Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 23 MART 1979 D O K U Z ARTHUR HAİLEY'İN ROMANI hamoault'u merakiardırmalı, hatta olanak bulursak, kızdırma lıyız. Örneğın, G S E I Kurumunun tüketicılere götürdüğü hız metl nasıl buluyorsunuz' lyl hızmet götürülmesı Icın ucrstlerln ortırılması gerektiğıne Inanıyor musunuz"? Kamu hizmetı yapan kuruluşlann ozel teşebbus ellnde kaimasına tarafta r mısınız? gıbi Tabıı bunlan öy e kabatasla* söyledım. Gerçek soruların daha dıkkatlı seçilmelerı gerekıyor» Nim düşunoelı blr tavırla sö/lendi. «Yannmıyorsam, soru kâğıtları gerı gonderılınce el yazılarını inceleyıp Arohambault un yerını saptamaya çalışaçaksınız, değıl mi?» «Tamam » «Pekl, ya adam daktllo maklnesl kuüanırsa''» «O zaman bızım tasan da suya düşer Bu oyundan kesln blr sonuç clacağırn zı tddla etrrıyoruz Eğer senm daha lyı bır planın varsa, acıkla » Türkçesi: Azize BERGİN Resimleyen: Hikmet ANDAÇ Bu söz'erı Avukat Oscar O'Bnen söylemlsti Teesa Von Buren de «Cevaplam el yazısıyla gonderılmesi de biz'm iç ı yeterll olmayacak». dedı «Adam bu'unduğu yerın adresi" yazmazsa onun ızını bulama/ız> Harry London «Benlm daha lyl bır fıkrım van, dlye aoya gırdl «Kurumun abone sen.ıs iden de yararlanarak o bc1 gedeki tum adreslerı nurparala r z Sonıa b ır'arı goru"n9z murekkeple soru 'ağıtlarınn üzerıne yczarız Archambault'nun bır apartman daıres nde kaldığ ra ınanıvorum Eğ°r o yo'e dekı elektrik va gcz oborelenn n heosıpe s c u kâğıdı gonderı lırse Arohambcult nun da elıne gececektır Bu herıfın ba"i telıne basaccl' sorular hazrlaycbı 1 rsek ıkı elı kanda olsa c« vap yollayacaktır Ge'en cevaplardan ArchamoauU nun e yazısını tanıymca kâğıdın numarasından adresı buluruz > O'Brlen elleınl oırptı kıvıraoağız oemekt r » BEN ARCHAMBAULTTIN BlR ODAYA SIĞINACAĞIN1 SANVtrYORUM BİR ÖRGÜTÜN BAŞKANI IÇiN EN AZINDAN BlR APARTMAN DAIRESI GEREKLIDIR «Helal olsun bıze, yıne ıyı bir ış Nlm 6nunödekl notlora blr göz attılrton sonra, «Sonunda tahmınlerımızde yanılmadığımız anlaşıldı», dedı «Gerçekten çok Isabetll olduğumuz ortada Izin verirsenlz, bunu acıklamak istlyorum > Toplantıya balşamadan onc« Oscor O'Brl«n'ın hozıriadıg'ı vlskl sodasındon bır yudum almak içın sözlerine ara verdl. Pazar günü ögleden sonraydı. Danışmanın caOn» üzerine, beyın tokımı' onun evirtde toplanmıçtı. öbur uç klsl, Nım in Istegı uzerıne ve özellikle E'ic Humphrey'nın dileklerlm oğrendıkten sonra bu toplantıya katılacaklarını blldirmislerdi. O'Brıen'ın evl kıyının hemen gerlslndtkl kuçük blr tepenln üzerındeydi, manzaranın guzellığine diyecek yoktu özellıkle pazar olması nedenıyle kıyı ve körfez boy boy teknelerle dolmuştu. Daha önc«kl toplantılarda yaptıktan glbl bu kez de k o nuşmalar banda alınıyordu. Nım sözlerlnl sürdürdu. tO romon eldekl bltgllere dayonorak, özgurluk Dostları Orgütü'nü blr klşlnln yönettlğ'ınl. bu adarrın çok gururlu ve erkekllfline fazlasıyla güvenen blri olduğunu ve kendısıyl© bırhkte çalışan bir kadm yordımcısı bulunduğunu duşunmüştuk X dedığimız bu adamın Millifeldde o ıkı nöbetçıyı oldurduğunü ve cınayetler sırasındo kadının onunla bırlıkte olay yerinda bulunduğunu tahmln etmiştik. Dahası kadının zayıf blr klşllığe sahıp otduğunu ve X'in ele geçırılmeslnde rol oynayabllecefllne Inonmıstıkı Teresa Van Buren söze karıştı. cBak ben bunlan unutrruştum. Yahu gercekten tam hedefe nışan almışız » Halkla llişkıler Mudürü evınde sere serpe bır hafta sonu tatıll geçırlr gıbl buruşuk bır yeşıl kaftan gıymışti Soçları her zamankl gıbl dormadağınıktı, belkı de düşunceye daldığı zamanlar. parmaklarını saçlarının arasındo gezdırdıöl Icın sacları dafiılıyordu Teresa Van Buren yalınoyaktı. beyoz sandal Nim, Georgos'a tuzak kuruyor... Nım de. «Gerçekten hyl blr fkır» dedl «DeneTieye t}e$°r Fakat ıkı noktada go çekçı o m a , a ca ışmahyız Bımc 3 şu Soru kâgı'ları Archambau't'un el re gecse b e adcn bt'nia r la hıc ı gılenmevebıl r Ya da o^una gsld g^nı crlav P kâ*ı"~ rı yok edebılır Bu nedenle de bulanık suda balık avlad'g nızı unutmamalıyız » O Bnen başını salladı «Çok hoklısın » Nım sözlernı ^u'durdü «Ikınci nokto do $u ArchomhaL't baska bir isımle blr oda kıra'amış olabılır O zanan da e sk trık faturalarını da soru kâğıtlannı da blr başkası alabılır» Teresa Van Buren, «Bu da akla yakın bir varsayım ben Archambau't L I bır odaya sıgınocağını sanmıyorum B r orgutun başkanı cın en az ndan bır apartman daıresı gsre* aır Kımsemn OTU rahatsız etmeyeceğı, rohat ve duzenlı r r yer o ma'ı Onun dona önce yaptığı gıbı bu kez de bır v ı evınde yo da apartman daıresmde gızlendıÇını sanıyo'ı ~ Eger dedıklerım doğrLysa, Archambault soru kââıtlarını mul z ka aiooaktır > OBHen tekrar başını saliodı ak' rra yatıyor > «Bu dediklerln benım 23 kın, oturduğu koltuöun yanında duruyordu. Nim. fEvet, bunun farkındayım». dedl. «Bu ccltşmalan sürdurmeylşlmlzden de ben sorumlu olduğum İçın avrıca uzüldüâumu bellrtmek Isterlm. Sanırım. hevesımı va inancımı yıtlrmıştım. Şlmdıyse X'ln klmllglnl bildığlmıze ve ozellıklerl hakkındo enlkonu bllgi edindlğımlze gore onun Izm bu mak içın yenıden tahmln yürutmeye boşlayabılrız » Nim öc Clft gözün dlkkatle onu suzduğunü farkedınce, sustu. sonra, cBelkl de başanlı olamayız Fakat başkan bu ışf danememizl Istlyor». dlye ekledl. Oscar O'Brıen homurdanarak Içtlğl puroyu kolın dııdaklannın arasından cektl Odada daha şımdıden dumardGn goz gozü görmuyordu Nlm'ın hiç hoşlanmadığı bır şevdı bu ama ev O'Brıen'ın olduğuna gore durumdan vckınmak onıamsızdı Avukot, «B9n şansımızı deneme/e ha7rım». dedi «Işe nereden başlıyoruz9» Kurşunı renkll eskı panto'onunun belı gobeglnın altında kalmıştı Sırtındo bol bır Kazak vardı, ayak.arına da çorap gıymeden BSKI b'rer pabuç geçrimıştl Nım. «Ben blr not hazırladım» dı/erek çontasını acıp notlarm kopyolarını çıkardı arkadaş arına dağ.ttı Notiar Ulu sol Ener|l Enstltüsünun kongresinden sonra Georgee Archamboult ile Özgurluk Dostları hak<ırdo edm len b 'g lerı kapsıyordu Bunların çoğu da Nanoy Molıneaux nun yazı arından derlenmıştı. Nım öbürlerınin notlon okumoyı tamarnlamclann 1 bekledl sonra «Bu notlara eklemek ıstedığlnız yenı bır b Igı var mı 7 » dıye sordu. Harry London. «Ben blr Ikl şey eklemek isterımı dedl. «Guven ık orgutlerınde çalışan dostlanm var N m ın da bıldıgı gıbı bu dosia.ım bozen bana onemlı habe r le r verr'or Oıns gın, şu Archambault denen adamın bır gumuk tuttuğunu b ı yoruz Ben bu gunlügün kopyasını ınceledırn Eiar adannn el yazıs nın bır benzerını daha ele geçırırssk. onun yer nı saota,abılırız North Castıe bölgesınde oturonlaro bırer sou kâğıdı gönderıp bjnları cevaplandırmalarını ıstersek Archambault'un ızını bulabılırız» Kıso bır sessızlık oldu Sonra Teresa Van Bjren «Pekl sorular neyle ılgı ı olacak''» dıye sordu «An. hıç Kuşkusuz elektnk enenısıyle ılg'lı olacak Arc B r saat daha konjşmayı s^rdurduler tasarıyı gerçeKİestlrmek ıcın olınocak onleTilen a n c n d a tartıştılar Konjş maları suresınce hepsının he.esı je merakı g derek o r 'tı (Devamı Yorın» FELEVİZYON 18.30 HABERLER 18.35 MARKO Marko anneslni görmek lc!n sabırsızlanırken Pepplno ve grubunun çıftlıkte yapacağı gösterinın hazırlıkıarı do tamamlanır. Ne var kt Flolına ve Marko oyunun provaları sırasında anneıerinl düşünerek üzülurler. RADYO DOĞA BELGESELİ sek hallnl neden gece yarısında alır? Bu hayvanlar zomonın ne olduflunu nasıl bllıyorlar? Hangl görünmez saat onlara güneşin battığını, doğduğunu, gelgltln hazır olduğunu soylOyor?» sorularına yanıt getlrllmeye çalısılacak. 05 C0 05 05 06 02 06 45 Acılış ve program Turkuler ve şarkılar Gunaydın Kur'anı kerlm açıkloması va blr konuşmo Koy* naDener Haberler Sabahtan sabaha Kadm dünyası Arkası yarın Bölgesel yayın Okul radyosu Bolge haberlert Ööle uzerl Haberler Haflf muzlk 19.00 DOĞA BELGESELt 19.30 ÖDÜL «Hayvanların Bıllnmeyen Yon leru adlı doga belgeselinın bu gun «Evrende Uyum» başlığıyla yayınlanacak bolümünde <T,I kıler aşk donslannı nedfn ocak ayında yaparlar? Su koplumbağasına, okyanusa cıkma zomanının geldığinl kım söyler? Baykusun vücut ısısı en yük TRT 1 Sü 1702 18 31 18 16 18 26 1900 19 30 20 02 20 15 20 40 21 02 21 17 2145 22 02 23 00 2310 01 00 Akşama doğru Coouk Bal cssı Laf laf açar Bölgesel yaym Haberler Bölgesel yayın Çocuklar içın Koy aoğarcığt Şarkılar Turk haflf muzigl Şarkılar Turkuler T B M M saatl Haberler Tatıl geces 05 00 Gece yansı KAZANANLAR Amer ka'ı Zenci önder Martln Luther Ktng ın yaşam oykusu ve oldjrulmesl dızınin oitınoı ve son bolumunde konu edıleoek. «< İNSANLAR 07 15 07 30 07 40 09 02 10 01 10 21 1105 12 00 12.10 13 00 1315 =^= 13 30 14.32 15 01 15 20 15 40 16 00 16 05 Bölgesel yayın Yurttan sesler Spor dergısl Şarkılar Turkular geçıdl Bolge habe'lerl Okul rad/osu TRT 3 ^^IB8Ej3^^wb^^ta^^^^^ı«««M^k^^^^^H^9^^^I^CS ^^E55*wî^^b«Z3^v^^lı«t«v«^3^^^B^P^2S^^^^^|2 j^^^jT^^^^^^^^2^^^^E«€fitiC3ifc^^^i««^^^^^M2 ^VB3^3ÜB««VB^BH3^^C^MBI^PLA^^EV^^B^^^M C7 07 03 09 1.3 00 02 00 00 30 YAŞADIKÇA,, 08 00 08 02 09 00 09 30 1000 10 30 11 20 11 40 1200 12 20 12 40 13 00 13 30 1400 14 GO Acılış ve p r o g r a m Gun başlıyor Olayların icinden Sabah konseri Şorkılar Turkıye de sonayilesme ve gelışmesl Turkuler geçidl Ben gel barışalım Şarkılar Turk haflf muzl{)( Türküler Haberler Olayların Içlnden Şarkılar Yabancı dll oğrenelım 20.00 TÜRK HALK MÜZÎĞt TOPLU PROGRAMI 20.30 HABERLER VE HAVA DURUMU 21.15 MINİK KONSER Plyanlst Hulya Saydam Chopfn in «Op 68/2 La Ma|ör Mazurkausını yorumluyor. TRT 2 16 00 Şarkılar 16 20 Arkası yarın 16 40 Turkuier 17 00 Acıklamalı • ücuk ko'O 17 30 Fransız şarkıları 1800 18 30 19 00 19 45 20 00 20 30 2100 21 15 21 45 22 00 22 30 23 00 23 30 23 35 23 55 Türku'er ne der? Dın ve Ahlâk Haberier Turkuler Başlangıçtar bu yano ınsonlık Kucuk konser Şarkılar SDCT gazetesl 10 00 10 30 11 00 12 00 13 C0 14 30 1500 16 00 17 00 1800 '900 20 00 20 30 21 00 2145 22 00 23 00 24 00 01 00 21.20 YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE Dunyada yap Imakta olan cevre korunması calışmalarında, hava kırlıılğı konusunda önemlı sorunları yaşayan Atına orneğl inceleneoek Programda, Blrieşmış Mılletler ışbırliği tle gercekleştirılen Atlna Çevre Korunmagı Kontrol Pro|osl nln uygulanışı ve elde edılen başarıları üzerınde duruluyor Şarkılar Caz muzıg'l TurKuler Muzıkte çağıar Haberler Hafıf mjzık Program ve kapanışş Açılış ve prog om Gjne başlarken Saboh konseri Barok muzık Jonat'ian ve M chslla soyiuyor Turk yorumculorı Ceşıtlı melod ler Öğleye dogru S zın ıcn sect kıerm z Konser saatı Caz mjzıgı Gunün konseri Muzık sorıbe erl Pop caz Stud,o FM Akşom konserl Cağdaş mjz'k Ceşıtll muzık Gecmışten gj^uTiuze senfonık muzık Ceşıtlı solo ar Gecenın getırl k'er Cjma konseri Gece ve muzık Program ve kcpcnış 21.40 TELEVİZYONDA SİNEMA: «İNSANLAR YAŞADIKÇA» 23.30 POP MÜZİK Dış kavna^'ı muzlk fllmınde Al Bano, Patty Bravo. Bobby Solo Robertıno ile Dalıda ekrana gelıyor. 23.45 HABERLER Türk Halk Müziği Toplu Programında 7 türkü var Turk Halk Muzlğı toplu programındo Ahmet Yamacı yonetımındeki Turk Halk Muzıği Korosu, «YuKsek Yuksek Tepelere Ev Kurmasınlar», «Meşell Dağlar Meşelıt «Flncan Fincana Bakan BllgeŞan «Halaylar Yap tırdım Doşetemedlmı, Romozan Şenses «Guiele Bak Guzeie» Seho Okuş «Saloada 3'igdav Dare";!» va Nıhat Mercan «Bağa Gırdım Uzums» OOlı turkuleri soyleyecekler. <From Here to Etemlty) / Yönetmen: Fred Zlnnemann / Oyuncular: Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Frank Slnotra, Ernest Borgnine, Donna Reed, George Reeves / Yapan: Columbıa / Yapım yıll: 1953 / Uzunluk: 118 dak. «Insanlar Yaşadıkça», geçen yıl ölen Amerıkalı «best • selier» yazarı James Jones'un (üniu yazar James Joyce la karıştırmayın) en unlu romanından sınemaiaştınldı Ikınci Dunya Savaşı sıralannda Pasıfık'tekl Pearl Harbor ussunde geçlyor fılm Amerıkan donanmasını gafll avlayan ve Amerikayı savaşa sokan ünlü Japon baskınmın hemen öncesl ve sonraeı anlatılıyor Bır albayın (B. Lanoaster) başka bır askerln kari6iyla <D. Kerr) yaşadığı yasak ılışkl, zalım blr onbaşının (E Borgnine) kendi hallnde, zavallı b:r er,e (F Sinatra) ölümüne uğraşması, başka blr erln (M Clıtt) Içlne kapalı tutumundan çıkıp öldürülen arkadaşının Intıkamını onbaşıdan olması „ Ve tüm bu blreysel dramlar. kışıler ilışkıler yumak glbl örulurken blrden patlayan ve tanhln akışını defi'ştlren Japon baskını. «Insanlar Yasodıkca» 1950" lede TOrklye'de en cok tutul muş yobancı fllmlerden blriy dl, yıllar boyu kopyaları gösterıldl, ustunde konuşuldu, unutulmadı Fılm, bugun bır eınema başyapıtı sayı'mıyor, an cak cok etkill blr yapım olduğu kuşkusuz.» Lancaster'le Kerr*ln plaidokl sevlşme soh neleri. Borgnlne'ın Sinatra'nm ölümüne neden olduflu bölüm, Clift'ln arkadaşının anısına sabaha dek borazan çalması, on başıyı bir koşede kıstırması. ylne Clift'ln bır dansingte tonıştıgı bir kadınla (O. Reed) dostluğu, baskın bölumü, IIImin sonunda yalnız kalmış 2 kadının blr gemlnın guverteslnd« Hawal'yi terketmelerl» Unutulmaz bolümler bunlar.Hepsl başanlı bır oyuncu kadrosunda Montgomery Clift, her zamankl gibi roı calıyor. Ancak bugün yaşamıyan bu Onlu oyuncunun yanında. film dlger 2'sıne şans getırdl. Sinatra ve Reed. bırer yardımoı oyuncu odulu kazondılar. Fılm, o yıl toplam 8 Oscar aldı 1930' lardon beri Hollyvvood'da çalışan Avusturya kokenll Zınnemann İçın de fllm tam b r zafer oldu TV de daha once «Kahraman Şerıf» ve «Beyaz A i ı Behold a Pale Horse» fllmlerlnl gördüğümuz geoen yı! Ise turn dunyada beğenıien «Juııa» İle onemlı b ' cıkış yo pan yaslı yor'Stmen lcln «tnsan lar Yoşadıkça» ^alâ en onerrlı f'lmldlr denebllır 1SINEMAİ BEYOĞLU AS (47 63 15) Lcnetlller Ooflı U Andress R. F DÜNYA (49 01 M) Çılgın At Rl EMEK (44 M 39) Çlvl J . Collins R.l FİTAŞ (49 01 66) Lanetlller Dağı U. Andress R.F GAZİ (47 96 65) Çılgın At Akap İNCİ (40 45 95) Kanal T. AKSARAY BULVAR (21 35 78) Kanal T Akan İPEK (22 25 13) Suru T. Akan ŞAFAK (22 25 13) S hlrll Kutu R T YILOIZ (21 11 37) Lonetlıier Dağı U Andress R T KADIKÖY A3 (38 00 50) Lanettrier Doğı U Andress R T ATLANTIK (55 43 70) Ceyton i Tallıses KENT (36 96 12) ölultı Kumarı R T SUR6YYA (36 06 82) Maden T Akan ÜSKÜDAR (33 24 75) 1 Bır Daha Affetmsm F Han 2 Hızlı Geçıt M inselel KONAK (48 26 06) Baba Oğul Gelln A. Oulnn R I SARAY (45 64 27) Geç'd A. Oulnn R I 8İTE (47 69 47) Sihirll Kutu Rl ŞAN (40 67 92) Dokunmayın Şabanıma K. Sunal R.i TIYATRO FATİH (26 53 80) Hltler Foşızmlnden Hayotı Hakıklye Sahnelerl P Tesl. Perşembe. Cuma C Tesi 21.00 C Tesl. Pazar 15 30 Pazar 18 30 HARBİYE (40 77 20) Sersem Kocanın Kurnaz Karısı Cor, Per, Cumo 21 00 Vatan Severter Pazar 15 30 19 30 Yarın Butün Dünya C Tesl 15 30 21 00 Emek K6y C Tesl 1100 KADIKÖY (36 31 21) Dılekce Car. Per. Cuma. C Tesl 19 00 C Tesl 15 30 Ayak Bacak Fobrikası Pozor 1530 TEPEBAŞI (44 79 58) Morot Sade P. Tesl Salı, Cumo, C. Tesl 2Q X3. C. Tesl, Pazar. Soh 15 30 USKUDAR (S3 03 97) Patavotsız Hanımefendl Salı, Cuma, C Tes! 2100. C Te« 15 30 Besleme Pazor, P. Tesı 21 00, Pnzor 15 30 AU POYRA2OĞLU KORHAN ASAY (49 56 52) Ijteyenın Bır Yuzü Kara Vermlyen Zencl P Tesl harlc her gun 21 00 Cumo 18 30 C Tssl 15 30 Pazor 15 30 18 30 ANYA MANYA KUMPANYA (M İnselel (37 80 83) «Tıpkısının Aynısı> Car harfc her gün 21 30 C Tesl • Pazar 1830 DEVLET TİYATROSU (45 53 36) Oda Tıyatrosu «Gokyüzunde Bır Kıyı> (Şehır Tıyatrosu Oyunu) Cuma 19 00 CuTiartesı, Pazar 18 30 «Soz verı/O'um» Car, Per, 13. 30, «Kurnaz Avukat» Cuma 16 00 C tesı Paıar 14 00 Buyuk Salon «Özgjrluğune Kavuştjrjlan Don K şot> C tesı 20 30 Pozar 15 00 OEVEKUŞU KABARE (44 »8 75) Bız Bıze Benzerız P. Tesi harıç her gece 21 15 Car C Tesl Pozor 18 15 DOSTLAR TİYATROSU (AKM) Brecht Kaaare Pazar 15 00 18 30 KENT OYUNCULARI (46 35 89) «Odclar» Perşembe Ctrna 21 15 Car C tesı • Pazar 15 00 1815 LEVENT KIRCA ARKADAŞ KABARE (25 01 78) hn yatıye Bır Hayat Ver P Tesı. Salı hario her akşam 21 30 Car 1600 C Tesl ,'atar 15 30 NEJAT UYGUR TlYATRO» SU (22 41 12) Napolyon P tesı harıç her okşam 21.30, C tesl Pazar 18 00 21.30. TEVFIK GELENBE (37 87 9«) «Hadi Yine lylsln» Pazatesi harlc her gece 21.30, Carşamba, C Tesl. Pazar 18 3a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog