekilde bu toplantılara katıldı. Ama muhalefet partileri bu konularda hiç bir şekilde bize yardımcı oimadılar. İktidar partisl olarak, yardımcı olabilecekleri noktaya kadar kendileri ile fikir olışverişine eksık tarafları onarmaya, düzeltmeye hazırız. ENGELLEME AMA Ancak, yasaların bütunü ile cıkarılmcsına karşı geldikieri noktada biz parlamsntcda salt coğunluk iradesine dayanarak, içtuzuk hükümlerine uygun çalışmalarımızı sürduriirüz. lctüzük açısından engellen,e yopmalarını biz önleyemeyiz. Bu, kendi biiscekleri iş.. Ancak engellemelerin demokratik mekanizmaya işlerMk kazandıracak ölcude olması gerekir, bu bir. İkincisi içtüzük kurallarını zorlamamck ölcusünde olması gerekir. Ücüncüsü de Meclise devamsızlığı qelirmeyecek şeküde clması gerekir. GENSORULAR Şu anda gensorulorla tıkanmış Meclis gıindemini. 226'yı bulundurarak aşarız. ictüzük bakımından ve cnayasal bakım dan bu hakkımızdır. Gensorulan ortadan kaldıramayız. Ancak Meclis sürekll gensorularla uğrasamaz. On kişilik bir grup 50100 gensoru verebilir, bir yıl, ikl yıl, üc dört yıl Meclisi yalnız gensorularla ve denetim önergeleri ile meşgul edebilir. iktidar olarck elbette elimiz kolıımuz bağh cturmayacağız biz de.. VERGİ YASASI Vergi Yasası ile ilgili 160 küsur maddelik yasa tasarısımn bu holıyle çıkarılmasını beklemek hakkımızdı. Ancak görduk kl muholefetin engellemesi karşıs;nda kolay çıkmcyacak. Onun icin onu gündemde bıraktık. Ancck bu, biz bu tasanyı cıkartamayacağız demek değildir. Bir fırsat bulunca veya muhalefet partüeri iyl niyetli bir noktayn çıelme olaunluguna varırlarsa bu yasa tasarısının tümunu cıkarabiliriz..» ASGARİ GECİM İNDİRİMİ c Sayiiı Battal, N'SP olorak hangi yasaların cıkmosında kat kın.z oiccak iktidara?» « Asgati Geçim İndirlml Kanununun bir oün dahi gecikmeden cıkınasını isiiyoruz. Bu, seçimlerde, butun partilerin secim bsyanrumcierinde yer olmıştır. İşcinin, memıırun, esnafın, koylünün, oeniş vatandaş ki'ılesinin ihîivoctarını karşılayan bu kanun hckkında adeta partilerin gizll, zımnl Ittifakı mevcuttur. «RÜŞVETİ KELAM Ml?ı Hukumet programlarında yeralan, siyasi dekiarasyonlardo yeralan bu kanunun çıkmamasını hayretle korşılıyoruz Bu kanun rıu talihsiz. yoksa siyasl tebliğter mi rjsvetl kelamd.r, anlamıyoruz.. Sonra. 5434 sayılı Emekli Sandıqı Kanunu bir yamalı bohca gibidir. Tek maddelik bir yıgın kanun cıkmıştır ve uygulayıcılor dahi işin icinden cıkamamaktadırlar. Tıpkı 657 sayılı Davlet Memurları Kanunu gibi.. Emekliierle üniü olarak 1101, 1425, 2168 ve 5434 var, varoğlu var.. Böylesine kar • I I Hisse Senedi ve Tahvil îlânları • MEBAN ORTALAMASI öncekl gun Bugün Değişim Değişim • 3031 3006 25 (%) 0,82 (TL) (TL) BANKER SEMİH (SEMİH YILDIZ) • Hısse se.netıerlnlzJ en yük••k borsa raylc/ uygulayorak olıyonım. 0 Şırketlere v« çahıtlaro alt tahvlllerl f o l z oranı tofrlk etmeden en yuksek piyasa ravicl uygulayarak olıyorum. • Satın almok tttedljinlz hlse« senedi ve tahvilleri mües Msemizden uvgun flyotlorla tsmln edebüeoeg.nlzdsn emln olabHlrünlz. ARANILAN KIYMETLERı • DEVA HOLDİNG « POLYLEN BURSA CİMENTO AK ÇİMENTO BATI ANADOLU CİMENTO ÇİMSA ÇİMENTO EGE BİRACILIK GÜNEY BİRACILIK SUNTA M5NKVL DEâfaLER BANKSRLİKve IstiKlâl Caddesi Odakule İş Merkezl Kat 17 Tek. 44 28 36 43 09 32 45 17 65 45 64 20 Telax: 23111 MBAN TR ANKARA ŞUBESI Gazl Mustafa Kemal Bulvan İSTAŞ Han No. 8/10 Te!: 25 29 82 17 42 68 İZMİR ŞUBESİ Cumhuriyet Bulvan 1378 Sokak No. 4/4 Alsancak Tel: 14 71 45 14 01 64 MEBAN'IN SİZLERE SUNDUÖU HİZMETLER Yatirım Danışmar.lıüı (ÜGRETSİZ) Hisse senedi ve tahvil a'ım satımı Hisse senedi ve tahvil kupon tahsllâtı (KOMİSYONSUZ) Portföy yönetiml Portföy Anallzl Çırketler İcin Hlsss Senedi Tahvil ihracı ve plasmanları ile Iigil' tum h zmetier. ARTIŞ DÜŞÜŞ Artan 3 HİSSE Düşen 10 HİSSE Sabit 37 HİSSE TOPLAM 50 HİSSE SATIŞA SUNULAN MENKUL KIYMETLER: • ASLAN CİMENTO: Sermayesi 207 milyon TL'dır. 1977 yılında 10 mılyon kâr sağlodı. % 4 87 temettü dağıttı. Sermayesinl 300 mılyon TL ya yükseltti. ASİLCELİK: Sermayesinl b!r mılyar TL.'ya yükseltti. ONBES GUNLÜK EDEBIYAT GAZETES! • • YONETMEN:DemirtaşCEYHUN Necati Cumalı (öykü), Sabahattin Kudret Aksal, Ali Yüce, Cengiz Bektaş (şiir), Hilmi Yavuz, Tarık Dursun K., Nurer Uğurlu, Gürol Sözen. Hikmet Altınkaynak, Kemal Bek (Yazı). Nazım Hikmet'le "Türk Edebiyatı v ve Oktay Akballa "Ceyhun Atuf Kansu" üzerine yapılmış söyleşiler. Ve Bekir Yıldız'ın "Başbakan Ecevife Açık Mektup"u ile K J , • • • 9 • • • • CELİK HALAT: Sermayes! 103 mılyon TLdır. 1978 yılında 147 milyon kâr soğ'adı. % 40 temettü dağıtacak. • KARTONSAN: Sermayesinl 140 milyon TL'ya yükseltti. 1978 yılında 148 rrüyon kâr Eağladı. % 50 temettü dağ,tacak, O LASSA: Sermayesinl bir mllyar 200 milyon TL'ya yükseltti. • MAKİNA TAKIM: Sermoyesinl 125 milyon TL'ya yükseltti. % 35 temettü dağıttı. NASAŞ: Sermayesl 195 milyon T L dır. 1978 yıiında 186,1 mi'yar kâr eağladı. moşık kanun demetl emeklller arasında buyük farklar doğuruyor. 1970 öncesi emeklileri feryodü figan ederken, 1974 önc» si emekliler 15 maaş ikramiye almışlar Ondan sonra gün far kı ile emek'i olanlar 30 maaş ikramiye almıslar. Bir binboşı veya olboy bir gun evvel veya bir gün sonra emekli olunca hakiarmı kaybediyor. Komisyon tia bokleven tck'ifleri doğrudan gündeme a!ma!ıyız..» « Sanırım, 45 gun içinde komisvonlardo görüşmesi tamamianmayan öneriierın doğru dan gündeTie clınması, Meclis İctüzüğünün 38. rıaddesi gereğ:nce oneri sshipieri onerge ve rerek saöianabil'r..» « Evet, gündeme alınıp me sela dört yıl bekler ve kaduk oiur. Bu bakımdan İctüzük 38 ile özel gündame ahnmasır.o gayret sarfedeceğ'z.. Sonra PTT dapıtıcıları ve hat bakıcılarının gecen dönem çj'jndeme gelen, erken secimle kadük olan kanuniannı bu dcvrF lc'n cıkarmak lazım. Diqer narîilerden an layış bekliyoruz..» «KRAL BİRALAR, BACANAKLAR.» « Scyın Battal MSP'nln blranın alkoüü icki oldut^ıma ilişkin b;r vcsa onerisi vardı?» « Biranın alkollü içki olduğunu Hıfzıssıhha raporlorı söylüyor. Kral biralar geldi, bacanakların İçtiği biralar geldi, bira İçki değüdir. rrtasumdur dendl.. 4250 sayılı Kanunun 19. maddesinin bosluğundan faydalanan özel sektor, Türkiye 'Ja blroyı gazoz gibl sattırmak suretiyle tüketim ekonomlsine hlzmet etmektsdir. Disa dayalı özsl sektor sömurusünün bir bas ka örneğinl biz'ere yasatmoktad'r. Bu Işl bundan ciddi tutmck Istiyoruz. Bira, %311 alkcl ih tiva erliyor. O holde bir ruhsata tabl olmalıdır, diğer alko'lu lck'isr gibi. Yoksa biz bu teklifle biramn yosaklanmasını filan is'emiyoruz..» ANARŞİ VE TERORİZM c Scyın Toker, AP'nın han;i yasalar için destek olacağı <onusunda biîgi varir misiniz?» « Tedhiş, anarşi ve terörizmia ilgili, hükümetin getireceği yasaları destekteylp pekl diyeceğiz. Yalnız vali ve polise keyfi olarak, zulum aracı olarck kullanılabilecek fazla yetkinin verilmesine taraîtar değiliz. O kayıtla evet diyeceğiz.. Partilerarası Komisyonda seçim yasasında bazı değişiklikleri Içeren öneriyi destekleyeceğiz. Jandarma Teşkilat Kanunu, PTT'cilerle llişkill kanun v.b. AP tarafından desteklsnecek.» e Sayın Uysal, öyie Ise şöy le ozetiiyorum. Terörisî olaylara ilişkin polis vazife ve se!a« hiyetlerinı düzenleyen yasa Adolet Komisyonundan gectl ve gündeme geld;..» c Evet, bir de yenl mahkemelerin kurulmasına ait yasa onerisi Adalet Komisyonunda reddedilmişfi. Mecliste reddin reddlni yaptik. Yenlden Adalet Komisyonunaa görüşülerek Millet Macüsine gelecek.. Sonra kamu göreviileri, 1970 ön cesi emekli olanlar konusunda yasa önerisinde anlaşma sağlanmış gibi görünüyor..» « Evet Say.n Uysal, Belediye Gelirleri Yasası ve özellikle Vergi Yasası sorunu henüz aşılabilmiş değii, öyla görünüyor.. Tlcaret Bakanlığınca Meclise sunulan piyasa denetlmi ile ilgiil yasaya da öncelik verilebilecek.. Sayın Toker, zorun, zor bal:ğın, nırçınlpğın, öfkenin, güc gösterisinda buiunmanın ge reği yck, diyorlar.. Sayın Battal da buna katılıyorlar.. Partilerarası diyalogun gercek ve sağlcm temellere oturtulmasını zo runlu görüyorlar, har İki grup başkan vekili.. Siz de buna ka tılıyorsunuz.. Tıkcnan yasalar trafiğinin bu anlayış ve çjörüş b&raberl:ği icinds çözüme ulaşmasını dileyeliTi, teşekkürler.» 2.sayı Ç I K l l YAPI KREDİ BANKASI İŞ BANKASI • GARANTI BANKASI SİNAİ KALKINMA BANKASI VAKIFLAR BANKASI İTTİHAT DEĞIRMENCILİK ŞARK DEĞİRMENCİÜK PEGA GAZ AYGAZ PEGA PETROL S:FAŞ MENSUCAT SANTRAL DEMİR DÖKÜM NO3EL KAV ÜNİROYAL SATILIK KIYMETLER SUNTA 75.000 KARTONSAN 100.000 DEMİRDOKJM 125.000 NASAŞ 50.000 AYGAZ 4.000 KORDSA 46000 SARKUYSAN 120.000 ANADOLU CAM 120.000 MAKİNA TAKIM (Muvakkat makbuz % 100 ödenmlş) 75.000 MAKİNA TAKIM (Muvokkat makbuz % 25 ödenmiş) 60.000 BETONSAN 40.000 GARANTi BANKASI 155.000 AKAL 200.000 PİMAŞ 350,000 BAĞFAŞ 400.000 KOC PAZARLAMA 200.000 KAV 175 000 DÖKTAŞ 500 000 RABAK 450.000 UNIROYAL 400.000 TEZSAN 250.000 LASSA 1.000.000 SİNAİ KALKINMA 700.000 Genel Dağıtım: GEDA Adres: Cağaloğlu, Tasvir Sok. Kul Han No: 1618 Telefon: 22 59 95 Abone: Yıllık 200TL, 6 Aylık 100 TL. (Cumhuriyet: 2586) • YÜKSEK VERİMLİ SAĞLAM MENKUL DEĞER YATIRIMLARI Meban portföyunde bulunan yurdumuzun önde galon ceşilll sınol ve ticarl kuruluşlarına olt tahvil ve hisse senetleri tasarruf sahiplerlnin istifadesina sunulmaktadır. • Vadesiz % 21 yıllık kazanç • Bır yıl vadall % 24 yıllık net kazanc • İki yıl vadell % 30 yıllık net kazanc. MEBAN YAYINLARI • 1977 MEBAN SERMAYE PİYASA YILLİĞI TÜRKİYE'DE İLK DEFA YAYINLANAN YILLIĞIN FİYATI: 250 TL • MEBAN SERMAYE PiYASASI BÜLTENİ cyda bir yayınianır. Aynca haftada bir flyat listesl görderilır. Fiyau: 1C TL Yıllık Abcne 120. TU Yurt dıŞı abone: 240. TL Abonman bedellert, şlrke timize veya YAPI KREDİ BANKASI Galata Şubesı 500ü''£C'y9 yatırılabilir. • HİSSE SENEDİ NEDİİ.? Fiyctı: 25. TL • TAHVİL NEDİR? Fiyatı; 25. T L OLMUK: Sermayesl 150 milyon TL'dır. 1977 yılında 69.7 milyon TL kâr sağladı. % 30 temettü dağıttı. • RABAK: Sermayesinl 280 milyon TL'ya yükseltti. 1977 yılında 132,3 milyon kâr sağ ladı %35 temettü daflıttı. • SUNTA: Sermayesinl 80 milyon TL'ya yükseltti. 1978 yılında 104,4 milyon kâr sağladı, % 78 temetıu dağıtacak. • POLYLEN: Sermayesl 115 mll yon TL.'dir. 1977 yılında 65,8 mılyon kâr sağladı. %35 temettü dağıttı. eroltpy KÜZGÜIVLAR LE8LER Roman OOzen deglflrkett fifrancl «ylwnl«riyİB başlayıp toplumnl kargaşaya ulanan olaylar coplamt Genel Ooğıtım TEKİN YAYINEVİ Ankara Cad S1 İSTANBUL (Cumhuriyet: 2587) ve • TEZSAN: Sermayesi 100 milyon TL'dr. 1977 yılında 34 mliyon kâr sağladı. % 25 temettü dağıttı. • TAMSAN: Sermayesl 60 mll yon TL'dır. 1977 yılındo 5 milyon kâr «ağladı. • YTONG: Sermayesi 12 milyon TL'dır. 1977 yılında 13.4 milyon kâr sağladı. %30 temettü daflıttı. ARANAN HİSSE SENETLERİ • • O • • • ALPA EGE BİRACILİK EGE ENDÛ3TRİ İSTAŞ KOC HOLDİNG KOC YATIRIM PAZARLAMA • NUH CİMENTO • TOZ METAL • ÜNİROYAL HEDEF, DEV BÎR DENİZ GÜCÜÎ TÜRK DONANMA VAKFmA YAPACAĞINIZ YARDIMLAKLA BU HEDEFE ULAŞABİLİRİZ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog