Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

ILTEK DERSANELERİ unlversıteye hazırlıkta IZMİR Mezunlar Gunduz Gece 5 NISAN Son Sınıflar Son Devre 21 MAYIS Cumhuriy 55. Yıl; Sayı: 19630 Kurucusu. YUNUS NADÎ 350 Kuruş 22 Mart 1979 Perşembe \a\inları 9 \XJ1>RN U\T1 NIATİK \»HR.\II/(K sılMt Başbakan, "PaketMin bir bölümünü açıkladı Demirel: Tahtadan umut putu yapanlar, bunu bir gün mutlaka kıracaklar,, ANKARA (Cumhurıyet Burosu) AP Gene' Başko nı Sute/man Dem rel pa r tısının ortak grubundo yapt g konuşmoda Turkıye de hukumetın varlığı ıle yoklugu arasında fark olmadıgını lerı surmuş «Tahtodon umul putu yapanlar. bu putu bir gun mutlaka kıracoklordır Bu put mutlaka kırılocaktır» dem ştır AP ortak grubunda soz alan AP lı jyeler seçm bolqelerı gezılerı ve vatan daşlarla yopılan temasları grjba aKtarmışlardır (Arkası Sa 11. Su 5 de) flna amaç DIŞSATIM Dışsatım olanağı bulunan sanayi ürünlerinde iç tüketım caydırılacak. Döviz tahsislerinde dıssatıma yönelik üretim yapanlara öncelik verilecek. Bürokratik tıkanmalar kaldırılacak. Kamu kesıminde fueloıl'den linyıte geçis sağlanacak. Yenı yapılara fueloıl ızni verilmeyecek. Resmı tasıt kullanımı sınırlanacak, ozel tasıtlara kısıtlamalar getirılecek rTASARRUF Yurt dısındaki işçilerin belli dövizi göndermeleri zorunlu olacak. Özel sirketlerdeki devlet hisseleri dövizle isçilere satılacak. Turistlere, döviz bozdurma koşulu konacak.. Mayıstan itıbaren tüm kamu sektorunde maaslar çekle ödenecek, tum gorevlilerın kamu bankalarında hesabı olacak. Dıs kadro ve binalar asgariye indirilecek. ovız gelirlerini artırmak ac klaiiouakı uzana" l ın nerte n n «Belırlenen ılkelerm uygulamada blrbırleriyle tutarlılık saglamasına ve bozı toplum ke sımlerının goruşlerlmn alınma sıno» bsğlarrıştır Ekoıomı/ı guclendım© prog reminın acıklanmasının onumuzdekı gunlerds gere< ken d sı, gerekse uvguiamaya yore ık bolum erınde ılgı'l bo kanlar tarafmdan <;urdurulece g nı belırten Başbakan uygu lamanın b Idrıler ve karamame lerle yururluğe sokulacağını bll d rmışt r Ecevıt ekonom yı auclendır mek ıcın aslında yıMar once bir atılım yapılması gerektıgın ancak sorunlorın sureklı erte hıl olmodığı halde NATO nun bazı sıyası ve oskerı organ ann dakı uyelığını surdurmektedır Yunanıstan hclen osker komı te ve savunma planlcma komı te<=ınde temsıl edılmekte ay ıca NATO Sovunmo Koleııne de og rencı gondermektedır Yunan stan n as<er kanoco donuşunj Ege dekı aplaşronz ı ı I k gıdenlmed'kce onayla r a/an Tjrkıye bu uiken n Wntex Cırrex manevralarma katılrnosı konusunda sunlon soylemışler d r ANKARA NE DIYOR7 Corusler ne başvurdugumuz Ankara dakı ust duzeydekı yet k lı er Yunonıston ın Wmtex Cımex nonevralar no Katıln osı konusunda sunlar sovleTiışled r «Her ne kadar asken kanada (Arkası Sa 11 Su 8 de) leni g i ve ertelend kce dB co zumjn gucleştıgını vurgulam ş «1977'de AP'nın genel seclmlerm one alınmosındakı amacı ve ıstegı artık ekonomık sorunların ertelenemez hale gelmış olmasıyla oçıklanabılır» demıştır ULUSUN GUCU Kend le tarafmdan get rı en cozumlerın «Ulusumuzun buyuk gucune guvenerek baş latıldığmı» bel 'ton Ecev t hu <jTiete geld klerınde devralı nan ekonomiK djrumu yenıden j2etieTi ş ve ılk kez gscen ,ıi jışsatıma yoiel k olarak calış ~ıalar yurutuldugunu d sarı/a acılırken kredı «e t o ; a amo ve'ine pozar bu'" k ıçın ca ışmalar yurutulduğunu b3 ırt mıştır Ekonomıdekı geçen bir /ı c nde darlıklor \e siKintılara değ nen Başbakon dış ;ordım (Arkası Sa 11, Su 1 de) ANKARA (Cumburiyet Burosu) BaşDa<on Bulent Ecev t dun CHP Ortak Grubjnda yoptıgı uzun koiuşnada «Ekonomıyı guclendirme prroğramıpın» ana Ikelerını ve ana amoclarını a cıklamışlır Bu/uk olcude ulusal ka/nck larımıza davanan bir progran hazırlardığını belırten Ecev t TÜRKİYE, YUNANİSTAN'IN EN ÖNEMLİ NATO MANEVRASINA KATILMASIN! VETO ETMEDİ Ankara'dakı yetkıhler, Yunanıstan'ın bu manevraya katılacağınm Turkıve'ye daha once bıldırıldıgını soyledıler. ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Yunonıstan ın NATO nun as ken kanadının dışında olmasına korşın halen Bruksel de sjrmekte olan ve ıttıfakın en orem lı manevralarındon bırı olarak mte'endınlen «Wıntex Cıme*< Masa Oyunu»no katılmas nın s yası ve askerı bir kararlo alınd gı bı cırılmıçtır Turkıye Vuno nıstan ın kotılmasını veto etme mıştır Yunonıston'ın NATO nun oske rl kanadına donmek yo'undakı başvurusunun gerçekleşmemesı Turkıye n n lulumuiu boo annaktcdır Turkıye Eae de< kornuto kontrol alanları uzerın dekı anlaşmazl k gıderılmedık ce Vunonıstan ın osker kanada aonuşunü orgut icmdekı veto nakkına dayanarak karşı cık maktodır Yunanıstan askerı kanaaa da Japonya 50 milyon dolarlık aci! yardım yapacak TOKYO (a a ) Joponva nın Ortadoguda ekonomık \e sıyasal ıstıkrarın saglanmasına yardım olmak uzere Turkıye Mısır ve dıger bazı Ortadogu u kelenne dah fazla ekonomık yardımda bulunrıaya karar ver d ğı b Idırılmektedır Japonya nın en buyuk ıktı sat gazetesı olan «Nıhon Keızai Shimbun», Tokyo hukumet nın Turkıye ye 50 milyon dolarlık acıl ekonomık yardımda bulunmayı tasarladıg nı acıklamıstır Japonya bu yordımı Batılı ulke lerın Turk ye ye yapacak'arı ge n ş captokı malı yordımı koordıne eden Botı Amlanyo Baş bakanı Helmut Schrrıd ın cag rısı uzer ne karorlaştırmıştır Gazeteye gore Batı Alman ya Amerıka Fransa ve Ingıltere Turkıye ye vılda 500 rrılyon dolarlık yardım yapılması hususunda mutabakata var mışlardır Dört ildeki olaylarda 4 kişi öldürüldü Cumhuriyet Haber Merkezl Bursa da Cmar Lısesı onunde oncekl gece bir grubun sılahlı saldırısına ugraycn ogrencılerden bırı olmuş 2 ogrencı de ya ÜOC TAN'LLI TEKERLEKLI SANDALYESINDE ICINDE DOLASABILIYOR İstanbul'da Tekel aracını soyan 3 kişiden ikisi çatışma sonucu yakalandı Istanbul Haber Servısı Kadıkoy de Tekel e aıt bir da ğıtım arccı sılah zoru,la soyu îarak 85 bın I ra alınmış soygunu gerceklestıren uç kıs kısa bir sure sonra guvenlık kuvvet lerı tarafmdan yakalanmıstır Kolamış ta bulunan Orhan Restorana ıckı goturen Sezaı Sofı yonetımındekı 34 FZ 706 plakalı Teke! aracı restorana ıckı bırakıp porasını aldıktan sonra hareket edecegi s rada. sılahlı uc sovguncu torafından durdurulmuştur Soldırganlar, şofor ve yan nda bulunanlordan parolan kend lerme verme erını ıstemısier ve Tekel gorevlılerını olumle tehd t etmışlerdır Şofor Sezoı Sofı mn sald'rganlara kar şı koyması uzerıne sılah ı sovguncular havaya ateş etrmşlerdır Personelın şaşkınlıgından yaralanan soygunculor wçto bulunan 8o bın lırayı almış ve vo\a olarak Knlamış yonu ne dogru kacmaya bas om slardır Sıioh seslerı uzerıne cevrede bulunan Asa/ış Şubesı ekıpıerı (Arkası Sa 11, Su 6 da) ralanmıştır Hatay Dortyol da da oncekı gece ııse ogrencı^ı ıkı grubun sııahlı cotışmasında yoldan gecerken yaralanan CHP llce Sekreterı kaldırıldıgı hastanede o muştur Bursa dakı olay Cınar Lısesı gece bolurru ogrencılerı dagıl dıgı sıraöa meydono gelmıştır Otomatık sılahlarla acılan ateş sonucu sag goruşlu oldukları bı dırılen Taner Kalkancı Murat Ateş ve Hayrettın Akbaş ad lı ogrencıler yaralanmıştır 18 >aşındakı Taner Kalkancı kaldı nldıgı Bursa Tıp Fakultesı Hastanesınde olmuştur Devlet Hastonesınde tedavı altına alınan Hayrettın Akbaş ıle Murat Ateş ın sag ık durumunun tyı oldugu bıldırılmıştır Olayla ılgılı olarak sol goruş lu ıkı kışı gozaltına alınmış kım lıgı belırlenen bir kışının de a ranmasına başlanmıştır HATAY Dortyol ılcesınde Iıse ogrercılerınden ıkı qru (Arkası Sa 11, Su 7 d») • NURETTIN YILMAZ1N 141 142 MADDELERIN KALDIRILMASI. 163 MADDENÎN DEĞIŞTIRÎLMESINE IUŞKIN YASA ONERISI MECLIS GUNDEMINE ALINDI Anavasa Mahkemesi'nin 142. madde ıle ilgili kararı tepkilere yol açtı TCK nun 141 ve 142 moddele rının kaldırı'maEi ve 163 mad des nın deg'Ştır Imes ne ılışkın Mard n Bagımsız M lletvekılı Nurettın Yılmaz tarafındon hazırlonan yasa onerısı 45 gun ıçınde goruşulemedıgı ıcın Iç• ızuk L/arınca Mıllet Meclısı gundenme alınmışt r B J arado Anayasa Mahkeme s»nın TCK'nun 142 moddesı ıle ıtgılı davada aldıgı karar da hukuk adamları tarafmdan eleş tınlerle korşıianmıştır Doçent Server Tanilli'nin tedavisi Almanya'da sürüyor BREMEN Istanbul do e ıne gıaerken 'aiji&ılerce kurşunlanaraK felc edılen Doc Server Tanı lı tedavı edıl dıgı Londra nın Aylesbury kosabasındakı unlu Stocke Mandevılle Hastanesınden Almanvonın Bremen kentıne nakledılmışlır Moıalı ve durumu cok lyı olan Doc Tonı lı ogretım (Arkası Sa 11, Su Sde) Haberi 7. sayfada Köprülüler hakkındaki gensoru reddedildi Aksaray'da otobüste bir öğrenciyi öldürmekten sanık Alpaslan'ın tanıkları cinayeti öldürülen bir ülkücüye yükledi (Cumhurıyet Haber Merkezi) Aksaray'da geçen yıl Anado lumsarı Gençlık ve Spor Akademısı ogrencısı Saıt Ulusoy u oldurmek ve bir şoförü de ya ralamaktan sanık olarak Istan bul Sıkıyonet m Mahkemesm de yargılanan ulkucu Alpas |an Alpaslan ın dunku durjşma smda 14 ay sonra ortoya cı kan ıkı savunma tanıgı dın(Arkası Sa 11 Su 6 dcT BASIN MAHKÜMLARI «*» ŞiLI usulu faşist darbe çognlanndo bulunanlora demokrasıyi yıkma ozgurlugunun tanmdıgı kitle kırımlarının tertıpleyıcısı sıyasal orgut lerın, partısel dokunulmazlıklorla korundugu ulkemızde demokrasıyi sovunan duşuncele ri acıklama ozgurlugunun ontıdemokratlk yasa uygulomalon ıle ezilmesinm surdurul mesl, bugunku ıktıdar donemınde acıklanması guc bir celışki olusturuyor Demokratık özlemlenn geniş ve etkin desteğıvle iktıdara gelen bugunku hukumetın. geçmıs ıktıdorto rın yarattığı ekonomik bunalımları cozumlemede ugrodıgı guclukler. toplumsal ve eko nomık ststeme dayolı lc ve dıs olumsuz et kenlerie ocıklanobı'ır Toplumun hukuk du zenlnin demokratikleştlrllmesinde gorulen edılgenlıqın acıklanması ıse aynı derecedf kolay degıldır Sınırsız dusunce ozgurlugu ve coğutcu demokrasl llkelerıne bağlılıgını sureklı olarak belırten bir sıyasal Iktıdar do ANKARA (Cumhurıyet Burosu) T caret Bakanı Teoman Kopruluier hakkındo MHP Corum Mılletvekıl Mehmet Ir mok ve 9 arkadasının verdıgı gensoru onerges nın goruşul mes nın gundeme alınması Mec 'ıs de reddedılmıştır nemınde, faşist devlet anlayışından kaynakMehmet Irmok ve arkadoşları lanan ceza kurallarının yururluk ve uygulaomasının surdurulmesı gazete, kıtap ve Tıcaret Bakanı Kopruluier ı por dergı arocılığıyle duşunce açtklayanların bu tızan 'utum ve dovranışları ıle uygulamolarla ceza kovuşturmalarına uğra devlet oiorıtes nı zayıflattığı ve hareket ettıgı tılmalan. cok soyıda basın mensubunun ce \asalara aykırı zaevlerine kopaJılmoları cumut» kırıcı bir savıyla Anayasa nın 89 Mıllet tablo olusturuyor Gercekten sağduyu sahıp Meclısı lc tuzugunun 107 mad lerl Icın bugunku ıktıaara bağlanan asıl u delerı uyarınca gensoru açılma mut, ekonomik bunalımın sihirlı bir degnekle sını ıs'emışlerdır ortadan koldırılmosında degıl ulkemızde demokrasiyl coğulcu ılkelere uygun olarak CHP Ortak yerleştirmesindedır DUŞUNCE ozgurlugunun en etkin ve yaygın oracı Grubu'nda bastmrmzın, halkın ınsafsızco ezılıp somuMus Milletvekili rulmesine, ulke zengınlıklerının yabancı ekonomik gucler ve onların ulkemızdeki işbırlıkSavlı, cilerınce yağmolonmasma yolocan toplumsal Müezzinoğlu'nun ve ekonomık sistemın elestlrlsi ozgurlugune (Arkası Sa 11, Su 1de) istifa^ını istedi GÖZLEM UÛUR MUMCU Orneği... «• Allende Bunların gıdışı Allende gıdışı o da S'lı yı aynen boyle ıdare ettı Daha sekız yıl once Sılahlı Kuvvetlerın verdıgı b<r muhtıra ıle tepetoklak devnlen Demirel, şımdı Ecevıt e karşı Allende orne*.nı vererek kışkırtıcılık yapıyor Bazı olaylar bellı cağrışımlarla anılırlar «Allende oneğı» halkın oylarıyla ısbasına gelmiş bulunan bir sosyalıst devlet başkanmın «cok uluslu s rketler» ve CIA torafından duzenlenen bir asken darbe ile devrılıp oldurulmesı anlamıno gelir Ecevit, 1974 yılında ıktidoro geldıgı zaman da «Al (Arkası Sa 11, Su. 7de) Haberi 7. sa\fada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog