Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

S E K İ Z CüMHUTînTT 2 MAET 1079 H Cumhuriyet Amerika cihana hakim oiuyor S yası yaza'imız N'uharrem Fevzı Bey bu boş ı< a o an \az sında şoyle demek ted'r <Dunyada h c bır kı r o' «e Re sıcumhur Amerıka doKı kcdar kudret ve satarı/et sahıbi değ Idır M Hoo</e' mesiCK ıtıbarıyle muhend s olmakla boraber butun ha yctını sı/ası ve ıktısadı ıslerle rresgjl o'makla gecırır Mahcp bır zat oıan f/ Hoover natuk ve hctıp de değıldır Po ıt ocı hıc aeg I dır O bır ış r d a m a r Işte bu ıs odamı oicn Reısıcur h., r kab ncs nı kurarken hppslnı ış adanı mılvore r lerden ntıbop etmışt r Har bıye Bohr ve Malı,e Dn h ı,e Ao ı/e Tıcaret vo Zıraat nozırları velhasıl bu tiıtı kab re crkanı mııvoner dır Bız n para ıle mıl ar rer B u " j n ric ar csnubı fi mer ka da tng ' z lırcs nı froncı ve morkı fena halde sıkıstırmı$t r Ö*e 'a raftan ceb rde hem Ingıhz hen Rus parasını kokuiden baltalamak'adır Hela cksayı şarkto pyasava ta rmm vle Amer ka ha< m \a zıyetteaır Bır tarcftan aa M HoOv'er harbe hazılarmaktadır ve A/rupo errt a sına karşı gayet şıddetiı b r sıvcset tak p etmektedır Bugun A^rupa mamulattn n Ame r ''a vo g rmgsıne ımkan kclmarnıştır 9 Bekar!ık verq sı hokk ndc /aptıg m z ankete 'a r lenmızden aldığ TIIZ cevapları sırası ı!e va/ınlıyo ruz Dun geıen ce^ap cr c rasında aıs dokto u kern° ter ımzcsı le aidıg PI Z mek tuou a nen a>ıtoruz <<ım ler evlen r 1 MoiogoT dr 2 CopK n dogı d r " Tenasjlı hasta ^ 3 dan korkar 4 Bi' a Is/ı ger nd rece< knvior c a kazcrTaktodr K m'er <~ j lenemsz 1 Pol ramdır 2 Capk ı d r 3 T eno =u'ı rastalıkıadan kor< r"oz 4 Bır a leyı murff fehen gec ndrecek drrece de DO'a kozonomoıa^'c ı r Kudrel vs salohlyet ' • ve ,etkı Not"k ly ko ı< ı Hot'p Tcc ulı k k " r s r ı soz so/e/en k T r elntıhcp elmek Secnek Aksayı sor< Uza< doğu 50 Y1L ÖNCE SİNEMA 23.3.1929 20 Yuzyılın baslamda s ns ma buyu< kentlsrdek b rkac sa OPun d ş rda gezgınc goste r çrupların n f^arların benım sed gı b r «eg ence» ıaı Ateş \u'OTor v'on kaoınlar hayvan terbı\ecı erı vh gosren er rrosında sıner"3 c*a aalka bu tur b ' 'cıorabet» olarak SLTU lu,ordj Sjresı 1015da*ka/ı oşm an "ılrrler uygun muz k'er calan b r gramo'oı ve ara yer <ie gr'e<lı cciKİoma an yaprn b r «vorumcu»nun eşlıcnde QO"> te r ıl'vordu 13C5 de Aiierıko nm Pıttsburg kent nde bır ısletmecı b ı r dukkanı kıra lyara^ <;nlc/T ho' ne getırdı ve b ır~*a uesternn a»ası snyılan "Büyuk Tren Soyqunu» fılnnı a^st°r r ege ba^ladı B ı aoster </a çır "^ doior n <ucı< b r pnrccoi ol"n b r nı^el fmcket) ko'şıl' aı^ia ıd Gos'prı o'ls^'ie ılaı CTd ı kı =nhHn S' n^en oe r= 'T qno krr>ar «' re^\ s^ois Inr r< zerİPniı R ı tur s"'f~n 'n r kısn 7 r m a r " i *um Ar »n (•"VI 'rTplndl «N rk»l odPOT ^ l l p l l /otrc c u» ı«npı to c ı,orr f t j b ılor Va " W i basla' nnn Atillâ DORSAY cctım3 an \* t = llf sorunla ı \s v^ ve so I Ü aa s lema tar hının q"rcek b r d o ~ j n nokta ından «B 1 Ulusun Dogusujiran bo Lm er ta c y ı e kıev cı D r gala salı 9 = TL. n c j r ar ge'Ck Dır s nemcssve' ıc 1 he\eco n s cı ogLİ3' «Sıhif 1 Kutus, genel de o co^gcnL,llu bnsar z sırır I b ' gulduru s a , ! ^ " d"1 bu o f ge z ,UZLPC'°P tu~ı • ner n n<* = r ı 1 arın n 1 g a 11 hokkcoi/Or % LANETLILER DAĞI «Lanetlıler Dagı»m se, eder kep l a / c l v3/a dus go u / o r j n scıu D o d n g ı» n cocuk 19 r 9ı.n t o " l o r ' d n 10C30 1 J n s n von C srWı SOM^I bı n Orri ] T r r v ı n ^»^ n rİT,e^n ( NÖBETCİ ECZANELERj BAKIRKOY (Kes< n Cevızlık Mah l>=*ele Ccd 6 11! Aytac (Yeşılvurt Sıpah oğlu Cad 13) Yen Bosrc Ku lelı, Yıldırım Bevazıt Ccd 1) E'den (Sefakoy Baglar Cad 9) Deva (K Çekmece Fatıh Mah 14) Atalay (Kanarya Pel kan KJZU Sok 1) Yoıran (Gungoren Guen Cnd 52 Bl Merkez fBagcı ar Ko,u 26 Sok 2) Se a k (Mer tsr Kınal tepe Sok 11 BEYKOZ Olgun »Fevzıpaşa Cad 3) BEŞIKTAŞ G J I se ı (Barbaros Bulvar 70 Sen a 4 Levent, AkçaT Sok 11 7) Aşan (Ortakcv Deeboyü Csd 8 < C BEYOGLU Galatasarav ılst *lal Cad T rnocıboşı Sok 5 Nurtac (Fndıklı Mebuson V o k j ş j 57 59) Nur {C hang>r Akorsu Cad 411 EMINOMU Huzur (Sultanahmet Dıvanyolu Ccd P7), Gurler IKuTKCpt Balıpaşa Yokusu 79 A) EYUP Turay' (Yusu' Mubiıs Paşa Cad 36) Bo>er iBa/ranpasa A'tıntepsı OKUI Sok 9 A) Incı iRornı Re ^tıdı/e Cad 34 1 Alıbe\ko/ fA ıbe\koy AtatLk Cad 51 FATIH Canbakan (Tac S peması yan1) Kslepır [Ça pr Başvekıl Cad 17 2) Vaııde (Aksaray Valıde Cam ı sırası 326'328) Hayat (Samctya SSK Hastanesı karşısı). G. O PAŞA. ŞjKran (Cumhunyet Mey 17). XAD»KOY Muhjrdar {Vuhurda Cad 29) Soylu (FıI r'epe Mandra Cad 501 Eczane 76 (K'zıltoprok Ga7i M^hta' Paşa Sok 7 1) C ' t c o ğ l j kKozasker Boğlarbaşı So< 7 KASIMPAŞA Şafak (K z lay Mey 71) Haskoy (Hcskn Iskele Cad 13) KARAKOY Sema (Galata Lu ecı hendek Cod 49 A), SARIYER Atalav 'Dereboyu Cad 29 C) ŞIŞLI Derrran ıRı<opter Sok 3) Erso/ (Fenkoy Barjthane Cad 114' Özyor (Nısantaşı Emlâk Cad 19 1), Bengu (Har'vet Mah Izzetpaşa Cad 5l Engm (Gulter B Talâtpasa Cad 353) Bılen (CeliKtepe G O Pcşa Cad 5 Bı C r e n (Sanay Moh Gumuşhane Cad 61 rjPw çfinn soyic n n 2 3 bn ı n~r^arıq v^ bı aı n bı n fi"^Pr t r"i cniçn S Q s P I ko rlrkı 1"C0ı a ca^ b j o u ^ u riusunulurce b j ' 0 b n say sının onemı anlasıl r cSıhlrli Kulu N ckeloieom, (şte bu doneaiı ap'atan bır fılm 1910 lardovız N o y o k ve Chıraqo da ku r ı \n~ Ik sttdyolordo b ^ a c bobınlık kısa f liiler cev rı ı,or Sır<e*'er orasında bu\'ük b r «po'rpt sivası» var Pot»ı tı P1 PC*P t j ' a n ••'• P* rii'ip fır mnlcr bo^ \0r karı^ v c\ par ca! y c f lmlp r v^!'P''yor F im cpvırmek anrak b' r oc a cıkfjozun oncm r ve gel^cegını sezd nı omo ^'mdııik seru vp"cılenn elınd»1 ı bır tehl ke'ı q rışm bır kacıp kOı'alamacn Hem 'en deKor or ve u y aun b" a kosu 1 orı hulrpak h e ^ ri" iDOt""t*c le i e ınden k j ' 1ı lrrn'< c n 5"tı a pk i'<* o o i rip" 'ı nr bı rinr CTİıfTrn ı • LOS AIPİ^S rf = ıpT bı' • =rrJo» h r a'i7 ct»'» *ı m ppkr or'ar A vuka)1 < sn^Tin/ı ^pnprk«"i b r r1 7 Q\H t r n ı / f ~ıc le r ın a'n çına kar an L"o k=nd r CT I f o T a aunecı oltnrtn «re> ":or» olnrok b j ı vor B r n^uc nsrn hpi f Im cev rVen ^esl°öı o^ ronıvnr hptı ken^ı nrnl^rınria rişâ < k II sV ıler \o<;ıyorlar SOT s ra fılmls ın IstPdıât q bı <esıo h C8rek kuraulavan \OPITICI\T Varsı d renıvo>plrır Leo bas akt r <:e asık o'on "bos aVtorle kadını paıİTîaTiıyor vs vs Sondo sınemanın akısını defi s t ren k<sn ve uvduruk * mferden U7un saölaTi csınema dl RVAN ONEAL VE KIZI TAT^M O NEAL S NEMANiN ILK GUNLERINI ANLATAN > SIHIRL KUTU» GULDURUSUNDE . HAFTANIN FILMLERI Sihirli Kutu N CKELODSON' YCNETVEN PETER BCGD4NOV CH Oı'UNCU.AR RYAN O NEAL BURT REYNOLDS TATUM ONEAL JANE ^ITCHCOCK STEl LA STE^ENS RENKLI At FILV Y V» e1» S t .s ) II > 1 io ma Istcnbul o \**nı gs i s ı n sıneiiav'a merak 1/i" n cnnsn \a lencs al r go turur 10 b r vakına enanet eaord ve ben ba;sn Sbner (çım d kı Ruya bazen Şık vc/a \ Id z tIK sı oe şımdı yoKi ama o^e I k.e 0 zamanıtı gozde avar'ur 1 m 'e r <e serı,cl fılm' sınep csı Alkazar da tırnaklarımı etın e batırarak fı m ustune fılm be^recerd m «Şandonun Donusu» «Yarasa Adam» «Tor zan llohlara Kaışı» «Tuccor Horn» JS VS hıcb r mantık kıralı tanıma>,cn resımlı roman esjrısı cınae anlatıimş boşlıcc oze I gı coıpıcı gorsel ogoler kullanarok ırsanı rreraklandırmak ve perdeye baglamak olan bu fılmıe r sırema sayılır mıyciı 7 Beikı de hayır, ama cocak kafamda benzers z eşsız mace rolardı bunlar ve b j r l a r ı yaponlar yeryuzundekı mıl.onlarca cccuk jeya cocuk zekalı seyırcı ,c n bu t j r sırenanın g cere< b r zomanla ın na < romor lar nın d nsel ve mıtoloıık ef sane erın < 1001 Roman» turu dergı er n ye ın clnakta olan çsgdaş bır popüer saıat gos ten oldugurun pekala bı ıncınde,d ler Eve «LaneJılar Dagı»nı gorurken c'us goruyorum sona m curku cocukluounun Alkazcr S 1 e las t Irrler naen h c farH omayan b r s n e n r y dı bu Yen Gıne nın kayıp bolgelerınde kay p kocasını aramaya g den \anındakılerla b r kte valışı crmanla r da ol msdK teınkeer atlatan SDnunda b r yamyam Kabılesının el ns duşen guzel sarışın kadının seruvenle' n> kac <ez seyre'm şt m beni Eskılerden far kı beİK de sıneman n son y Ilada icerd (Jı şddetın kanın ıc buland ncı goruntu'erne dara çok yer verrresı olmal'ydı, sı^rı bıcaklo'la vucutları kes • len ve ıc organ'orı canlı caplı CKanlan Insanlar, vücuda soplanan mızraklar dirl dırl yuzulen hayvanlar \.s Cocukluğumun sınemasmı bulmaktan oturu cok s nır'ı blr zevk b le oldım dıyeb I rım «Lânetliler Dcğı»ndan Ama sclonu dolduran ve coğj pek gerc o'an vuz erce spyrc umaım k b j fı mı cıdd /e cla'a< bu f Imden gercek b r s lema zev^ alaıak ^e/retmş oı^asmlar Sınena ad na da kenoılerı ad na da yazık o l j r Lânetliler Dağî A "ONTAN^ d D C CANN B A ^ ^u^ET•'•=^J S1RG O MARTINO OvUNCLLAl L' r 5l' A AN ^ F S S ^T/»CY KEACH CLAUDiO C A S S I N L L L I A M T ' N O ^'^R S NA RCNKL1 ITALYAN FILVI ' F >aş As' ANDRtSS I > dei°n şeve *"h\o pe'ısı sag ayan Hoı'yvvood s nemas nın t9melın atan bır f, m o an Davıd W Gr " tn ın «Elr Uljsun Dogusu» fılm nı sevıe1 tıkien sono Lso gercek sıne mopın ne o l a u ğ u i j kend >op tık'ar'nın r e oenlı an arıs z ol djğunu anl yor B r umutsuzl ık an arra sonunda ıvımserlık us tp cıkı/o' Kairarrnnln mr f l o yacrravı sur3Lrece< ?r bu veiı dcqan sanata katkıda bu IjnacGK ardır. Hoı y\vood un değışımınl sım gele en 5 6 yerı sınemacı ara s nda sa 1 an P°ter Bogdano v ch tSıhırlı Kulu»,u 'am b r guldu'u otmosferı ıcınde gelış ! rıyor Yıllar once ızled gımız LANETLLER DAGI NDA . riında vat3n g ^ non bır dızı fılmden bır («The «Wlld Party», «The Day of the Locust» g oı f: mier va/, burla nn arasında) ilk fılmlerın cekım rdekl ılkellık, karşılaşılan tehiıke er ılk tyıldız» kavrarrının gelıs mi ve bunu gıysılerinln parcalanması pahasına odı yen oyuiculor I|K 'yonetmen • «Aşko Vakıt Yok . What as Up Doc» fılm nde oldugu gıb h z lı baş doidurucu her tur aul durj ogesnın serbest b c mde 'ullan Id gı bır tcı'qın komed > bj Hız ılığı nedenı\le ye r ye r yorucu gıderek tekduze de o lan «Sıhırll Kutu», son yı larda<ı Hollyvvooa un 1 k gunleri ne ve Ho !/.\ood efsnnes u n ar TV'de gösterilen yerli filmlerin kalitesi tartsşıhrken, SinemaTV Enststüsü bu konuda öneriler getiriyor TV de gosterılen yer ! i f l l n erın kocyn nrının t9kn k kol tes şı<a,et konusu olna,ı surduru vor tSalak Mılyoner», cGelını, tKoyden Ind aı Şehıre», ustuste bozuk cızgılı gozu yo'an kcp yatarla gostenldl Bu hem n lyonlarco se^rcı/9 saygısızhk oluyor hem de fı'mlerın degerleridır I mesını onluyor Bu fconada Sınema TV fcnstitL.su Mudurü Samı Şekeroglu soyle dıvor « TV sorumluları, ucuz fiyotı on plana almışlor Bu ıse ıyl kopya basımını engellıyor Bu gun dunyadakl laboratuvarlarda kopya basım '1yotı, metrpsı 50 TL dır Bunu bız, metresı 8 TL ' ye yapabılıyoruz Dışarda ıse bunun 2 ıla 5 lıra orosında yapıldığını ışıtıyorum Nasıl 7 Sen anla yamıyorum. Yapılan Istoıistikler, TV de sınema seyırcisının moc seyircısının yoklosık 2 mlsli oldugunu gostermlştır 1 5 soatlık bır maçın nokII lcin harcanan para, bır yertl fılme cok goruluyor Kopva bıze ısmarlansc, bız bir fıimı telıf hakkı dahil 50 55 bın lıroya mal ederız • $9keroı3iu TV vonetıcı erının bu f va'ı 30 40 bın I rava duşurme/e caltştıKlorını sonucLn da goruldugu gıbı oldugunu ooyluvor Kendılerının dunya standarlar na gore cohstıklarını a nca Turk fılm erırın negatıflennın COK kotu saklan mış ve Kulıanılm ^ olnas r n b j negatıfıerden kopya c karmanın once bel'ı bır onanm gerektır dığ r ı be ır'ıyor Sekeroglj nun oneiilı bır savı aa fılm e' n ıj'uza kop.asın n cıkar Irrası esnosında negat f n tahrıp ed'ldığıne değcın Şo,le d vor bu ko nuda t Gecenlerde cok kotu bır kopyas'nı \ıledlginız «Gelın» fllmi son dakıkada bizden alı narak başka bır fırmova verıldl Sonucu gordu nuz Sık S'k beyazlıklar vardı fılmde, bunlar $P loteyp goruntuleriydi Bazı sahneler buzlu cam orkosından seyredılır gıbiydi Çızıklerln gorulmemesı Için gsrçekten de buzlu cam orkasındon calışılır. Ama anlasılan studyonun buzlu Dun.vacaunlU (CRAZY HORSE) çimdj Turkıyedr/, Renkli Orijinal » Böır'5Sine ı.gınç ve gıizel kızları birarada aormedmız •> Danstleme Kurulu kararııle, 18 yaşmdan Kiıçuk'.er goremez. BE\OGLL BUH4FTA: OSVANBCYGAZI 2493) BULIVIACA SOLDAK SAĞA. 1 O andakı va da EPİecekt"kı 1ararları be]'!e\en vonl p rdıren koşullara gore tutu'an dav raruş volu jontcmı genel ereklen \e ozel'ık a hjkumet yonetırnınde ge çerh ışlenılerı kapsajan \uksek duzejde hazırlan rnış tasarım. • Bır kurk hayranı 2 Eskıden kokbojası denılen bıtkjd°n çıkanlırk^n çımdi kımvasal jnntemlerle ha • ılpn^n bo\ T madd°sı i Bır ^ok bastalıldara karşı küllan lan ku* asıllı antıbıvotık bır 1 laç 4 Uzcn sırla kan lanmış 5 Bır ışte b.r kımseve va da şeyın ustune duşen pore\ • Tersi 12 Mart donemi BaşbaVanlanndan bLnnin so yadı B Tek >a da çok gozeden o'uşan. vücudun butun dış ve ıç ?ureylenm kaplavan doku. 7 Tersı telsız aygıtlannda dalga yavımını sağla\ an ve yuksel^ç işi gören a^gıt. Yarm kanatLIar famılyasmdan ınsan n \e bırçok hajvanların \ucudunda asalaA olarak >aşa\an kuçak bocek 8 Es< rım sporımda b'r dal Eskı dılde bagırsaicl=>r 9 Bır şarkıda he^ KItadan sonra ve bestesı parça YUKARIDAN AŞACIYA 1 Geminın bcıda^ n dakı top çıkan'an boşlu: ^e açıkhk va da mecazı anlamda azar terslcm° 2 B r baglaç 3 Bır daha vapmak verLden vapmak 4 Bır ıştekj engellen venme kaıan Roma Katohc KıL^esı run Başkanı 5 Iran da Parth Imparatorîa£undan sonra kurulan ve 224651 vılian ara s nda egemen olan dev let 8 Eskı dılde öduır va da eğretı 7 Sons ı/ luga degın 8 Bır an da oluveren bırdenbıre Acındıracak a n verecek njtelıkta o'an 9 23456789 KUÇÖMEN .\ eN t ' i £ CPLACPt P " * * *» îyı bır rLte'ıkte bılınıp, tanınrruş olma durumu. Guneş dogmadan oncekı alaca karanLk. DUS'KU BULMACAMN ÇOZUMU SOLD4V SAĞA 1 E emen* 2 Zona Ada 3 Jkırcım. 4 Nakıl B.n 5 TL F m a . 6 Dekar 7 M i ' a r a c ı P etı laK Ar 9 Karme Ka. s^t • • " • d I > comlorı öyleslnc esklmlsü kl »onucta fHm y« BU YILCANNES rıne nerdeyS9 camı seyrettık «Gelınıın negatıfi SENLİĞİ'NIN btzde durur, onun ıcln yen d«"n bıze geldı Kontrol AÇILIS FILMİNİ eltık Her pJan arasında 3 kare kes.lerek kopya basılrıış Oysa negatıfe makas atılmoz, bu YAPAN uluslararası bır kurald,,. Turk sinemo tarlhlnın JANCSO NUN en onemlı fılmlerınden birınl boyle zedelemeye ve zedp.'elmeye klmsenin hakkı yoktur» YAPITI Seks'oğlu, bu arada Yılmaz Guney ın f lmlermın bozuk negat flerın ae onarım ıcm ald kTURKİYE'DE larını bu şı yakında sora erdırecekler r ı soylG SANSÜR \or Ancak şoy e dıyor «Onardıgımız negatifler başka laboratuvarlara kopya cıkarmak icın gon TARAFINDAM denhrse, yıne bozulacakt'r Çunkj onlar dunya YASAKLANDI standart'arına gore çal'şmıyorlar» Şe^erogfu, \akinda TV de goster Ipcek olan Mayısta yapı'acok 32 Can• Dert Be"de» ısın'ı fılm n kopvasını kendılermın bastığını sonucun dıgerlerınden cok farklı o'au nes Fılm Şenl gı nın ac lış fıimı olarak secılen cMacar Rapsodı qunj soyluyor Hep bırlıkte ızleyecek ve farkı s » adlı fılmın ünlu Macar yonet kuşkusuz goreceğız . menı Mıclosz Jancso nun ulkemıze gelen bır f Imı sansuıce yosaklanmıştır Ulkenızde daho once smema kuluplerınde «Umutsuzıar> cTartışma», «EleKt ra Sejgı'ım» adlı yapıtları gos t"r le i yo ı°tı 13 ı tı « \ı^ıi Har" » adlı fılrnının sansur kurulunun gecen haftakı toplantısında ya saklandıgı ogrenılmıştır «Kızıl llahı» yonetTenın başyapıtlarından b r ı sayıfmaktad r Fı m J a i c s o y a 1972 de Cannesde en ı/ı yonetmen odulunu Mılano da «Alt n Dunyo Oduluinu, aynca Sant ago e Pcrıs :e b3ş ka oduıler kazand rmıştır Fıimı tıcarı s nemaiardo da gostermek amacı/la sat n alma g rışımlen yapan bır ıthaiat fırması Turk ve Macar Dışışlerı Bakonları nın ılgısyle cnumuzdekı gunlerde yap larak «Macar Fı'm Haftas sna fılmın katılamıyacağırı sansurLn bu karan neden yle cagoışı ve aı,lanc bır du ruma duşecegını belırtm şt r. HASLET SOYOZ * • , MARTİN STORM YUKAPIDAN AŞACIYA• t Ezmtı Ek 2 Lokal Mta 3 hnı< Daır 4 Marıfetlı T Cl Kaan 6 Parke 7 Tambur* 8 Ip Can. 9 Mayna Ira.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog