Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURTYET 23 MART 1979 B E Ş Demirel: Önlem paketi canavar doğurdu ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) AP Genel Başkanı Demirel dun duzenledığı basın toplantı Binda, ekonomıyı kurtarma pla nı ve «onlemier paketı»nı olpş tlrmış bu ııygulanıalariM el o nomıye rahat=;ızlık getırereğnl llerl surerek, «Bu hukumetın e llnde ülk« h«r gun doho k6tü ye gldecektlr Tedblrler poketinin onlamı budur Bu dlnamizm deflll, dromotlımdır» de mıştır Demirel dun duzenlfidığı ba «!in toplantısında Bcjbakan E cevıt ı bu kez de Kerensky ve Chamberlein'a benzetmlş Al lende tartışmasıyla ılgı ı bır o ruyu yanıtlarken de «Bu ka dar korkuyu endışeyl anlamı yorum Bunlar geleceklerınden korkuyorlar Ben tarlhı blr tes pit yaplım Bıze de cok acık ıma yapıldı Önumuze daraga cı kondu Sankı blz ana kuzusu degıldık Turkıye de Basba kan a&ıldı Sankı asılan bu memleketın cocugu degıldl Ben ne soyleyecegııııi başkasıudan mı ogroneceqım Başkası soy leyınce tahrlk olmuyor da bız soylsymce ml ialırık oluyor Ben daıma seclmle gelıp seçımle gıtmeyl scvundum Iktıdara kan bulaşmasının karşısında oldum Ben Allende nın Inkıp ettıgı e konomık politıkayı kastellım» dPnııştır AP Gone P ıskn iı bır basko soruyu yanıtlarkpn dp «Bun lar Turk ya y adım adım komu nızmc mı goıurmek istıycr on dan şupholıyım Ho Şı M nh Moo Castro Che bır kapıda r durmu lar bu bey de gıtmış on lorın yanınc'a durmuş Sankl \cınında duracak başkcıları yok rnuş Onlar kapıyı kırmış ben tokı.ıagı çevrecegım dıyor Kerensky le mi kaışı karşıya yız» bıcımmde konuşnıuşlur D^nıırcl yenı acıklanan eko nomık onlemlerı de pleştırmış tır Öncel ı qece onlen lerı oku yııp cozmeye calıştıgını anrnk b r lurlu lafların ıcmdpn çıka maclıgını be ırton D°mırp| o!ı ııe bır grızpto almış. «Sız daha lyi ozetlemışslnız Ben şimdi buıdan okuyup soylıyeyım Altı tane ılke varınış Altı tane a n aç varmış Nevmlş bun'ar? A ıaç dovız darbogazını a i makınış Maıil ne duruyorsun aş dovız darbogazını Ntylp a şacaksın? Programda kalem kalem hangı malın ıhracatı ya pılacağı yazılıdır içerde sattır mayıp dışarda sataca' 'armış Neyını satocaksın dışarı? Mıllfl tl ayakkan >\z bırokıp ar>n ml sniacaksın'' M Ile e hadı yalın ayok mı qez dıyeceksın Gen dı dovizlnl gendin dlyorlar Ya nı Avrupa nın buyuk kumarha nelerıne gıdıp kumar mı oyna \acaklar Komu VP ozel sek tor ortaklık kıırup ıhracat ya pacaklnrmış Ortaklık kurunca satacnU rral cogalacak m ı ' Fa kır ulkclere ihracat kredlsı ve receklermlş Camı kapısında dl lon başka kapıda dagıt Inean cılız ya gayrl Yanı herkes ena yı bunlar aç kgoz Sınır tıca retinl duzenleyeceklermış Her halde bunlar kacakcılıktan fılan gomisyon alacaklar Valllere elcılere ıhracota gore sicıl ve receklermlş Yandınız yandı nız Valıler Işlerl bırakıp şalgam toplayacaklar Valılere bunlar pahalılıkla ve anarşı ile savaş emrı verdıler Anarşı ıle pahalı lıga ne olduysa ıhracata da o olur Ben bu onlemlerden bır para cıkoramıyorum» şeklıncie koııuvitıuştur Demirel TRT ek bının basın toplan ısına gpc. gelmeainı dp ple^tırmış TRT ekıbıne done ıok «Çocuklar slze soyleyecek sozum yok Ama ıdarenızle he sabım var O hesabı gordure cegım Her gun sovduruyorsu nuz bize her gun Cevaplarımı zı neşrotmıyorlar Sabrımız tnşı rılmamalıdır» rleın şlır AP Genel Bcı^kum bu huku mot n mutlaka gıderegını be hrtrrok «Nasıl gıdecekler se cımle mı başka turlu rnu bıle |11 mprn Brn m f r ı ı ı /•* »c ı V Baş ka şey krstetlıglmı zannelme yın Ha.kın ıcıııe gırem yoılar Gılseler ya Tokat ta Corum da, Yozgat ta konuşsolor ya Bun lar kabllıyetsızdlr Memleketı idare edemeyenlerl rejım hıma ye etmez Chamberlaın nasıl gıttıyse bunlar da oyle gidacek lerdır» dpmıştır Bır go^etPCi Demirel e kendl Başbcıkanlıgı donemınde «Zam lar sıhhot alametıdır» dedığını hatırlalarak şımdı nıye zamlo ra karşı cıktığını sormuştur Dpnı lel bu soruyu yanıtlarken «Ben oyle bır şey demedlm» dpmıştır Demirel daha sonro i>üyle devam etmıştır «Eğer demişsem de bunlar benim sozume bakarak mı memleketi idare edıyorlar » AP Genel Başkanı vorgı ya •^nları/la ılgılı olarak «Ylne cıkarnindılor vergı konunlarını Işte Beledıye gelırlerlnl cıkardılar Isteselerdl oburlerınl de cı karırlardı Cıkardıkları da blr seye benzemedl Cumhurbaş kan nrian vetoyu yedı Meger yanhş yapmışmışlarmış» demış tıı Demırpl onıpm paketının «fare» değıl «canavar» doğurrlugunu one surerek «Bu beyler ne yaptıklarının farkında degıller Uyur gezer bunlar Bu paket ekonomlye kan verme hareketi degil mılletin kanını emme Yani hacamat hareketıdır Suluk hareketldlr» dıye eklemıştır Kooatopçu: Soda olay ı demokrasinin esenliğı için kamuoyunda tartjşılmalıdır,, (Istanbul Haber Servisı) Paşabahçe Ş şe Cam Grubu Yonelım Kurulu Başkanı Şa hap Kocolopcu Soda Sanayı dekı grev ve uzanlısındakı olay lor ıcm bır açıklama yapmış ve «Bize baglı şirketlerde yuruttuğumuz sendikal polıtıka acıktır Bugune clok hıç bır sendlkanın o'gur ırade belınenmesıne kaışı olmadık» domıştır Kocatopcu acıklamasında şunlaıı soylemıstır « Turklyeds bır Işverınln toplu sozleşme goruşmesıne yetklll bolge temsılcısı girer Soda grevındo Petkim Iş Başkanı Sayın Kılıç ın toplu ış •ozleşmesl goruşmesine glrme •I ve yetkılı bolge temsilcısınl devre dışı bırakınası, bize ma nidar gozukmektedır Bız gre vln başından bu yarta kamuo yunu gelışımler hakkında bllgı •ahibl kıldık Kendilerı de lut fen sozu cok edılen uyuşmaz lık noktalarını anlatsın Grev ıle Turkıye de soda karaborsası başiamıştır Yokluk halındo blr malın karabor•asının yapılması doğaldır Ama gercek fiyatı 6500 lıra o lan, fakat karaborsada 6500 llraya satılan bu sodanın han gl kaynaklardan pıynsaya geldlglnl sormak hakkımızdır Nltekim kamuoyu sodanın sıqara glbl aynı kaynaklardan ve ay nı klmselerce getlrlldlğl «öylentisl ıle yankılanmakladır Bu olay demokrasinin esenlıgl icın kamuoyunda tartışılmalıdır Blz sendlkaya karşı deği liz Olmadığımız gibı cendika nm her turlusunun aramızda yerl vardır Nıtekım Petkim Iş Sendıkasının lclnde bulundugu DISK, 9 Işyerlmızde orgutludur Bu turden soylentl ve yayınlaria kamuoyunun kafosı bulandırılmamalıdır Biz ış akıtlerının feshın den once yasal tum uzlaşma yollarını dene<lık Niteklm en son, geçtlgımiz hafta carşam ba gunu, DISK Genel Başka nı Abdullah Başturk ıle Buyuk Ankara Oteli nde 4 saat sureyle goruştuk Goruşme sonunda anlaşma saglandı Er tesi gun gorusmelere gelmeyen ler kendilerı oldu Neden? Teknık elemanların Işlne son verdlgimız soylenıyor 24 yoneticınln, calışmadıkları Bolge Calışma Mudurlugu ta rafından saptandıktan sonra işlerine son verilmıştır Bır Işyermde yonetım modellerlnl işveren clzer Bu ilke Soda Sanayiınde olduau qıbl tum Işyerlerlmız Içln gecerlıdır» RAKAMSAL DAYANAKLAR Paşabahce lcııalınrian tıazır lanan ya7ilı b r rıolta ıse şır ketın bılanço durumu ıle ılgılı bazı bılgıler verilmıştır Acıkla ii mncJn şırketın gecen yıl 6b mılyon lıra 7arar ettıaj kayde dıterek «Oysa greve cıkıldıgı gun şlrket 67 mılyon karda bu lunuyordu Bu nedenle grev kırıcılıgıyle kar ettlgımız soy lentlsı dogru degıldır» denıl mıştır Acıklamada «Turkıye de ıh racat seferberllgındon soz e dıldigi sıralarda bazı rakamia rın kamuoyunda lyıce sergı lenmesinde, ozel bır yarar var» rlenılerpk doha sonra şunlar dı le aetıı ılmıştıı «Evet hem ıthalat hem de ıhracat yapıyoruz Turkıye ya ıhracat yapacaktır ya da yap ınıyacaktır Ucuz ve kotu soda yı ıthal edıyor cam sanayiın de kullanıyoruz Dunya stan dartlarında uretlıgimız sodayı ıse 98 110 dolar tıyattan ıhraç edlyoruz Alıcılar arasındo Lub nan Israil, Irak ve Avrupa ulke leri var Turkıye de uretım dıtr sun dedigımiz an bu urun pı yasaya yine gelecegıne gore kaçakçılık sektorunu beslemış o'acagız Turkıye artık teıcıh lerını acık secık yapma nokta sına gelmıştır URcTIM DURUMU Turk ye de tek lırma dı ru munda olan Soda Sonayı A Ş nın yıllık kapasıtesı 163 bın ton dıır Oys>o şınıdıkı ıc. talpp V 0 bın tondur Bu talep bundatı sonra adını adını artacak ve 1985 le uretım kapaoitesını ya kolayacaktır Yapacağırnız tev sı yatırımı buna ılışkındır Polemık ortamında grevın gerce* malıyptının tarafımız u*in açıklanması zorunluluk o!muş>tur Sodayı g rdı olarak kullanan şırketlerımızın butıu kullonamomaktan oturu kay bı calısılmayan saaı olarak toplam 165 mılyon lıradır Hlan değışıkllol İIP 8 k'şi taşıyabilecck duıuma 'jetlrilen dolmu^ (Fotoğraf Ender ERKEK) , yapılan zanıdan sonra bazı dolmu? şolorlerl yolcu taşıma kapnsıtelerınm 5 ten 7 ye cıkarılması ıcın ls.tanbul Trafik Şube Mudurlugune başvurmaya başlamış ardır Istanbul Trafik Şubesl yetkılılerınden alınan bılgıye gore bu ışlemın gercekleşmesl Icın arncta yapılacak değışıkllğın Makına Muhpndıslerı Odnsı na kayıt ı bır muherıdls torafından çızılmpji TSE den tpknık durum belgesı alınması Karoyolları Trafik Komısyonunca muayene yapılması gprrkmektedır Ba7i kışılerln bu Işlemlerl 10 bln llraya yaparaklarını vadettıklerl bıldlrılmektedlr. BENZINE YAPILAN ZAMMIN ETKİLERİ Benzlne yapılan zamdan sonra 4 sılındırll Otomobıllerın satışının artacağı 6 vo 8 sılındırll otomobıllerın ise satışlarının gıderek duracagı belırtılmıştır istanbul da yaklaşık 2 500 otomobll palensı bulunduğunu belırten bır galer sahıbı benzıne yopılan zamdan sonra 4 sılındırll otomobıllerın daha ekonomlk olması nederıyle satışlarında artış beklendıgını 6 ve 8 sılındırll olonıobıllerln ıse satışlarının gıderek ozalacagını savunmuştur. Haber Servisl Benzlne Şoförler yolcu sayısını 7'ye çıkartmak için Trafik Müdürlüğü'ne başvuruyor kücük # ANKARA Ünlveısitesl VB teriner FnkllltcMnden dlrtı fun çtkış bflgesınl kaybettlm HUkümsüztiıir M Scdat DIIMAN 0 H Ü'dcn nldıÇım şpbekeml kâyb*ttlm Hllktımsüydılr Osmtn (.1 N( # tSTANBI I Doftordnrlıjh Muha^Bhn MüdUriüaılnden Blmıj olduRıım spri No A 704679 ö^el No 17 10 B78 tarihli «Idat p^ham ve tnhvilat Blındi'îi ındlcbu?UTHu kay betttm Yeıusınl alKrnSımdarı eskl>imin hükınü v^kiur O m ı n n\tt1 \S 0 H 0 Satlık Id n rr I YO kimlığlml kajtacttim Goçcr tlzdir Han Rayınm SFRHAR kelimesi 7 i | telefon 2897 03 • •1 28 66 29 kücük üanlar... kücük îlanlar... kücük llanlar satılık SAHILDE VILLA Z(, Ifi «0 B6 2b 71 QEmlak SuPERMARKET' L durülüriz . ' , * • . Lebiderya Arsa Soros Korfezındo 250 metrekare mustakıl tapulu Gelıbolu Bolayır Nahıyesı Kabatepe mevkıınde 66 01 70 Telefon IMURATI KANDEMİR Tll 45 95 22 »9 000 TL. 45 000 TL 4P 000 TL. m 000 TL 49 000 T L. 85 000 TL. 45 000 TL. 40 000 TL. 45 000 TL. 48 000 TL 41 000 1 L reaml mı» BFYOÛLU 7775747 T1İ5M OuNYAYI GEZDlRtN ACENTE. • • • . • OtMUSKAY* nA BM1(ILİ 1 \M KONKIRI U ULUDAĞ BECEREN ve KAR Otellerl Perşembe gunlcri 4 qun 2 400 TL. StStt FAT1H TAHTAKALS: KADIKÖY ERENKÖY BEŞtKTAŞ LF\ ENT GAYRETTEPE BEBEK BAKIRKÖY Satışlanmııda ranar harlçtlr TEL 45 05 72 BAKIM ONARIM ORÎJİNAL YEDEK PARÇA SERVISIMIZ Kaporta bolumünün faaliyet» geçmesı dolayısıyle Sayın Muşterilerimize daha iyı hızmet verecegının inancındadır. MUNİR BAYKURT 4. Ztvent 01» Sanıyl Sıttsl Mfndercs Câddevi I). 21 Tel : 64 0533 • ' • VAStClN t •^•n Ipll^* luMar h»r 9 OSMANBCY Ntylr lı a r«ı(ı Tal U> Tl 13 KAI AMIŞ U dalr. KIBRIS UçnMa hpr carşamba SALAMIS ve DOME Otellerl 8 er gun 5 100 TL 37 28 (18 • SATIIIK Emlak Ankara Atııtürk Buharı l r ıl Batı Han B05 Bilro 25 52 73 Irinlık 0 PMIAK1NIZ 38 73 41 pazarlanır. u 0 AVCIIAR Alhnsehırde •a alınır 72 30 08 Kongre ilânı Kongre ilânı CHP Aksaray Gençlik Kolu Kongresl 24 3 1979 naat 9 da Aksaray b&lonunda yapıUcskür Uy»lerlmiM duyurulur. OÜVDEMl 1 Yoklama 3 Kongrenln Bt^kuı t»radndan acılmsaı 3 KongTe b*jk«nı 11 • < M vnn aeçlmi 4 Saygı dunıpj 5 Yrtnetim kunıltı r*pfcrurmn okunmau v» «lcjanması fi Denetlm kurulu r«üonınun okuıunâu v« aklanması 7 Seçim 8 Dllelc, t«mannllar T» kapanıı lÖNETtM RURÜLÜ BAŞKAM CHP AksıraT Kadın Kolu KongreBl 24 3 1979 grtnQ uat 10 da Alcaraj Halkevi Stlnnunda yapılacaktır UytlerlmlM duyurulur. OtNDEM1 Yoklamm 3 Kongrenin Btakan t»rafından açılması i Kongr* baskaa 11* dlT»n «eçlml 4 Sa?p (tunıjiı R Tön»Um kurulu r*pMimuB akıınınaaı T* ak lanmaâi * D*n«tlm kunılu T%. porunun okunmaaı y» aklanmaaı T S«;lra 8 Dll»k kapanıa tem«nnn«r T* Satıhk Kat Şljli Mevdanında lkl yatak odası aalon, kRİorlfer komürle birlnd kat. «ahlblnden tj 3J 18 LONDRA Hergun uçak transferlerı otel ve koh valtı dahıl 9 900 T L ve 90 Pound Mayıstan Itıbaren otobusle 21 günluk LONDRA ya kadar buyuk Avrupo turu Mayıstan ıtıbaren Dpnızyolları gemıle rıyle Iskenderun ve Barcelona ya ka dar tum Akdenız llmanları gezılerl Ayrıca Amenka Uzakdoğu dunya turu ve Bodrum da yatlarla mavı gezıler Lutfen broşur ısteyıniz Beyoğlu, istiklal Cadd«8İ, 184 Tel : 44 89 95 Ankara, M Kemal Bulvarı, 13 Tel 25 17 38 NFT8F8 SATIŞ ELEMANI AJttif sntıs kadromurdn gorevlendirüpcek lne hpklcmpll yft ria mezıı nu drnrvimMz gonc ç a tış elenıanları nrıvo ru» Şahsrn mürhraat KtTArçiLIK Korttfc t Apt Slt No 42 Snlonu TR«ki niie Sokafı Kadıkftv 0 KURU trml lome isinden anlayan bajin e eman aranıyor 44 78 11 İlânlarınızı Bakırkhy de 11 19 41 Telefon alınır iatılır. % 1987 VnlkstiRgon knpall mUnlbüs 49 45 63 0 SONOTO Kord mlntbdıı hakkımı ın 000 TL (arkla devrediyorum "i9 89 36 ilânlarınızı BEYOÖLU NDA Gaziosmanpaşa Ozel Emek Daktilo Sckretcr Kursları TetenekH oPrrilm kadro«uyla 4 a^da yptiştlrtr Mıl U Egıtimden t«dlkll dlp loma \erır Shell t eıvirırtsl karjıı»! XÖNETtM KtTRüLD BAŞKANI #FRENKÖT Kazaskerde •atılık kalorlferll dalreler 37 «7 75 0 8ATILIK lOka dalr* A Uköy 4 kısım 133/3 noiu dalra ftcela aatılıktır Milracakt Akhiıar GölmarmarB Ccngtı Tugrultekln Tel 74 veya 159 tıtanbul Tel 2fl 31 8» # ETFMEFENDİ tnU? u dalre Tl 43 21 • DARICA tfrlştnri» eadde Ü7erinde 568 655^120 m2 ır(iı takil tapulu fcyrı ayn Yeya toptan peşln ^9 80 ?ft % SİPAHtOf.I U NDA 61 03 19 Be^lktaş Çarşı lçlnde dükk&nlar, dalreler 61 01 41 AKŞU REKLÂM'a el vertnlı 71 77 «7 t « l ı M II» degl«tlrllaeck Ur 40 10 38 0 StPAHtnfıI I' NDA fil 01 19 Be;ıktas Teleforüan «1 03 41 ÇAĞLAR Rcklâm'a Tel verlnU 44 43 84 GAZETEMİZE VERECEĞİNİZ İLÂNLAR İÇİN SİZE EN YAKIN REKLAM AJANSINI ARAYINIZ ! ! 1 J Aksaray Akaaray Raklim Ahunbay Rakllm Dttlrhan Reklim Bcykoz n «49 33 48 16 35 86 31 35 13 13 36 59 64 35 73 48 35 53 14 23 39 58 Ancan Rekllm Özlem IJana DdılCCHCVI1 AJana Anıan Lr^ O w\ â~* £\ 1 1 ^% V r 11 Kadıköy 11 09 01 11 05 5» 75 01 M 38 56 17 38 43 65 S6 55 66 37 08 16 23 81 80 27 48 0» 33 36 71 36 75 77 33 51 89 37 60 11 36 33 >9 37 41 18 33 93 34 33 94 9» Akan Rekllm ATblka Reklam Bato Rekllm Rilfln Reklim Büro V Frkın Reklam Ençora Rekllm Fmek Rekllm Gtln Rekllm Kala Tlckret K«ri!İt«J Rekllm Murat A1an« Amtlr Reklim £eren Rekllm Snm Reklim Vovun Reklftm Flll» Rekllm Fr/a Rrklıım ' « 06 89 37 13 16 37 93 49 18 23 87 38 68 76 38 13 10 16 51 87 17 13 01 16 44 77 36 38 47 16 00 =.1 1« «.4 01 36 »1 26» 16 41 47 37 6(1 54 37 35 93 16 40 10 17flSnı) 17 61 2» 1 Doı R«klim Altug Rekllm Çettnoas Reklim Kar Reklim Kaıabag Reklam Mecidiveköy 66 88 40 M 21 M 66 37 53 1 ' j 66 71 47 1 46 33 55 46 59 67 47 13 63 ı ' | Yeniköy'de yalı 1M0 m3 bahçeTİ 300ra3!»• >aat aahalı 3 kaüı, nhtımlı yalı • J l • Er AJant Flkret Reklim Paker Rakllm Şah AJana Cağaloğlu AJana 71 Baştürk AJana Çiçek Rekllm Erkln AJant OaıaUcllar Reklinj Graflktel Raklim CıOkhan Reklam Rakllm AJana Huifl AJana Oda AJana tho Rakllm Motlf Reklim Osmanbey ( enk Rekllm Fer Reklim Slbll tieklam Satıhk Daire SÖKE Dldlm Maviçehlrd» denlı» 100 m»tre uzakhkta fak Tel tılıktır 36 60 7144 15 85 19dan (Meaal laatlert lclnde) 78 00 60 Saat •onnk. 3 oda, mutduslu tuvalet Sa 1 ! Beyazıt Burak Raklira 3» 17 01 Prndık Trk Reklim Omür RrRlim • PLAKJLAKIN1Z 44 06 31 alınır. TAJADIĞI CETRETt KtKLrTMETB CtMBENtN HAJH.1 TOKTtn tıtenhni T«l: M N 17 Suadiye Eminalipaşa'da 4 kat daıre 2 oda salon 650 bln Ilke Kıtabevl Baâdat Cad YenlTanzlmat Sok. 54 30 41 54 03 17 ' ) Ultramodern yalı dairesi Bn^az m lkl tarafıos haklm Cikıntılı noktaaı Kanlıca burnunda tüm tnaaat mal zemesi Avnıpa Son dereo* modem ayrıca yüzme havuzlu yalıda Tek Btı Oalr* •atılacaktır Emlak MU;av1rl ADtL ARASI I TnkatliTan l;hanı K a l t No 2, Berfljtiu tütanbol Trl 45 A2 74 44 44 06 ! Bakırköy 73S3 77 71 77 67 71 10 45 71 45 03 71 71 86 71 07 6» 71 46 99 DUYURU SAYIN İLKOKUL SON SINIF OĞRENCİ VELİLERİNE Yaboncı dılle oâretlm yapan İSTANBUL ERKtK LISEbl lle difier tum kole| vs banzerl okullann gırış sınavlorındo oğrenclierln bo şarı faağlamaları amacıyle tecrubell uzmanlar tarafından ho/ırlanıp uygulanocak olon test yetlştırme ve gelıştirme calışmalarımızın EN ÖNEMLİ devresınl teşkll eden bolume 3111979 tarihınde ISTANBUL ERKEK Ll SESI NDE bnşlanacaktır Llsemlz Koruma Derneğl tarodndan yuru tulerı çalışmalara cumartesl ve pazar gunlerl devom olunacaktır Sayın velılerlmlzln bu fırsattan yarorlanmalnrı icln oğrencl kayıtlarmı acele yaptır maları monfaatleri lcabıdır SAYIN VELILERIMIZE OUYURULUR MURACAAT TEIEFON 27 0152 % Tf**tT« KORU1IA TB tLI.ENDtllM OKBNEÛİ ı AJana 76 • Akau Rakllm ! Bakırköy RaklAm ötka Reklim J Trakya l u k l i m ı Tınaıtep» Rekllm • Yltlk AJana Scfakoy befakny Rekl&m Arabul Reklftm Ser Reklam tlknçılık Honık A|an> lerer Reklim 79 21 47 27 91 «8 37 11 86 22 18 24 27 76 11 36 47 41 40 4ı 46 fı 11 06 2S 23 1)8 19 M 67 ı ' , | ı ) 1 • J 1 • Sirkccı ö ı AJanı ömOr Rekllm Ak Reklim Manır AJant Ofls Rakllm 1 am Rekllm Tın Raklim Kar.'kov 44 97 98 45 63 38 49 17 97 41 07 55 41 0S 68 49 60 04 43 sn 40 4* 91 »8 41 Ifl 55 45 68 07 ! j J 1 ı Bayrampaşa 76 3187 76 14 41 Çemberlilaş »«3*1 ** • Btld* Raklam J Ualtap* Rekllm 0 BA6DAT Caddest Erenköy de lflkt dalre 59 89 34 nm IfFTnAN 15 53 14 LUOUSH Kanlıca'da yalı 1000 m3 bahçell nhtunlı kaloriferll yanlleBtlrilmla 3 kath A D t l ARASI I Tel 44 44 06 • 45 M 74 Bcşiktaş Beatkta? Reklim Repa Rekllm Blpanloeiu Rakllm 61 01 47 60 11 45 6103 1* hmınonu fl 37 61 76 38 66 80 33 73 69 Eyup tlker Rekllm 35 09 11 46 60 78 47 96 60 46 80 14 41 73 « 46 38 9» Aral Rekllm Alp Rakllm Akort Reklftm Fr Rekllm Kırakft; Rekllm Tnpkapı Rakllm I>j Aınn> Teknlk Rekllm Vaprak AJanı Tu Ka racal Rekllm . 1 Sultannlımet Kı§i nedır Cışı kımlere denır ? Bu ölçude bir ilân KÜÇÜK İLANLAR İÇİNDE 800 TL.dır • özel koşullar için bilgi isteyiniz. ! 1 ! 1 1 | ı ı ! ı 1 Bcyoğlu Adll Arulı R«Ulm Artat Rekllm Altın Râklim AJana B Benaon Rekllm Beyoglu Reklim ÇıBl&r Rakllm Genç AJant Llr Raklim Paker Rekllm Rektaj Rekllm Radkr Rakllm 44 44 05 45 80 330 45 31 87 43 09 87 43 04 34 49 93 98 44 48 84 45 54 38 44 43 07 44 08 11 43 00 60 43 16 75 40 31B0 45 7S61 Elmadağ Pnrm Rakllm Markea Reklim Kırılcım Reklim Onur Rekllm Horlı Raklim Kasımpaşa Blllnc Rekllm Can Reklftm C.rkflkn Mava Keptılt R»klftm R rur Rekjim (ji^lı Reklim Kuzey ReklAm Zereo Tlraret 47 0n 35 45 95 23 79 38 7» 1 u r ı ı l 'okl11C« O 4f 14 M • ALTIN BOĞA OKTAYDEMİRAÜ o o o Kanlıca Koyunda yalı Yenl Inşa hsllnda * katJı M M toptan veyn Mk blr kab Eml»k Mdçsvlıi At)tL ARAM f Tokatlıran tçhanı Rat £ No 2, BeTnHn • tntanbol Tel 44 44 0» • 45 82 74 Taksım Aka Graflk Miıı T>< \rn Ne! Prnd»k<1vnn (i^eı Rekllm ^erîin R .rn 1 Orka; Rek Im tf AJans Ö?er k» ı m 45 59 59 , Harbıye Pk*ın Reklftm Se To Reklftm omlir Rekllm Denca Rekllm Kartal 44 i i " • » 44 W 01 d 151 12 79 51 50 29 38 64 91 44 IH 87 i. 2 1 ' | 1 batıh PaOh Reklim Topnpof Raklim Eren Rakllm 333103 T8 4S 17 78 U 07 Lâlclı 41 95 46 45 05 76 U Aıt 73 35 65 ı • ! 38 27 78 , ı | Saa Rekllm ! Ylflt ftaklia G. 0. Paşa L«?\pnt AJanı Kuday InMH Rekllm l sUurlar 66 79 33 64 54 0U Dıaj Ze>hııburnu AJant
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog