Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ONİKÎ CUMHURİYET 26 MART 1979 Olaylı programın yapıması Baytok, sorularımızı yanıtladı Aksu'nua konult o^rak katıldıgı «Blr Sanatçı Bır Yorum» progıa'mının ya yından kaldınlması gectıgırruz haftanın en önemll TV olayıvdı Progranvn >ap.mcısı Tuncer Baytok bu konuda CUMHURIYET ta »orularını yamtlam. SORU Sezen Aksu'nun sızt yonelttıgı ntçlamaları rtasıl karşıladınız? YANIT On yıh aşıun meslek vaşamıın söresmce gazete sutunlarına gırmekten su reklı kaçınmış bır programın sonjnda jazılan Yapun Tuncer Ba\toK >a da • Yone tım Tuncer Ba>to*» 'bareler'>'e vetmmış bır kişıyım. Bır sanatçın n hem ds Sezen Aksu gıbı sanaUna çok sa>g uUjdu,'um b r kışının çabasıyla ustehk karalanarak gaze te sutunlarma geçmek benım ıçın acı \e JZU cü oldu. Benjm ıçm onemiı olan adımın boyle bır işe kanşünlması >a da gazete sutun lannda genış yer almosı degı! >»pır.lanmın haUca yansunası bıçımıdır Ovgu \e hpe&n: nm halktan geltnesı benım ıçın ne kadar önemlivse. sövgümın b'r sanaîçıdar gelmesı de o derece uzucudür Aslında jadırgama mak da gerekır TY da ne zaman /engui kız fakır oglan ıflas eden baba zengın olan oglan» kalıbının dışına çıkılsa ne za man halkımızın bagnndan kopan geKek'er dıle geün!s«, bıhnen çe^reie: \en ^er ndpn oynaür. îşta, son ornek «\t Gozlugu > SORU Ola\lar nasıl gehştıf YAKIT Denetımden eeçmış Daır« Başkan Yardımcısı ve TV Mudurunun olu runu almış progTamjn yavınlanmasım pazar gunu ekran başında beklerken Kaldınldıgını ve yenne bır ba^ka poeiamm kondugunu hayretlo gördum Vanut ima» nonusuna gelmceBız, pıograncı arkada^la in.. bır «program namusu» %?dır Program vaptığımız kışılen aldatmak şaşırtma* ya da yanıltmak kımse\e hele bıze hıç bırşev ka zandırmaz. Boyle j a p a n n vuzune bır daha bakmazlar, onlar da bunun acısını mes!eı< ya şamlarınm sonuna kadar çeherler \^K ^p eevgı naKaratlarını >meieyen mjzık turunu öteden ben yadırgamiijimdır Bu tur muzık yapmayan. degışık ses ve yorumuvla muzık dunyamıza yenı bır soluk geüren .a\gı djv dugum bır sanatçm nıje yamıtınava çah?a yun? Prograrnın nasıl olacagını sovleşırun nasıl yurutulecegını bunun bır muzık deg'l de kültur programı o'dugjnu Sez»n ^ksu ya baştan anlattım I=Lemezse çe^ıraı her ajı durdurab'lecegımı d> >ozler.me ekled'rn « Bırkaç kez de tek arlndım Hem de xureula varax . Çekıme baslavıp da sıra sovleşı\e gebnce prox a salonu olarak kullanılan bod rum katındakı çekım oda^ına jtectı< Bura.sı sovleşı programlan ıçm kurtancı ek studvodur Stud>o avdınJaî Idı SunuculUK vetenpgım oimadıgı ,çm d.n enJır re anıa^ı ır b r arkadaşım soruları sordu Aksu da kameraya, ekrandan da halka yanıt \erd^ He^ecanlıydı Dogaldır bu Mılvonlarca kışının izJeyecegını bılen en pro£esvonel kışıler bıl» heyecanlanır Isterse bu sovleşm tekrar çekebjleceglmı hatta Tendu Yılmaz \« Julıda Gulızar ıle sovleşı durumuna getırebilecegı.; mı tastamam uç kez tekrarladım Once pogramı ızİPtıek jctedıg nı so\ ledı «sonra vazgeçtl ÇeKimın \eterl o'dugunu ?ov!ed. Aksunun bas na >ranlış v^n^ıttıgı olav budur SORU Program konusunda neler sovleyeceksmız? YANIT Sezen *ksu bir simne bir olgudur Bu progr?mı tum sana çılann ızJemelennl ısteıdım Bır mes«ıı vardı FondaJci teK erkek sesı pıogramnnın geurdıgı bır bıçım denemesı> dı Begenı' p begemlmedığı konusunda tek vaıgıcın halk oldugu bır bıçım Sevırcının ılgıs'ru sürgıt avakta îutmak ıçın procramcı bu tur denemeler yapmak zorundadır bu onun sevırcıve borcudur Sesler gereKtıgı kaaar Kullanıhr Nedır fondakı e Kek ses.ı"' Bu Sezen Aksu nua > degll. kamuovunun yorumuna bırakılmıştır. Sezen Aksu. «Patronun ses.» d ye yorumlamış Bır kez patron» devımı geçtı mı 9 Bu Aksu nun \orumu başkalan da başka turlü yorumlayablır Sovleşı si'asında sanatçının une ka\uştuktan sonra ıster ıstemez gerçek kışilıgınden uzaklaştıgım başka kımJıJclere burundupunu soylemıştı Bız de sormustuk Yapay Sezen Aksu gıdece<v gerçegı g»lecek m ' O d a yanıîlam ştı Kaçınılmaz bu Gerçeıvlen yanütmaktan oteve hıç bır art düşuncesı Oıira.an bır TV programcısını kar»lavan yapav Sezen Aksu yv düşünürken gerçek Sezen Aksu nun 'çı >ızlamııor mu? Onu bu davran şı yuzunden kmami'.cr mu? Son vozum şu Aksu lar gelı g der Ba\tok!ar da Bu so'un bsrevlenn d°gıl toplumjn sorunudur Bız emekçılere de çok program vaptık A/şe lene Fatma larla \hmet leı 'e Vlehmet'erle \urrklı konu,îular yure^1 anlattılar Hıç bırı once aglayıp sızlanarak «ionra da vaygarayı basaran. •Aman ben m patronum kızar bunu vavından kaldır dı ye baskı >apmadılar Yaoamazlar da Çun ku oniar emekcıdu srerçek kışıle d:r Ilk ^ez basında bu kadar bov gos f c "dm Hakk m oıma'.arak gus'era.m Bundan sonı a tev d legım adım n babinda \yş° İPr'e Mshmet erle eerçe'v k^ş ^ r ' e apılan bi' prcerdmın ird ndan Yapım va da \onetım l un^er Baytnk dıye geçmesı O kadar HAFTADAN SEÇMELER PAZARTES! Haoer eraen once «Spor» prcgrciı emen sonra da «A/ın Getırdıkleın^ae «Sorumluluk? konusunu ş e/en or =o,' eşı jcr So»leşı,e KQ acakla' Docent t<rıre Konqar Docent Gencay Saylan sa Docen' Ero'p Ozaen Turk h"'« rıjzı 0 Tde <a s m za a tı pcrços ,ia Atılla A tosoy ge ece< h Övgü ve beğeninin halktan gelmesı ne kadar önemlı ıse, sövgünun bır sanatçıdan gelmesı de o derece uzüciıdür,, SALI Dj,a T a*"o G j n j B J gjru on [)< r r Işık Yene'su ILP sıfduaj D r P'i""? OTI ge! ,c m'S rnızo Zelıho Bcr'«soy ve Genco E'KO! I B ec1' eı 36/ s ; c'e Haldun Tcner oo 19~9 Yı ı B riınsı n CKjrKen ze/ecegz A nı pogoT cınae ccg ar oo,'unca t /afonun ge ışı mı de an a*ı CCOK B J progrcnian soira De '•'* T ^aîrosj o/uncuian <ACK De n ztıe» odlı 'aoıtto sal ustunae ,asan =a TS ır = i JC k s n o,ku"Urnj ss gı le<ece<ler man kendırr.ze sormuşuzdur Neden belll saotlerde uyur bei'i saat'erde u/anınz? Iş'a «Bıyoloi'k Saatler» bu sorulara yanıt getırecek TV de Sınema do karşım zo «Lord Jım» gelıyor 1965 »arıhın taşıyan bır Ingılız yapırrı Joseph Conrad ın 1S00 vılındo /ay nlancn avnı adlı yapıtındon srenava Rıchard Brooks tara'ından u/cr lanTiş Suresı 154 dok ^o (or i'nannde] bos oyunculan da Peter O Toole Elı Wallach James Mason, Dahah Levl JS Curt Jurgens Uzak Doqu dckı bır den zcmın o/kjsj olan bu fılm n qorun*u'er< rrukem nel ıjılölerın ovun'nn daho tia os n Rcn cnı daha once ckunod vsanı7 Honq Kong KarbcCyo e Sınçapuriakı aonjn tjler si7in ıcn bCsbutjn ça'p cı o ocok CUMARTFSI Yovın «Evdekı Doktor» d z f n h «Derdınıı nedır?» odl bo'tmj.le baslayaccık «Afnka» d'zısınde Alberto Moraw*a bu omkoronin dogal quzpn'klerTi ve Kame runlu bır kövluvie .aptı^ı soyleşıyı anla* makto Sonro «Loaan'ın Kacsı» b llm kurqusunun yedırcı bolumtjru ızlevtceğ z Haber'erden sonra pkoniaro bi' ozel Pâ Ipnce proqrcrT>nıa «Bır Gazetecı'nın Seru venlprı» gplecek . TV'de yaz hazırSığı başiadı Yetkiüler, gündüz yayınları süresınce kısıntıya gidileceğini ve bu arada tekrarlardan kaçınılacağını beiirttıler. Televız/onda /az ,ayınlan ıcın program hazır hklar surerKen yetkılıle' kış yavınGrı,la onemh DI' farklılık o'movocogını vc!i zco gunduz yaym ları curesınoe k sıntı/a g dıleceğ nı ve bu aroda le<rarlardan da duvofl k a kaçınılacağını beiirttıler Yaz ya/ nları 25 haz randa bos'ayacak 1 ekımde de yem >ayın donemıne g n scek Yaz donemı ıçın tcsalanan gLn'uK progcm n ana ogelert şoyle PAZARTESI BCıar donemınde vavına gıre cek olon «Asagıdakıler Yukarıdakıler* başnklı Ingıl'z komedı dızısı ara \,erTieksızın, yenı ya ( ın donem.ne kodar surecek SALI TV de Yerlı Sıne ma rın b r hafto ,'en. bır ha 1 le^ r ar *ılm erle sür 3 rre^i kanrlastırıldı ÇARŞAMBA Carşamba Gecesı programı vo/ındon kaıkorKen Ask Gemısı nın yenı bolufi er nın de yenı sezora saklarması dusunul du l'gıyle ızlenen bu programlann yerıne 80 90 dak Kolık TV fılmlerıyle rıuzık kuşaKİarının kon rpası duşunuluyor PERŞEMBE «Kaptonlar ve Kra larj ıle «Zsngın ve Yoksul» gıbı genei begen ka zarcn vap ITI'3'" y e r alacal' CUMA TV de Yabaic Sınema su'ecek CUMARTESI Ko r Tied ve b I m kurgj f Im e nın surecegı /ayın 18 30 da bcşlcyocak Bıtecek oloı Bareita ıle Bır Gazetecı nın Seruvenlerı nın yerı nı ne/ n alacağı bellı degıl PAZAR Yayının ıkı^e bolj'" • «ı aüşunuluyor Sabah yavınınaa bır hafta yem b r hafta da tekrar fı mlere yer verıt dıkteı sonra gunduz \ayını b tecek 1830 io tek rar bcış ayacoK olan yay m haber oncesınde bal arrta bas'ayan Is'rgan Otu haber sonras nda do Peşen oe n n devomı d'zı qelecek Bır bcskn dev şle herker n ılgı/le ve he/ecan'a ızledığı Yıllann Ardından yoz donemınde yayından ka.kıyor Gecekondudon kacıp da batakl ğa duSen bır genc kızın yaşomı canlandınlocak «Cırpınışı odlı yap tta Ilk bakışto klasıkleşmış daho do^rusu bavatlaTiis bır konu Ana durun o kador Cfibuk karar vermeym anlatın rruzıkal Katılan soratçılar do Seyyal Taner Haltl Ergun e Bllge Sen Merak'o bpk'enıp gı, le ızlersbıl r Sonro da «Aşk Gemısiı PAZAR Pozar yovmı 12 <saoTe \ak n Süröyor Batı AFrıan/a mocını 15 30' dan ıtıbaren naklen ızleyeceöız Totii Sınernası kars mı^a yonetrrenll öını Geoae MorshaHV yaptıö' bas rolıerı n Jerry LPWIS Oavld VVayne Phyllıs KirV ^e Peter Lorre nın pnyla=;tıkları 98 dakıka lık nefı<; hır koTie^ı qe»ırecek «Tembel lem (The Sod Sack) Jerry Levıs ell sOrfkli ayaöıno dolaşan hıc bır tsı doğru dürüst vapamovon sovruk blr erın öykölerınl canlondınycr Bu re=ımlı romon koh romonını hızh bır casusluk olavınm tom irtasındo bu'nrogız Anla'ıTi akıcı vs sJrpklı espnler 'yı cevr lebılm sse guze' Teie Pazar ve Spor Studyosu nu «Siyoh Inci» dızısmm ıkıncı bolumu ızlp.ecek Ha berlerden çonro Hazım Kormukcu'nuı yasomı vp re scnnlo ı?ı»ren «RosenbergIpr ölmemell» dızısnın beşıncı ve ^on bo ICnu .or PERŞEMBE Ger<>n n habpr onc9Si <ö I"* sı Tevs flk Çavdor'fo Prof Mumtor Soysol ara s nda Konusu dıs borclcnma odı da «Borclu Ölmez Benz Sararırt Homard Fost ın a nı oHlı ro'rarır'dan TV'.p usar Inron «Gocmenler» 'T^P Immıgrants) ÇJreklı fılmnın ıkıncı bolumü hober sonrası nın tek beklemr olayı . CUMA llaı 1 zleren «Hayvonlafın Bllınmpyen 9 Yonlerı» belgese mde bu fnftn «Blyoloflk Sooltpr» bcshklı ıla.nc korj ızlenecek . Canlılann horeketlerı bellı bır duzen'ıi k, bır s>urel'l lık gosîerır hepır1 7 zoncn /o 1TDE NİSAN AYINDA İLGİNÇ FILMLER VAR TV de Sınena, nısan ayında ekrona hem yer!' hem \abonci ırgınc fılmler getırıyor Fılm lşlerı Stbe Mjduriugunce yapılan acıklamoytı gore pa zor sobohlorı tun aıle uvelsrının bırlıkts izteYebıle cpkl»rı ei'eid'ici guldurucu fılmler yay na g recek curro cecee.ıvse «sınema ta'ıhınn onem'ı vapf'larmn .er verılpcek Ote yandan nıson oyın do onemiı DGZI yerl (ılrrler de proçromaa yer cl yor CUMA GECELESİ Clmde gözler önüne serilıyor Jone Forıda, Mıcrıael Sarrazın ve Red Butîons un o/unlarına dıyecek yok . Arra. ya gecen yıl intıhar eden v« fıimde ta<dımcı>ı oynoyon G g Young un oyunu1' Te< sozcuk'8 o'ağonüstu . (13 nlsan) Buluşma (Brıef Encounter 1946 David Leon) Znmanının dort vıldızlık Mmlennoen b 'i daha Noel Covvord ın baçarı'ı drarrı zevkle ızianen başanlı bır fılm oldu Celıo Johnson'la Trevor Hcvard ın zamanırdo cok ovulen aşk sahne lerıyle anılara gecen yapıt duyçulu bır yonetm ve başarılı bır oyunla orto yaşlı ve evli bır ko dın'a kendısını bırdenb re bır aşk macerosınm c nde bulmcsmı anlatıyo' (20 rısar) hemen sıvrılıvenvor Gerct cok büyük b>r filrrı d« ğıl ama, Japon hatlannın gerısınae bır tntıha gorevı ustlenen'erın venıden kendı hotlorına don me cobaionnı akıcı bıcırrde ekrona yansıtıyo (15 n san) PAZAR SABAHLARI TUM AİLE UYELERİNİN BIRLİKTE İZLEYEBİLECEKLERİ ECLENDİRİCİGULDURÜCU FİLMLER YAYINA GİRECEK. CUMA GECELERİ EKRANA GETİRİLECEK YABANCI FİLMLER YANI SIRA, NİSAN AYINDA ÖNEMLI BAZI YERLI YAPITLAR DA PROGRAMDA YERALIYOR. Aydaki Adam ıMan On The Moon 1962 Basll Oeardon) lnsqmn oyo gıtme caba arır 'rce br anlctımla hıcveden bu vapıttan bırKa l<\ sonra ınsanogiu a\q qercekten O,OK bast Kennelh Mooro ve Shlrley Ann Fıeld ın baçrolie paylaştıkları bu auzel ingılız komedısmı bu ac dan da izlemelı |22 n'san)... * Kabar» (Cabaret 1972 Bob Foss) Chrlstopher Ishenmood'un 1939 orcesı Beriın'ı anlaton ve «Goodbye to Berlln» adıyla sahneıe nen nefıs muzıkolı «Kabare» cdıyıa ve a,nı g j Bahar ve Şarap (Sprıng and Pot Wıne zeılıkte beyaz psrdeve aktanldı Yap.t tartışmcSIÎ sınema tarıhırın en onemlı en baçarılı rro Peter Hammond) James Mosort \e Susan George ur başrollerı paylaştıklan bır me odrom zıkollerınden b n belwı de bırıncısı Lıza Mlnelli Izlerebıl r (27 nısan) hor ka bır oyun sergılerken Joel Gıey de ortaya kovduğu nefıs o/un'a ıEn 'v Yaıdlma OyLıncu» PAZAR SABAHLARI Oscar'ını oldı Nozrznın bır ulkeye nosıl sızdığını Şoskın Gangster (Take the Money and Run anıafnosı bakımındcı. fnmın gunumuz Tü'kıye sı 1969 Woody Allen) 1930 ların Chıcago İCtn onemı bnsbütun artıyor (6 nısan) ganosterlerını ve burların en unlulerınden Bonny Clyde'ı hıcveden dortdortluk bır porodı . YaAtları da Vururlar (They Shoot Horses Don't zo', vonetmerı ve oyuncu oynı kısı VVoody Allen Tney 1969 Sydney Potlock) Işte, dort yılBuyLk komeoyen n buyuk cabasıylo mtelenen bu dızlık bır fılm daha . Işte, bır »En lyl Yardımcı 'ılm, dılenz, Turkce'ye lyı çevnlmıştır Allen ın Oyuncu» Oscar'ı daha (Gıg Young) .. Horace Mc daha oncekl buvuk kcm«>dıleri de TurkcpfeştınCoy un 1935 bss mlı aynı addakl rornanından be Irken gucurden, esprısınden cok şey yltırmışti yoz perdeye uyarlanan bu yapıt belki romcnın(8 nrean) dan da guzel carpıcı oldu Butun dunyayı sarson buyuk bunalım sırasında tüm yaşom umutintlhor Kacıçı (Suıcide Run 1970 Rob«r1 larını bır dars maratonunun sonucuna bağlayon Aldrıch) Ikıncı Dünya Sovaş'nı konu alan cok Inson'arın acıkiı öykusü carpıcı, hatta sarsıcı bısayıda sıradan fılm arasındo Aldrlch'ın bu cabası. Dolandırıcılar Kralı (Dead Heat on a Marr Go Round 1956 Bernard Gırard) Hapısanedeo cıkcn bır mahkumi'n kılıktan kılığ gırerek c t a yaşlı sosyete hanınılorını dolandn roası, sonro do bunların en guzeıiyle e» lenıp SIÎ ra kadem basmasını konu alan hızlı akıcı ve \ çulduren bır komedı James Ccburn un nefıs c \unu da ayrıca ızlenmeye değer (29 n san) SALI GCCELERI Agrı Dağı Efsonesl fMemduh 0n) Yaş Kemal ın unlu roman ndan beyaz perdeve uyork ran bu yapıtta Fatma Gırlk ve Hakon Falam ba$ rolterı pcylaştılar (3 nısan) Dert Bends (Orhan Elmas) Türkân Şora VP Murat Soydan m oynadıkian blr melodran (10 nısan) Kezban Parıs te (Orhan Aksoy) Hulya Ko< y •îıt'ın aynı cddakı dızısınden bır salon komeo^" (17 nısan). Dağ Başırv Duman Aİmış (Menvduh Ûn) 23 n san nedeniyle programa alınon ve Kurtulu 1 Savaşını konu edınen b'r kahramanlık oyküs Nebahat Cehre, Pervln Par ve Orhan Gunşlrc var (24 nısan) u yeryım donemınde (1978 1979) TRT Tslevızyonunun yerlı belgesellere oldukça ve yerlı dromatık yapımlara cokca onem verdıgine tanıklık etmekleyız Bu tuturau kıvançla korsılamamaya olanak yok Bu yapımların cogunlugunun seyırcınln ılgısını cekmedıgi, hotia onun sert eleşiınlen ıle karşılaştıgı ılerıye surulebıltr Yerlı dramatık yapımlardan bazılarının nasıl olup da TV yetkılılerınc* yayımlanmasına karar verildıgıne şaşanlar cıkabılır Hatta bu nedenle televzıyonumuzun yobancı yapımların yayımına agırlık vsrmesıni sovunanlar do gorulebılir Fokat tum bu sovlaro karç,ın TRT Televızyonunun yerlı yopımlann her turunu aesteklemesıni ve bu gıbı yapımların sayıs.nı artırmayo colışmasını yerın de blr davranış olorok kabul etmemız gerekiyor. B sllerl blr başka ddnemden Ya da oloyın gectığl eskı donemle hıc llışkisı bulunmayan va gunumuz yosamının bir dekor ayrıntısıno <aksesuara) rastlıyoruz Ote yanda, dıp muzıklerı goruntudekı oıaya hıc uymuyor Goruntulukte (ekrando) oalıkçılan ızlıyoruz, amo arkada Mozart caltycr Ya da olay acılı blr hovaya gırmış, amo dıpte mutluiuk aşıloyan bır parca vor» Bu gıbi değerlendlrmelere baskalon do «klenebılir Bazı dızıler birbırını andırıyor B < rı oburünun kotu bir oykunmesı oluyor Yazınımızdan bazı onemiı yapıtlarm telsvızyona uyarianmosı iyı ama bu uyarlama becerikslzce yapılmış Ya yopıtın sahibl olan yazara y«termce danışılmamıs ya da yazar artık yaşomıyorsa. bır uzmana başvurulmamış Tum parasol ve teknik olonaklar blr yerl! drcmatık ya Isln başında sayılan tslevlzyonculor konuya buyuk butceli ve buyuk olonaklar ısteyen oyun larla gırmeyı yegledıklerl Icın basorıyo uloşamıyorlar Sık sık da seylrcının yabancı olduğu, onun anloyamıyocagı, bızım toplumumuza uymayan ya da onu korkutabılecek, urKutebi(ecek oykuler secıliyor Anlaşılan televlzyonumuzdakı yerlı dramatık yapımlor ıcın konulorı ozenle ve televızyonun ve seyırclnın ozeilıklsrıne uygun bır anlayışla secen yok Ote yanda, bu konular onun bunun elmde ve cok ktsa bır surede senaryolaşıyor Yapım ıcın de gereklı önlemler alınmadığından ortcya cogun lukla nlteliksız ve değerslz yapıtlar cıkıyor 1977 yılmın sonlarında sınemamızın usto blr yonetmenl Ile konuşurken bana «Son bes yıl lcinde televizyonumuzda izledığlm dromotık latım Incelıklerıne başvurmaya yenı aniatım yonlemlerını araştırmaya televızyonumuzdakl belgesel fılm yapımcıtarı hiç yanaşmıyorlar. Hatta belgesel oldugu ılerıye surulen TV filmlermm cogunda «yorum» da yok Olay seyırcıye salt gosterılıyor Yapımcılar olayla ifgıll olarok onu duşundurmek Icın herhangı bir emege katlanmıyorlar Eger TRT Televır/onu •belgesel fılm» tonımını yetennce araştırsa ve bu lanıma uygun fılmlerın oluşturulması ıcın ozenle calışsa, sınemamızda yenı bir donemın başlamasına yol acabılir Aynı goruşu dramatık yapımlar Icın de ilerıye surebılınz Dramatık dızılerın ve oyunların konularmın secımınde, bunlartn senaryolaştınlmasmda, yapımlarının gerçekleştırılmesınde ve sonra da yayımcılık kurallanna uygun olarak bu yapıtlarm TV yayınları ıcın» yerieştirılmesınde gerekll kurallora bosvurmasını, eger bu kuralları bılmıyorsa onları araştırıp bulmosını artık başarabılmelıdır TRT Televızyonu Ote yanda, bu gıbi konuların oluş turulmasını engelleyen ve yavaşlatan yurutmelık (mevzuat) engellennı ortadan kaldırmak da TRT Genel Muduriuğune ve TRT Yonetım Kurulu'na duşuyor Yoksa sayılannın giderek yukselmesınl, şımdılık kıvancla karşıladığımız belgesel ve dromatık yapımların en sonunda hıcbır olumlu sonuco ulaşmadıgını gorerek uzulebılirız Eger bu atanda bugun rastladıgımız yetersızlıkler TV yonetıcılerı torafından birer ders olorak kabul edılmıyorsa ve gunumuzdekı yanlışlara dayanarak gelecek Icın gereklı önlemler almmıyorsa, meydan yıne yabancı dızılere kalacak demektir Çunku son yıllarda TRT Televızyonunun sayısını ortırdığı yerlı dramotık yapımların arasında başarılı olonlorı sayab Imek cok guctur Öle yondan yerll belgeseller ve tanı'ıcı fılmlpr arasında da salt «Amtkabır>l (ycyım tarıhı 10 kasım 1978) ve »Festıval Fokai»yı (yayım tarıhi 29 ocak 1979) başarılı soyabılırız sanırım. İlk yerli müzikal Çırpınış bu hafta yayınlanıyor Son bır yıl ıcınde televızyonda ızledıglmıt yerli belgeseller arasında «beigesel fılm» ozelliklenne sahıp olmayan yapttlar vardı Yerll dramatık yapımların bozılan ıse begenıden yok sun, mantık yanlışiorı ıle dolu saçmo ve ço< kotuydu Buyuk olanaklarla cevrılmış olan di ğerlerı ıse yazınımızın onde gelen yapıtlarmdan almmış olmalarına karsın yonlıs ve eksık yorumlanmış, yonetlmı yetersız yapılmış deko ru ve ozellıkle dıp muzıgı eksık bır anlayışla duzenlenmıştı Senaryolar genellıkle cok za yıftı Kamero kullonımı ıse son derece yeterslzdi Bu gıbl yoptmları degeriendıren bazı TV yazorlorı şoyle yazdılar «Bu yerll yapımların hemen hepsı amatorce cekılm\ştır Yerlı yapımların yonetmenleri bazı buyuk fılm yonetmenlerınin ozentısı ıcındedırıer TV yonetmenleri blr anlatım yanlısından oburune koşmoktadır Ozellıkle yerli dramatık TV yapımları uıennde hlç durulmadan dusınulmeden ve oren gos terılmeden cek'lmış Izlenîmını verıyor Ayrıntılar hlc onemsenmıyor Ornegın oiay cok M ki bfr donemde geclyor, ama oyunculann giy YERLİ YAPIMLAR Mahmut Taü ONGÖRENpıma ka/dınlmış ama ote yanda dıgeriert uz«rınds hıc durulmomıs Bır başkosı fılm olorak cok daha yeterlı bır bıcımde gercekleştırılebı lecek iken, TV studyo vopımıno donuşturulerek cok şey yılırmış Dlzılerde ku'lanılan Turkce cok yanlış ve eksıktır Tıyatro oyuncu.arı TV ya da fllm kameraları onund* nasıl dovronılacağını bılemıyorlar Bu nedenle de cok yeteneklı sanotcıiann bıle donukluktan ve yovoslıkton kurtulamadıklorın gorüyoruz Boy lece yapımın agır akışıno yol acan bır başka elken ortaya cıkıyor TRT Te'evızyonunun 12 yo>,ın yaşma karşm, ozellıkle yerlı dromatık yapım bokırnından yopımlor lcinde solt bırınin anlatım dilınin doğ ru oldugunu soyleyebılırlm» demış ve bu ya pımın adını da vermiştı Ben de ona soz konusu oyunun, uyarlandığı oykuye cok buyuk bır haksızlık etmekle suclandıgını anımsatınca, slnemarrızın usta yonetmem Ism bu yanını ;abul etmekle blrltkte Hk sozünu ymeleme den yapamadı «Anlatım dılı dogru olan tek yapım buydu T Televizyonumuz leln hazırlanan yerll bel pesellerın de durumu aynı Çogu kuru bır on latım dılıne saiip Yorum goruntusel nnlotım dillyle değll, sözle yopılıyor Slnema dilınin an Te evızyonda 'Ik kez gercekieştırılen muzık' C'rpın ş corsoTiba guru yayınlanıyor Huseyl Karakaş'ın hem Eenar\osunu yazdığı hem ae y pın ve yoıetımını ustlendığı eserde Seyyal Tane Halil Ergun, Bilge Sen rol aldılar Huseyın Korakas, «Cırpınış'ta eser son deree klasık Romanlarda, Sinema ve Televizyon filmlı rlnden defalarca ıslenen duşmuş bır kadının dram nı ele aldık Ancak klasık bir anlatımla kızın du< tuğu psikoloıık cıkmazları verırken goruntu efei ve muzık ogelennin yetmedığl yerierde muzlk w < kals donusturuldu> deHı Çırpınıs'm bır opera operet ya da kabare e mad.gım belırten Korakaş şunlan soyledı tCırpınış'ta bugune kadar alısılmrşın dışınd blr tarz uygulandı Olayda muzık degil, soz o planda oimadıgı icin Cırpmıs bir operet ya d opera olamaz.» Karakaş ycpım konusunda da şu bllgıte verd «Cırpınış'ın tum sahneleri gercek yerlerde \ gercek oloylar sırasında göruntulendı Pavyon sal nelerlnin cekımlerı yapılırken hıc bir obartmo yı pılmadı Hatta başrol oyuncusu Seyyal Taner b pavyon kodını gıbı pavyonun tum gereklerını yerin getırdı Yapımın en onemli unsuru muzıgln sozleriı •enaryodan bazı degışıklıkler yaparak Çığdem Tı lu yazdı Sozler yczıldıktan sonra yıne yeni bır u < gulamo ıle Melıh Kıbor sozlere muzık yaptı A n « Mellh Kibor ın Ingıitere'de bulunması ve dıyolt kuramamamız nedenıyle cekım sırastnda bazı zı runlu degışıklıkler yoptık. Duzenlemelerı Tımı Selcuk gerceklestırdı Çırpınış ı telsvlzyonda Hk kez gercekleştırildl lcln blr deneme olarok kobul edebılıriz Oaho Hı ride gerçekleştmlecek buyuk yopımlar Için bır ö nok >
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog