Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

nw geı«e«gın'n b eırrvendırflmisır'de, o« stonlık kurum ve stotüsünun yen önem'ıdlr. As staniık her şayden önce, bılıml, tuTiuyle oyaklan yeroen kesık, cevırme ya oa devşırme kuromsol uğraşıtar yerıne toplum hızmeîın» verebılmede lyl alışkanlıkların ozenla •dın Imesl gereken bır donemdir Buno karşı ık, beİKi de ora assmo o'arak kabul edıldığı rc n. urlversfte so'unlarının en avrınt lı tcrtı^Tia donemlannde bııe konu onemıyje bagdoşon noıyı uzerınde topiGvanomaKtadır. Ü Yanlıslıklar Yonlişlıklar, daha asıstanlıöa kobul koşullarında baslar. Yeterlt yobana dıl bılgıs mn bıhmsel cclısmo ıcın vazgec.'mez bır zorunljl'K o'duğu doğrudur AICOK yuksek oğrenım stTtjsu ışı rahot ve ko'av ucundon tutarok Oiınocok osıstanın ıyı bır yobcncı dıl b Ig s . 8 donanmıs olcrak aelrres n beKe' Bcw s olun ca da asıstanlık uygulamado dcha cok yoğun \aoancı d ! oğretsn o<ul ya da koleılerde ojrsnım görme şcns no ereb Imış sınırlı q«»nc kıtlesıne acık tutulab len b r kurum nıte' ğıne danusmektedır Bu /o'oar da kuşkusuz vuksek oğrenjm ıç.ın leğsrlı oeCıer kazonılob. me<'ed r Öt« yondan belrîmek zo"jnda/ız kı c«ıstanlığa cl çtak^ \3bancı aı! sınav enaeh oenclerarası f rsat esıt! öı ılkesnde o^ulmo? gad'k ocnoktod r Ovsa bu sırovın kobul kosulu o arak dejıl oe asıstanl.k stntusunu" sonrokı oşamolarında b r teieme» crcıcmo donuştörü'mesi duruTunda; yobcncı d I oğrenr.e frsatı buiincımış ve falot bılınsel caiısmaya cok daha yatkın nıce gence de o^nı kamnın aç\< tutulmosı olanoğı scğla>nnış o1' < Buounku stotCrie • b ' ıscı, b r c ftcı kucuk esnaf va dn buyuk ozverıler» kotlanmayı poze almokv7ii sırndan bır rıemur cocuğunun c= «tanlı1; bT=ka deyısle câretın uye! ğt me« eöıne katılcbılmesı reredgvse olcnak dıs dır Asistaıılık ve Yüksek Oğrenim Prof. Dr. Ali Sait YÜKSEL Istanbul ITIA Işıetme Fakuttesı mn yayılmesında bu osamoya erısıifnceye dek, d'l oö r etımnde basarısını ortava ko/unıversıtelerde soz gelımı Istanbul ıç n. Bogazıcı Unıversıtesınde os stanların yaboncı dıi egıtımlen ıcın, ozel bırınler oluşturulabılır Alınan aststan ılk y I buralarda yogun >a bancı d'l oğrenırıı gorur ve asıstaniığa gırışın ıkıncı yıh sonunda. bır yabancı dıl s novı ycpı.ır basaramayanların gereğ nde urıvers te ya da yjksek oqretım kururruyla ııışkısı kesıl r Bu olanak henuz kacırılmış degıldır $u gunlerde Mec ıse sunulmok uzera oian unlversıte \osa tasiağmın ılgılı boljmunde /apılacak kucuk değışıklıkle de sonuc olınabıiır Soz geI mı tasicgın 37 maadesı b) fk sı şoy e değıştırıIsb'lır «Fakulte kurutunca seeılecek |url er tarafından gırışte bılım \e gırışten sonrakı en gec ıkı \ıl ıcmds yap lacak yaoancı d l sınav arır, ia başarı goslermek» ve o/rıca 38 maddedekı €b.r» sozcjgu de degıstır lerek cumİ9 c ıki yıl »cın cdav a<^ ston olarak atan rlar» bıctmıne donuşturulebılır Boyls bır kurallonadaki prntık gucluk şurada \atiyor Klas.k enoca», olınan o^ıstonın IIK \ılını yabancı dıl oğrenımıne ayırmasını ve bu sure ıcın anca< çok sınırlı ycdım'cr'a yctırı'mes'nı sıne/e cekTek i";teme/ebı ecektır Fokat cıddı bır reform yaso" nrian bu enael aşabıimcsı beklenır ; rulecektır kı Meclısiers sunulacok yasa ta«!!agı, gsımış geçmış yasa taslaKİarımr en halktan yana, en ılsrı olanıd r Gercı kımı klasık unıversıte cevrestnın alışılmışa dckurabılecek her turlu degışıklıkıere karşı esasen beklenen kemıkleşmış ıtırazlorı ^ e hatta kucuk kışısel hesap'annı el cobuklugu ı e kurumuna mcl edeb len kımı aKademı yonetımlerının urkek tavır almaları neienıyle, ıcnan c ks n da> ha/as nda as.ında cok daha ıdeal nıtelık kazandırılobılecek^ temel ılkelerde dozu tasıron vumusalmalar yopı'mş'.ır Oyıe kı kadrosu saklı tutularok «yoksunljk» tolgesı ünıvers te e r de, ıkı yıll k gorevlendırmelere (tasıak nı 30) bıle hâiö trotasvon» denebı mektedır NeUers.nız kı bö/esıne fmasum» bır rptasyon da^ıı, yuksek o^renım mes eğının kımı genc kıtlelerrnde bıle ılırozlora ugrayobılmektedır Yıne bugunun Turkıyesınde kendını unıversıte cobolarına adamanın vazgecılmez koşulu oıon «tam gun colışma ılkesı» bı.e bır fakulte os stanları adına yapılan acıklamcaa ıtırazlara konu olmakta ve soz gelımı «Bılımsel colışma bellı aat.erde bellı verlerde bu'unmakıa gerceklsstırı'en ez> bıcımmde lâf kalabalıkları sıra'a A(ib lT«ektedır Ve yıne b lır mıs nız, bu laslaklo Turkıye de ılk k t t p.c ssor ae o a bıl.m.eı CJ ı^moyı durdurano vaptırırr geîırılmekte vs yenne gore kısa va da uzun surell durdurma ve/a bolum başKanlığından uzaklaştırma cezaları {m. 46) verılebı mektedır tYoV rrm hlc «ks'ği» dsneb lecek ve kuşkusuz gonul ısieyebılecektır kı; oğrencı, osıstan ve calışor'n yönet me katılrrası somutlaştırılabılseydi; yne soz gelımı 78 maddenın a) v» b) fk larının yerlerl değıştırıerek ufck ıbar» ekıyle tgereklı kovuşturma tamamlanmadan» polıtık guc e gorevlılere el çeKtırme yetkısı tannmasa,dı Ve daha bır dızı eMeme ve kucuk duzeltme sre gereKSinırı du\u ab lecektjr Fa^at b I nsın kı. sonuc olarak bc an'ık tıt'z bır çaiışma ve hazırhk urununu orta/a koymuştur. Haftanın Özeti Onlem, Ekonomi Vs., İÇTE konomi. önl»m . Paket Butün Turk'ya ortık bunları konusuyor Kahvelerden evleıe, okullaro, Isyarlerıne degın herkat bunları tatiışıyor. Tum ulka tortışırken bu kcnuıarda coktan karar vermls olması gereken kurumloı orgutler kısıler de tartışıyor. Hem da her gecen dakıkonın cck şey kaybetlırd'ğınj hem ı;lkeye hem de tartışıp duranlara bıle bile DPT yi klmler devreden çıkarrrak icın çaba gosterdı9 Hukumet lcındeki anlaşmozlıkfarla yıtırılen zamanın her turlu odunden daho degerll o'dugunu kımler gozden uzak tutuyor? Sanayi Bakanı Orhan Alp'ın uzerınde fazlasıyla durdugu konular daha pratık yontemlerie cozumlenamez miydl? Anayasa Mahkemesine Koşut... Yasa taslağı, yuks&k öğremmde koşut (paratel) normların uygulanması ve butunleşmenln saglannası doârultusunda sözds kalmayon 'errel önlemler ongorrruştur. Yuksek oğrenırrde bütunleşıre sorunj aslında gecen a\la'da yaymlanan Anayasa Mahkemesı kaar yla (RG. 2311979) da gercekleştırılmış bjlunmaktadır \ unıvers te ve akademıler ayrı a/rı adlar altınaa calıçan oğretm kurumları oısolar da, wtelık bok mırdon ( eğıtım ve ogretın bır n enye yonet m organ an acıs ndan da ) eşdeğerdedırle ı (s 31 . Boylelık e, bu ycpay ceK ŞTIS ve sorunun bugune dek surdurjlmesını neredey se kendılerıne profes/onel ıs bıç mıne donuştumuş sayıinrı pek sın rlı tgayretlıler» n. bLDdan boyle yenı ugraşı konuları aramaları gerekecektır Gelın gorun kı butünlesme cıbı b r temel kural bıle bulundugu surede eg îım orgutunun tanınmaz duruma sokuluşunun aracı eskı bır bakonın ogzından « bu tosorının mec ıslerden gecnesıyle un versıteıenn once sulandırı acağı cıkmaTcsı ıcın grubun elınden gelenı yap ması gerektığı » Sınyalıne donuşturtılebılrıektedır Bırlıkte yak'aşıma kesnlık'e alışılması gere ken u'kenın be'ırlı temel sorun'armda osun ortaya konan her olumlu edım e fsanki tmekanızmo»nın kacmılmaz gereğıymış gıbı) ılle de ^ r ş ı du'Tia kokusunu sezd ren bu acıklama gosterrrektedır k tasan. ulkenın ıvedı ve onem lı gereksınmelerınden bırının karsılığıdır E cEnkaz> blr buçuk yıldır belllydi Çozum yollorının ona hatları da belliydl Ama oyrıntılara Inildıkc» anloşmazlık noktaları buyudu, büyudu Dcğınıklık, kurumsal ve kısısel cekısmeler sonucu neredeyse işın ozunun yitlrıldığı bir ortama gellndı. Kath kur Önlemlerin uzerlnde anlaşma sağlanılamayon blr bölumu de kotlı kur uypulamasıno llişkin fKatlı xur>un anlamı, farklı kesımlerâ farKlı doviz kurtarı uygulonması bıcımınde ozetlenebıllr Bazı Iktısatcılcr devletln boyleslne bır uygulan.aya gitmesını tKa'cbO'Si ne rıucadcle ıc n de let n koraborsccılık yaoması» dıye rıtelıyorlar Diğer bazı ıktısatcılara gors is« şu anda devletın kimi dovız satıslarında vergi olmosı zaten fiılen katlı kur uygulanması anlamıno geliyor Uluslararosı Pora Fonu uzmonlarınca hazırlanan blr rapora gore de Turklye nin kotlı kur uygulamasına yonelmesı folumsuz». Yapılması Gereken Ankara daKi Dev et Yaboncı Dı! Oku'unaan bbrn1 rasırn yuKsçk kademe'pr nı» odav rrnî mur'arın yabancı d'l bılgılerının ge! st rı'mesıi de bır zarr'anlnr rok olımlu sonuclar olınob'lmektsvdi Bu ornekler Is'onbul Izrrır E^kışehıErzurum vp b o r v e r ^oiabn^k yukse< oğrenım merkezlerınde de ortırılabı'ır Öğretım duzeyı İlerici Bir Taslak Butunu kapsoyan bır de^eriendırmede qö Görmezlikten gelinenler CHP Kendi Dar Boğazmda OKTAY AKBAL Evct SAĞCI BASIN NE DİYOR? Alpay KABAÇALI FAŞİST DARBE ÖRNEGÎ... Demlrel in «Bu gıdıs Allende gıdışıaır» cumlesı, «Bu hukumet gıtsın» ısterısinın rıangı boyutlora ulaştıgını orta/a koydu Demırel ve yandaşları ıçın «taılhsız» bır cumleydı bu Çunku, Şılı halkının seçıp ışbasına getırdığı Saskon Allende, 11 eylul 19/3 gunu dunyo basınmda yer alan birçok belgenın vs CIA yetkllılerinın ıtırofıannın kanıtlodıgı gıbı CIA le ITT nın otekı çokuluslu şlrketierın ortakiaşa planladık ları blr darbe sonucu devrılmıf, darbenı.ı ardındon bın.erce Şılılı oldurul.nuştu Yalnızca faşıstlerın destekledıgı bu barbarlık, Unıdad Popular yon«tımının Şilı emekçllerıne scglodıgı hakları gaspetmış, yerlı v» yobancı holdmglerle toprak agclarma lomurjlennı sur durnıe oıonagını tanımıştı Son zcmlcrı halkın cıkarları acısından eleştıreceklerı yerde baglı bulundukları çıkar cevrelerının gozluklerıyıe ya da « b hukumet gitsin» ısterısinın •u pnzmasındon gorup degerlen dırenlsr, Demırel'ın sozunu d* kalemlerıne doladıiar Dolodılar ama, «zevahırl kurtarmak» isteyıp «tevıl» yoluna sapanlar bıle, bılınçoltım açıga vuran bu «dıl surçmesı»nln tuzağına duf tuler CHP de darboğazdadır Tum uike tum halkınuz darbogazâa Yıllardır darbcgazn dogru ıtılriıft, sünıklendık Şımdı orada nkanıp ka'aık Guçbırhgı. ışbırhgı gonuloırlıgı yaparak geçebılecegız oradan Oncumuz feîn.' Ecevıt \e CHP Başita bır guç yok ştmaılik ortadc Bu daroogizaan geçmek j a da geçememek otekı yana ulaşmak va da uçurunıa auşmek bu öncunun becennne baglı CHPnın bugunku. ethmhgmı surdurup, surdurememesı, halk çözund" sa\gmtıgını konnup koruyamaması. Ecevıt m umut' v.mgesı kışıl.gtnı vıfırı^ yüırmemesı, htp bu darbogazdan başarı\la geçmemıze bcg'.ı Ama CHP \alnız bu açıdan darbogazda degıl . Pcrtı c'arak kendı sorunlanm çözup çozememek durumuyta da darbogazda CHP ve tum CHPlder. ezcl'.'kle bugün bu partımn üen kadrolannda görevh tum pohtıhacı'c ıçmdır bu sozum Bır çeflt u\aıı dos'ça bır ammsatn:a Anlaraaa, Is^anbul da. tum yurt'a ılçe kongıelen \apüı\or \akmaa ıl kongrelerıne sıra gelecek mayısta Kurulta\ îoplanacak Ankara da Bu Kurıtltay şıı'ardan ben ılk kez CHP'nm ıküdarda bulundugu bır zamaııa ıastlı\or Bu yuzden a ' n bır onem taşıyor Dosi dyşman. bu Kurulîay'ı dılzkatle ızlevecek CHP. Ecevdm ç°\resınde butunlugunu koruyacak mı, yoksa kıstr polıtıbacıhk hesaplan parçala\ıcı. dolavısı\l parP\ı guçsuzleştıncı bır rol rıu ovnayacafeov BUındıgı gıbı btr uk kentlerde hızıpler buyuk bır çaiışma ıçmded^rler Geçenlerae CHFnın ılerı gelenlennden bın.ne sorduk bu hız.pler aıasmda bır duşunce goruş csrılıgı olup olmadıgıta Yok dedı O\le\$e bu'un gun.ltu sandc!\e kapmaktan ılerı gelı\or hıbarcatı hızmet yanşı rir dan< CHP nın ıç hava**na zamai zaman gırchgın oldu Yazüar \acr»?. Sonra boşuna ugraşt'gırrı farkeltım Bız'm \az.larım.zda ne aenlı dogru gerçekçı, ıvını erh gozlenılere dayanarak yazsak dipartı \onetvnmde bır dağışiklık olmuvor Herşey olarr^tna \arı\cr açıkcası guçlu hızıoın ısted gıne' . Bug *n CHP ıçjıde beilı başh ıkı h'zıp oldugu sovlenır ufalı tefe* başha top'ululılar da var tabıl Ama en oncrıhsı en agır basam ıkı h'zıp Bırkaç yıl once Denızc 'ter'e Karcd°nızh ler ara?ında\dı 'n zn et \anşı Bır ntui^reke vap Idı sonra Daha docrusu Cenel Baskan Karaden'zlılen pnriı yonetjn verlennden uzak'cstıraı orradakı 'ıiılere bırn'ı 6u \ erı Şrndı aorunen duyulan. anlr":ılan, h\ ad°"iz!'ier ad verüebılecek hızbın başta Istanbıı! olricı'ı uzere b ıvıık kentleıde ve daha başka bolgelcde igırhgını auyurduquuur Istanbul un ı'çe koToıe'ennı kaındenız!Jer kazanı\or Bır ıltısı aışın'la her \ede on'.ar eacmen goruru^ orlar BuUtn ^unlar bır partınm ıç <si\'aşımına a,t gozIrm'erdır Bır pırrı ım cinl hgı Itdct'k savatımır.a katdan kısJenn çokluçuna cıa>a/ıtr Bugün CHPde B tlfnt £c<?"ir''M sai ytn kıştlıgı ag r his'vor Ecvıt'ırı ^ır \ı/ı askın Bisbakanhgı b"klenen ba^ariM \G.",iılma$a aa VC aonemıne oranla bıfçok alanüa ıleı'cnıeler atı'ını'ar. en başta da yurdu ve ulusu e!e ge<<rınek ıi.ere bulunan zo'bahk ve faş'zm egılını'°>ını cerdsımek bakıtrından olumlu ";lenn başsnlaıgı 5o> !/>neb'!,),or Okullarında oçret m vapılan, utın C'Sıieıermde zoılukla da olta deri gorulen cı naı et suçlularıııın çogunlukla vakalanan. adalet oı u^de he o.p \eıen bır to'lam o'ab Imıisek bunu CHP agıtiıklı ı'zndara borçluyuz Türlu guçluklee I irşm ekonoıriık yaiaiıa'ı da açık soz'u davrcır.ış gerçezlen gorus ve aosterış \ureklıce kararlar alıp d>ş vardımlara bel oagtamadan kendı basımızın çcresıre baıîmak yollarını arayış, Ecevıf m baş i'^a bulunaugu bu ıktı^ann başanh ışlerı sayılcbılır Demek ısteJıgım şu CHP Kuruıta\ı bol'ıcu parçala\ıcı umut kırıcı bezgmhk varavcı degıl tam tersme bırleştmcı umutları guçlendırıcı ulusa gu\en veren bır toplantı olmaltdır Bu bır hızmet yarı.şı ıse bu \a>ışa gıren pnıtılüer oyunun kurallarına u\mafc zorunaad'rlar Bu kuralları \asal olmavıisı ollardan aşma\a da kalkışmamalıdırlar Bız, CHP nın şu >a da bu hızbını savunmuyoruz tuımuyoruz desieklemıyoruz olumlu ya da nlumsuz bulmu\oruz Kendı sozlerv le aratarmda hıç bır görıts ve duiuruş a\ rüıgı buluıımayan bu hızmet \anstnn CHFyı guçsuleştmcı degıl guçlendırıcı ıırrut kırıcı degıl umut verıcı b'r aşama olmasını ıstıyoruz h ı bılmeh gerekır Kuçvk kışısel hesaplar. oyunlar ulusun gozıınc'en kaçmyor kaçmasacaktır. Bu tur \ollara sapanlar CHP'yı bu zor donerrtde, bu darboçazda çıkmaza batrıurı sokacaklardır Bunun sorumluluğu büvuktur CHP'nın ıç^ndekı 'hıtmet \cnşı na kalkı^an htşrfer topiumun gözünun uzer's/ nde oldugunu bdmebd ler Şımdılıh soylemeh ıstedtğım bu .. «Asgari müşterek»ler! Ülkemızde sağ ve sol eyiem grupları vardır Hlc »üphe yok kı TRT de gjnluk gazet«ler glbı, bu grupların »ylemterını d« duyuracaktır Fakal TRT bultsnlerınde, cok acık, taklanmotı imkansız olanlar dışında, sol grubo bajlı eylemcılenn harsketler, pek az duyurulmakta, bunlorın duyuruldugu gun ıse, derhal bir dengeleme politıkası uygulanarak sag gruba mensup olanların yarattıklan olaylar sayılmaya başianılmakladır Sodece hangl gruba baglı oldugu »oylenmızse o zaman, olayı cıkaranın colcu oldu<ju anlafilmaktadır Başyozı (Son Havadıs, 22 31979) Bır sol hucr* mı vrk&ıondı mn '~ko hayolı rie oKa sagda da bır hucr* buljabılmçk icın kollar »ıvanıyor . Solun eylemlerı mı kınanacak, ıkı kelime de olsa soğa da catılıyor Komunlzmın tehlıke oldugu mu b«lırtılecek, h«men »agın da oynl şekılde ulke icın blr tehllk» unturu oldugu Ifade edılıyor ( ) Artık bırakalım, hiçbir cıddl duşunc* temelıne dayanmayon denga polltlkasım .. G«r>k gl gorelım Korkmadcn, cekınmeden, dengelemeden, ılık nefesını daıma ensemızde gezdıren lehlikenin adını »oyleyelım . (Turk ye ıc n tek tehlıke komunızmdın diy* haykıralım . Yorum (Hergun, 21 3 1979) Müslüman Cinler . Şimdi de Demirel adına... TERCUMAN'ın «Ropor»cusu Gunerı Cıvacglu 21 mart gunu şoyle yozdı «Kıtlelerın dalga daıga omuz lannda yukselen ve demokrotK cozumlerle ıKîıdaro yaklaşan Demırelın «Sılı orregıne atıfta bulunmaya» na ıhtı r ocı vardı' « ) Konuy o ılgiıi olarak goruş . tugumuz Demırel Allende o n e gm sadecs «ekonom k yanlışI kıar ve korkjnc fı>at artışları acısırdan gundeme get rdıgmı» soylemışt r Bılındıgı g bı Allende donemınde Şılı akıl a'mcz fıyat artışları/la sarsılmıs Şılılıier sokağa dokulmjsledı (... Demırel'ın) «Allende orneğım vermesı» sadece anlamnı ve amacını aşan bır konuşma gorunjrrundedır Ancak konu madem gundeme gelmıştır Allende Sılı'sını hatırlamak, en azırıdan demokrasıye daha bı ıncle ve gucıu olarak sahıp cı<<mamış, bu amotor yonet n n 'kfsat u,gulamalarıiG gercekcı tesh.slsr koNTiamz bak mından yararlıdır» Ve ertesı gunku TERCUMAN'da Nazlı llıcak im zasıyla yazıtanlar. «İC hızmet Kanjnjr.un 35 moddesıne gore Turk Sılahlı Kuvvetlerı Cumhurıveü kourrak \,e kollamakla mükelleftır (. ' B.r ıktıdar ne zoman meşruıyetını ka/bsdecektır, ne zaman cjmhurıyetı korun ak ve kolıcmak zamanı geıecektır7 Bu hususları Turk Sılalın Kuvvetlerın n JO KOTutanlar nın takdır ne bırakscnız demoKrasıden bahsetmek nkonı ortadan kalkar Mesruıvet, parlamertodadır Iktıdarıar, se cımle veyo guvenoyu nstıcesı devrılırler < .) Ecevıt kendısını sadecs Allende ve Dubcek a benzetme' a kalmamış Costro ve\j Chs Gusvarc mn devı m cılığ ıle CHP devnmc ı ğl aıasındo da bı' para ellık ku'nustur ' ) DJTKJ ccıVlan alor r do Ecevıt, tedbırlerı bır sıcra Beklenen eserın ıkıncı baskısı şahone blr sekıld» çıkti Bu e»erde Cınlerin hakkında marak «ttiğımız h^rseyl bulocaksmız. Cınlerin ctsımleıi Clnlerın varlığı Clnlenn ve Şeytantarın şerrinden korunma Cınlerin ınıanlaria evlenmeleri Clnlerin gorunup gorunmemelerı Musluman va köflr cinler Cın cogırma Ruh cagırma ve medyumlugun Islam dıninda yen Cinlar hakkında merok ettıgınız her konu Imamı Şiblı Hazretlerı larafındon Islam'm hukümlerj dotresmde ıncelenmiştır. llan (Mıllı Gazete, 20 3 1979) Tia tahtası olarak nıtelemış ve buraaan hız alarak Turx ekonoms'nı yenı atılım or yapas !ır duruma getırebıleceğ nı so/ lemışt r Itıbarını ve halktCKi desteğını kaybetmış bo/le b r hukürret tarafından kurjlan «sıcrama tohtosının» bızler arzu edıîneyen yonlere sıcra tocağından sndışe ederız» Tukıye de ce, bütun bunlardan sonra kendısın hölâ «Bulleideye benzetmeyelım aman sac malık o'ur» d yen «aydın» zumresı bulunjrso benzetme nıye yanlış olsun .. Benzetme tamd.' Eksktr fazla değlld r Eksıkîır Rusya faktoru, Turkıye dekı bolucuıuk ve anarşı oz gın'ığı, kurtarı'n ş bolge kepaze ığ nıde lâ/e etmek şartîır Y O I T Z b r fark var o da Turk Ordusunun h.cbır orduya ben zemeyen meşruıyetcıf'ğıdır (..) Bu vatan n sohıbı bızız Bülleode ere ve onlann besletıcılerıne rağmen Yarası olan gocunur» lerdır Nacızane biz de bu Isml fıkralonmızda cck Ku land'k. Ama Isım babası Bedıı Foık'tır. (...) Allende ne yaptı? Bugun Ecevıt neler yapıyorsa onu yap tı YokluK. pGÎialılık, enflasyon hızla arttı (...) Ordu desteğıne ragmen, ha'kın tutmadığı AI lende ulkede ıtıbonnı tamamen yıtırdı Ordu da kendıslnı desteklevemez hale ge'dı Ve yın» Ordu Allende yı devlrdi ( .) Turkıye henüz bır doneme gelmemıştır Cunkü, CHP ıktıdarı yen,dır 15 aylık bıle olmürrıştır Bu gıdış, onlen pa> ketlerl Ecevıt'ın de Allends g'bı ulkeyı 'akru zaruret ıcıne duEurmek'e olduâunu gosterı/c I ..) Ne yapalım k' Ecevıt 'n bugun ulkeyı göturdüğü v« tur".kledığı durum karşısında Allende'den başka gosterecek mi sal yok1 > Attlla Onuk'un aynı gün aynı gazeted» yer alon yoz»sından da bir cümle tAdı ıster Ecevıt olsun, ıster Allende şımdı bız benzemlyor mu dıyeceğtz buffünön Tj'kıye'sının şortlanyla 1971'ın Şılı sının durumu bırbırıne''» AP'Iİ Nurcularm orgonı YENI ASYA'da, Safa Mursel imzalı yazıda ısa »u sozler yar aldı cHalkın duvguloma tercünon olmak demokratık bır hos sas'yetın ıcabıdır Hukumetın durumu Al'erde'ye benzetıldı dıye Dem rel'ı askerı bır darbeye dovetıye cıkormakla itham e'mek kotu nı/etın bır mahsülu olma<ian ılen gıdemez Demokrasyı askıyc olacaK tesebbuslere kcrşı en ınonclı mu kovemet, en guclu temsılcısını Demırel de bulmuştur ( .) Bır yıloan bu yana devamlı artan pohalılık ve agıriaşan hayat şartları karşısında âcız ve caresız bır hukumet goruntusu vermekten ılerı q demeyen bır kadro Allende'mn ızını takıp etmekten başka b r şey vapma mıstır Bu hukumet yatıp kalkıp su<retnslıdır Zıro. karşısında cok scfcırlı ve tahammul!u bır nıllet vardır Butun ışcı ve ış^eren i'uru usları anlas IT ngaz b r teslımıyetle aaeta bu nukümete kapı kulluğu yapmak tadır Halbukı Ş lı halkı butun ırrkânlcrıy'a ve suratle Allende nın karsısma cıkmakta gecıkmemıstır » Iş çevreleri da artık <fedakârlık>tan acıkça I Ö Z ct> maya bo<ladılar 1 cevrelerinin fadakarlıklarının sının $ nereda başlıyor, nered* bıtiyor hanuz billnmlyor. Ama şu onda ffedakarlık> kcnusunda hıc da olumlu not olmomıy cavralerın çoklugu da dıkkati cekiyor Ornegin, bır suru unlu yabancı mankenın «boğaz to<luğuna> Turfcıya ye gelıp colıştgındon soz edileblıyor Halen urttımlerını surduren bırcok sektorun hoyotı hammaddelerındcn blr bolumu da aylardır resmen ithal edıîmıyor. Orneğın, yakloşık bır yıia yakın suredir bazı gozetelerin yayıntanması lcin zorunlu film vb maddeler Turkiye'ye egırmıyor» Amo btı gazeteler, yoyın organları her gun her hafta, her ay cıkıyorlar. Bır başka crnek da ı s c d o konusunda. Şu anda resmen gerceklestlrilan ıthal ıle tuketılen mıktar nrasında bır oran kurulurca devletln resmi gorevlılarme cck ış duser, cok yonlu boyutlaro ulosan Mersın Sodo grevımn ertalenme sureıl bugun sono eriyor Ama bu konunun bircok corpıcı yonına hanuz yttkilllerce •öihnmemış durumdo. Stok... karabors Stokculuk. . Kacakcılık . Koroborso . Bu kavromların dışındo yosayamıyoruz Ulkemizln dort bır yanındo her gun goravlller yuzlerce vers ba«kın yapıyor ve koraborsacılık, ıtokculuktan mahkemeye verilen, tutuklanan Insanların sayısı yuzlerl buluyor Bunlar yokalanon, yakolanabllanler. Bazı yorgılara alısık olan genlş holk kMlmltrlnln «va yokalcnrr.ayan cr> diye dusunduğunu tofimtn etmelt hic tfe gvctfe^ll Heie anlomsi'' burokratlk angalter daha etkln denetimleri oldukça olanoksız kılıyorsa... Şoförler Şu anda Turklye'de huzurlu bir keslmden söz edda blllr rrtl? Pekl şoforlerln cozei huzursuzluğj» ntdır' Şoforler deyınce de, AP mılletveklll Tiyanşen'ın başında bulundugu örgutun yarcttığı ya da yarctmak Istedıği calkontı geliyor akla .. Bu kişllerın şoforlerl yoneltrrek istediklerl kavga ortomı Demırel'in «A leide Ecevıt» banzalmesina illskln talıhs z sozlenyle blrlesınce buyuk tepkl yarattı. Şili'de faşıst darbeye kadar glden olaylorın gellslmlnde kamyonculonn grevl onemlı bir donem»c olmuştu Turkiye'd» de benzer geiısımleri beklayenler ml vardı? Gecen haftonın ekonomık tnrt'smaları oraıında en yoğun slyasol tartısma AHend» ıle bnsladı, Chamberlam, Kerenskl ve Idı Amın ıle devam ettı «Sürat misali» 141 142 Gecen haftanın onemli sıyasal tartısmalanndon blri de komuoyunun fazla ııgısinı toplamadon sessızce surdu 141 142 ye ilıskın c arak acılan davayı Anayasa Mahkemesl bıcım yonı.r.den reddederken su anda btr tsk sozcuk, ya da daha once yayın'cnıp bercat etmls yazılardan alıntılorı yeniden yayınlorıaktan suclu goru lup yıllarca hapse mahkum ecs Imıc ya da ha'o mahkema korıdorlarında dolaşıp duran aydn'arı vazarları, csvirmenlerl dusunmuş rruvdu' Dunya Gazstesı Yazıışltrı Muduru Iş ık Yurtcu nun hapıs cejasıra carptınlmosı do aynı temel sorunu bir suru ekonsTiık kavrcm arosındo yeniden kamuoyıınun onı.ne getıriı Kımı yrsalarla too lum olorok varılon gelışme noktosın n celışkısı artık cok daha geniş kesımleri huzursuz ediyor. Yarası olan... V* aynı gun, aynı gazatede Ergun Goza şoyla dıyor: «21 hazıran 1972 tarıhlı Ter cuman dakı fıkramın başlığı «Ailende ıls Bulende»d r ( .) Sayın Derrt'rel ın benzetmesının nesı eksık beyier' Turk ye de kapıları tekme'emeye luzum yok, tokmagı cevınn acılacak d ven zat ışbaşına gel'r ae Ş lı'dekınden beter enfas/on, ka rışıklık, pahalıl'k ge'rırse ve Şiddet olaylan ve polisler Şıddet olaylorındo azalıs ne oranda' Sıkıyonetim uygulaması uc oyı bulurken yenı ıcışlerl Bakanı Hosan Fehmı Guneş o'oylcro soyısal acıdan baknıomak gerek tiğını sovunuyordu Sıkıyonetıme korsın Adono yine <s cak» bolge olmo ozellıgını kcrurken gerelilkle 'po s» vs bazı «polısler» yıne gundeme çelcıı T'abzon c"a cesıtlı cınayet ve sılahlı eylemlere korıson uikucutsrı Istonbul da sakloyan yardım eden ıkl pohs yakalanırken, Koyserı ve Elazığ'da bazı polıs yonetıcılerınin uygu'amalorı genış tepkılere yol açıyor aazetelere vorsıvan yak nmalara neden oluyordu Artık ne POL DER var ne da POLBIR amo ozellıUe bu senuncusunun goruçlerına yakın devlet gorevlılerlnin uyguloınalarındon yakınmalar blr turlu dınmıyor. Gösterilecek misal 22 mart gunlu SON HAVADlS'ta Tekin Erer diyor ki cBL.ndon 7 8 yıl oncekı bazı gozeteler n kolleksıyonlarını ka rıstıranlar, fıkra başlıklarında "Bullende" Ismını çok gorecek CLVvı kanştırmak... Son orneğimız 22 mart gunlu AYRINTILI HABER de Ahmet Guner'ın yazdıkları cB lı,orsuruz, halk ve ordu ayaklanıp bu mcrksıst bozuntusu zDvalhyı saravmda telef etmıstı de Şılı halkı rohat nefes o'rrıştı Ecevıt ın Allende ıle eş tUulması uzerıne CHP'lıler Dem rel e saldırmaya boşlcdılor. Şu zam h i'âyeler ve "onlem rp?a!el!erı" olTiosa koru gunler ce bosınaa ve "Tatrra Tıtırı'de tef'iko ed lırdı (. ) Bız CHP il hjkuk uıemalarından oğrendık ve 27 Mayıs'tan sonra da kan nL orla be'gelendı ıkı mıl et n d renme hakları vardır (...> Ş m dl dersını ıyı belleyen talebeıer gıbı sovluyoruz kı Allende'ye korsı da S'lı ralkı dırenmıstır. Soiuc ortada Bunun adıno ClA vı cok uluslu sırketlen karıştırnok bır şevı değıştırmez ( 1 Ş mdı bız, Ecevıf n sonu deaıl Turkıye'n i durumu llgılend rıyor ( . ) Eğer ıKı san orn=ında ters bır ornnn varsa fc z Turkn'e m ı sorunti Ddr ak olmssını elhstte terrih ertnrız > Demirel'siz yazı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SEYIR HIDROGRAFI VE O5INO3RAFI OAIRESİ BASKANLIĞİNDAM BILDIRıLM'ŞTlR DIS T A Butto Paklstan askj Basbokanı Zulfıkâr All Butto ortık Devlet Başkonı Zıya ül Hak n krra.ıno qore ya yacok yo do olecek Zıya Ul Hak IP affıno sıgınmayı Butto hâlâ reddadıyor Ama yakınlanndon blnsı de onun korşı ckmosına (.arşın bu offı ısteyebflir Simdl tum dunya son yıllarm tn onemlı <s yasa ınfoi'inın olup olmayacogını bekliycr. DENİZCİLFRE VE HAVACILARA 40 SAYILI BİLDİRİ 6 15 ve 16 nısan 1979 tar hlennde 08 00"d9n 15 00 e kadar aşarjıdnkı noktalorın bırleştıgı soha ıcnde seyr retme demırl»me a\İGn ro ve bu sahonın 10 000 Tietreye kadar olan yükseklığı can ve Tial errn yen bakımmdan teh ıkelıdır AKDENİZ A 66 SAHAri 1) 36 derece 29 dokıka kuzey 30 oerece 14 da^ıko doöu 2) 36 derece 29 dakıka kuzey 31 derece 06 r/okıka doğu 3) 36 derece 14 ı ıka kuzey 31 dereıe 06 dakıko doğu 4) 36 derece 5 <oKiko kuze/ 30 derece 14 dckfko doğu DENIZCILERE VE HAVACILARA UYURULUR Pax Americana ABD, Vletnam sovaşından bu yana en etkın biclmde girdiğı Ortadogu sıvosetmde Mısır Isroil onlo?masıyla onemlı bır basorı elde ettı ABD şımdı bır zomonlor Nasır onderllğındek. M sır ın saglamoyo calıştığl Arap birllğının Ssdot enderlıgmdekı Mısır o korşı gercekleştinlmesıni em"llerıe cabasında Go/lemcilere gor» Arop bırlıgı sağlandıg> olcude, «Pax Arrerıcano» da etkfsız kalacak. Cumhunyel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog