Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

AP'LI SEZG1N: BELEDİYE GELİRLERİ YASASININ ÇIKMASI ZORUNLUDUR,, BELEDİYE* GELİRLERİ YASASI ILE MECLIS GÜNDEMİNDEKI DIGER TASARILAR KONUSUNDA MUHALEFET PARTILERI TAVIRLARINI BUGUN ACIKLAYACAK ANKARA, (Cumhuriyet Buro•u) Meclıs gundemını yenıden belırlemek ve Beledıve Ge ittierı Yasosıyla vergı onerısı ve dıger yasa tosarılarının ne şeKildo ele alınacağını saptomok uzere Meclıs Danışma Kurulu dun bır toplantı yapmış ancok muhalefet sozculen yetkılı kurullarına danışmak ıstedıklerını belırterek tovır arını acıklamayı bugune bırakmışlaraır Bu arada Meclıs Butce Plan Komtsyonunun yarın toplana rak Cunhurbaşkantnca gerı gonderılen Beledıye Gelırlerı Ya sasını ele alacağı oğrenılmış tır SEZGIN'IN SOZLERI TUTK Beled vecıl k Dernegı Bcşkanı ve AP Ayaın Mı letve kılı Isme* Sezgın Cumhjr yet e %aptıgı ac klarrcda «Beled ye Gelırlerı Konun.nun c kması zo runıudur Yıllardır bunun muca delesını verıyoruz» dem stır Ya sanın yenıden gorusuımesı sıra sında daha gercekcı yak oşımlar aerekt ğın belırten Sezgın •CHP grı bunun vangındon mal kaçınr g bı vosayı suratle Mec lıslerden gecırme egı ıtnınden vazgecmesı gerekm d ye konuş mus şunla'i eklem st r eCumhurboşkan nca Anayn saya aykırılıklar kcnun teknık ve îedvırıne aykırıi klar ve uy gu cmalorını ımkânsız hale ge t r en maddeler duzeltılerek ye n den ledv n edıİTiesı hal nde yasa ya'arh olabıiecekt r A mac Be edıye Gel rler Yosası nı cıkarmak deaıl tum beled veler m ze ,ararı u/gj!ana ye tenegı b u l u n n bır yasa o uş turmaklır» KTFD'de bazı konutlara kamu yararı için elkondu LEFKOŞE, {Cumhurlyet) Turkıye den sonra KTFD nde de artış kararları ıle ekonomık onlemler alınmasına başlanmış t r KTFD Bakanlar Kurulu ılk olarak benzın fıyatının art rıl mosına karar vermışt r Galonu 40 TL olan benzının yenı fıyat 62 TL olarak behrlenm ş ve Resmı Gazete nın ozel sayısında yayımlararck vururluge konu muştur Buna gore 8 50 T L olan benzının lıtres 13 64 TL Bazı ekonomık Sn lemler uygulamaya konuldu. Akaryakıtlardan yalnızca benzme zam yapıldı. ndon satılacoktır Mazot gozyagı ve fuel oıl farklorı değıştınlmemıştır Golon olarak mozotun ederı 13 50 TL , gazyağımn 14 50 TL fuel oıl ın de S49 TL dır ResTi Gazete de tFıyat IsIıkrar Fonu Yaso Tosansı» aa degıştır lerek benz n ıcm ode nen 4 80 TL 16 TL na çıkarılm ştır Resmı ocıklamalaro gore «Geçımınl benzınle calışon ta tzzet Rıza YALJLN şıttordan soğlıyanlar» Icm onlemler getır lecek bunlara kuponla daha ucuza benz.n verı lecektır Bununla ılgılı fıyat E ner|i Bakanl aı nca onerılıp Ba kanlar Kurulu nca soptonacaktır Şeker demır gıbl maddelenn fıyotlonnda da yenı ayarlamo lara g dlleceğl öğren Imlştlr Ekonom k onlemler alanında Ilk olarak para ve kambıyo yo netmelıgınde degışıklık yapıl mış altı avlık aıssat m suresı uc aya ındır lerek dışsatım be delının bır ay Ic nde KTFD ne getırı mesı kara r laşt rılm stır Bu a r ada Haspotat Sanayl Boıges nde Seymen Konfeksı yon Tes s ıle ucuncu uyruklulardan satın alınan bazı konut lara. kamu yaran ıçın el konul muştur KTFD Bakanlar Kurulu, dtıra gan gel rl lere ferahlık getırecegı ılerı suru'en onlemler kolusunaa da calışmalara bas• ndıgını acıl ı ' l amışt]r Resmı ac klamayla duragan gelırlı ka rru gorevlılerne verilen güven celere gore gore I 'erı tasansı .asalastır >acak yaşcm pahaı ıgı oderegı verılecek, vergl bagışıklıkları da gunun koşullarına gore ayarlanacaktır. Savcılık, Demirel'in bir iddiası ile ilgili olarak TRT yöneticileri hakkında dava açıimasına karar verdi ANKARA, (Cumhurlyet Buro•u) Ankara Savcılıgı AP Ge neı Başkanı Suieyman Dem rel ın TRT yetk lılerı hakkında sorusturma açılmasına ılıskın ıhbarlarını degerlendı r m ş bun lordan uc ıhbar hak< nda cko vuşturmaya ge r ek bulunmaat ğı» b r ıhbar hakkında da dova açılması kararına varmıştır Ankara Savcıl gı Demıret n baş/urusu uzerıne radyo ve TV haber erı ds Naz llı Beled \e Başkanlıgı secımlerınden b r gL.n once propoganda yasa ğı suresı ıc nde CHP Genel Sekreter Mustafa Ustundag n b r demecın r, haberlerde yer Olaıgı gerekces yle Haber Daıres Başkanı Tecman Karahun TV Haberler Muduru Esen U nur ve Parıamento Haberlen Muduru yardıncısı Bakı Şeh rl Oğlu hakkındo sorusturma aç lıp acılmaması konusunu nce lems bu konudo davo OCIITO sını kararlaştırmıştır Bir yıl önce öldürülen savcı Öz 'çin yarın anma toplantısı yapılıyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Cağdaş Hjkukcular Dernegı b r /ı once 24 tıart ta oldjru len Anrara Sa/cı YordiTCis Dogan Öz cın yarın saat 14 00 ce Tjrk Hukuk Kurumu salo nunda b r anma toplantısı du zenlem st r Doğan Öz b r yıl önce 24 n a r ' sabaı saat 08 15 te gore vıne g tmek uzere es nden cı kıp arabasına bınerken kurşun yagmuruna tutularak oldurulmustu Doğan Oz u o l d j r d j g u gerekces y e Ibrah m C'f'cı ad ndaKi Ulkucu sanık Sıkı/o netım Mohkemesınde yargılon maktadır Haklarında gıyabı tu tLkloma karan bulunan sanık la r dan Huse/ın Kocabaş ıle Huse/ n Dem rel ın henuz ya kalanrnodıklan b Id rılrr ştır DÜNYA İLKOKUL ÖĞRENCILERİ RESİM YARIŞMASINDA 9 YAŞINDAKİ SEMRA KULALI ÖDÜL KAZANDI Yalçm PEKŞEN Eğitim Bakanı Uğur hakkında verilen gensoru önergesi reddedildi Mılli Egıtım Bakanı Necdet Ugur ıcm TOB DER ın yasadısı foalıyetlerıne goz yumarak eğı tımı mıliılıkten uzaklaştırdığı savıyla verilen gensoru onerge sının goruşulmesı Mıllet Meclı sı Genel Kurulunun dunku otu rumunda reddedılmıstır Necdet Ugur, gensorunun ko nusu olan Dernegın Dernekler Yosasına baglı olduğunu beI rtmış, «Ogretmenlere arkadaşlık yapan blri olarak suçlomanızın yanlıs olduğunu soyledim Her sabah cocuklorımızt tsslım ettıgımız oğretmenleri alçoltarak degıl yucslterek kurtarabılırız» dem şıır ÜSTÜNDAĞ: «HÜKUMETİN ALDIĞICESUR ONLEMLER DEMIREL'İ RAHATSIZ EDİYOR» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel SeKreterı Musta fa Ustundag dun verdıgı de rrecte AP Genel Başkanı Suieyman Demırel ın ekonomık onlemlerle ılgılı eleştirılerını yonnlom ş cEcev t hukumetının Demırel yonet mlerının her yonuvle batağa surukledığı e konomımızı kurtarmok ıcm ald"ığı cesur onlemler Demırel'ı rahatsız etmekted r» demıştır <Sa/ın Demırel ın daha 1yı btldığı yapıcı onerılen vorsa so/lesm de yararlanahm» dıyen Ustundag «Turk ekonoml sml bu zor duruma getırenın, 10 yıia yaklaşon Demırel hukumetlerı donemlnde ızlenen dı şa bagırnlılıgımızı arttırıcı Ge leceğımızl duşunmeyen polıtıkaiar olduğunu tum yurttaşları mız b Imekted r Dunya bılrrtek tedır Demırel de bılmektedır» şeklınde konbşmuştur. ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Tur< Is ın 16 n sanoa başla yacak Genel Kurulunda ougun ku yonetıme karşı muhalefeti oluşturon 19 sendiKa ve Fede rasyon başkanları onumuzde k gun erde Ankara da yapacak lan bır toplanıido gehşmele rı gozden gec rerek yapı acak çal şmaları goruşece<ıerdr Turklş Demok'at k Iscı Hareketı eşgudum Merkezı taratından yapılan acıklamaya go re Turk ,s ın 26 mart pazartesı gunu yap lan yonet m kuru lundan once yapılması kora r laşt rılan toplan lya muhalefet hareketını oluşturan tum sen dıka ve Federasyonların baş <anları kotılacaklar ve toplana cak bılg lerın ışıgında yap lacak calışmaların gundem ve yontemlerını saptayacaklardır Öts yandan hcrekete katı lan 4end ka ve Federasyonla r n bolge ve ıllerde oluşturdugu komıteler de ca ışmalarını hızlandırmişlardır Bu arada, Ankara'da kurulan cEşgudum 1 Merkez » II ve bolgelerle hemen hergun ılışk kurarak gelış meler hakkında bılgı vermekte bolgelerdekı qelışme ve calışmaları merkezlere aktarmaK tadır Be/3Zit llkokjlu ucuncu sın f ogrencısı 9 <aşındOKi Semrn K j al kucucuk e ler yle guc kavrad g «odulu» ı e cb|Pk t fe poz ver rkea ı/ ce heyecin land B J / J K bır OıOSilıkla yap tıgı şın onemıne ılk kez fo togrof makınasırı karşısınaa gorunce ınandı K rmızı corap lan, locı\ert onlugu be\oz ya kası ve at kuyrugu sacların n ustunaek beyaz korde es ne ka dar bır sars ntı gec rdı «SAVAŞ VE COCUK. Semra Ku'alı 28 ekım 1978 tcr ' ınde Ko e de yapılan «Sa vaş v» Cocuk» adlı ılkokullararası resım yansmasında başarı odulu almıştı B r e ıyle Ingıhzce yazılı cercevelı odulu tjtarken obur elıyle de dedesının elını kavramıstı Yarış maya nasıl g rdığmı şoyle anlattı «Oğretmenimiz bize soyledl. Yarın karton fılan getlrın dedi Boyle bır yarışma var dedi Herkes resım yaptı Ben de yap tım > Sonro y ne bır gun öğretme nı Aynur Akgoz umrnadıgı bır haber verdı «Kore dekl yorısmayı sen kazanmışsın » Semra Ku aN b j yanşmoyı COktan unuttuğunu soyluyor Arıa kazandığmı co< sevmm ş HEP RESIM «Ne znTian mcya baş.odm7» oğren nce res m yap ıBılmem Okula gıtmeden once başlodım galıba Sonra ckulda devam ettım Hep resımler yapıyordum Daha cok bırtncı sınıfto cocuklorı Ip at larken yapıyordum Evler, agaçlar yapıyordum > ı K m oğrettı sana resım yapmayı''t «Abiam öğrettl O onlkl yaşında Babam, annem resım yapmosını bllmez cunku. Onun icin oblamdan oğrandlm. Sonra okulda oğretmenim ogrettı Öğretmen bıze, çocuklar yarın karton getlrtn diyor Getlriyoruz Resim yapıyoruz • «Buyüyunce ne olacak Semra Kulak, Kore'den gelen BAKARAK YAPAMIYORUM «Hayır Bakarak yapamı yorum Akhmdan gecenierı ya pıyorum daha cok Bakarak yapamadıgım lcın ressam olmak ıstemlyorum > «Nıye doktor olmak Istlyorsun pekı?» tYurduma yararîı olmak Içın Hastaları lyıleştırmek ıçıni» cAnnen, baban mı ıstedı doktor olmanı1'» tHayır onlara sormadım s nda ne yopmışt n ' ı Türkİş'te muhalefeti oluşturan 19 sendika ve federasyon başkanları Ankara'da toplanacak «Pek hatırlamıyorum Ga lıba bır cocuk yapmıştım Bir de savaşlar yaptım ı tNe ! e yaptın bu resmı'» cPastel boya ile yaptım • «En cok hangl sevıyorsun'» derslert «Resim, Türkce, nKrtemotlk Butun derslerı sevıyorum ı «Gene resım yapacok mı sın 9 » « Yapacağım Bugün 6 j retmenımız bızden karton Iste di Bugun yıne resım yapacflğız » «Doktor olacağım > cGuzel resım yapt ğına gore neden ressom olmuyorsun'» «Bılmem!* Ressamlık kötü mü?» Ama doktor olmamı annem Istiyor.» «Koreye gönderdığın re GÜNÜN KİTAPLARI Modern Egitim Fen f Dersanesi Uluslararası Çocuk Yıh'nda ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SEÇKİN VE EĞİTİCİ BİR KİTAPLIK ÇAĞDAŞ ÇOCUK EDEBİYATI DİZİSİ KİTABINADI YAZARI FIYATI YAYINEVİ 2 30 2 20 20 20 1 j Sosyalist Kültür Ansiklopedisi 20 20 25 2 40 20 ^0 30 J0 22 MODERN FtZlK MODERN MATEM.MlK(KonularwProHemİCT) 1OO1 GENEL YfTENEK (Gebşörüms Ilfaskj) MODERN M\TE!vL\TlK (Omgk Oteumlu veiest UygıJamalı) BOTL 150TU 25OTL 160 TL KUÇUKŞEYTAN Tolstoy Fikrel Otyam 2 CEYLANLAR SUYA NDİ Gormander COCUKLAR YONETIMDE 4 INCI N N M4CERALAP Orhan Kemal Maksım Gorkı Bl° INSAN COGUVOR Anna Seghers e KIM V APAR BEZI DOLA3I KITAB Mıhaıl Solohov VIŞKA Nazım Hıkmet 8 YAŞAMAYA DAIR Q OKUVAK ISTIYORUM Cubao 10 NOEL SARKISI Charles Dıckens 1 GUNESE DOGRU Jack London 2 ERKEN ÇICEKLENEN ELMA A3*CI Yevgenı Permyak 13 PETER PAN M Barrıe 14 AYILAR YONETİMDE Dıno Buzattı Eva Mana Kohl 1 3 Ş Ll'DE NELEPOLDU'' Samtl Behrengı 16 BIR ŞEFTALI BIN ŞEFTAJ Oscar VVılde MUTLU PRENS Arkadı Gaydar KUÇUK TRAMPE'ÇI 1° YOLARKADAŞIM Maksım Gorkı Bertolt Brecht 2C YARINIS BUYUKLERİNE ŞIIPLER Fayzullah Ertugrul 21 ^O<r ÇOCUKLARINDAN AN'LAR O 1 Arkadaş Arkadas Arkadaş Arkadas Gozlem Gozlem Gozlem Arkadaş r/ay Arkadaş May May Ma, 20 1 20 15 2 30 20 20 20 1i Ma/ y* JRTLLLŞ SAvAb M Z B SKAV KCPFEZ h APTArj i A^AGLN CGCLKLif r " r lbKCLA = LA S S<AAR PA^ SOKAGI COCUKLAPI HAVDL* OGLU HAOUT 29 KUCJK KARABALIK 3C NUH UN GEVIS ^ U C J ^ IZO "' .O 2 BEN M KUÇJK *.Ç <AG "C M BJGELE' KCPOGLJ CUP 4 YAZI.AR SE. EN A>| KIT'DA'J BETO JA 6 COCLK vE S'IP ~ L n T I II O * ^ * L i p » 1 7 q 7 ç. Gozlem Gozlem May May May u L 4" d 2i 1i 20 20 S Gozlem Arkadaş £4 K A H A N L I G VlfEN KEÇI YESI ^ OpEK CANLAR SAVASI DO^ E DO\E G CEPG \EŞ KARYAGAPSA J $ L R " «DA T KUSJ 4 COCJKLAR GPE^DC PLSKJ^.L DEV'E 4 AL BALON ILE VOR BALON \Z Vıetnam Çocukları Cezaır Çocukları Stanıslav Stratıev Nezıhe Menc Andre Mauroıs Ferenc Molnar Karel Çapek Semet Behrengı Marcel Avme Angeı Karalıycev VVe'nstrom Semet Behrengı Fazıl Husnu Oaglarca Rıtaz l'gaz Ismaıl Uyaroglu Semet Behrengt Fazıl Iskender Slanıslav Startıev Gıannı Rodarı Jurgıelewıcz Ozgur Coşkun Demırtaş Ceyhun Gormander Umıt Denızar oC 2C 2 25 2 20 20 20 20 J0 20 20 20 20 Gozlem Gozlem Gozlem Arkadas Arkadas Arkadas Gozlem Gozlem Arkadas Arkadaş Arkadaş A'kadas Arkadas Arkadaş Arkadas Arkadas. Gozlem Gozlem Gozlem Arkadas Arkrdas Arkaüas Arkadas Gozlem 1 Birinci Cilt Çıktı Fiyatı bcşyüz lira Fasikül olarak alanlar içm cilt kapakları satışa sunuldu. Cilt kapakları özel yan kâğıtlarıyle 50 Tl. Beher fasıkul 25 Tl. KtTAPCHARDAN [?TF,İN (Kalnamışsa) İSTEME ADRESt Çıragan Cad 4345 Besıktas kanbul Tel bl ^6 076127 77 Tekin Yayıne\a Sunar ŞAKİR BALKI * 39 YAZAR 45 KİTAP • TOPLAM 1000 TL • TAKSIT FARKI ALMAOAN PESİNSIZ AYDA 200 TLTAKSİTLE * Yalnız peşın alımlarda kışılere 15 okul kıtaplıkları, | c sandıkalar meslek kuruluşlarına 20 ındırım yapılır [ • Res rn "' «e des»nler k taola' n kaDsanı ve ıçer qt,le ozdes ve sorrut ozel! kler taşıma«ta s jp k taDİar uks kro^e «anak ;« : o ' ' " i r ycmayacaK c e kle o'set t*»kngı,le bas m st * Taksıt oderro e oo^ta c k ı 1 vâs as ya ap ' * Pos'a rnasra'iarı kuuıuşumuza a tt r * Yırt d s ra taks \U « ooeıre ı re> " sat s \apı a"n3Taktad r • Yurt dı^ından peşın a ırr iacma»' 5 e>erl=r T | r oos'a rrasra'lan b z» aıt o'mak uzere 1 2sO T L , ad es m :e ^o lamalan \ p f r l dır 1 • Dı? Tiızde ısterreoıgın z veya sızde bulunan kıtap ar jukandakı \at rev enn r 3 c°r c r kıtaplar e aeg " rre c anag n z vardır \ UJ ÇAGDAŞ COCUK EDEBIYAT DİZISİNI MAY YAYINLARI Cağaloğlu İst. Q PESIN [""JTAKSITLE ALMAK ISTIYORUM ADI SOVADI ADRESI IMZA ŞEHIR 1 ÇAĞDAŞ YAYINLARI BÜYÜK USTURALAR Mizah romanı tlhan Selçuk'un önsözüyle BASIM Çağdaş YAYIN Kitapçıhk | Prof. Akşit Göktürk YASACAO KORLERSOK IDenızcılık Bankası yan sokagı) GUVENHANNO 1, O 9 KAOIKOY ISTANBUL Tel 38 53 11 OKUMA UĞRAŞI YAKINDA ÇIKIYOR EDERİ: 35 LİRA isteme adresı: Türkocağı Cod 39 Cağaloğlu Istanbul 41
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog