Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHUBÎYET 2€ MART 1979 ÜÇ Butto'nun oğlu: "Babarru asarlarsa Pakistan kanlı bir iç savaşın içine yuvarlanır,, LONDRA (AP) Genero' Z1 fa Ul Ha< tcrafından cffedılme Jığl lakaıröe önünuzdekı hafta dom edılecek olon Pak stan ın jevnk boşbakanı Zulfıkar All 3utto'run 20 yaşındakl oğlu £ah Nowoz Butto, Londra da ^P oions'na yaptığı acıklorm tfo, fbobom Idam edülrsa, Po ktatgn tconlı bir lc savoşın I d rte yuvarfonrr, yo da kucuk rütbell subaylor bir dorbe duzenler» demlştlr. Nowoz Butto çöyl» «fevom Itm ştır: ıZiya Ol Hok'ın günlerl »oyıh tfır. Kendisl PcklslOn'da 50 bln [isiyı cezoev ne tıktı. Bir dizl subay Zlyo Ül Hak r«|lmlnden Uksindlğl lcln ordudan tetlftj et MISIR İSRAİL ANDLAŞMASI BUGÜN İMZALANIYOR Dıs Hoberler Servlsl Mısıı'lo Isroll orasındald banş Grtıaşması bugun VVashlngton'da iTizolanacakttr. Israrl Başbokanı Menahem Beg'n'den sonra Mısır Devlet Başkom Enver Sedat da anlaşrpayı inzalarnok ic'n öncakı gece gec saatlerde Wo«hırçıton'a gıtm'ştır. Öncekı gun ABD Dışlşlerl BaVonı C,'rus Vance ıle b r goaışn e yaparak Menahem Begın, dan.o sonra dbzenledığı basın loplantısnda antlasmcnın verel soatle 14 0C'da (Tjrkıys soati İİ6 22 00} VVoshlngton'do ınzalanacağ.nı söylemıştır. Israıl Basbakan.ı, Mısır Isroıl Bor'ş Antlasmosının !mzolanmcjsından sonra isroH İ19 ABD arosırKla Imzalonacak OTI SURÎYE DE BULUNAN SOVYETLER BtRLİĞİ DIŞİŞLERİ BAKANI ANDREİ GROMİKO, ANDLAŞMAYA KARŞI OLDUKLARIM YİNELEPİ. HAFIZ ESAT, FRANSA VE YUGOSLAVYA'NIN ANDLAŞMAYI ENGELLEMELERİNİ İSTEDt.. loşma konust'ndo ıse b r DCK smada bu'uriTak 1tenemıştır Begm ın sozcusu s ? «İMI =a< bch Israıl Bosbokanmın bup.un TSI 02 00'rie Sedat la b r çoruşrre /ooocagını acıkiam.ştır. Öte vondan Sovyetle' B r n> Dış ş'en Bokonı Andreı Grom'ko. Surıye ,e yaptıgı uc q^rIÜP< resmı zıyaretın ılk nnu'una verılen yemekte yaptı4ı konuşTiada M'sır !sra I bo ş ant.asTSsma karçı olduğı'n'j ye p nen acıkiomıştır S c n radvosupun fcb c me gore, Grom ko, Hofız Esat ıls ^ap.gı qor^şn~ede buqjn IT,ZTİanacok oilcşTia\a korsı cı ^a^ Aap ulke'enrv dpsıekievecekier.n9 ı1 şk T sor vertrş. tr BJ orodo Sunye Dev'^t Baskonı Hofız Esat Frorsa Devlet BaşrnrM Vaıeı Gısr^tc) D esıc Ing ıle Yjgosla\/ya Devlet Başkanı Tıto ya gondord ğı ıkı ayr. mesaıda Mısır De\ let Başkanı Enver Sedafın, M'Sir adına ısrcn ıle bir borış art oşması ımzaiaT.asna engel olurmosım ve bi'nı n ıcıi Frnnsa Ite YLgoslavya'nn nufuzlar'm ı i5tpmıştır Orta'joğu sorunun'jn tAyrıı bir banş cntlaşmasi Imzalanması Ile cözurre kavuşmayacağını bıldırmiş Ortadoğu 1 9 ılgılı olarak BM'de yeni bir 1 goruşma acı'ması gerektığını bel rtTi ş Mısırın, boyle bir anlaşmava ımza koymuş olmakla. Israıl ıçgalı attındakı toprakların sureklı bir bıcımde Isgal a'dnda ko''"nasım kcbullendıq PI .'e Fılıstın (alkının vasal I13' srıTi ınkâr eltığınl ka/detmıst.r Iran devrımınm «mımarı» *.• vetı.lı3h Humeynı Mısır isra 1 banş antlaşmasını kınad'ğın bıldırmıştır B rle'ce Tahren lının M sır Buvuke cılığı onunde g^^ter duzenledıjt sırada, radycda b r darrîc vpren HumeyV, ant orttıracoğmı soylemlş, Şah ın F«KI costu Envflr Seıint'ın da enper\alst ABD hükumptıne bovun eğrlıöır»' iıldırmısî r H'jTs/nı ayrıca barı? ontlcşmasna korşı cıkan ulke eri r1* desiekie/eceı'lennı sozlerır\p ekierniEtır DÜNYADA BUCÜN ALİ SİRMEN Butto'nun Ölüm Yolu Paklston'ın secımle gsHp darbevle devrılmıs Boşbakanı Zulfikar Ah Butto otumuns gide.i yolun son donemecine gelmiş bulunuyor PaHston Yuksek Mchkemesl dusuk Basbokcın hakkında olum cczac'lo sonı.c onan dovanın yenıden gozden gecirilmssı ıstegını, bu kez oybirllğıyle geri çevırdl. Şımdi Butto'nun son donemecı ıcm yedl gunu var. Bu yedı qun icmde yc Pokistan Devlet Baskanı Ziya Ul Hak olum cezasını yaşanı boyu hopse cevırecek ya da Buîto csı'acak Usielık Zulfıkar Alı Butto Devlet Bcşkanının ct ye'kısmı kullanması ıcın. kenaısıne başvurmoyacagını da ocı!<iodı. vakınlannın do boyle bir davranışto bulurımarralarını ıstedı Bu aurumda Zıyo Ul Hok'ın yetkısınl kendi booma kullonrpası yoiu kalıyor. Pak'Stan ın darbe 1 0 ıjbaşına oel.nış Devlet Bosko1 nı bu yîkıyı kullonmaya pek yotkın olmrîdığını şımdiye dek blrcok V.oz ooıga vurdu Dvınyonm dort bir yontndon gelen çoqrıtor ıse Zıya Ul Hok'ı bir tiilu yumuşatomıyor. Pakıstan De :et Başkonı, darbeden bu yann buyuk eorun'ar ıcmde c'cn ulkesıni duzlijcıo cıkarocak bir yol lıleyememıştır Kuşkusuz Zıya Ui Hck ın boşarısızlıqı, hsr şeyden cok ulkenın ncsnoi koşu!lcn|'ıoon ko,nakianmoktodır Tıpkı Züll'kar A'ı Butic'nun par'ok baş oyıp, dorcgacı yoluna yonclcn sıyasal yaşammı ciklleven başarısızlıklar glbı. Butto Pokistan ın en gçrc Bakanı olarok başlattığı siyasal >aşam.nın ılk yı'larında basindan başo'iya koştu Ama Butto nun 1970 yılında boslayan Başbokonlıği, tum reforrn girışımlerıne korşın bssarısızl'klc sonuçlondı 1976 yılında, toprck agalarınm ve bagnoz dincılerin örgutlediğl muholefet cephesmin durmak bılmeyen gosterılerı, secımlere hlle krsrıştırıldıgı yo undrkı ladıoları ulkede sıkıyonetım ilonına Butto'nun tuturrunu 5Ertle$tirmesin« ve muholıflerinı kuvvet yoluyla sındirmek Istemeslne nsden olmuştı 1 Tum bu etivenlerın yonı sıra Zulfıkar Ali Butto nun dıs polıtıkasının ve nukleer enerjl konusundakl tutumunun Wcsvnngton'un hic de hoşuna gıtmedigını de unutmamak gcrek Gclısmeler Butto ıcin politikanın lcıne sokmck zorunda koldırı crdunun darbe yaparak, Iktldarı ele gocirmes:yle noktcantiı Zıyo Ul hak kendısml Pakiston'ın bosıno getlren dorbeden sonrc Butto yu polltık yaşamdon sllmenın yollorını arodı Devirdıgı Başbckana ceşıtll suçlamolorda bulundu. Orduya nıfok sokmok Anayosayı cıgnemek, ucak alımındo 30 mılyon doîor ruşvet yemek gıbı Iddloların tılcbırl ınandırıcı olmadı Sonunda, Faderal GuvenIlk Kuvvetlerl eskl Komulanı Mesud Mahmud, Butto'nun secım kamponyosı sıras.r.da muholıfıerinden Ahmet Rızo Kasuri /ı oldurmesı lcln kendiçıne emır verdlginl llerl surdu. Zıya Ul Hak Yonetimi. devlrdıgi Başbakanı bu gerekce/le yargılatıp oium cezasma carptırttı. Ancak, Butto Ile llglli ıdd i d a oldukca karanlık noktalar var, Guvenlık Ku.vetlpn csk! Komu'onı, Butto Ile ılgill Iddiosını başka bir nedenle gozaltına alındıgında ılerl surdu ve trjrrpn ordındcn do sorbest bırokıldi Tum bu oii"y!ar, usto bir polıîıkacı olon oma ulkcslnln nesnel kosulları yuzunden sıyrsal yaşamını boscrısızlıkla noktolayon Butto'nun olum cezosının haklılığı konusunda cok ciddı kuşkuiar uyondırıyor Ancak şlmdl Butto run dışıno duştuau olrdabın tam ortasındckl Zıya Ul Hak, devirdıgi denl^t adom'nı ulkenln siyasal yoşarrından silmod.gl sureco k r r d ı qp|pceğlnin ds tehllkedt olriuaunıı dusımdugıınden, 3uttonun oldurulncsınrlfl korarlı norunuyor Pokıstan'm yeni Devlet Başkonnın oörpmpdlğl ge'C » sudur Butto asıldıçı tnkd rde Zıya Ul Hak lc'n gp'l «k donus olanaâı kalmnvacak vo IktlHorını sılah zoruylo tuîrrvok kendisl lcin kacınılmaz olccaktır Ustelik cok guc sinmlarlo karsı korşıyo bulunon Pokistan'da, yosom kosullnrını r'uzeltrrek ve ıktidarını quç|rndirniek Ziya Ul Hak Icın son tiemcfi grc olncnk V9 bu arodo, O'îilmış olcn Butto nun onısı Pokıstan holkının bellfiğinde glttlkce y»r eripcek sonunda bir kohraman doâacak Ziya Ul Hok, Bulto run olus'inun kendisl lcin d rı«l kadar hoMa ondan doha Iph'ıkell oldugunu anlayabıllrse, tum dunyoda derin yankılar uyandırocak yanlış bir glrişlmden kacırabillr Pakistan Devlet Başkonının yonlışton kacınmok »e gerceğl gormek lcin onunde bir haftadon az suresl kaldı. a. BUTTO LEHİNE GOSTERİLER Hıncnston'ın Kuzeyindekl Punc kenttne dOn gelen hober lere oore. Keşnlr'ın Polandrl, Rovalkot v« Bag kentlerlnde dOn pol s, eskl Bosbakan Zulftkar A'ı Butîo toroftcriarını <aqıtmok lcın ateş ocmıştır. BL,»O nırn «İdom hukmünün fenıden flozden geçirilmesi» ıs ten'run Yuksek Mahkemece redd nl protesto eden gösterlcler, bozı yakıp yıkma olaylaTina katılmışlardır v BJ orada Pckıstan üksek Mahkemesı, Butto hakKinda Idorn hukmj veren YJksek Mahkeme nın Başkanı'pın yetkısıni reddeden b r Itırazi göruşmeyl l'er| bir tar.he bırakmıştır. Paris'teki yürüyüşte, olayları polis ajanlarının yarattığı öne sürülüyor PAElS. (a a) »a da komunist eğılımli Çaıışma Genel Konfederasyonu'nun (CGT). öncekı gun yaptığı Pans yüruyuşu sırasında çıkan olaylar. işçi konfederasyonu ile hukürnet yetkıhİprt erasında sert tartışma'.ara neden olmuştur. CGT yetkıhleri. 200 klflnin yaralanmasına ve 54 iîyennin tahrlbin» neden ol&n olaylarm baa anar eis+ Öfe7çrd srruolan fından cıkprfıldı^nı y°r aldigiru CGT yetkj'ıleri, olaylısırasında tşci tems'lr 1°' tarafmdan yakalanan r vil bir kışinın üzprfndea polî3 hüvıyet kartı çıktığinı açıklamışlar. pohsle çatışmaya fnrcb£1 sırada Takalanan bu kışirıin b:r sivıl polıs oldueunvn pnlaşildığını behrtrruşlerdir. Fransız Komunist ParUsi yaym organı da bu kişının kımhgıııi yavmlamıştır. tşçl trır.biicılTİ ta^aSın dan yakalanan Gerard le Xusn'ın polıs oldugunu kabul eden Fransa Içiş'eri Bakanı ıse, soz konusu ki'jinin pol^slere saJ dırma";înın mumkun olmadığım söylemıştır. Sovyetler Biriiği iik kez dünyadan uzaya televizyon yayını yaptı MOSKOVA. (a a) Sovyetler Bırhgi, düayada ı!k kez yerden uza^ ya televızyon yayıru yapmıştır TASS A]ansımn bıld'rdıe^ne göre. Sovyetler Bırlıgınde bir merkez acn. 'Soyuz32». *Silyut5» ve 'İlerleme5»' den kurulu «L'zay Trenı*ne yonelık t€İe\lzyon ya yını yapılrmş ve mukemmel Köruntüler eide edil TASS'ın b^^^tî^ne g^ TT *Si!xut*» u 7 av lîtP=ynnuna. «L'zav Kamgondoriîen bir niıcı \"nd:rrr Llakov ve Vslerl RıUüiın 'arafmdan 'Kam yin.dan ahnarak monte edlmistfr. PBA\T>A BJ aradî, Sm.7et Xoy^nu», 'İlfrlemo5» ile ÇİN BAŞBAKAN YARDIMCISI DENG, SİDDETLE ELEŞTİRİLDİ PEKİN (oa ) C ' i Bn$bnkor Yadınrısı D°ng Hsıao P ng «Pskln llkbaharı» adlı harnket torofındcn şımdıye kadar esl görulmedık olcude oğır b'r riılI© eleşt "Irrıştır Pek n'deki der gı'srın en gozd9İe r nden bıri o lon tSoruşturmalar»da cıkan bir yaz.da, Cın Bosbakan Yardımcısı Derg bu a,ın ortalarında, Cm dek' tinsan Hoklorı» hareketını ergellemekia =;uclan maktadır Yaz'da. Boşbakan Yardımu^ı Deng'n, hnlk oraîin dokı soyqıniıgım «Halko baskı uygulamas'm surdurmek, Mao Tse Tung donemlndekine benzer bir dıktatorluk uygulamak» omacıv'o kullandığı one surulmektedır Dergı, C n'de «Faşlzme gerl donuş» tehlıkesının |el'rdıgmı yazmokta. ayr ca :şhT şndakı reı mı «ekonomık iflasıa yo! ganı Pravda'nın nncekl g^jnkü sayısı. televlzyon aracılıgn İle dun uzavdaki Iki Sovyet kozmonotuna ıletılmıştir. Haberl veren T\SS Ajansı P'^vda nın sayfalirnın dnrt haftadır Sa!yu*'ta bulunan Valery Ryulın \e Vladınur Lvak hor'a ıletıldığini bıldırmıştır. V E F AT her neyi düz, konik, helis, spiral ve mahruti dişli imalatında kullanılan Cok gerc vasmda b'zlerl derın acıiar ^cınde b'akaak ebedty7en aromtzdan ayrılan k'ynetll voriıği'nız Hocettepe Taş K tarcı'ık LTD ŞTI ST pıe'i dişli azdırma tezgahları STANKOIMPORT • • • • MOSKOVA55CB Turgay ULUTAŞ 'ın cenoje51 26 3 197° pazcrtesl güru Hacıcn,rarr Carrıtnden ogie nomazını muteakıben Korçıyako rne7 defnedılecektır. A I L E Sl Yunanistan Bağimsızlık gününde yapslsn konuşmaîarda ilk kez Türkiye aleyhine söz kullanılmadı ATINA (a a ) Yuirjn stan'ın ba?5ımsızlık gunü. kendl yaptığı s iâhlajın sergılend'ği ve yenı alınon kcdın askerlcr'n de ^atıld'ğı büyuk asken gos'er,lerlp kut anmıstır Toreniere. Devlet Bnşkonı KonçtarT'ire T=atsos ı n do katı riığı ve ıc'^nnd» ?20 kadının yer old'gı asken bırlıklenn gecışmı bınlerce At no'iının llg y!e •zledığl be ırttlrnektedır Torende bırer konuşma yopon Devlet Başkanı Tsatsos ve Başbakan Koistantm Karaman!'•; ülkenın tarıhı ve oskerı gecmşını nvmuşler, oncak bu ceşıt torenlerde ulıS'lanırı ters ne Tjrk ye alehınde hıcbır soz kul lanmamışla'd'r V E F AT Ş'rketımtz kurucutanndan değ9rii arkoriosımız Stoktan derhal tesüm Sanayıcılere proforma verilîr Odemede kolaylık Devamlı bakım servisi TURGAY ULUTAŞ 23 Marf 1979 günö e!ım bir trofik kazosı sonbcu vefat etmıçtır. Kederlı oiissine başsoğlığı dılerlz. HtK»tt»p« Tos Kitopçılık LTD 5Tİ. Pakistan Afganistan'ı sert biçimde uyardi ElektTDmekanik Sanayıı ve Tıcaret A.S nin 4kaptI «Mİemesi ifin T 7 hı BAŞSAĞLIĞI Cok kıymetll arkada$ım, Hacettepe Tas LTD $Ti sahıbL Kltoocıiık TURGAY ULUTAŞ'ı B>r kaza netlcesf kaybetmıs bulunuvoruz. Kendısıne tanndan rahmet dıler. tüm aıle eşrafıno ve Hacettepe Toş Kıtapcılık LTD ŞTİ mensuplarına baş soğlığı dılerız. Dünyo Tıp Kltabevl LTD ŞTI Sohibl ö m t r Metlnyurt (IlancÜLk; 9573) 2572 İSLAMABAD (a a ) Yobon cı d p'OTOtlann hıldıro'.ğıne gore. Pakistan tjkumetı, topmMorını bombard'mann tuttugu ıcın Afganıstcn'ı sert bıçımde kınamıştır. Öte yondcn Pak stan hukurretı Afgon'lı muüecılere ds b'r cağrıda bulunmuş. ıclnde bulunduklan statülerinı benımseyerek, gostenlen konuksevertıgı zedelemeye yol acacak her eyleaiden kacınrnalar nı st9mıştır. tanhı 3ü Nısan 1373 Ps^anesı g u i j sapian Öc?ır'er sırk»t n"<n GJTI'JŞÎUVU Inönu Cad 35 1 as k ı msrk=? ne yapılabııecğı nıbı ?;aâ dskı hanra '"sap furrara?r nT.ıza hsvale gonaermeK vîya ya;rm3K. sj et /,? de vapılab ı r Benka Şubosi Hesap N T ı $okc " ant T i ; . Fınoıkrpd» 71"» v T Hp'k 8anK3= A Ş Be 'oqlu 401 ""2 T C Zırc2t Binkası Beyoölu 1'32 v i p ı ve K'Pdı Fank^sı A S GUTIUSS'JV ' . 42327 Vapı ve Kîedı Bank?ı A £ ^r>.a r a Ata Sanayı 535 T C Zıraat Banlcsı • Aoana 64118 T C Zraat Bsrkası B c r k u 641 11 Say n Otak'snmızdsr T Tıc3ret Kaijnı, gereğmrç yjkanda belırîılgn tarıha kadaı apeı odemele'ım yeme gatrmelennı rıca edeız. YÖNETIM KURULU ns Ada 1514) • 2573 Î,Ü. Orman Fakültesi Dekanlığı'ndan 1 Faküıtemız n a şoğ.da belırtılen kürsülerine 1750 Bay lı On'versrtelef Konununun ve Br gıll Yonetrnelık uyarınca Asıstan, Araşt' ma Görevlısl v© Uzman olınacaktır. KORSO ADI İLAN Şirkettmiz gereksinmesl lçln 1 adet Koniasor makınası satan alınacaktır. Bu ışe aıt şartname 100. TL bedel karşılı^ında Şırketimız Ticaret Müdurlu|rtinden temln edılebıllr. Kapalı teklıf mektuplan 2 4 1&79 pazartesl gu.nü saat 14 00'e kadar Şirket Merkezimız Ankara Zıya Gökalp Caddesi Yıldız Han No 19 kat 3'dekl Yazışma ve Yaym Müdurlüğrune verUmış olacaktır. Postada olabılecek geclkmeler gözönune aJınmaz. Şırkeüıniz 2490 s&yılı yasaya baglı değildir. SİM EL 8u, Intaat, Makina, Elektrih İUmlted Şırheti 1958 1979 İMZA GÜNÜ SELİM İLERİ ADEDİ ÜNVANt Asiston Aslstan Aslston Asiaton ARANAN ŞARTLAR Askefltglnl yapmış olması v« Almonca bllenier tercjh edılır 80 yaşmı gecmsmlş ve VI cerece Ile mezun olması Askerllğlnl yapmış, 30 yaşını Oecmemıs ve doktora yapmamıs olması Almanca voya lngilizc« bllmsBi. 25 yaşını gecmemls v* doktora yopmamıs olması Sllvlkültür Orman Entomolo|isî ve Konjma Orman Hasılatı ve Bıyometrl Toprak Itml ve Eko!o|l Orman Işletme Inşootı Geodezi v» Fotogrametrl Orman Ameno|manı 1 1 1 TEVFİK ÖZALTINOĞLU Ataturk Eğıtım Enstıtusün oekl antıfaşıst mücadelede Akadem.k ve Demokratık hakıarımız lc n Devrımcı saf larda yılmadan mücadele ett. Ansı mücadelemize 19* tutacakîır. İst. Atotürk Eğltim Ens. Devrimcl, Yurtsever, Demokrat Öğrenclleri ÖLÜM İLİŞKİLERİ'NI N şantaşı AkadeTİ K'tabevı'nds 15 19 orasır.da bugun Imzalıyor. Astston Asivtan Aslstan Araftırma GörevUsl Istanbul Sanayi Odası'ndan £590 Sayı1' Orialor KanLPun qereğınce 1979 /ılı aıdatıntn MART AYI SONUNA kadar odennes' qerekmektsdır. Bu sure ıcınde odenmeyen aıdat %50 fazlaçıyle tah•II o'unur. Sayın üyelerimızin maâdur olmamaian ıcın keyfıyet önemle duyurulur. 1 1 Ormon Amenaimanı Orman Ordnlerlnden Faydalanmo y« vakıf otmosi Askartlfltnl yopmı», lrgll!zc«Inglllzce veyo Almancaya voVrf olması Klmya veyo Mak YOk. Mühendlsl veya Mühendis olması ÖNEMLİ DUYURU TONOZ Oto Canı Sanayii ve Ticaret A.Ş. Hef clns otolar lc'n antenl! ve rezlstanlı camlarımıı gelmlştır. Cam takma Iş'eri vasıtaîTm mağaza lclne olınması suretiyle devam etmektedır. llgılllere soygı ıle duyurulur. Cumhuriyet Caddeel Net 213 Harblye Ordu Evl Karşısi Karaköy Beledrye Oto Parfcı altı No 9 (AaA Reklam 155) 2574 1 Uzmon 2 hteklılerln bir adet reslm ve nOracaat ettfVlert KOreC Me glreceklerl yaboncı d.ll belırten dılekceierınl 21/5/1979 PazartesJ günO saat 12 OO'yö kadar Fokulte Sekreterllğıne vermelerl. aynı çun S Bılım sınovının 22/5/1979 Salı gunQ saat 10 00'do, Yabancı Dil smavının Boat 14 30'da Fakultemlzd» yopılacoğı ilân olunur. Bas n 1?766) 257 HEDEF, DEV BİR DENİZ GÜCL! TÜRK PONANMA VAKFINA YAPACAGINIZ YARDUVTLARLA BU HEDEFE ULASABİTJRİZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog