Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SEKÎZ 2 MART 1979 Cumhuriyet 50Y1LÖNCE HAFTANIN FILMLERİ 2.3.1929 Atıllâ DORSAY "Star Sistemi 55 nin yeni örnekleri... «Stor sjstetrııi! denen o l g j s nemonın en eskı yontemler n den bırıdır bastan ben se/ırcyı bır 'ılme çekmek cın kullonılagelmıştır Fıln denen kar rrıgşK mekanıznranın seyırcı^e yans yar» en somut >an dır o yuncu perdede onunla ozde? leşır seyırcı ona gorur tan r olayı onunla b kte yocor O nunlo bırl kta heyecanlon r =e ruvenler yasor kacar kcvalor sevo ıere tut^'ur Percle v T sıpoakı yonetmene aoruntı e^ı b ne ve um bır tekrık ve em»< C kcdrosunc karsın o/uncu seyırcmın 2 saat bovunco ''3 r s • noa buldugu somut gorun = tudur e le tu u Lr kahrafrcn dır B r ovuc snerra merats Isınn ı onetr^en ıs rnlennı ezD6 re b İTes ne kars n oemş l"aik vıg n'an yonetmen f lan tan maz ovuncuyla ılgılen rler O nun ıcın sey rcın r »anıdıg s^v dıgı benımsed gı oyuncu'ar «star»lar gereklıdır bır fı'me ka pıta'ıst smemanın yapısı ç n de «Gec t» ene<tar yonetmen J Lee Thompson ı n n zai ı taşıycr 6a yaşındakı Thomo son halo etkın bıc mde calışı yor Gecen haftalarda gordjgümuz cPe'er P'oud Kac Kee /o şadı'>»dan sonrakı ıkıncı f'lmı bu yıl Cok satan bır romcn dan alınan fı mde 2 Dunya Sa vaşı yıllarında Naz lerın bılgı almak ıc n ele qecırmeye ca.ıstıkları b r bıhm adamını a lesıyle bıriıkte Fransa dan Isvıcre /e kacırma ışını yuklenen Bo"=Mı bır cobanın bu ışı başarması ov küenıyor Bılım adamı Berg s on un peşmde onu ele gecımıeye yem nlı b r SS subayı vardr \ 3 z lerle o\nanan kovolamaca Thompson un gerıiımlı s n e r i a sıy'a ılgıyle ızlenen su'u cı bır fılm hal ne gelmıs Eu lur fılmlerın tım klıselemı kui lanrrasına karş n ""GecıU okıt qsc rrre sınemosının ,ı bır orneğı eGecc» d ger vandan da ' T sısleıne b r ornek oluşturu/or Beıl kı fılm An'hony Ounn ın sınerrcsol k « lıqı cozonu n p o lıiü ok haz "•lanmıs Qui"i i canlanr ırdıg tıp aslında c e ' u ven s nerna<3imn en kl şe est1^ s tıplerınden b r\ Bır zamanl^r bır ıdeol ugruna sa\a^n 3 (Bosklı ko\lu bır zamanlar Is panyol savasmda faşıstlere Kor Si doguşmuştur) oma artiK 1 nanclannı yıtırmış fyorgun so vaşçı» ve onun ortık ılgı du/ madıa valnızca cıT<ar cm kat I dığı bır \en scvaşımdo es^ı kışıiıgını buhiası Quınn bu prototıpe sayısız fılmde iz'edıgı mız o/uncuİLgunu katıyor In yan ha\vansı koba gorunusu a tında belh b r ıyı! k ve duygj luluk tasıvan bır ınsan Ancok Istanbula buzların hücumu Tobıat dun Istanbul a bır c Ives nı daha goste'd Bo ğaz ıcınde oturanioröan sabahleyın ışienne gıtmek uzere ev emdsn çıkarak ıske elere renler aenızın beyaz buz tcbc<alan ı e o r tuldugjnu hayre'le gormuşlerd r Geceleyn Bogazdan baş u a i buz a<mı sobCi le.ın lımorı ve Bogazın \ç nı kapiamış bu tnuyordu s t a r b j l öo şımdıy kador bo e b r hcdısa g o r j medıg ıc n hoiN sanı. ere ve den z n go'undugu \,er lere colarak aaatlerce buz kıtlelerın seyretmışlerdır Bz parcoıa gece saat ıkıde bogazo g re3k aMntı ı e ımonc kcdar gelTiışlerd ' Bu bjzlam B j gorıstan sahıllerınde ve Tura rehnden ge d ğı onlo şıImaKtcdır Buzların »a Iml'gı L,C metre kaaard r Buzlar t r to r aftan bogaza ve I mana ge me<te bır ta rofiai da Marmarayo dog ru acı maktadır Buz ar S rkec de vapjrlann djr c u g j verı do'durdıgu g bı Scl pazan w Bebe* Bu e vjkaere ko/ ar m da kap ICTişt r Geler buzlar ga vet sert ve bız m denız n bjyu da sı'ırdan asağı ol djğunoan O ' J M buzlar er meden gececekı ' Bu yuz den Sırket ı Hayriye nın Kad koy ve bogaz vapurlorı s eyerrem sî r • Afganıstan da butun krai Amant»WQh o tcraftor oldugunu ııân >tmşlerdır Krol da meclısı toplontıyo cagırmış ve neclısın hazır o masını bıl d rmıştır K.raiın oskerien Kobıl uzerıne yurumekte dr • Setiremanatı kımvano nesıne gstırılen yoğ numu nelerinın cogunun ı/ı ol Tad gı ko'işı* va bnz lar nın kenrık vs ıc yaglar n dan ya? Idıgı anicşndıgın dan Şehremanetı Sıhhıye Mudurlugunun kontroiu ol tındo bır yag fabrıkası k j rulması kararlaştırılmıştır Bu suretle yag hılekarlıgı nın onu alınmıs olacaktır • Yaın (3 Mart) Guzei Sanat ar AKadem s n 47 m cı yıt donumu A<ademı bı nasında btr marasımle kut anacakî r Gece de aynca b r balo verılece< ve balo va herkes ıstedığı kıyafetıe gelebılecek'ır • Taks n abidesınin sanatkârı hey<eltıroş Kcnonıka dan aldıgımız blr me1. upta gazetelern abıden n nsaat nda k j 'anılan rner merler n c ns ha*kınaa ,o ymladıkları /azıların asıi ve esosı olmadıgı söy'enmekted r Tablot Doğa Hodlsa Ola, Taroftar Yandaş Merasım Toren Berlin'de Türk filmleri ilgi gördü, tartışmalar düzenlendi FARAH FAWCETT BERL1M (OZPV Bsrhn Şenhgı n n forum bö lımunde gosteı len 2 Tjık tııra Fıatm Cır>letı» >e Suru bu>uk ılgı goıau ıkı fılm ıçın de uçer go^ten daha duzenlenerek progıama kondu Beılın ın en buvuk sınemalanndan Glor.d Pala^t da sunulan Fıratın Cmlenne vok kalabahk bır haU kıtlesı \e onemh \vrupa sınema e eştırmenlen gel •Suru de =eyırcıden he' ecanı bır tepkı Suju»den sonra japılan tdrtışma\a balondakı se uxııe den ba\uw çogunlügu ızl^vıcı olara v ka tıldı fOiUm >onetıc s Llnch Gregoı un ^nemamızı tanıtan konuşma^ından sonra Fıratın Cınleri'nn %onetmenı Koı han ^ u t s e ^ e r \e Saıu»nun ovırı cuları Tarık \kan \e Tuncel Kurtı/ tartışma>a katıldı 1 ar Suruvu ioııeten Zekı Osten m beklen mesıne karsın gelmemesı uzuntu >aratmi5.'i Kuıtız konuşmasında .Su'nınuı Berlm Şenheı n n ^anşmalı bolumune kabal ea Imemesıru sert bır djile kmadı «Bunun hesabı \e ılrrehdır dedı Ta rık \kan ıse Bız de.Timcı sanatcı'ar dı>e baş ladıgı konuşmasında Surunun çeııgme ve soi\al me«a)ina ters şejler sovlevınce tepkı gordu Bunun uzetıne j onetıcı Ulrıcli Gregor tartışma 1 kestı Bu olavlara ka; ?ın fılmlerın gorduçu ılgı sııru\ o r • Suru şımd den "ienı Delhı Lokarno \e Cene1 re Şenlıklenne ka 1 ma onensı a'aı 2 fılm ıçm do çe ş tlı sat ş olanaklan behrdı ANTHONY O.UINN mo/o cal şan bunui ıc n g j i cel ccgnsmlorla zeka ve soz cuk o,unlaıyla cogj o r haylı soguk olan esprılerle tlou b r cınaye* komedısı Ola/lar n gelış mı Hıtchcock vorı bır ka ro mızohtan cok beıl bır fantezı cercevesınden ver Ims se calışıımış Yı lar once muzı kal (Onetmenı Stanle/ Donen ın «Charade» ve tArabesaue» ISIT 1 fantezı seruven cens rrolennde v^pt gı g bı Ama Johnson da Stanley Donen n esp'isı ınceııgı ve bıcım usta I ğı olmadıgı cın bu ışin hakkından gelemvor Donjk ve ha a «Cnarlıe nın Meleğ » ha vasından kurtuiamarrış bır Fa rah Favvcett cabucak alışılan varl gı ıle fılme pek b r kat kıda bulunr^uvoı vs ne tuhaf tı tum cekıc hğıne ka'şın ger cek bır s nema oyuncusu olan Jeff Bndges n oyunu karşısıncia ıkıncı planda kaıyor. Geçit (The Possage) / Yonetm«n J Lee 1 hoınpscn u.unculor Anıhony uuınn Molcolm McDowall, James Mason Pot rıc a Neal Kay Lenz Chrıstopher Lee / Renklı Hemdale (Ingılız) filml (Saray) İhanet Çemberi • (Somebodv kılled her hushand» ' Yonetmen Lomont Johnson / Oyuncutor Faran c ancett McıcıS J e f B3ges Renıoı Amerıkonfılmı (Konak Du.nya vs ) ÇNÖBETCİ ECZANELERj BAKSRKOY Ugur IKcrtaltepe Gen Ş j k r j Kanat ı Sok 7 2 Akseki (Incırn Lımon C cegı SOK 3'A) Mu rat (Yeşı'ko/ Istasyon Cad 31) Cıhan (Konarya Bır.ık Cad 1/ Haznedar (Haznedar Eski Londro Asfaltı 21 Aydın (Bagcı ar Bagc lar Cad 36) Nese (Kocasınan K z Ic k sok 18 14 Taç (Sefokoy Baglcr Cad No 34ı Gungor (Kucukcekmece Kartopu Sok No 45/1) Ucyuzlu Esen er Inonu Cad 51/8) BEYKOZ Saglık ıPaşabohce Bevoz Erguvon Cad ) BEŞIKTAŞ Mutlu (Ortaborce Cad 59'11 A*lon fBabaro3 Büvarı 18) Deıtnan (Akattar Zeyüncğlu Sok 23 4) Ortakoy lOrtakoy Muall m Nac Cad No 23) Boğazıcı ıBeoek Rumelıh sarı Cod 220 A) EMINONU Şıfa (Kucukpazar. Atlamatası Cad No 43) Alev fCagaloglu Nuruosmanıye Cad) Yıldu ILalelı Ordu Cad 242} EYUP Islombey (Islombey Cad 10 2) Balkan fBay ratıpoşa 27 May s Cad 2) Guner (Ramı Reşadıye Cad 20) Bırgul lAlıbeykoy Ataturk Cad 46'B) G O PASA Seyhon (Salıhpaşa Cad 11 C) Ergln (K Koy N ıldır m Mahallesı) FATIH Tuzun (Yavuzselım Cod 6) Fetlh (Halıcı a' Cad 4 ı Burak (A^saroy Çakır Sck 8 2) Kerem lOdabaşı Vsz r Ccd 18) Şıfa (Cerrahpaşa Hastanes Karssı Untapsnı (Salıhpasa Caddesı 2) KADIKOY Se!a (Moda Devrıve Sok 52 2) Yonış (Bahanye Or Esat Isık Cad 72). Botıar (Kuşdılı. Hosırc bcsı Sok C 4) Selamıçeşms (Bağaat Cod 202'2) 6 Erdol (Cadcebostar Pal| Yolu Cad Yıldız Sok 2) Guneş (Suadiye E Alıpaşa Cad 28/B) Papotya (Goztepe Is tasyon Cad 112 2) KASIMPAŞA Işık (Zıncılikuyu Cad 8) Yonca (Hoskoy Iskele Cad 13) KARAKÖY Pelın (Galata Kulesı Sok 36 1 1 SARIYER Murat lYerımahalle Cad 71) SIŞLI Arzu (Etfal Hastanesı So< 3'1) Işık (Feııkoy Av Cad 107/A) Emr« 'Nısantası Sakoyık So< 35/1) Hayat (Coglavon. Vatan Cad 27i Sevinc (Gultepe Tola* paşa Cad 114/17) Ozalp (Sanayı Mah Surtanselım Cad 92) Oruç (Mecıdyeko/ Taşocağı Cad 6 1) USKUDAR Engul (Dogonçılar Hclk Cad 5?l Kuru cesme (Fışt kağacı Çam ıca Cad 3) Omur ıToptaşı Cad 43) Beylerbeyi fBeylerbeyı Yalıboya Cad 90) Mine (Umrom,e Fat h N'ehrret Cod 1) ZEYTINBURNU Yeşıltep« lYeş ıteo» Mah 74 Sok bu kez bek ennedık bır rol cal ma ola/ı oljyor Turkıyede gorernea gımız ılf» «A Clok vvork O ange» «Oh Ljck/ Man» gıbı başyap tlar n unlu o\uncusu Malco rn McDavvall cızdıgı manyak Nazı suba^ı kompozısyonuylo Ckıınn ın yor gun oyununu s lıp gecıven yor «Ihanet Cembemnrlekı star kuılor mı bcıs''a tu rl j Bu Kez sey rcınn cok yı tanıdıgı b r ovuncuyla bellı 1 r rolde kolay ca ozdesıesmesı ver re se/ır cır n baş<a b r clanda cok 1 g s nı ceknvş bır O/uncunun beyaz perde\9 trans'erı soz konusu Ame kan TV sı ara c lıg yia onre ulkes nde sonra dun/ada bu/uk Ln vapan Fa rrh Favvcett ın 1 k s nema de 1 emesı B r cınayet OYKUSU an lot I yor Bır maqazndo col'^an < e bos mavan CO"UK r omrnlar vazan b r renc adcnı cok b9 ğend gı ve herten aşı< ol^uğa b r genc kadın'a tanısıyor Ka dın evl dır bır cccugj va dır oma kocosıyla mjtlu deghd r Yıld rım aşkı bcmınde ge ışen ılışk' koconın beklenmeo k b r cınayete kurban gıtmes yle ka r s v o r C na "V" suc'a ırra on ko^an kahramanlarımız kat lı buln 0 r t u ı v ' *OP bır d zı boş ka cma/etle cıe kaışılaş /or lcr Vo i s «Maret Cember nıodern ol Gelsn,, Bir dönemin dönüşüm sancılarını veren romanfilm Lutf A<3d ın f rr nl (TV ds aos'erı ışı src~ noa) ucjncu kez 0 arak zler^en bu fılm us ••jns ceş f u/jmlu ve a Oı < rı dus. c er kafcma takı dı ka dı A ^ a j n herı sencr yo vaza'ı hem /one'nsn ola ra< tumu le sahıoı oldjgu «Ge ın» sınemamıza vaz nırr zdck ne benzer sağlam ka I cı ve s>n gese kchramanlar get ren sa»ı 1 f ImİPr m zden b r Yaz n n be leklermızde yer e^en kaHronnnları ger ce< iKie 3 i gese I gı bsll o ro'da ke''d er nde b lestıre b nıs kahrr'ıcnia d r Roman cn~n azorı 1 goz eTİer vle hayatın ıcıncien gelıp roman/ o/ku e dalrış ardr ama /a zar n yanıbasında /asam s aa olsa ar yeterlı deg Idır bu bı rer /azın kanaTianı o'ma an na Ye'erlı olcude sımgesel de o ma ıdırlar cağlorn n ve top um arının bellı bır done rrındskı bel 1 olguların o uşum ann deger'enn yonelış ler n top avıcıs olmalıdırlar r bur a'in s Tige^e! bır 'op!a r olma'ıd rlar Akad ın özellıkle Ge'ın/Dbgun D yet uclene sınde ve b j JC eme cınde de 0Z81 <!e «Geln de gexe< leştı eb Id gı budur zan ba,ram kurban gelenek 'or o d u g j gıb ko r Jiur . A ma nsancıl ozlerınden ıcer < \er njen boşalt Imış deger er ve u/gulamclard ' Dunla' ve n djzen n gere<t rdıg oc rra sızl ga cabucak u> jvermısîır a le Hacı vp karısı bu/u< o gL 2 sagl klı cocukanası o m:/ Meryerr n nastalıkh og luna karsı s ıah g bı kullanan buyuk gelın Turrj ceş tlı a/ T mlar ve a r ntı zeng nl klerıv le toplurrda k sagl ks z car p k ve YOZ asTiş ge ışım n bı re/leroe< /ansımas nı s mge lereVelı buı >ar n a r as nda K I arada b r derededır A lesı r scrm ş 0 an zeng n o'no tutkusjndakı nsanl k dışılıgı dj/makta kar sı Mer/em ın d ren ş ndekı dogruıtk payını sezmekte ama tum o.ap ara r ka şı koyrra gjcunu bu amarraktadır Velı nm son secım p dogrj vapması carpK ka pıtalıstleşmeyı ıterek emekcı sı nıfırı sağlıklı ahlakının yanındo yer o m o ı i ancak o avıann patlama noktasına varcn gelı s m /e Osman ın olumu ve Mervem'm kac s vla mun<uT ol"b lecek'ır ODAK NOKTASI MERYEM Meryem oykunun başkıslsl odok noktasıd r Kasaba eşraflığındar ken* ven zeng nl ol maya yonelmış aılede bu tutkuya kendını kaptırıp nsancıl değerlerını uTutmayan te< kışıdır Bunu kuşkLSuz oncelıkle ozel b>r nedenden yapaOğlunun derdını hastalıgını tek bılen du/an kışıdır o Meryem ın kor ş' cıkışı temelde duygusal bır karşı cıkıştır Osmon ın hastolıgı sorunu olmasaydı Meryem ce belkı yuz,ıllarin getırdıgl ataerkıl aıle yapısını kırom yacak «kad n basıyla» dogru bılcl.a nı yapam /acaktı Mer>em, h z a fen sen b r 'opUn yaDisı nın hallac pamugu g bı cttığı ustyapısal kurumlar n deceler n deqısımın sımgeler Aılenn gozu kapolı kolesı tutsoğı nes nesı degıld r art k kodın doğru bıldıgını yapan gereg nde «fab rıkava gırerek» hayatını kendl kazanan kadındır Gunumuz Turkıyesının kırsal kokenlı kent kodınıdır o Feodal duzenden aldıgı ve ozunu korudugu tum ıyı olan şevlerı tum ınsancıl degerlerl, yarının en ekçı duzen nde yenıden uretmek uzere bagnnda koruyacak saklayacaktır o Ve Akad ın fılmı Meryem ın o/kunun/fılmın odak noktası oluşunu bıcımsel duzeyde de vurgular bırcok ka'abaıık sahnede sahne duzenlemesı oyunculann bokışlan r yonehşle d kkat'erı hep Meryem e doaru yonelıktır BIR SIMGE KURBANOSMAN Ve Osnan kufsal k taplardan alınmış dınsel mot fler ıc n de kuşkusuz çok daha başka şeylerı de sımgeler 50 'er son rası Turkıye sının plansız k r l kmma carpık kapıtahstleşTe, başıbozuk kenîlesme olgjlan nın krıp vokettıq herşeyı s m geler Feodal kurumun sa>ılı ıyı yanları, karşılıklı sevgı so/ gı guven varaım du/guları tLm nsoncıl ılıskıler Osnanlı Dogu'lslam topljmunun ınsancıl duzevde yaratob Id cı türn ıvı se/ler bu carpık djzende vokolacal tır Osmon nrecık \apsı ve h f u n l u gulurrc°ı e s yle yalnı z h i c ll>as aıles nın \ukselne tutkulama kLrban ett'gı b r ^ÜÇL cuk Deden deg I carpık kopıtalıs'eşme g r 9 mle nn n kuroan ettıgı her *urlu n=anc I deoerd r Onun ıcın bır bayrom sabahı sı c l u bır bovrom a'obasın n ardından ko saıke" cocuklugunu vsamo con o l j p g aen kucuk Osman kafamızda yazn mızin un u cocuk Ka'Tamanlan\ln soz ge Im «Yılan Oldurselerin Ha san ıvla «Keklık»ın Ya^arı^la «Kus or da Bıttı»nın Sen ıh lyle b r| kte \er alaerır Y 11ar oncs bırıs Akod us»a cın «.azamadgı r o i anların sıne lasını ^ooan demıştı «Ge lın» bır donem Tur<ıye s nın dinıı^jn san< c "1 c " " ^ yosoyan kahramaılarla unutulmaz bıc mde veran b 1 roman f Im bu sozu ne guzel dogru luyor1 Zorunlu koşulların dur riurdjgu bu yazorl k dıleyel rı kı yenıdon sursun . Turgay Gönenç, resim ustune konusacak IZMIR fCumhunyet Ege Pu rosu) IzTir Vak<o Sa3t Galens nde «Gjnjnuz Turk resrr nde genel egılım e' Je kaıkaturden resme Sınan Bı cakc» konu u bır soyleşı bu gun yapılacak Soylesıyı duzenleyen sanatcı Turgay Gonenc konuya I s kın olarak şunla r so\ledı «Saat 17 30daki oturumdo guncel bır koiu Caha tartış lacak ve poruşler tar1 <;ılacak tır Amacımız res m sanatın n gecmışe jzanan bır cızgısını yansıtabdmeK1 r B ındığı g b daha once F kret Mual a A b d i Dınonun se'gılerı nedenıyle vapı'an konuşrralar buvjk 1 gı g o n uştJ Son so/Haoı iı/as a ,esın n tum b ieşın n de c/nı ılg ,1 gorecegı re/en f n~de *op umuTuzL.n kanısınaavın J ozellıkle 1950 sonrasmdakı hız «GELIN»de Vell (Kerem Yılmazer) ve Meryem (hulya Kocyıgi" lı aegışımın n ceşıtlı yanlcn m sımgeleyen tıp er Yozgat ta tasnı ta'agını satmış bbVJk kente «zengın o rnaya» ge mış yaş ı Hacı I vas ın topijrr aakı deg şımın /onjnu co< vı kavradığı gorulur feodcl gerıka m şlık'on kapı'a'ızme geçısm toplumsa sancıs Ha cı l.yasda somut cşmış r san kı Hacı'nın pa'a ve dukkan tutkusu sırasmda aı e bıre/le nnın havat nı bı e ez p gece cek gucted r Ama bu c zg aı şı b r zal n ık değ 'd r kap ta lıstleşmen n mantıgma u,gun dur dun/anm rer yer nde nre goz/ası nıce kan nıce e mek somurusu n ce ınsan hayat ustune kurj niıt? ur kapı tal zm BJ/UK ogul kuCJk o gul Veh ye bunj b ryerds ne guzsl acıklar <ış gozyaşı d n emez ıs beklerrez Cark bır ke e vjrjmeye baçladı mı. do"mei d ' » Hacı I yas ve aı esı gorunjste feodal yap nın get rdığı esk değerere bağlıd.rlar B j / u k l s ' n sozunden çı<ılmaz onlara sayg da kusur edı mez. kadn n sozu geçmez Rama BULMACA SOLDAN SAĞA1 Dokuncdan aerı den hnt kenev rı gıb mod delcden vapılan aoyanınlı, gsms ve yossı şerıt ya da h3,;ann ss ııennı veyo e yer n bagıanak ıcin qog sundei aş r la ak s>k an VQoo ker^er Yolla'da top VJ< dam arda /en bas t r i3< ,a da tartalarda top rakon ez m 8k ıcın gezdırı'on tas sıl nd r 2 Ruh sai cozunene acısndan c rse eg I nı'er ve bunlar dcp dogan ıstek enn tumu Esk dılae cupku ş u i dan dolayı 3 Kayalık KI y lardo s g SJ craa \aijG yan kırm zı beneklı mafl ve/a yeş I baıık Bır un ! rm 4 Geıışlk Eskı c ds s j G r renk 5 V'n.uDjn hehaigı bır ye r nde bır vongı sonunda oluşan y a ardan akan saO r ıtrak koyu sıvı Tersı b r organ mız 6 Bır no ti Ek n bıcme/e yarar uzun saplı b r ceş t oa< 7 Alı la ıc'an do cok anlam nda ık kelımelık bır soz Normal kabul edı'en olculeı aşan 8 Govdes odunlasmayan t> tK 9 • Pısırılerek hazırlanan ve mek Bır e cı' ge oaglı uzman YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Kerteikeıe buı<a lemun gıbı beşe' pa r ^aki aort ayaklı Kuyrjkan gov deler nae" daha uzun 10/ var cınsiemı ıcme a an surungenler ta<ımı 2 K'ctematıko bır deger n o n ı cnsfen başka bır degee bolumj Insaida bı I nclı durumun topu 3 Herharg b r orgart n \u varlak ve kcban< k srrı Ic nde K mse ya da hıçb r sey buiunnayan 4 Sonu olmayan b r egr n n yakınında cızılmış bır dogru k uzatıldıkco oğrıye yak laşmak'a bıriıkte hıcbir zaman ona kavuşanaz sonuşmaz 5 Herhangl b r neden dolayıs y e ya da bılınneyen b r nedenle onlammda bır b3lırtec 6 Tersı azotun simgesl Yı ğıt kah'anan Bır doğu muzığı calgısı 7 Tersl kent fvia'enat k!e bır sa\ı 8 E>\,n b cnekte kul'anılan varım ceiıber bıcımırde bıcaıOar 9 Tersı bıleşımında kını a sıtlere gl serın bulunan ve bunların oranına gore kıyanilan dsgışen b tkısel ya da hayvansal nadda Tersı b r bayan adı KÜÇÜMEN \cez *4 HASLET SOYOZ . » • ' ''U • •• • • . ••((. İ.& ' i « * 4i MARTIN STORM e DUNKU BULMACANIN COZUMU SOLDAN SAĞA 1 Metronom 2 An tıpa'if 3 On 4 Er K rman 5 Yemek Ar 6 At Eter 7 Nıkel 8 CI Narkoz 9 Ik Mn sA YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Mabeymcı 2 En Re llk 3 UP Vak 4 rl Keten 5 Optık Lam 6 Na Rn 7 Otomat k 8 M rare Os 9 Rıza GARTH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog