Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

0 N CUMHTKtYTT 2* V 4 R T 1979 Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yalnızca "averaj farkı,, kaldı Karsılasmanm gollerini 46. dakıkada Huseyın, 50. dakikada Gökmen ve 63 dakıkada Yaşarevıç attılar Slad Inönü Hakemler Oktav Taner (61 Havı Gencel (4) Sezoi Avlor (6) (Balıkestr) Galatasoray (51 Eser lb) Muflt (41, Gungo (4) Fatıh (5) Erdoğan (51 Yaşarevıç '6), Cünevt (3) (Gurcon T> Zafer (5) öner (5) Gokmen (5) B V e h met (4) Adono Demlrspor (5) Ahm<»t |4 Huseyin (5) Savaş (5) Crhon 1 '4) Örrer (4) Yavuz f4) Orhan II f6) Ras t (5) Ercon (4) Rosln (?) (Mu|dot 6) Sınan (4). Futbof kolltesl: f5) I PUAN DURUMU Trabzon Fene r bahçe Galatasaray Eskışehır Ad D Spor Attav Beşıktaş OduSDor D yarbak r Zonguldok Adora^por 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 İ 9 12 0 24 9 7 21 11 8 3 2 33 14 5 24 11 6 20 18 6 ie 2ö 30 30 25 22 22 7 7 6 8 3 5 8 5 8 4 6 3 6 S 6 7 7 28 15 21 7 21 18 21 8 19 20 21 8 16 23 21 9 16 16 20 7 22 22 20 7 20 31 20 Stod Şsh r (Adana) Hakemler. Ta'at To<a1 (bj Coşkun Ku av (5) Fıkrı Kusdenır <6i Adanaspor (7) Frhan (51 Sevket (7) An (6) Nec p (5). Mjstafa |7) Burhan (6> Tmuc n (6i Se ahott n G u n / (6 Özer (6), t7) Murat (6i Trabzonspor [6 1 Seno) (6) Tuıga/ (6' Naratı 17), M Ekşı (6' Mustafa (6) G j i g o r (6) Orhan f6), Huse,ın (6) Necdet (7), Tunco/ (6), Ahmet (6) Semir YALÇIN = Goztepe Bolu Sonrîurı Ktrıkkal* 4 5 Turgay VARDAR ^ ~ = = == G. Saray Adana D. Spor'u zor yendi: 21 YAŞAREVİÇ'İN GOLÜ Galatasaroy Adana Dem'rspor ö n u n d * IM puonı aiırken, zortu anlor yaşadı. Foto$rofta, Yoşarevic'ln gallbryetl soğlayan golünde top Yugoslcrv futbolcunun ayagındon çrkmış, konuk tokım ağlarıno gldlyor. (Fotoğraf: Alt ALAKUŞ) Ga'otasaroy en yakın Izlevlcls! Adana Demirspor •!» yaptığı karşılaşmayı kazanırken haylı zorlandl Konuk takım Ikıncı yannın hemen başında br goı atmaso Galatasaray belkı de hareket'enemıyecek ve Ada na Takımı ivanbu' dan b>r puan ıle aynlacaktı Karşılaşmaya Gaîatasaroy bu yuk b r hırs ve suratle başıaoı Ancak bu saman alevı sadece 10 dakka surdu Dakıka ar ıler ledıkce Adana Demirspor Karsı tııın hızını kestı hatt3 ık yorı nın sonlarında oyjnia dengeyı kurarok dcplasman havosmı yoketmeyı başardı Daha ık dak'kcdo AhTiei ın kısa dusen degai'nı Cuneyt ka fa ile kecerek Gokmen ın o n j ne ind rdı Bu oyuncu beKİe*nie den vurduvsa da top Jışarı c k tı Hemen b r dokıka son'n B Mehmet soldan auzel hareHeî lerle ındı Caorozdan s°rt 5 't ı nu on dıregın aıb nde Ahnet knrneVe yumrukladı 20 dakıkada Muıdat orta a'on dan tek başına suratls Sarı Kır mız'lı kaleye yoneldı. anc3K yp t sen Ta'\n ceza alonıno a rme den ayok koyorok bu ;enl'k°v gecıştırdı 35 dak koda Erdoğin ın k ji londığı korner alışı on dıraktp pat'adı Hemen b r dnk ka son ra B Mehmet cezo alanı ıcıne kacKdı^ı Önere der nlerresıre b r pas uzattı Öner'ın o'tasna boş olon Gungor kola/ra yuk seldı ancak kafa vu'js ı ust dıreğı yalayarok dışan c ktı 46 dakıkada tartışmalı b r oo zı^vonaa Huseyın Golatosarov yarı alanında bel rıverdi Galatosaray saı'unması ıcın Gn k cok geçtl Eser le karşı karş ya kalan HJseyln bu ^rsatı deflerlendırmlş vo takımının golünu Galatasaray filelerin* takmıştı bde 01 Golden sonra ateşlenen Ga'otasaray atağında Öner'in soğ dan uzun ortosına Gunaor ege rrpn olarnoyınca hemen yanın dakı Gokmen bekletmeden tokımmı b»robertlğ© ırtaştırdn 1t. (Daklka 501 63 dakikada Galatosaray p*jlnde koştuğu gol» Yaşorevlc'ın ayoğından kovuştu Soğdon cızgrye dek 'nen Zafer oltı pas cızgıslnın üzerine ortosmı yoptı Topo Armet Ile b rl kt<? hnm le yapan Yoşarevlc once soktOğO topu lklnO harek»tt« b o ^ kaleye göndererek takımına Ikl puan getıren golün sahlbl oldu 90 daklkanın sonundo beklenen oyunu 6ergılemeyen Galata saray ıkl puanı alırken Adana Dem rspor da puanla ayrılama"sı gereken a'anda yen k cıkan takım o'du = Lider i iki 1 puanı Adana ile bölüştü 1. LİGDE MAÇ YOK =E Pazar günj Izmır'ie Federal Al rronvo ıle yapacagımi7 Avrupo u ts lar Kuposı macı redenı/le, Tjrkıye 1 Lıglns bir hafta ora vertlecen 8 21 21 19 8 9 16 ?4 16 6 10 12 22 16 3 7 11 11in 13 ; S tir EE ;EE ;EE İEE Trabzonspor, 0OTık maç sonunda, «Yenilmezlik» ünvanını korumuş oldu Beşiktaş son anda kurtuldu: 22 Bursaspor > engı\ı koruyamadı. Golleri 10 da^ıkada Paunmıc 12 \e 1S dakıkaîarda Tacettın 8î dakıda Zha attilar. STAD Atatur* (Bursa 1 HAKEMLBP hbcv lurs «71 l ' n n I Djru<cglu '7 Tı rgul 5oze ı ° <7 ' BURSASPOR '8) A,ıon (P> I ı t a ı '"" E c*ınc n*1 O?er 17i ı\ S nan <6> Rea (6) Sedat III (7> B Snan (7» Fe'idun <91 T a c e t t m (8> 5ukru ( 6 ı BEŞIKTAŞ (6) Mustafa 15^ Kemal '5> Nezıhl f6> Ali Coban <5> Sul^Tian (P> Zı/a 'n) Kemal Kı lıc '6"1 Samst '6> Ardo fS' Paunov c <51 Şaban GALATASARAY'IN YENGISİ Abiulkadir TÜCELTVIAN alatasaraym elırde Gurcan gıbi dlnarrıık ve de ne yaptıgını bılen slnırlerıne hakım o!an iyı bir orto saha oyuncusu varken ılk 11 de sahaya c kcrılmayışınm nedenıni bir turlu çozmus değiliz Nıtekim dun de ikincl ycrıdo oyuna glren Gurcon ın ateşledlgi Gaiatasaroy yenilglden yengiye ulaşrrasını bıldi Golatascroyın bir eksıgl de yalnız Öner Ile kancltcn atak yapması Galatasnroyın Oner saga gecmışse sagdan, sola qecmşse soldan atak yapıp lek kurekle yol almaya çalışması yanlış bir tutum Nıtekim İKincl yarıda Oner'ın sol kanattakı a'.cklcrını Gurcan sagdan da destekıcvınce ıs degişmiş, Zaferln ataklara kalinrcsı ıle de guclenmlşti Ikıncı yarıdakl oyunda Yoşareviç' In payım do unutmamak gerek Galatasarcy acısından bir onsmli nok ta do Erdogan ın oyun disiollnine uymoması ve Iverdı başına buyru* oynaması Bu nedenle z ıi< n kacıomssız ve tek dlzı hallnde dp'ans yapcn ve ofsayt jygulamasını ıs'aria suıduren Galatasaray ın her an sol taraftan gedık l e i n e s 1 olası Bu ofsayt atzentnın (') 'jolatasa'ayın başına bir gun corap orecegıni so/lemerf u de olası Amo •'knık dıre torun bu konjda onlem a'rrc'.ıo ısra etnsslnin ne)"Ti ni c n ' c i a k o'csı Vgil Trobzon«por depiasmando Adanaspor 1% 00 berabere kalorak hem yenılmezlıg nı korudu, hen de lıderlığ ni korudu Kapalı b r havada bınlerce izle/ırl onündeW karşıiaşmada liderl ğı elden b rakmcmck icın ca ba gosteren Trabzonspor ılk yarı bo/unco karşıtı onunde tutuk \e e7ik b r fuibol seq ıedı 13 da^ıkada Adamspor go'e o c yaKİaştı. Çenol un kısa duşen topunu vaka avan Gunay ceza alanı ıcinde topa sert vurdu cncak Şenol iyı yer tutarak g o l j anledı 39 da'<ı^ada se soğ dan Trabzorspor yarı alanına gıren Gunay'ın or tasını iyı ızleyen Tımucm kafa le taDu Trabzon kales ne gonderdı Ancak Şenol bir kez doha ba çarılıydı Ilk yon goısuz kapand Ikmci yarıda Adanaspor beraosr ğı tozmok Ic n yaptığı akınlar a Trobzon dpfan^ nm yerlnde mudahale e'me";! gole ım<an vermedı 78 dokıkada Adnraspor 0 7 er n Crüğından rrutıak bir gol kacırdı Kalecı Şenol e karşı kar şıva kalan Ozer becer.ks z davrannca delan9 po zıs/onu bo7du ve karşılaşmann bunaan sonraki kısmında netıceyı değıştırecek hareket olmadı, n a c do 00 sono erdı Eskisehirspor Göztepe: 10 ESKIŞEHIR, (Hoşmet inontepe bıldıriyor) Eskisehirspor Goztepeyi 10 y°re r ek dordurtculuae yukseldı Kırmi7i Sıyohlıloro Ikl puan getlren golü 83. dak kada Bahtıyar kafo ıle attı 6 Zonguldak Ktfikkale: 5 1 ZONGULDAK fHoyri Unluturk blldlrlyor) Zonquldakspor, Kırıkkaleye gol yağdırâı Lvsahıbı takımı tehl kelı bofgeden uzaklaştırrn golleri 20 vo 78 dakıkaîarda S nan 36 ve 60. dakiKaıarda Ömer 29 dakıkada Hamdı (penalttdon) Kınkkalesporun onur soyısını Ise 85 dak}. kada Burhan penaltıdan kaydett ler Beşiktaş kongresine salonun yetersiz olduğu gerek^esiyie "ara,, verildi B o sıktaş Kijlubu Secım KongresınP tu 7uğun 14 madries gereâ nre salonun el.erışl oİTaması npdenı ıle «Ara» verılmıştır Kulüp Başkanı Gozı Ak'nal ın acış kü"JS ması le boşla>on koncve başkiniıgına Ek r rem Amac getr'lmış dana son a soz oıan D van Başkanı Şek p O<cjoğ'u uyelere Ik tıdar vo muhalefetm <ongre salonunun el verışlı olmaması ve cıkması olası otayları onleyeb Imek Icın dono bâyuk bir çalonda vapılması konusundo cnerı/ı oylarrıaya sunmuşiur Cogunluk kongrenm ılerı b r tarlhe ve daha elverişlı salonda yapnması konusunda oy vermıştr Kongrenın kesln torlhl v« yen 10 gun lcındo \ongre Başkanlığı nca gazete'erdo yayınlanocaktır Fotografta kongede ıki başkan odavı Akınal ve Kesen konuşurlarken (Fotoğraf. Ender ERKEK) Diyarbakırspor Boluspor: 01 DIYARBAKIR, (Zıyo Aksoy blldlriyor) Dlyarhakırspor, Boluspor a kendl alanında Iki puan verdı 01 Ikıncl yarıda Ostün oynonan Bolusoor oolünu 66 dokıkada Halıl Ibrahım ın ayağından kazandı Ulusal Takım aday kadrosu acıklandı Federol Alman/a macı Icın Ulusal Takım caay kadrosu, 1 B' «cahştırıcı Sob Kıraz tarafından dun acıklannıst r Kadr o/a Fenerbahcelı Csmıl ve fcngın alınmş Samsunspor ma c ndOM oıaya U7Lİduğjna ono suren önder ıse affını ıstedıgı ıcm cıkanlmıştır Sabrı Kır^z adoy ko^ıo/u şo/le acıklamıştır Şcro Turgav N=catı Necdet (Traozonspî ' Cenıl Cem Tuna, Engm (Fenerbahçs] Fo t h Erdoğan Gungor Eser (G Saray), Sedat III (Busospor! Mjstcfa Aıptug (Altay), Isa (Zonguldakspor), Ercan (Adona Demirspor), Erhan (Stondart Lıege) Aday kadro bug^n izm'rde toplanacak \ar\n da Kuşodas nda kampa gırecektır. Engin AKSOZ Bursaspor Beşıktoş ı son ama el nden kacırdı c2 Bursalı sporss^ar er Ilk va rmın 18 dakıkas'nda lam uc go! gordo'er Ilk go! ı y yen Yeş I Beyazh takım daha sonraki daokalarda Ferıdun un duzenledığı nefi3 oyunla Sıyah Beyazlı kale onunos sayısız goı fırsatı yakaladı Macm nk on doktkası denk bir temcoda gecti 10 dak kcdo Beşıktaş beklemedık bir anda galibıyet© yukseldı Btı dak kado Şaban ın ku'iandıg"ı koşe otısmdan gelsn top Bursa d°fans na karambol yarattı Topla fn son buluşan Pa'jno ' c S ,oh Beyazlı taMmı 10 one geçırdl Golden Ikl dakıka sonra Altay Orduspor 1 1 IZMİR, (Nuvft Tokdemlr blldlriyor) Alaty 0r< dusporo b'r puan kaptırdı 11 Sıyoh Beyazlıların baskılı oyiauı^ı macta golleri 58 dakikada B Mustafa 72 dOKikado Mohmut ctılar Galatascravın yenqı teloşı ıc nd kı bllıncsız oyunuıa korşı Adana pemır sporun bera^crhn cm orta/a koydug'i sakın fUbol sonuç ven.ıedı Adarc DP m.rspor taKim oyunu ıtıbarlyle K".le<.ıf fulbol o/nayan bir ekıp Atakta co cok hızlı cdamları vor Orta sahado Pas't oyun kuran ve top tutan odam Anccs' o da geregınden fazla top •uttugu cm takım gerektıgınde ataga kalkamıyor Sonuc olarak y«n~ı/ı daha cok i r zulayan ve arzusuna J aşmak ıcın rrslı oldugu kadar da atak ovnayan Galata saray'ın kı| payı fark'a da olsa ı! i ouonı sıyırması bir lıg muccdeıssında elde edllecek en büyuk boşarıdır BursasDor beraber ığe kavuş tu Sedat III ün >l°rı pasına da on Tacettın ceza aıanı ıcinde Alı Coban tarafmdon djşuruldu Penaltı atışında Tacettın topu Mustafa nın solundan fileler» gondedı 11 18 dakıkado Ferıdun orta alandon nefls bir ora pasıyla Tacettln I kacırdı Tacettın ll»rl cıkon Mustafo'nın üzerlnd©n kendinın ve tak rmnın 'kıncl gofünö ağloro gönder al 38 doklkoda yin» Fsridun 1 un pasıyla dolon Tacettın, Beçıktaş defansmı ofsayt dı\e duraklamasından yararlanarok kalecı Mustafo ıle kar şı karşıyo kaldı Ancak kcyıtsız bir vuruşta topu dreğe aonderdı Ilk yarı 21 B j r snspor'un ustunluğunde kapondı B J yar da ustun ovnayin takım yıne Bursaspor du 53 dakıkada Şukru soldan ne f 3 calımlorla ındı ve topu c kardı B S'nan'ın sert şu tunu f/ustafa guzeJ bir re(leksle kornere atmayı başar dı 71 dakıkada Erdoğon'ın koşe otışında Tacertın'ın kafa vuruşu K, Batmaz cızgl uzerınden cıkarttı Bu dakıka dan sonra Bursospor savunmoya yonelık bir oyun serglledı Bundan yararlanan Be$lktaş beraberlık golu arorraya başladı 85 dakıkada savunmonın hatası Bursaspor a pahalıya mal oldu Genc Zıya topla buluştu sağ caprazdon sert bir şutla eş tl ğı 6ağldı Karşılaşmo az sonro 22'l'k yenışmezlikle lonuclandı. Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu'nun ilk etabını, Viadimir Delek kazandı MERSİN (All ADALIOĞLU bildlriyor) Uluslororası Akdeniz Bisiklet Turu dun 70 kılometrelik Adono Mersın etabı i.e boşlamış ve bu etabı Cek bısıkletcısı Viadimir Delek kazanmıştır. (A) Taktmınızdan Yusuf Ecevıt Bulgar Jordan Pencev'ın ardından üçuncü, (B) Takımımızdan Faık Yağcı da beşıncl olmuştur Adano Mersın etobı sonunda bireysel sıra>ama şoyledır 1 Vıadımır Delek (Cekoslovakya) 125 25 2 J o r d a n Pencev (Bulganstan) 125 25. 3 Yusuf Ecevlt (Türkıve A) 125 25 4 Jean Franzen (F Alm A) 125 25 5 Faık Yağcı (Turkıye B) 1 25 25 l. AMATÖR LİG'DE GÜNEŞSPOR İLK YENGİSİNİ ALDI Eczacıbaşı : 80 Ziraat Fakültesi: 79 ZIRAAT FAKÜLTESİ Al b (121 Ercumeıt 6 (6) Yaşar 4 (71 Leon 8 (20) Levent 7 U4> Hamza 7 (7), Fatıh 5 13) ECZACIBASı Mel h 6 (12) Neca tl 4 (8). Orhcn 7 (4), Cem 4 <2> Efe 5 (12) He gier 9 (37). Erdoğan b (5^ E mır 4 r0> ANKARA Ziraat Faku tesı cok iyı başlod gı ve uzun sure onde gotu ' LQU karş laşmayı son dakıkalardan b.lmcsız oyunu neden^le Eczacıbaşı na kap'ırd r 7980 Macın ılk yarısı 47 • 39 Anka a takımının ustunluğunde kapandı KARŞIYAKA TOFAŞ: 8080 Basketbol F nal Grubunun Izmırde oynanan moc nda ıse Karşıyaka ılk yarısını 4440 onde bıtırdığı macto 1 0 FAŞ SAS ıle 8080 berabere kaimıştır PUAN DURUMU Efes Pılsen Eczacıbaşı Karşıyaka Zlraat FSK Tofaş SAS 2 2 169 153 2 2 165 151 3 1 1 1 237 249 3 3 239 246 2 1 1 77 88 6 6 6 3 3 Istanbul 2 Amotör Futbol L gı nın dun oynanan mac n da Gjneşspor, Ca'Oıcayı 1 0 ye nerek, ,lk ysngısıni alm ş' r Al nan sonuclar şo,led r FERIKOY ŞEHREMINI 30 Hakemler. Isnaıl Hen^ek (6), Erdınc Gunuşen (6) Şefık Özer t6) Ferıkoy. Cengız (7) Cemıl (6), Alı I '7), Ugur (7, Erdcl (6) Husevn (7) Mustafa (6j. Alı (7) Muharrem (7), Izzet (6i Armağan (8) Şshremınl. Erdal (5) • Sauh (4) Bu har '5) Levent (4' Erhan (5> Erdal (5) Ozcan (4) Faruk (6) Taylan (5) Şaban (5) Suloyman '4j Gciler Huseyın Dk 30 ve 32 Armagon Dk 23 ŞEHZADEBAŞI KURTULUŞ 30 Hakemler Ihsan Akat 61 Sedat Kant (6), Yaşar Öncjl (6) Şehzadebaşı Mghmet (6) En.er (7), Ahmet (6), Saıt 6) Hskkı (6) Aydemir (6> Hamaı (7) Mustafa (6) Emın ı7). Mehmet <6), Sevdet (7) Kurtuluş Cenap (4) Yoşar (5), Ismo 1 (5;, Erdoğan (5), Hayri (6) • Vasll (5), Mehmet (6), Recci (5) Andon (5), Tun coy (5), hr sto (6). Goiler: Emın Dk 53 Mustafo Dk 55. Hamdl Dk. 84, CINARSPOR DEFTERDARı 10 Hakemler Nebıt OkcuoğMu (6) Zekl Inan (6), Ertan Yılmaz (61 Cınorspor Burhan (6) O»man (6) Abıdın (7), Ihsan (6), Ersan (6) Tarık (5), Fazlı (5). (Arfcası 11. Sayfada) r Türkiye Yüksek Okullar Greko Romen Güreş sonuçlandı BOI.U (Doğan ÖNER bıldirlyor) Yüksek Okul.ar Turkıye Greko Romen Gureş Bırıncıllğl sc^o ermıştır. Takım sıralamasında Kara Harp Okulu bırıncı Ankara 19 Mayıs Spor Akademısi ıkıncı, Kayserı Yüksek Islom Enst tusu ucuncu olmuştur Bireysel bırıncılıklen kazanan güreşcilsr de şunlordır 48 Kılo Mehmet Kutlu (Ankora Spor Akd), 52 kılo Mustafc Ogreten (Ankara Spor Akd ) 57 kılo Ramız Arık (K H O ) 62 kılo MehTet Cmar (K H O ) 68 kılo: Hamdı Yoncatlı HsianKıl Spor Ak) 74 kılo Guner Yıldız (Ankara Soor Ak ) 82 kılo Erol Arslan (Manısa Spor Ak ) 90 kılo Ramazon Savranbaşı (Manısa Spor A k ) 100 kılo Kamıl Korucu (Istanbul Spor Ak ), AĞIR: O Foruk KuCJksaclılar (Konya DMMA) 3 Turkiye Ligı Sonuçları Rlzespor'lu Mehmet takımının tefc golunu Vefa filelerıne gönderiyor. (Fotoğraf: Fehml ÖZGÖLER) Koragumruk Karşıyaka 20 Galata Manisaspor 11 Petrolofıs Iskenderunspor 20 Tarsus Idmanyurdu Hatayspor 20 Erz'ncanspor Ereğlıspor 20 Erzummspor Çorumspor 30 Uşakspor istanbulspor 20 Kırklarelıspor Lüleburgazspcr 11 Bayei*n Münich M. Gladbach'a fark yaptı: 71 M GLADBACH Bcyern Munıch UEFA Kuposı yarı fınalls tl Monchengladbach ı rakıblnın sahasmda 71 yenmiştlr Llder Kaıserslautem, Fortuna DusseJdorf'u 30, Koln Dortmound'a 50, Hamburg da Darmstad a 21 gallp gelmışlerdir. Kaıserslautem'ln 36, Stutgart ın 32 Harrburg un 31 puanı bulcnmaktadır. Kayserl Gaziantep'i yendi, Rize Vefa yenişemediler Turkiye Iklncl Futbol Llgl Kırmızı Grubunda llder Gozıontepspor u 10 yenen Ka/serıspor, karşıtı\la arasındak» puan farkını b re ındırdi Beyaz Grup llderı R'zespor Ise istanbul'da Vefa lle 11 beracere kaldı Ötekl karşılasmalarda şu sonuçlar alındı Beykoz Tlrespor 00 Ankaragucu Teklrdag t0 Genclerbirlığl Kocaellspor 31 Sebat Gencllk Elazığspon 20 Konya Idmanyurdu Şekerspor 12 Sakaryospor Ispartaspor: 10 Edlrnespor Antalyaspor: 11 Aydınspor Ankara Demirspor 10 Balıkesırspor Konyaspor: 00 Duzcespor Sarıyer: 22 Bandırmaspor Karabukspor 10 Mersln Idmanyurdu Denızlıspor 10 Urfaspor Eskışehlr Demlrspor 21 Galatasaray Ad. Derturspor Bursaspor Beşıktaş Adanaspor Tr abzon^por (hu\men) Altay Orduspor (hukmen) Dıjarbakırspor Boluspor (h ıkmen) Eskisehirspor Go/tepe Zonguldakspor Kıntkalespor Fenerbahçe Samsunspor (hjKTien) GENÇLER LİGI SONUÇLARI: 4o n2 ) a 3o 30 ı o o O 3 O
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog