Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

üniversiteye hazırtokta ^. İZMİR ILTEK DERSANELERİ MesunlanGunduz Gece. 5 NİSAN Son SıntflarıSon Devpe.2l MAY1S Cumhuriy 55. Yü; Sayı: 19634 Ktuucusu: YUNUS NADt 350 Kuruş 26 Mart 1979 Pazartesi f öl<sürük pastili BOĞAZ1YUMUSATIR Demirel: "Zamlar yedirilerek yapılmalıydı biz 1971 zamlarını böyle yaptık,, 6URSA (Cumhurtyet) AP "tSenel Baskanı Su'eymon Demırel Turkıye'de devletırı ekonomıy denetlevemedığını belirt mtş, fıyot ortışlannın mart avı sonunda yuzde 50'ye ulaşoca{Jını soylemışttr. Demirel, i<tıdann molıye ve ekonomıyl bır bırıne karıştırdığım one surmuştür AP Genel Başkom b r so'ü üzenne 1970 devaluosyonunun nedenlernl ocıklor kei «Biz bu devaluasyonla Turklye'ye yenl ufuklar acmok, Ihracatı artırmak »st»dlk> dermşU CHP iktıdarının zomları b.rdenbıre acıMamae m ileşti'en Demırel, zamların halk uzermdekı ps'koloıık elkıior, urernde de durrruş. «Zamlirt yedirerek yopsalardı daho lyl olurdu. Biz 1970 d«vatüa*YOnun(!<m «onrg 1971 zamlarını boyl* yaptık> şsklınde konuşmuştur Demlr»! şöyle devam etnvştır: «Turkiya'd* «konomlıMn kon trolu deviattn »Knda olmodığından •korvoml ile aynaymca hsr yerden «u alıyor. Bunlor motlye va ekonomlyl birblrina korıştırmıtlardır. Aldandıkları budur. Maltye aiınması B«rekenlardoo ds^U butduğundon para olıyor. Mollyenın kontrotunda »konoml olmaz (Arkası Sa, 11, Sü. Vd«> Ankaralı şof örler: Toplantıda ne karar alınırsa alınsm karşısmdayız,, ANKARA, (Cumhttrtyrt Bftroro) Törkhm 6o*or+er v« Otomobilcıler Federosyonu'na boğiı 600 dernek başkon ve temstlcier< bugun «abtjh Ankara'da bir toplantı vopocoklardır. Bu arada, toplantıya katşı tepkiler yoÖunlasmış ve Ankara dokı bır cok şofor esnaf cevrelert «kontak kapotmo dlrenişlne» karşt cıktıklannı belırterek, «Bu tutumun styosl oiduğunu» bıldırnvşlerdır Soz konusu federcsyondan alınan b'fgıve gore top'antınm anacı «Son akoryokıt zomlanndon sonra tasıma sektöru Icln beürlenen toşıma ucretlerinln şolor VB olomobilcl esncrfını tatmır. etmekten uzak olmoıı sonucu, akaryakıt lArkosı Sa. 11, Sü. 3t«t OECD Genel Sekreteri Van Lennep, Türkiye'deki görüşmelerinde 600 milyon dolarlık bir yardım paketi önerdi. Lennep; İMF'nin «yumuşatıldığınısöyledi.. IMF'YE GÖRE, YENİ EKONOMIK POLİTIKAYA GEREK VAR ANKARA (Cumhurtyat Burotu) Aralık 1978 gorusmelerınin ıcesılmesinden sonra TCırkıye'ye ılışk n IMF'ntn verdığl 9 şutwt 1979 torıhlı rapcaa sıyasa1 ktidarın «Yeni blr ekonomlk po Irtıka Izlemasl gerektlğl. yurt Icinde kârlorın cok yuksek Ikan, dışsatımın baklensn olculerda artmasının beklenamey»eeğl, dıjalımiarın koeak yollorden flnon#9 adllmekta olduğu, Yalçin DOGAN l$*lzliğin «on yıllarda gtttlkc» arttığı, Turk Llrası degennln do lar karşılığînda 52 S liro olorok b«)irl«nmesl gerektlğı» bel rtılmekte ve Turk eKonorrısınde va ro'an «Aşırı dengesizllkienn ulun yıllonn urünu olduğu ve kı*a zamonda da düzeltitmMlnln o)anaksızlığı« vurgulanmaktadır ıMFnın 9 şubat 1979 tor h ve SM'79/43 sayılı «Konsultosyon Roporu* dunyodakı azgetıçm.ş ulKele'e ve bu orada Turk.ye • vs devaluasyon onerılenrı ılerı süren cesıtlı tanhlerde Turkıyeye gelerek fıılen devaluosyonlar> qerceklestıren İMF'nin yetkıll kışılerınden Çek asıllı Sturc ta(ArfcfHtı Sa. 11, Su 4 a » LARIN 600 MİLYON KOŞULU YINE IMF ANKARA (Cumhurlyet Buro•u) Dort Batılı ulkenın once Guadeloupe doruğunda, sonro da Bonn'do kararlaştırdıkları «Turkiye'ye Ivedi yordım» ts il0 lı olorak eşgudumle gorevlen d.rdıklen OECD Genel Sekreteri Van Lennep Başbakon Bjl«nt Ecevt ve Molıye Bakanı Zıya MjezzınoğİJ ı e /opîığı go rüsmelerde «600 milyon dolorItk bir yardım paketi» onerr"is bunun ıcn Türkıye nın «İMF fle oVıloşmosı gerektlğirıl» bıldırmıştir Oncekl gun Anka'O'yo geien OECD Genel Sekreteri ve beroberlndekı heyet resmı ve tek nık du~eydekı goruşmelerden sonra dun Turkıye'den ayrılmış tır. CumoMesi gunü c i c e Maiıve Bakanı Muezzınoğlu ıle göruçen Von Lennep daha sonr a Başbakoı Ecevt ıle ıkı soot bır porüşme yapmıştır Lennep Muezzınog u ıle öun ıkı goruşme daha yaptıktan sotra dun 17 15de Pans'e gıtmış;ır Goruşmeierde mall yardımın. ge'ek ekonomık ge'ekse sıyasai yonlerı uzennde durulmuş Vcn LennBp Turkıyeye «ıvedi yardım* konusundokı son gınçımterı ozetlem ştır Bu arada Von Lennep'|n verdığ bı gıler önem taşıyon noMo« n n Federaı A.t^anyo 8aşbakonı Hetmut Schm dt m g nşımlsrl olduğu blldınlmektedır Yardımlo ı'gılı eşgudumu Van Lennep /u'jtmektedır Anoak SchTiıdt ds Aşağı SaKSOn>,o Mal ye Ba kam Dr Kıep ı hem kendı tem sıtc sı olarak, hern de Lennep m vardimcıst olarak bu konuyla aorevlendırıimışt'r Turkıyeye ^^rdı'Tla ılgılı ozel gır'Ş'mıerds bulunan Schmıdt gorevlendırdı§ Dr K ep aracılığıylo IMF ve inber gondermışt'r Dr Kıep Fransa ve lnqıl'ere I\P, gp skıl ao'uşme'erl yapt kton sonro. Washıqnton o q decek ve bır "ondon AmerıKan Hjkjrretı, bır yondan do IMF ıle goru$ecektır Dort ulken n goruslf r ı(Arkası Sa 11, Su. 7 de) Sanandaj'a İran tarihinde ilk kez Kürt asıllı bir vali atandı TAHRAN, (a a 1 Irar lcış lerı Bakanı Seyyıl Cevod.. lron'tn Kurt nufusunjn voğun bulundugu eyatetm merkezı Sa nandaıdon dun Tohrcn'a donmuş bolgenın d nı vs sı/ası lı derı Şevtı izzeUın Hvseynı ıle TaVan da b j bolgeve gımış olcn yetkılıler crasndn varılan anlcşmoyı acıksarm?' Buaa flO'e tran tarihinde • k ke2. bu bo geye Kurt asıllı b"i Genel Va!' olorak otonmış v>? goreve boşlomıştır E/aletın yenı Genel Va' sı. devnk Şah aonemın <le ayrılıkcı horeketlerden dola yı olum cezasma carptırılmış oldn Ibrah m Yunusı'dır. (Arkası Sa. 11. Sü. 7 d«) Sükan: "Silâhlı Kuvvetlerirniz muhtemel gelişmeieri gözönünde tutarak teyakkuz durumda buiunuyor,, Türkiye altın basımında üçüncü (İstanbul Haber Ser\'i$>) Dunya altın pıyasasmı yakandan izleyen bir kuruluşvm hazırladığı rapora go re IstanbuJ'un altın ışlemede dunyaıun en bajsarüı ken tı olduğu, Turkiye'nin de a\ tm para basımında 3 sırayı behrtılmıştir. Consohdated Gold F:elds adlı. dunya altın pıyasasını yakından izleyen bu kuruluşun hazırladığı 'Gold 78' raporunda 1977 yılmda dunya altın pıyasasında ışlenen 1607 ton alünın yuzde 5 6'sının îstanbul a aktıfcı belırtılmekte. aync» Tür îtiye'ye 91 ton alt'.n kaydedı Imektedır. Londra altın bu 91 ton altımn degerınm 428 mı'.yon dolar olduğunun beltrtıldığı raporda, ayrıca Turkıye'ye Gunevdogu smır lanndan her yıl buyuk mık (Arkmı Sa 11, Su. Vde) Aı\ KARA fCunnurıvet Burosu) Ba^bakan Yardımc sı Dr Farus Sukan «Otadogu da ozelhkle Iran'da bolgemn ve Turfep e'nın. güvenllgmı çofe \akmdan dgüendıren önemlı olaylann mevdana pe.'dıg.nı» b\ldırmış, Başta sılahh ku\vetlenmız olmak uzere tüm guvenhk guçlenmız devlenmıze ülke ve mılîet butünlüğune yonelık hareketler karşısmda butun muhternel gehşmelen goiönunde tutarak nazırhkh ve teyahkuz du.rumunda bulunrtfaktadır' demıştır Dr Sükan dun düzen!edi|ri basm (Arkosı Sa. 11. Su. 4de) Sıkıyönetim "Önlemier bakımından zayıf,, 27 banka şubesinin para alıp verme islemlerinin durdurulacağını bildirdi Isior.bul Hober Servlsl 1 Ordu ve Su yoneıim Korrutarı ğı Basın ve HoUıa II şkılsr Subesınden dun yaoıian CCK'Oırorja «Uygulonma«ı zornnlu asgari onlemler bakımından zayıf v« cok zayıt olorok değerlendırılen 27 adet banka şubesınln saptonan hayatl noksanlıklcırı gîderilınceyd kodor oora alıp verme Işlemlerinın 29 mart 1979 tarihinden Itlboren durdurutacağ» b'idtrılmıştıf AcıHamada bu konuoo çoyle denılmışfr «İstonbul'dakl tum bankolonn almolan gerekll guvenllk onlemleri bakımından, Komutanlıkca teskll edilen eklplerca (Arkosı Sa. 11. Su. 6'da) Ulaştırma Bakanlığı, kara taşımacılığı için taban ve tavan fiyatları saptadı ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Uiaşt rmo Bokanlığı kora ta$ınrıacıiığında eşya ve yolcu taşmolan ıc n tabon ve tav^n uc reie'inı sapiomı$ korar btr «hukumet bildirisı» oiorok radyo ve TV'de yasınlanırken valılıklere de gondenirmsttr Uloştırrna Bokonlıgı bu saptonayı 4770 soyılı Yosonm 17 ncı mad de? ne doyararaV yapmıştır Ba kanİKtn yopılon toplontı sonundn, eşyo ve volcu taşiTialanndo uygulanab'lecek taşıma ucretler'nden bozılnn sovledır EŞYA TAŞIMALAR (Ton Km için kuruş oıarak' Km. Tabantavan Artı* 100 134 2Î0 54 4 101300 125 195 55 8 51 7 301600 115150 537 601 den fazlo 95M8 YOLCU TAŞIMALARl (Yolcu Km. İçin kuruş olorak» Otobuste, 50 km ye kodar luks sınıf 35 73 Artış yazde 1 65 S» A sınıfı 32 82 <c' ış yuz de 65 9), B sın fı 30^4 C Sını fı 2945. 51 km'dan Zoi km ye kador luks sınıf 31 6& ", uzds 47 4), A sınıfı 2951 B sırrı 2742. C sınıfı 26 40, JC1 k n ' den 650 km ye w adar ı, ks s (Arkosı Sa. 11, Su, 1'de) Adana'da olaylar dün de sürdü Cumhuriyet Hober Merk«l Tokat'ta 22 mart gunu yazıhans sinde kımtıklen saptanamayon •clşılerın sılâhlı saldınsı sonucu «ığır yaralanan avukat Uğur Sevuktekın dun oldurulmuştur, Ayhı olayda yorolanan Guner Koronocak'ın tedavısıne ıse Tokat Devlet Hastanesınde devam •d Imektedır. Sol goruşlu olan avukatın cenazesı dun toprcğo verılmıştır. ADANA Fuzulı Ccddesındekı MHP II Başkanı Faruk AK külah'ın mobılya mağozasınc eoat 22 sıra'annda patlayıcı modde atı'mıştT Fat'amado, (Arkosı Sa. 11, Su. 2"de) Hapse mahkum olan yazı müdürleri sayısı f7'ye ç/ktı GÖZLEM UGUR MUMCU Esnaf Direnışi.. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı okuilarda olay çıkartan gruplara acz içinde kalınmamasını istedi ANKARA, (Cumhurıyet Büro«u) Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı dun yayınladıgı bıldırıyte, a<uUarına gelmeyen, gelıp de girmevenler hakkında ıdarı V9 adlı ışlem yopılacoğını bılclırmıştır Zorla pora toplamanın. tehÜ\l ve tecavuz suretıy'e kendi gorüşünu kabul ettırmeye colış manın halkcılık ve mılUvetcıiık kavramlarıyla bağdaşamayacağı belırlılen bıldırıde. tHer duZ«ydeW okul ordo pek cz savı Sa. 11, Su. 7 de) ANKARA, (Cumhurtyet Bürosu) Ankara Beşıri'cı ^ğır Ceza Mahkemesrnın, Bugua Gazete sl Yazılşlerı Mudurj Necdet Onur hakKinda verdığı on ay oğır hapıs ve uç ay on gun EsKişehır'e gondenlme cezası Yargıtay Dokuzunco Ceza DaIresı taraiından ononarak, kesınleşmlştır. Gazetecı Necdet Onur, ağır hapıs cezalorında dort aylık erteleme hakkı ıstemedıg1 ıcm rıer an teblıgct yapılarak cezoevme dcvet edılmeyl beklemektedır. «Suntadan Gelen Ses> başiıklı ve Akın S mav ırrualı yazı da MC hıjkumetlerM n manev şahsıyetıne hakaret ed Idığı K 3 dıası le yazıyı yay tlayan Bugun Gazetesı Yazı Işlerı Muau ru Necdet Onur nakMnda Ankoro Beşıncı Ağır Ceza Mahkemesı'nde dava ccırr,,ştır Ya ztnın ya/ınlanmasnclon sonra yozı sahıbı Akın Sımav Mıl etvekıl, seçıldığı ıcm r»aaesı dahı alınamamış, fakat Yazıışlerı Muduru Onur on oy oğır hapse ve uc ay on gun Eskışehır e surgune gonderılmeya rrahkum edılmıştır Başvuru uzenne Yor gıtay 9'ncu Ceza uatres' dova ya duruşma'ı olarak bakmış, Onur'UT başkalarmn yozılarmı ( don dolayı gazeteıa ' n Yazusle n Müourlerı'ntn mahkum ed'lmelerın i «cezolorın jahsillğl» tlkeeını beli'leyen Arayasa nm 33'ncO maddeslne oykırı oldu ğu yolundak' savJTnosmı csd r dl bulmayıp. mahkum yet kara rını onamıştır Ağır nnp.s ceza sına mahküm edıldığı ıcm, mfazın dort ay icın ertelennesl ıle ılgılı uygulaTiadan do yarar ıcnamayan gazetecl Necdet Onur başkosının yaziığı bır yoztdan dola,'i on 'iv ağır hapıs ve uc oy on ofı tskışshır e surgjne gonaer>]mesi ce zasını cekmek ıcn kendısıne teblıgat yapılmasını bektemen tedır Onurla bıriıkte ocşka.annın Y37ilarındon dolayı roose kum edilen vs ha<larındakı ka rarlar kes nleşen ve^o dosyola rı Yargıtay'da ınce eien Yazıışlerı Mudurleri'nın sayısı 17'ye * jkselTiışnr öte yandan YazıiŞier! Müdur(Arkatı Sa. 11, Su. Pda) Kıbrıs Türk toplumu, AET'de temsilci bulunduracak LEFKOŞE (Cumhurıyet) AET ve Belcıka Hukumet yetkııleryle yaptıgı temaslardan sonra adava donen KTFD Başkanı Rauf Denktas Kıbrıs Turk toplumunun Bruksel de bır tem sılcı bu undurulmosmın Ko'orıcstırılöığı ve Turk toplunnunun ekonomık yordım /opılabılmesı ıcın AET'den bır heyetın mavsta Kıbrıs o gelecegın. b.lrj.rmıstır Denktos «Bruksel'de AET ve Be'cıka hukumet yetkılılerıyie yaptıgı temasların olumlu geçtıgını» so/lemış «AET yetkılile(Arkası Sa 11, Su. 2'de) OLAYLARIN ARDINDAKl GERÇEK Düşünce ve Basın Özgürlüâü nin genellikle iklncl secenekle sık sık karşt karşıya geldiklerl l(« bilınen bır olgudur. O/sa Anayasamızın 33'üncu moddesind* «Ceza sorumluij ğunun çchsılıgı» Ile llgill kuroı yeralmaktadır Bu moddervn gerekçesinde aynen şoyle dentliyor, ıBu kaıdenın konulmas savesmde basın davalorınd3 yaz1 veya karıkaturun muellıf n den, haber n verıcısınden gayı kıaıse'erın (gazete sohıp ve \a zı ısleri mudurlerınınl rcregele cezalandırılmalarını derp'$ eden k'csnun hukumleri bertaraf ed imıs olacaktır» Ne vor kl Anayasamızın koyduğu bu yerlnde kural bugune dek yasama aec)rilmemi«tlr. Basm Yasosının, yazı işieri mudurlerinı yozmadıkları yazı ya da çtzmediklerl karikatur yuzun den cezo »orumluluğuno baglayan 16 maddesi Anayasamızın ongorduğu bicımde değıştıriiememistir yme Bosın Yososının 17 maddesi yazı ışlerı mu durlerlne bir de tazmınat yukumlülugu getlrmektedır Bu hukum de basın ozgurlugunü kısıtlayıcı nitelıktedır. Yan ışlerl mudurlerınin parasol sorumluluklarınm kaldırılması da basm ozgurluğunu genişlettcl bir gelisme olacoktır. Bu olaytn yazı Isleri mudurlerlyle llgill yanıdır (Arkası Sa 11 Su 6 dal »Esnaf ve Sanatkdriar Dsrieklsrt Konîederosvofiu» bugun bütıin orgut başlarıyla Ankara'da toplanıyor. Konfederasyon Başkanı AP Milletvskilt Husamettln Tiyanşan Dernek Başkanlanna cektiği yıldırım telgraflorda, Konfederasyon'un fton akaryakıt zamları konusunda koror flimak uzer« toplanacağını bildirmlştır. Anımsorsana, aynı esnaf kuruiuşu, Kahramanmaraş otaylarmdan once halkı «meşru mudtıfaaya» v» «d1ren>şe» cağıran bıldıriler yayınlamış; baştan aşağı suc olan bu blldiriter hakkında hiçbir asker v* slvil «avcı bugune dek herhangl bir kovuşturma açmamıştır. Aynı Konfederasyon, AP Genel Başkanı Demlrat'ln «Allende örneğınt» ontmsatmosı üıerine yeniden eyleme g^çmeye karar vermlş ve bu amaçkı Dernek Boşkanlarıno yıldmm telgraflar cekllmişiir. Amaç, hukumete karşı «yteme gectnek, direni* eoğnlarını uygulamaya koymaktı. Allende benzetmelerinm durup dururken yapı!madığı, esnaf derneklerinin buflunkü toplantılarıylo lylce anloşılmıştır. Esna* «• Sanalkârlar Demekleri Konfederosyonu'(Arkon Sa 11, Su. 7 d*) A nayasamız v« Basın Kanunu. basında sansuru kesinlikle yasakloyıcı hukumleri ongorrnektedir Ne var ki Basın Konununun unlu 16 maddesl yazı işieri muduıierınl dolaylı olarak «sonsur roemuru» durumuna getirici bir nitellk tasımaktadır. 8u madde uyarınca bir yazı Işlerı muduru kendisinin yozmadığı yazı ya da çızmediğl bir kartkaturden dolayı cezaya carptırılabilmektedir. Onun içindlr ki, uygulamada yazı Işlert mudurlerl «Devletm san sur mernuru» ve ozgurluğunden yaksun kılınmak gibl Iki secenekle korşı karşıyo bırakılmaktadıriar Duşunce ozgurlugunden yana vazı Islert mudurierl *+* MISIRİSRAİL BARIS ANLAŞMASI BUGÜN VVASHİNGTON'DA İMZALANIYOR Haberi 3. Sa.vfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog