Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHTRİYET 2G MART lf>79 B E Ş Universite sınavına 434 bin genç g/recefc, !>e/ge/er 15 mayısta adaylara gönderilecek ANKARA. (AKKA) Üniversıteierarası Ogren Seçme ve Yerle$tirme [erkezi Yonetım Kurulu aşkanı Prof. Altan Gunalp, '979 üniversıtelerarası seç19 sınavına gırış belgelen > mayıstan ıtıbaren aaaylaı gönderümeye başlanacah r» demıştır. Liselerde yem işlatalacak olan ünıversı'lerarası seçme sınavına azırlık eğıtımj iıe 'Igıh bır >rayu yanıtia:. an Prof Gu îlp, 'Bunu. ne pahasına oırsa olsun gerçekleştırmek arannda\ız' şeklmde kouşmustur Prof. GunaİD a yıîki sına\a be;KPİ°ı înhş doldurmak yu7und°n lOs yakın ö^rencının gıreıpyecegıni bıldrmıştır. SrNAVA GIRIŞ BELGELERI AN'KA m u h s b ı n ' n soru,r.nı yar.ıtlayan Ln.ve r sıte •rar&sı Ogrenc: Seçme \e erleştırme Merkezı Yönem Kurulu Başkanı Prof Uan Gunalp sınava gınş slgelerırun gonde'ilme guunun kesmhle sap'andıını. bıİKi ışlpm mafenalanda hernanjr. bır anzanın maması hahnd° sınava gı? belgelennm Rdavlara 15 layıstan ıtıbaren gondenle îfcini söylemış'ır Altan Gü nalp, b!r »oru tlz«rin« daha once 1979 uaivsrsıtelerara.s! seçme sınavına 400 bın kıçı n.n katıiacağmı tahmın ettiklennı. ancak başvurunun son yapılan saptamalarla 34 bin oldugrunu behrtmıştır. Gânalp bunun bır sıkıntı yaratmayacaennı çun ku tüm hazırhkların başından berı 450 bın kışı gırecekmış gibı yapıldıgını ka/ detmıştir. Çeşıth hataîar ne deniyle bu yıl k; sına\a yak laşık 400 kiş'nm srıremeypregını behrten Gunalp ba? Mjruda bulunan *um ögren c leıın s;r.ava pırecekm ş s b: hazırlık yapıldıeını sınîv yerlpnnde rt> ona goe on lernier aldıklannı «ıv eıti'> t'r Gunalp. sına\n 15 ha7' ran 1979 cuma gun3 saat 9 30 da yapdacaşmı bır kez daha hatırlatmiîtır HAZIRLÎK EGITIMt Prof. Gunalp • Tum lıse \e dengı okuüarda unıverSı'elerarası seçme sınavı ı çm bır hazırhk eğıtımı \a Diiicagını açıklan^!ştz bu ho nuda ne dıtşıınuyorsunuz''yolundakı b ' r couyu şoylyanıtiamıştır Evet, boy'.e bır gınsımı nvz oldu ve VV'ı Egınri B^ kar.hpının ^ araımı üe cr oırışmı belh hır aszrfa: c geldı Bız peçe'i \ü kuila'jı! rrps :?st bıtapcı'la ını ve sı nava hazır!ı>; l~,tapçıgmı f"n lıse ve denpı mcslek o hu'larma Dostalama' a baş lcıd'k L'm.ıt cnr.O'ıa /;! \1ı! h Eğıtım Bakanhçn bu feıTapcıkları kullanarak orıa ogretım kurunilcnnda unı"ersıteieratası seçme sınavına gırecel? og'encılerı ıçır. aydınlaiiÇi ba:ı çahşrrjn lar yapabılf Bu konuda x hlh Egiîirn Bakanlını lıse ve dengı >r,esleh okullarına b:r geneige oondermıştı Eoer okul sorumlıılarm<n o] iul iıle bırh'ilen retkıble nnın korwt i aereken oner>\\ \enr.c'er: melen zak \oretnızctchı l ^'•'ode n >m^ ar oorercılprırr'z n:1" \iihssb caı enırıe t rL$ «ı r.avı na'~'i'iıda az cr>'; 0:191 iT^ıh' o'roı('ecp'i:?'"'o'.tr Ceren \Jlara n"anla oz*l kurs lara ka'ı'arJarla bu tu~ kur* îcra katılama\an'ar crs1;./: da eşıtsızhkler deııaesızlu ler bu u\gulama ı'e bır 0/ çude aıderılmıs oıaca'ztıı B:z bu gtnşım' ne paha *'ia o'ursa olsun oerceK'/es 'ııme kararındc\ ız Çun'v.ı "JZ konusu eııtsızlıo T ona r tai tedır gının uu Konudc':; ail ı* ış ve varaım ts'egını mem>T unif 160. dönem karışık sınıf ile 161. dönem tab=p yedeksubay adayları 1 nisanda silah altına almıyor neT Tabıp ve SOÇ'IK Sn fı Bu sokak nıcin kazıldı ? Iotoarafta B=iKiıko\de >ıie k a . ı l p da unu'ulmuş b;r sokan gorulmekîedır Bikırko>'un işiOrc sahıl yoluna çı^an sokaklardan br:dır Kanahzas;.on çahşma'WL mı vapılrnakta jun^a su DOPJSU mu l a n r r edılmskfpda 0 Görulen ^adece ka zıhp bırakıl^n bır yo'dur irko» lulerın SÜ aorunu me donuş'u Geçt.gımız hafta Beledıve Mec'ısî nm «on toplanîısında Rundeme a'man bu sorun Bakırköy e zamansız ve t>'jniMZ olçude aelen suyun Is r anbul un dıgpr kesım^r.nde oldu^u ?;b! akrnajna ıvdı Bu sorun ne z?man çozumlenecek henu7 b.hnmemektedi'" Ancak görunen koye de Kila^ uz ıstenmpz Şımdı beklenen şudur kazılan çukurlar böyle orta yprde bıraklmaz ve bır daha kazum gerektrmeypcek b.ç'.mde kapatılır... Va»andaş spbırla umudunu mırdurttıien k a z n a y : aynı yola defalarca kez r u r a n emekçı de aynı dılektedır. (Fotograf: Al: ALAKUŞ) «TVYAZAR İLİSKİLERİ» KONULU SEMİNER SONA ERDİ ISTANBUL (o 0) TüVve Yazar'ar Send kasın.n oncj uğu ıle, «TV Te<n ğıne uygun Senaryo Yazmo ve TV • Yazar ılışk.lerı» konusında duzenlenen ve onceKi gün calısTialanna bas'aynn semıner dun sona erm'ştır Semınenn KOponış otururıunda TV" n n ıcınde bu'unduğu dar boöazaraan bır clarak be'TleTen nıce^k ve mte < ocısındoi yeterlı TV Sena' ( o^j Doiob Imek konusu go r uşjlmuş'ı.r TV Senaryoîu yazab>l~ıek ıç n yen1, korr^.asK vs onem 1 olnn TV Teknıgı nı cok ıv bılrrek gerekt ğı be Ttılen senMgrrifs t u fpkp ö r q p nel ^nVnı siınulmuş. TV'nın oz bılınen ekran nrkası oianor, >e OZPII *!e'i " 1 , ıt Imışi . s r BULGAR YOLCU GEMİSİNDEN KACAN GENÇ SIĞINMA HAKK! İSTEDİ Istanbul Hober Servlsl Todor Go ıtc<a cdındak 24 ,'aşırrin b r Buıgar gen cı. istarbLİ da gezmeyp qe!dığı bır volCL qenms nden kacj r cv DOİıse sığmm.ş ve ıltıco hakkı ıstemıştır Bulgor oaraıralı oGeorgı Kirkov» yolcu gemıSı ıle ıkı gun once Istanbu! 0 sn Todor Ga'ıtovo. oncelı a'<şan t s tü Gclato Rıbtımı noan a,rırrak üzere o ar çemıy'e donmerrıştır Vo cu aer^'SI l.mardcn ovnlmadon once bır sue To dcr Go1 tcva'vı bekleTiıs ancak ^anc sonra dJ'utı I man gorevh erıne bıldı r I 'I kter sorra yoluno de/am etnışfr Ge mının isfanbul'dan ayrı masınrMn • emen «ofra Todor Salıfo '3 n^ ^;,'ak ^uıga' oe n cı en yak n pcl's T » r r e " p C>asvura rok S'gırma haH<ı s"sii =! r M^=«»â.ı hakt'mda rer naiq[ b r ^rj^'^r.n vaoıl rrnvan B J qor Gaiıto r o, sısnsı r jltacı r'a r nk S'v'osı Polis llt c^'or Pv^csnsınn q^rı lOfiİTiıS ve sığ r'na ıs'ea rc Q l pnmpve ANKARA, (ao.) *6T nonsrrı <arışık sırıf ve 161 do evket Süreyya ^ydemir'in çüncü ölüm ıldönümünde lezarı ziyaret dildi ANKARA (Cumhunyet Burosu) SevKet Surev.a Aydem r'ın lümunin UCUICJ YildonuTiune, yokın.crı Aydemır ın mezanı zıyaret etrıış er, c cekler oymuşlcrdır. Sevket Sure/\a A,den r ı, ?5 lort 1976 gunu, An<;ora do g<3ırdığı hcstahğ, sonı.cxnda , ı rmışt k. ^»TI ne'de =O"""ı( ı r ! r ' i ; ıcn gereklı bı'gı oktarımımn TV Stüdyo'arında yapı n^a' uvgulGTah b r semıne' ı!s sağ opcbi'eceğı gorusu de vu'gu onmiştir. Ysdek Subav adayları 1 msan pazar gunu s1 âh cltna alınacaklcrdır Bu ceip donetnme oskee ni'nDcakların, yarn akşama kadcr bJİundukları yerın askerl k şuoe'er re boşvurma'a rı gerekmsktec r S lân altına, kanşık sınıf 33 grjpinn 30 mart 1977'/e kadar Tcbıp ve Sağlık sınıfı Yedek SJba/ ada/ ada/larınoon 31 ocaV 1979 tarıhne kadar asker'ığ'n° karar a dıranlar alınacaktr Bu celp donem nde 37 grup doh'l eczac.lar'o, 39 grjp darıl dış tabıp sn ve 43 grup darıl vetemer sınfı aaa^ a davları avrıca 31 /aşın, do'dur mjş 1948 ve dcho ya^lı doğjT lü!Grla 47 grup dahıl asKerlığıne ka'O' ald: r an'or sılâh altna g.receklerd V li Eğ tım Bakan'.ğınc baglı oğ'etmenlerr'er 31 yaş sonjna kadar sevk teh rı yoptırmam 5 con'arla sevk te+i rı çu'p'er 15 m o " 1979 tarıh T Î kcıdo' =ona e'en er ve M I i SaV J I T C Bakcnl gı rco sevk tc rt*ı 1 kola'rılmıs hı iunanlar dn 1 "i sar pazar gunu sı1âh altrno al n Kristallş Genel Başkanı Şişmanoğlu en az geçim indiriminin kavram olarak ele alınmasmı istedi ISTANBUL la.a ) Tu r k 's e bağlı Tu'kıye Şışe Cam '.9 Kr s'cl Sanoyıı lşc.'e r Ser diKası ' Krıstal Iş'nn dun ya p !an 6 Genel Kurulunu bır \o u ş ı i a le acan Sendka Gene1 BOŞ^G1"! Vehr^e" Ş ş^npoğ'u en oz geçim indıriT rakom o larok degıl kavram olarak ele nlınmalıdır. Poylece en az uc relın «eıgıden ayrı tutulması ve bu ucret artlıkca en az ge cim indınmının de artrrası en adaletli ve uzun oınurlu duzanleme o<acaktır> C(=rr,ıst r Koiı,s r ~'as' n da, srnavı'eş me v» kaiKınma surecın n doğal siKintı'orını, ekonorrık ve topıumsaı ola/ların yarattığ scrurları ıstısmor eta ek ye r ne sagi'klı, yurtsever ve deno<ratı< bır denet m altırda lutmanın ve ulusa1 duzeyoe ^on'endırTenın gere^lerını V9r re getırmede tum anayasal k>r ! u ü5İar ıle derrokratık bos;. gruplnrnn butun(uk ve ortak scum'uluk ıcınde olmaıarı ge rpktığn Kavdeaen Menmet S'Ş monoglu şunb r ı sov em ş* r «Demokrasilerde bıreylerin ekonomlk gucü, devlelln ekonomik gucunden soyullano maz. Sablt gelırlılerın ekonomik gucu geriietilerek alınacafc onlemler topluma adoletslzllk ve tepki getırlr. Zorunlu ihtıyac moddelerınl olusturan temsl rıalar, devletce bslırlenen f\yatlara baglanmalı, belll sOrelerde yapılacak fıyat blldlrgele rı ile aşırı kâr peçınd» koşanlor karşısında tuketicl. dar »9 sabit gellril yurttaşlara kendils rlnl koruyobilmenın hukukl ve kurumsal olanaklan sogianma lıdır» kücükilanlar... SuPERMARKET 9 4SJO6O k'el 1 mesi 7*.5 Ii(ğ t e l e f o h ^^•• 28 97 03 • • '• ?8 66 79 kücuk ılanlar.,. kücük iDaıüar... kücük ilaruar M. E.B. Metin Emlâk ) UM31 0 StvtTXKLE» ttderülT. 9 »EBAMt» Fınnlan UMtl 0 tSTAVBUL 30 PIJUUJtRIMZ altniT Itekord SlAKTEfi. KAT KALDRİFERİ CANAKKALE YETKİLI SATICISI V e s j t Ankan Mustafa Cakır Saat Kulesl Korşısı Satılık Daire Suadiye Eminalipaşa'da SÖKE Dldün Mavij». hlrde deilM 100 mstr* uıak.ıkti tıLk.ır TeJ. 36 SO 7144 1! R5 (Mesal »aatlerl lçind») 7S 00«0 Sıat 19dan 2 od», mutfaJt. du^lu nıvalst S» 1MURATI /1/2/41 ' IMURAV Borsası Çanaifcal» Tusan Ot*aıtihk yaJı Huknk HaJöm.lfıctn 97«13« 979 71. lua.an 1J« Huffl Euscyln o!»n adım H«<u o.irak dec.şH»««n HQ>e'n ÇTYİK ASHT» ^ ^ 1 ^V BAKIM ONARIM ORÎJİNAL YEDEK PARÇA SERVİSİMİZ Kaporta bölümünün faaliyet© geçmesi doiayısıyla Saytn Müşterîîenmize daha lyi hizmet vereceğinin Inancındadır. MONlR BAYKURT 4. Leoent Oto Sisuyt Sdal Mtndert* Ctddtsl D. 21 Tel: 64 05 32 Tel. M ıs i4 M 74 41 rrtın • «iJI S) QEmlak satılık Q Eleman Genç Yoneöci m hüv vetimı iavbettlm. b',lıms«l y»p«n tinlO Mr ISi Söl*yman GEZICt d«nımı k«ybetttm S»bH KORK.VAZ 0 S eflzdan:mı kaybettlra höküm>üzdür RÖNX VtTALl AVIGDOR ras vt »Ityonetlci ol»r»k T» t.nlmck a»r« 5830 y«# lannda 5 bay T«T» bayan ar&nmaitad.r. Y»o»neı <üı bıleo Krahat« mani duruiBii olmiT«n yüksek okul »t:mci:trl tarcüı •dlleeckth'. Sınav tonrın aluueak *4«7 lara yüksek fler«t, yllık Ikruniy» 6denaeek. kr»dl olm natları TertleeektiT t«t»tlllerin 31 mart» k«J«ı 9n. Serrm veya Bn. Ersoya ş«b»en mtlr»c»üan ne» ohmur Ad«s: At»«rk Bulran 1 = •'. Kat f KI7T' ».v Âdtyltrt: M.E.B. Metin Emlâk Borsası Dol«yob»'d« 4 k»t tmar terumtu ntılık analar. GÜREMEK SAN KONUÎ YAPIM EMEKLILERE BUYUK KENTTEN KACANLARA YAZLIK ARAYANLARA • Tekırdag ŞARKÖY'de DUBLEKS knt cr Alt kat, 2 oda, banyo, ust kot; soion ve mutfak • Burut 67^7 Vfi. • S'tenln özel 172 M2 terosı 0 Çıoarcik u h l ı k emlâk Yalor» Çınsrak, Koruk5y Ü : : : ' , U I lcimto alaıv Iftn tıraaı i\% (1^75 m3, 380 m2 9900 m5 1330 m2, 125W. m2 6340 m3ı olan 6 tarla Ta.o a Sula Hulrık MahKene«jı<1* ack »rörm» «urettrU 3'4':9T* ITÜnî l u t 14 d» ttr. (Satış dosya. 978 ft) Lebiderja Arsa Saros Korfez'nde 250 met'ekare musiokıl tapu!u. Gel bolu Boav ır Nahuesı Kabatepe met'kıınae . 66 01 70 Ultramodern yalı dairesi ç kıotılı noktsn Kanlıc* bumunda, tflm lnş&at ma^ »mjfi ATnp». Son daree» medern aync» r^Tme haruj.u jral.da Tek Blr Dalj» «atslacaktıı Fmıâk Uflöavfn ADtL ARASL1 İlânlannızı M.E.B. Metin Emlâk Borsası arayan Q) AVCIL.AR Alfın »a ahmr. 72 20 08 TAıM Reklâm'a Tel 22 72 "9 No: TokatliTan t.hsnı Knt: », Tel.: 45 62 14 • 44 44 M I, Brrotltı • ttianbnJ Tri: uum .mnu nıtn • ntın MARMAKA tdısınds I d n l ı kenarmda ar • • Den ze 60 m yakrnlıkto, önö oc'k. BırlncJ dublek» kat'ta ona o'rlşt»n başka özei dairs gırişl rall aablık tahoaU rllla analan. Tamtmı 150 000 Ura. GAZETEMİZE VERECEGİNİZ İLANLAR İÇİN SİZE EN YAKIN REKLAM AJANSINI ARAYINIZ | ı | ı arayan 0 KÎTAPIJLRrNIZI yerindm alırjn. 37 M 01 S4 «T mte Ttptbı. TW: N U M M 7 i a Aksaray Aka&ra; Rcklim AhaaiM? lUklim Daalrkaı lUklan» Do» Rtfcaja fc Ajau Fücrtt R»c:lm Pakar fUklİM ÇaJa Ajan* 2SB4İ 33U1I 25 88 31 3i 1113 •» M64 35 72 48 23 Sl M 33 M 58 Beykoz Ant»B R*kl&M Kadıköy nttn Ö«:«» ajau M.E.B. 0 etPAHİOĞLCNDA 61 03 1» Beaikt»f T«lelocl«n 61 03 41 • öze! terasta güneşlenl r k»n, gözalabıldtölnc« DENIZ'l ve rengarenk YEŞİÜ ll« guzel ŞARKÖY'ü doyo dova Izleme olanağı... • Bütün bunlara karşın; 90C bın, 800 bln, 700 btn, 600 Wn TL DEĞİU. KISA BİR SÜRE İÇİN 1 Bahçeüevler AJanı Ar.ıa» ııu» A7bllti K*tiUB BaM R«k!ajB BtTO V BTkan R*klam Eaçort Htkık'm B n ı x R«ıliıa Gfln Raklajn Ca.» Tiearet Kacık^j R*c am U u n l A'anı ÖIHAT R«lclaaı Sartn R«t!lm So«ı R«tilm TOTU« Rek'am P l l ı Rskıaa Fea R^c *:~ Taa R«t!lm Metin Emlâk Borsası t«tr«BkOf F.T.T. B*Ba^or JHHIII axk»sıj3da Çmlık' BATkllnda • * » takk knalar. # StPABtOĞLCNDA tl 03 19 Be.iktM Çarr. de dükitnlar, datnlar «1 « 41 | ı ' 1 7» 91 10 38 54 37 314SSİ 27Mi« 23 51 ae 37 41 #9 33 3(75 »7*77 23 «1 M 37M11 2* 33 M 27 U 11 15M!I 22 94 5i Cağaloğlu Ajau 71 Ba|t*rk Ajaca Krkja A.'ınj M M U »7 » 18 S7 C3 49 SI2S87 3S 81 "• 1» 13 10 37 !« 35 3* Mecidiyeköy A.tut R«k]âa Ç*tlneaf Rslclin Kar Rtk'tm Karabat I U L U I S* t* 41) 84 37 5J 88 71 47 •« J3 2« 4* 5» «7 47 S3 83 54 20 O 54 03 17 «yın Osmanbey F«t R4c.tm S;t, K.i.t» i 51 n Kodıkö/'de îlânlarınızı GÜN Reklâm'a ı 1 Beyazıt Bttr&k »tesiam P«şln a) 250 bin b) 300 bln c) 350 bln KcHan 238 bln 175 bin 112 bln Vo6« (28 (20 (14 Toptom T l . ve'inız. Telı 36 44 77 LİSE r?neüerlB« Fransıte» dersl öeretl» U «0 M: M 1 I M • M 75 4i « M rr • n ıı a Ay) s 488 bln Ay) = 475 bln Ay) =» 462 bin M.E.B. Metin Emlâk Borsası T»m»mı 90 00* ünj* wtihk rtiı tmlan. T«l: M U N ! 1 Bakırköy AJaa» T* Akm Rak'.aaı Babrkb; Eatta» Öxka gf^if •» Trafera Rrklka Tuıaıtap* Refcilm Tltlk Ajaaı a r m GaMtecllar JUklam 73»77 7177 «7 71 11 45 71 a 03 7171 18 71 »7 »S 7148M G«kJıu R I L U I R«kJiaı Ajau Buifi Ajaaı Oda Ajau "ao Rak.&jn UatU Reküno Öi AJaiM Gratik*u R t t i » ." mıj* 13 «1 44 77 2* 47 0» 53 M n Pendik «•k R*t:ıa*> Ömftr «<k.lJO DUYURU SAYIN İLKOKUL SON SINIF ÖĞRENCİ VEÜLERİNE Yabancı a.l'e öğretlm yapan ISTANBUL ERKEK L1SESI Ile d ğsr tum koiel v« benz»ri okullann gır ş sınavlarında öflrencilsrln b o çan soğlarnaları amocıyie tecrubell urmonkj' torafından hazırlanıp uvgulanocok olon test yet şti'me ve gelıstırme calışmalarımt» n EN ÖNEMLİ devresınl teşkıl «d»n bölüme 3131979 tarihlnde ISTANBUL ERKEK USESI'NDE boçlonacaktır. Llsemiz Korumo DerneOI tartrfından yur> tölen colışmaioro cumartesl v© pozar oönl«ri devam olunacoktır. Saym velllerlmlzln bu fırsotton yorarlorv malorı lcln öğrenci kayıtlorını oceîo yoptıf tnolan Tenfaatiert icobıdır. SAYIN VEDLERIMıZE DUYURULUR, MURACAAT TELEFON : 27 0152 Üânlarınızı Harbiye d« • Konutiorın yopırrı başlamış olup, tesllm günü er gec 19S0 Mayıstır. • Tapu hemen verılır. ADRES: Alatürk cad. No. 7 Büro 3 ŞARKÖY T*fc 49 • Ist. Tel: 27 58 94 28 41 19 | 1 ı I | 1 3« 41 47 87 K»M 37 35 «S 18 tt 30 37 SS M ^7 81 29 4« 97 9* 45 «1 2* 4İ 17 »7 43*7 SS <P<IM «1 M <• 45 97 »t 43 15 2S 45 <« 07 4$ M 23 7SS8 7» Sefaköy 78 21 47 Sııkeci «« Ö«atı R»t.am Ak Baklka Kiı akov A11 lUkiaa Mor\ RaklâM R R*Cltw T K&T%X6J R«klan . R*t İIM R«« am ! • Bayrampaşa Uall*p< Rakllsı T« 14 41 Çemberlitaş » t3 11 »7 11 T Ponjı Ajan» T»7«r RaiLİin 37 X M 37 13 8« }8 *• 0» îî U M 37 76 11 Ifdfl 40 »3 » 45 35 3J 4«Ml* 47 0 0 U Sultanahmet Taral r.rıfllt» R i ıı R«klam Mara R4£lam HERIŞ Reklâm'a verlniz. Tsl. 46 28 99 Eminönü lujdı Ajau OfU R*t,i« Ta» Rtklâaı 2SMM 23 73» »M 13 4« 9» 7S 47 9« M 44 M 14 «0 73 53 48 38 1» ! BeşikUş nn<i I Bcalkttf lUklaa | K*T* RaklUı Mll U ı Stpakletlu lckl»» 81*3 IS YAJADlftl FETl Eyüp HkM R«k.»B) Tspkapi R*kl&ıe TM A'ıns Ttknlt R»Wİ« 7ftsrsk AIUM TuKa a n «» Bu ölçüde bir ilan Bu ölçüde bir ilan KÜÇÜK İLANLAR İÇİNDE 800 TL.dır. ! Beyoğlu Elmadağ Pom R»t;»ı» Utrkaa R » t n Kasımpaşa eMRt Rtrlim Cmn R*xlkm KÜÇÜK İLANLAR İÇİNDE 400 TL. dır CTMKT8 KtMSKNtM IfAKJU TOKTCI tf««ık«] Telı HN11 l O I V M i VB Özel koşullar için bilgi Isteyiniz. rr.ştt ı.ENnhım DKHHttii 1 1*1) Aruh K«Ulm 44 44 9"ı 45M33C 1 Artaa BaUim 45 31 87 ! AltiD Raklaıs ı Ajan» B (IDtlı 1 Bauoa lUi.l.r, 43»4 2< J Bcjotlo Rcklan 49 n »i 44 41 84 ı Çaflaı R*tı&m 45 M JS ' OtDç A ' a u J Ur R«klaıa 44 43 17 44 08 V, 1 FaKe: R«»jaJ fUktas R*S.lm U M «e ı Radu R* ti Ircı 43 15 7i 4133M ı S*« R a t l l n J Tlfit C«kiim 45 71O *\ ıı^ukcok mere Z*ı«n Tıcarei 4*7«H 45 M M 44I7«T 44 68*1 45 i» M 45 »1 M 45*5 7» » 73 3 5 S Taksim Aea Gratk *.iiu K»« * • •* S»t ProdükstTOO Ozcr K«ICiLm »•£11 R*' >» Tirkaj R«» am t$ AJ^na Onor V«kian Scrlj a*klUB Harbiye Fatib Kartal S»To OmQr fUklisı R«clanı »3 13 79 53 M M M 84 91 M 27 78 ıw n 23 6» 54 M rttl» E»tlloo Tepspor E»ılam E n lUfcaao »J3B 7143 17 Lâleli I/e\ pnt Ajan» tndU Kudaj R*t)am ı s;\iıdar Oaer k».ı<ır (1. 0 . Paşa 7t um /p\linhurnu Uzay Ajan»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog