Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

ÜKIVERSİTEYE HAZIH1.IKTA 6ın DERSANESI TEl 3 3 S 6 SA PASAKAMSfUSKUOAB GENEL YjrTENEK kURSU 7 2 8 NISAN TOPLUKURSLA9 2 6 M * R T 9 N I S A N Cumhuriy 55. Yıl; Sayı: 19633 Kurueusu: YUNUS NADÎ 350 Kuruş 25 Mart 1979 Pazar Cumhurıyet Haber Merkerl lstonbuı Sanayı Odası Meclısı Başkanı Ibrahım Bodur Baş bakan Bülent Ecev t tarafmdan acıklanan ekonom k onlemlerle ılgılı olarak Anadolu Aıansı na dun verdıgı demecte «Eğer önlemler pakeli ıle Turkıye bu bunalımdan kurtulacoksa, btz sanayleıler olarak katlandığımız fedakârlıklorı surdurmeğe karorlıyız> demıştır ISO Meciısı Başkont »konomıyı guclend rme paketınln o nümüzdekı gunterde bır dızı ka rarname ve genelge ıle ışlerlık kazanacoğtna ısaret e'mış, te(Arka$ı Sa. 11, Su. 4 de) 0 DÖRTLER DERSANESİ BEKIEMEL1LER 2 NISAN KISADEVRE 20 MAYIS Cagalcg u brcroj' Te! 60 ISO Başkanı Bodur: Sanayiciler fedakârlıkları sürdürmeye kararlı,, Banka Holding ilişkileri yeniden düzenleniyor; bankaların katıldıkları kuruluşlara açacakları krediler sınırlanıyor. Tivanşan direniş isterken Ankaralı şoförler, Türkiye Şili değildir,, dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Soförler ve Otomobılcıler Dernekler Federasyonu Genel Başkanı ve AP Istanbul mılletvek lı Husamettın Tıyansan oraute üve derneklere^bırer telgraf qondererek cKontak kapatma eylemıne hazır olmalarını» ısteTiştır Yarın Ankara oa toplanacak Federosyonun Genel Boskan Vekılı Mesut Can da CL.mhurıyet nıuhabırın i bır sorjsu Ü7ftr ne <R«|)m değisıkllği ve başka ulkelerdeki eylemlerle bır ılalteri olmadığını» b'ld rersk «Bı* hukumetımlzln ekonomık sıkıntımıza çare bulmosını istıyoruz» demışt r (Arkosı Sa 11, Su 4 de) Bankaların denetimi için kararname hazır A\'KARA. (Cumhuriiet Bürosu) Bankalar >asaeında degısıkhgı öngoren yasa gucundekı kararaameye ıkı gun ustüste yapılan toplantılarda son bıçımı \enlımş ve ılk toplantıda ele tümmak üzere Bakanlar Ku ruluna göndenlmıştır Oncekı gun ve dun Başbakaıüıkta.ılsılı bakanlar ıle Malıye Bakanhgı. Merkez Bankası \e Devlet Planlama Teşkılatı yönetici ve uztnanlannın katılmasıvla yapılan toplantslarda kararname go ruşülmuştur. Ecent hükumetının \asa gucünde karar name çıkarmasına ıhşk:n MecUslerden aldıgı yetkının bır başka uygulamasımn bankalar yasasmda degışık hk vap Imasıyla ılgıh bulun dugu b^ldınlmektedir Malıyo Bakanhgı halen vu nırlukte bulunaa baakalar yasasının özellıkle 4 14 ^8 39 ve 40 maddelerının deg^ştınlmesme ılışkın bır kararname taslağı ha7irlamış taslak bundan bırbuçuk ay kadar once ve o?el bankaların genel mudürlerıyle Ma! ye Bakanhgı yetkıhlen arasında tartışılmıştır Uze nnde çeşıth çalıştnalar yap'ldık*an sonra taslak oncekı gun ve dun hukumet yetkıhlen ve yuksek düzeydek1 vonetıcılerle son ke? goruşulmuştur NELER DEGIŞ1YOIV Edınılen bılgılere gore bankalar yasasındakı degı şıkhkte şu noktalar onem kazanmaktadır • Bankaların kışı \e kuruluş tekelmden kurtarılması amaçlanmaitadır 9 Bankaların ışlerhgıne sıkı bır denetım getınlmek(Arkatı Sa. 11, Su. 1de) Ağrı Valisi, Iran'dan sigara ve portakal karşılığında mazot aldıklarını açıkladı Cumhuriyet Haber Merkezl Agrı Valısı Muzaffer Yuce Iran dan sigara ve portakal karşılıg nda mazot alınoıgını acıklamıstır Valı Yuce Erzurun da basm rrensuplarına yaptıgı acıklomada iron a verdıklerı 1 Bafra sı aarası karşılığında 4 lıtre bır k lo portokal karşılıgında da 13 lıtre mazot oidıklorını so,İ9 mıstır Bu uvgulama ıle mazotun lıt resınln naküye ve sırırda verılen rusuTiaan sonra 3 lıraya mclo duğunu 170 bın Turk Lırası karşılığında şırrdı/e değın 186 Yon mazot aldıklarınt, bır tankerden 72 bın lıra kar edıldıg rı soı.le^en Agrı Valısı Muzaffer Yuce kcmur burosunun doner serma»e3i/ie başlatılan akar^'akıt alımının surduru eceğ nı belırtnış «Alış «erışten Iran da memnun bız de Mazotun litreslni 90 kuruşa mal«dıyoruz Ancak nokliye ve rusumla bırlıkte 3 Turk Lırasını buluyor» denıştır Agrı Val sı Muzaffer Yuce, canlı ho\vai ıhrac edıld ğıne ı ışkın hoberlerı de yalanlamış tır Devlet Bakanı Sc ıh Yıld z \e ceşıtlı bokanlıklardan /etkılılerle h rlıkîp Aanva gıd^i Tı<Arkosı So 11, Su 2 de) Adana'da solculann gftt/ğf bir kahve tarandı. 3 ö/ü 9 yaralı var t ADANADA AYRICA DUN BIR KIŞI DAHA ÖLDURÜLDO KAYSERl DE ONCEKI GECE EVINE GIDERKEN KURŞUNLANAN TOB • DER Ll OĞRETMEN KURTARıLAMADI duklon bır kahvehone saat 14 sıralarında kahve onune gelen ve 6 kışı olduklan bıldırılen kışılerce taranmıştır Sıiahlı sal dırı sonunda kahvede buluncnlardan Kamuron Yenı adlı oğrencı ıle Necdet Mehmet aolı yurttas olay yennde Necdet Cıv! adlı oğrencıde kaldırıidığı Numune Hastonesmde kurtorılamayarak olrruştur Hastaneye kaldırılan 9 yarolıdan 5 ın n tedavılen ayakta yapılmış dıgerlerı, ıse yatırılmıştır Has•ane yotkılılerı gelen yarolılar dan dordunun durumlarınır^ cok ag r olduğunu bıldırmışlerdır Dünun tatıl olması nedenıyle gelen yararıların omeI yat ve tedavılerı ıçın hastane doktorları evlerınden gorevlerıne cağırılrrıışlardır Kahveye yapılan sıiahlı saldında yaraiananlardan Mehmet Ceyıan ın TIP uyesı oiduğu bıldırılmıştır Olayın duyulması üzerıne SıVıyonetım Komutanı Korgeneral Ismaıl Hakkı Akansel de otay (Arkası Sa 11. Su 5d«) Trabzon da Necdet Bulut ile Me«e Vural n olciurulmesi, Mehmel Kesicı'nın yaralonması olaylarıyla ılgılerı oldugu bıldırılen ulküculer Istanbul Emnıyet Mudurlugu'nde Ortadakı ıkı kıyı polıs memurları Oguz Ferda Karanıs ve Refık Durmuş. Cumhuriyet Haber Merkezl Adana da dun sol goruşlulerın devam ettıklerı b'r kahvaho nenın taranması sonucu ıkısı oğrencı uc kışı almuş, 4 u cğır 9 kışı de yoralanmıştır Bu ara da Kayserı de oncekı gun evırıe gıoerken yoralanan TÖB DER uyesı Endustrı Meslek L!sesi Mudur Yardımcısı Musta1a Yolcu da dun hayatını yıtırfntştfr. ADANA • Mıthatpaşo mahalle Clnde dun soı goruşlulsrın otur Samsun'a giden Türkeş ve konvoyu taşlandı SAMSUN MHP Gerel Baş kanı Alpaslan TjrKeş n San sun gezışı olaylı gecmış Hav za da cıkan olaylarda 4 u po lıs 10 kışı de yaralanmıştır Samsun Valıl.gınden alınan blgve gore .lk oloy Havza cı k.ş nda bır lo*anta onunde meydarta geıinıştır Tu'keş ın bu undugu Konvoyun Havza ya varısından ık soat once yola yczı ı bır sloganı «ılmek ıs'e yen MHP I lerle lo<antaaa OJ u nanlar arasında taş > v« sıloh lı catışma cıkmıştır Buroaa 3 u pclıs 6 kış yarolanmıştır Ikıncı oluy ıse Tu'Keş n DU lundugu konvoy un Havza dan gecerken taşl sa dırıya ugra ması ıi8 başıamıştır Yol kena rına dızılı jandarmaların arr;a sındakı o r grup konvo,dakı aac'ara taş atmış bu arada da b r kac el ş lah sesı duyuimuştur A'ılan taşlardan kon {Arkası Sa 11, Su. 3de) Demirel, yalnız şalgam yettşen yerde valinin nasıl sicil alacağını sordu Erbil TUŞALP BOZUYUK AP Genel Başkanı Suleyman Demırel, Bursa gezısının ılk duragı olon Bozuvuk e kcdar partı otobusunde vaptığı soyleşıde ceşıtlı kcnuior uzemde durmuş «Carter'ın, Schmidt'in, Gısca'd'ın yapama dfgını bu Saksonyalı yapsa ban » aemıstır Demırel son zomlario 100 mılyar lıra alan ıktıdar> mılletı soymakla suçlamış,' «Butcede bu paroyı koyacak yer yok » şek'ınde konuşmuştur (Arkası Sa 11, Su. 7 de) TRABZON1 DA 2 CİNAYETTEN SANIK 7 ÜLKÜCÜ VE ONLARI SAKLAYAN 2 POLİS İSTANBUL'DA ELE GEÇTl Dr NECDET BULUT VE MUHENDiS METE VURAL IN ÖLDURULMESI OLAYLARINA KARIŞAN ULKUCULERE YATAKLIK EDEN POLISLERDEN B1RININ EVINDE RUHSATSIZ TABANCA BIR DÜRBUNLU TUFEK VE MERM1LER BULUNDU Cumhuriyet Haber Merkezl Trabzon'da ogretım gore.lısl Necdet Bulut ıle muhendıs Mete Vural ı oldurmek ve Trabzon POLDER Şube Başkonı rv"ehmet Kesıcı /ı yaralamaktan şanık 7 ulkucu ıle onlara yataklık /apan ıkı polıs yakaianmışlordır Istanbul Errnıyet Mudurlugu Aşoyış Şubesı'nden yapılan acıklamada 1978 ve 1979 vıllarındo Trabzon do meydana gelen cınoyet ve yaraloma olo/lorından sanık oldukları bıldırılen uUuculer Ufuk San Huseyın Kjloğlu Temel Kahvecı ve Ahmet Onder m Istanbul da gızlendıklennın oğrenılmeslnden sonra yapılan operasyonlarda Trabzon Lısesı son sınıf beklemelı oğrencısı Zekı Çıcek m .e oloylo ı'gılen oiduğu belırtılen ıkiS' polıs 9 kışının yakalandıklan kovdedılmıştır Sanıklara Karakoy Emnıyet BOŞKOmıserlığı nde gorevlı ıkı polıs memuru Oğuz Ferdo Karanış ıle Refık Durmuş un yardımcı oldukları da acıklamado ver almış, sanık polıs Karcnıs ın evınde vapılan aramada ışe beylık tabanca ıle durbunlu ruhsatsız bır tufek ele gecınldığı bıldırılmıstır Ulkuculere yatoklık ettığı bel'rtılen sanık polısln evınde Porabeilum tabanca ı'e 30 • 06 kalıbrehk durbunlu tufeğın yamsıra ıkı adet 14 lü tobanca şarıoru ıkı cıp'ok namlu ıle çeşıtlı boyutlardo boş (Arkası Sa 11, Su 3de) Geçen yıl katledilen Savcı yardımcısı Doğan Öz anıldı TURK HUKUK KURUMUNDAKI ANMA TÖRENINE DO ĞAN OZ'UN EŞI. COCUKLARI, ARKADAŞLARI, HUKUKÇULAR VE KALABALIK BİR DINLEYICI GRUBU KATILD1. Erbakan: «Ey AP, Manisa'ya, Bursa'ya gitmekle birsey yapamazsın» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MSP enel Başkam Prof Nec metiın Erbakan dun duzenledı gı basın toplantısmdo AP Genel Başkanı Suleyman Demırel e hukumetı duşurme yollarını araştırmak uzere goruşme cağnsında bulunmjştur Erbakon rrevcut Meclıs arıtmetıgının deg'ştın'ebı eceğmı ılerı sur(Arkası Sa. 11, Su. 4 te) BUTTO'NUN YAZGISI ZİYA ÜL HAK1N KARARINA KALDI GÖZLEM UCUR MUMCU İSLAMABAD (Aıanslar) Pakıstan Yuksek Mahrtemesı eskı Basbakan Zulfıkâr Alı Butto njn avukatlannın yapmış oldukları «Davanın yeniden goruşulmesı» ıstemını dun oy b'rlığı ıle reddetmıştır Ancak Mahkeme red karanro bır parağraf eklemış ve Butto'nun idam cezası venlmesme neden olan suıkaşt sırasında ola/ yennde bulunmadığı ve ölume yol acon sılâhı kullanmadığı yotunda avukatlarca yapılan ıtırazın dıkkate alınabıleceğını belırtmiştır Yuksek Mohkeme yorgıcları bu neden'e Butto nun hayatının bagışlanması ve ıdarr cezas nın omur boyu hapse cevrılmesı ıcın Pak stan Askerı Yonet.m Başkanı Zıya Ul Haka başvurmuşlardr Bu durumda bır s yasal muhalıf nı oldurttOğu ger©Kcesıyle ıdama mahkum edılmış olon Butto'nun yazgısı Pakıstan Dev let Başkam General Zıya U! Hak'ın ellerınde ka mıştır Zıya Ul' Hak ıdam cezasını omur boyu hapse cevrme yetkısını Kullandığı takdırde Butto ro ı hayatı kurtuıab.ıecsı'tır Zıya Ul Hak af yetkısını kjl(Arkosı Sa 11, Su. Vde) Haberi 6. Sayfada Savunma Bakanı Akmandor yurt dışında askerliğini yapmamış 60 bin genç olduğunu açıkladı ANKARA Mıllı Savunma Bakanı Naset Akmandor ycpılan plk belırlemelere gore yurt dışında, 21 yasından kuçuk 325 bın çencın oulunduöunj, bunlardan 60 bm dolayındoki boJumunt.n askerlık görevnı Yopmadıklannın anlas'ldtğını bıldırmıştır Akmandor dun yaptığı aç*lomada yurt dışında calışaniarın askerlık gorevlerını ışlerını kaybetmeden yapmaları ıçın 1111 sayılı Askerlık Kanununa geçıct maddeler getıren tasarısının hazırlan(Arkası Sa. 11, Su. 3de) PETROLÜN FİYATI NİSAN AYINDA 14,5 DOLARA ÇIKIYOR CENEVRE, ( a o l Pstro! Ihrac Eden Ulkeler Örgutunun (OPEC) yarın Cenevre kentınde yapacağı toplantıda petrol fıyatının 1 nısan tarıhiPden ıtıbaren. varıl başına 14,5 dolara cıkarılmasının karariaştmlacagı öğrenılmıştır. Petrolun vartl flyatı halen 13 35 dolardır (Arfcosı So. 11, Su. 5te) Destek Kime ? OLAYLARIN ARDINDAKİ GERCEK sbaşına geldıgınden berl Ecevıt yonetımıne donuk yaygın, neredeyse klasıkleşrnış eleştırıler vardır Eşgudumden yoksun davranışlar, na zık kararlaro yonelmekte gosterılen duraksama ya da gecıkmeler bu eleştırılerde odak nok tası nıtelığındedır Bu durumun hukümetın yapısından kaynaklandığı öne surulse de. bu eles tırılerın haklılık payı taşıdığında kuşku yoktur Niçin Bekleyiş... bu yana bes gün gecmiş olmasına karşın uygulamoya ılışkın beklentı surmektedır Bu durum Ecevıt yonetımine donuk bır olumsuzluğu vurgulamaktadır Paketten «çıka çıka sadece zamların çıktıgı» yolunda muhalefetın yaptıgı eleştırıler kamuoyunda bu yuzden yankı bulabılmektedır Falz aranlarının yukseltılmesı konusunda henuz bır korara vo rılemodıgı bildtrılmektedır Beşyuz mılyon dolarlık bır konu olan altın tıctretınde dev etm etkınlıgının artırılması Bakanlar Kurulu'nda benımsenmemıştır Benzln kullanımındo tosarrufu ongoren tek cıft plak0 uygulaması, Başbakan'ın acıklamosına karşın ertesı gun Bakanlar Kurulu'nda reddedılmiştır. Konu, benzınde tasorrufa gtdebllmenln başko yollarmı oramok ıcın bır alt komısyona havale edılmıstır. Kararsızlıgın gecerll oiduğu nazık konulardan bın de katlı kur uygulamasıdır Ilgılı Bakanlar ve yuksek burokratlar orosında bu konuda da bır uyumsuziuk dıkkatı çekmektedır. Ozellıkle ısçı dovızlerınde prim tanıyıcı bır uygulamanın kısa donemde dı 5 koynakiarımızı ar tırıcı bır etkı yapacağı goruşun de olanlara karşılık, Batı fınans kurumlarıyla ılışkılen gozönunde tutarak bu uygularnaya «hayır» dıyenler vardır IMF'nln katlı kur uygulomasma taraftar olmadıgı b.lınmektedır Bu bokımdan vanlacak karar bir yer de Ecevlt hukumetinın onumuz dekı donemde yonelecegi eko••• (Arkası Sa 11, Su 6 tic) EKONOMİDE NE YAPMALI? ARSLAN BAŞER KAFAOĞLU'NUN yazı dızisı Bugün 4. sayfamızda Allende tartışmaları arasında bir olgu Ister Istemez gâzardı edıldı AP Genal Başkanı Demırel Istanbul'da r» çevrelerıyle goruşurken, bu toplantıya buyuk sanayıcılerın katılmamış olması dikkatlerı cektı Toplontıya, tıcaret burjuvazısının temsıtcıleri cagrılmışlardı Sanoyl burjuvazisinln temsılclıen toplantı ıcın çogrı almamışlardı1 Bu olgudan, hemencecık, «Sanayı bunuvazlsı Ecevıt'l, tıcaret bunuvazısl Demırel ı desteklıyor» glbl genel ve ivedı yargıların çıkarılması belkı yapay bır zortama olur. Ancak yıne de bu olgu uzerınde durmakta ve bazı belirtilenn oltını cızmekte yarar vardır Demirel'ın on yıllık Iktıdon buyuk coğunlukla ts ve sermaye çevrelerlnce desteklenmıstır Demırel'e ve AP ye tek bır butun olarak sağlanan destegin nttelık ve nıceliğinde bazt değiçıkllkler oldugu göze corpmoyo başlamıştır. En azından bu destekçıler arasında bır celıski doğduğu. blr ktsım sanayicilerm Oemırel'den uzak durmayo calıstıkları goruluyor Sanoyl ve ticaret burjuvazlsl bundan once neden t«k bır bulun olarak Demlrel hukumetlerlni destsklemlşlerdi'' Bu dpstegm kokentnde. CHP'nin sol btr partl olduğu. iktıdara geldıj< zrman bankaları ve sigorto şırketlerlrü devletlestirecefli, toplu sozleşmelerin yuksek boyut(Arkosı Sa 11, Su 7 d«) AP, Belediye Gelirleri Yasası'nı Komisyonda engelliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mıl'et Meclısı Butce Plan Komıs/onunun dun vaotığı toplantıda Cumhurbaşkanınca veto edılen Belediye Gelırlerı Yasosı nı incelemek uzere bır olt komıs/on kurulmus, AP'Ller bu yasaya karşı olduklannı ocıklaya'ak kom s>ona uye vermey reddetm şlerd r Bunun uzenno alt korr'syono CHP II komısyon uyeler Muharrem Sokelı, Yucel Akıncı ve SaDrl Tığlı secılmışlerd r (Arkası Sa 11, Su. 7 de) I Yaşadıgımız gunlerde özellikle ekonomık konularda hukumet duzeyınde sergılenen kararsıztıklar dıkkatı çekmektedır Eko nomlk paketın bugune dek yal nızca zamlorla ılgıli bölumu ocıklanarak yururluğe sokulmus lur Basbakan Ecevlt ın zamlor dışındakı ekonomık onlemlerın ttmel ılkelerlnl acıklamasındon
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog