Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

D O K T 23 MART 1979 ANKARA NOTLARl MUSTAFA EKMEKÇİ ABDULCANBAZ ADAM.ELÎİSTMNBE T M T M U N ADAM, i / TURHAN SELÇUK Al Gülüm, Verme Gülüm... Emll Gallp Sandolcı yla, Hacettepe Haslancslnda yatan Egemen Bostancı'ya geçmiş olsuna glttik Daha oncelerl uc kagıtçı diyebileceglmiz turden doktorlar, az kalmış Egemen'in ayagını kestlrlyorlarmış Zaten kangren olan ayak parmakları kesllmlş çocuğun Sonra, Hacettepe ye Yuksel Bozor'in bolumune yatmış Egemen Egemen Bostancı, eskl gazetecl arkadaşımız Egemen, o acıları Içlnde yattığı yerden, dışarının sorunların anlatıyor Sen Ikide blr «Eleştlreceğlm Eleştlreceglm » deylp duruyorsun ya yaz kardeşlm Şu vergi odemlyenlerin ustune duşsunler 71ya Muezzlnoglu bir şey açıkladı En az ucret altında kazanc gosterenlerln oncellkle denetlenoceklerinl soyledl Egemen Bostancı'ya yahut Zlya Bey'e gore bu denetlm oradan başlarsa, eh hlç vergl vermlyenler, en az ücret kazananlar denli vergl verme zorunda kalacaklar Tarım kazanclarının, pamuk ağalarının ustune giden yok Dlllerde dolaşan, hanl bir gocede kac milyonu deve yapanlann, ne bıçlm verçjı odediklerini bllen bile yok Onun ustunde duran blle yok Daho acık soyllyeyim, Ecevit, kendislnl iktldara getlren gucun toprak ağaları olduğunu sanıyorsa, yanılıyor Yıllnrca agalıga aracılığa, tefecillge karşı durup, sonra da toprak ağalarını vergıde kollamak yakışmıyor Istanbul'da barlarda kızın ayaklarını vlsklyle yıkayıp •onra onu lcen pamuk tuccarı mı qotlrdl İktldara Ecevlt'l? Blr değerll burokrat arriattı olayı, şoyle dedl Glresun'da vallydım Blr fındık Ihracatçrsı vardı, gellrl beş milyondu Yılda 60 bln lira vergl verlyordu Benzıne zam yapılmış, tuccarın, zonglnin nesine7 Arabasına koyup verglden duşuyor Benlm tanıdıgım bırl vardı, verglden duşrnek Içln, arkadaşarının benzln faturalarını da toplardı Tek çlft plaka uygulanacakmış Eee koçumun neslne çift plaka, tek plaka? Bir gun arabanın blrinl çıkarır, ertesi gun oburunu önlem yenl de değıl Bunu, Ye Me Ce donemlnde Kamran İnao ortaya at.nıştı Kamran Inan m makam arabasının numarası 27'ydı Yanl tekti Kendl arabasının numarası da 158 Blr arkadaşı bir gun şoyle dedl: Ooooh, Kamran Bey, tek clft plaka Işinde sızln Işlnlz Iş. Emll Gallp Sandalcı, emekll olmıış Basın Şeref Kartını da almış Emekll aylıgı olarak ellne uc bln lira mı ne geclyormuş lyl ml? Artık bozdurup bozdurup harcar Emıl Galıp Sandalcı, Ankara da, Adalet Agaoğlu'yla blrlikte, Tıp Fakulteslnde yatan Enver Gokce'ye gltmlş Enver Gokce'yl nasıl otsem de arasam blr Ahmet Arlf'l goruyor nvısun? dlye sordu Emll Elbet goruyorum, komşum dedım Butun dostları kcnuştuk, hastaneye q'dlp donerken Sonra o Numııne Haslaneslndo yaralı felcll olarak yatnn Alı Akyuz u gormeye gıtti Alı Akyuz do, fasibtlerco ya ra'an p felc edılenlerden O konuya gclocegmı, yozının sonundn MiAfcı VAfcD/fc, MIŞ d î K , KAPlNS/VNli j »ERHAl guyuK İLfrİ NHLA HEHYAN l£M6ıN OLuil,., îran : Cıımhuriyetler Savaş Irnnlı blr gazotccl lle konuşuyoı uz Yarın dı/or Mııcahıddın gerıllaları ıle goruştu(5unu7do sıze Islam Cumhurıyclı nclon Humeynı den yana oldukluı nı soylocekler Soylenonlerı ılıtı yatla karşılayın CercoKtoıı Mucahıddın ın lıdorı Mosut Radıavı eylemlerı nın Islam Hareketını koıumoya flellşlırmeye guclendırmeyo yo nelık olduğunu soyluyor Mucahıddın ılk bakışta dıncl akımın sılalılı guou Devrım ko mıtolerımn sılalılı gerıllaları gencllıkle Mucahıddın orgutune baglı Amo Dovıını Komıteltjrın do emır yetkısı genc mollaların elındo Iron da bugun ordu yok Ouc.. «îllahlı komıteleıın ellerınde Murohıddın ve Fedayın orgutu uyet>ı genclor ellerınde sılah Tohran a eqemen durumdalar Mucahıddın In lıderi Mesut Rad|avl lle konuşuyoruz Rad|avl fiunlorı soyluyoı Ali SİRMEN Kayjjılar «Amacımız Islam Devrımlnl guclendlrlp geliştlrmek Işbaşındaki huKumetl destekliyoruz ve onu zayiftatacak glrlşimlatdân kacınıyoruz Ama aynı zamanda, oduncu davranışlara karşı çıkmak da gorevimiz Blrçok arkadaşımız oldu. Onların n. lcln olduğunu, hopımlzln ns Için savaştıgımızı blr kez daha onımsatmaya gerek yok, bunu artık herkes açıklıkla gorüyor. Bu savaşın sonuçsuz kalmasını Istemeyiz Bu arada Bazergan hukumetlnin orduyu yeniden orgutleme girişlmlerıne karşıyız. Çunku yapısı duzeltilmedlğl takdlrde, yeniden emperyallzmln oyuncağı olablllr. Ordumuz, Amerlkan silahlarına Amerlkan parçalarına bağlı kaldığı surece, bu sonuncular, ozelllkle Hava Kuvvetlerlnl blze karşı blr çanta| aracı olarak kullanablllrler » Guclu Mucohıddın In onderl kaygılarını boyle dıle getıriyor. Mucahıddın orgutu milıtan &ayısı en kalabalık kuruluş Devrl mln vurucu gucu islamcı akımın savunucusu Hıc doğllse şlmdılık boyle bu Ama Mucahiddln I mollalorla ozdoşleştırmek de yanlış Onlar liılamcı okımı desteklemekle bırlıkte, cagın gercoklerlnl ılorı surmekten, bunlara yanıt getlrecek çozumlerı ıstemekten de kaçınmıyorlar Urotım araclarının ozel mulkıyet konusu olmasına karşı değıller Ama sosyal adaletsızlıklerin de kaldırılmasını Istıyorlar Mucahıddın sureklı gelışmokte olan bir orgut Bu orgut uyelerlnın tum goruşlorınln henuz son bıcimlnl aldı^ı soyleneme/ Nltekım bunların bir bolumunun fodayınlor lle bırleşmesl de, c,o ruşlerının cabuk değışeblleceğl nl gosterlyor Bu durum blr ekslklık olarak goruleblllr An rak bu eksıklik aynı zamand'i, Mucahıddın ın qucunü d<» oluş turuyor her torafa cekılebllen goruşler. kımseyi ta7\a tedirgın etmlyor Bu yuzdendır kl en fazla mılıtanı olan orgOt Mücahıddln Iran'da ordu «orunu sorumlu durumda olan kişllarl d.rin derln du#ündur«n blr konu... Ne dlyordum? Asıl kargaşa, yanl anarşl pkonomide öburu de buradan kaynaklanıyor Vergl sevımlı deglldir plbet Zlya Bey'e, Orsan'ın «Kara Zıya», bazılarının «Dede Korkut» denıelerinln nedenl de kuşkusuz Malıye Bakaniıgından geliyor. Buleni Bey, bir gun arkadaşlarına şoyle demlştl Zlya Bey, televlzyona cok çıkmasa lyl olacak. Korkutuyor cocukları.. Ziya Bey in bir ara Istlfa etlğl blle soylendl Bulent Bey kabul etmemış Bir grup toplantısı olmaya gorsun, keslnlikle Zlya Bey'ln blr Istlfasını Isteyen çıkar Oysa, Zlya Bey'e değin daha ne Istlfa etmelerl zorunlu olanlar var Izmlr'den okur Burhan Pekln, taşlamalar yazıp gondermış Çogu, bırer Ikışer kellmellk dizeler Ama dusundurucu «Vergl» başlıklı taşlama şoyle «Ya iç gez eğlpn / Vergiden duş / Yomo lcme gezme eğlenme / Ustelık / Dıllere duş » «Hayat Pahalılıgı» taş'aması Burhan Pekln'ln «Istersen / Çıkıver / Sokaoo / Karışıver topluma / Gorpceksln / Herkesin / Yuzunden duzenln / Bın parça / Olduğunu / Anlayacaksın / O zaman / Neden / Toplumun / Bu denli / Bolundugunu » «Işportacılık» taşlaması «C~lım sotma / Sattıgın lcın / Tramvayı kuleyi / Denedın mi lıic / Kimllerl gibl / Satmayı / Şu ulkeyi » «Alış verlş» taşlaması da şoyle • Alan gulum / Veren de qulum / Kımln umurunda / Oluyorsa / Yoksulun sırtı / Ikl buktum » Ourhan Pekln'ln «Matematlk» baslıklı blr taşlaması 1978 hazıranında, «Ankara Notları»na konuk olmuştu Ankara da kac gund.ır dolmuşlnr calışmadı Istedık lerl zammı almadıkları gerekceslyle, bazıları dlrenmeyl do onerdi Yukarı Ayrancı'da bir dolmuş şoföru çalışınca arkadaşları kızdılar Nıye calışıyorsun, senden başka çalışan var mı? dedıler Halkın dar zamanında calışmazsak halkın yanında oldıığınuızu nenıl soyleyebllırlz ki 7 dedi şofor Cok klrnse anladı dolmuş şoforunun ne demek istedlğlnl Oysa, başka dolmuş şoforlerı, taksl şoforlerı kendilerl halktan blrllerı değlllermlş gıbı, işi soyguna dokuyorlardı nerdeyse Taksller neden boş gellp boş qid.yordu? Istasyondan Kızılay a gldecektım Çankaya'ya tek yolcu goturen bir taksi şoforune, beni de alıp alamıyacağını sordum O yolcudan 90 llro alacağını soylemiştl Şoyle dedl Sen de gec elli lira da senden alırım Cok değıı mı? deylnce verdiğı yanıt şöyle oldu: Babamın oğlu değllsln ya Sustum Ama sııstuğum lcln olacak belkl söyledlğl soz aqır gpldı ona Yolda yakınmağa başladı: Sana oyle dedlm diye alınma Vallahl, benzlnl taaa Elımpsgut'tan doldurdum Yıne sustum O gercekte kendi kendinl Inandırmaya col'^ıvor gıbıydı Bu nAnkara Notlarmnda blr yıl once mart ciyının 24'unde oidıırulen Savcı Doğan Öz'u 25 martta olüm yıldonumu gelen Şevket Sureyya Aydemlr'l Almanya'larda folclı yatan Servcr Tanillı'vl kotil samkları sopianan Pedrettln Comort'l, Yalcın Sanalan'ı Orhan Yavıız'u, Bpiri Karafakıoqlıı'nıı, Abdl Ipekcl'yl Mııstafa Sacld Sara'oâlu'nu anmak ıstıyorum Mırstafa Socıd Saracoaju'nun babnsı All Saracoğlu guzel şiırlerden derlenmls bir «Gu'destenyl «Sen Hlc Oftııl Emzlıdın Ml Kor Kur«!un'>» adıyla yayınlamış Kltabı yo'larknn soylo domı? Ali Saraconlu «Silaha ve hlyanete ap ak yureğl He karşı duran, Innırı vol' i'n cı"> ranını vcren genç blr devrlmclnln ağıtı olarak saygı ilo». Dinamik güçler ordu konusunda kaygılı İRAN BAŞBAKANI BAZERGAN, DENETLEYEMEDİĞI GÜÇLERİN ELLERINDE SİLAH, YAŞAMI ETKİLEMELERİNDEN OLDUKÇA RAHATSIZ GÖRÜNÜYOR... KÜRTLERİN GİRİŞTİKLERİ SON EYLEMLER, GÜÇLER ARASINDAKİ DENGEYİ ETKİLEYEBİLECEK BİR GELİŞME OLARAK GÖRÜLÜYOR... maeı belkl de ordunun sanılandan beklerıenden cok daha once yeniden kurulmasını soglaya cak Iran dakl sıyasal guçler arasında bugun ıktıdarı elınde tutan orgut Ulubal Cophe Bazerqan Ulusal Cephenın onde gelen kışllerlnden blriydı Cephenın Genel Sekreten Sancabl, buqun Dışr.lerı Bakanlığı qorevını yuklenmış Çalışma Bakanı Furuhar da Ulusal Cephenln ağır toplarından Ne var kı Ulusal Cephe'nln agır loplarındon oluşnn hukumtt Ulusal Cephenln programı» nı yuruteoek durumda değıl. Cunku hukumet Humeynl nın ıstegı ıle ışbaşına gelmış Onun desteğı olduflu surece Işbaşında kalacağını bılıyor Bugun ışbaşında olan hukü metın uyelerı, surekll olarak g^cıcı hukumet olduklannı, gö revltrının referandumu gercckloştıtıp Anayasayı hozırlayarak seclme gltmek olduğunu ılerl suruyorlar Ama bu su re ıcınde Iron blr cok önemll sorun ıle karşı karsıya, gercekte hukumetln yalnızca, gecış dönemlnln hazırlaması eoz konusu değll Guncel sorunlar karşısında, cözumlor ds getirmek durumunda Bu cozumler getırllirken, Ulusal Cephenin goruşlerl doğ rultusunda davranıldığını soy lemek de olanak dışı Nlteklm Ulusal Cephenın yandaşları, Genel Sekreter Sancabi'nin Dışlşlerl Bakanlığı görevinden ayrılarak, kuruluşla llgllenmesl ıcın baskı yaptılar. Ulusal Cephenın oluşturduğu hukumetın bu kuruluşun yonelışlerl doğrultusunda blr polltika Izleyememesı sonundo, Ulusal Cepheye duyulan guvenln sarsılmasına yltırllmesine yolactı 5 mort gunu Metın Deftarı tarafından kuruluşu acıklanan Ulusal Demokratık Cephe, Ulubal Cephe'nln yerini alacaı^a benzer Bu gellşme de, Bazergan hökumetinln sıyasal tabanının kayması 80nucunu doğuracaktır. TUDEH Iran dakı gellşmelerl, TUDEH e bağlayan dış cevreler de az değıl Bu goruşun, ulke yı iyl bılmemekten doğduğunu soyleyelım Kuşkusuz tum demokratık gucler gıbı TUDEH de Şah ın duşmesınde büyuk rol oynomıştır No var kl, TUDEH ın Şah donemlnde en bu yuk baskılara uğrayan kuruluş olduğunu SAVAK Iskenca lerlnln özellıkle bu kuruluş ü« yelprlnn yonelık bulunduğunu unutmamak gerek Bugun Iran dakl guclerln hcpsl TUDEH e ozgurlük verllmesınden yana olduklannı a« cıklıyorlar Ama partl henuz yer oltından cıkmış değll Genel Sekreterl hâlâ Doğu Berlln'de yaşıyor TUDEH'ln 3 4 bın cok lyı yetlştırllmış mılıtanı olduğu ilerl suruluyor Bu orgutun gorcek gucu hakkında herhangı bir şey soylemek olanaksız Yukarıda belırttlfllmız gıbı Fedayin orgutu ile TUDFH arosında blr baglantı olduğu bn/ı cevrelerce ısrarla llerı suruluyor Fedayinler Tedayın örgutu Markslst Lenlnıst bir kuruluş Uye sayısı nın Mucahiddln don daha az ol duğu ller' suruluyor Ancak bun lar goruşlerl bellrll mllltanlar Ellerındokı sılahlan bırakmaya nlyetlı değıller devnmın amacın dan sapması holınde gorüşle rlnl savunmaya hazır bir guc olarak dııruyolar Nıtekım tıp kı Mucahiddln qlbl Fedayln orqulu dfi Bazergan ın sllahiorı bırakma cagrısına uymadı Ba zergan Hukumetlnln en büvuk endışelcrınden birl bu Ikl örqut Cavıdanların Hava Kuv vetlprıno 5aldırdığı gun ordu nun depolannın hall< larafından basılmasıyla başlayan sllahlanmo sonunda bugün hem Mucohlddın hem Fedayın tepeden tır naria sılahla donanmış bicımde Ordtı da ortada olmadığına goro ülkedekl Ikl sllahlı guc olarak bunlar kalıyor. Fedayinler de Mucahıddın uyelerl fllbl Hukumetl desteklıyorlar ve yıpratmaktan yana değiller Ama bu ıkı oıgutun de hukumetten emlr olmadıklarını ve Bazergan hu kunifltı ya da Ulusal Cepho ıle orgonık bir baglantı lclnde olmadıklarını unutmamak gerek Kendi kontrol edemedlğı guc lerın elınde 6ilahm bulunması Hatta şımdılık bunların tek sılohlı guc olarak ortada dolaşmaları Bazergan ın uykularını kacırıyor olmalı Işbaşına gelır gelmez bu ıkı kuruluşun 6llahlarını bırakmalarını ısteyen Başbakan olumsuz yanıt aldı Oysa, onlara goravler vereceglnı gerekırse yeniden bu örgutlerın hukumet tarafından Bllahlandırılacağını ılerl surmuştu Ne var kl, Ikl kurulu? elde ettıklerı sılahlardan gucten y/azgecmeye yanaşmadılar Bu ıkl guc bugun ıcln Iran Devrımının Bilahlı bekçılerl, bir anlamda devrımln gucunu oluşturuyorar blr anlamda da hukumetın gucsuzluğunu Hele Fedaymlerln Marksıst • Lcnlnlst oluşları Bozergan 1 daha da rahatsız etmekte Fedayın orgutunun TUDEH ils yakın llışkl lclnde olduğu söylentllerl yaygın Örgut mllıtanları bu Ilışkıyl docjrulamıyorlar Ama TUDEH e karşı herhangi blr cıkışları do yok Başbakan Fedaylnlerln yoban cı ulkeden emır almadıklarını 1lorl surmelerıne Mucahlddın'ın de İslamcı akımdan yana olduklnrını belirtmelerlne karşın şunları soyluyor Evet evet hep öyle dlyorlar, blrllkten yana olduklannı Ilerl suruyorlar Humeynl'yl des tekledıklerlnl Iddla edlyorlar. A ma her konuda onunla C»H»Iyorlar Hukumet bu durumda, orduyu yenlden öroütlcmenln yotlarını arıyor Bazergan lle gerıllalar arasındakl en buyük ayrılık sanırız bu noktada patlak veriyor Bozergan ın gocml* dönemln şuphell klsllerlnl orduyu yenlden örgutlemekle görevlendlrdığıni ılerl suren Ikl ellahlı örgutun kaygılarına Metln Defotırı de katılıyor. O devrimcl blr Halk Ordusunun kurulmosını. ordunun eekl tutucu kurumlarının ortadan kaldınlmasını Istıyor. Ne var kl, hükumet kendine bağlı sllahlı kuvvetlor Istemekte, Metln Doftari'nin ortaya sür duğü gibl. Işçl, köylu ve memurlardan oluşacak, Devrlm Esgudüm Konseylnln kontrolunda blr halk ordusu onun l»lne gelmlyor Ama orduyu yenlden örgütlemek herkesl korkutan blr olay hatta hükümetln kendısıni de Cunkü, bu ordu gecmışte Şah'ın en buyuk gucuydu Sılahlarına ve eskl yapısına kavuşunca, karşı devrlmcl blr darbe yapmayacagını klm garantl edebllır'' Nıteklm nerek Mosut Radıavl gerek Metln Oeftari «Ordu* ya karşı olmadıklarını» ama 0nun eskl yapısından uzaklastırılması gerektlflinl ısrarla Ilerl sürüyorlar Ne var kl Iran'da gellşen olaylar ve ozellıkle Kurt ayaklan SU İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK LİMİTED STİ. TARAFINDAN AŞAĞIDA BELİRTİLEN ELEKTRİK TESİSİ YAPTIRILACAKTIR TESİSINAOI KAYSERI IMERKEZ) KEŞİF BEDELİ (TL ) 166 234.351, TL. Geclcl Temlnatı (TL) 5 000 780 53 TL Karna Grubu G Dotyo Satış Bedell (TL ) 4 255TL S İ M E L Güclcr dengesini etkileyccek sorun Bu arada Iran'da gucler arasındakl dengeyl etkileyecek veya bunlar arasında bir hesaplaşmanın yapılmasına yol ocacok yenl blr sorun başgot termlş bulunuyor Bu da Kürtlerln ayaklanması, Kurt ayaklanması, Ordunun umulandan daha cabuk, bıraz acele blr eekllde yenlden orgutlenmesine yol acabllecek ve bu yuı den devrım lcin tehlıke oluştu rabılecek blr gellşme Üstelik, Kürt hareketl karşı •ında takınılarak tavır slyasal gucler arasında somut bir ko nuda derm goruş ayrılıklarının vakılnden evvel boy gosterma slne de neden olabilır Bugün Cumhurlyet blclmlerlnln hangl sının secıleceğl savaşı lclnde olan Iran'da blr sureden berl Kurt sorunu hırıncı plana geo tl 1Yukarıda adı yazılı teslsm ycpım Işl kapalı zart usulü ve blrlm flyat esası lle eksıltmeye konulmustur 2 Tekllf vereceklsrln EKSİLTMEYE GIRME BELGESİ almak lcin 8 4 1979 günü saat 17 00 ye kadar Sımel'e dllekce vermelerl ve dılekcelerlne yuklenicl karnelerlnl (yukarıda gos terılen keşıf bedell kadar) orneklerlne uygun en son sermaye ve kredi olanaklarını a cıklayan yuklenlclnln kendlsl tarafından doldurulacok moll durum blldırlsl ve bonkalardan olınacak moll durumu belirten banka mektubu teknik personel blldlrısl dılckcenln verlldlğl tarlhte yuklenlcınln ellnde bulunan Işlerl acıklayan taahnut bildlrlslnı eklemelerl luzımdır 3Kapalı tekllf mektupları 13 41979 günü 12 00'ye kadar Çlrket Merkezlmlz Ankora Zlya Gokolp Caddetl Yıldız Han No 19, Kat 3'dekl Yazışma ve Yayın Mudurlüğune verılmiş olacaktır. * TeHlf zartları 13 4 1979 gönü eaat 15 00'de Ankaro'da SİMEL Ihale komlsyonundo ocılacaktır 5 Slmel 2480 sayılı Kanuna tabl olmadığındon ekslltmeye glrme belgesl verlp verme mekte ve Iholeyl yapıp yapmamakto veya Ihaleye glrenlerden dlledığlne vermekte serbesttlr 6 A Grubu karne harlo çerekll karne grubu yukarıda belırtllmlş olup bunların dışmdakılerin muracaatlan dlkkate alınmıyacaktır. 7 Ihaleye katılacaklarm yukardakl kpşıf bedellne yakın veya daha fozla mlktordakl \G OG şebekesl l»lerlnl yapmış ve bltlrm'ş olduklannı kanıtlamalan gereklr. YARIN: Mahabad'da Neler Oluyor?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog