Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

COIHUIIÎYET 2 MAKT 1S79 D 0 K UZ ARTHUR HAfLEY'İN ROMANI Türkçesi: Azize BERGİN ResimJeyen: Hikmet ANDAÇ Her şey bır yana, Nım Goldman aynı zamanda şarap meraklısıydı Burnunun ve dıl'nın duyarlılığına d vecek yoktj, ozellıkle Napa Vadısınde yapılan ve de Calıforma'nın en usıun nıtelıklı şarapları sayılan türe bayılıyordu Işte bu noderle de, Erıc Humphrey ıle bırlıkte kasım ayi sonunda da olsa, Napa Vadısıne gıtmeyı seve seve kabul etmıştı Yonetım Kuru u Boşkanının onu nıye yanında goturrrek ıs'edığını de bılmıyordu usîe'ık Amaç, bır yuvaya donüşu kutlamaktı CahfornıcTnın yetiştlrdığı ev atlardan bırının yuvaya donuşunu, onurlu duygusal ve gorkerrlı b r bıcmde kutlamaktı amoc Sayg ceğer Paul Sherman Yale. IKI hafta orcesrne kctfar, Amerıka Bırieşık Devletlerl Yuksek V a H ° T f s m \ s<~vtn vorn>clcri""<T~ h r ı v ı Eğer Bay Calıfornıa unvanın hak etmış bıri varsa o do hlc kusKusuz Pajl S o.n an Ya e ydı Bır Ca ııomalı ıın ulaşmak eıde etmek ısteyebıleceğı her şeyı ona sağloyan meslek yaşamı artık sona ermek üzereydı Pajl Yale vırmı vcjç'ar.nrta S t oi C ( vı H 'ki''< FaKjlteonı hıtirdığı günlerden kısa bır süre önce kuHandığı seksenıncı yasgunune kadar gecen sure ıcınde daıma onerın ne^K erde bu lunmuştu Genç bır avukot olduğu gunlerde, yoksul ve çuçsuzlerın sevgılısı olarak eyalette un yapmıştı Calıfornıa Meclısı ne Oye olmak ıC'n uğraçmış sonunda bunu da başarmıştı IKI donem sonro do eyalet Senatosuna gıren en genç uye olmustu Meclıste ve Senatodskı hukukla ılgıli calışmaları da ovguye layıktı Azınlıkları ve ışyerlerınae kotu koşuilar altında calıştırılan ışcılerı koruyan ilk yasaların yazarıydı Ayrıca Calıfornıa cıftcılsrınl ve balıkçılarını koruyan yasaları da desteklemıştı Paul Sherman Yale, Senatodan sonra başsavcı secılmış, örgütlenmış suc şebekelerıne karşı büyük bır savaş acmış. ve bu şebekelerın un'u yonetıcılerınden bazılarını dı cezoevıns gondermıştı Mantık acısından bundan sonra sıranın valıliğe gelmesı gerekırdi ve Paul Sherman Yale ısteseydı onu mutlaka valı vaparlardı Ama o Baçkan Trurnan'ın ısteğı uzenne Yüksek Mahkemede boşalan bır uyelıgı kabul etTiıştı Kakkında yapılan Senato sorusturması DeK kıso sürmus sonucsa onceden tahmın edıldığı gıbı olrruştu Bay Yale' n adı tvcbır Kurumun sozcuıuğune eski bir yargıç getirildi... fŞlRKETE YENİ GİREN PAUL YALENİN TERTIPLEDİĞİ BİR TOPLANTIDA. ERIC HUMPHREY İLE BIRLİKTE ÇALIŞACAĞINI ACIKLAMASI. BIR HAYLI KAYGILANDIRDI » NİM'I skandala, hıçblr karanlık Işe karısmamıştı. Işte bu nedenle 'Bay Namjs adıyla tanınıyordu. Pcul Yale. yüksek mahkemede görevini sürdürürken, düşünce ve goruşlennl dıle getıren pek cok yazı yazmıştı Bun!ar onun ınsancıllığınt yansıtan eserlerdı ama hukukculor da bunları 'katıksız hukuk' olarak nltelendırerek göklere çıkormış'ardı Çeşıtll konularda yaptığı eleştlriler de dillerden düşmüyordu ve bazıları da yasolarda değışıkhkler yapılmasını sağlomıştı B J arada, Bay Nomus Yale kendısinın ve karısı Beth'ln herşeyden once bırer Calıfornıalı olduklarını asla unutmamıştı; her fırsatta da doğup buyuduğu eyalete besledığı sevgtyı belirtmekten gerı kalmıyordu Sonunda gorevını tamamladığına aklı yatınca da sessız sedcsız YjKsek Mchkeme uyelığınden ıstıfa ettı Kankoca Ya le ler, tom onlardan bekıendığı gıbı, sessız sedasız Washıngton'dan ay ıdılar ve Paul Yale'mn Newsweek derglsınin muhabınnın de belırtt ği gıbı 'Batıya yanı Yuva/a' döndüler Paul Yale Sacramento da kendı onuruna buyuk bır davet düzen lenmesınl kabul etmemış. ama doğum yerl olan Napa Vodısinde, daha kucuk çapta bır ıhoş geldın» partlsine katıtacağını bildirmıştl Karı koca Yale'ler bundan eonro da Napa Vadıslnde oturmayı kararlaştırmışlardı Yale'mn ısteğı üzerine. davetll listesine Gclden State Enerp ve Işık Kurumu Yönetım Kurulu Başkanı Erıc Humphrey de olınmıştı. Humphrey de yardımcısı Nım ıçın fazladan bir davetlye istemış ve bu Isteği kabul edilmlşti Erıc Humphrey ile Nim davetın yapılacağı Robert Mondavı Şaraphanesıne gklerken Yountville kasabasından gectıler Davetin onur konuğuyla eşi erkenden şaraphceye gelmışler, zevkie döşenmış konuk salonunda d ğer konuKİarla tanışmaya hazır beklıyorlardı Daha önce Yale aılesıyle b rkac kez karşı a$rms olan Erıc Humphrey. yardımcısı Nım'ı onlarla tanıştırdı Paui Sherman ufak tefek cevık dımdık vucu'lu>du kırlaşmış saclan adamakıllı seyrelmıştı Baktıklcrı yen dellp gececekmış gıbl gorunen soluk kurşunı renklı gozlerı varaı ustelık onun seksen yaşında olduğunu yalanlıyordu gozlerındekı canlılık Bay Yale. cSızınle tanışmok ıcin sobırstzlanryordum. qenc aiam » dıverek Njmvı «tasr»' Ke'e donrneden once tenha bır köşe bulup rahat rahat konuşuruz > Kocasıyla eılı y.ı once onun se*reıerıyKen evlenmış olan Beth Yale, sıcokkanlı, kıbar tavırlı bir kadındı O da Nım'e fPaul ıle calışmaktan zevk alacoğınızı umuyorum,» dedt ıÇoğu kımse onunla calışmaktan hoşlanır da . > Nlm bır fırsat bulur bulmaz Humphrey'ı kenaro cekıp olcak bır sesle, cEric, neler oluyor?» dıye sordu «Butün bunla rın aniamı nedır?» «Söz vermlştım » dedı Humphrey. tSona durumu acıklarsam sözümu tutmamıs olurum Bıraz dl$>sıkıver > Diger konuklar da tamamlanınca, yemek salonuna geclldl Kısa tutulan konuçrnalordan sonro yernek başiaüı labıı so' rodo Napa Vodısınırt şoraplorı Ikram edılıyordu Paul ve Beth Yale'in onuruna kadehler kaldırıldı, arkasmdan bir alkış tufam koptu Onur konuğu gülümseyerek ayaflo kalkf Yarım saat kadar suren bir konuşma yaptı Tatlı. basıt, oyalayıcı ve llgtrtç <Arka«ı 11. Sayfoda) FELEVİZYON 18.30 18.33 HABERLER MARCO RADYO 05 00 05 05 06 02 06 45 07 15 07 30 07 40 09 02 10 01 1021 1105 12 00 12.10 13 00 1315 13.30 14 32 15 20 Açılış ve program Turkuler ve şarkılar Gunaydın Kur'anı Kerım Koye haberler Haberler Sabahtan sabaho Kadın dunyası Arkası yarın Bolgesel yayın Okul radyosu Bolge haberler) Ögle üzerl Haberler Hafıf muzlk Bolgesel yayın Yurttan sesler Sanatcılarımızı i HEMİNGWAY TANITIUYOR Çajdaş Amerıkan edebıya tırun yapıtları ve yaşamıyla unlu ustası Hemıngway, bu akşam odul kazananlar dizısmde tanılıyor Illınoısb bır doktorun oğlu olan Hemmgway 1898'de doğdu Ya şantısmdan edmdığı malzemeyle hıkâye ve romanlarıru yazan Hemmgway, yazı yaşamına Kansas Cıty gazetesınde muhabırlıkle başladı. Ardından Parıs'e geldı o dönemde Gertrude Steın Ford Madox Fcrd Ezra Pound da oradaydı Onlar yaz ması ıçın yureklendınyo:!ar dı. Pans anılarını sonra bır lutapta topladı Bir sure Italya'da ambulans şoforlügu yaptı, Ispanya ıç savaşma katıldı Ikincı Dunya Savaşı sırasında Kuba'da ya^adı Ispan ya'daki boğa güreşçileri ve Afnka'dakl avcüık onun romanlannın en ilginçlerinl oluşturan konular arasında yer aldı 1956 yılında Nobel Odülü' nu kazandı Bırçok kitabı dıllmize çev rildi. Çanlar Ktmın Içın Çahyor. Silahlara Veda, Günes de Doğar. thtıyar Balıkçı ve Denız, EUıbın Dolar. Klimanıaro'nun Karlan. Marco ainesmın Buenos Aires'e gittıg nı ogrenmiştır Oraya nasrt vuracağını duşunurken Peppıno'nun da Buenos Aires'e geldığını duyar Sonunda kukla tıyatrosunun yennl bulacaktır I Kl 1 • ; 1900 19 30 19 55 20.02 20.12 2015 2102 21 17 21 45 22 00 22 02 2217 22.35 23 00 2310 00 55 0100 Haberler Bolgesel yayın Cevremızde yanı Çocuklar ıcın Hafıf muzık Koy dağarcığı Turk hafif muztğl Gufteden beste/e Turkuler Kısa haberler Turkuler Şarkılar Melodiden meiodiye Haberler Tatll gecesl Kısa haberler • 05.00 Gece yorısı I Rl 3 07 00 07 02 08 00 09 00 09 30 1000 10 30 11 00 12 00 13 00 14 30 1500 1600 1700 18 00 19 00 20 00 20 30 2100 21 45 22 00 23 00 24 00 0100 Acılıs ve program Gune başlorken Sabah konseri Barok muzık Pmk Floyd Top'ulu^j Türk yorumcuları Ceşıtlı melodıler Öğleye doğru Sızın Icln sectıkle' mız' Konser saatı Caz müzığl ' Günün konseri Muzık sohbetlerl Pop coz Stüdyo FM Akşam konseri Cağdas müzik Ceşıtll müzık Senfonık muzlk Ceşitll sololar Gecenln getırdıklerl Cuma kor.serı Gece ve muzık Program ve koponı$ 19.0ü DOĞA BELGESELÎ TRT Televızyonunun bugun yayınına başlayacağı «Hayvanların Bılınme/en Yonlerı» başlıklı belgesel dızının «Öğrenme Duzeylerı» adını taşıyan ılk bolumünde «Oğrenme nedır? Hayvanlar neler öğrenebılır' Her ya$ayan canlı bır şey oğrenebilir mı?» aıbı sorulara yanıt getırılıyor. 1540 1600 1606 17 02 18 01 18.16 18 26 tanıyalım Turkuler geçıdi Bölge haberlerl Okul radyosu Akşama dofiru Cocuk bahcesi Laf lafı acar Bolgesel yayın ÖDÜL KAZANANLAR 20.00 TÜRK ŞANAT MÜZİĞİ ' TOPLU PROGRAMI 20.30 HABERLER VE HAVA DURUMU 21.15 MİNİK KONSER 21.20 AYIN FİLMLERİ Programda mart ayında televızyonrja ızlenebılecek f.lmlerden böiumler gös terıllyor 19.30 21.40 TELEVIZYONDA SİNEMA: «ÜÇ SIR» 23.20 PARADİDDLE SHO^ 08 00 08 02 09 00 09 30 1000 1030 10 50 1120 11 40 12 00 12 20 12 40 13 00 1315 1İ31 14 00 14 30 Acılı? ve program Gün başlıyor Olaylann ıcinden Sabah konseri Şarkılar Turkıye'de sanayileşme Haflf muzik Turkuler gecldl Beri gel barışalım Şarkılar Turk hofıf müzlfli Turkuler Haberler Çeşıtli klâslk muzlk O'ayların Icinden Şarkılar Yabancı dıl oğrenelim Dış kaynaklı muzık tı mmde Jennıfer «Be vv th me» Nıcolas Peyrac «Ne louez plus» Jeanne Manson «Fap9 moı danser>ı Paradıse «I am a song» ve Mıcheı Jannsz fGolden gate quarteı» ad'ı pcrcoları soyleyecek 23.40 H \BERLER Patrıcia Neal, 1964 yılında (sağda). SİNEMAİ BEYOĞLU AS (47 63 15) Kasırga a Bakker A Kennedy R.i. DÜNYA (49 01 66) Ihanet Cemben F. Favvcett R.İ. EMEK (44 84 39) Crvl J Colllns Rİ FİTAŞ (49 01 66) Kasırga C Bakker A. Kennedy R I. GAZİ (47 96 65) Ona Sevdığımı Söyle M Mıou R I İNCİ (40 49 95» yi Alle Cocuflu K Sunal KONAK (48 26 06) Ihanet Cemberl F. Favvcett R.i SARAY (45 64 27) Gecid A Ouınn R.İ. 8İTE (47 69 47) Moden T. Akan ŞAN (40 67 92) Dervts Bey K Inanır YENİMELEK (44 42 89) Moden T Akan •I kl 2 ~ 1 18 30 1900 19 30 19 45 20 00 20 30 21.00 2115 2145 22 00 22 30 23 00 23 30 23 35 23 55 Dln vs ohlâk Haberler Haflf müzlk Türküler Başlangıçton bu yana Insanlık Kucuk konsor Şarkılar Spor gazeteal Şarkılar Caz muzlği Turkuler Muzıkte cağlar Haberler Hafıf muzlk Program ve kaponış hlllll 18 00 16 20 16.40 17 00 17 30 1800 Şarkılar Arkası yarın Türküler Şarkılar Fransız şarkıcılorı Turkuler ne der? AKSARAY BULVAR (21 35 78) iyf A ile Cocuflu K Sunal İPEK (22 25 13) Ucurum L Gostonl RT $AFAK (22 25 13) Maden T. Akan YILDIZ (21 11 37) Cehennem de Randevu R T. KADIKÖY AS (36 00 50) Sarı Errmonueils R I ATLANTIK (55 43 70) Ivl Alle Cocuğu K Suncl KENT (36 96 12) Kafes L Ventura R I SUREYYA (36 06 82^ Emmanuelle ve Arkodo^loı S KrıSfcel R 1 USKUDAR (33 2t 75} 1 ölum Yanşı 2 Vovı Eşarp TV'de Sinema: "UÇ SIR,, 1950 yılında cevrilmış bır Amenkan fılmı sayredeceğız bu akşarr Melodram turunde bır f In... Bır ucak kazası olu/or Dağbaşına düşen uçaktan bır tek cocuk kurtuluyor Ucakta aeğ.şık kesım'erden 3 kadının cocuğu /o'culuk ettıektedır Cocuğjn buniardan hon g sının cocuğu olduğu belli değ Idır Kadınların ucu de kaza yerıne utaşmak üzere yola cıkariar... Fılm, bu düğum nok tası cevresınde 3 ayrı k şınin değışık öykulerlnl venyor, 3 o/rı hayatı gözler önune serıyor... 1940'lorda Hollyvrood'da aynı otayın cevresınde 3 degışlk öykuye/yaşamo değınen 'bolümlü f Irrlerın cevnlmes' mo da olTiuştu Bunlann en un lülerf arasındo Joseph Mankıevvcz'ln «Oc Kadına MektupLetter to 3 Wıwes» (1948) Jean Negulesco nun «B r Yobancıdan Te'efon Phone Call from a Stranger» (1952) sa/ılabılır . Robert VVIse'ın fılml. bu tur yapımlar arosında en ılgınclerınden sayılrrıyor... 1914 dogumlu Wıse. sınemaseverlerce fYaşamak Istıyorum>, tBatı Yakasının Öykusu», cSalıncakta 2 Kışı», cNeşelı Gunlen gıbı Ilk ucu TV' ae de gosterllen fılmlerle tanınıyor... tUc Sır». V/ıse'ın o yıllarda üstuste cevırdığı meia dramlar dızısınden... Fılm baş lıca cekıclığmı 3 kodını oynoyan oyuncuların değışık oyun larından alı/or... Bır zamanlar tScaramouche», tValentlno», cKınk Melodı» gıbl fllmlerls tanınmış olan Eleanor Par ksr. kadınlardan birınl oynuyc. Dığer kodın TV dekl «Tek Başına» dızisinde ve slnenıa ardo o/na/on «Gect'te yaşlılıgını gördDğümuz Palrıcıa Neal'ın genclığını bıze gos terecek... Ücuncu kadını ıse yıne o yıllarm güzel bır kadın oyuncusu yaşlı halınl «Cehennem Sıcağı» fılmınde ve bazı TV fılrrlerınds Izied ğlmlz Ruth Roman canlondırıyor... Erkek rcMer nde ıse Lelf Erlckson ve Frank Lovejoy var. Türk Sanat Müziği Topîu Programı Is'anbu 1 Televızyonundan Cum hur Atalay n hazırlodığı Muzaffer Bırtan yone r nındek' Turk Sanal Muz\q< Toplu Programında koro sHıcran o tutu? bağrımı yak» Nevın Oriek «Korfezde'<ı dalgın suya bır bok», Selma Ersoî «Kaıpierden dudaklcra vukselan ses dınle» Korc «Sana bıli e m kf ne rl=> r h c 10/amnm» Rahmı Sonmezocak sUzuyor yıllor gibl daKikalar» ve Ksro «Zıl sal ve gjl» adlı sarKiları so/leyecek Fotoğrafto şef Muzaffer Bırtan çekım sırasında götıluyor. FATİH (26 53 80) Fu|l Yama Cuma, Cumartesı 21 00 Cumartesı Pazar 15 30 HARBİYE (40 77 20) Sersem Kocanın Kurnaz Karısı C°r, Per, Cuma 21 00 Vatan Severler Pazar 15 30 19 30 Yarın Butün Dunya C Tesı 15 30 21 00 Emek Köy C Tesl 11 00 KADIKÖY (36 31 21) Dılekce Car Per Cumo C Tesı 19 00 C Tesl 15 30 Ayak Bacak Fabr kası Pazar 1530 TEPEBAŞI (44 79 58) Marat Sade P Tesı Salı. Cu ma. C Tesl 20 00, C Tesı Pozar, Sah 15 30 USKUDAR (33 03 97) Patavatsız Hanımefendı Sah, Cuma, C Tesl 2100 C. Te6ı 15 30 Besleme Pazar, P Tesı 21 00. Pazor 15.30 AU POYRAZOĞLU KOR HAN ABAV (49 56 52) Isteye nın Bır Yuzu Kara Vermlyer Zenc! P Tesi »ıartc her gün 21 00 Cuma 18 30 C Tesı 15 30 Poıar 15 3C 1830 ANYA MANYA KUMPANYA (M Intelel 37 80 82) Kım Bu Herlf Car haric hergun 2130 C Tesı Pazar 18 30 DELET TIYATROSU (45 53 36) Oda Tiyatrosu Yuk Car. 18 30 Cocuk Oyunu Car. Pozn' 14 00 Cumo 16 00 Suyük Salon Guneşın Corukları Cuma 20 30 C Tesı, Pozar 15 00 OEVEKUŞU KABARE (44 4fl 75) Bn B zo Benzerız P Tesl hanc pgt gece 21 15 Cor, C Tesı °azcr 1815 OOSTLAR TIYATROSU (AKM) Rrecht • Kabore • Car C Te«,, Pozo» 18 30 LEVENT KIRCA ARKADAŞ KABARE (25 01 78) Hoyat ve 8 r Ha,a* Ver P Tesı. Salı hartc her akşan 21 30 Car 1600 C Tesı Pazar 15 30 KENT OYUNCULARI (46 35 8S> «Von/o ÜCy'i» ^ u mo 21 15 C Tesı 15 & O 18 15 «AY Herkese Gu ijrnser» Car Pa'or 15 00 1815 Perşembe 21 15 NEJAT UYGUR TİYATROSU (22 41 12) Nopolyon P t*si hcrıc her okşom 21 30 C tesı Pazar 18 00 21 30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog