Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

unıversıteye hazırtakta «, İZMIR ILTEK DERSANELERI Mezunlor Gunduz Gece 5NISAN Son Smıfkır Son Devre 21 MAYIS • î f t 3.b*yfcr b<»ut Kon «X 2 wl 2S5S» t4»«"'Z Cumhuriy 55. Yıl; Sayı: 19632 Kurucusu: YUNUS NADI 350 Kuruş 24 Mart 1979 Cumartesi VAPORÜB BUHARIASAN MERHEM ICKS Turkiye'nin 16 yılhk Washington Büyükelçisi Melih Esenbel merkeze dönüyor ANKARA, (ANKA) On oltı yıldır yurt dışında gorevlı b j lunan VVash ngton Bu/ukelçımız Melıh Esenbel'ın merkeze donecegı ve vVashıngton BuyuK elcılığ ne Dışışlerı Genel Sekreterı BuyuKelç Şukru E tekdag ın otanocoğı ogrennmış tır E ekciag c n ABD Hukume t rden agreman ıştenmış bu lunmaktad r Esenoel ın de onumuzdekı gunlerde veda zıyoretlerıns başlayarak terrmıjz a/ında Turkıyeve donecegı bıl dır Imektedır Dışışlerf ç&jrelerının de Buyukelcı Esenbel ın kırk bes yıllık meslek ha/atın n otuz bır yılını yurt dışmda ve bu surenm de 16 yılını VVosh ngton da gsc rerek rekor; kır dıgı behrtılmektedır Melıh E,seıbel ın 27 Mayıs 1960 Devnmınden sonra Wash ngton El clıgmden gen cagrıldıgı 1962 sonunda Tokyo ya atandığı da ho sonra da VVashıngton a yollandıgı bıldtr,Imektedır 12 Mart donefnınde kısa b'r sure ıcın Irmak Hukumetınde Oış'şlen BaKonı olan Esenbel' ın bakanlığı sırasında da elcııığını surdurerek Cumhurıyet tonhımızde eş ne rastlanmayon bır ornek verdığı kaydedılmektedır Esenbel ın Ecevıt Hukumeti zamanında da Washfngton E'cüiğlnde Colrnosınöa Çanıcava n n etkert o'duğu sovlenmektedır Ote yandan Şuk'u Elekdağ1 ın agremonı CumhurDaşkonı Koruturk'urr ört onayı alındıktan sonra ıştenmış bulunmoktad r AgreTion geldıkten son'a gerekl Bakonlar Kuru u ka ranamesı hazırlanarak Cumhurbaş^anına sunulacaktır. Çeşitli alanlarda üretim yapan Devlet girişimi ve KÎT'lere yeni bir biçim veriliyor 300 E YAKIN KAMU KU RULUŞU VE KIT 8 ANA SEKTORDE TOPLANI YOR BUNLAR DEVLET BANKALARINCA FINAN SE EDILECEK. Basbakan, soförlerin kışkırtılması konusuna değindi ve «Şili'deki direnisin ne sonuçlar verdiği ortadadır» dedi. 1 ANKARA, (ANKA) Ulus larorası Para Fonu tarofın ı dan Turkıye nın ekonomık du j rumuna ılışkın bır rapor ha • zırlanmıştır RaDordo Tjr* /e ı oe devaluasyon yapıimasın r î bır sure ıcın ertelenebıleceg ı ancak bu sure ıcın «kotlı kur» J gıbı uygulamalara yonelınme 1 sının hatalı olacağı goruşu sa ı vunulmaktadır ! T \/l T^ *J*^ • • K 3 M İ IVCll.ll ^ JYIIT* â p Beledıye Gelırlerı Yasası bugun Mıllet Meclısı Butce Plon Komısyonunda yenıden goru$uToplantıdan once CHP lı üye erın kendı aralonnda CumhurDaşkanının veto gerekcelerını :artışacakları bıldırılmışt r gundemının yenıden düzenlennesı ve Beledıye Yasosı doh 1 bazı yasaların cıkarılabılmesı ıcın dun duzenlenen Danışma Kurulu toplantısındo bır sonutesı gunune kalmıştır. lecektır DclClliyC J f^ pkl î f l p i " l vJCJlllCll 1 D ö l r > / l , \7c* ı ' ] ı J \ J j ı ı ] ı Öte yandon Mıliet Meclısf YaSaSl • .. |J110*1111 C* rr • J ! J ı î ; > Ecevıî Bu araaa Başbakan Bulent tarafından ana hatlorı Idraiiar O İ Y1~l £ 1 ( 1 1 O 1 Y l l V/l l l i a u . 1 ^ 11JJ , • ı ı • ı • llllrılT'Hl UtllAll. U.I acıkianan «ekonomiyl guçlendırm© progromı»nda kotlı kur uygulaması yer aİTiamakta dır Oysa Mal ve Bokanlığı v« (Arkası SB. 11, Su 7'd«) co vorılamamıs toplantı pazar J \ . O I l l l S y O l l C l c l | •' | "t Haberi 6. Sayfada gÖrÜŞÜİÜyOr 1 Ecevit: 'Tiirk şoförleri oyuna gelmeyecektir,, ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Bulent Ecev.t dun Cumhurbaşkanı Fahrı Koruturk e ceşıt ı ıc ve dış sorunlorla ılgılı bılgı vermış e^onomıyı guclena rme programı konusunda go^uş erını sunmuştur Ecevıt ekonomı omemlerı almokla zorunlu o'âuklarm bsiırterek, fBlzdtfi oncftki hukumetler bızim gosterdıglmız c«soretın dortte bırını gostersalerdl ekonoml bu hale gelmezdı » demıştır Ecevıt bazı kuru'uşlorın son gunlerde soforlerı b r dırenışe tt gını bıld rmış «Konuyu ano muhalefet lıderının Allende benzetmesiyle bırlıkte degerlendlrirsek, Sfl 'de demokrosmın katledılmeslnde şoforlerın grevının payını acıkca goruruz Turk şoforu bu kifkırtmoların oyununa gelmeyecek derec«de bıtınctldır» b cımınde konuşmuştur Ecev t daha sonra kamu k j ruluşlarmca uretılen bazı ma lara yapılan zamlardan elde e dılecek ge'ırın yuzde 25 ının b r fonda toplanacağını soylem ş ve so/te devarr etn şt r tKamu ıktisadı kurulusu nıteligınde olmayan kuruluşlar ıcınde aynı kural bır yonerge ıls uygulanacaktır Bu kuruluşların gelırlerınden artacak olan bu kesıntıyi kamu kuruluşlarının u retımlerıni artırmak ve maliyetlerını dusurmek yoluyla ve da ha lyi ışler duruma gecıs yolu ıle uretımden karsılamalon bek len»c»k*ır Bu sekılde bırıken fon yatırımlorda boşorı goste ren uretlm ortışları gostPren kuruluslara verılecektır » Basbokan Bulent Ecev t AP Genel Baş<amnın kendısını ceşı'lı I derlere benzetmesı ola/ım baslangıctar bsr c ddıyetsız buldugunu beıırterek bır tak m cevre erın soforlerı dırenışe zorİQdık"larını bslırtm şt r Ecevıt şovle demıştır «Bu konuda bir uyarıda vs hatırlatmada bulunmak ıstenm. Bazı kuruluşların son gunlerde şofor yurttaslarımızı dırenısa kışkırttıklorım uzulerek duydum Bunu Ana Muhalefet Portısı Lıderının talıhsız Allende benzetmesıyle bır arada gozettığımlz vakıt bır oyunun tazaohlonmak istendıgı kendihgınden ortaya cıkor BıHnd'gi gıbl (Arkası Şa 11, Su 1 de) Haberi 7. sayfada ÖZEL GÜVENLIK ÖRGÜTÜ,, KURULUYOR | 1 I ı ! ! | 1 ^/lÜmlC SOnUÇldnSfl * Oİ2Vİ3t*d2 » VÜ7dfi 2 3 / ^ a^^ltvıa w«« d Z d i m a Var ı*.,, . ANKARA. (Cumhurty»! Burosu) Sıkıyonetlm «şgudum olağan toplantısı dun GeneJkurmoy BaşkanUğunüa ya^timı$tır. Başbakan Ecevıt ıkı saat suren toplantıdan cıkorken I ' [ ı ! ı ! ı Kıbrıs'ta otel fiyatlarına yüzde 50 zam yapıldı LEFKOSE (a a.) Turk Feöere Devletı bolgesındekı otel, Tnotel ve turıstık konaklcma te sıslermde 1 nısanda başlıyacaK 6lan vent turızm sezonjnaa yuz de 50 zamlı fıya'.ar uygulanacaktır Yapılan yen ayarama,a rağ men. KTFD bolgesındeKi otel Uyatlannın Kıbrıs Rum boigesı.na oranlo daha ucuz oldugu bıid.rflmıştır (Arkosı So 11, Su. 7 de) vaptığı acıklamada bundon oncekı 15 gunluk dönema oranla olumle sonuclanon olaylar sayısında yuzde 23 luk bır azalış gorulduğunu belırtrrnştır Ecevıt acıklamasında topiantı sırasında son 15 gunlük olay arın gozden (Arkosı Sa 11, Su 4'd«) ^J||*SUS Cumhuriyet Haber Merke ] I I Tarsus a baglı Po'atlı ı koyunun Koruluk yolu uze ] rınds Necdet Basalak ad'ı ı Koylu tabancayla oldurul | mu» olarak bulunmustur J Yetk I !er olay yerınde 7 65 ı tabancadan cıkrıış dort boş ] kovan bulunduğunu. olayio | ılgılı olarak adian acklan j ANKARA (ANKA) Bnn kalcr ıle onemlı kurum ve kuruluşların soygun sabo taı ve benzerı vaso dışı o lay oro karşı korunmosı vs guvenlığıntn sağlanması ıcın yenı bır yoso tasarısı hazırlanmıştır Hazmanan yasa tasarısıvla yurt caoınao «ozel guvenlik orgutu» o'uş turulması ongorulmuştur Başbakanlık Musteşarı Ah met Durakoğ u ımzasıyla bazı bakanlıklara goruş bıldırılmesı ıc n gonderıien yenı yasa tosarısının gercefcleşmesı holınde bonkolor ve dığer kurumların korunmas ndo gorev vopmakto olan polıs ve askerı gorevlı erının verını ozei guvenlik orgutu personelının devralması bek lenmektedır Yasa Tasansında yaso hukumlerının uygulanması ve eşgudumun sağlanması amocıyio merkezde «guven lik •fgüdum kurulu» ıllerde de ri guvönllk eşgudum ko mıtası olu$turulacagı hukmu yer olmıştır ^ Tasan lcış'erı Bakanlığı nın gereklı gorduğu toktırde vaıılerı, ozel guven ık orgutu kurulmuş olan kuruluşlorda koruma ve guvenlik hızmet lerının daha etkırt olaroK yu rutulmesını saglayıcı on em ler aldırmaya ve bu hızmet len gecıcı ya da sureklı ola rak genel kolluk kuvvetlerıne »'optırmoyo yetkılı kiımaktadır (Arkası Sa 11, Su 6 da) V€ , Urf3 . ., w Qâ . mavan dort kışının gozaltıno ] olındığını b Idırmışterdır Ba Dirî . OgrCnCI salak ın 1977 yılında da cıkan s yası bır tartışma so nucu ağır yaralandığı bel.r •% ı • • J l\l^l Üstündağ: "Gerekirse biz de onu İdi Amin'e benzetirız,, ANKARA (Cumhuriyet Burosu) CHP Genel Sekreterı Mustafo Ustundağ dun verdıgl demscte AP Genei Ba$'an Suleymon Demırel n oncekı qun>u basın loplantısındo ılerı «urrijqu ıddıaları yanıtlamış «AP G« nel Boskonı yalonı doğrudan lyı soylsdıgini bır kez daha komtlamıçtır» demıştır Ustundacj Oemırel m Aiıend» tartışmasını surdurnes nı eles(Arkası Sa 11 Su 1'd«) öldürüldü { ""î^, sa 1 S 4te> 1 u Stokçuluktan dün de 7 kişi tutuklandı Yurdjn cesıtl yerlennde sjr du'jlen denetın^ er sonucu D I d nm yap Itıayan •/& stok edılen toniarcG mal e e gec rıl ' ken vuz erce esraf hok^ında sorustjrrno acı ins ve 7 kısı tutiKİanmıştır Istanbul aa dun de 5 »ona vakııi şeKer 1 *ona ya<ın tuz 472 kolı mcrgann 150 tOT ae mır 450 torba cımento ele ge cır ITI st,r 50 ton Demıre el konulmuştur Izmrde tutukianan 2 kışı 'cm 1 yıldan 5 vıla kodar hapıs ıstenıyle davo açılacagı bıldırılm ştır Baykal: «Kısıntı tuketimin azalmasından değil, uretimin artmasından kalktı» ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Enerp ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Denız BayKa! elektnk kesıntılerlnıi ano muhalefet ce/relermın ıddıa ettığı gıbı elekt rık tukeîımının czalmas) sonucu değıi, elektnk uretiTiiın artnasından dolayı kaldırıldığını belırtmıştır (Arkas< Sa 11 Su 5 de) Tüm yüksek öğretim kurumları iek yasa kapsamına aiınarak 25 üniversitede toplanıyor ANKARA, {Cumhurıyet Burosu) Mlllı Eğıt'm Bakanı Necdet Uğur. Mıllet Meclısı Başkanlığı no sunulan >enı unıversıteier tasarısı ıle ılgılı olarak, «Demokrotik bır tartışma ortammda vogun goruşme ve ıncelemeler sonunda hazırfonan bu tasan'nın Turk yuksek oğrenımlnde suregelen bunalıma olumlu cozumler getırecegıne Inanıyoruz» demıştır Yen Untversıteler Tasarısı gereKoesı/le bırlıkte blr yandan Meclıse gonderılırken, basıno (Arkası Sa 11. Su 4de) Haberi 5. Sayfada YOGUN SİS İSTANBÜL'DA TRAFİĞİ AKSATTI "İNKILAP,, VE "SÜVAT,, VAPÜKLARI ÇARPIŞTI • Kazada olen ve yaralanan olmadı Uçak seferlerı gecikmeb yapıldı. Kara trafığı de sısten etkılendı, bmlerce Istanbullu yolda kaldı. Ankara da topraga gomu u GÖZLEM UÛUR MUMCU Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde savcı bir solcuyu öldüren 3 sağcı için ölüm cezası istedi STANBUL SIKIYÖNETİM MAHKEMESİNDE SAVCI 197S YILINÛA 4 KEZ Sl LAHLI SOYGUN YAPVAK TAN SANIK BIR ULKUCU ICIN 80 YILA KADAR HAPıS CEZASI İSTEDİ ISIK MUHENDiSLIK OKU LU OGRENCıLtR NDEN BIRINI OLDURMEKTEN SA N K ULKUCUNUN 55 YILA KADAR HAPSI ISTENDI Tarilı Dersleri... Tekel Genel Müdürü: Mayıs ayı başında kahve sorunu çözümlenecek. Haberi 5. Sayfada Istanbul Haber Servısı Istanbul da dun sabah erken saatlerde başhyan \ ogun SJS vaşamı buyuk ölçude etkılemış bu arada De nızcılık Bankası Şebır Hat lannın ıkı yolcu gemısı çar pışmıştır Kazada olen j a da yaralanan olmamıştır Sıs nedenıyle THY nın ıç \e dış hat seferlerı bır «u re dunnuş. çevre yolların da gorus uzaklıgının azalma (Arkası Sa. 11, Su. 2 d«) °9un S| s nedenıyl« Şehir Hatlorının «Suvat» «• 'Inkılap» gernıleri çarpıstı Y • | emırel m basın toplanlıları ortık iyıden tyiye eğlenI I ce konusu oluyor Geçenlerde Ecevıt ı Sıü'nm fuşıst " * bır dcrbe Ile devrılen Marksıst Oevlet Başkanı Allende \e benzettıkten sonra hızım olamayıp bu kez aynı Ecevıt'ı hem Ing'ltz sıyaset odamı Chamberlaın o hem da devrım oncesı Rus Başbakanlarından Kerenskı ye benzeüverdı «Ne ılgısı var» demeyım Memleketımızln bıraz gulmeye bi'az eglenmeve de mı«hakkı yok canım Beyımız sımdı tarıhe merak sordı Oradan buradan devlet adamı bulup Ecevtt ı buniora bsnzetecek Ya bfri cıkıp do kendismı yokın tar!hımızın Boşbakaniarıno bir benzetse Şoyle bır Osmonlı Imporotorlugundan baslasa sonra efendım, buradan cok partıll hayotımızın Boşbakonlorıno gelse Nsyse neyse anladınız ne denek istediğımı (Arkosı Sa 11. Su 7 de) Haberi 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog