Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

z DÖRTLER DERSANESI BEKLEMELILER 2 NISAN KISADEVRE 20 MAYIS Cumhuriy 55. Yıl. Sa;ı 19631 Kurncusu YUNUS NADI 350 Kuruş 23 Mart 1979 Cuma ANKARA, (Cumhunye Burosu) Ekonom K onlem paket m a na ılkelerının acıklannasından ve Dunların ulusicrarası k u r j luşlar tarafından ogrenılmes i dsn sonra dış ekonorriK ıl s kılerde «yogun bır doneme» gı r 'meKte oldugj ogen Imıştır Ed nılen bılgıve gore u LS la'arası kurjiuşlarla TurKiye orosındokı ılıskıler bır yandan proıe karsılıgı kredıler bır yan dan da «olası» taze para konusunu yenıden gundeme get recek bıcımde ge ışmekted r 26 mart tanhınde Avrupo Yatır m Baruası onumuzdek haf to ıcnde OECD Gerel Sekreteri Van Lertnep ve 2 rısan ta rıhınde de Dun/a Bankosı heyetlerı Ankara ya gelecekt r OECD Genel Se<reten Lennep ıle yapılocak goruşmelerde yen den «ıvedı» yardıma baglı olarak oluşturulması soz KOnusu olan dort Batılı ulkeden beklenen «taze para» e!e alınncoKt r Batılı ulke'erın «her şeye roğmen IMF kosulunda ıs ror etmelerı» karşısı n 3a OECD b r anlamda «Koordınatoriuk» gorev nı ustlenrr ştır Bu nedenle de Tu^kıye l'e IrVF arasındaki llışkılenn duzeltılmesıne «katkida bulunmak» steğ nde bu undjgunu be ırten Van Lennep onumjz öe< hafta Ankara ya gelecek t r Batılı dort ulkemn IMF ko şu unu one sjrmesı buna Ankara nın kesınlıkle karsı cıkrrası ıvedı ya r dımm gercekleş mes nı iehlıkeye dusurmuştur Batı ı j kelenr «hem IMF ko şulu, amo hem de yordım» de (Arkası Sa 11. Su 1 de) EHml Ijtrtn T*m«l TEl 3 3 E 6 8 4 MŞ4KAHS JSKüDAK GENEL YrTENEKKURSU 7 2 8 NISAN TOPLU KURSLAR 26MART 9 NISAN Ca d c <ı Dış ekonomik ilişkilerde hareketli bir dönemin başla/acağı bildiriliyor OECD Genel Sekreteri ıle Dunya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası heyetlerı onu muzdekı gunlerde Ankara da beklenıvor Demirel dün de Ecevıt'ı Chamberlam ve Kerenskı'ye benzettı AP Genel Boşkanı Suleyman Demirel dun duzenled gı bas n toplantısında orlennler paket nı ve ekonomıyı kurta'mo p a nını e eşt rırken Başbakan Bu lent Ecevıt ı bu kez de Ingılte re nn 2 Dunya Harbı nın boş lanndakı Başbakan Chamber la r ıle Rusya nın Sovyetler Dev r m nden oncekı Boşbakanı Ke renskı ye benzetmıştır Muhale 'et lıden onlem paketının fare deg I canavar dogurduğunu one surmuştur Haberi 5. Sayfada Bakanlar Kurulu tekçıft plâka uygulamasmı benımsemedı Bokonlar Kurulu dun ekonom k onlem paketıyle Igılı ılkelen dun ele oimıştfr Topantıda benzınden tasarruf saglamak amacıyla onerılen tek cıft plaka uygulaması kesınlıkle 'eddedılmış dıger onerılerın daha gems bıcımde e]e alınması ıcın b r alt komısyon oluşturulmuşfur Altın sotışı konusundakı tum onerılerde reddedılmişt r Kurul da faız oranlan konusu ele clınmtş bu aa b ' olt komıs yon olusturularaK ora\a sevke dılmıştır Haberi 7. sayfada Yabancı sermaye için genel ilkeler belirlendi Hazırlanan yonetmelık taslağına göre oncelıkle makma imalat, elektronık, elektroteknık kımya ve madeni isleme alanlarına gelecek yabancı sermaye özendirılecek. A\XARA (Cumhuryet Burosu) Turkıye ye gel mesı ongorulen vabancı ser maye ıçın venj bi" \onei melık hazırlanmıştır Başba kan Bulent Ecevıtın oncekı ffun ana ılkelermı açıxladı grı <Ekonom<k onlemler pa ketı* ıle ılgılı olarak yapı lan on çahşmalar sırasında yabajıcı sermayeye ıhşkın onemlı K'irarla' al nm 5 \e bu bır yonetmelık hai ne ge tınlmıştır Mahye Bakanhgj Dışışie n Bakanhgı Tıcaret Bakan lıgı \e DPT tarafından o luşturulan bır komısyon ;a lışmalarını bıtırerek Başba kan a >onetmehk tasiagmı "•unmuştur Hazırlanan \em \onetme iE» gore \aDancı sermaje™ gelmesı ıstenen alanlar 4 Beş Yıllık Kalkmma Planmda ozendırıimesj ongorulen alaniardır ^ abancı sermavenın ozell kle makıne elektroniK \e elektro Kımva madeni ısle me a lan anna £elm°s. OP Korulmekted r (Arkası Sa 11 Su 2 de) Kocatopçu: Hak mücadelesi kaçakçılık sektörüne prim vermek değildir MCRSIN 5ODA GREVIYLE ILGILI ACIKLAMALARDA BULUNAN TURKIYE ŞIŞE CAM FA5RIKALARI GENEL MJDURU BU KONUDA D SK GENfcL BAŞKANIYLA ANLASTIKLARINI ANCAK SENDIKALARIN IMZADAN KACINDIKLARINI ÖNE SUR DU CHPOrtak Grubu delegeseçimleri ve parti içi demokrasiyi tartıştı ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) CHP Ortak Grubu dun dele ge secım erıyle ılgılı gerel go ruşme colışmalorını sur^ur muş partılı uyeler ceşltlı eleş tınlerde bulunmuşlardır CHP Izmır mılletvekıll Sulev man Genc partl lcı demokra sısmı emme basma tuluTibayo benzetm ş «Portı İçi demokrasısıni saglamazsak, demokrasl yl genış kıtlelere nasıl gotu ruruz''» derrıştır Genc konuş mas nı şoyle surdurmuştur •Artık hangi delege kımın yanındadır tartışmasını bır ya na bırakmalıyız Kım, hang: kurulus CHP nın yanındadır, o nu tartışmaln'iz Once CHP ıçındeki demokrasiyi gelıştır mek zorundayız Emlr kornuta hıyerarşisıne partı Içınde nasıl ıslerlık getırebılır Bunu tartış malıyız » HESAP SORULUR AnKara mılletvekıll Erol Sa racog u ıse delege tcrtışmala r rın bır tarafa bırakılması ge•eğ uzer nde durmuş «Bu yolla bır yere vanlmaz CHP ya oy veren 6 milyon kışi bızden he sap soracok» demıştır Sarac og u genel goruşmede tartış •na kcnusunun «1961 e kadar demokrosi ve reıimin nasıl sur durulebılecegı konusu olması» gereK gı uze nde aurmuş «MC donemlnde oldurulen genc lerın anaları babaları somuru len Işcıier koyluler CHP ye oy verdl Bızım tabanımız bunlar (Arkası Sa 11 Su 2 de) 142. madde ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı geri adımdır,, ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Cogdaş Hukukcular Der negı Geneı Se<reterı Ibrahım Tezan dun basıno yaptıgı ocık lcnada «Anayaso Mohkemesı nln TCK'nun 142 maddesıyle ılgılı kararını hukuki bır yanlışlık ve demokrası mucadele mızde gerıys atılmış bır odım olarak yorumluyoruz» denı ş; r Cagdas Hukukcular Derneğı Genel Sekreteri Ibrah m Tezan Anayasa Mahkemesn n TCK nun 142 Tioddesının Anayasa \a aykırılığ ıdd asını SiKiyo netım donemınde sıv ı mahke melerın Sıkıyonetım mahkeme lerının yetkısme gıren davolarlo ılgıd olorak Anayasa Mahkeme sme dova acmayo yetkl'ı olfna d gı gerekcesıyle bıcım yonun d e i reddetmes nı «Hukuki bır yonlışlık ve demokrosi muca delesinde gerıye dogru atılmış bır adım» ola r ak nıte'endırm ş ve acıklamasında daha sonro şoyle demışf r «Sıkıyonetım Yasası, Sıkıyonetlm llonından once ışlenmlş suclara hangı mahkemelerce bakılacagını belirlemıs ve bu suclardan oncak Sıkıyonetlmln ılanına ncden olanlarınm Sıkıyonetım mahkemelerının gorevıne gırecegını belırtmış Sıkıyonetim ılan gerekcesı ıse yay gın şıddet eylemlerfni onlemedır Dava konusu suc ıse dusunce sucudur Anayasa Mahkemeslnln Sıkıyonelımin ılonından once yayın (Arkası Sa 11 Su 8 de) DISK Genel Yönetim Kurulu, örgüte karşı terör estiritdifi gerekçesiyle telgrafla Başbakan'a başvurdu istanbul Haber Servısl DISK Genel Yonetım Kuru j adma Genel Başkan Abdu lan Başturk tarafmdan orgute ka r şı uygulamalar n koldırıiması ısfemıyle Ba$bakon Bulent E cevıt e blr telgraf gonderılıvış tır Telgrafta 20 martta DISK Genel Merkezınde ve cevresm de teror havası est rıldıgı as ken bırlıklerce Genel Merkez n buıundugu b nanın kusatıld qı DISK e gır s cıkışlcm enoe ler Tege cal şıldıg aramo t n n o modan DISK e cınp c karlar n uzerlerlnın arandıgı ve *a$ zme htar evlemının 1 \ıldoi T J np (Arkası Sa 11, Su 8 de) • Gaziantep'te I öğrenci, Adana'da I polisöldürüldü Cumhuriyet Haber Merkezl Gazcntep Egıtım Enstıtusu nds okuyan ve Cımento Fabrı kasında muhasebecılık yapan sag go r uslu Sadık Acar (33) dun sabah evınden ışıne g der ken bır grubun actıgı ateş so nucu oıduruimustur. 3 veya 5 k ş oldukları belırlenen saıdır gonlor kaçmışlardır • Salı ve carşamba gecelerl ıs Bankası Yapı ve Kredı Ban kosı ıle Pamukbank şubelen Istanbul da DEV GENÇ Genel Baskanı Bulent Uluer polıs tarafından gozaltına alındı Adana'da Bossa Fabrıkasmda calışan bır ışçı tuğla ocaklarında .olu bulundu ne < kohvehaneye b r fotoğ rofrcneye ve bır otomobıie patlayıcı madde atılmış buvuk maddı hasar meydana gelmış tır • Alaybey mahalleslnde blr pansıyonda yap lan aramada bır otomotık tufek 24 merm şarıor 2 kılo dmamıt lokumu b r saatlı bombo 15 k lo k m Haberi 5. Sayfada Koruturk Butto'nun hayatının bağıslanmasını istedi ANKARA (ANXA) Cumhur bcsko ı Fol ı Ko uturK Pokıs tan eskı Başba^onı ZulfıKar Alı Bütto ^ıa^knda verılen olum rezasmm ha' f etılerek tıayatı nın bagıslarmas nı ıstem st r Cumhurbaskam KorutLrk Pa kıstan Devlet Başkanı General 2 o Uı Hak a Du konuda gon derjıg meMııoto < Mumtaz se lerımze 21 mart 1978 de gonder oıg.Ti mektupto eskı Bosbakan Butto hakkında veıılen hukmun hafıfletılmesın n ınsanı acıdan ısobetlı olacag' kanısını belırt mış bunu yaparken ulkenızm (Arkası Sa 11 Su 7 de) /evı madde 22 500 tlro pora bulunmuş pansıyonda kalan Ataturk Lısesı oğretmenı Eren Ba lı oğ'encı Unal Şoh n TEK te ışcı Muha r reTi Yılmaz Alı Yılmaz \e PTT teknısyen Dur muş Tokatlı gozaltına alınmış tır ADANA Cnoyet Mososın da gore lı pol s memu'U Avnı Kumlu dun 14 30 sıralarında kentın ışlek caddeıennden Cak mak caddesmde vururken 20 vaşlarndo uzun boyiu esmer b r aenc tarafından tabancav 'a oidjrulmustur Kalb nden al d gı /arola' n etk <; vle otay ve r nde ccr ve rı oolisin Ka\se (Arkası Sa 11 Su 5 de) Muhabirimiz yayımlanan bir haber nedeniyle Sıkıyonetim Mahkemesine almmak istenmedi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Balgat katl am ıle Igı lı aurusınayı ızlen ek uzere dun Ankara Sıkıyoneı n Mahkeme s ıs gıdsn Ankara buromuz T uhabr N zam ve kapısındo r gorevl Ya Day tarafından ıcerı sokuimamıstır MÜ labır mız dun sabah S kı yonetım Mohkemes ne gırmek ıcın gereklı olan basın kartını o mak u2ere nızamı^e kapısın (Arkası Sa 11 Su 4 de) Üniversite öğretım üye ve yardımcısı ek göstergeleri yukseltıliyor OLAYLARIN ARDINDAKİ ANKARA, (ANKA) Ür versı te ogretım uye e yardımcılar na ver len ek gosterge er yuk seltılecektır Mıllı Egıtım Bakani cı tara fından konuyla ılgılı olarak ha zırlanan yasa tasansı Bakan lar Kuru u tarafından onayla narak Mıllet Mec ısıne sunu muştur r Yosa Tasarı» profesorle n ek gostergelerını 200 den 600 e cıkartırken ek gosterge alama \an asıstanıar da bundan boy le ek gosterge clacaklardır A sıstan a m a acagı ek gosterge vasa tasansı 50 oıaraV bel rlen mıştır ANKA mul abırının aldıgı bıl gıve gore Mılıı Egıt nı Ba<an lıgı tarafından 1765 sa\ılı Unı versıte Personei Yasasın n 11 mayıs 1976 tarıhlı 1991 sayılı Yasa ı e deg ştırı.en dorduncu moddesının ıkıncı fıkrasmı ae gıştıren bır >oso tasorii hazır lanmıst r Bakanlar Kurulunda onaylanan vasa tasansı M l'et (Arkası Sa 11 Su 7 de) DİSK'in toplantısının, Sıkıyonetim bildirilerine uyulmadığı için engeilendiği bildiriidi Istanbul |o o ) DISK n Koıılederos/on Mer<ez nde /apnna/ı ta^ariadıg ve dev rımcı kurjluşicır do kctl'no j nın soz <o^=.u oıdugü bıl dırılen cFaş zme ıhtar ey eTiı nın yı donunus nedeniyle duzenled gı toplant n n engpllenTie' ne s kı,onetım <oı uıan (Arkosı Sa 11 Su 7 de) Senato'da Demirel'in Ecevit'i Allende'ye benzetmesi konusu sert tartısmalara neden oldu ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Senatodo gjndem d sı soz o sr CHP lı Mehmet Feyyot Dem re n Ecevıt Allende\e benzeımes nı eleştırmıs tOrdjnun bır harekette bulunmasın stemek ıcm ahmak ol rr>ak ge ekır bu hayasızca bır vatan ıhanetı sucudur» demış tır Bu sorler AP iılerce protes to edı'ınış «Burası tımorhane degıl Senato komun'St uşagı Bakırkoy I I » dıye bağırmışlar dr FP /at koruçrıasının Baş kaitık taraf nnan kesnmesı uza rıne kur^jdei ınsrek sa'onu (Arkası So 11, Su 5 te) GERÇEK cevıt yonetımının ekonomik onlemler paketmin sola do nuk olmadıgı ocıktır Poke tln bırı ic flnansmana, dıgen de dış fınonsmono yonelık ikı ana ozellıgı dıkkatı cekmekte dır 8enımsenen zam sıyasası Ile ıc fınansman gereksınımının hıc olnıazsa yokın gelecekte btr sorun olmayacagı anlaşılıyor Ozellıkle akaryakıtta uyguloma ya sokulan vuksek zam oranla rıyla Ic finansman geregmın «soglam koynaklandan korsılo nabıleceğı ortayo cıkmaktodır Nt var kı zam DOlitıkasmın calısan yıgtnlorın sırtındakı yu ku doho da agırlaştırocagım vadsımak olanaksızdır Devletın gellrlerlnl artırmanın yolu ola Ekonomik Paket rak hakça vergı onlemlerl ye rıne zamlor seçılmıştır Vergı ıle yapılomoyan bır bakıma zam larla gerçeklestırılmıs oluyor Bosbokon Ecevıt bu konı/do muhalefetın tutumundon yakın mıs ve «Eger vergı yasalor er gellenmeseyciı fıyaiia'i bu ka ocr yukse/tme zorunlugu ol"na yacaktı > demıştır Soyın Ece vıt ın bu acıkloması Seledıye gelırlerı dışındokı vergı onerısı nın sımdıhk bır yano bırakıldıgı anlarrına mı gelmektedır bıle miyoruz Meclis gundemınde basto Cumhurbaskanınca veto edılen Beledıye Gelirlerl Yasası ıle ba ?ı bosko yosa tosarılan onca likle yeralmıs durumdadır Ay rıca muhalefetın sureklı genso ru onergelerı ıle Mec'ıs gunde mını yakın gecmıste oldugu gı bl yıne tıkamaya calısacagı bel/ı oluyor Bunlara ek ola rak yaklasan CHP Kurultayına dıkKat ceken bazı CHP lı yet kılıler vergı onlemlerınin oncak yaz aylorında olaganustu bır loplantı ıle Meclıslerde ele alınabilecegını belırtmektedırler Hakço blr vergı yasasını a kartmak Ecevıt yonetiml ve ozellıkle CHP Icın sovsoklana mayocak bır gorev nıteiıgindedir Acıklonan zamlarlo enflasyon oranının vuzde 50 n n al tındo kalobileceglnı one sw •*••• TÖRENLE KARŞILANAN TURISTLER GEMIDE DOVIZLERİNİ BOZDURUP KARAYA CIKTILAR IstanDul lımanına dun sabah saat 08 00 de gelen «Rotterdamt 700 vabancı turıst ge tırmıştır Hollanda bayraklı gem den ınentu rıstle' Turızm ve Tanıtma Mudurlugu yetkı ılermoe duzenlenen btr torenle karşılan mışlardır Turıstler Ka a<oy nhtımnda kara ya cıkarkon folklor gostenlerı yapılmış ve rel gıvsılı kızlor bahar cıceklen vermışlerdır Turızm ve Tanıtma Bolge Mudurlugu yetkılı'erı tunstlerın dovız oozdurma ıslerı ve enformasyon hızmetlennın gerrıde yu rutuldugunü soylemışlerdır Istanbul do tu rıstlerın bır gun kolacak'arını belırten Tu n/m ve Tanıtmo Istanbul Bolgs Muduru yardımcısı Seref Egıllı «Bundan boyle, turıste masa başında hızmet vermeye calıs mok yerıne hizmeti onların ayaklanna gotureceğız» derrıştır E Cinayetten sanık 2 ülkücünün avukatları durusmada çelişkiye duştü ISTANBUL 19 şubot 1977 gunu Fatıh te CHP I ODTU og rencısı Ahmet Agaoğ unun ol durulmes yie ılgılı davanın du ruşmasına dun Istanbul Sıkı yonetım Mahkemesınde devam ed Imıştır Bu davanın kasten adam oldumek ıddıacıyla tek (Arkası So 11, Su 7 de) (Arkası Sa 11 Su 3 d?)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog