Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

ONİ CUMHURtYET 23 MAET 1979 savurganlığa ydos Seçim programı | • «TRANSFERLERDE VE ZORUMLU HARCAMALARDA SAVUPGANLKTAN KAÇINILACAK» «ODJNSUZ VE FAıZSIZ SAGLANACAK» «SPOR OKULU GERECLERLE MCOERN APAC Kesm bir açıklammayışı polemife Muhalif grup secim bildırgesinde vergı borçlarmın affı için hükümet nezdınde. iktidar ve muhalefet lıderleri ile gorüşme yapacak. FÜTBOL FEDERASYONU BAŞKANI: «KONU, TEKNİK DIREKTÖRÜ ÎLGILENDİRİR.» TEKNIK DIREKTOR. «CEMÎL, ALÎ KEMAL VE ENGİN'I FORMDA GORURSEM ULUSAL TAKIMA ALIRIM» Ali Kemal ve Engin, SaStık ile Kiraz'ın arasında kaldı.. ANKARA F'jîbnl c e d » r o 5 . vonu Baş^onı Cemal Saltık, En gın Alı Kemal ve Cemıı ın U!u STİ Takıma olınr'Tîı k c r j s u n do «Teknık Dlrektoru ılgıiendırır Korar verme ystkısı benda degıl, Sabri Kıroz'dadır» derken. Te.ıi < Dıre tor Snbn Kı< raz dn. «Bu uc fu'bolcumuzu formda gorursem Uiusal Tokıma alırım» bıc nınde konuşmuştur Cemal Snltık Eaq r Alı Kemal ve Conıl ın Uiusal Tok'mo alınmalarına değgın goruşlerını şo/!e acıî'lGmıştır «Bır futbolcunun Uiusal Takırra cltnması teknık konıtdur. Konu beni degıl, Ulusrl Takımın bosında bulunan Teknık Dırektoru ılgilendırır Karar verm» yetkısı bends değıl, Sabrl Kiraz'dodi'. Sayet Kiraz, bu uc fuibolcuyu formda qorurss takına nlır BPO hlcblr nckılda Teknık Dırektorurt Işine kcrısomam Tekrar soyluyorum Uiusal Tokıma oyuncu socmî yetkısı Sabrı Kıraz'dodır» Fu'bol Federas\onu Başkant Cenal Saltık Gonclık vg Spor Bakam'nın «Ben gorevde knldıgım sure icınde Engin ve All Kemol Ulusol Takıma giremezler» bıcımındekı sozıe'ine karS'. «Ben konu dışı bır odomım. 0 Sabrı Hoca'nın bılecegi bir Iş» vonıtını vermıştır Teknık Dırektor Sabrı Kıraz Ise bu uc futbolcu ıcın oncerten venlmış ppşın b>r knrarı ol madıgını belırterek. «Kendüerlnl bu hoflo formr'a bu'urcam Uiusal Takıma ceklnmeden alı rım» bıcımınde konusmuştur Teknık Dırektor Kıraz. bu uc futbolcudan da F Almonya ma cında yaıarlonmnk ıstenıqın' be 1 rie r ek Bı»n Cemıl'i Malta m<j cında kadroya alacaktım Ancak durumunun psıkolr|ık oldu ğunu ogrenlncg bu koranmdan vozgectlm. Yine soyluyorum, b'j uc futbolcumuzu formda porur sem Uiusal Takıma alırımı demıstır. Kıroz, c ^ n günlerdp «Ned^n Erol'u kadroyo olmıyorsunuz?» bıcım'ndeh sorulTrla kars 'oştı uını belırterek «Erol'u one su renler, herhalde Fat'h, Cem ve Gungor'un varlıgını unutuyorlar» demıştır. • • • • • fYONETICI • SPCRCU ILIŞMSI BR CPGANIZASYCNA BAGLANACAK» «TEKNIK KADRO. OTORITER CAGDAŞ SPOH ANLAYIŞLI KIŞILERDEN OLUŞTURULACAK» Beşıktaş muhalif Grup Başkanı adayı Sedat Kesen .. Muhalif grupca, Akaretlerdekı arsanın vergı borrundarı dolajn 25 milyon lira onlemlı hacız konduğu açıklandı. Pozar L D J /ooılocnk kong e nı VOÖUT bir bıcım Ceial cu ö?ekı kulüplenn kuru'lon ıls dıyolog kuru'arnk hukumpt nezdmde, ıktıdor ve nuha'sfet ı derlerı ıle Af Konununtın cıkon ıiosı ıcm gırışımlerde bu'ü 3) Bnko ve şoııs borc'on sısırıln ş ucrelh h'zımet ka<iro>=unda ınoır m yopılacak ve v ° r Iprıns anatorce colışabıl^cek k'şıier ahnocaktır Tıansferler de ve zorunlu harcarr>olarda savurganlıktan kacm^ncak amcc olarak hcrcun bı ŞECAAT ARZEDERKEN... Hıncal ULUÇ lurkiyede tum konularda yönetmelıkler tum ayrıntılan kapsor. Kışılenn ozel cabaları ıle konulon oıtcdcm kc'dırmaları hıcbır şey ıfads etmeyecektır . » Bu sozlarln sahib>, Ostnan Solckoğlu degıl, sevgilı okuyucular . Ugur Erel Hcn' şu, Gaiatasaray'ı hukmen mağlup sayıp, Karşıyoka'yı piayoff'o sokmck i c n yonetmelıklerirt açıkseclk wa kesin hukumlenni yok savıp, clmoyonı yorumlamaga kalkan Uğur Erel . Sizler Içln belki kabak tadı vermıştir oma, Uğur Erel'in anlamosı içln blr kez dcha özetlemekte yarar var. Baskelbol Musaboko Yönetmellğinln 27. maddesi, «26 madde/e gore yapı'an Itırazın sabıt olmosı halmde, 19 madde hükümlerı uvoulonır» diyor. 26. madde; «Cezaiı oynotılan oyuncuya ıtıraz. mac sona erene kadar cszalı oyuncuyu oynatan kulubun yonetıcisi ve kapianı onünde yazılı olarok yapılır» diyor 19. maddede Ise, cezalı oyunct» oynatan takıma verilecek cezanın «hukmen yenılgı» olduğu kcvıllı. Yonl, yonetmelik, oçık, seçık, tum ayrıntılan ire, cezalı bir oyuncu oynatıldığı takdirde uygulanacak yolu anlatıyor ve 24. maddede de, bu usule uymadan itıraz yapılamayacagını, yapılsa da makbul savılmayoccaını, zekâ duzeyi S'f'rın bırcz ustundeküerın dahı kolayca an'ayccaçı bir nitelıkte yazıyor. cTurkıye'de yonetmelıkier tum konu'arda, tum ayrıntılan kapsar. Kısılerın ozel ccbaları Ile bazı konuları orfadan kaldırmalan hıcblr şey ifade etmez» dıyen Uğur eferdl Ise, bu cck aynntılı yonetmellğın hıc b'r ayrıntısında adı gacmeyen Merkez Ceza Kuru'u ihborını gecerl: sayıyor. Hadi dıyelım ki, «kanunsjz c v c o'mazs ıIKesıni unuttun gıttın. kardesım Uğur .. Unuitun vs yazılı maddeieri hıce saydın, yazılı olmoyanlar ıçln yorum kararı geıırdın getırirken de, Merkez Ce*a Kuruıu'nun 'hbarını gecerli saydın, pekı ama, Zıraat Fenerbohce maçının 5 saniye uzadıgını, Fenerbahce'ye macı kazandıran bcskelin bu sure içınde atıldığını ihbor easn TRT'nın 30 mılyon kışi onunde yaptıgı açıklamayı niçin dıkkate almadın? .. Merkez Ceza Kurulu dsviet kuruluşu, Ihbarı gecerli de, TRT onun bunun Kuruluşu mu, demezler mı, hukukcular sa na... Şimdl Uğur'un uvanıkhğı şurda . «YonetmelA'er tum a,rırtıları ıcerır» deyişl, Jenklns'm Taçsporda nasıl oynatıldığının sorulması uzerıne Yani, «8u vonetmelıkte yabancı sporcu transter edılırken, arratoriuk belgesı. bonservıs ıs*enır oı,e maade yok... Olmayan madde»'i ben nasıl uygulanm» diysbilmek icin Galatasaray'ı hukmen yenik sayabılmek icin olan maddeyı yck savıp, oimoyanı yorum yolu ile uygulayan Erel. Taçspor'u kurtcrmak ıcın, bu ke , hıce saydığı yonetmeliğe sarılıyor Doğru. Yonetmelikte boyle madde yok. Ama o yonetmelikte, TV'de kendıslnln okuduğu bir madde var Yaijancı ülkelere gıdecek sporcular kuluolpnrden ve Federasyondan bonservıs almak zorundadıriar...» A kardeşlm Uğur. hıcbir sey bilmiyorson, Uluslararcsı hukukta en gecerli yasanın. €^arşılıktı eşıt ıvaulama» olduğunu da mı ogrenrrıedın, Mulkıye'de okurken, yurt dışında Ticaret Bakanlığını temsil ederken .. Turk sporeusu. yurt dısma, her turlu evrakı tam gıdecek, elin gâvuru, ellnlkolunu sallayıp gclecek! Kapltıiosyon mu var bu ulkede? .. Turkiye, Amerlko'nın, Yuranıstan ın somMrqesi mi yoksa v Pekı ya, fbır sporcu aynı sezonda ıkl teşekkuloe ovnavcmaz> hukmu... Onu niçin yorumlamıyorsun, o halde!... Olımpıakos, teşekkül değll ml yoksa Uğur kardeşıml... (Arkası 11. sayfada) îi de surduren Beşıktaş muhalıf arubu secım b idırgesmde kuIdbun ıda r , rnniı \e teknık yonden «yureklpr ocısı» olduğuno ışnr"t 6'mışt r «Aylaroır yopılon uyorılarımı*a, cagn'arımızn VP bırlpsme onerilerimlze aldırmoyan, kend'lerlne uzattıg'mız dost ellerl•nizı gerl cevırenler kulubumuze Tshllke can'arı caldırmışlordır» dıyen muna! f nup «12 yıldır czlem duyduğumuz şampiyonluktan vazgeçtlk, İklncl Lıge duşme endlsesl ve kabusundan «rıarırdzl kurtoramadık Bu nedenle kaiplerlnde Sıyah Beyaz renklerln açkını taşıyon hprkes gıbl blzlsr d<? uzuluyor ve kan ağlıyoruz» dem şlerd'r. Muhol f gryp, yonPtım kurulunun savurganlığı ve bılgıs'Zre yap'ıc,! harcarna'arla 25 mılyon lıraya ulaşan borcli rskor kırdığını acıklarken, ciş!§»sındakl yonetim, mall kongrB^ her ne kodor aklanmışsa da vicdanlanmırda osla aklanmamıştır. Ancak kulubun geleceğl ve saygıniıgı duşunulerek oy verılnıstır. Kulubjmuzun tek sahlp o'duğu Akaretler'dek! zrsanın uzerıne vergı borcundon dnlayı mallyece 25 milyon lıra önlem'l hoclz konmuştur. Aynca Şeref Stodına clan klra borcumuzun odenmemış olmasından dcloyı odeme enrl ve tohlıye istemi ile kulubumuze protesto cekilmlştir» goruşlerıne yer verılmıştır Beşıktaş muhahf cruKı s ^ Clm cogramını şoyle acıkiomıştır © Yonetim kLrului'jn cevresınde danışmo komıteleri kurularak kol'eklıf bir calışma ynpılacoktr © Bes ı<taş lce merKezırde olmak uzere bir lokol sotın alınarak ku ube bağışlonacaktır © Malı/e'ye o'an vergı bDr (£» B''co/ orkcdaşlanm'7dan rıaridı clorakları olCJS'jnds oriunsuz va fa'zsi7 fınansman \cpilnr3si konusundo kesın soz ve guvence clınmışt r (S) Tekmk kadro, cagioş modern spor anıayışlı. riıs plınli, otorıter. sporculor orasındo uvum ve kordeşlığı kurabılecek k çnerdpn oluI=turulacC'\tır fJ) Futhoı c p o r ok'jlu modern h Ig . a r ac ve gereclerle donotı'Takti' G) Yonetıclerle fporruiar anındo dısıp'n v'e otorıteyı c n q amok ıcın bir organızasyon ALİ KEMAL Ay . Yıldızlı kavuşuyor mu? formoya ENGİN Yoneticiler onlosobilirse «Milll» olabilecek Federal Almanya 5 ta kımla yoluna devam ediyor. Ingilizler üç kayıp birden verdiler. 11 maçta 29 gol atı!dı. Nottingham ve M. Gladbach'a sampiyon gözü ile bakılıyor Kesen: «Seçimi kazannsak Doğan Babacan Genel Sekreter olacak» Besıktaş roufalıf prubu lıstesmde b'r degışıklık j aparak Yusuf Tunaof'u ıle Yalçın Karadenız m jerlenne eskı FIFA kokarth hakemlerimızden Doean Raoa ran ıle eski futbolculardan Sevket Yorulmgz'ı almtştır. Beşkan adayı Sedat Ke<=pn. • Seçitnı kazamısaK Dogan Babacan ı genel sekreterhge getarecegız» demıştır. YugoslavycTnın Kızılyıldız tokrmıyla 11 berabere kalarak ceyrek finalde elenen VVest Bromvıch Albıon'un fıle bekçısı Tony God aen bır karşılaşmada kars.it takım otağını onlerken. 197879 Avrupn Kupaları tam ünl'j takımlorın kıyımına tan k oldu Geceo yı!ın tum şompıyon.arı daha ı'k turda kupolora havlu atarken, ayakta kalabılen unlu ekıp erden Inter (1964 ve 1965'ın Avruprj Çnmpıvonu) ve ManchestPr Cıty (1971'ın Avrupa Kupo Ga'ıplen K jpası Şampıyonu) ce'iek fınollerden oteye gidemeyerek. 6aî dışı kaldı Aslında Avrupn Kı paları ceyrek f nol ro^anş maclan, Irgılız'er ıcın bu^uk es ebozgunsu oldu Cunku, ceyrek fımllere dort takımlo katılan «Adaiılar», uc kav P bı^den verdüer. KUPALARDA ALMAN EGEMENÜĞİ Bu yı kı kupoların en basarılı ulkçs nln. 1978 Dunyo Kupasında aus kınklığıno ugrayan Federal Almanyo olduâu tartısma goturme7 Bu ulkenın ceyrek fınalde ^rıJr^(jg. le ettığı oeş takımın tumu. yarı fınale c kma,'i bcsardı 11 MAÇTA 29 GOL ATILDI Ceyrek fınallerın 11 ro"anş mactndo toplam olarak 29 gol r t ı dı Gol sayısı o>nı turun 12. ılk macında kaydedı'ene eşıt Avupa Kupa Golıplerı Kupasında S K Beveren (Belcıka), unlu rakıbı Inter (Italya)'ı oncak uzGtmada (her ıkı mac 00 sonuclanmıştı) e erken beş ekıp de gol ustunluguyle yarı fınale erışebıldı Mac ann ne aeiu ce».?melı ve cetın gectığını bundan anlamak kolaydır Ingılız futbolunun altın kalem'erınden Ken Jones'un sampıyon adayları Kupo'de Nottmgıiom Forest (Ingıltere) KuDa2de Barcelona dspanya) ve Kupa3'de Monchenglaabach (F A'manyo) FC KÖLN DE TUR ATLADI OnceKl gece yapılamayon Gtasgovv Ran gers FC. Koln macı dun gece oynanaı ve ıık karşılaşmada 10'lık bır ycngı alcn Airıan takımı. ıkıncı macta aldığı beraberMk le yarı fmale yukse'dı. iskocya'da Glasgovv Rangers ıle 11 berabere kalma bnsa nsı gösteren Koln, kupalarda yon fınale yukseıen 5 Alman takımı oldu Federal Almanya Uiusal Takımında Maier ve Fiescher yok FRANKFURT 1 msanria İzmır de korş^'üsacağ^mız Federal Almanya nın u'tsai takımına cagrılan oyuncular aç klan mıştır. Uiusal takıma cagrılan ovuncular arasnda Aimaiya uiusal takımının kaptanı ve Bnye i Munn ın kaiec.sı Sep Maıer ıle Schaıke C4 !u Klaus Fıscher bu unmamaktadır Federal Almanya adc,1 kad osuna cağrılan futboırL v şunla dır KalecıierBjrdensh (Bremen) Schumache |FC Ko n) Savunma o/Lıicu'arı Dıetz (MSV Buısburg), Forster (VFI Stuttgart), Kcltz (SV Hc^burg) Marı.n (VFI Stuî'gar'i Zevva (Forturo DusseldorfL Zımnerman( FC Koln) Orta saha ve ılerı O'incu'orı Abramzıck (Schalke 04) Al lofs (Fort Dusseldorfj, Bonhof (FC Valencıa) Borchers (Eınt'a'ch Frankfurt». Cul nann (FC Koın). Hans Mu! sr fVFI Stu'tçart). Rummerıgne (FC Ba^ern M j n h ) Steılıke l^ecl M i a ıd . Toppmoe ler (FC Kaıserlautern ) Judo Uiusal Takımımız saptandı !udo Ulusai Takımımız'n Bal kan Bırıncılığıns katı!aca< kacrosu dun yopılan 60 \e 71 kı,o secıelenrrfen sonra şoyle saptanm şt r 60 t, lo Annet Ozdemır • Halıl Korbeyaz 65 kılo Omer E'ol Selaha'tın Unc/, 71 kılo Mustafa Boicı Mjzaffer S'Kİan. 78 kılo Su'ıeyl YesHyurt Nezıh Kılıças'an 85 kı c Soi m Başbun Ahmet Kos'ğlu 9o kı'rs Resul Yo cu Kernal Koıucu. PĞr Kam I Korucu Sifey.G C.r n HALİÇ Soğanlık Pendik maçının yan hakemi hastalanınca çağrılan bir başka hakem ile karşılaşma oynanabildi İstanbJİ 1 Amatcr Gencler F naller rdfl cöre"*! yan hakem has'a'cMinca. evınden coğrılar başka bır hakem'e mac oynanTiış' r Mdıtep3 StaGindakı Soğanl k • Pendik rvacım yan hakem Etnem Kose hastalandıgını ve Tcca ğe!eTieyeceğ!n,ı Mal'epe Stad Amırlıgırıe fc,1d.mıştır Orada buünona I A F F /onetını kurj u uyesı Ayhan Yaıkın, Mılıı hckermer.n^ızden Qcskur U / g j i u teiefonla araya r ak mccın ancak bıı saat sonra cynonınasını saglomıstır ALTINMIZRAK: 2 A HiSARI 0 HAKEMLER Mehmet BUZIUCÜ (6), Fıkrı Tutcuoğlu (6 . Cenıl Guvsn (6), ALTINMIZRAK: Salıh (6) HuEeyın I (6), A p {6!, Mehmet I p , Metın (5). Mehmet II. (5>. Hasan (5) Huseyın II (6), Osman (5), Erdmc (5) ANADOLUHİSAR1: Ömer (5* Sabahattın (4), Dogan (5), Nazım (4), Zafer (4) Haiıl (5), Burhanottın (6), Tamer (5) Erdal (5), Ibra h m (5), Basrı (5). GOLLER: Metın dk. 20, Huseyın II dk 49 Alptekin GUNEY PENDIK:1 SOĞANLIK: 0 HAKEMLER: All İrfan (6), Coşkun Aygün (6). Erol Ayaktaş (6), PENDİK: Burhan (6) Erdoğan (7), Taner (7), Suteymon (6), Muhammed (7) Kâzım (7), Sebahattın (5), Arzem (6) Sedat (5), Nus ret (5), Mustafa (7). SOĞANLIK: Huseym (3) Nıhot (5), Adalet (7). Tuncay (5), Recep (6) Şenol (6). kfan (5) Tahsın (7| Resul (6). Sulsyman (5). Ramı (6) GOL Kâzım dk. 38. EFESPİLSEN ZİRAAT'I ANKARA'DA YENDİ:81 76 ANKARA Bas*etbol 1 Llgl f nal ka r s laşma'or^aa dun t f 3 ! P Isen, Zıraat Fakjıtesı'nı 8175 yenmış*ır. kendı aıanında basarılı bır o/un sergıleyemeyen Zıraat Fokultesı ılk yarıda da karşıtına 41 34 boyun eğmışlır Cemü, Samsun maçında oynuyor Fenerhohce likımı kaptnnı Cemıl, Sorısun=por karşılasmasında tTkımınaakı yerını cla coktır Dunku co'ısmada hırsiı aorunen Cemıl kendısıri cok lyı hısseî'ığını be ırtrrnş «Samsunspor macında gorev» hazırım» demışfır. «Şampiyonluk Iddiomızı sürdurmek icin bu macta kesln yengi elde etmek zorundayız, Alana Iki puon icin cıkacağız. Futbolcularıma guvenıyorum » Ote yandan, Beşıktaş karşılasmosında ayak bi'eğınden sakatlanan Erol'un durumunun lyl oldugu gorulmuştür. Erol buyuk bir olasılıkla Samsunspor macmda oynayacaktır. Turk sporuna yıllar yılı hızmet eden ve vfl Turk qureşıne b'r cok dLiıya sumpıvonu vetıstrmıs olcn Halıç Gureş Kulubu Denızcnık Bankasınm Halıc Tersor.esınde calışcnların ric spor yrnabılereğı capta b r spnr salon ı lızmp'e sokmustur Dun yapı'on torende gure çimız'n şohretlı kışılerı ae hazır buıunmuştur. Halıcspor Gureş Kı. yönetıcılerı Attı'a Erguleç ıle Saıt Burun tersanede CONsan 1800 ışcınin çocuklarıra do spor \ aptı r mayı omaclodıklarını belırtmışlerdır Foto<5rotla Halıçspor Güreş Kulübunun ocılışına katılanlardan blr grup görutbyor (Fotoğraf. Fehml ÖZGÜLER Eltopu Lig'inde BesiktaşAlibeyköy maçı tatil edildi İstanbul Eltopu Lıgı'n n erteIproe macında Beşıktaş Aiıbpykoy mucadelesı hakemler tarafından tatıl edılmıştır. Karşılaşma 3 4 1 1 Beşıktaş onde ıken oyunun sportıf değerinl yıtırdığı gerekces yle hakemlerce totıl edılmıştır. C'kan olaylarda, 1 Beşıktaşlı, 3 A'ıbeykoylu sporr u o/un dıçı kalmıştır Ote yantian mac oice'si Taçppor'a bınncıiık, Beşıktaş'a ıkncılık, Demırspora ucunculuk, Pertevnıyal e ıse centılmenlık kupafarı verı'm ştır. ORTA DERECELİ OKULLAR VOLEYBOL BlRlNClÜĞI SÜRÜYOR ADAPAZARI, (ilhan Uygun blldirlyor) Türkıys Orta Derecelı Okullor kızerkek Voleybo! Bır.nciliğı dün yapılon karşılaşmalar'a surdurulmüştur Alınan sonuçlar şöyledır Kızlar Ankara TED \ Manısa L: 30. İstanbul Atatörk Kız L lzmlr Karataş L: 30 Istanbul Notre Damo d» S on 11 Samsun Sağtık L 30. Istanbul Ata turk Kız L Monısa L. 30, Ankara TED L Simsun Sağlık L • 30, İstanbul Notre Dame de Sıon L Izmır Karataş L 31 Erkekter İstanbul Solnt Joseph L Mam sa Endüstrl Meslek U: 30, Izmır Atoturk L. Ankara TED L.: 31.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog