Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

• Sotiıbı Cumhurı/»! Motboacılık va Gazetec l K 7 A i> aama NADIR NADI • Genel Yaym Muduru OKTAY KURTBOKE • Sorumlu Yozı işıerl Mudurü ... . CETIN OZBAYRAK Bason ve vayon Cumhunyct Uotbaocılık v» Goz*fecılık T A Ş , CagaloQlu Turkocagı Cod No 39 4 1 • Pn«to Kjtusu 2*6 ISTAN»UL T«lo'o\ 28 97 01 C u m n u n ı ı t ı I I I I I U I I D İ V C T BASIN AHLAK YASAS NA U/MAYI TAAHHUT E E DR ABONE UCRETLERI AYLAR Vurtıcı Vurtdısı 1 TAKVIM 12 1 230 2 160 • • BUROLAR Ankara A'nturk Bu var Yeneı Apt Y»nışehır Te> 17 58 66 25 57 01 • IZMIR Hai t Z /a Bulvorı No 65 <ot 3 T»l 25 47 09 13 12 30 • ADANA. Maturk Caddesı U$urlu Pcsoıı Tel 14550 19731 105 180 3 6 315 630 540 1 080 23 MART 1979 Imsok 6 16 Ikındt .648 Guneş 6 5S Akşarn 19 T4 Ögle 13 21 Yotsı Ucak Dostosı ıle grup a m a gore cak ucretı o^nco o'ınır 20 55 i /« j »a, aıo jortımıj . . Devarr sa osı santım.j I ön so/ıaları (santımıl I s l a i b U bask sı (sart mı) AnKaro bask sı s a n m ı Ö'um Me»ııö reşekkur 5 santımı) N şan Nıkoh Evlenme Dog m /n ı Aö" a öo»kib scnnm ... .. .. .. 320 Lıra 380 230 160 100 S00 600 S0 Dış ekonomik (Seştarofı 1. Soyfoda) ıneler uzer ı$ van Lenrep E C«v t hjkjmetı ı ı ourumj •Wr kez daha gozdcn g«çfr Seçim Yasası değisikliği Adalet Komisyonu'nda da benimsendi ANKARA (Cumhurıyet Burosu) AP Iı I Hakkı Kovluoğlu nun başkonlığınöokı Adolet Ko msyoıundo bennrsenen sec m konun orında deg s kİK yopı masma ılışkın /asa goruş b rlıpıy s benımsen'nış bu konu riakı rnetın ve rapor Meclıs BQŞ karl gına stnuİTiuştjr CHP Çanakkale mıiletvekılı A tan Tuno sıyası por'ılenn secımlere katı abılmelerı konu sundo pcrtıletarası ozel kom s von tarafından yapılan d e / k liklerı eleştırm/ş ve bu kor uda b r dsğışıklık onergesı vermıs tr AYBAR'IN ACIKLAMASI SDP Genel Başkanı Mehrret Alı Aybor tMıllet Meclısı Anayosa Kcmısyonu nda ka bul edllen secım yososı teklifı il« portıienn partamentoda bu lunup bulunmamalarına gor» farklı muamelelere tabı tutulmak ıstendıgını» soyiem ştır Avbor dun verdığı yozılı derrecle <T»klıfın yasolaşmocı durumunda Cumhurboşkanı nın Anoyosa Mahkemesı nde ıplat davası acoralş dernokrasıyı A noyatoyı korumaya colışmoları ge'ektıgı» goruşunu savunmuç tur FİDEF'İN 3. KURULTAYI ALMANYA'DA TOPLANIYOR BONN, (Cumhuriyst) Catı sı olt rdo 70 n uze r nde der nek ve kurukışu toplayan Fede ral Almanya Işcı Derneklen Fe derosyonunun (FlDEF) 3 Kurul tayı bugun Du sburg da top o nocaktır Kurultay ıkı 0 " " su r e cekıir Yann soat 10 da Monnesman Gymnos um salonunda ocdocok genel kuaılaa Başkan lık Dvanı secınnlennden sonra Yonetım Kurufu roporu ve moiı ropor goruşulecek okşom uzerı dd «Turkıye de faslst tırmanıs v« Faderal Almanya da faşistl«r> konuiu uluslararası forum yopılacaktır Foruma Is tcnbul Borosu Başkonı Orhon Apoydın yazor Ugur Mumcu. vozar Ovo Bovdar Antiempervol st Bılgıler Buttenı nden WolfraT B'onner Sosyal D© mokrot Hukukcula' Kom syonundon Prof Dr E Kuchen fıeff Iron Komıtss çozcusu Mustofa Danesch yozor gaze lecı Jurgen Rohr SPO mıll«t v&k Iı Klaus Thunsıng coklardtr Orbay ve Elazığ şiieplerine sigorta borcu nedeniyle el konuldu Istanbul Haber Servlsl D B Denız Nakl yat T A S rın Gene'al Kozım Orbo/ v» Eia zıg şıleplerıne oncekı gun sı gor'o borclormn odenmernesı neden yla el konulmuştur Sılepıer n s gortolı o'dugu A merıcan Board of Shıppırg f rmasının Orboy ve tlozıg şılep lennın borclarının odennnesı ı an uzun sureden bu yana gırışiilerde bblundugu brld rı m şt r General Kâzım Orbav Sileb ne Amer ka mn NorfoU Iı manındayken E az g ş leb n§ de Londra doyken el konulmuş tjr ABD Büyükelçisi 1KâtipPeck ile ilgili iddiayı reddetti ANKARA (aa) Amer ka B ieşık Devletlenrın Ankara Bu /ukelcılığı dun bır aç klamo ya parak Buvukelcılık B rın r, Ko t*ı Robert A Peck ın «Uygun suz faalıyette bulundugu» yc lundakı ıddıclar n csılsız oldu JUTU bıld rm şt r DISK e baglı Yeraltı Made/ı )s Bendıkosı Ge^el Baskonı Çedn Jygun oncek bun bır demec ıererek Peck ın Amosya i m 5u uovo ılcesınde kıncı kez go uldLgunu ıddıa etmıstı Konut İnsaatı İiânı (st S S Catalpınor 2 Kı sım Isc Yopı Kooperat (I Başkon'ıgmdan Mesksn mşaatla'i ihalesı 7 3 1979 ve 12 3 1979 gunle nnde Mıiliyei ve Cumhunyet Gazetelerl nde vcyınlcnon şortlor'o 29 3 1979 gunu sa ot 1100 de Sosval Sıgorto lor Kururru istanbul En ck ve Inşoot Bolge Mjdurluğu n de tekrorlanoraktır Ke/fıyet llon clunur (Bastaroft 1 Sayfada) rjşravT olov sırasm'ia yrra öa g<ireı ı Yarbaya g,tm s ve lanan Osrran Bulbtl Aksoya ba= n kartını kend sıne uzat ra« Ant Yıimaz da kottuk oeg mısitr Yoraoy bosın kartını al neklery e ge mıştır LAHEY ngı tere n n La ıBaftoru'ı 1 Sayfoda) Tayarak «senı ıcerı almayaca Dt.rus'ioda dmlenen tanirvloı ıe, Buvukecı Sr RıchcrO mek pek o kodar kolay değlldır gım Sei yalon haber /aztyor don po s Seı i Ozen o o ge S^kes ı e e c MO n b r gorev Bu bakımdon dar ve sabıt ge sun Bu aakıler kıskırtıvorsj ı* ces oıurdugu knı en n toran j i dun sabah e c l k konu'un lırlılere az da olsa soluk aldıro seı<ı nde fade er ku lann ıs Sı oıg nı ve soz koiustı «cıveıf dan ayrıldık an srada b lınıne bllmenln blr yolu hakca blr ver * yone n tum aııvarlar na ya oenell kle «sol goruslu gencle yen osı'er torofınaon tcbonco gl duzenlemesınden gecmekte zı ar yazıldıgı şeklınde naber rın» geidıg nı soy em s kabvele e vuruıarak olaurulmuştur dır Enflasyonla palazlanan ust yozıldıg nı> ıdd a etmış ır Bu rı taraycn < sııer n bulundug ı Pol s ye»1' e r ı ı n erd kler gelır gruplormdan aşagıyo dog nun wer ne munabrmız haoe oroban n beyaz Murat oldug ı 0 gıye gore Irg ı'ere elcılıgın ru parosal kaydırma yapmak r r Ycrba/a kenclıs n n ddıa nu sovlam stır D ger tanircladc ı 19 ya= nöa^t goreslı ÖJ «ozver lersın hokco poylojım ettıgı gıb o mad gım ^oyıem s se sonıklar tanıvcmadıMann /ukecınn Ro's Roice morka na doha uygun duşebılecektır yainız tjva ste \azı yaz ı(j gı bslırtmışier kohveler n otoma otonıob I n n kapısmı acarken • n n bel rtılcıg nı anlotm ştır t k b r taaanca le taratıcıgını cılırmeyen k sıler tabonco e Ekonomik paketm d s fınans so, ;Tislcrd r Duruşına tan k Dana «onra muhabmrz go ates ocmışlardır Bu/ukelc e mano donuk yuzune gelmce du a n d ilenmes' ıcın öcşva gu rev yaptıgın na'i\prrede o gorevııye bırer kurşun ısabet rum sudur Poket n başanşı o ne nem ı b r duruşmanm oıduguett CÎI ve herren oğır yaralı u i zellıkle ri's fınansnondo doho ru anmsatarak ıçer ye gırme rı mrio haslaneve koldırıld kıar acık ceyıSie »tcze pcra»da du Sının zorunlu oldujunu soyte halde kurtarı omıyorak olduk çumlenmekteâır Turk ekonorm m stır Yarbav bunun uzerıne, lerı b Id rılmıs* r sı dovız darbooczmın kıskacın t'stanbu' da 3 gaze e a tutuk dan belirlı olculerde de olsa (Baştorofı 1 Sayfada) O norulen buyukelc n n <lna 'ondı bı ı/orsun Senı de tutuk nosıl kurtulabılecektır"' rı I evlı ve « çocuk babosı o Iz dıp omat arının yabancı ul tatrım* dem ^ ır Basbokan Ecevıt paketl açar dugu bı dır Imıştır Kacan katıl keleMekı guven gı» konüîjn Bjnun uzer ne buroya donen kert yaptıqı konusmada dıs kre aran rken o a / n sıyası yoru da uzman oorok tonınoıgı b« muhoo r nnz o a / ı yetkılıle 9 dc beklenf'ennfn gercekleşme nun Oıup olmaaıg araştır Imok lırtıimektedır Ankora Sıkıyonetım Komutan ı dıgını belırterek soyle demıştır tadır gt Adh Muşavırı ı!e gorusmjs «Yenı krsdı bu "nadakı g.nsım 9 Kentın Kıremıthone ma ler Adlı Muşavır boyle bır o'a hallesmdekı tugla ocoklcr nda ler m z n ne sonuc \erecegırı bılmıyoruz Oiun cmdır kı ken y n soz konusu olamayacoğını Bossa faor kasında cclısan 24 dı kaynok'onrmzo dsyanarak soy emesı uzenne muhab r mız yoSındoKi Mehmet Korodurak m r r keraı ofanaklanmızı seferber dığe b r arkadaşimızla bı i k cesed bu urmuşıur şc n n to etTiek stıyoruz » te takra Sıkıyone' m Mahke boncoyıo vurulorok olduruidugu mesıne g tm şlerdır Arkadaşlo o ayın s yas /onu olup oımadı Ekonomik onlemlere sayın E rımız gorevlı oynı Yarbaya ı 0ı arastınlmaktad r c«vıt ın bu açfklamosının ısı cerı gıreb mek ıcın basııı kort TRABZON KTU nun 2 n gında bakıldıgı zaman gozuken ı v r " i f l ? r ne KOrşn sanda acı masma Karar ver I sudur Poketın dovtz kozandır boy arkadaşlarımtza ıbasın ANKARA (aa) Iran do ku mesı jzsrırve bır su'edır duru maya donuk yanı agır basmok ru)a^ak yenı öevletır bıc m n kartı» /erıne «m saf r <ortı» lan ogrencı olav'crı yenıden tatttr Ancok Bosbakanın acık saptomak amacıyla 30 mart CJ vermışt r ABO YE GIDENLER boş'a^ ştır Oncekı akşam uze lodıgı kadanyla bu onlemlerın ma gunu yap lacak olan referon Ote yandan alt parlamen • Bolgat !o T0 cgusios gece rı Endjstrı Meslek L sesının dovız aktsı ocısından kısa va dıma TurK ye dekı 5 bıne ya ter 'kı grup ha'ınde Amer <an sı 4 kaı/ehonenn taranması sol goruşlu oarenc en Musta dede sonuc v«reeegım one su kın \ran Iı katılcccktır yard mı 'le ılqılı konularda te sonucu 5 kıçın n olurrtu 13 kı fa Uzjnkaya ve Ş nası Altınka rcbılmek olası değıldır Oysa Turkıvs de bulunan ve 18 /o maslor yopmak uzere ABD ve s nın de yaralarmasına yola /a Zagnus koprusu yanında sı Turklye nın taze paraya ıvedı s r ı dodurmuş olan Iranlılar gıdeceklerd r Grubun ılkı bu likle gsreksınımı vard r O za ç a i olayfa ı'gt'ı olarak dem ıs lah ı salaırıya ugranış yara ı 30 mort'ta An^a'i dc Buyukelc gun hareket edecekl r Ogren I •eÇıyie \argılanan ul l ucu Isa man yoneltılmesı gereken soru olarak Numuie Hastanesıne 1 kte (stanbul ErzuniT ve T d ğıne gore Başbakon Ecev t Armagan ve Mustafa Pehl van su olabılır Işcı dovızlerıne katlı kaldırılmıslardır Fatın Egıtım robzon da da konsoloslu^larda ce saptonan altı kıs şu parlo lıog u adlı uıkucu erın durus kur uygulomosı da henuz orta Enstıtusu og encıs soğ goruş KU' prnk candıklarda aevlet menterlerden oluşmaktod r malar na Sıkıyonetım Mah^e da olmadıgına gore, kısa »u lu Mustafa Cokıroğlu da Yen seklını belırlempk ıcın oylarm B rıncı Grup Senato D s şlerı mes nde devom eonm st r Du rede Turk ekonoiısıne soluk Cuma mahalles ndekı evının kullonacaklard r Komsyonu Boşkonı CHP Iı Zı aldırabılecek laze oara nasıl ve kursunlanması uzer ne sırtın ya Gokalp Mülayım f'eclıs D s neredcn sag'onabıleceklır' Ba don ogır yorolanmıştır Pol s n ısler KomısyOPb Bajronı AP Iı tılı fınans kuruluslorının olusbu evcle /aptıgı ararnoda bır o Zevyat Mandalınc turdugu sısiemın dışında kolı ioma k tufeK b r taborca 28 Ikmcı Grup CHP Iı Prof Be narak taze parayı yakın donemmeımı ele gecırmıstır Olay or (Bastartrfı sporda) sım UstLnel CHP I Muhs r Ba de bulabılmek olası mıd>r? Bu la dgılı olorak 15 k sı gozaftı Bu kodar ocıklık sana yetmı tur AP iı Kamran Inan ve Kon soruların karsılıklorı henuz or ra a ırmıstır yorsa, ılle de kesın hukum ıstenıan Senotoru Met n Toker tadodır Istanbuı Hober Servisı tlyorson, Osman Solokoglu keIZMIR Buca Egıtım Enst ikıncı grop nısanda ABD ye gıTUM DER Istanbu $ıbes< (ın hukmu okudu Musabaka tusunde bır grubun kantıne slo decekl r Başkanı Hanefı Şekerc dun yonetmelıglnın gırış maddesi, gon vozması yuzunden pol s Acıklanan paket va benımse yap'ığı ocıklamada yaşam ıcın senın ıfadenie dıbacesı aynen erle oğıencıler arasmda cıkan nen zam sıyososı IMF dahll gerek olan herşeye yapı an soyle dıyor olaylarda 10 polısle 6 ogrencı Batılı I nons kurumlarına kopı zamlorı protes'o amacıyla dun yaralanmıs 10 ogrencı gozolt yı aralık tutan nıtelıklerı içer«Turkıye de butun basketbol devlet do relerınde demokrat ına almmıştır Ogrencıleraen mektedır Onlemler, blr bokımo musobakalan uluslararası kaı lerıcı devrımc memurla'in ys (Boftarofi 1. Soyfado) dıs kredı icin Bbtının ongordudelera uygun oıorok tertıplenır Halıl Boyrak ın bır pohsm ta msk boykotu yaptıklarını ve bu Bunun dışındaKi alanlara gu ekonomik kosullara ters düve oynamr > bancosmdan ciKan kurşunla botfkâtu destekledıklennı bıld r gelecek olan vabancı se"fına sen cızgıde degıldir Ancak sım Uluslararası Baskstbol Kuyara andığı belırt Imıştır mışt r \enjn 'Cehf koşulları* be dılık tum Isterlerı karşıladıgı rallorım iceren kltobın 93unURFA Urfa Lısesı Mudjr Şekercı şoyle konuşmustur lırlenmış ve bunda en onem soylenemez cu maddsden sonra gelen »on yardımcılarındon sag goruşlu «Zamları ve kendl maasları]ı ılkemn dışsatım yapacak sozu ıse aynen soyle Huseyın S msek de Ahmet Ya Ecevıt yonetimi ne yapocoknı 37 bın lıraya C'kartma ışlevatınm olması nıtelıgı ara tBu ka delerın acıklarmasın vuz okulo gıderlerken kıml k tır' Batı kurumlorıylo sadecs mını hızla başaran parlamtnto, nacagı vurgulanmıştır bo bır anlasmazlık oldugu tak lerı belırsız ıkı kış nın sılahlı acıklanan paket cerceveslnde asgarl ucret ve ucretler uzerın Ozellıkls belırtılen a'anla d rde Ingıl zce esas me ne ba soldınsma ugramış ancok ye b,r yandan yenı kredı gırisımledekı vergı yukunu sozde hafrfnn dışındakı jabancı serma kılır re yatarok canlarını kurtarmıs rıni surdururken ote yandan letmek olan asgarı gecım ındl \eve buvuk agırhkla Dış Sımdı o senın cok mutelardır Olaydan sonra Şımşdk kendl kaynaklarımızı harekete rim! yasalarını ceşıtlı demagojı satıma \onehk yatırım \apb»r hukukculorın (H«r kımse ın avmde bır tabanca ve 14 gecirmey» mi koyulacoktır* lerle atkıya almış bulunmaktamasına ı/ıtfc n ılkeler* bıldıonların do adlarını bilmsk ısmermı e e gec rılm ş ve ılk sor Yokso tum isterlen bellı bır za»ılecek \e >abancı sermayedır Kendısmı halkton yana, terdık) bu ınaddenın cEsos o gusundan sonra tutuklanmısmanlcma icınde yerıne getırıp nın bu ılkeve •tıtızhkle u\ memurdan yana oldugunu hola lan Uluslararosı kurallardır» tır Topcu rreydanındak bu o enflasyon devaluosyon sor niası» ıstenecek bu yönde ıddıa edsn Ecevıt hukumetındemek oldugunu Turkc» kulaydan az sonrado Musl'm Po malına tokılıp g decek mıdlr^ denetlenecek' den mamurların yaşam kosul raliann bosiuklarını Ingılızc* lat aynı hse oğrencısı Halıl Sımdüık bınnci olasılığın agır metnın doldurocagını soylayelorının ytniden ayarlanmosını TURIZME ONCELIK Atıcı yı altı kurşunla agır yara bastıgı soylenebılır İklncı olası ceklerdır yıll«rdanb«rı gasp&dll*n grevr larrıştır Og encı Dyarbokıro "Ven yonetmelıkte tunzm lık konusunda konuşmok l c n Turkıye de Turk Yasaları uylı topiu sozleşmelı s«ndlkal Ö7el olarak ele alınmakta ve kaldırılmıstır Her kı oğreict daha vakit erken gorukmektegulonır Doğru Ama bır Ulus haklanmızın derhal verılmesmı turızm »atnmı \apmaJc ıste nın de sol goruşlu oldugu b Idı dir lararası kurula uye oldun mu talep «diyoruz » yen vabancı sermaye>e yuzrılm ştır otomatık olarak onun kurollode 100 e \arabilecek pav ta KARS Zıro Donatım Kuru rını da kabul edersın Ustelık nınmaktadır Bır başka de muno oncekı gun gıren sılaiilı senın Oyesı oiduğun FIBA Utırnle başka aianlara gele uc kışı kasadan 367 bın ırayı luslararası Kurallannın Birinbılecek yabancı sernıaye pa olorok kocmıslardır Sovgun cı Bolumu 5 ıncı maddesında vmda verlı serma ye pavı da cuların gıderken ıcerde bom oynen şoyle dıyor eıanacak ancak vatınm ko«Members of FIBA s^al j n ba dıye bıraktıkları bır paket nusu tunzm oiunca vern ten b r şev cıkmamışt r Istanbul Haber Servisı A riertake to sbserve he cresent BRUKSEL (a a) KTFD serma>e pav aıanmayacak laryakıta /apılan zom dolayı B e'o.v; onü to stbrrı to an/ ISTANBUL Dev Genc Bos Boşkarı Rauf DenKtaş dun sa Ur reju'otıon and decısıon of sı\la Istonbul dan bazı kentlekanı Bulent Uiuer m sahte pa ot 16 ode Belcıka Dış şlerı \ onetmelıkte a.nca • u BFIBA > re yapılan otobus seferler nae saportla yurt dış na çıkmak ıs Bakoiı Henrı Sımoretyı zıya rokratıU aşamalann AOİav Senın Ingıllzcani bilm«m yolcu tasıma ucretler ven den ted gı ıddıos yla Yeşılkoy de >3 ret edere* kendısı/le 40 daMka !a7t\nlması> ongorulmekte Benımkıne de guvamn yoksa, bdlırienmıstır ka'ardığı bıld rılmıstır Oloy n suren b r goruşm» yapmıştır \e heıhangı bır yabanc Dısışleri Bakanlıgında gorcvli gectıg mız hafta ıcıno& meyda Anadolu Otogorı MLdurlugu Gortşnıeden »onra gazetecıserma\e vatınm ısteg'nın yıgınlo ortak sınıf arkadasına geloıgı ve Devnmcı Sol cız yft kılılerınden aıınan bılgıye Isıe «Sayın Sımonet ye, Jenkıs «En geç dort a> ıçınde» ka mız var Onlardan birine sor gıs ndekı Dev Genc Genel Bas gore serıırlerarcsı yolcu laş ıle yaptıgımız gorusme cerçe rata baglanması ılke hahne Sana soyle dıyactklerdir kanı Uluer ın holen 1 Şjbede mo ucretler ne yjzde 30 b O vesı ıcmde Kıbrıs Turklerının setırılmektedıı Bu arada «F BA u/elerı yu'uriukte bolunduğu ogrenılm st r oranında zam vapılmıstır konuv'a ugılı BakanJıklar ıçınde bulundugu durumu ızah olan kurallorı yurutmeyı ka Uskudor Emınonu arasmda arasında uvura saglanmas ettiK, Bruksei de Kıbrıs Turk Yen tarıfeyle Istonbul dan bul edece« .e FIBA nın her cclıson volcu vapurunda Ctm uzennde de duTjlmaktadır toplumunu temsılen bır yetkıfıIzrnre 250 Trobroıa 450 Ada r yoıet'rel k ve kararına uya hu ıyet Gazetesı okuyan Muza' r nın bulundurulması konusunda na ya 325 Ka/serıye 300 E caklardır » fer Agca sagcı olduklorı ılen kı arzumuzu ılettık» dem şdr zurum a 600 l< rıkka e ve 450, Şımdl FIBA Uluslararcsı su'ulen b r grup taıaf ndon tor Nevseh r e 280 Fatsa va 350 Go r usmedei sonra bır b Idı transferler konusunda ıBır taklonmıştır Polıs oloydon so" Antakya ya 400 Duzce ye 100 rı ^ayınlayan Belcıka Dısışlerı sporcu b r sezonda kı kulup ra tortaklanan Muzaffer Ağca (Başlarafı 1 Sayfada) Tokat a 400 Tunce ı ye 550 Bakonı S manet nın Denk *e oynayomaz Jkıden fozla ul v goz al' na a r ı st r ve bunlar bızden hesop sorar» Ordu ya 250 S vas a 350 R ze tas ı Belcıka hukumetı adına • e deq şt remez Degıştınrken, < b c m nde konuşmustur \s 500 Bayburta 500 Somsun kobul etlığını açıklamıştır B I mut^k omato'luk belqes ni v» ADIYAMAN VE ANKARA DA o 300 Corum o 250 Denızl \e federosyonunı ndan ald gı bon d r de ayrıca Kıbrıs sorunu Izmr m HeUeK Iı Fe hat As 240 Konya ya 250 Nıgöe\e serv sı gosterır Bu kuralın h c nui cozumj ıçın ABD ve Avru (Basîorofı 1 Sayfada) lon'aş SaK.ar/a Adıyamai .e 300 Amasya va 350 'gdır a o O O b r su r et'e ıstısnası yoktun pa toplulugu ukeler nın ıkı terkeîm s r AP Grup Başkon Ankara oakı «bır kısım parla lıra>a gıa lecekt r hukmunu getırırken sen na toplum arasınöo d rek muzake vekjlı OT er Ucuzol Feyya» ın msnterlerm yaptıklarını dog.u sıl bunları hıce sayarsın Bu reler yoluy a eşıtlık ılkesı uze arkosınoan koşmuş uzerıne bulmodıgını» soy em ş ve şoy kararın yuzunden Turkıye'nın rnde cdıl ve sL,reklı bır cozu sald/rmıs r Fe/yat kandısıne le demıst r FIBA dan ıhrac edılebılecegınl rru hedsf alon gavretlerının atılon sozler8 karşılık «Soyaaı «Dunyanm hıçbır yerınde şon hıc aklına getırmedın değıl Belç ka hukumet torofmdon mzı sorrrodım Turkeş n usok ta| polıtıkanın aracı olmamış011° da desteklenaıgını belırtmıs larıs gıbı sozler a kendın sc tır Hele demokrası ve bagımSevgılı Ugur tır Istanbul Haber Servisı Jn vunmuştur sızlıgı tehlıkede, ekonomısı ba Dıyelım kı Tacspor bu yıl lu Bızans k ıseıerı kozı^n yo GUNES MOTEL takla olan bır ulkede soldayım sampıyon oldu Avrupa Şam neten Arkeolog Dr Nezıtı Fırat Dana sonra gjnaem dışı ko diyen bır partının uyelerı bu pıyon Kulupler Kupasında da Iı vefat etmışt r nuşon AP I UcL,zal ekoı omık dovranı^ı gostermez » Olımpıakos a dustu Jenkfns Ankaro D l ve Tarıh Cog onlet ler uzernce konusmus Aslantaş bo r le b r sonucun nerde oy'nayacaktı'' Orda mı Ece/ıt hukumetını «Gemo h j raıya Fakultesı ArKeoıoı bolu 9 alınmasmda CHP yonetım nın burda m ı ' H c dusundun d u kumet » olarak tanımlamıstır muıden 1945 y hnda mezun o ve ıkt darın a g r sorumluİLkla Hangı kurallar uygulonocaktı CriP Iı senotorı^r rGemo nun lan Fı a Iı Ant Kab r tumulus rı oldugunu bel rtereı bazı ba o 20man'> FIBA kendı yonet rs anlarna gelu ^ > sormus 'erıı ın kazısındo gore/ a m s Kanların kend hızıplerı dışn mellklerlrı hıce sayon senın ar Ucuza B z i ı kurdugumjz tır 1946 yıhnda Istanbul Arke do<ı partıl lere bokanlıkları ce< verdıgm lısonsı kabul erecek Cumhurıyel hukumetıne sız o 0|i Muzelerıne atanon Fıralı resınde Kin d^v'ar odJkler m mıvdl acaba' O zaman sen MC ded nız Gema Guneş Mo ANKARA (Cumhurıyet Burosu) 197d vnınaa bu «urumun Mudu soylemıst r FIBA onund» sohfe lısans ve telde kurulai hukumet deme< ODTU Je ogrercı tansılc I ru olmııştur ren bır kurulus temsılcısi olmo SOLUN SAHIBI oı sec mlerınde ^esın sonuc dır'' B lım yasam boyunca cesıllı ^ocok m ı y d ı r " Kars mılletvekıiı Turgu' Al dun bellı o mustur SENATO KOMISYONU onemlı kazılan yoneten Dr Ne tac ıse ycptığı konuşmnda Ogrencı Temsılcıler Konse •*••* Senato Butce Plan Komısyo zıh Fıratlı Amenka da da ınce CHP nın solun sahıbı oldugunu / nden yapılon acıklamado se Kıptınln merdı şecaat a n nuTJn oncekı gece<ı toplant lemelerde bulunmustur Fıroı behrtmış «Sayın Genel Baska c nlerde temsılcıl k kazancn aında Z raat Bankası Yasasn pderken s'rkatın soylermıs Iı n n en onem ı kazısım 196o nımız Bulent Ecevıt Genel Bos t plar ve kazandıkla'i lems I co deg s kl k yapan vosa tasa Golatasaray ın ıtıraî ettlğı Da jan bu ;ona vuru'tuğu Selc k kan olarak sessızlıgını bozma ' sı Errek ı Sand gı Yasas ndn ı ' er soyle s ralann ı^, r nıstay Oaıresının sayın uy»le 'er (Usak) Bızans kılıseler KO sı bizım onladıgımız monodo degışıkl k yapon ycsa tason Ce\i Genc 110 Bagımsız 17 rl pazartesı gecesl Erel ın sa yosal solun CHP ıle berober :ıs oluşturnıu3* ı Evlı ve ık s Iracıe ı UmuTiıye Vıloyet Ha kcı Devr mcı Gencl k 6 vunmasını dmlemısİFrse san oldugunu CHP'nm solun sahı çocuk babas olai Fı^atlı n Yosas nda deg b klı< >ap \rra* HalKin Kuriuljşu 6 Genc On kırmızılı tcıkım n n» kodor hnk bı oldugunu açıklaması gere onsrısı goruştlerek kabul e g nzce ve Fransızca bılmektey cj.er 5 llerıcı Yurtse^er Genc Iı olduaundon hıcblr şuprnlen kır» aern.ştır a Irrıştır İIK 5, Halkın Yolu 1. kalmamıştır sanırız. m«k ıhlıyacında oldugunu» bHdı Tiıştır kedı yard m j ç s n dan Van Lsmep ın gel ş onem kazanmaktad < DUNYA BANKASI 2 n san tonrıınde Ankara ya gelecek Dunya Bankası heyet ntn yaklasık bır ay kalaca gı belırtı moritedır Avrupa da bulunan en onBmlı temsılcıle rıyle Ankara ya gelecek olan Dunyo BariKası heyet bır ay sureyle Tur< ekonom s n n son bır y I ık gelışmesıne ıl şkın oy nntılı bır rapor hazırlayacok ır 15 kışıl k bır heyetle Tur* eko nomıs nı uzun uzun ızleyeceg bıld rılen Dunya BonKosının e konomı ıle ıtg Iı tum kamu KU ruluşlar ust yone cı)en,Je go rjşecekler ed nı en bılgtiorder d>r AVRUPA YATIRIM BANKASI 26 morr tar hnde ıse A/ru pa Yatr m Ban.<osınaan bır he ve! geteceı<Iır Bo heyet n ken dılerıne doho once sunuİTijs olan proıe demet çınde tjır sec m yapacagı bıld nimeKte dır Be )t proıe en fnanse ama cı/lo voklas * 400 mılyon do(arlık proıo kred so? konu sudu' Avrupa Yotıtım Banko ai orgorulen 400 mılyon oo'ar 'ık proıe kred s nı Avrupa Eko nomık Topfulugu le gercekleş î 'ilmış bulunan ık ncı moiı pro tokol csrcevesınde ele alocak ve proıelerın Tjrkıve ııe c t a k laşa secm nden sonra kredı ve'P'* ' OLAYLARIN ARDINDAKİ MUHABİRİMİZ GERÇEK İngiltere'nin Lahey BüyukeieÇiSİ yaylrm atesle oidurüldu Cinayettcn sanık (Bostorafı 1 Sayfada) tutuklu Süiıg u i t Den z Ku luk un avurcaı 5>a m Delı arra Oglu lOZırllk aOrı stJrrrOSı & '" smda •aı/CıTin Du do.cy yete nnce oraş ırnacıqın b necer le de ıddıonamen n yanlış b r bıc rrae hczırlaiJ gım lerı SJ re'9 so 'e konuşmustur «Oiay yerinde bulunan 11 bos kovandan beş tanesl muvekkılıme aıttır Ancak altı adet bos kovcnın hangl tabancadan c ktıgı konusu acıklık kazanmo mıstır Moktul Ahmet Agaoğlu atılan bır kursun sonucu oldu rulnutur Maktule ateş eden sanmiar arasmda Racı Ozbek ae buiunmokla ve otışıan son ra coddeyı takıben kaçtıgı da tanık aniotınları ıle kesınllk ka zandıgına gore olaydo TCK nun 463 maddesın n uygulanması o csılıgı guc kazanmakta dır Bu nususun mahkemen n dıkkcte alacagına ınanıyorum > Dova^T n j j a ı l olarak katı>an olaurL en Ahme Agaoğ u ı un aı eai tarannaon tutulan avLr,at Muhorrem Kecel de ol UL.ren kjrşunun hongı tabooco acn cıktıgın n 3aptonmGsmı ıs LSfnş ta 1 klar n d nienmesı ısiemıne kalılmış'ır Bu davonın kıncı scnıgı o an ancak Agır Cezada do^o gorulurken tonlı,e ed len u kucu san k Racı Oz o»k ın ovukatı ıse üovonın leK utuklu sonıgı UUJCU Umıt Oâ mz Kül uk un savLnma tanıklorının dınlenmemes nı davonın bı' an once 0 tınlmesını ıstemıştır Istonbul S kıyonet m Mohkemesı k dem ı yargıcı A bay l e vent Ak/uz ıse nohkemenın ta r 1 klar n a nlenmes nöe ve d a kararda s 3r ett ğın bıldırm ş t r D j r ı ş r a e telenm ştır Bı aova da TCK l u n 453 maddesmı u/auarsa sters T 21 ıle 30 y l arası hapıs ceza Sın n sanK ar Kuüuk la Ozbek arasırda pay edı 1 »sı beklen me<ted r Bu nedenle h e r ık sa ı g n avu^atıda duruşrrolar da tara' olnoVtadırlor Koruıürk (Baştaratı 1 Sayfada) ıclslerıne korısrra yonunden en ufok bır nıye' beslemedıgımı bılhassa tebaruz ettîrmıstım > demıs </e so» e levam etm ştır «Ekselcns Fazol Elohı Cov durı den cevaben aldıgım 30 mart 1978 lot hlı mektupto es kı Bosbokcın Butto ıcın mah kum olanlaıa acık batun huku kı yoliarın henuz tukenmedıgı bJldınlmekte /e davonın adlı usuller çercevpsınde normal seyrını takıp ettlgı belırtılerek affa ılıskm butun ''ususların geregı vechıle nazarı ıtıbara a lınacagı ılave olunmakto idı Dava sımdı n haı korar safho sına gelmı?tır Bu ıtıbarla 21 mort 1978 tarıhlı mektubumda do belırttiçj'Ti uzere formasyo nu eserlerı ve Turk Pakıstan ılışkılerınm bugunku sev.yesıne cıkartılmasındakl hızmetıerı ı le Pakıstan tonrunde v« de mokratlk gelısmesınde /er aia cagıno kanı bulundugum ulks nızın eskı BasbaKonı bu mum \oz evladının hayatınrn bagıs lonması hususunda sahsı gay ret ve nu'uzunuzu kullanmanı zı, Pokıs'an a kardesc» rabıto larla boclı Turkıye Cumhurıye tl nın BasKanı ve eskı bır asker olarak bu dcfo zatı devletlerın den rıca ediyorum Saygılarım la» Gazianlep Türkiye'deki Iranlılar da İran'ın yeni devlet biçimi konusundaki referanduma katılacak flnkara'dan notlar Memurlar zamları protesto içinyemek boykotu yaptı Yabancı (Boştarofı 1 Sayfado) lıg b'd r le n n geregne u/u marnas nın neden oldugj acık lanm st r B Id rıldıg ne gore 1 Ordu ve Istanbul Sıkı/oıenm Ko rıutanlıgı bıldır ler nde kuru luş crın yopaca*lo'i toplanîı ların 15 gun oncesınden ılgıl lere b Id rers* ızın almması koşula soz konusu edıldıflı hal de tıina o)iılrnamışUr Toplantıya ız n al nmaması bunun yonında duzeıenen toplantm n DISK ın tu"ugunde yasalarda ver o/an oıogon »opprtıardon o mamasi yuzunden 1 O'Oiı ve S/kıvonetım Komutoi I oı yeîk I lerı ,asal engelleme Oe DLİJTrrus'ordır Sıkı.oııet m Komutanlığı yet k/lılerı b Id ntere yasa ve tu zuklere u/an toplantılara en gsl olunnadığınt ocıklamıslar kcrutanlıg n vasal tosullara i/ynayan bu toplantı neden / le elesti'ilmesının na^oiz oldu ğ ıiü btldırmışlerdır DİSK ın • Uskudar da Seiımıalı moha es rdek klse,e bomba rovduklon ıddası/la 27 araliK 1 978 g j n j goza tına al non Us kuda' PasaKop sı L sesı og'en 2 s Adnan Pehl van le arkada sı sevyar satm Cengız Saglan dun Istanbul Sık yonet m Mah keıies nce 1 \ I 1 a , onor gun hoose mahkun c'muş ardır Malıksme cezayı tecıl etmemış tır DİSK Genel (Bcsiorafı 1 Sayfada) *1pnırlç duz^ıeien toplant nın vapt rıimadıö1 kavdedıimış • va bu tutum knanm stır DISK Yonet m Kurulu dun Vnlova do yaptığı toplantıdo H j kumettn DISK ve DISK e bag 1 •^end kalora ıorşı ızleoıgı polıtıko»ı degeriendırmıştır Bu arado Basbokofi Ecevıt e ol non Ka arlar dagrı. tusunda telgraf cekı rıesı kororla5tırılrrıştır Tfigrafta oze'ie şoyle denıimış tır «DıSK e baqlı sendikaların or guflenme calışmalarına ve grev uygulamalanna karşı hasmane tutum grev kırıcılığ.no kador vordırilnııştır Bunlar, ışç sınıfının DİSK ca tısı altında ge< şen devrımcl sen dıkal bırlıgını cntı demokratlk u>gulomalar ve masa bosı 0yunlarla engellemeye nedsn 0 lan polltıkanın acık kanıtlarıdır Genel Yone'ım KUTUIUTIUZ bu degerlendırmeler ısığındo Mersın Soda grevınin ıkl ay erteln mesını bu ertelemenın bıtıınlne kısa bır sure kala 900 uyimızm ıs akıtlerının feshedllmes nı Hukumetın ışcı sınıf no ve onun devrlmcl sendlkal orgutu DISK « karsı «•rmoveden yana polıtikosının y»nı ve acık blr gostergesı olarak «aptamıstır» DISK ın telgrafında kurulmok stend gı bıldır len baskının der hri kaldırılması konfedsrosyono ve bag 1 sendikaıora yon» I bu uyqulomolara son v«r Ir'esı Soia uzennde ui*e zarn rına erleleiıalerın durdurjlması ve sc ler r /enıden ışe olınna sın n saa'onması tstenm gfır Teiorofta bu Konuda DlS< Gerel Yoretım Kuru u n j n 23 marta kodcr Sürecek toplontısı ns oljmlu bır yanıt be<lsnd gı bel rtılrrış bu oimazsa Genel Yonetım Kurulurun konuyu co zurrle iek ıcn a acagı kcrarla n ı ^onuclorından «Olaylara ns den olarların sorumlu sayılccagı» ka/ofd r ışt r Yera tı Maden Iş tarafmdai r*jn vacıian yazı 1 acıklomadn Maden Iş Ba n k Ssn < s Baysen ad no yoa 'an vs DISK ten ıhrac'arı konu a ~ın 0 tak basın 'oolartısında D1C:K Yeraltı Madenls ın ver a mad ğı be'lrtıim s r Acıklamoda oSsndıkomız her turc'en ıhrac kararlarına korsı cıkacak ancak rsfo'mıst ve revızvonıst slyasctlerle de amonsız mucadela edecek tır » den rı ,1 r Üniversiîe (Baştorafı 1 Sayfada) Meclısı Boşkonlığına SJIUI muştur Yururluk'ekı uygu amaya go re Un yers'te Profesolerı 200 docenller 100 doktora yapm ş ya da tıpta uz'onlık yetkısı al mış as stan ve oğret m gorev Iderl 50 ek gosterge alı\oriadı Soz konjsu kapsama g r meyen as stanlar ıse e«; goster ge almıyorlaroı TASARf NELER GETIRIYOR' Mıllı Egıtım Bakonlıgı tara fından hazırloron tasarı yasa laştıgı taKdırde profesorıem ek gostergeler 200 den 600 e docentlerın ek gostergelen 100 den 300 e doktora /apm s \a da tıpta uzmanl k yetkısı aln ış aststan ve ogretım gore/lılen nın e^ gostergelen 50 den 1s0 ye yukselecektır Ş mdıys kodar ek gcs'erge olamayan asıstan v6 d ger og ret n vardımc lan da tosarı yasalaşt gında 50 ek gosterge clacaklod r Denktaş, Belçîka Dışişleri Bakanı ile görüştu Şehirlerarası otobüs ücretleri belirlendi CHP orîak ALTIN Cumhurıyet Reşat Resat kulplu Hamıt Azız IMapolyon Ingı z 24 A/or 3 100 5 100 4 200 3 300 3 000 2 800 3 400 368 3 ?50 5300 4400 3 40ü 3 OoO Z 900 3 500 369 Senato'/a Arkeolog Nezih Fıratlı dun oldu OZGURLUK SAVAŞCISI ODTÜ öğrenci temsilcifiği seçimlerinin kesin seçim sonuçları belli oldu MUSTAFA ÇAMÜBEL |19o2 , Özgurluk denoKras ve sos*olzm mucafle es nre ol cakca kot eo ıd Aıısını ya DHKD OEVRIMC) H4LK KULTUR OERIMEGI (Cumhurı,et 142. madde (Baştorofı 1 Sayfada) lanmif yatılarta ılgllı, acılan davaoa verdıgı karar duşunce ozguriugunun onunde engel te» kıl eden TCK nun 142 maddesımn yaygın slddet evlemlsrlnden sayılmosı veya bu eyleml»rın kaynagını teskıl etrnesl anlommo q«hr kı bu duşuncenln Anayosayla nuvenca altına alınan duşunce ve orgutlenma ozgjriuguyia bagdaşmayacağı acıktır »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog