Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 2 MART 1979 ED İ YAKIT DARLIĞI VAPUR SEFERLERINI AKSATTI Istanbul Haber Servıs! Motorın s kıntısıno çozum ıçın dışalın bağlantılan sağlanan tcp an 44 bın ton maldcn 27 bın tonu aun Izmıte ge'mıştır 17 bın ton motorın yuklu Garzan Ton kerınn de bugun gelmesı beklenmektedır Petrol Ofısı Istanbul Bolge Muduru Sabahattın Alccam motorır aagıtımında kamu gorevı yapan kurulaşlara oncelık tanıdıklarını açıklamış Istanbul un kısın gunde ortalama 12001300 ton mazot tukettığmı oncok son gunıerde bunun 5 bın tona ulaştıgmı belırterek, sıkıntımn atlatıl ması ıcm vatandaşların stok yapma masını ıstemıstır Şehır Hatiart Işletmesmın oncekı gun motorın buımaKta guclük çekmesı uzerıne bazı seferleri yopılamamıştır Yogun saotler dışmda 15 aakıkada bır \ap lan Karakoy Kadıkoy seıerlerı yanm socte cıkartılmış, Sırkecı Horem, Kabataş Uskudar, Yalovo Kartal orabaiı seferlen azaltılmıştır lETT Genel Muduru Suat Kumbasa' motom sıkıntısı nedenıyle IETT otobus seferlennde bır aksama olmodığını dort depoda toplam 25 ton motorın bulunduğunu ve Petrol O'ısı nden oncelıkle rrtal aldıklarını 50 lem stır Petrol U unlen Is^erener Sendı kosı IstanbJl Şubesı Boşkanı Şuayıp Dı men pctrcl konusurvja ıvedı onlem er a rması ge ektıg.nı .urguıa n o ıll oşamcda o^el o'oncfcıllerın tek ve cıft numara cra gore traf ge Cikartıimalarını ısten"' şt r UÇ KIŞI TUTUKLANDI Tahsıs yerı dışmda ve cşırı fıvat \a mazot satan uc kışı tutuklanmıştr Catalca ılcesıne bağ ı Mımar Sı nan bolges nde petrol bay lığı yopan bır kışıye ışyerınde satılması kosj u ıle Ambarlı Petrol O'ısı depolanndan mazot verılmıştır Petrol bavıı tan ker ne verılen n ;zo f jn bır bolamunj b r baska depoya boşaltırken mın bus ve taksı soforlerınce yap'lan ıh bar uzerıne ycua cnnışiıt Baf rko/ Süh Csza Maikemesı ne gonderılen uc kışı ılk sorgulorın dan sonra tutuk anmış sanıklann bıı ust mahkemeye yaptıkları ıtıraz do reddedılmıştır Sanıklar hakkmdo tmai darlığı yaratmak» ve «faz'a fıyatla mal satmak» suçlarırdan 1 yıl doi 5 yı!a kador hapıs cezası ıstenıleceğı bıldırı mıştır ankara kulisi YASAKLANMIŞ SOL YAYIN... Er> exlı Aıbay Yasar Bc^a ron n e\me se1" z klşıden c Ijson bır ckıp gelrı ştı cEvi arayaccğız» d vorlardı E nıckiı AlbaVm esı «nicin3» et/e sorou dhbar var» de n laı Bo an 3asaran yıne sordu «ararra emrınız var mı9» \cntt «yok» oldu El'er nde aroma emır!eri yoktj ÎSTANBUL'DA 5 BÎN 500 İŞYERİNİN VERGİ DAİRELERİNE KAYITLI OLMADIKLARI SAPTANDI Istanbul Haber Servisl Mal Muşavırler Muhasebecıler Derneğı Başkanı Turgut Arığ vergı kacakcılığmtn onlenmesı ıçın yurürlukte bulunan vergı yasas nın cağdoşiaştırılmasını ve naylon fatura tıca retının önune gecllmesinı istemıstır Yenl malı yılın ve vergı oyı nın başlaması nedenıy'e dün bır basın toplantıst djzenleyen Arığ, ucretı lerın verg ier n n anında kesı'dığını, seroest meslek sahıplerı ıc n ıse b j tşlem n ciaha sonra yapıldıgını hat rlatmış, bu durumun vergı kay planna yol octığını soylemıştır Arığ her yılbaşı geldığınde muhür koşe ve fatura basımının buyuk olçude artt<gının saptadığını belırtm ş bu duru mun da naylon faturo t caretın den meydana geldiğını ılerı sur muş ve bunun önlenmesı Icm bazı önenlerde bulunmuştur Işyerlertnm Mallye Hesap Uz monları nca denetienebılmesı Icın geniş bir kadroya gereksinım duyuldugnu beıırten MMMD Başkanı Turgut Aıg 1975 yıhnda Istcnbd ca ^ p lan bolgeseı b r taraınu sırasında 5 bın 500 ışyer i n vergı Daırelerıne ka/ıtlı o ~nad gımn meydana cıktığm. bu duruTun da O'talama her 50 yıldo b r muessesenın deneflen3 g m gosterdığıni ılerı surmjştur TUM DER'İN AÇIKLAMASI TLM DER stanbul Şubesı Boşkanı Hanıfı Şckercı verg' ıaoeDi Konusonda bır bıtd'n ya V i ı c n s 1378 yı ı ıc iae ışs gr , ış ve şten cıkm s o^aT tLn rrenuria' n TUM • DER ıs.srı tems ICı erıne yo da bz zat uernege aaşvurmclanrı s te^iıSt r Bı a r oe boşvuru ıc n ıkametcah Kagıoı, nufus cuz danı suretı ve 3 nusl"a torcro bıldıriınıştır Bu arado Erreklı Albay Başaran da eve ge mıstı «S'zı kım gonderdi» dı/e sordu rSıkıyonatımı yanıtı aıcı «Hanı emrinlz» dıye sor dü bu kez Pohs e ıbı «Sı kyonetimden gelmiyoruz. va'ınin sozıu emri» aıye acıklamo vaptı Aibo. Başa ran «paki buyurun» dıye ka p. ı octı Arayanla< cpatlayıcı mad de» mı anyora'dı> «yosoklanm.s sol yaym» mı bı! n r" t ct Araciılar nıcb r;ev bu iamad'klannı totanakla sap tav'ıp, gıttıler Alboy Boşaran aramaaan ıkı saat sonra radyovu açtı Genelkurmay Başkanı Ev ren'in acıklamasında «sıkıyonetimin lamanlı zamansız arama» yaparak «vatandaşı huzursuz etmeyecegınıı belırtılıyordu lcını ceKtı ve yerıere atılan kıtap'arını, kıtapıığıno verieştırmeye başladı ; Demirel'ın Purosu... 1 Falan, Fıian Örgütü MHP Nıgde Mı'letvekıll Sadl So.^iuıcuog'u nu yanıtlayan Ecev t. şoyie konuştu • Soyın Somuncuoğlu, falan, falan, falan orgutler kapotılsm dedı amma, tilon fıtan, fılan orgutlerdvn hıc soz •tm*dı> 1 ı 1 ı \ | ı | 1 Özel kesimden 10 firma sigara yapımı icin basvurdu ANKARA (Cumhunyet Burosu) Soyıiarı 10 u aşkın ozel kesıme aıt fırma Gumruk ve Tekel Bakanlıgı na boş r vu car; «ozel sigara fabnkası yapımı» ıcm ızın ıstemıstır Te*el Genel Mudur uğu iün sigara yopım nda «yeterslz» kadığı savıyla bakanlığa başvuran fırmalar uretecekleri sıgararın yurt ıçınde satışı ıcm değıl üretımın tümuyle «dışsatıma yonellk» olcrak gercekleşeceğ nl b I dırmışlerdır Yıida onbeş b n ton Sigara uretecek kapas tede yapılacagı belırtılen fabrıka arm ortalama malıyeti yaklaşık bırbLCuk n l,ar llra dolayındad r Sadece dışsatm omacıyla uretılecek sıgaralor n özellıkle Ortadoğu ülkelerıne ve bu arada Suudı Arab stan a satılması uzerinde durulrnaktadır Onu oşkın özel fırrnanın özetlenen istemle yaptığı bosvuru Gümruk ve Tekel Bakanlıgı tarafından ıncelenmektedır Alp: "Gazetelere 2 3 4 3 ton fazla kâğıt verildi,, ANKARA Cumhunyet Burosu) Sanayı e Tekno o|1 Bokcnı Orhan Alp Kagıt s kntısı neuenı/e goze e er ekononrık baskı /ap Id gı yolLndakı haberıerı vaıanlayarak kış ayıannda dogcl olarak artcn gazete t roı a r m saglamak c n SEKA nn 2,343 ıon tazla kagıdı gazeteıere ver Idığırtı soylem ştır Turk basınının yıida yak'aşiK 130 bn ton dolavıncla olcn kâğıt gereks nımının 90 bın tonunun SEKAca ge rıye ko!an 40 bın tonunun /urt a şıncJan saglanoıgın a 1 d'ren Orhon Alp son uc a/ ıcınde gazete kağıdınm yuz de 90nındon faz asnı tuKetsn 6 buyjk gazetenın Basm nan Kurumuna go'e hCKİarı o an kagıt mıktarı 24 227 ton ıken SEKA dan vapılan 'es'matn 25 570 ton c d u y j u soylemıs. «goruldugu gıbı, hukumelımızın heırangı bır ekonoTiik baskısı ve herhangı bir moksatlı tutumu soz konusu degıldır» demıştır Beiediye zabıta rnerpurîarına fiilî hizmet zammı verilmesi istendi Istcnbul Hober Servisl Beiediye ZaDita personel ne fuıı hızmet zammı venlmesı ıstenmıştır Tun Beeci^e Zabıta Perso rglı HaKİarını Koruma ve Da ycnışma Dernegı Genel 8aş kanı Şınası Yalc n tarafndnn y^p.ion GCiklamccla teledıye zafcı'a pe sonel nın 25 yıl uzemden 20 y Ida emeklı olrrolar.nın saglanTiası ıcm fıılı h'zrret zammı ver Imesının zorunlu bı lunduğu savunuimuş "Tum beledıyelerde çalışan za hıta personelının mesal ve yon odemelerinın de gunun koşullarıno uydurulması gereklr Ay rıca hofta ıznının !kı gune çıka rılmosı ve belırlı bır sureden cok fazla mescı uygulanmoması sarttır Personelo verilen gt\!Ti eşyalarının da kosuîlara uvaun dı.ruma getırıimesi bek lenm«>ittedır» denılmışt r ı ] ı ı 1 Den rel butce göruşTieler n'i çiı gunjndekı ta'tışTiaları ızlerken e! ne b" kagıt aldı bu kagıdı sgaro gıb DuKtu mce ttı ve pıro ıce' gıb agünda cıgnemeye baş aaı Beş aıtı saat bo.unca Oe'nıre1 ın jgraştıgı konu bj/d ı Bır kağıt aı,or sarıyor kagıda bıcım ver yor. sc.iro da bu kagıdı puro ıcermış gıb agztna sokuyor aras ra da smıra sır, rlı gulu>or Boyıe gtderse, yakıiıda komısvoilar top anacak ve Derrı eı scruştuma fezlekeler nı sıgaro bcregı gıbı, sarıp çıgnı/ecek BJ acık omaiara gore «Falan falan, falan» orgutler tSolı, «Fılan, ' fılon, fllan» orgutler de Sag» ı orgLt er oluyor ı Anayasayı, tagyır, tebdıl, ılgo. falan, fılan, fılan. falan SINAV KAĞITLARI... Calışma Bakanı Bahır Ersoy MC donemlerınde Ca lışna Bakanlığına alınan personele soru.an soruları ve verılen yanıtları Mıllet Mschsı kursusunden acıkladı Ersoy un acıklamasma gore MC donemınde sorulan soru «dın ıstismorı nedır» yanıt soy e «D<n Istlsmarı demek. dlne hizmet edecegız deyıp, oy topladtktan sonra isloma hıcbır hızme'te bulunnamak demektlr Kı, bunun misollnl renksız zlhniyetin sembolu AP ve Turklük b« denımcz, ısıamıyet ruhumaz diyen MHP'lıler sayın Suley man Ateş'ın şahsında islama saldırmaklo vermislerdır • Soru «Hilafet nasıl kaldırıldı» \anıt'ı okuyalım «En son ise, Apduimedt' In halrfelıgini Cumhuriyet hukumetınln müsebblpleri kaldırmıs, hallfelık kaldırıldı diye bayram «tmlşlerdir Ke mal Paşa katdırarok, ustelik adamlan yurt dısına surmu*tur. Ya muntakım.» Yonı ne demek? Intıkam Ho'ıfelığın ıntıkamını alacak lar Calışma Bakanlığına cdsvri MC» de boyle adam almmış Yoşasın Cumhurıye tımız. Çekimser Parti..: Eskı Cumhurbaşkanlorından Cevdet Sunay, hangl oylama olu'so olsun oyunu acıklarken «Çekimser» dıyor Bıllndıği g bı Sunay. engın % tecube'en olon ve !tderiı< n telık'eri yuksek bır deviet c'aTiıci r A/nı zamcnrfn hgr konuyj derın'emes'ne ıncelemesıyle tanınmış bulunan Sunay'ın ce^ nser tav ı Konıenıon Senaföru Metın Toker'l de etkı edi ToKer, Sunay'ın etkıs nde kalarak o/'amalada «Çekimser» oy kullanmava başladı Cekımserler sj r atle art'yor. Yakında, Sunay'ın Genel Başkanlığmda, Genel Sekreterierl de.Malın Toker'in olaccğı bir «Ceklmserier PortlsK kurulobılır Konten|an Grubunun •tklii uyelermden bın da Cumhurbaşkanlığı eskı Hukuk OaniSTiaru Fahrı Coker Coker Ile Toker'in grup ıcmdekı etkılerı ortıyor. Koitenıan grubundakı son gelışmelere «Grup, tokeriettl, cokerleştı» denıllyor. Köy Koop yeni Genel Başkanı Tarhan: "Sömürüye örgütlü mücadele son verecek,, ANKARA (Cumhunyet Buro•u) KoyKoop 6 Olagun Genel Kurulunda Yonetım Kuruluna seçılen uyeler once*ı gun yaptıkları ılk toplantıda Genel Başkanlığa Adakooırıık Boşkanı ve CHP Adana Mılıeı vekılı Ned m Tarhan ı, Genei Başkan Yardımcılıkıarına Seıahatt n Kok. Tuncer Ergjle', Slnan Avşaroğlu ve Nurettm Elmasulu yu secmlşlerdır. KoyKaop un yeni Genel Gc"jkanı Nedım Tarhan dun duzenledığl basın toplontısında, yenı bır anlayışla guclu bpr KovKoop yarotılarak kırsat 'jıandokı somurüye orgutlu mjccdele ıle son verıleceğını sovlemıst r Tarhan tanmsal kooperatıflerın cevrenın ozellıklerl gozetılerek cevresıne ure< m, hızmet ve dağıtım görevlennl gereğ g bı yurutebılecek. bir eflıtlm merkezl olarak da go rev verecek düzeye ulaştırı.acağmı belırtmıştır. Basın toplantısı sırasında bır konuşma yapan eskı Genel Başkan Hadi llbaş ise «Kooperatlfçillk demokratlkliktlr KoyKoop'un tavanmda bazı çekı*mefer oloblllr ama KoyKoop bazı çevTBİeıin istedlğı gıbi parcalanmayacoktır» bıcıminde. konuşmuştur. KoyKoop 6 Olağan Genel Kurulunda Yonetım Kuruluna seçılen dığer uyelerın adları şoyledır Zlya Gokalp Mulayım Mahmut Turkmenoğlu, Cevdet Kocaman Erdoğan Kanturel. Akıf Toyman, Hadı llbaş Etem Beydoğan Mustafa Pala Koy Koop Denetleme Kuruluna ıss Halıl Ibrahlm Şahın Hulusı Şahıncı ve Mustafo Başer secilmişlerdır. BankSen iie MAİS arasında sözlesme imzaiandı (CuThunyet Haber Merkezı) DıSK e bağ ı Sank Sen ıle MAiS cssırdakı L,vuşmazI k d" ımzalanon toplu ış soz leşrres ı e sona ern şt r Mo'orlu Arac Imal ve Satış Ş rketı «MAıS» ışverenı ıle 360 çc cdna Irrzalaran toplu ış sozlesmesı ı e ı giıt o.arak bır acıklaTa yapan Bcrk • Sen MAİS emekcılerın n ıstemleri cogrultusunda bır sozleşme iTza andıgmı duyurmuşîur GÜNUN KİTAPLARI BiRiKiM YAYINIARİ »LPASLftN IŞIKU SOS Y AL Y AYINLAR TEMIL DAGITIM Dagıtııınnı * apngmııı \ 3\ ııwv|rrtniTi « n ç ıktn Wnaj 1 ırı M.RL M\RKS Reılmlı Kna Ya|«m ÖVKIHU ı Konuk Yavınurı F*ZANLl6lS EIEŞTİHIM iB ~i kumlu) Konuk>a>tnUrı SOSYALİSTTOI'LUMOA'.MtVnci YARIŞ* SG rjnerj konuk Ya>mlan î U JOTL 30 TL. 5 TL SENDİKACİLİK VE .SİYASET B fWi» Tjfınn' t KsH. Şn. f ' £."3 E inr '"'• H : CATI: ' ASSDCJJ . c ; " ' DIPTEN GELEN DALGA İLYAEHRENBURG RUSÇADAN ÇtVÎREN :MA.ZLl M BEYHAN' Liseliler, üSSadaylan! Bu kiiapla haıırlanm ÇÖZÜMLÜ Genel Fizik (1978 baskısı) MahmutTezcanCLisel, II, III) 150 TL Unkapam D*r». Flzlk öğr. BU KİTAP * U.S Y M sınavına h«zırlananlar ıçın İYİ BİR YARDİMC1DIR •k Anlatım ve ıçenkolarak Ü S Y M sınavına en yakın clanıdır *Lısel,l1 III sınıf ögrencllerıIclnFAYDAU BtR KAYNAKTIR * Sızlefi LJ S Y M. sınavmın ıscısı degıl TEKNİSYENI yapacam r • U S Y M sınavtnrla nuanlaTianm nasn clduguru USS ADAYI, CAN SİMİDİN GENEL YETENEK SINAV DENEMELERİ 6aylık obooe: JOO U tııHıı rün EK m De%Timlnden Mlltı MucıdeleNe ^ YerasnnosRrl^Hİ Gsıtan Yjyınları 0 pıen Gclefl D \LGA HY» Ehrtnbun Hom» Ik C h B aradJio<\.3 Y j > n j f Geofjı D fmrrw tk €ıltB(r«a« StrYaviilan \UR*.Si;.l LESIMZMCA\L1ETKI\OĞBE7IBo Ponamor os L rtYa\uıcıtrW SA2IM HİKMET Dogum yitdbnümu öıt K ubı Tem< " jyınUn • 12 TL 2CMTL. "0 TL 22 50 10 T L OKYAYIMÎARIsmar dünyabir atlıkarınca GÖNULPUUAR (GUNEŞİNSOFR4SINDAS0YLENEVTCRK1 LER) NAZIM HİKMET *s m Btmcı V r j l E'tç 3TL BJ.5IN v. DEVRIM Y4SASI Av Klm Ek 5 ıo|lu•Î.SAYAYISLARI SESD kU.YASMMÎ Av Kinı E«.j o, j • au "* av n in * Etla s C habev Işra Vo e 40 Tl 30 TL C»Ğacâ u IS'^NBUL Avrupa, Asya ve Amerıka'nın Ikınci OOnya Savaşı sonrasını anlatan DİPTEN GELEN DALGAbarış mucadeleslne adaniııştır. EHRENBURO'un daha önce dıhmize çevrılıp yayımlanmış olan PARİS OÜŞERKEN ve FIRTINA adlı romanıyla bırlıkte dav bir "OçlO nehlr roman" meydana getıren DİPTEN OELEN DALGA, bOtOn dunyada llerlcl güçlerle gerıcı güçlerın karşıtlaşması sürecını elealmaktadır. Emperyallzmln bcsiattıjı »oguk sava« çeşıtlı ülkelerde sahneye koyduğu oyunlar, bır yandan romanın dekorunu ABD Senatotu, Pentagon, W«il Straat'e kadar yayarken öte yandan da dunya emekçılerlni ve dOnya aydınlannı ıçıne alan bır "Insan manzaralan"nı gozler onune sermektedır ^ DİPTEN GELEN DALGA otuz d.le < çevrllmtş ve onmilyonlarca basılmıştır. g fkı cllt halınde 1300 sayfadır LOks " krome kapaklı olaraK takımı 200 TL"dır. SOSYAL YAYINLAR: Dtvanyolu. Klod FarerCad. No.16/2 Istanbul t Telefon numarami2 28 3314 olarakjdeğışmıştlr ILK KITAPTIR Bütün kitapçılarda arayınız. L ÖDEMELİ ISTEME ADRESİ Mahmut Tazcan Abdutlah Sok Bengısu Ap 2ı6 TaksımISTANBUL GENEL DAĞITIM SEHHAT DAGITIM. Cağatoğlu GEDA 8İRSEN Kitabevi, YerebaUn Cad Mmnetogıu KıtabevıCağalogiu Sosyalist Kültür Ansiklopedisi Çıktı 15 sayıda bir yapılan cilt ler için cilt kapaklarınızı kıtapçılardan sağlayabilirsiniz. Eksik fasiküller den ıstenebılir. Mav vavınlarî, Caâraloslu, İst. yayınevimiz  BİR KüÇüKBURJUVANIN 3M « GENÇLİK YILLARl « , necatı tosuner demir Szlu ÖZGURLÜK MASALI Ödemeli »tcme adı«fti SOSYAL YAYINLAR PK 716 ISTANBUL TÜRK OIL KURUMU ROMAN ÖDlİLÜ necatı tosuner KONSEY 14'üncü sayı çıktı • • MAHKEMELER BAŞLADI EVRENSEL IKİ TAKTIK Sıhhrye ANKARA DÜNYA BİR ATLIKARİNCA GÖNÜL PULTAR "Eyl«mt«ra katılmadıklan halde, polHlk çalkantılann etkisini günlük yaşamlannda duyan genç aydınlann dramı" SANCI.. SANCI... ISTEfvıE ADR CIHAN SOK. 35/12 Başmusahip Sok. Tan AP. Cağaloğlu Istanbul DİYARBAKIR ŞUBEMİZ: GAzi Cad. Ar Pasajı Kat: 2. Plyarbakır. Yeni kataloğumuzu isteyiniz • KİTAP TÜM BİLİMSEL ESERLER VE DEVPİMC! ROMANLAR • DERGİPOSTER • KARTPOSTALTAKVİMVE ÇEŞİTLİ YAYINLAR TAN DAĞITIM DALYANguven turan İNSANCA nahit enız SUNAK mehmet taner SİSLİ necati tosuner BİZİM K8Yraahrautmakal «)•> T ÖDEMELİ 6ÖNDERILİP .o m . c* DAĞT1M GE D* B M . « f RMAT L 7x. R TAH OA1IC.C* DERİNLİK YAYINIARI PK 55 ISTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog