Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

İKÎ CUMHUKİYET 23 MART 1979 lglyle Izlodığım Bırıkım dergısm n 46 47 SOyısmdo (ıkı soyı Dırorooo cıklıj Cıjtun aydınlarımızın uzermde durmoıon gerektıgınl SOndıgım br tartışma \,ar Emre Kongar le Mu rat Belge arasınöo gecen « öeolo ı> korusun da «ldeolo|i»nm bııınaıgı gıb bır kac an orıı vordır t aeler bılın » o ı o ıına ge a gı gıo =o yut duşuncelere dayonan kuram an Gm na oa ge I r Napolyon felsetec ere kucursey c an o n öo «Ideoıoglar» demış Marks ve Ergels e de oz dek^el teme e aa/an"nariıgı sonı on nc;>ncı ger cedıkten koprn s »o,ut cusunceler oara< ıcıeoloııyı verrı s erdı S nıfsal deolopleı vardır bu na gore dogru ve yanlıs ıdeo oi| ler vardır An a bız şımcıl burcas le yet ı s e K B K n oekı tart şmaya Kısaca bif goz atanT Boylece ko n j y a daho da yax!oşmış oluruz Kıtaplıçı^ıza <Tarkıve nın Top ı rısol Yn pısı» adlı ılgınc bır yapıt vermış olan Emre Kongcr hazırlamakto o dugu yem k tabmdaT olmd ğını bel rttıgı «Teknoloı k bak rndan ger ulkeıerde ıdeoloıık ogelerın topiumsaı degışme oç sından belırleyıcılıgı uzerıne bır denei e< bcşl klı ya^ sirc TCD r n» na/o yonelık duşunceler cncck deolo ık bovjt lar kazandıklan zoTiar etk n olab 'm şlerd r» dıye başlayarak kuramla ıdeolojı bı ımle de o O|i) ayrımını vurgulamak /olunu tutuyor Bır iktıdar deg ş kl ğı oncak ıdeo oı dek aegışıkle kendını beilı eder Fakat teknoloı k oiarak ılerı Oitmıs ulkelerle gerı kalmış ulkeler arasında şu onemlı ayr m /ard r Teknolopk oiarak ierı g tmış ukelerde ıktıdarı deqıstırmeve vonen* ıdooloıl oradakı gelısmış teknoloııden d o g d j g j in haıde o«n • t> a = İ Ideoloji Tartışması Melih Cevdet ANDAY lerp aknr or "3u deoloı ler tekn kce oen ko n s Ü ke erde ozdekse temeller buıamadıklan cın orado ı hınseı boyut mode lerle lop urrsa kosuılar cal çır ve bundan bunalmlar dooar Bu o u n r l T i n oze I klerı çunlaraır Orada ınsancg urun qeeceMen /e /asamaor bek e d N erı onun ıdeoloı =ın n onem ı bır oolumunu oiu^turur c s a ozdeksei t e i e bu beKİentıy sogla\aTiadıgındon ırsan foplumdan kopar ona vobonc loşır Tekn Kce qer ka mıs toplurrda var olaa eaı n ordpkse bır terele dayanmodıg cın orada Oırevler »olmayon bır 'oolumo» gore ye tıstırı'm s erd r ve vcır o'an tekno oı y kullana mazlar Ucuncu olarak teknoloı ıdeo cı dence s 7 ıgının sonııcu tekn Vçe aen kaimıç uikede kı vapın n ıdpolo ı^ n odellerın ulu1; ororosı planda uretılen rnakro teorılerı yuzunden an los P T i o n a s d r Bnylere 7ihınsel etkınhk voluv la kcbuı °rt len bır modei ozıieksel terrellerden •yOKSun o rras na karşın o toplumun yopısını Ayrı dergıde Fnr e Kongor ı varıtlayan M j rat B o ! oe vazısına Bu yazı ıle hıc bır sek Ide hemf k r değılım» dıyerek başlıyor Bu karşıtl gın H, n ler tek bir !deolo|inln malı dsğıldlr Buroda yazar kutsal k taptan yazınlardan mıtoloı den ornekler getırerek tıdeolonk ogeler»ın evrensellıg nı dovurucu bıçımde onumuze sermeKte bo/lece oe cıdeolo ı sıstemnnın degıi fakat d©olo1 k ooeıerın zoten ortak o dugunu anlatmaktad r Şunlon yaz yor «Ideoıoıınin oaeıerı duzeyınae vjrgulad gım bu evrensel ortakl k ozellıg aogal olarak ak!a bazı so r u or getıreı.e't r Ideoloıının bel rlermes nde s r • r ve/a üiusallıgın payı vok mu'Ana soru bu Ber deoloıık oge nın sını' SıStemıne ınd rçenernp/ecegını sa ınuvorym Oge bır anlorrda tarıhaşırı olrlugu c n do oysızca sm f teme! ne ncfıroenpme? Yutulma Yunus Peypamber) olule' r^ıyor no g tme yonı bır cnlcrt ao olme e ypn fen dıntme n^otıf g bı Krol Lear dek bataa sevg sı oges de tar haşırı ıdı Pr>~ r n • c tbabo sevg s eı ogesıne kO'SJ farkl tov r almoz > Dana sonra Groniscı ıdeoloı nın topiumun cesıtl dj7e 'enr r sıvası oldugunu soyler» d *erek Murat Be oe şıınlan eklıyor clşte bu Sıva ı 5 e ı c n zorıın u olan sınıdar orası gecşkenlık ıdeoloı k ">aeierın c ' T k ığ He sag onır kutupsallık se forklı s nıfların bu ortaK oqeterı, l'Orsı» ıcerık'er verecek şekılde ekemieverek ken d> ıdeo oı k s nıf soylemi°r n o'usturmaları sonucu ver r » Der^e san ıcta kı yazarımızın bı.luştugj \er «ıdeoloıı erın s stem halınde thol edıtemeveceg t d r *ncak "sıstem je oae» konusu doho uzun tortısrnalara ıncelenielere vol acacak gıbıd r Dergı nın gene bu sa/ıs nda Ernesto Lac lau nun «Frşızm ve Ideoloıı» adlı ıncelemesı ge lecek soyıdo surecekl konuya b r cok bakımdan ışık tutmaktad r Ideoloıı ızer nae uzun uzur dürup dusunrremız gerekıyor Korgar ıle Belge bu gerekseme/l rjııyı T I 1 ot et' IPr Bu yazılorı okuyan orkadaslanmdan b rı ba na sordu «Sımdı bıze duşen bıl "nın dedığını yay Bu konuda dLSunduklerımı yozmago belkı ılprde fırsnt bularaqırr S rrriıl k /ap!ıqım aozete okurlc le derq ler arasında ılışkı kurmaKtan başka bır sey değ I RJ \ " ' B • T dergısın n 48 savıs cık madan once yazmıştım ) T E K Z I B Yazı ve Dara^acı Suba! 1979 tarıhl' gazetenızin 2 sohlfeslnde Pencere sutununda lihan Selcuk ımzası ıle ya yımlanan (Vozı ve Daragdcı) baslıklı yazı adım vazılmok suretıle tarafımdan ocılan blr dava ele alınıp yozarın yazı konusu elde edebılmek Içın gerçek saptı rılarok veya kendısıne noksan aktarılan b Iglnm dogruluga arastırılmadan yazılnııs bulıınmaktadh SosyoliSt gazetesının 10 Ocak 197S lcnhlı nushasında yayımlanon (Devrımı onleyemezsınız) başlıkh yazı hokkında TCK 146/2 maddesıne oykırı eylem neden le deqıl sozu edılen madde delaletıle TCK 311/1 ırcc'de nın uygulanmosı ıstemi.e 313 1978 tarıh ve 1978/149 E sas sayılı ıddıoname ıle kamu davası acılmıstır Bu gerçek karsısında bır yazı ıcır ınsam olume mahkum etmeye yonelen savcı var hukmunuzun neka dar dayanaksız ve haks z oıdı qu ortaya çıkrraktodır Turkıye'de yozortar var Ama bır yazı yrzabılmek ıcın olaylorı oldugu sekılde qostermeyen yozar do vor lcınde yasodıgımız bu toplumsol geıcegı torıhsel o c d f n hp|"elpmpk ye yar nlara yansıtmak bakımından bu oçıklamayı yapmak zorunda koldım IKRAMETTIN GULERYUZ İstanbul C Savcı Yardımcısı TEKZIP sma saygıylo «ho cıle1 ed p Marks zmı de Marks a Dr n.anet sayiasın eleşt r yor Demek k B lırr kıtleye L i c a * 'deolo ı olaraK /anı bı liTse ozeil gın v t rme pahosına yans yacaktır O\sa ıdeoloıık e?ne bılım n SLinduklarını olum suzlamaz ondan a>'i amo ona paraleldır Bıl n cmın ıdealı oıar katıks z bıl m zoten n c bır zo mor bu b c m le ta r ıhe eoemen olurrcz o cco ğ nı so/Lnmak doarunun butunune tcsarrut edp b leceğiTizı savunmaktı kı bu zaten ıdeoloıınm to kenctisıd r Murat Be ae Fmre Kongar ır de 0İ0|i teknoloıı ıl sk Sı konusurda sov edıklenm artık curumuş o an »yarsırracı ıdeoloıı leorısı» olank ad ondırmaktadır Murat Belge n n bıPdap =onro so. edıkler ı c * bır cok bakımdan ılaınc bır yol tutLyor «Bır uıke altvapısmı kurmaaıa bır teknolonyı doqru duruM ıthcl edemedıa gıb altvapısı kurulma m s bır deoıonv de ı'hol edemez» dı erek Tan zımat /aza r larının Bat dan '•omont ?m gercekrwor ve cusun'erın zıhın'erden zıh nlere akması nın ovle kolay oİTiad gını belırtıyor 8undan sonra Vurat Belge ıdeolo ı «ıthalı» konusunLn cok basko bıc rnde ele alınmosı ge rpkt ö n |i«?rı surerek su ıc ılkevı Sıralıvor 11 MPOIOI k ooe er zaten buvtık olcude e 'rpn^eld r 2 Ideoloı 'er s stem haimde thol edıiemnzler 3 Yaboncı bır ıdeoloıının öoelerının etkıll olobılmeS ır i ı " n r^T"^^ OCM! rrın OIHTT^^I r^fAkır Burado «n onpnh olan tıdeolonnin ogelcrı» dır Murat Be ge /e gore evrensel olan bu oge ye yönelık ıdeoloi'ler dısardan «ıthal» edıl r cunku orada JOT olan ıdeoloıı gerıhg n 'ems !c sı sovı ır \P oucsuzdur cunku az g«l ŞTIIŞ bır teknoloiıden dogmadır Fokot dışcndan getır len ıdeoloıı havada koİToz sın tsal vapıyı etk ler sm fsoi vapıiorın belırlenmes nde 'Slev sahıbı o ur Başka bır ae yışle leknoloı k olarak ılerı ulkelerdekı s nıfsnl yapı ıdeoloıı ılışkısı gerı kalmış ulkelerde ter sıne done' Bu boyledır cjnku tekno.oı k aeoı^ r^e gerı ulkelerrie agrdır buna karsılık teknoic lık bakımdcn ılerı gıtmıs uİKelerde u'etılen dı°o lon'er h c b r O7^pk<5el •» °\ a = » k « n ' '"•> < san zıhn yolu ıle ve buyuk bır hızla gen ulke Çizmeden yııkarı... ılırkısı olarak gorevlendinldıgım herhangı blr dava hakkında ıster gorulrnekte olsun ıster hukum v«rllerek kesınlesmis bulunsun h c b r suretle mu lclao serdetmemeyl kutsal savunma hakkına karsı gos ter Imesı gerekli saygının ıcabı sayarım Bu S">beple 24 Şubat 1979 torlhlı Cumhurlyet gozetesinln PENCERÇ su tununda cıkan yazıdaki atıf yapılan davaya hıc degınmeksızın fıkır ve suç TCK 146 ve 311 madde er ara sındakı ılışkılere degınen ve bu konularda bana yanlış duşunceler ısnat edcn kısımlara cevap vermekle yetınıyorum 1) Yayınlanan ve soyut fıkır haysıyetl tasıyan bir yazı nedsnl ıle degıl olum cezası hctta en basıt bır para cezasının dahı verılmes ne hıcb r zamon taraftar olma dım Ancak «acık ve halen var olcın ve ınsanları eylerıe surucu tehlıke» taşıyan yazılı ve basılı seyın soyut (ıkır degıl vs fakat eylem sayılması demokratık duzerne ıda re okınon mem eK»tlerde epeınen hukıık ıikelermd=n bı risıdır Bu gıbı tahrıklerı yosok'amayan ulkelerde Kahra man Maraş olayları gıbı felaketlere ıntizar etmek ıcap eder Fıkranırda bana tevclh edllen hayalı soruya tara fımdan gercekte verılecek bu cevap $lmdıye kadar ya yınlanmıj yuzlerce rnakalemde kıtaplorımda yer almıstır 2) Eylem nıtellgınde olsa da sucu tasıvan yazıya TCK nunun 311 maddetınin yanı alenen suc ıslemege tahrık hultumler nın uygulandıgı hallerde 311 maddedekı olculer uygulanacagından hıcbır zaman olum cezası verılmez Fıkraaakı tutum cızmaden yukarı cıkmanın sevkettıgı hata mıdır yokso başka maksatlar mı vardır bılemıyorum 8ır tarıhte Cumhurıyet te cıkan ve sahsıma yonelık başka bır saldırı npdenı ıle actıgım dcva sonucu verllen mahkumıyet hukmunu temylz dahı edemevereK gazetenlz kabul etmıytl Acaba yeniden dava acma hu*usunda bır tahrlke mı tabı kılınmak ıstenıyorum 7 p B \ f fnr c r ~ ^*J | r o r"1 ^ c m * o */r. • , anr ın «bMım» ıle «ıdeo'o'uyı bırbırınden kesın ık e av rmas nın yanlıslıgını belırtıyor <B zlm gun I ır ı4/* •ppl ^^ 'ı ı r)"p'" \ lo dpılo k sov emler ycvana ic ce yaşar» dıyor ayr ca Kongar ın Marks ı katıksız bılım dunya 6 *Berı Ozanım. Ölmem,, OKTAY AKBAL SEMİNERE ÇAĞRI Hâyır â TIJRKIVE YAZARLAR SENDIK\SI ve TRT njn ışb rlıgı ıle TRT \e yazar lışkılerı konusunda bır iemıner duzenlenmıştır Sendıkamı/ uyesı va arlarla TRT ılgı ı!enn.n kat lacagı sem ner 24 25 mart 1979 ta.nhınde Ca galoğ u Turkocagı Caddesı 'stinbul Er ek Lıse^ı kar^ısındaJtı Istanbul Tabıp Odas Konferans Saıo nmda saat lOiOda .apılaraktiı KO\LŞ\İ4C1L \R TRT Adına ^ ılma? Dagde \ ren Teıun Ozertem Ekreiı Çataj Lmın Ge çe \er Çetın Oneı Hjsejın Karakaş Vuıal Tekel ^ usuf Kurç°ıh Bulent Ozduran Ha t Refı6 Lut tı \nAt Metın Erksan T"i S adına Bı gesu Erenus Oktav Aıavıcı Ilgılılere duvurulur TLRKIYE SENDIK^SI (Cjmhurıyet 2504) ÇAGDAŞ YAYINLARI'NIN ÖNEMLİ DUYURUSU : Kımı kıtabevlermın bırkaç kıtabımızın edennı yukselteıek sattıgını ogıendık Bugune kadar pıyasa\a verdığımız hıc bır kıtabımıza eder arttıncı etıket vapıstırmadıgımızı va da damga basmadığımızı sayın okurlarımıza duvururuz Kıtabın ustundekı basılı eder ne ıse odur Boyle vapan kıtabevlennı okurlarımızın bıze dujurmalarını nca ederız «Bır o/an!a dost olmayı ovle bu\umserdım kı bır zamanlar Bır ozanla tanışmak onunla kona> ma» onun •Jıırlerinı kendı besnden d nlemek bır ıçkıeMnde bır baıdak şarap bır avüc, lcblebı şur den dı/elerden soz etmek Tanıdıg n bır o/anın adını \azmav gunljgune Dun tanımışsın ş'irlerını okuısun da kendıs nı tanımazsın goım°mışs ndır konuşmamışbindır » Cevhun Aluf Kansu nun bırıncı olum \ddonu mu 17 mart 1978 gunu durup dururken oldu Yol da hırden fenalaştı ne vaptılarsa kurtaramadüar Bo\ledi' hep aurup dıuurken olunur Ovsa hıç de auıup dururken degüdır bır yerlerde beslen mıştır bu\umuştur kok salmıştır o olum tohumu A mı ^aman bıhrız de bunu aldırmavız Ben na sıl olurum denz bır ozan gıbı kendı kendımıze Ben nasil oluıum ahşarama^ ız bu duşunceyı ken dımı^e \akıştıramavız Herkes olecek olebıhr ama ben nasıl olurum hışı kendı olumunu dufleyemez de Bır hıtabımdan soz eden bır \azısına \azısının baş'arafına aldıgım cumlelerle başlamış Şaır Dost larırn k tabımın \enı baskısı ıçm «7 Cun aergısı ne guzel bır %azı yazmıstı Se\mstı o cskı nerdey se iarıh olmuş belgelesmış gençlık ızlemmlerım Şo\>e bıtırmıştı Gençlık tanısmalarıdıı eer. k gunleııdır bunlar Kıtap resımlerınde bıle şaır dost lann çok eskı hanı ogrencıhk frunler nden kalma yuzler vaı Gençiık bu du>arlıklan bılmelı Bır du >aıhk onulunun ılkbahar gTJn'erındeMnış g bı oku > an O M\bdl ın kıtab nı • Ce\ hun Atu! Kansu ohtur o hıtapta K°denl c'e kansu nun benım bır gençlık tanışım arkada şım olma\ışı Ben onu son yıllarda tanıdım bon on onbeş \ıl ıçınde Bır Karademz gez mız vardır bırlıkte Bır rastlantı sonucu karşılasmışîık vaour üa Bırkaç gun so\leşerea tavla atarak dostluk et mıştın Sonra da Ankara \a gehşlerımde hele r969dan 78 e kadar Dıl hurumu ı onetım toplantılarında Çogunlukla yaniana otvrurduk Kapı\a vakın bır uzak koşede Bırçoa konuda eş duşuncelen goruşlerı sa\ unurduk Sonra da ıçkıe\lerı kah\ e koşeten uzun \uru\uşler Zaman ogütur tuketır bızı Tek tek çıkar gıdenz vaşamdan an'lar kalır gerım zde sonra anılar da gıaer Kalan yapıtlardır, şıırlerd r o\ kulerdır roııanlatdır \azılardır Ozanlar sanatçılar nasıl kalır gelecege? Vı\e olun'unden elh \ıl yuz yıl ıknuz yıl sonra açıp ohuruz bır şurı bır oyfeuvu bır romanı bır tablo \a bakatız bır beste\ı belkı bın kez dınlenz de do\ma\ızr> O\sa o sanatçınm çagında daha nıce len ı afomi} urun \ernnstır Ceçmış gıtmışleıdır u utulmu^lardır hepsı Daha \aşarlarken hem de Bunun bır gızı olmalı d > e ausunmez mısınız0 Ben ce en orsmh nıtelık o sanatçırıın çagındakılerden degış k olmasıdır 4\ rı bır rengı bır iesı bır ha\ası bulunmasıdır Daha dogru*u kışılık ve bıçem a\nmı Kımı sanatçı \aşamında bır destan yaşar \aşatır Turlu e\lemlere gırmısnr ornek dav ranışları olmuştur bunları da oldukça başarılı b çımde yazmıştır Yasamı ı/e \apıtı ka\naşmıs orta\a ügınç unutulmaz bır sanatçı çıkmıştır hı mı ıse sanatın en ınce doruklanna yukselmevı bılmıştır Lle ald.gı ışledıgı konular \ep\enı şe\ler degüdır kışı olarak aa ılgmç bır yanı \oktur ama \apıtlarmı bır ku\urncu ozennle Hslem>$tır Her cku\usuxu~da ba! ısınızda \epvenı bır do\um \e Ta sıze Bu tw sanatçılar gelecege kalır Bır de gerçek ınsat lık ornegı olı IUÇ kışıler vardır Yzpıtlannda bu ınsanca auyus aa\ ranıs sezılır Kendı dışına çıkarak başkalarıyle ügılenmiitır bır çe^ıt 'ermış duyarlıgma ulaşmıstır Her \enı kuşaa on da bu w:tun ınsarlık belırtılennı gorur \azdikla rını yarattııılarını bu gozle okur Cevhun Atut Kansu ışte bu 'gerçek ınsan sa natçüardan ozanlardandır Gecen gun sıır kıtap larını \emden karıştırdın O'ım temasını ıçle yen bır şıır a>adım bulamidım Yalnız ^aşam var yaşamın auzelhgı onemı var Kendı ynsamtnı da pek jazrjıamiî anlatmam « Belkı de bır doktor olarak ge^ırdıgı yılları dgınç hulmamış Hep baş ka ınsanlar var Doga var toplum \ar acılar has tahklar dertler var Yalnu hehrh bır \orenm Tur kıyenın ae degıl tum dunyanın ezılen acı çeken yoksul ınsanlarma karşı bır şefkat dostluk anla vıj var Buyuk bır umut ateşı \anı\or dızelenn de Cuven ve umut eleledır şıırlennde «Kahretme kend ne sıgırtmaç ' Meşın janıvor \a / Karşı Dag lar goru\or ya Uvanırlar Vaşıvorlar A>az kes mışse umutları ' Dajanırlar Ateş vakanlar var • Kansu Turk şımnın a\rılma^ kopmaz bır oar çasıdır artık Bır \ılr!onoerı an'^ı \ arıtı daha da buyuyeıek toplumda \a\ çınlaştı Sanı ım zaman ondan \a a <;lp\errk Ord Prof Dr Sulht Donmezer ACI KAYBIMIZ "' ;ÇAĞpAŞ YAYINLARI 4 Dernegımızın Boşkonı ve Istanbjl Arkeo'oıı Muzelsn Muduru Turkocağı Cad 3941 Cağaloğlu îstanbul TEŞEKKÜR 1 3 1979 perşembe gunu genc /aşnda a ı s ı z n /ı tırdığım sevgı ı canım eş m Gıda Tarım ve Hayvancı lık Bakanlığı Muvaşlr Mufeitısı Veterıner Heklm Dr. Nezih FIRATLI'yı kaybett k Ac m>z sonsuzdur istanbul Arkeoloji Muzelerinl Sevenler Dernegı NOT Ceoazes 24 Mart 1979 Cumortesı gunu saat 11 00 de Muzede yapılacak torem takıben Şışl camımde kı ı nacak ogle namazındai soora Zınr rl kuyL. Mezarlıgında toprağa veıiecektr Cumruryet 2505ı ÖLÜM Merhum Husnu Merhume Nosıye Fıratiı nın ogulları Ferhuide Fırat ı nın eşı Isın Fıratiı ve Zeynep K n ır babaları Eczocı Ertugrul Kın ın kay npederı Taylan Kın n dedesı Sukrıye Omoye ın damadı Nevıde Orhun Ar man OHar Gunduz ve Gungor Fıratiı l e Mernum Halıl F ratl nın kardeşlerı Istanbu Arkeoloıı Muzeler Muduru RASIM YÜCEBAŞ'ın cenaze torenıne katılan çelenk gonderen Turk Egıtım Vakfına bağısta bulunan telgraf, telefonla ve bızzat evımıze gelerek sonsuz acımı candan paylasan ve onu son yolculuguna en guzel bıı şekılde ugurlayan azız meslek arkadasları ıle akraba ve dostlarıma fedakâr komşulaııma \e de sevgıh arkadaslaıım Ankara Dcneme Lısesı oğretmenlerı ve can oğrencılerıme derın mınnet ve tesekkurlenmı gazetenız aracılığı ıle arzederım Eşi BIRSEN YUCEB VŞ iCuınhu , ct r ACI Mudurumuz KAYBIMIZ Arkeolog Dr. Nezih FIRATLI'yı 22 Mart 1979 Perşembe gjnu kaybett k Cenazesı 24 Mart/1979 Cumotesı gunu soat T'OOde Arkeoıoıı Muzelenndekı torenden sonra ogle namozını rruteak p Ş şlı Camısındftn alınarak Zıncırlıkuyu Mezarlıgında top roğa verılocefctır A I L E S I NOT Celenk gonderı memes rstevenlenr Egıtım Vakfı na bagısta buljnmaları nca Oıunur Dr. Nezih FIRATLI'nın aramızdan etKTdıyyen ayrılışının derın ac sı ıcırvdeyız Aıles ne yakınlcr no ve tum meslekdaşlar na başsoğlığı d ler z , İstanbul Ark«olo(ı Muz«l«ri Mensupları NOT Cenozesı 24 Ma > ı979 Cumartes gunu saat 11 00 de Muzede yapılacok torenı tak ben Ş şiı comıınae kılınacak oğle namazından sonra Zınc rl kuyu Mezar f lıgında topraga verıleceKfr Cumhun\et 2500) 4S7» Şişli Terakkililer KURULUŞUMUZUN 100 YILIDIR gjnı,iae b Ue 25 mart 1979 pozar ta aş kebab olalım 1 40 yi| doha once Tezun o anla a verılecektır Anı Be ges ACI KAYBIMIZ Bolumumu VEFAT Derneâımızın çok kıymetl ıryesı İstanbul Arkeoloji Muzeler Muduru İstanbul Arkeoıo|i Muzelerı Muduru ve zun unutulmaz şefı 2 Kutlama tokvımı ve davet /e er okuldnn al na caktır 100 KUTLAMA KOMITESI Dr. Nezih FIRATLI'yı yıtırdık Gonul v«rdığı meslek yaşomında bızlere bıraktığı guzel ve yorarlı anıları arasında onulmaz acılor ıcındeyız Arkeolo|l Muzelan Klasık Eserler Bo.umu 24 Mart 1979 Cumartesı gunu saat 11de Muzede yapılacak torenı takıben cenazes Şışlı camımde kılı nacak oğle namazından sonra Z ncırlıkuyu Kabnstanında topraga verılecek'ır Dr. Nezih Fırat'lıyı inybettık acrrız sonsuzdur Kederlı a esıne na ve t t n meslektaşlarna boşsaglıgı dı erız yakınlar MU2ECILER DERNEGI Memur Alınacak SANDIĞIMIZ İSTANBUL TEŞKİLÂTINDA CAÜST^RjLIViAK ÜZERE SINAVLA ADAY MEMUR ALINACAKTIR SINAVA KATILABILMEK ICIN 657 Sayılı Devlet Merrurlan Karununun 48 ncı maddesındekı n ielıklere sah p olmck bı Erkek memur adayları ıc n e,lemlı askerl k hız metını /apmış olmak d Sınav tarıhınde 30 yasm gecmeın s o ma< d> Ikt sat Sıyasoi Bılgıler Idarı II m er Faku telerı/ le Iktısadı ve Tıcarı II mler AKademılerınden \e 1 ya bunlara denk yerlı ve yabanc fakulte vs OKU ardon mezun olmak Şarttır Smov yazıl olarak 19/4 1979 Perşenbe gunj =abah saat 9 30 da Cağaloğlu Msrkez bınamızda /apılocak a z ı sınavda başorı sağiavanlar ayncc mulokata tabı tu tulocaktır Isteklılsr tohsı belgesı nufus cuiOanı tasdı<l su retı ve 1 resımle saısen ve/a b r d lekce ıle 13 4 1979 C U T O gunune kadar Istonbut Emn yet Sandıg Cagaıog lu Personel Mudurluguie mjrocoot edeo I ner a) İSTANBUL EMNIYET SANDIGI MUDURLUGU iBas ı 12761) 2484 Mehmed Kemal Ara Rejim Kara Reiim BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ SAYIN KONGRE ÜYELERINE Kjubumuzun 2a mart 1979 pozor gunu saat 10 da SHERATON Oell salonlarında yapı acak secım kongresınde şeredı mazısıne vakışmayan ve her bakımdan yurekler acısı ourumu uzer nde soz rükktnızı kullanmak ve dola\ısıyle kjıLbun geleceğıne aıt tar hı vozıfenızı yapmak uzere hepınızı dovet eCı/oruz SAYGILARIMIZLA MUHALEFET GRUBU (Tuka Reklan 49 ^49^, =n
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog