Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Sahlbl: Cumh'urly«t MotbaaejlıS v« 6o2«t««l!lk T.A.Ş. adına: NADİR NADİ Genel Yayırı Müdürü Sorumlu Yazı isiert Müdörü OKTAY KUKTBÖKE ÇETİN ÖZBAYRAK C I I I I U I I D İ V E T u M n u n I Y t I UYMAYI TAAHHÜT EDER BAS1N AHLAK YASASINA ABONE ÜCRETLEftl AYLAR: Yurtıci: Yurtdıtı: 1 1D5 1B0 3 6 315 630 540 1 080 12 1 £30 2 .160 TAKVtM 26 MART 1979 tmsak 5.10 İkindi '? 49 Guneş 6.53 Akşam 19.27 13 20 Yatsı 20 58 Basan v« Yayan: Cumhuriyrt Matb««cılık v« 9ez«Uctllk T.A.Ş., Cagaloğlu, Türkocagı Cod. No: 3«41 Posto Kutusu: 246 İSTANBUL Telefon. 28 97 O ? • BÜROLAR: Ankara. Atatufk Bulvan. Yer.er Apt Y«ni?er\jr. Te! : 17 58 M 25 57 C1 • İZMİR: Holit Z'ya Bulvarı No.: 65, Kat: 3. T»l.: 25 47 0813 12 30 • ADANA: Atatürk CoddMl. UJurlu Patctı. T«l.: 14550 19731 Ucak posıaı. ile gruplonna gör» ucak ücreti ayrıca aiınır 2 v» S »ovfalar («ontimO ~. ~. D«vcm sayics (santırriı) İiftn tayfoları ıjanlımı) ... !star,bul batkısı (santirrv) Ankaro bo*kr*t (santinv.) öiünı Mevtid Teşekkur (5 sanîimi) Nıjan. Nikâh. Evlenme. Dogum Izmır Adcro boikısı santırr\! 3'" Llra 330 » 230 » : ... 160 » 10 ° » 600 » ... ... 600 > M > DEMÎREL (Baştanrtı 1. Sayfafe) foootc bir HY Için cavop v»rmlyorum MSP liBlöfrye surekli zom ister poderine. Bursa da Ma.ıisa ca ro Ister, kör gibl tultuğundan memleketim. İstedigim yers gipora alır. Bugün Maliye Bod»rim, Nereye gideceğimi ben kanlığı Ife DPT arasındakl kendim toyin ederimı bic>mınkovganın esosı budur. Mcliye de yanıttamıştır. »ekillerl kolay kolay burokrasiyi aşamazlar. Asılmış MaTAVUKLAR liye Bakonlarımız vardır. Blzim bu konudaki deneyimız AP Genel Boşkonı doha son çoktur.» ro Zeytinboğı kasabasında yap Demırel ve parlamenterier, tığı konuşmada ise CHP iktîdainceki gunkü top!antı!arın'«Cok rmm tavuklorı yumurtadan bislumlu geçt'ğlni» be!irtm;ş!erair. le kestığini söylemiş «Burların Demire', yeni kuilan lan «Silkele iktidarmdc tavuklar bile yumurt Demirel, düşecekler» slogan.na lamoz oldu» demıştır. ner seferinde gulferek tepki göstermiş «Kolayını bulmuşsunuz, beraber sükdeyetim, beraber* yanıtrnı vernvşt r. (Bastarafı 1. Sayfada) BEN DE YANLIŞ YAPTIYSAM mağazada buyuk :.asor meyDemirel. «KİT'lere rüşvet kordana gelmiştir. şılığı adam alındtğtnı duydum. • Mlhatpaşa mahallesmSa İnceliyorum. KİT ürünlerine zam önceki gun otomac;k tabanca yop sonra adam al olmaz boylarla taranan ve 3 kışinin öiüle şey» demıştir. CHP iktidarımuyle sonuçionan kahvehanenın KİT'lere 100 bin kişl aldınin karşisında Duljnan sağ eğ' •ğın; cne suren Derr.ire( bir galimll bir kşiye a:t bakkol du<zetecinin «Siz de cldınız» şekkanı dün başka oır grup tora lindekı cnımsatmas:"a karşıık. (ından tahrip ed.imişıır. Oia/a «Yanlış yanlıştır. Yanlış savuengeı o'.rr.ak isteyen Murot De nulmaz. Benim yonlış vapmam niz'ıan adlı polism tabancası onlora yanlış yaprna hakkı verda bu grapton bazı kişilerce amez. Boyle derlerse evet ben lınmıştır. Ernniyst yetkilıleri, yanlış yapmışım der cıkarım ibakkal dükkânmı ıchrip eden şin içinden» şeklınde konuşvs poi>s;n tabancTsını alan muştur. gruptcn 13 kışinın vcıkalandığı AP Liderl gezisinin ikinci günı söy'emişlercjir. nünda daha önce ziyaret edilmesi planlanan Asilçeiik fobriHAVZA MHP Sene! Ba^ kasıra gıderek başlamıştır. AP' kanı Türkeş'in Sa.nsun'a gidı liler Koc Holdıng'.n bir kuruluşı sırasında onceKi gün meyşu o!on Asü ceîik ziyaretne ayrı dana gelen o;ayla.ia ;lgli olabir önem vertrsişlerciir. istanbul rak gozaltına olınan ve dun Mılletvekiü Ekrem Ceyhun bu aciiıyeya gonderüe ı 1 8 kişıden konuda «Mutlaka gidilmesi ge7si tutuktanm;ştır. T;tuk!onan rsk biliyorsunuz adamlar istonlar; Sabri Sunar, Mehmet Çabuldan geidüer» dSTişt.r Depal, Eşref Şaüin, Volıit Üner. mirel dün Bursa'nın Mudanya. Mustafa Yılmaz, Abdullah KaKaracabey ve Muslafakemalparatay, Salîh Koraca'dır. şa ılcelerina gitmiş, buralarda • Dedskorkut Eğitinı Enstiyaptığı konuşmalorda tTedbirtüsOnde 'önceki gün cıkan olay ler pcketi i!e milletin sofrasınlorda b ; r öğrenci yarolonm:ştır. dan bir dilim ekmeğl ile katığının yarısını aldılar» d e n ş t i r . İZMİR Buca EÇitım Enstîusü nde af ;ş asTia nedenıyCHP Bursa İi Boşkanın:n diş le cıkan catışma vs okulun uç hekımiğni biraktığmı, kendisisaat sjreyle isgal edılmesiyle ne Marmara Zeytın Birliğinden ilgili olarak gozaltına a'ınan 26 dolgun bir ücretle görev verildiöğrsnc den 24'ü tut ıklonarak ğinı de onlatan Demirel, «Millet cezoevtne konulmuştur bu hükümetten kurtuîacaktır» bıcimınde konuşmuştur. SİVAS 3 4 s/ıül 1978 ta EnBAKANA CEVAP rihleri arasında nrteydana gsAP Genel Başkanı Mudanya len olaylarla ilgili davanın duve Karacabey'de yoptığı konuş ruşmosına Erzincan Sıkıyönemalarda ulusun ^abrının taştıtiTi Komutanlığı Askeri Mahkeğını bne sürmüş, «Bunflldığınımesi'nde önürrıüzdakl hofta zı anlıyorum, size sabırlı olun ıçınde başlanacaktır. 47'si tudiyecek haiim de yok» demiştuklu 135 sanık, 3darn öldürtır. Demıre!, MSP Genel Boşme, yaralama, toprı 'zrar ve kanırrn hukumetin yıkılmasına kunüaklama suclorından yargı ilışkin ortaklık önerısıne, tGün lanacaklardır. Sivas Kapalı Ce de altı defa hukumet yıkılmazoevinde bulunan ^7 tutuklu lı, yıkılacaktır» diyorum karşısonık, otobOslerle trîincan'a lığını vermiştir. Demirell Mugöndenlmiştir. Anı^ısonacağı tianya'da d ğer yertere orania üzere Sivos'taki olayıorda 9 ki daha az bir partili grup korşısi ölmüş, 50'.'i aşkın işyeri ile Inrnış'ır. AP lıde" dvın ii;; M~ soi görüşlü kisılerin ovlerl yaMudonya'da «Türkiye'nin komü kılıp, yıkılmıştı. nist&lers leslim edilemeyecegini» bslirtarek. ıktidan csş ilı İSTANBUL Bakırköy Günkonulardo suclarnıştır. gören İlkyuva caddesinoeki En Demirel, partj otobüsu icindsr Kıraathanesi dün akşam de gozetecilerls söyleyişe de1520 kiş'tlik bir ü'kjcü grubu vam etmş, «MSP Genel Başka taraîından yaylım ateşıne tunının Monisa ve Bursa gszileturmuştur. iceri giren saldırgan rine ilişkin eleştirisini» ce r en lar «Burada komünlst varmi?» bir scruyu, «Bugünkü hukumedemiş'er, bu arada Haydar ad tin ytkıtması meclis aritmetigiiı bir genci dovmeye boşlomış ne bağlıdır. Yapılması gereken lardır. Olaya. tsy^ssinin oğlu leri yopmıyor muyuz? Veya ya; pılmaması gerekenleri mi ya elektr kci Ramiz A'eç müdaha le edince de. koh^oyi kurşunpıyoruz. Günde altı defa hükülarr.ıştır. Kurşun'ana sırasınmet yıkılmolı diyorum. Bunalımı da Ateş, bacağınrior) yaralanhükümet voraimısiır. rîu bur.alımdon da bunalımdan da ken miştır. Ülkücüier 'Joha sonra kacmış. clay yerincla 7 boş ko di mccrasında eıkıloccktır. vanla 4 mermi çeOrdeâi bulun Onemsemediğimden dsgil, tartı muştur. BAYKAL: «ARTIK ELEKTRİK KISINTISI OLMAYACAK» ANKARA, (Cumhuriyat Büro •u) Enerjı ve Tabıt Kaynaklar Bakanı Denız Baykol, önümüzdeki gunlerde, yaygın bir koy elekuifikasyonu kamponya sma gecileceğin; ırcıktcnri'ştır. Öte yandan. eiektnk kısıntısı nın kaldırılmasını eleştiren AP Genel Başkanı Süleyman Demırel's odırıı anrnodan /anıtlor ve ren Enerj; ve Tabii Koynoklar Bakarıı Deniz Baykal, «ki3intıyı dört saote çıkorsak sevinecefcler, kısmtıyı kaldırınca uzülüyor lor.» demiştir. Elektrik kısıntısmın koldırılmosındon sonra özellikie sana yicilerden Enerjı ve Tabıi Kaynaklar Bakonı Deniz Boykal'a teşekkür mektuplorı yoğmoktadır. IMF'YE GÖRE (B«şt«r«ft 1. S«yf«d«) rofından or.ayianmiştır. Raporun gir!şımınde Türk.ye ile IMF çörüşT.eleri özetlenmeK te. imzaiancn niyet rr.ektubu on ceki ve sonrasında Türk ekonomisi cözümienmekte. 1978 yıIı geniş bir biçîmde irdelenmekte, «1979'a bakış» bölümünden sonra «genel bir değerlendirm«»ye gidiimekiedır. Raporun asıl onem taşıyan «çenel değerlendirme» bölümü ozetie 307ledır: «1979 başında alınan orılemler ,bircok açtdan hükümetin o zamanki umut ve bekleyişlerinin altında scnuclar vermiştir. Özellikle fiyatların yıl boyunca gösterdigi büyük artışlar önem İi bir düş kırıklığı yaratmıştır. Bir dlğer sorun öd»m»ler d«ngesıdir. Taze para girişi ümit • dilen boyutta gercekleşmemiştir. Dışsctımiar ve görülmeyen islemler gelirieri umulanın altın da gerçekieşmiş, odemeler den gesj acığmda görulen onemli olçude azalma, dışalımlann Y1' bajında ongörülends.i cok üaha fazla düşük olması sonucu nu yarat.TiiŞlır. Bu OLQ .şır hic değilse bir bolümü döviz aeiırlerinin resmi olmayan kanailara kcyışı ve kaçakçılıktoki artiş ile korşıianmıs olobileceğİAİ ortaya koymaktadır. Boyle bile olsa, nval yetersizliğj üretimde tıkanmalora yol acmış, kullamt mayon kapasiteler artmıştır. Bu koşullardo işgücündeki or.emü artış ve tarımsat bölgelerden süren işgucu akımı kentlerde işsizliğin artmasma yol acmıştır. Varolan sorunların cözümü ekonomik politikalarda acil ve ö nemli değişiklikleri gerektirmek tedir. Herşeyden önce iş hac,mi crtışı ve artan tiış borc yukünün odsnebümasi icin orta dönernde dbviz geürlennde crtışa yol oçacck biçimde mal ve hizmet dışsctımının özendiril ni£si gereknie.kted:r Ma: ve Hizmet dışsatım^nın c?£ndir>',mesi yurt ici piyasaya vedışsa tıma yönalik üret'm yapaniar a rcsında gelir dagılımını ikinciler lehine degiştirecek bir yoklagım içinde uygulanmasım gerektirmektedir. Şu anda dışalım normal mekanizmalorı büyük olcüde tıkanmıştır. Yurt içt piyasadaki satışlarda kârlor cok yuksek iken, dıssatımda kâr lar azaimakta oidugundan. dışsatımların artrnai; beklenemez. Geiir dağılımında :;erek!ı de ğişikligi yapmanın en basit ve bircok ocıdan en etkin arocı döviz kurudur. Doviz kuru duzenlemeleri yerli sanayinin aşırı Vârlcnndcn dış alım ile reknbe! edsbilecsği ve nı?satımın dün,a piyasaSarında rekabet gucune sahip olobüeceği koşuliarm yaratılmasını ve sürdurulmes ni sağlayacak bicimde yaoılnclıdır. S J politikaların, geîirleri ve yurt ci tclep dü zeyini uygun ölcüde kısacık yeterli düzenlemeleri desteklemele.i gereklidir. Üretim ve kapasite kuilanımının şiddetli döviz kıtlığı nedeniyle kısıttı olmasındcn dolayı yakın ge^ecekte ya'.ırımm ve tüketirr.in ar'ışı r i n cck az clanak vardır. Kemu yalırım projelerinin en gerskli olonlarının secilmeleri ve markez ban kasıno gereksiz bıc.mde boşvuruirr.adan fıncnse edMmesl gerekir. Bu kcmu gelirlerinin önemli o'îcude arttırı!ması gereğini doğurabilir ve bu arlış ya vergîlerle ya kamu kesimi kuruluşlarının urettikicri mal ve hizmetlerde fiyatların arttırılması ya da bunlorm bir bileşimi ile ssğSanabiür. Kamu ksi>mi tara fından yeterli tasarruf sağlanamadığı takdirde, son yıllarda enflasyonu körükleyen. ödemeler dengesinin büyük ölcüde bozulmasına ve kısa vadeli borçlanmcya yol oçan aşırı parasal gelişmenin sürmesi kaCinılmoz hole gelir. Turk ekonomisinde varolan aşırı dengesizhkler uzun yılların urunudur. Ve kısa zamanda duzeltilmesi olanaksızdır. Eğer ekonomın.n çığrından cık masından kacınılması gerekliyse, duzeltici onlemierin başarıya ulcşması icin geçecek süre içinde Türkiya dışardan mali yardım almaiıdır. Hükümetin yabancı bankalaria gö'uşmelerinde biran önce başar.lı olması ve moyıs 1978de ertelenmesi programlanmış olan sısc vade İi borçlarla ilglii cozume ulaşılması önem kazanmaktadır. Türkiye ile ttcaret yaptıgı ulkel«r arasında daha normai ilişkilerin kurulması Turkiye'nin borclarının kabul edilebilir sonuca ulaşması esastır. OLrVYLARIN ARDINDAKt GÖZLEM (Baştıırofı 1. Sayfada) nun amacı, boşta »oför ecnafı olmak üztra, butun yurttafci »snofı direnişe gecirmektir... Bu direnişln «po.'c'sr: benzin zamm;:ıın ettesi günü kucük capta dirınişlarle uygulamaya konmuş, dolmuş v« taksüerin bir kısmı sefera cıkmamıstı. AP Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan, dokunulmazlık zırhına sığınarok, yurdun dört bucağındaki esncf; direnişe cogırıyor AllencJe'yi kuşatan eylemler işte buna benzer kcmyonculor grevleriydi. Altende örnegi oğızlorını Ç'jîorçırıyor. AP Milletvekili Tiyanşan'ın başında buîunduğ'i «Esnaf ve Sanaîkâriar Dernekisn Konfeds'asvorusnun gorevi, «dırenme h3k!v» gibl sözlerle ycygın d ; reniş'er ynratmaktır. Dün bu amaçla bîldiriler yayınladılar, bugun bu amacia tcplanıp, korar aiacakrar. Ve direnişe geîocekler... 700 üraya satılcn araba lastiğl yıüsrca koraborsoda sotıldi, susiular; şcfcr esnofı. yedek parçacı'ar.n acımasız disliter.ne terlıedildi, «eyvaüah» dediler: kendl üyelerinn cı':arlarmı gözeîecek herhangi b!r cıkışto b'j'unmadıîar. Şindi, evet şimdi, tıpkı Şili'ds kamyoncular grevl gibi, ycygın direnişlsr düzenîeyecekler... AP Gensl Baş!:anı «Allende» örneğindan söz edlyor, erttsi g j n AP Mil'etvekili Hıisamettin Tiyanşon, dlreniş top!on'.ı\orı icin yı'.dınm telçı^îlor ceViyor. . Ve devlet susuyor. Bu direnişi bir solcu kuru'us düîenlemçk iste«»ydl, «sos/ai b.r smıfın oteki sosvol sınıfior üzs. ınde • dlye boş layıp. "Anayasayı togyır. tebdıl ve ılga» diye büsr suçlar ardarda sırolanmaz mıydı? Aüend? örnçi boş yere verilmedi, e»naf d"rneklerl laf olsun diye toplanmıyor... A'lends orneğin» bokıp cesnret bulonlar. popa'onn her zaman pilav yçmeyecfgmi cok acı den=>yier!e c^raneceklerdir. Hem de yedi kuşağa ornefc olccak biciınrie... £dana'da (Baştcrofı 1. Sayfada) Basın özguriüğür.u genel olarak düşunce ozgııriuğünden soyutlamak olosı değildir. 3osm özgürlüğünün soglanması, bosında sansür uygulamasının ger cek anlomda katdırılması ancok düşünce özgürlüğünün tam onicmıyta yo?ama gcclriimesiyle mumk'jndür. Bu ocıdan bakıldı^ında, Basın Ycsasımn 18. ve 17. maddelennin dsmokratik hukuk" ilkeleri dcğrultusunda değiştirürrsleri bir ilerl adımı oluşturacak, ancak, düşünce özgürluÖLi vine özîenen ötîüde saqlanama^acoklır. Düsünce özşi'rlüPÜnü sınırlayon tüm mcddeler Türk Ceza Yasasıncicn ayıKlcnmndıkca ba s;n özgürlüş.ünı n tam onlamıyia gercsklesmrsi mumkün olamayocnktır. Dunycm!Z!a birli>>e Türkiye da deö ; ?mektedir Bu değisimin hu<a:!:y etküpmemesi düşünülemez. Top^umsal deçisrre S'ircrkcn hukııku donmuş kolıplor ir.inde bırokmak, ya da uyguiarrrk olanoksııdır Kâğıt üstündekl modtielerle toplumsal deâisim oros'nct^ki ucurumlan kopatmak, özgürlukttn yora old'iklar:nı söyleyen siyosnl iktidorlar irin koinılmaz bir aörev niteliçjndedir. •*• Sükan (Baştorafı 1. Sayfada) toplantısında. hükümetin Ortadoğu ülkelerindeki geli^me ve degismeleri diickat le izleyerek decer!end:rdi^ini ve iîgili devletlerle temaslarda bulundu<n.ırtu da bildirmiştir. 'Turkiye'nin kcndi guvenliği ve yüksek menfaatlerini başka hiç bir devletin ya da feuruJuşun uydusu ve bekçisi durumuntia kalarak »aployamayacagınıbeiırten Sükan. *İttifah sistcmleri ve anlaşma'.ar, devleilerin kcrşüıkh menfaat ve özelhkle miUi güvenhklerinin korunnıası esasına dayanır. BurJann tek tarafh işletilmesine /r.üscocie edilemez. göz yumulamcz* diye konuş muştur. Sükan. 'Turkiye'nin sahip oldugu jeopolitik ve ıtrate)ik durum nedeniyle tecrit edilmiş, yalnız bırakılmış bir ülke olarak düşünüleme yeceğini* de kaydetmiş. *Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle Turkiye'nin Batı'da guncel konu hciıne geldiçıni> ifade ederek. şöyle de• Dosf ve müttefik devletler, kendi çıkar ve püvenliklerıne de ııygun düştüğü için Türkiye'ye yardım etmek istiyorlar Turkiye'nin ehonorrâh aıkıntılardan kurtulması için uzatılan e'.leri bizim ciddiyetle degerlendır dikten. sonra tutmamız gereğini d* belirtmek istiyo Müezzinoğlu İntercontinental'da vergiler konusunda konuşma yapacak İstanbul Haber Servisi Moliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu bugun İstonbul'da verg:ler konusunda bir konuşma ya pacaktır. İİTİA Ekonomı Fakültesi'nm duzenlediğı «Yeni Vergüer Ycsa Tosarısı ve Güvenlik Ön!emlerı> konulu iki günlük seminerde son gelişmelerin tartışilacağı oğrenılmiştır. intercontsnental Otelınde yapılocak olan seminerde Peacock \Visemon tecremini ortaya atan unlü Arrıerikalı ma'i yeci Jock Wiseman da bir konuşma ya.paccktır. Sıkıyönetim Snkara'h (Bastarafı 1. Sayfoda) zcmmı yanında motoriu arac ye dek parça, akiı v« ia«tik fiyatiarına getirilen ortışların gözönünde tutulmadan uygulanması Istenen tarifler korşısında kuruluşun goruş saptaması» biciminde nitelendirilmektedır. Önceki gün bir basın toplontıSi yaparak Federcsyonj agır bir dille elsştiren ve top'UTi 7 bin üyesi buluncn Anko r a M n ı büscüier Csnafı Derneği ve Ankora Urrum Karr.ypncular va Kanyonetcıler Esnofı Oern*>ği Boskaiıcrı. Federosyonun d 1 ;zenlediği toplantıyo kotı'r"ayocaklarm belirtmişie.Mir. Söz ke nusu derneklerin başkonlorı iS y;!dr F«derasyonun yönetiminr!er> yakT.arok, «Artık «sna'n boşında tepinm«kten vozg«çme lidlrl«r. Bu oyuna bir dur dame nin zamanı geldi» demişier ve özelle $u görüşleri savunmuşlardır: «Toplantıda ne karar olınırsa alınsın korşısındayız. Fedtrotyonun bafındakiler esnaf içln değll, kendileri icin savaş vcriyoriar. Ankara'daki toplantıyo gelecek olan dernek bcşkanlon, bu toplantının g«rcek nedeninin ne olduğunu kuskusuz bilmekte dlrler. Biz ulkemizin icind« bulunduâu sosyal ve ekonomik sıkıntılorın bitlncinde, halkımızla biriikt* tıkıntıları göğüsltmesini bllen •tnaf temsilcilerl olorak, Federasyonun basındakil*r« hizoya gelin dlyoruz.» Dün bir bosın toplantısı düzenleyen Ankara Soförler Derneği muho'efet çrup boşkanlarından Günday. soförü tkontak kapatma eylemint» cağıron Hüsamettin Tıvanşan ve ibrahim Kıhc'ın kendi iktidarlarının yönetimde olduğu dönemde pta ka tahdidinin kaldırılması bahanesiyle icisierf Bakanlığı önünde şotör esnof;nı coplattirdığını ilerl sürerek $unları söylemiştir: «Koltuklannı korumak atnacıyla ve politik görüşlerl İcin şo förü basamak olarak kullanon bu yöneticiler bu gün de emektar esnafı daha büyıik bir tuzağın içlne çekmek hazırtığı Içlndedirler.» Ankara'lı şoförlerden başko İstanbul, Konya, ve Çorum'daki şoförlerin kontak kapatma direnişine karşı cıktıkları bildirilmistir. İSTANBULDA istanbul Otomobilciler Esnaf Derneğinın dün olagan kongresi Tepebaşı Gazinosunda yapılmış ve CHP İstanbul Milletvekili Kazım Özeke ve ekibi yeniden seçilmışlerdir. Kongrede konuşan K. Özeke vüzae 35 oranındaki dolmuş zammını ya terll bulmodıklarını kaydetmiş, buna hükümetce bir çözüm getirilmesini istemıştir. Özeke. okaryakıta yopıian son zcmlorla belediyece verilen tarifeier arasında celışki bulunduğunu belirtirken yedek parca sorunu basta olmok üzere «korsan taksi» sorununa da çözum bulunmasım istemıştır. Motorlu Kara Taşımacılığı ile işletmecüeri ve Şaförleri Ko ruma Derneği Başkanı Fethullah Dodanlı, taşıma ücretierine verilen zamların çok düşük kal diğını savunmuştur. Dodanlı, son zamiarla yedsk parca ve unarım giderlerinin inanılmaz düzeyde artığını söylerniş, zam larla vurguncuların kasalannın dolduğunu öne sürmuştür Dorionlı. otobüs ve minibüs fıyatlannın da son günlerde büyük cırtışiar gorjldüğünü ve bu a'anda bir vurgun boşloCığ'nı ca sözlenna eklemıştır. Sukan. iç güvenhk ve anarşi konusuna da deginmiş, 'Cüvtnlih ve istihbarat feuruluşlannm ulke koşullarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeniden duzenlendigini* bildirmiştîr. Sükan. «Bu konuda bazı dış ülkeler uzmaniarınm bilgi ve tecrübelerinden de yararlanıldıgmı, üyrıca güvenlik ve istihbarat kurutuş larının personel. egitim, silah, araç ve gereç bakımından etkin ve yeterli hale getinlmesi için ciddi çah$malar yapılchğım* söylemiştir. LOCKHEED DOSYASI KAPANMADI Dr. Sükan, yolsuzluk dosyaları uzerindeki çalışmalann sürdürüldüğünü de beiirterek. Lockheed dosyası kapanmamışiır. ITT dosyası yeni açılıyor. Bilhassa ITT dosyasımn Lockheed dosyasınm durumuna düşmemesi için gereken titizlih gösierilmektedir* şeklinde konuşmuştur. Sükan, ITT yolsuzlugu konusunda ABD ile anla.şma yapıldığını da açıklamıştır. Sükan. ayrıca Miîlet Meclisinde bulunan bütün yolsuzluk dosyalarınm gündeme getirilerek sonuçlarıdınlmasını da istemiştir. (Bostarafı 1. Sayîada) yapılan denstleme sonuclarının değerlendirümesf yapılmış vs (Boştorcfı 1. Sayfndcı holi hazır guvenllk durumları ni bir kez tizha İMF'ye ıletecsk bankaların ye'.kill orgcnlorına OiOn Dr. Kıep, en son Ankara ya yazıh ropor halinde bildirilmisgelssek ve geiışmelef hakk.ıv tir. Uygulanması zorunlu osgari kında Maiıye Bakonı Muezzınönlemler bokımındon zayıf ve oğlu ı!e Başbakcn Ecevıt'e b.lcok zoyıf olarak değerlendirllen gi veecektır. 27 adet banka subesinin saptanan haycti noksanlıkları glderl600 MİLYON DOLAR llnceye kadar para ahp verme Bugune değ:n gelışnıeler^ ve islemleri 29 morf 1979 tarihinden itlbarer durdurulacoktır.» Dr. Kiep'ın gTİşımlenr.i ozetleAcık'.omada oyr ca. 18 25 yen OECD Genel Sekreten dort rr.art tarihleri aras^da. SıkıBatılı ulkenın Turkıye'ye «Yakyönetim guvenliK kuvvetlerınce, laşık 600 milyon dolarlık yarduvariara yazı yazmak. afiş as dım yapılması» Konusunda anmaktan 28, bldiıi dağ'tmak, iaşrrıayo vardıkiannı bılaırmışyasaklanmış yayın bulundurtir. maktan 4, Sıkıyonstıme aykırı davramşiardan /, cdann oldürAncak. onemli o!an noktanın mek, suco ıştırck ve teşebbüs lYardımın zomanı ve hangi yol îen 8, sılâhlo yaraiamaktan 10, da yapılacağı konusu olduğuoğretım özgurîüğunu engel'.enu» ekleyen Lennep, Du konumak. boykoî v» aoykolo teşvtk da Turkiye'nin goruşîenni aiTen 203. toplantı <,•<> gösten yümok ıstediğıni balırtmiştır. I M f rüyjşleri ycsasıia oykırı hareile ılişkılerde IMF'ım «son yapketten 13, asker JB emniyet go tığı VVashington gezisnde yurevlllerine mukavenetten 5, si muşatılmasma çalısiıgını» bildılâh, nıermi ve boınba bulundur ren Van Lennep ın yapîığı acıkmaktan 21. diğer iuclordan 5 lamalar hukumet yetrilılerırde olmak üzere toplam 304 kişi «Yardım gelmese'bile, Batı dün yakalanmıştır. Soruşturmalar yasının yordım konusunda bu gereği 115 kişi komutanlıkca noktaya gelmesi bile ilginctir» gözaltma alınmış. 45 kiş tutuk bicıminde yorumlanmıştır. lanmıştır. 600 Milvon Doîarın kı Qoruş:n£i8r dun Mal.ya 8aKcnlıgıııoa yapıimıştıı. Mai.ye Bakanı Z.ye Muezzmogiu DJŞkanıığındnki Turk rteyoînide top iontıya Maiıye Bor'.amığı Muşteşorı Vural Gucsavaş, 6aşbakanlık Danışmanlarındaı1 Neıat Erder ve Hazıne Gonel Mydurlüğu Boşyardımcılanndan Tuna özayae'i katılıvıiştır. İMF ile arvJaşmak amocıyla onumüzdeki gunlerde bir heyst,n WG3hınnton a qıtr.ıesı Uierınds durulmus'ur. Türk heyetl n n VVashington a gdışının «zamonlaması» tartıçılmı^tır. Karann son oıarak Malıye Bakanı Muezzncğlu iie Başbakan Ecevit arasındo ahnacaöı belırtilirken. bir heyetın VVashıngton'a onümüzlerdekı gun'erde gıtmesi olas lığı artmıştır. Teknık duzeydeki toplantıda «yardımm tunj» uzerinde Oe du rulmus. «Dev'.etten devlete yardım olmayacağı» Lennep tara(ından dıie gei rilmıştir. Yardırrın yıne «İMF'den gecerek ger cekle;eceği» vurgulanmıştır. Bu nedsnle oe Lennep «Bir Türk heyetinin VVoslı'ngton'a gltme»inde ısrar» e t m ş : r. Ankara'nın gortşierini dört Satılı ulke', e ve iMF'ys ileteceğinı bıidren Van Lennep onuruna dun Moliye Bakanı bir oğ!e yeneğı verrrnş ve OECD Genel Sekreten soat 17.15'da Turkiye'dan ayrılmıştır. LENNEP'İN SÖZLERİ J V c i Lennep, Ankara dan oy rılmodon onca ^azeteciiera, «Turkiyeye toplu vordım çaba sına İMF'nın, AET nin, çeşitll bankaların ve bu arada Dunya Bankasının da kotılmasını foğlamaya calıştiKİarını» bıid.tTiıs, «Bu amaclı bazı bankalaria şiındiden iemasa gecmiş durumdayız.» jemştir. OSCD Genel Sakreteri daha sonra ŞLnları so/ıTrrıiştir: «Umudumuz 3dur ki, OECD acısından konu sadece OECD hUAUmetlerinin hürç'jmetten hü kumete kredı saglamaları değiiri r, Daha kspsamlı eır Vr»di sağianabilecektir. Bu K'şdiys işler.ik kazandırıl.nas.n n ne denli ivedı old ıguia do *ı;aca deginaik. Biz de kısc =urea& bu ginşirnin öaşann olaca o. umuciundayız. Anco<, Turk ! ukumeti ile İMF ve OcCO gıb uluslaraıası Kufuij^.ar araSir.daki ışbiiiigirıin onennne bir K«Z daha dey.n.nente / a a r go rüyorum.» MUEZZiNOGLU Malıye Bakcaı /:ıya MOezzin oglu da, lurkıye'.iın kandı ola nakiarı ile sorj.ilarınn cözjm pregramının ve D'J pıorjramın oniaciriin OECu ^enei Sekreterne anlatıld:ğını. TO'kıye'ys y'apılacck yardımın, y ; K n bir geiecekte gerçscieşâLi.eceğl nı bıidırnı^.. an*ak baıı konulorın askıüa kaliTiş o!''jğunu kaydeLraişıu Bir gazetecinin cskıda ^aimış onjla."1 neler o.'duğunu soımnsı üzer.ıe Mü ezzınoğıu, «Bir /a.dım düşunca si eî.aîında birleş Imiş olmakla beraber, bunun ay; ntılorının hpr.uz saptannıadiğını, bu nun doha da göruşmeK, tartış mak suretiyle nc;Khğa Kovuştu racaklan görüşünde oldukları sonucuna vardiklannı» bfdirmiştir. Müezzinoğiu, yard'mın miktarı konusunda bir şey söylemesınin doğru olmayacağını belirtmış. (Fakot bızim 1978 yı İı ıcnde' öderr,eİ3r öcngemizde önaorüler: açk m:ktan 1,5 m lyor dc'crfiir. Bu yalnız ceş.tlı kayna!;!nrdan soğlanccak tüm ya"i;mı onrıörmektedir. Bu nun icin ds sanıyorum ki, bu şskılde saglanccak ycırdım gsrc«ki?stig: f i m o n cok önemll b.r yer •.utacaktır.» Hapse (Bastarafı 1. Sayfada) lerinin cezaı sorumluiuğunun kaldırılması konusunda çahşrna lar yapmak üzere CHP içinde gazetecı pariomenterlerden olu şan ozel bir komısyon kurul muştur. Sadullah Usuml, Doğan Araslı. Akın SiTinv. gpref Bakşık ve Altan Öymen'den oluşon komısyon bu konuda hazırla nan yasa tasarısı vş önenlerini inceleyerek yeni bir öneri ha zıriavaca'ktır. BAKANLIĞIN ÖNERİSİ Alınon bilgıye göre Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bu konuda bir Yasa Tasarısı hazırlamış tır. Bu tasarı ile Vaz' işleri Mü dürlerinin hapıs cezasına carp tırılması önlenmekte ancak hc pis cezası verine para cezası lle cezalandırılmolorı öngörülmek tedir YENİ ÖNERİ CHP Kors Mılietvekili Doğan Arasit ile BolıkeSir Milletvekili Sadullah Usumi ise yeni bir ya sa önerisı hazırlamışlaröır. Bugun onerilerini CHP grubu yö netimine verecek ve özel konvs yona getirecek oian Usumi ve Âraslının onerilerinde Yazı İşleri Müdürierinın hem hapis hem de para cezası ile cezalan dırılmalarıno karşı cıkılmaktc ve başkasının yazdığı yozıdan dolayı Yazı işleri Müdürlerinın cezalandırılmoları önienmektedir. 600 milyon dolarlık yardım paketi icin «en onemli koşulun İMF ile anlaşmak» oldjğunu bi! diren Varı Lennep ve beraberindeki heyetle ^ekiık cuzeyde Sanandaj'a (Bastarafı 1. Sayfada) Varılan anlaşmaya gore, ay rıca. Kjrtlerden oluşan beş kı şılik b;r kurul Sananuaj kentirt net! de y o m i ve güve.i: ğı sağlayacaktır. EyaietteKt okullarda Farsçanın yanı sıra Kürtce nin okutulmosı da arroşmanın hükümleri arasındodc. BAZERGAN IN İSTİFASI İSTENDİ Öte yandan İran'oa ingiliz ce yayımlanan «Tehran Jou'nal»'ın sahıb; vs bcşyazarı olan Farıborz Atapur. Mehdı Ba zergcn yönetimindeKi geçıci hukumet n, iran devrırTsıne iha net ett ği gerekcesıyi* istıfasını istemiştir. Ulaştırma |3aştarofı 1. Sayfoda) nıf 2875 '.yjîtie »3,O. A sınıfı 2644, 8 Sınıfi 243S 650 km.'Oen fazıo uzak rnesaffJîrde, Ijks sınıf 2641 (yıuoe 50, 3>, A sınıfi 2436, Minıbüsle; 50 km'ye kodor 5184 'Artış yu/.de 43.9' 51 km'den 100 km'ye kador 4372 (Artış: Yuzde 22.9ı 101 krr/den 200 km'ye kador 3957 < Artış: Yüzde 13,4). Otomobılle; 50 km'ye kadar 115205 [Artış: Yuzde 55,6). 51 km'den 100 km've kodar 105164 (Artış: Yuîde 50.61, 101 km'den 200 km'ye kadar 98137 (Artış: Yüıde 53,4). 201 knrı'den 650 km'ye kadar 93117 (Artış: Yuzds 66,4). • Kücükköy Bes.üzevler Altın Ekmek Fabrıkosına giren si lâhlı ve yüzleri mo3Ke!i kişiler, icerdeküeri etkisız rıuruma get! rerek kasado buiunan 30 bin liayı alarak kacm^'ardır. Kıbns Türk (Bastarafı 1. Sayfada) rinden de, KTFD'ye gerekli eko nomik yardımın yapılabilmesi için olumlu yanıt aldığını» ifade etrmiştir. Denktaş, görusme lerde Türk toplumunun ekonomık ambargo oltında yaşatılmasma dış üikelerin göz yummayacağı izlenimini edındiğmi belırtmlştir. KİPRİYANU'NUN KONUŞMASI Yunanistan'ın 25 marl ulusal kurtuluş günü ve 1 nisan EOKA'nın kuruluş yıldönümleri nedeniyle önceki gece Limasol'da düzenlenen nıitingte konuşan Rum Yönetirr.l Boskanı K.priyanu, 15 temmuz 1974'te ki Yunan darbesine değinerek. «Darbeyi, o zamanki Atina hükumeti ile cuntanın birlikte ger cpkleşt'rdiklerini» soy!eyerek. cYunonistan'ı 7 yıl yöneten cun ta ile Kıbns halkının daima yonıbaşında bulunan Yunan halkını karıştırmamak gereklr» demişiir. Kipriyanu. «Kabul edebilecekleri bir cözümü bulana kador mucodeleye devam edecek lerinb söylemiş, Rurr, tarafının «BM kararlarına dayalı toplum lararoiı görüşmelere oturmaya lıazır oiduğunuzu vs gerçekten bağımsız birleşik bir Kıbns oluşiurmayı amoçlodıklarını» One surmuştur. 2.1matör (Bastarafı Spor Sayfasında) Mustara ı5ı Avnı (6), Hamat (2). Tevfik (5|. Defterdar: Hüseyın 4) Semih (5), Dursun (6). Cevdet (5), Avni (5) Tayfun (6), Ali C5). Hüseyin (5) Fevzi ı6), Saır (5), N'yazi (4). Gol: Avni Dk. 44: ÖTEKİ SONUÇLAR: Ümraniys A!tınorda: 22, Tuzla R. Hisar: 41, CamlıcaYeş:ldirek: 10, Anadolu Haydar: 20, Özfcıtih ' Taksim: 11, Örnekspor K. Pazar: 10. Sakarya Silivri: 42, Tunusbağ Üsküdar: 00. Hiiâl Altınok: 00. K,K. Zara Altmok: 00, Kanlıca Fethiye: 20, Guneşspor Çatalca: 10, Acıbadem Kuruçeşme: 00, Tarabya Hur riyet (Tehir), Altınay Selimıye (Tehir). 2. AMATÖR GENCLER ÜGİ SONUÇLAR : Yıldırıınspor Kocasinan; 30. Yucespor Gedikpaşa: 20. Kirecburnu Cıksalın: (Teh,r). Mcltepe G. Gökspor: 6, Yıldıztabya Ss'O'.öy. 22, Aiemdor Aksaray: 40, Haüc Ada'aı. 52. Celıkspor Langa: 10. Bayrampoşc • Güngören: 20. 1. Amatör Gençler tinnllerinde ise Allınmızrak. Pendık: 21, Uk, A. Hıson'nı 32 yen Türkiye (Bastarafı 1 Soyfadn) tarda kıılçe altın girdiği ve pıyasa dışı bu hareketin ül keyi altın rezervieri açısıtıdan desteldedigi de üeri sürülmüştür. Consolidated Gold Fields, Türkiye ye 197! yılında 18 bin 100 küo. 1973de 55 bin kilo. 1976 da ise 115 bin kiîo altın sokuldugunu ve 1S77 yıirîda Türkiye ye giden 91 bin kilo aîtının 80 bin Xilosunun mücevher olarak işlendiği. geri kalan II bin kilo «kının ise darphanelerde a'.tın para olarak basıldıgı belirtümiştir. Aynı raporda Turkiye'nin altın para basifmnda İngiltere. Güney Afrika'dan son ra 3. sırada yer aldığı üeri sürulmüstür. 1976'dakl incelemeden bu yana döviz uygulamaları daha kı(Bastarafı 1. Sayfada) sıtiayıcı olmuş ve katlı kur uydakı ogrencjnın. sadece oğregulanmaya başlanmıştır. Türk nıme devam etmek arzusuya vatandaşlarının seyahatleri ile dolu büyük öğrenci kıtlesım en İlgili olarak döviz satışlarından gelleiıeS'ne ve idareyi devre dı alınan yuzde 50 oranındaki şı bıraknıalarına olanak verılvergi. dıs ödeme durumu dlkmeyecek, gercek suclular mut kate alındığında. uygun olabilir. laka tespıt ediiecek ve biidirıie Dışsatım gelirlerinin artması cektır. Aksi haide ihmol ve >!gı icin ödenen vergi iaöesi bir sizlik nedeniyle sorumlular hak başka katlı kur uygulamasıdır. kında ışlem yapılacaktır. Tum Türk otoriteleri tarafından veriana ve babaiar. çocuklarıyla len güvencelere rağmen, yüyakından ılgılenmeli. halkımıÖte yandan mahkum olmuş rürlükteki döviz duzenlemelerl, zın kucuk grupiar tarafmdcn bulunan Yazı İşleri Müdürleri Türkiye'de paritesi belirtümis huzur bozucu davramşlora tepve gazetecilerin afiı ils ilgi'i ya paralar arasında bozuk capraz ki gosiermeksizın acz ıcmda ka sa önerisi de Mület Mec'isı gür kur oiuşmasına yolacmaktadır. bullenmesinin care olmodıgı demimn 51'ncl sırasında yer ol Katlı kur uygulamaları ise, bilinmelidir.» • mcktadır. Turkiye'nin odemeler dengesine bir katkı getlrmemektedir. Katlı kur uygulaması ıruslcrcrası ilişkilerde, odemeler v° trans ferlerde kendiliğinden kısıtlama getirmektedir. Böyle bir uy(Bastarafı 9. Sayfada) gulamanın yüriitme kurulu taişi bitirmeli miydi. yoksa önseziye aldırmayarak karanrafından onaylanmasını salık !ık basıncaya dek beklenr.eli ve önceden kurduğu planı veririz.» m; uygulamahydı? İMF Yürütme Kurulu'pun Georgos e\in içinde gezinip düşünmeyi sürdürd 1. Türkiye'de vorolan ve oiabiieSonra da birdenbire karanm verdi. Tehlike konusunda cek bir katlı kur uyguıarrasını ki önsezisine güvenecekti. Kararını vermişti Bursdan onaylamamasının iste ~diği ra•îitmek zorundaydı. pordo Türk Lirasının dpğerı ay Georgos aparnmandan çıkıp Volksv/agen arabasını rıca e'e alınmukta ve «1978 friziedıg: garaja eitti O gece yapacağı ış için gpreklı nartaralık aönemiriJs Türk IJ hazirhkları tamamiarnaya koyuidu. rasının yüzde 25 orn ıındo d«Büyük uır tflasla hazırlıklarını sürduj'urken tehlı ğer yitirdiği» bel'rtiimektedir. ke onsezi.s; hâl& yakasınj bırakmamiştı. Roporia üradakı değ^r düŞLk(Devomı var) l ' j ğ ' j i j n g drek sr;acağ;nı do oıie get.rilmektedir. ftnkara GERÎLİM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog