Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUKİYET 23 MART 197D ÜC Irarvda Sanandaj'daki çarpışmalarda Kürtlerin ABD, NATO'nun Mısırİsrail anlaşmasına Fedain Militanlarınca desteklendiği bildiriliyor karşı olan Arap SANANDAJ'DAKÎ ÇARPIŞMALARIN ülkelerine baskı ONÜNÜN ALINAMADIĞI \ E OLU SAYISININ 200"U AŞTIĞI HABER yapmasını istiyor \TlRrLIYOR. Dış Haberler Servlsl Pa'anen'osu nun M sır • Isroıl banş anlaşmasına ılışkın metnı 13 e karşı 95 c < a ona v 'larken, cnlaşmavo karsı gosten en tepkıler cie surnruş V6 Suudı Arabıstan ve Irak basıniar.nda Isro.ı e karş' t . r «topyekun so voş» eğ iımı be \rn eye ooşıarrış tır O J a'3da ABD D ş'şlei Boknn Yard mc sı U'ar^en Crrtst c p " ° «Bn7i NATO uyelorımn, dostlorı olan A r r p u'kelerıne an laşmcvo kar?' cıkmamolorı ko nusundn baskı yapmolorınî» lSt<=r>vştır NATO uv'»sl 15 <1° l°'ın h i vu^e'c lerı/la b r ç o " j ; r t 9 yopan Orı«;(rph«»r «Uyelerın tumunun anlaşmayı buyuk bır gucls deMeklamelerlnden mem nunhık duyduğunu» belırtmıs'T Buno karşılık Urdjn Kralı Huse^ın Ig Sjudı Arob'ston Krnlı Hclıt ve Velıoht Prens Fohri orasındnkl goruşmenın 6urduğu Rıyad dn yavın'anon ve resml Goruşlerı yansıtan bo 6>n orqcnlartndo «Isroıl'e korşı Arcp ulkelerinın lopyekun bır «avaşa glrlp Kudusu kurtanrKJ laru eg lınn bei rney© başlomıştır A/nı şekı'de bu konuda kı sert tuUımunu surdu'pn Irak' ta do bO7i basm orqcnla r ının benzerı cccrıiarda bulunduklorı gorulmektedır israıl Parlamentosu'nda 28 Raot süren goruşmo VR tortışrnalardan soiro. ABD Bnşkanı Jınmy Carfer'ın gırışimlerıyle Mısır ve Israıl arasında imzolonması ö^görülen anlaşma so bnho karşı (TSI) C5 00 te onaylcmıştır. Begın oturunun k a p c n r . «ırcsmüa yaptığı konuşmaac Fitı=;'ın sorunu konusunda Isroıl Kaalı oltındoki Fıl stm toproklcrında yaşayan ha'kın oylarına boşjurutocDğını ve sonuc 6?ert< lık /onunds çıkarso «ne pohoSına olursa olsun» bu ıstegın yenne geti'ilecegını behrtm ştır Metnın onaylanmosından son ra Washıngton do Ba^kon Cor ter adına vapılan acıkiomaoa. Israıl'ın bu karanvla oteden b9 rı barıştan yana o!on bır uUe oldugunu kanıtladığı be] rtılrn ş t r Kalı.eden ge en IIK tepWleın ce olumlu Oıdu'lGrı belırtı mektedtr. Ot» Haberier Servlsl Iron' n Sonanaaı kentı ve dolay n da dort gunden berı Kurtlerle askerı bırlıkler arasında suren oatışmalar bjtun cacalara Karşın durdurulomarnış ve gl derek kanlı bır bıcıms doiuş•neye başlamışt r Tahran ve Sanandaı csn ge 'en naberlere go. e Kırt'or ku şattıkları a^ker rın:'arı a'eş aiîında tutmcKîadırlcr \.o o l j sayısı re^rnı ma^OTİarT gcre 100'ui resrnı o'rnavor'cra qo reyse 200 un uzenndea r Ayrıca kenîtekı hostane vs sag I k merl'eziennde de cok sayı 00 /arclı bulunmac a ve hazır kar siKtniısı cekılmekted.r Bu c r ada dırtı lıder Ayetul lah Humeynı nııı catışpic'c n djrdJ'ulnası koiusjndakı cog nlannın da ka'şı ıksız kaımar s ndon SOTCJ bır Gcıklama va pan hukumet vetk lılerı sılâhlı kuvvetler komjtam general valı Uliah Garonı ıle lcışlerı Bakarı Se/ t Ahmet Scdrhoc Sevıd Cavad mn de Kur'ler n coğuilukta olaugu smır boige ler r e gıttıkler nı belırtmştır Bazı koynakıor do Kutler tarafından kjsatıion csKer DI ra'nrda b t i j n a i l a r n Hı.T8»t"i KOTI tes n n J.e'erı oldLgunu ve kentın dene' m nı ş mdı Kyrt bclarin>n lıderlerı/le onları des tek'e.en so'cu Haıkın Fedaıle n Orgatu nun rtvlıtaiianrun o lustL.rdLkları bır kom ten n elın de bjlundugunu lerı surmuşlerdr AP A>ansın n habçr pd°^se, c^'pışma ar n smır bo gesıncek tuTi Kurt yogun topraklsra yav lao leceğı ılerı «uıulme^te aı r Pakistan'da Ziya Ül Hak: Butto için yeni suçlamalar var,, YENl DELHİ. (a a ) Pakistan De\lst Başkanı 7ıva Ul Hak bır gazetede javımlanan democsnde sjıen yasal ^ınş^mler Zulfıkar Alı But*o\u daraeacından kurtaracait olursa, e?kı Baş.oakanın arasmda cmavet de olan yenı suçlamalarla kendısım ıenıden mahiemede bulacagıru bıldırrruştır Halkın. Bu'to nun Yüksek Mahkeme kenaılnl bagışladığı anda serbe^t kalacagını \e hemen seçım savaşına başlayacagını sandıgını soy!e>en Zıvi Ul Hak bunun boyle olmadıgını eıınde Butto aievhınde bın cınayele ılışkın olmak uzere yenı suçlamalar bulundugunu bıld'rmıştır Butto avukatlannın karann go?den geçırılmesı ıçın Yuksek Mahkemeye verd'kien dılekçeye degınen Ziva Ül Hak. bu ıstek reddedılecek olursa Butto içın tek çar°rnn ulke Başkanmdan bağışlanmavı ıstemek oldugunu behrtmıs. ancak bu durumda da es\j Başbakan cınayet ışlemış herhansn blr Pak.stan \atandaşı gıbı davranılacağını sozlenne eklemıştir. İngiltere'nin Hollanda Büyükelçisi öldürüldü LAHEY, (o a) Dun sabah evmın onunde «ulkas*<» u j a \ a n Ingılterp nın Hoılanda BU)UKe!csı Sır Rıc*iord Adan Svkes kaldırıSdıgı hc^tarcde nimuştur Sır Rıchora la bıılıkte "araianon u$ağı 13 vo$ ı n dak M K Suaub da olmuştur Dun Lohey'de evının onünde h\r suıko^'e k j ' b o n aıd^n 68 *'aşındckı Bu.ukelcı 3ır Rırhard SAes «lngllteronın yurt dısındaki buyukelcilerlnin guvenlıgi konulorında bır uzmant sayılmaktaydı Sır Rıchard 1977 hazıranınaa Lahev e busukeicı atanradan once VVashıngton Bu,ukelcılıgındo Buvukelcılık Musteşarı olarok gorev \aprraktaydı Sır Rıchcrd 1876 yılında Başbakan James Collog han ın ısteğı uzerıne Dublın dekı Ingılı^ Buyukeıcısı Ch rıstopher E^art Bıqgs ın oldurulmesı ola,ını soruşturmok uzere Irlanda Cumhurıyetıne gonderıımıştı Sır Rıchard bu gorevının sonunda yabann ulkelerdekı Ing.hz temsılclerının auven ık ennı sa^ anok ırın zorun u oıan ontemler konusundo bır rapor hozıriamıştı Buno kar$ılık. Wash ngton' daKi iran Devrım Hukumetı soz cu^u bır acıklaTio yaparak. carpışmcların cok sürmeYeceP'nı ve Kurt erın şımdi yonet mle bslırgın bır anlaşmazlıkları bulunmadıgını belırtmıştır Bu aroda Ku't yetkılılen de nmaclorının a/rılıkoılık olmariıgını yo nızca azınl k hoHan no savgılı b r yonetım n vo'ola rogı ozerklıkten yana olduklo r ı ı ılerı surnuş'ur Öte yondan Iran hukumetlnm VVashıngton aakı sozcusu Senat Ruhanı uUesının Mısır'sraıl antasmasıiın ırrzalarıma s naan sonra do Amer ka Bırleşık Devl°t'er, ne petrol satma,ı surdureceğm bG'ırtmıştr Ruhan anla=;ma"ın Ortodo au sorununa be1 rgın b ı r co ZUTI getımeveceg nanr ncrt oldı klorım ancak bun n kanABD ıl.skılerını bczrravTcagını do soz erıne oklfnıştır İsrail, LühnanMaki Filıstin göçmen kamplarını yenıden bombalamaya başladı BFYRIT C\\KA DP4' îsra 1 «n uzun meizıllı toplarla Gunev Lubnan dam Pıhstın gocmen kamplannı yerıden bombaldmaya başladıgı b.ldınîmektedır Lubnan ba 5 kentme ulaşan haborlerde son olaraK îsraıl topçusunun Raşıdne ie Burç Cemalı Fı1 stın goçmen kampiHiinı \ogun bır topçu bombardınıanı altma aldıgı bombard manda ran ka>bı olmarr,aı\la bühkte kamplaıdakı bannaklann ıe tesıs'enn agır hasar gordugu na\dedJİTii5tıı Filıstin ın SCM Radvosu .Uafa isıaıl bombardırnanı ıle ılelj olarak veıdıgı habeı ınae Isıa.l bombarduTinnıncı sapcı Huistıvan mıiıslenn de kendı topçu ateşlerı;,le katıldıklannı bıldırmıştır Ote \andan Lubnan hukumetının çogonlusru Sun>elı askerleıden oluşan Arap Banş Gucu nun gorev suresının %enıden uzatiırnası ıçın Arap Bırligı O'jcutune baş\urma\ı kaıarlaş'ırdıgı açıklanmıs'ır Arnp Barış Gucu run dah^ once de ıkı kez uzatılan gorev su^esı 27 mart cunu son bulmaktadır Sui'dı A.1 abıvan ın onamUidf'<ı haffa o n ı n da Arnp Baıış GJCU nde gor^v \apan 125O gen çcKmeanle Lubnan ıç saaşmdan sonra nı saglamaM ıçın Arap Bırlgınce eorevlendırıl=n Banş Gucunda "O bın Sunve askerı 'l« 500 kışılık ' Bırleşık Arap Emıriıklen B rlıgi kalacaktır Kamboçya, Laos ve Vietnam, Çin'e karsı n"»cbir!î;îi yapıyor BANGKOK. (a a) Laos Kanbocyo .e V etnarn ın C r e ve emperyalızrne karşı guc bır I ğl yapmol' uzere nrTİarındo goruşmeye başiadıkları bıldır Imektedır Kombocyo nın (SPK) A|on«îi, Lao^ Devlet Bnşkanı Prens Sufnnuvong ıle Kambocvo DevlPt PT^knnı H<>ng Serrın ara^mdo Pnom Pen de yapı'an goruSTieIprın baslıco konusunun bu oldurîL.nıı belırlmıs'ır Prens SufOnuvonq 9 k ş I k bır he/etle bırhkte. resmı b>r z yaret ıcm Kombocva ya gelmıstır Senrın (SPKt Aıansı no v,erd»5ı demect" ulkesmın C'n e knrşı Vietnam ve Loos lo mılıton bır guc bırhpıne hozır oidu qunu «oylernış Prens Sufonuvong ıse Kambocyo hol<ının Kızıi Kmprlere karşı Vıptnam ve I aos un destea / e qercek bır başarı kazandığım ıfode etmıştır cıooi KUBUMLAI3IM BILİMLERI • MERKEZİ ÜNtVERSITEYE HA7İHLIK MODEfîV ve KLASIK S1MFLAR « m ı T ı 40 0E>*M ED rOR 'E'll T^Lf FON N Vi r ALARl .1?FEN ısioin 61 9^> 13 61 34 66 Hisse Senedi ve Tahvil îlânlan MEBAN ORTALAMASI Önreki Bun Buaun t r TEŞEKKÜR Gecrd Ğırr> trnf'k knzosı son indo yotınldı^ rr> Ş s'l Hn^toieçı Noroşııurıi Kuntğı nde benı yenıden hayata kavuşturan, ITL) (TL) AKBANK BÖLGE FOTOĞRAF YARISMALARI gJ Deg>ş m • ARTIS OUŞUS Arton Duşen Sabıt TOPLAM 3 10 37 50 3or>6 25 0 82 Akbank Genel Müdtiriüğü, Yaratıcı Gücü Teşvik Yanşmalannın 2rincisini, ''Bölgeler Fotoğraf Yarışmaları" olarak düzcnlemiştir. 1979'un Dünya Çocuk Yılı olması nedeniyle, yarışmalann konusu '*ÇocukMtur. Süresi 18 Mayıs 1979'da bitecek olan yanşmaya katilan eserîer, iki ayn aşamada, iki kez: değerlendirilip, ödüllendirilecektir. Şartnamekr Akbank Bölçe Müdürlüklerinden ya da Şubelerındcn aîınabrfir. kültür ve sanat hi7metlerinde de öncü banka BANKER SEMIH (SEMIH YILDIZ1 0 H sse ^«ret erln'zl «n vük•«k boreo roytcl uvguloyorak olryorum # Ş'rketlers VB jobıslnro o!t lohvıllerl fo'2 oronı tefr k etmeden en yüksek Diyoso royıcl uygulayarok olıvorum 9 Sotın aımak ısteöığıniî hısse sened ve tohvıllert müe% 6esemlzden ırygun fryotlor'o ternın edsb lecejınızceo emın oiobılırsıntz. ARANILAN KIYMETLEFb • DEVA HOLDING POLYLEN • BURSA CIMENTO I AK ClfVENTO > BATI ANADOLU CIMENTO • CIMSA CIMENTO • EGE 8İRACILIK • GUNEY BIRACILIK • SUNTA l YAPI KREDI BANKASI • tŞ BANKASI ı GARANTİ BANKASI l SINAİ KALKINMA BANKASI • VAKIFLAR BANKASI ı İTTIHAT OEĞIRMENCILİK ı SARK DEGlRMENCİLlK t PEGA GA2 • AYGAZ 1 PEGA PETROL blFAS ' MENSUCAT SAMTRAL ı DEMIR DÖKUM ı NOBEL > KAV ı UNIROYAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SATILIK KIYMETLER SUNTA 75 000 DEMIRDOKUM (eskı) 1C1 000 DEMIRDOKUM (yenı) 23 000 NASAŞ 50 000 AYGAZ 4 000 KORDSA 46 000 SARKUYSAN 120 000 ANADOLU CAM 120 000 MAKINA TAKIM (Muvakkat makbuz % 100 ödenm ş) 75 000 MAKINA T*»KIM (Muvckkot makbuz % 25 odenm ş) 60 000 BCTONSAN 40 000 GARANTI BANKASI 155 C C O NOBEL 50 000 AKAL 200 000 PIMAŞ 350 000 BAĞFAŞ 400 000 KOC PAZARLAMA 200 000 KAV 75 000 KARTONSAN 350 000 DOKTAŞ 500 000 RABAK 450 000 UMIROYAL 400 000 TEZSAN 250 000 LASSA 450 000 SINAİ KALKINMA 700 000 HİSSE HİSSE HISSE HİSSE Doç. Dr. MAHİR TEVRÜZ ve Dr TUNA UZALP Mn ynrr ı ır"lar nı esıraemıyen servıs personelme şeKkurle'imı bıldır rım. lcten \B SATIŞA SUNULAN MENKUL KIYMETLER: Is ıklal Caddesi Oiaku'e Iş Meıkezl Kat T7 Te. 44 28 36 43 C9 32 4 0 i 7 r 5 45 5^20 Tslax 23111 MBAN TR ANKARA ŞU3ESI Gazı MbStafo KSTQI Bulvan ISTAŞ Han No 8/10 Te 25 29 82 1/ 42 65 'ZMIR SUBESI Cumhurı/et B ı vaı 1378 Sokak No 4 4 Aisancak Teı 14 71 i'c 14 01 64 MEBAN IN SIZLERE SUNDUGU H1ZMETLER Votırım Dcrışmanlığı i'JCRETSı/) Hıs59 senedi ve tchvıl ol m sotımı Hı&se sen»dl ve tohvll k j pon tahs latı (KOMıSYONSUZ) Portfoy yonet ml Portîoy Ana zı Ş rketier ıcın Hısse Senedi Tahvil ıhracı ve plasmanları ile ıigılı tum h'zmetler ı AbLAN C'MENTO Sermayesı 207 mılvon TL'dır 1977 vılında 10 mılyon kar sağladı % 4 87 temettu dagıîtı. Semo^es nı 300 mıl/on TL. ya sukselttı A3ILCELIK Sermayesml bır n l/or TL /a \ukselttı ı FURSAN Sermoyesı 75 mllyon TL dır ı .<ARTONSAN Sermayesınl 140 mı'y'on TL ya yjkselttı. 1977 yı.ır.jo 53 4 mılyon kâr sogladı %40 temetlu oağıttl Hoson HURŞITOĞLU fCumhuri',et 2502) TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNECİ MESLEK TOPLANTISI (KURUMLAR Konusu Galatasarav ao sunulup KonuŞTiocı MLTCOGI VERGISI BEYANNAMrSI TANZIMI) 4 nıson 1979 carsomba gunü saot 17 00 de ODAKULE IS MEBKEZI Konterans Solonu n tartt&ılcscaktır Hoson KURT (Molıye Bakorl öj Mıjşav r Hesoo UrTanıl TliRKIYE MUHASEBE LZMANLARI DERNEĞl • • • • • • • • AKBANK (Repro 219 2482) ' Sovıet ctıriınes Intourist YUKSEK VERIMLI SAĞLAM MENKUL DEĞER YATIRIMLARI Meban portfoyund6 buıunon yurdumuzun onde gelen csşıtlı sınoı ve tıcar kuruljşlanna aıt tahvıl ve h sse senetlerı tasorrU sah.plerınn ıstıtadesıne sunulmaktadır • Vadesız % 21 yıllık ka7anc • Bır yıl vodell % 24 yıllık net kazanc • Ikl >ıl vodelı % 30 yıllık net kazanc MEBAN YAYINLARI 1977 MEBAN SERMAYE PIYASA YILLIGI TURKIYE DE ILK DEFA VAYINLANAN YILLtGlN FIYATI 25G T L • MEBAN SERMAYE PIYASASI BULTENİ ayda bır yayınianır Ayrıca haftaaa bır tıyot I stesl gonderıhr Fıyatı. 1 0 T L Yıllık Abone 120 T L Yurt dıçı obone 240 T L Abonnan bedellerı. şırKe tnlze veyo YAPI KREOI BANKASI Galata $jbesl 5OOfV5O ye yOtırılobılır • HİSSE SENEDİ NED c<7 Fıyatı: 2 5 T L • TAHVİL NEDIR? Flyatı: 2 5 T L • LASSA S="na/esın! bır m Iyar 200 m Ivcn TL'yo yuıkselttı MAK NA TAKIM SermaveSını 125 m Von TL ,a yukselîtı co 35 temettu aagıttı. N^SAŞ Sermayesl 195 m Iyon TL dır 1978 yılında 1S6 1 mıl,ar kâr sağladı. OLMUK Serrrayesı 150 mllyon TL'd.r. 1977 yılında 69 7 m 'yon T L kar saâladı % 30 temettj doğıttı. RABAK Sermayesınl 2S0 m lyon TL 'ya yukseltt. 1977 yılındo 132 3 m lyon kâr sağ O ladı o35 temettu dağıttı S JNTA Serrrayes nı 80 rrllyon TL.Va yuksetttı 1978 yılındo 104 4 mıiyon kar sağlad % 78 tene'îj üagıtacoK POLYLEN Sernayesı 115 m.l yon TL dır 1977 yılında 65 8 m l/on kar sagladı %35 temettu dcğıttı TEZSAN Serma /esl 100 m I>on TL d r 1977 yılmdo 34 mllj'on Kar sağladı % 25 temettu dağıttı • TAMSAN Serma^esı 60 mıl yon TL'dır. 1977 yılmao 5 mılyon kâr sağladı • YTONG Sermayesl 12 m'lyon TL 'n r 1977 y, ı n d a 13 4 m Ivon kâr sogladı %30 te~ıettu dsflıttı ARANAN HİSSE SENLTLERI Beyoçlj • Tuneı M Beıed ve Ccd 5 2 k TELEFON 45 J6 %b Cbnnun.et 2483) KEMAL OZER GÜLDEKİ ŞAFAK Bulgarlstan do «yenl toplum» nosıl r l u j m j ş «yenl ınsan» hangı açomado sorulanra yai t a n,an r ızıenırrıer Hobora Kıtabevı P K 6 Beyoııt Istanbul Mimarlar Odası Başkanlığ»*ndan MımarPr Odnsı Olas=n XXV Gensi Kuruiu 6 n>=an 1979 turaa gunu >aat 1100 de is f anbU da a^agıda belırtılen \erde ve eunüeTi uvannta top lanacak \e 7 n'icin I97S cumcu tf^ı gunu çalısmalarına deıam edecektır Sajın u>eıenmi7e dn^u rulur "i cr Çnar O'elı Konferars S^'OTJ 1980 r/osVova Oiımoıvat Oyurilarını gormcK ısterm S» AEROFLOT İNTOURİST emrınizdedır î.. ÎS caddes» No : 30 Taksım (stanbt! Te!efa"> 43 &7 2526 C U N' D t V 1 \cili,. Başkanlı'c Di1 an " ç TU 2 Gundem uzennde gonjşme \° eı p1p*rıın ^esınleşmesı netlpme Kurulu raporunun o,urmi3i goraşulmes! v » ha^iannoa kprır alıTmdbi < i Gfie! Karu'ca oneoruhn kom svoniarm «eçılmesı 5 Yrnı doncm çalışmi e^psiarmın ı t butçerun EO'usulme'i vp karara ba7İanma>ı 6 Oda Yonctm" k de^î^ıklıklonn n eorusulmos 3 Acı'ıs \onjşmı^ı ca ı,nı •"ipoıjnun ıe T= UtanbuJ YP^IKOV 1980 OLlMriYVTURi TCLÎKİYt'irK YCTKİLİSİ BUMERANG Danışma: BUMERANGTEL435555 TELEFON İZ 55 55 it 66 B* TELEKS 2? 230 ADSES VEü ALEMOAH HAM KARAKÖY ISTAN3UI (Cumhurryet. 2480) 4» ALPA i> » i» i• i9 EGE BIRAC'LIK. EGE ENDUSTRI ISTAS KOC HOLDING KOC YAÎ'R M PAZARLAMA i i NUH ÇIMENTO t » TOZ METAL 41 UNIROYAL ve karara baglanması 7 Genel Kuıul bıldi'ı^ının Horj;jlm=îi ve kar°ra bagianma^ı 8 O\ ayırım kurıılunun s^c'imp^i ması 10 Yenı yıl ç^lışmaları IIP ıUılı d l e k l ° r 11 Seçım s n n u ; arının a ç ı ^ l a n m a t VB kapanış 9 \da^lar>n r»^'rlorTnp1;! vc s»çım!ern \ apıl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog