Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 23 MART 1979 T ED t ANKARA 1,0.a.) Sovyetler Birlığı'nden maklne ve teçhizat dışolımı \apmak ısteyen yer lı fırmalann 1 nısan 1979 günu ne kcdar Sanayl ve Teknoloıı Bakanlığıno başvurması gerek tığl acıManmıstır. Sovyetler Bırlığl'nden dışolımı yapılacak olon mallar orosın da dışçi cımentosu, cmonyum sulfat. kompoze gübreler, ıc ve dış lastıkler, odun hamuru, maîbaa ve yazı kâğıtları, sanayıde kullanılan zımpara taşları. smaı elmas tozu, demır ve ce lıkten profıl ve bortılar, motorlu karo taşıtlannın transmisvon ve konveyor zınclri, ham alumınyum, kobalt. krom, manganez 1 mm.'nin altındakl matkap uc lcrı, frezeler, benzln motorlarının silındır bloku, gaz kompresorlerl, sonoyi dıkls makinaları oksam ve porcaları bılyalı rulmonlar, ığnelı rulmanlar, bu|iler, dıstrıbütorler elektrorık aletler ve bazı tıbbl cıhazlar bulunmaktadır. SSCB'den dışalım için firmaların I nisana kadar başvurması istendi Izmir, Kayseri ve Aydın'da milyonlarca liralık stok edilmis elektrikli ev aleti •le geçirildi Cumhuriyat Haber Merkezl Yurdun ceşıtlı yerlennde dün de bıldınm dışı tutuion tonlarca demır, cmnento, şeker ve akaryakıt ele gecırılırken, Kayseri de Kı!ıcas!an Cam sı nın bodrumunda rmlyonlarca lı ra değerınde stok edılmış elekt nklı ev aracları yakalanmıştır. Kayserı'nın ünlu ışadamlann don olarak bılınen Nurullah Kâhyaoğlu'na a t olduğu bıldırı len stok mallar şoyledır81 buzdolabı, 55 termosıfon, 12 TV 3'u tam otOTOtık, 10 camaşır makınası. 300 OCOK, 11 Feyyaz Berker, müteşebbisin çıkmazdan kurtulmak için gösterdiği çabanın dikkate ahnmasını istedi Istonbul Hober Servisl Turk Sanoyıcler ve Iş Adamla rı Oerneğı (TUSIAD) Başkanı Feyyaz Berker, yaptığı yozılı a cıklamada, ozel kesımın ekono mının bunalımdan cıkış yolun da daha etkın katılımdo bulunmak ısted.ğını soyleyerek cTurfc muteşabtrisinın cıkmazdan kurtulmak Için gostsrdigı büyuk cabanın dikkate alınmo ması, lorunlan ağırlaştırmaktan başka bır iş» tır» deTiıştıBerkeı izılı şo/le de ıı.ştır renntn sağlanmasıdır Sadecs zam ıle bu noktayo ulaşılamaz Kıtlıgı, paholılıgı ve ışsızlsgı onlemen.n yolu uretım ve yalı rımın artırılmGSinüan geçer U retimi gıderek duşen ve zararı artan KIT'ler yanındo şu an e konominin tek dlnomik gucu ozel sanayının temel potansıyel otduğu ortadadır.» Bılındığ gıbı Başbakan Ece vıt ın göctıgımız nafta sonoyi c ve sendıkacıiaria yapngı top lantıda sanayı kesımı adına 5590 sayılı yaso gereg^nce tek yasal kuruıuş oldukları gerek cesıyle Sancyı Odaları Bır ıgı cağrılmış TUSIAD toplontıaa bulunmarııştı OZGENCILİN SÛZLERI Iktısat Fakultes Mezunior Cerııvetı 2 Başkom Şeret Oz c ankara kulisi Merkez Bankası'na kim seçilecek? Onumuzdekı n so ayınao Merke; Bankasında Banko MeclrSı Secımierı vapnocok Garantı BanKası eskı Geneı r W j ı >ı L kıJnn O ' l"ıJ ı i «e Tanıtmo eckı Bakanıortnaan lıhan Evii/aogiu nun Merkez Bonkası Sonko Meclısı uvelıklerının su.es' öıluor A/ rıca bır yonetım kurulu uyen yaromomıs ocıklamasınöo «Vatandas »konomıyı duzel tecek gerçekcı uygulomalar bekliyor. Uzun zamandır hazırlandığı soylenen paketten zam dan başka bfr sey cıkmomıştır Halbukı bu donemde acıl olarak gerçekleştirilmesi bekle n«n urelim artışı v« fiyat istlk gencıl «Turkıyede şu donemde tek gecerli politıko oz kaynoklorımızın seferber edeceV bır politıka Izlenrnesmden gecer Bu ekoncmık politıka suratle uygulamayo sokulmalıdır» der ştır Ozgencıl v'apt'9 vazı ı acık lamada şo\le demıştır 1 »g dalıo boş O da Merkez Bonkası 3aşlaniıg,na sec len 'srraıi Hakkı Av'dınoglu nun Doşa'ttıgı uvelık Boylece uc canko necı s, uyel gı cm onu muzdekı aunler ıcınce secım /apılacak TRT ı n "«" rn K \" j ı rdo b Hukyret Temsı cı.ığı de boş . r Hukumet 14 aydır bura/a üye atayamadı Merkez Bankası Banka Mec iısı ıcm şımdıden adaylar beiırlenıyor. Ortaya atılon her 'sım bır sure sonra yıpratılıyor So'mosı ayıp, bu Banko Mecl sı Cıyelığının chedıyesı» ne kadardır acaba? Tekçift plaka uygulamasını Bakanlar Kurulu benimsemedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) EKonomık onlemier paketının uyguıamoyo sokulmasıyla ılgılı ılkeler dun Bckanlar Kurulu'nda ılk kez ele alınmış, ve onerıler arasında yerolan eTe cıft plâka uygulaması» redded'lmıştır. Benzınden tascrrjf sağlanma sı amacıyla onlemler paketının lencıft plâko uygulonmosı ılkesı Bakonlar Kurulu nda goruşu'nuş. ancak uygulamadakı guçluklere değımlmış. ve uygulamanın sınırlarına karşı cıkılaraK. tekcıft plâka sıstemıne gıdılmesı uygun gorulmemış tır Onerıye gore tek ve cıft plcka kullan.mı tıcarı araclarda oskerl araclordo, resmı oraçlarda yerıne getınlmeyecek. anca< sadece ozel arabalar ıc n gecerlı olacaktı. Sınırın bu şeknde son aerece dar tutulması bazı bakanların karşı çıkmolarına yolacmıştır. Tek • cıft plâka sıstemı yerıne cYerlı araba uretımınds yurtıci satışın tumuyle aurdurulması ve tum uretımın dış satıma yonel tılmesı» onlemınm alınması ıs tenmıştır Bunun yanında hız sırolamasına gıdılmesı onerılmıştır Özetlenen konu ayrıntılarıyla tartışılmış, tekcıft plâka kesınlıkle reddedılmış, ancak dığer onenlerın daha genış boyutıorda ele alınması omacıy la bır alt konısyon oluşturulmuştur. Başbakan Yardımcısı Orhan Eyubcğlu başkanlığtnda oluşlurulon alt komısyon bugun toplanarak benzın tasarru fuyla ılgılı ılkelen belırleyecektır. rulında reüdeaı erek tumü kapanmıştır «Turkıyede yıllardan bert kaynaklarının ustunde bir tuketim cılgınlığı yaşamıştır. Bu nun yarattığı acık ıse zorloma. gercek kaynaklara dayan mayan ve kapkaccıları zengın eden OCM gıbi kredilerls kopo tılmayo calışılmıştır Bu donemde koktencl bazı onlemler alınması gerekll ıken, carpık ekonomlyı daha da car pıklaştırmaktan ote bır ışlevl olmayan zamlarlo yetlnilmış KINA ÇIKACAK... B ' AP .ı MıllelvsKilı CHP Is'onbji Mılleîvekıiı Wet n Tuzun e ta«i'na< ıstedı 8u onlem paketmaen ns cıkacatc? Tuzun'un yonıtı şoyie yüKarsmız... Nereve dersınız? DISKOTEKTEN ÇIKALIM... Serator Mehmet Feyyat Ik! üc ay kooar once Curnhunyet Senatosunda ^jplığı konuşınada CENTO'dan cıkrrok gerektıg.Ti soylerntŞ ve bu kuruluşiı cUluslararası dıskoteğe» Perzeîmıştl <Dısko ekten cıkalm» dıye konuşmo yapan Fe/yat, bakalım NATO'yu ne/e benzetecek? f tır> FAIZ ORANLARI Bakanlar Kurulu'nda els clınan bır dıger konu raız oranıGrına ılışkındır. Merkez Bankası tarafından yapılan b r calışmova gore vadeh mevduatta ve aevlet tanviılerınds faız oranların'n arttırılmosı ongoru meK ted r MevOuaiın vaaesıne gore faız oranlarının ne sek lae yuk selHeceg Merkez Bankası calışiiasında ongorulmuş, \.e bu aun Bakanlar Kurulunda ele alınmıştır Konu/ia ılgılı tartışma soiucuriüo faız oranıorınm hongı m ktaraa yukssltılmes ne karor veiılememıs bu da bır baska alt «orrısvon oluşturuıa rak oro>a gonderılmıştır Bokanlardan bazıları konjy a 'Igılı yjksek burokrası elerranlannın oluşturduğu b r koms/ona katıiacaKlar ve oranlar son bıc.mını burada cıacak tır Konu daha sonra yenıden Bakanlar Kuru una gelecektır Dunku topiantıda ele alınan bır başka konur.un kredılerın \onlend rılmesı olduğu oğrenılmıştır. Tıcarı ve sınaı kredıiere farklı fa.z u/gulanmasıyla bıriıkte, kredı'erın ozellıkle uretıme donuk kullarımını scğlayacak onlem er tartışı'mıştır Ancak bır korara varııomamıs ka rar gelecek Bakanlar Kurulu toplantısıno bırakılmıştır. ALTIN TICARETİ Bakon'ar Kurulu nda daha sonra oner len altın tıcaretını kısıtlama konusu eıe O'inmıştır. Bakanlar Kurulu'nda daha sonra altın tıcoretı konusu ele alınmıştır Önlem paketı dogrultusunda ılerı surulen onerıye gore. 14 ayar a tının uzerın dekı altının zıynet eşyası olarak kullanımının sınırland:rılma sı Istenmıştır. Ancok Bakanlar Kurulu bu onerıye de korşı cı< mış, ve dukkanlarda satılan hangı altının 14 ayar, hangısının doha ustundekı bır ayardo olup olmadığının saptanmasındakı guçluge dıkkat cekılmış ve uygulanıadakı bu zorluklar dikkate alınarak bu oner ae gerı cevrılmıstır Bır ara. a tın ıcın yılda 600 mılyon dolor har cand ğından sozedılmıs, ve bu nun kes'nlıkle onune gecılmesı icm altın tıcaretımn devletieştınlmesı sovı one Sürülmuştur. Ancak hukumetın §u sırada boyle bır önlemi alamıyacağı da d kkate alınmış ve al' na ılişkın tum onerıler Bakanlar Ku MAN marka kamyon ve otobüs fiyatları yeniden belirlendi ANKARA {a a) Sano,' /s Teknoloıı Bakonlıgı Man kam/on ve oioousıer nın taorıko ve perakende satış f.yatlonrı 19 mart tarıhınden ıtıbaren gece r lı o rnck uzere yenıden auzsnlemışfr Anaac'u Aıans n u h 3 i ı n nın Sana/i ve Teknoloi' Bokanlıgı ycîk'Memden edındığı Dı'gı^e gore 520 HN Man komyonunun tabr ka satıs f;yatı 1 mılyon 102 bın 750 l'ra perakende sat,s tıtalı b.r m'l ( on 171 b n 100 l.ra 19199 HN kanyonun fab nka salıs f'yatı bır mıWon 445 bın 9C0 lıra, perakende satış fıyat' bır rılyon 546 bın 150 l'ra o Crok belırlenrr'ştır Adalet Bakanlığı'ndan döndü... Necdet Kucuktoşkmer Ist ^ o o I "5^ o v n r o cv\ <3{ o i rok gorunuvordu Ancok yapılan araştırmaiar avukat Kucuktas ıier'ır 12 Mort donpTiınde ışkencelı sorgulardo bulundugjnu ortoyo koymuştu Istanbuı Barosu Yonetım Ku rulu cvukat Kucuktaskıner'ın MIT'de gorevlı olmas'nın «Avukatlık mesleğı ıle bağdasmadıgı» çerekcesıyle Barodan c<ariı .usına karar verdı Isianbul Barosunun bu kararı Turkıye Barolar Brlıgın ce oe onaylandı. Avukat Kucuktaşkıner, hakkmdckı karonn bozulması ıc n Adalet Bakanlıgına başvurdu Adalet Bakanlığı, Is lanbul Barosu Yonetım Kurulu karar nı tusul» acısınccn bozdu Bozma kararında savunına hakkının yeterınce k j l landırılmodığı ılerı suru'mektevdı Oysc Istanbul Barosu ovukat Kucuktaşkıner'ın yazılı savunrrasını alTnstı ve ustelık avukat Kucuktaşkıner, buîun cag'ilo'a roğmen sozlu savun mo \nomaya yanasmamı^tı Avukat Kucuktaşkıner bıraz mahcup galfba, topluluk onune c kmaktan cekınıyor: lr Bunun ıcın de 12 Mart gun rr ı jıiu an san 11 r i ,a adet soğutucu, 6 adet şışe so ğutucu, 13 adet ıbrelı terazı. Izmır Karşıyaka'da da bır ışyerının deposunda ıkı yıl once kl fıyatlarla alınıp saklanan 50 çarnaşır makınası 'e 47 buzdolabı ele gecırılm'ştır. Aydın'da ıse Nec p Koseoğlu'na aıt bır depoda 56 adet buzdolabı, 95 adet regllator, 155 adet gaz ve komür sobası, 100 adet elektnklı fırın, 200 adet elefctrik supurgesı stok edıl mlş olarak bulunmuştur. DİĞER İLLERDE Kors'ta bıldırım dışı tutuian 1183 ton çımento ıle 283 ton ın şaat demıri, Nlğde'de 646 ton cımento, 100 ton demır, Konya* do 2066 ton cımenîo, 370 ton demır, Gazlantep'te 26 ton cl mento, 9 ton demır, Bitlls te 12 ton demlr, Gaziantep'ts 200 ton fuel oll'a el konulmuştur. Adam bır bankonm yonetım kurulu Daskanıydı. Ve o banko bır haber alansının ortağı olmustu Usteıık bu adam bu na ber aıansınm ıiışkılı oiduQU bır gazetede rıaftada bır yazı vozardı Durun durıın doho bıtmeaı Aynı adamın başında bulunduğu bonko cazı şır^etlere mılyonluk kredıler verıyorau Ve kredl verdığı şırketlerden bın VOjZi yazdıgı gazelenm sa h.bının şırketlerıvdı ve cy nı gazetemn Gene! Yayın fVüduru bu şırketlerden bınnın kurucusuydu: OTOBUS FİYATLARI Man marko otobuslenn fabrıka ve perakende satış fıyat lannı 'Se Sanoyı ve Tekno O i | Bakan'ığı şo/ie duzenleTiıştır £90 HO Otobus fabrıko sa t ş f'/atı ,kı mılyon 129 bın 800 l'ra perakends satış fıyatı ıkı m [yon 267 bın 350 I ra 445 HO Otobuslerın fabr ka salış fıyatı bır mılyon 680 bın 350 I ra, peraksnde satış fıyatı ıse bır mılyon 789 bın 700 lıra olmuştur. Kibarcsr.; Begend nız rr eiendım? l$ler cck kıborca yurumuş değıl mı? öozlerını boğloyorok yopıyorau Ne de o sa mahcub.yet.. GÜNÜN KİTAPLARI EVREN YAYİNLARI (\\jj vJz^ urıııı yayınları yayınlan çocuk laırmıbtllmdUtet ııpgın SAYGIN AKANYETİ 2 Ansızın Arasında Yaşamak Dlzelerle Oenemeler Dağıtım: GEDA Isteme adresı: P.K. 96 AKSARAY İST • <> <• 4* 4• 4> 4• 4> • 41 4> 4t 4• ) 4t 41 • • 4• • 4• > k > » t • t 1 > 4• • » 4i 4• Dunyoda tlk AntlFaşlst ayaklanma (Eylul 1923) Ivcn Mıchallov ' LıTO Toplumda kadının rolü üzerlne V. I Lenln 5 » Mağiup edılemeyen Vıetnam ve Kambocya A. Boudanov, G. Sotchevko 6 » Uzaktan Mektuplar V. I. Lenln e » Cekoslovakya Ağustos 1968 7 > Reddettlğımız Mlras V. I. Lenın 6 > Sosyalıst Teorlnin Sorunlan Rıchard Kosolapov 12 » Secllmiş Silrler N Y. Vaptsarov •5 ı Trocklstler Gencllği Nereye Goturuyor Mıkhaıl Basmanov 8 » Oünya Sendikalar Federasyonunun 30 Yılı 12 > SBKP Partl Yaşamı L Breınev. Z. Klyucheva 5 > Maolzim ve Genclık Hareketl A. Yelkınov, V. Turusov 9 » Bulgarlstan'da Bugünkü Durum Todor Jivkov 10 » MPLA Halktır (PROGRAM TÜZOK) 6 > Tanm Oretıcl Kooperatıflerl ve Uluslararası Kooperatlt HarekeU Stoyan Suyulemezov 11 » 90 > Komünlst ve Işçl Partılerinln 4 Toplantısı ASBP IX. Kongre Raporu Erlch Honecker 15 » Ulusal Polıtika ve Proleterya EnternasyonalızmlV i. Lenln 17,5» Devlet Sektörü ve Sendıkalorın Rolü Dünyo Sendikalar Federasyonu 6 » DEVRİMCİ Savaşım lcin Temel Bılgıler önder Sağlam 7 » GencMğln Rolü Ozerinde V. 1. Lenln 7 » Anorşlzm, Trockızm, Moolzm Borıs Leibzon 17.5» Güneşll Dünya S. Üstünel 25 » ABD Kapltallzmln Bunalımı ve Dlreniş Gus Hal! 15 » ölümsuz Savoşçı MUSTAFA SUPHI önder Sağlam 15 » Türklye Komunıst Partisl PROGRAM 10 » LEONİD İLİC BREJNEV Kısa Bıyograflsl 10 » TKP MK Genel Sekreterl i. Bılen Yoldaşın Merkez Komltesl Ptenumundo Okuduğu Politık Buro Roporu 10 > Kore Nıre? S. Ostünel 20 > 141 142'ye Hoyırl Türklye Komünist Partisıne Özgürlük Atımet Taştan 10 » Gönümuzde Yenl Sömürgeciligin Strate/isJ Mal Volkov 20 > Buyük Oktobr Devrıminın Tarihsel öneml M. Suslov, B. Panamoryov 10 » Marksızm • Lenlnlzm: Canlı ve Etkln ÖğretlB. Ponomaryov 22 5» GünümGzde TKP S. Ûstungel 30 » Günümüzda Dünyo ve Türkıye Önder Sağlam 35 > TÜRKİYE DAĞITIMl TEMEL DAĞITIM PVUALLAR ISIL OZGENTÜRK BASARAN/ B. YASEMİN V&BANOLAR RIZA ZELYUT HASLET SOYÖZ BİR KOÇüKBURJUVANIN ov«GENÇLİK YILLARI « , „ ÖZGÜRLÜK MASALI H Bi$K Cr.L£S 15 LIRA demir özlü necati tosuner çocuk şiirleri dizisi TOPRAÜH TÜRKOSO MEDENt FERHO ÜtNİZlEZ SİNCABI çocuk öyküleri dizisi dNTEPB YUSUF KARNE PARASI REFİK DURBAS HİKMET ALTINKAYNAK SAASVEKOÇOKBARS DALYAN g ü « n turın C.KJLEP S RLE"! ^ RA OVKJLER 2= JRA DEMIRTAS CEYHUN INSANCA nahit eruz İ SUNAK rretımet taner SİSLİ necati tosuner BİZİM KÖY mahmut makal ÖDEMELİ GÖNDERİLİR DERİNLİK YAYİNLARI PK 55 İSTANBUL SOVTtTl£fi i,FQ KUKAMJUM iblîse enis batur 25 tir» ERİCH FROMM » <©*>«"*» ot UfO Gbz 9* ,• Otoy an. W»ru !«»««»• • ***** t M 5 üW« V a « « <4nrq*arv ' n C*s«' *r * * B H» 3jî» Tolı Hri. incil Sevgi ve Şiddetin Kaynağı Çevlrenler: Yurdanur Salman Nalân lcten l.; P« 1072 YENİ ÇIKTI. 40 LİRA Payel Yayınevl P.K. 889 Istanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog