Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Yavınlan \ K O u N II7IK lOOİCLMl MTfcNLk 55 Yıl, Savı: 19628 Cumhuriy Kurucusu: YUNTS NADt 350 Kuruş G»«4NTILI UNIVERSITE HAZfflllK KlMSliR! 20 Mart 1979 Salı Demirel: 'Bunlarm gidişi Allende gidişi, o da Şili'yi aynen böyle idare etti )J lstanbul Hober Servlsl AP Gerel Baskonı Su eyman Dem 1 re auzenled gı basın toplant sında Ecevıt Hukumetı ıcın «Bunların gidişi Allende gıdısıdir Allende de Şılı yl aynen boyle ıdare ettı Ho Şı Mlnh In Mao nun Castro nun durdugu kapı onunde bız de duruyoruz Acoba kopıyı kırmadan lokmagı cevırmek suretıyle Içerı gırılebıllr mi bunu beklıyoruz Vatandas derın derin duşunmeye başlamıştır Bunlar ne yapmak Istiyor Rejıml mi tahrıbe calıSiyorlar» demıştır Demirel bu konusmosı uzer ne kendı'sıne voneltı en «Turfcıye de de Amerıkan gudumunde sılahlt bır dorbe soz konusu mudur''» sorusuna şu vomt vermıştır cAmerıkan gudumunde sılahY darbenın olup olmayacagını ben nerden bfteyim Glai» Allende gidişidlr Cunku Allenae de bunlor gıbl yoptı Diğer ıkıncısl boyle blr şeye Ihtımal vermern Yanl Turklye de, Turkh/e'nın Sılahlı Kuvvetlerinln Ameri(Arkası So 11, Su 7'dfl) Elektrik fivatı ortalama 35 kuruş artıyor ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Fuel o I ve komur zamion mn 1978 /ılında yoyım'onan bır kararname gereg nce lotomotık olorok elektrık fıyatlarına yon sıyacogı» b Idırılmıştır EleKtrık fıyotlarındak artış yokloşık 35 kuruş olacaktır Ener|i ve Tabıl Koynaklor B 3 < kanlıgı 1978 yılında petrole yapılan zam sonucunda bır karar name cıkarmıştır Buno gore ele<tngın uretmırde kulları on komur ve petro e yapılacak her zam otomat k olorak elektrık fı yatlarına yansıyocakttr Elektri ğe zam oronı kömür ve petrole /apıian zan oranian dıkkate olı narak nesaplanacak ve ceıea'velenn bu yondek ıstâK'enri bek emeksızm kendılıgmjen yu rurluge gırecek'ır «Beled/eıere bildırılecek olan santrol cıkış (Arkosı Sa 11, Sü, 4'de) Demir çelik ve şeker zamları yürürlüğe girdi ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Demr celık c men'o şerer ve komurun yenı fıyatlan dun acıklanmıştır Zamlar Resmı G3 zetentn mukerrer sayıs nda ya yınlanarak yururiuge gırn stır Bu arada Etıbank da bakıra yuzde 2? 45 zam yapmıştır Bakanla* Kurulu krıstal şe kerın 10 30 lıra olan fabrıka satış fıyatını 13 50 TL olarak saptanmıstır Bu fabrıka fıyatına gore perakende satıs fıyatı nı beledıvelerın saptaması ge rekmektedır Yapıfan hesoplomalara gore şımaı\e dek 12 TL olarak sat ! makta olon toz sekçrın fıyotı beled yeler tarofından 16 1 r o c varında sap'onnraktır Bez torba ıcınde kup şekerın kılosu 16 50 kutuda kup şeke rın kı.osu 17 lıra ve raf ne krs (Arkası S a 11 Su 1 da) Çamaşır makinesi 1221 bin buzdolabı 1020 bin lira oldu Elektrik supurgesi 4 bin 600, elektrikli fırınlar 1450, akumulatörler 1790 liraya satılacak. Ampul turlerı yuzde 25 oranında zam gördu. ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Fıyat Kontrol Komitesı dava nıkiı tuketım mallarından baz lanna yuzde 20 oranında zam yaparken akumulator fıyatlorına da yuzde 42 oranında zam getırmıştır Yenı fıyatlar djnku Resmı Gazete de yayımlanarak yururluğe gırmıştır Fıyat Kontrol Komitesı ayrı ca fıyatlan serbest bırakılan sabun yağ deterıonın degışık turierınde holen pıyasoda uy gulonan fiYatıarı da acıklamış tır Bu pıyasa fıyatlan gecen hafta ıcınde serbest bırakılıncayo dek yururlukt* bulunan fı yatları gostermektedır Sabun yağ ve deterıanın »*rbest bırakılan fıyatları dunkü Resmı Gazete'de ycryınlonan resmı fıyatlonn ustunde gercekleşecek ve fırmclar tek tek kendı fıyat arını belırieyecektır YENI ZAMLAR Fıyat Kontrol Komıtesınce oelırlenen buzdolabı camasır ma kınası elektrik supurgesı ve elektrik fırınlorına yapılan zam ortalama yuzde 20 doa/ında dır 7 Mart 1979 tarıhınden baş layoraK gecerlı olacoğı btldın len yenı fıyatlar şoyledır Tek kapılı buzdolabı fıyotı 10 bın 765 lıra ıle 15 bın 290 ıra arasında değışmektedır Tek kapıiı buzdolaplan kodeme ka deme artmakto 18 oyrı buzdo labı turune yukarıdakı fıyatlar orasında degışen \erı fıyat ar uygulanmaktadır (Arkosı So 11 Su 5 de) Gazeteci Işık Yurtçu'nun hapis cezasınm uygulanması 4 ay ertelendi lstanbul Haber Servlsl Yargıtay 4 Ceza Da resınce yedı aylık cezası onaylanan «Dunva» gazetesı sorumlu muduru Iş k Yurtçu dun lstanbul <lnfoz Savcılığ »na gelere* ırfozın ertelenmes rı ıstemış dort ay ız n o mştır Işık Yur»cu bu mahkumıyetl «Polıtika» Gazetesının Yazı Işlen Muduru oldugu donemde gazetede ya/ınlanan «Kavel» başnklı yazı nedenıyle Toplu Ba sın Mahkemesındekı yargılanırıası sonucu almıştır. Yazıda adı gecen Sar yer eskı Cumhurıyet Savcı Yardın cılarndan Hasan Soybı gen, sa nık hakkınaa aynco 300 bm I (Arkosı Sa 11 Su 7'de) Tekel, bayilere eski dağıtıma oranla bir misli fazla sigara vermeye baş I adı Tekel Genel Mudurlugrj nun dunden ıtıbaren bayilere sigara darlıgı başlamadan oncelu dagıtıının ıkı katı sigara vermeje başladıgı bıl dırılmıştır Tekel Genel Mudur yetkılılen Yugoslavya ve Bulganstandan a^da toplam 1500 ton sigara gelmeye başladı^ını yerlı uretımın de 2500 ton dolavında oldugunu ve ulkeve jaklajik 4 mÜ5 on kılo fıltrelı 1 rrulvon kuo da fıltresız sıgaransn her ay dazenlı olarak dagıtılacagını belırtmışlerdır ^etk^lıler sgaraja japılan zam nedennle cumartesı \e pazar gunlerı be>anname kont'ollerının tamam'an(Arkosı Sa 11, Su 1 de) lstanbul Haber Servısı Iran bır vandan kuzeybotı keslmındekl Sunnl Kürtlerin ayaklonması tehiikesıyle yuzyüze gelırken, öt« yandan da Afganlstan sınınm kapotmavı, Ikl ulke arasındokj aerılımı vurgulamaktadır Devnmden bu yana durulmayan olaylorın an onemlilsrinden bırl de resimde gorulen kadın hakları gosUrllertydl İran'da Kürtler askerlerle çatıştı: 170 ölü Dış Haberler Servisı Iran ıle Afganıstan arasında artan gergın'ık sonucu Tahran huku metı A'ganıstan sımrını kapa tırken Iranın kuzeybatısındaKi Sanandaı kentınde Sunnı Kurt lerle askerı bırlıkler orasında kar'ı ca'p smalar olduğu ve en az 170 k şının olduğu belırtıl mektedır Arrerıkan AP aıansının haber r e gore son ıkı gundur ba$laycn ve gıderek yogunlaşon çotışmaların tlran hukumetme korşı toplu blr ayakkınmaya do nusme tehlıkesi* vardır Öte vandon aynı aıans dlnı lıder AvetJİIah Hurreynı nın rod yoda yaptığı konuşmada catışmalorı «yabancı aıonlorın» kış ktrttıgmı leri surduğjnu ve «Islom devnmının koruyucusıt olon askerierımıze saldırmaya kışkırtılon Kurt kardeşlerlmiz Sunnllerle bızler arasında hıcbır sorun olmadığını bılmelıdırler > d: r yerek Kurtlerı cotışmaları d u durmoya cağırdığın da belırt mektea rler Öte yardan Iran le A< çanıstan arasındak gergmlık son dereceda artarken iran Afqanıstan sın m kapat (Arkası Sa 11, Su 4 de) Adalet Bakanı: «Semt adlıyeleri zoruniuk hatine geldi» ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Adalet Bakonı Mehmet Can. lstanbul da semt Adlıyelennın kurulmasının zorunluluk halıne geldığını bıldırm ş ozetle şoyle konuşTiuştur «Turkıye bır anarşı ortamından çıkamamıstır Istanbul'da Sultanahmet'tekı Adlıyeler yet memekte buradan geregınce ış çıkmamaktadır Fatıh semtının nufusu bugun Erzurum un Ikl mıslı olmustur, bır Adlıyesı yoktur Sultanahmet te yerımız yok Korıdorlardo bıle boş yer yok Obur ıllerde bunun orneklerı vardır Istanbul'da da vardır Beykoz da kurulmuş, Izmır'de Bornova da kurulmuş. Ankaro da Altındağ'da, Yenı(Arkası Sa 11, Su 3 de) FİYAT KOMİTESİ KENT İÇİNDE TAKSİ VE DOLMUS UCRETLERİNE EN ÇOK YUZDE 25 ZAM YAPILABİLECEGİNİ AÇIKLADI • ANKARA, ISTANBUL VE IZMIRDE ZAM BEKLEYEN DOLMUŞLARIN BUYUK BIR BOLUMU CALIŞMADI Cumhurıyet Haber Merkezi Bakanlıklararası Fıyat Komıtesı akaryakıt zanmı nedenıyle tas macılık fıyatlarına \ropıla cak zam oranlarınm acıklaTiış bu aroda uc buyuk kentte zam bekleyen dolmuşlarm buyuk bo tumu ca ısmamıştır ANKARA Bakaniıklaarası Fıyat Saptama Kontrol ve Koordınasyon Komıtesmın aun Başbakan Yardımcısı Dr Faruk S J kan ın başkanlığ.nda yaptıgı toplantıda akaryakıt zammı ne denıyle taşımacılık fıyatlarına vapılacok zam oranları behrlen mıstır Sukan ın yaptığı acıklamaya gore kent ıcınde taksı ve dol muş ucretlerı en COK yuzde 35 (Arkası Sa 11 Su 1 de) Wells Fargo'ya olan son borç da ödendi ANKARA (Cumhurıyet Burosu) VVells Fargodan 1977 yıl n da petrol dışalımında kullarılan 150 m lyon dolarlık kredının son f 62 5 mılyon dolarlık bo urr.u de dun Avrupa Bankalarından b rı tara'ından verılen «Brıgde Lo an» (kopru kredıs ) ıle oden rnış ve vadesı dun dolan VVells c o go nun borcu boylece tumu/le kapatılmıştır Uluslararası Pora pıyasasnda «Brıdge Loan» olarak nıtelenen borc alna yöntemıne gore b r hanka b r ba$ka barkaya ge lecekte gercekleşecek olumlj bır durum karşılığında bellı b r sure/le borc verebılmekte buaunden yarın çercekleşecek bır ourum ıcın bugunku gereksın mı karşıiamak amacıyla kopru gorevını yuklenmekte ve bu gunle yarın arasmdakı bosluğu doldjrmaktadır Bır Avrupa Bankası belırtı'sn b çımde Merkez Bankasına «Kopru» gorevıni yapmış ve uc ay vadeyle borc vermıştır Ban kadan ©0 mılyon dolar kredı alınm ş kalan 2 5 mılyon dolar Merkez Bankası rezervlerıyle karsılanmıştır Boylelıkle VVells Fargo ya olan borç tumuyle ka panmış olmaktadır Avrupa Ban kasından alınan kredının vadesı hazıran sonunda dolmaktadr Ote yandan Federal Almanya nın Ankara Buyukelcisı Dr U rıch Sahm'ın aun oğleden sonra Malıye Bakanı Zıyo M J ezzınoğ'u nu makamında z>yo (Arkosı Sa 11 Su 4pde) GÖZLEM UGUR MUMCU YURDUN ÇEŞİTLI YERLERİNDE ÇOK MİKTARDA STOK MAL ELE GEÇİRILDİ ISTANBUL DA 10 TON ŞEKER İLE 10 TON YAĞA EL KONULDU • IZMIRDE YAKALANAN STOKÇULAR ıPIŞMANHK BEYANNAMESI» VERDIKLERI ICIN SERBEST BIRAKILDILAR • ANKARA OA STOKCULUGUN ONLENMESI ICIN KENTIN GIRIŞINDE TUM MALLARIN MIKTARI VE NEREYE GITTIĞI SAPTANACAK • Sistem... x\nkara'da bir ülkücü adam öldürmek suçundan 25 yıl hapse mahkum edildi Cumhurlyet Haber Merkezl Ankara ve lstanbul Sıkıyonetım Mohkemelennde duruşmalara dun devam edılmıştır ANKARA Cebecı de 17 eylul 1978 gunu soı goruşlu oğ rencılere ates ederken arabo ıcınde gıden Bahrıye Oral adlı bır kadının olumune yol acan ulkücü Hason Bolot dun Ankora Sıkıyönetım Mahkemesi'n ce T jrk Ceza Yasası nın 448 ncı maddesı geregınce 24 yıl hapıs cezasına corptınlmıştır. Ulkucu Hasan Boiat a Man keme ayrıca sılah taşımok sucundan 1 yıı hapıs cezası vermıştır Hasan Bolot, bundan onceki duruşmalordo olay sırasında Iskenderun do oldugunu ıddıa etmış bunun uzerıne dınlenen savunma taniKİarı bırbırlenyle celışen ıfadeler kullonmışlardı Hasan Bolat ın polise verdlgı ıfadesınde adı gecen ve gecenlerde Kaysen ae a ger bazı olavlOFa kanşmokton yakalanon ETKO cu llhan Ekıncı ıs« bu davadan «delıl yetersızllğı» gerekcesıyle beraat etmıslır (Arkosı Sa 11, Su. 3 te) BİNGÖL'ÜN MHP'LI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SALDIRI SONUCU YARALANDI Cumhurıyet Hober Merkezl Bıngol un MHPiı Beled ye Boşkan Vekılı Alı Ba/ram aut> akşam 19 sıralarındo tabonca ıle vurularak yaralanmıştır Sa at 19 sıralarında Alı Bayrom ı yara'oyan saidırgan kacmıştır Ah Bayram ın Elazıg Devfet Hastahanes ne kaldırılmasın dcn sonra kentte b r cok patla ma'ar meydana gelmıştır Bın(ArVo»ı Sa 11, Su 6 da) • a e olacak şımdl? M Zamlar acıklandı, muhatefet partllert ve renkll basın • l saldırıyo gectı Hukumet ne yapacak şımdı'' Turkıye buna benzer cok bunalım gordu Bu gıbl saldırılar korşısında yılgınlıgo duşup muhalefete <Oy teyse buyurun sız r onetın ulkeyı» denmeyecegıne gore, olaylan sogukkanlı gozlemlerl» degerlendırmek gerekıyor Hukumet bu gozlemlerl kendl yopısı ve burokrotık bırlmlerıyle yapmak zorundadır Bır cok ınsan bu konulor uzerınde kafa patlotıyor. Dost soylesllerinde hemencecık akla gelen onlemler elbette kı, Bakanlıkları, Plon lamo Teşkılotları, uzmanlorı ve donışmanlarıyla onların da aklına gelıyor Bundan klmsenın suphesı olmasın Bu hukumet yerin» blr başka hukumet olsaydı ne bileylm ben AP CHP ortaklıgı kurulsaydı. ya da MSP ve MHP yamaiı blr Demirel hukumetı olsaydı, ne degışırdl"» Klm neyi degıştırebllirdı'5 Soz gelışi bır Ucuncu MC gelmiş otsaydı, IMP tünelmden gecllmeyecek mıydi'' (Arkası Sa 11 Su 7 de) İSTANBUL İLE 14 KENT ARASINDAK! OTOBÜS BİLET FİYATLARI BELİRLENDİ Akaryakıt zammından sonro lstanbul dan 14 kente yapılan otobus seferlerınde yolcu taşı ma ucretlerı beiırlenmıştır Trakya Otogarı yetkılıler to rcfından yapılan acıklamaya go re lstanbul dan 14 kente yapı lacak otobus seferlerınde uy (Arkosı Sa 11, Su 4'te) Haberı 7 savfada Içisleri Bakanı: «Olaylara sayısal açıdan bakmak yanlıstır» Haberi 6. Savfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog