Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

\avinlan \ K » R \ \1\1T\UJIK KıUKJMl YrTFNEK NlODtRN FlZİk NTSMh \T>R£St ı >>.n < »j P45 Ro '"U KîarKıî 55. Yıl; Sayı: 13629 Cumhuriy Kurucusu: VUXUS NADİ 350 Kuruş II 21 Mart 1379 Çarşamba Margarin ve sıvı yağlara yüzde 2852 oranmda zam yapıldı [ 250 gramlık margarin 675 kuruştan 900 kuruşa, rafıne ayçiçeğının kılosu da 23.75 den 35.25 kuruşa çıkarıldı. Kooperatif birliklerinin, fabrikalara verdıği ham yağın kilosu da 14 lıradan'23 liraja yükseltıldi. Başbakan Yardımcısı Sükan, telefon emrıyle stokların belirlendiğıni ve bu nedenle karaborsanın onlendiğuıi soyledi. (HABERİ 7. SAYFADA) "PakeUn Faiz oranları, vadeli mevduatta büyiik ölçüde arttırılıyor önlem bolumu bugün açıklanmaya başlıyor üllliyillllilllillllll! 1 ••'••• •• YÜZDE 14 OLAN DEVLET TAHVILI FAİZ ORANINiN YUZDE 20 YE YUKSELTILMESİ BEKLENİYOR. ANKARA (Cumhurlye! Burosu) oronlannı yenıden saptamıştır Ekonomık onlemler paketının Buna gore, tasarruf mevduatın gundemö geldığı b r sırado ban Qa oraniar vadeli mevduatta okolarda uvgulanrrokta olon fa nemlı olcude artırıtırken, va\z oron onnın tonlem paketıni desız rrevduatta faız orcnı esdestekler» nıtelıkte artırıldığı kiden olduğu gıbı vme yuzde 3 ve onlemlerle «bir butunı oluş oranmda bırokılmış ve degıştırılmemıştır. turdugu oğrenılmıştır. Faızsız mevduatta ıse sıfır ıle Merkez Bankası Banka Meclısı hafto ıcnde yaptığı bır top oltı ay crasmda faız oronı yılantıda uvgulanmakta olan faız ne eskısl gıbı yüzde 3 oranında H!mı$tır 6 av H 12 ov nraa sıııda ,uzde 12 ye 12 ay ıle 18 cy arasında vuzde 18'e, bır bucuk yıl ıle ıkı yıl arasında yuzde 24'e ve ıkı yıldan sonrosı da yuzde 30'a yukseltılmıştır. KARARNAME GEREK Merkez Bankası Banka Meclısmın kararı once Yuksek Plonlama Kurulunda ele aiınacak (Arkası Sa 11, Su 5de) filllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Bulent Ecevıt Bckonlar Kurtılu toplantısmdan once dün sabah yaptığı acıklamoda, ceşıtli mallaro yapılon zomlcrın gerekcslerını acıklamış, <Bİ2 gerekenı cesaretle yapıyoruzı demıştır. Ecevıt; devralınan ekonomınln nefeslnın tükendığınl belırterek, ekonomık onlemler konusunda ayrıntılarm bugünden Itıbaren acıklonacağmı soylem.ştlr. Ekonomık önlemlerln zamlara ılışkın bolumlerı uzerınde du ran Ecevıt, kış aylarından öncs lınyıt alacoklarla, elektrık ta^ sarrufu yapanlara ındınmlı fıyat tarıfelerl uygulanacağını bıldırmıştır. Ecevıt oynca demıryolları ve beledıye otobuslerı 'cın kullanılan akaryakıta vergl laaesl ödenerek, kıtle taşımacılığın da fıyat artışı olmayacağını soylemıştır Başbakan. sıgcra uretımındeki yonetım aksakhKlannın araştınldığını bıldırrrvştır VERGI YASALARI Vergı yasalarının önlenmesının zararının cOsvlet vs halk tarafından ustlenıldıgmıı bel'rten Boşbakan cArtan yalnız flyatlar degıldir Aynı zamando gelırlerde de artış saglanmıştır» demıştir Toplu Iş sozleşmesl olanoğından yarartanamayon ışcıler ıcın asgarı ucretın onem taşıdı ğını da sozlerine ekleyen Bülent Ecevıt «Asgarı Ucret T«sbıt Komısyonunu zamanından once toplantıya cagırmaya karar verdlk» bıcımınde konuşmuştur Fıyat saptama calışmolan(Arkası Sa 11 Sü. 1'de) Otomobil fiyatlarma yüzde 25 zam yapıldı ANKARA (Cumhuriyet Buro fıyotı 212 bın 700 lıradan 249 su) Son zamlar karşısındo bın 338 lıraya, TS modelının fırıalıvetlerın yukseldığını bıldı yatı ıse 218 bın 700 lırodon 257 ren otomotıv endustrısının ca bın 300 lıroya yükselmış olrnokşıtll Kjjruluşları Sanayl ve Tek tadır Yın« yerlı otomobıllerden nolojl Bakanlığmo başvurarok Murat 131'ın fıyatı Ise 221 zam ıstsmınde bulunmuşlor. bın 435 lıradan 270 bın 870 lıSanayl Bakanlığı tson zomlorı raya çıkmıştır. dıkkate alarakj otomobil otollgıli fırmalara dün bıldlnlen büs. kamyon ve mmıbüs fıyatlovenı fiyotların önumuzdekl günrını yenıden beiırlemıştır. Edllerde yurürluğe gırmesl beklennılen bılgıye gore venl fiyotlar mektedır ortalama yüzde 25 oranında Yeni perokende eatıs fıyotiaortmıstır. n otomobil, kamyon, mlnibu» Buna gore, yerlı otomobıller turlerıne gor* yandokı tabloâa den Renoult'un TL modelınln sunulmuştun ; ; J ! ! ! Eski fiyat Aracın Türü (TL.) Renault TL 212.700 Renault TS 218 700 Murat 131 221.435 Kamyonet (489) 160.400 MAN Kamyon (520) 971 650 Kamyon (190 HN) 1 329.300 Otobüs (590) 1.861.900 Yeni fiyat (TL.) 249.338 257.300 270.870 298.700 1171.100 1.455.900 2.267.350 Aracın Türü Otobus (445) Çekıci Kamyon (Genoto) EJR Tıpı Kamyon Pıkap Skoda Minıbüs Küçük Otobüs Eski fivat 1.446 900 373.950 557.900 161.000 626 479 993.173 Yok (TL.) Yeni fivat (TL.) 1789.700 2 890.900 467.866 672.594 203.560 753.540 1.136.735 J ! 1 ! | | J j 1 ANAYASA MAHKEMESİ I42. MADDE İLE İLGİLİ BAŞVURUYU ESASA GIRMEDEN BIÇİM YÖNÜNDEN REDDETTI • REO GEREKCESINDE SIKIYONETIM DÖNEMINDE SIV.L MAHKEMELERIN SIKIYONETIM MAHKEMELERININ YET KISINE GIREN DAVALARLA İLGİLİ OLARAK ANANASA MAHKEMESİ NDE DAVA AÇMAYA YETKILI OLMADIĞI BELIRTILIYOR kemesmden gelen dava dosyasınm bıcımseı yönden ve bır eksığı olup olmadığını once Anayasa Mahkemesı Raporto(Arkası Sa 11, Su 4 te) Suudi Arabistan'dan 250 mil/on kredi bekleniyor A\'KARA, (Cumhun\et Burosu) Dış ekonomık ılışkılerde 'Yeni bır doneme gırılmekte olduğu bıldırılırkcn çeşıth \erlerden degışık mıktarda kredı bek lendıgı* ogrerulmış ve bu beklentıler içmde Suudi A rabıstan ın 'Ozel bır >er tuttugu» be'ırtılmıştır 4 nısanda Ankara 5 a gelmesı prog Yaleın DOĞAN ramlanan Suudi Arabıstan Malıje Bakanı Muhammed Ebal Khayıl ıle yapılacak go ruşmelerden yaklaşık 250 mılyon dolar kredı beklen mektedır BT yandan Malıye Bakam Zıya Müezzinoğlu'nun son Pans \e Bonn goruşmslerı bır yandan da Londra'da dovize çevnlebılır me\duat (DÇW hesaplanndan kav naklanan borç erte'.erne go ruşmelennın Turkıye açısm dan «f.Vff koşulunu* yenıden gundeme getırmesı uze rıne. Ankara nın dış ekonomık ılışkjlerde «Çofe \onlu bır degerlendırme\e* g tme sme yol açmıştır Yetkılıler *Degı$ık bazı ülkelerden derletten tfevlete \ardımın bcklenmekte oldugunw bı'dınılerken bu na sosyalıst blok ulkelen ıle ba? \rap ıılkeietının 'dahıi oldugunu' belırtm şleıd'r (Arkası Sa 11, Su 7 de) Yabancı manken ve sanatçılar için gelir vergisi ödeıımediği saptandı Molı/e Hesap Uzmanları Der negı yetkıl lerı tarafından yapı lan bır açıkioma ıle Turkıye'ye cağnlı olara* gelen yoboncı manken ve sanatcılorın vergt ye tabı olmalarına karşın. getırtıcı fırnalar tarafndan vergılennın odenmedıgı, bu durumda ycsa aışı ışler yapıldığı belırtılmıştır. Molıye Hesop Uzmanları Der neğı yonetıcılerı tarafından son zomanlarda artan dovız rının olanaksız oldjgunun bl lınmesıne karşın, calışrnaları • na ızm verıldıgını. bu durumf rmaların s.kıntısına karşın, bır COK ya dan cesaret alan sık sık bu /ola başvurdukları oancı mankenın ve bazı unlu nı belırtmtşlerdır Uzmanlar bu sonotcıların Turkıye'ye getınlyuk bır olasılıkla yurt dışında dığı v9 bunlara yaptırıtan işledovız karşılığı yapılan odemele r,n para odenmeden yaptınldı rın kanıtlanmasının cok zor ol gı yolundakı haberler değerlen duğunu. oncak bu tur çalışma dırıımıştır lara ızın vermemeK yoluyla bu Uzmanlar, konunun bır cok uygulamanın onune gecılebıleyonden araştınldığını bu kışl (Arkası Sa. 11. Su. 8de) lerın para almaaan cahşmala Yalçın PEKŞEN Döviz karşılığı askerlikle iigili tasarı bugün Meclis'e sevkediliyor • IŞGUZAR, YURT DISINDA CALISAN YURTTAŞLARIN FERDI KONUT KREDISININ 500 BİN VEYA 750 BIN LIRAYA CIKARILACAGINI ACIKLADI ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Anayasa Mohkemesı dun Istanbul Ikıncı Ağır Ceza Mahkemesmaen gelen ve Turk Cez a Yasası'nın 142 maddesının 1 2. 3 fıkralarının Anayasa /a aykın olduguna ılışkın başvunun IIK ıncelemesını vapn.ış ve basvuruyu esasa gırrreye gerek gormeden bıcım yonunden reddetmıştır Ana/asa Mahkemesı bu red gerekcesınde Sıkıyonetım donemıncie sıvıl mahkemeler'n, SıkıvonetiTi Mahkemeler nın yetkısıne gıren davalarla ılgılı olcrak Anaycsa Mahkemesıne d c a açmayo yetkısı olmadıgı kanısına ı'arn^ısttr Istonbul 2 Agır Ceza Mafı CHPVergi yasaları için muhalefetle temas kurulmasını kararlastırdı Dolmuş ücretleri belırlendi, tekçift plaka uygulamasına gidılmeyecek I TUM YURTTA BILDIRIM DIŞI TUTULAN MALLAR ICIN DfcNETIMLER SURUYOR, ISTANBUL ZABITA MUDURU, EKiPLERIN ARTIRILDIGINI, İHBARLARIN DEGERLENDIRILECEGİNI SOYLEDİ OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Demirel ve Allende mişlerdlr: «Türkıye'de Amsrikan gudumunde bır sılahlı dar be soz konusu mudur?» Garcekte, AP Genel Boşkanı'nın boyle bır soruya muhatap olacak sekılde konuşması talıhsızliktır. Suleyman Demirel bu soruya şu karşılığı vermıştır: «Amerıkan güdumünde sılan lı darbenln olup olmayacağım ben nereden bıleyım?» Daha sonra Sayın Demirel gafını kavrayarak yanılgısım duzeltmeye çalışmış «Turk S lahlı Kuvvetlen'nın Türkıye'öe Amerıkalılara falan atet o^acağına Ihtımal vermem» dıyerek devam etmlştır: «BunlO'r ıcra ettıkleri program Allende programıdır » Oysa. ana muholefit liderl, taf savurganlığıno glrişecsğlne, cıddı blr ekonomik muholefet eleştırisl örneği varse, pu an toplardı Hele Allends ıle Ecevıt'l şu gunlerde birbirına yaklaştırmayo çalışması, Domırel'ın ozel psıkoloıık durumunu ortaya vurmak dışında bır anlam taşımıyor. Şoyle kı 1 Allende, Marksıst bır Devlet Başkanı ydı Ecevıt ın ıse Marksızmle bır ılışığı olmadıgı gıbı, buatnku nukurne te demokratik sol bile denemez Bugunku kabıne bır sagsol koalisyonudur. 2 Bunun ıçındır kl, Ecevit rtukumeti Işadamlarıyla bırlıkte, ekonomık onlemler almak ıcın bır masaya oturmakta; Su leyman Bey'ın cagrılarına Ise cogu buyuk sermaye cevresı uzak kalmoktadır. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Bakanlor Kurulu nun Başbakan Bulent Ecevıt Başkanlıgında üc saat suren top'antısında. yurt dışındakl ışcı'erın dovız karşılığında askerlık ycp malarını sağlayacak yasa tcsarısının oncelıkle Mlllet Mecll sme gonderılmesı kararlostırılmıştır. Yasa tasarısı bugun Mıllet Meclısı Başkonnğına sevkedılmış olacak MıHet Meclısme S9/Kedıi(Arkası Sa 11, Su. 6'da) SODA GREVI Mehmet MERCAN 6. sayfada • BüGLNKL TEMASLARDAN O^UMLU SONUC ALINA MAZ ISE BELEDIYE GELİR LERI VE VERGI YASALARI GECE GUNDUZ CALIŞILAPAK CiKARILACAK Haberi 5. Sayfada ıkıyonetım gıbı zarı polltl kası do Kimsenın hosuna gıtmez. Belkj 1979 Turkiye'sınde bu ıkı sıyosamn da zorunluluk oldugu savunulabllır Ama cok partill reıimde ya şadığımız içın, muhalefetin bu konuda eleştırılerınl doğal kar şılamak gerekır. Ne var kı AP Genel Baskanı Sayın Suleyman Demırel'in elindekı muhaletet fırsatını cok aceml ve kotu bıçımde kullandıgı izlenmektedlr. Nltekım du zenledıği son basın toplantısında yakışıksız ve ters tepecek bazı sozler soylemesine hic gerek yoktu Sayın Demırel, Ecevit hukumetı ıcın, «Bun larıa g dışı Alıende gıdlşıdır Allende, Şılı'yl oynen böyle Idare ettı» demıştir. Bunun uzerine gazeteciler, ana muha lefet llderlne blr soru yonelt S Üstündağ: «Türk halkı ve ordusu, Demirel'e Pinochet olma imkânı vermeyecek» Cumhuriyet Haber Merkezl AP Genel Baskonı Suleyman Denırel' n oncekı gun Istanbuı dn duzenıedıgı basın toplantı S'nda Basbakan Bulent Lcev.t • Allsndeye benzetmesı tepkı/le karsılanmıştır Dcmırel ın bu konudokı demecıre venien vanıtlar ve ceşıtlı kuruluslarca yayınlanon bıl dırıler sovlpiır (Arkası Sa 11 Su 3 da) Cumhuriyet Haber Merkezl ANKARA, (Cumhunyet Burosu) CHP Grup Yonetım Kurulu dun akşan ustu 3 5 saat suren bır toplantı vcpmış ve Cumhurbaskan.nca veto edılen Beledıve Gelır'en Yasası le Vergı Yo sa onerısının cıkarılabılmesı ıc n G^up Bcskanvekıllerının rnu halefet ıle temos kurmoların ka r orlastırmıştır G'UD Vonptırn Kur 1U1 nı n too (Arkası Sa 11 Su. 6'da) SIKIYONETİM. DİSK'İN TOPLANTISINA İZİN VERMEDİ Istanbul Haber Merkezı «20 mart faşızme ıhtar eylemının» bırıncı yıldonumu nedenı ıle DISK te duzenlen: >f n ıstenen degerlerdırme toplontısına Sıkıvonetını ızın vermemıştır TMMOF, Istanbul Barosu, TUMDER TUMOD TUMAS, TUTED TOBDER'ın katılozokları toplantın n yasaklanması, (Arkası Sa 11. Su 4'de) • •+ (Arkası Sa 11, Su 6'da) Adana'da öldürme ve soygun olaylarına katılan 14 eylemci ele geçlrildi Adana, Kahrananmaraş, Ga2 antep ve Urfa llıerı Sıkıyonetım Komutanlıgı Basın ve Halk lo llışkıler Şubes bır acıklama yaparak Adana da ceşıtli suclardan aranan 4 ulkucu 10 sol goruşlu eylemci ıle boigedekı oramalarda cok sayıda otorratık tu'ek tabcnca ve mermı eie gecırıldığını bıldırm ştır , Adana'da ceşıtli suçlardan sanık THKP C. Dev Genc ve Devrımcı Yol fraksryonıcrına mensup olan K şıler ve ey e i > lerı şoyle ocıManrrıştır Abdurrahman Kırklar, Korşıvaka Lıses og r erc sı 7 şjbatta berber hcsan IhkoDayı olaurmek muhendıs ıbrahırr Boz %os un oldurulmesı oioymo katılmak, Solıh Bo?kurt ve C j (Arkası Sa 11, Su 4de) Atesli süah'ar yasa tasansı Senato'da değistirilerek benimsendi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu dun 15 gunluk ara tatılden sonro yenıden colışmalor na başlamş ve atesli sılahlabıcaklar hokk'nda konun tasarısının yarım kalon maddelerını aoruşe'ek benımsem stır Tasarının bazı macdelerı Mı'İPt Meclıs nden aelen şeKlı de f'Ştırıterek ben nsendıgı ıc n tasarı venıden M Mec'ısı Ge nel Kuulunda goruşulecekîır Tasar n n co"!V]|>pnsı sırasın (ArVncı Qn 11 Cı, ».I DİSK yönetimini eieştiren sendikalar, ihraçlara karşı yasal girişimde bulunacak Istanbul Haber Servisl DISK Orur Kurulu kararı ıle DISK u/elğnden 1 yıl sure ıle gecıcı olarak cıkartılan Maden Iş BankSen, Baysen Send kalrrı Genel Yonetım K j ru ları dun duzenledıklerı ortnk basın toplantısında, k^ıra
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog