Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALTI CUMHURİYET 2 MART 1979 T. C. Ziraat Bankası Mütettiş Muavinliği Giriş Sınavı T C Ziraat Bankası Teftış Ku ulu Boşkanlığı'nca Mufettış Mııavıilıgı Grıs Sıncvı ycpılacaktır. 1 ARANAN NITELIKLER Sınava kotıiabılmek ıcın ıstekunına) Bonkamız Personel Yonetmelığ ne göre, Bankada gorev alao Ime kosullannı tasıması b) 25 11979 tam.nae 30 yosını doldurmarrış olmosı, cj HuKuk Iktısat. Sıyasa! Bılgıler, Işletme, Idarı I ırrler, laarı Bdımler Fa<j!telerı, Iktısat ve Tıcori llımler Akademısı g bı meslekle ılgılı fakü te akaderr.ı ve yuksek okulların rreslekle ılgılı bolumlerınden veya bunlara denklıgı, M>llı Eğıîım BGkanı gı ncc onaylannuş yacancı fakulte a<ademı ve yuksek c u la'dan bırını bıtırmış bulunması, d) Soglık ve beden yapısının yurdun her yerınde gorev ve yolcuiuk ycpmaya yeterlı olmcsı, sakathgı ya da akıl hastal.ğı bulunmaması (Sınavı kazananların goeve boşlayabıîmelen ıcın bunlan tam kuruluşlu bır De'iet Hastanesı'Tn Soğlık Kurulu'ndan alacakıan Sağlık Raporu ıle kanıtlama an gerekecekdr) e) lyı r>al sahıbı clması vs MufettışU mesleğıne alınmasına engel b r durumu bulunmcması f) Asker1ık gorevını ycpmış ya da bu gorevı erteienmış olması. ı) Evvelce bu sınava bır defadan fazla katıimamış olnası gerekltd r 2 SINAVDAN ONCE VERİLECEK BELGELER Sınavo kotılmak ısteyenle'in dıploma veya mezuiıyet belge'erının aslı ya da noterden tasaıkiı suretını, 6 adet vesıkalık fotogrofı, nufus cüzdanı as'ı ya da noterden tasdıklı suret'nı asker! k ri'jrumunu belırtır belge veya noterden tasdıklı suretmı. Cumhunyet Savcıl1g. ndan almacak ıvı rıaı bel&esını yazılı sırovo hongı şehırde ve hangı yabancı dılden gırmek sted.ğını de belı.ten bır dı'ekceyı, ıl Tierkez.ndekı şubpl?rırrızden sa<5layacakları el yazısıy'o duzer'enrrış Bılgı Pormınu en gec 11 mart 1979 gunu colışrro saatı sonuna kadar Ankara'da T C. Ziraat Bankosı Genel Muduriuğu (Teltış Kurulu Bas<an!ığı)'na vermeler, ya da taa'mutlu olarak postolamaları gerekır 3 SINAV KONULARI • Iktısat. Hukuk, Mulıasebe, Tıcan Arıtmetıgı ve Malı Cebır, Yabancı Dıl (Ingılızce, Fransızca Ai.^anco veyo ltalyanco)oır Yabancı Dıl. eşıt puanıar arasır aa tercıh sebebı olarak degerlend rılır 4 SINAV BİCİMİ, ZAMANI. YERI • Sınav, yazılı ve sozlü olmok uzere ıkı bo umde yapılocaktır. Yazılı smavlar 19 20 ve 21 mart 1S79 tarıhlerınde Ankara'da Genel Mudurlukte, Istanbul da Karokov Şubem zde soat 9 00 aon ıtıbaren ycpılacaktır Yazılı smovı kazanonlardan Teftış Kurulu nca \apııocak arastırmalor sonucunda yukaıdGkı koşullara go re engel ralı gorulmeyenler sozlu sınav ıcın Ankara /a cağrılacaklardır 5 NOT: Müfett s Yardımcıl'ğı'na otananlar üc yıl Yardımcılıktan sonra olumsuz nedenler yoksa yeterlık sınavma cağrılırlar Bu sınavı kazanıp Mufettış olon'ar, ayrıca yapılacak yabancı d.l s navını kazanmak koşuluyla, bır yıl sureyle meslekl ıncelemelerde bulunrrck üzere yabancı ülkelere gondenhrler NOT ?5 ccak. 1 ve 11 stıbat torıhlerınde yoyınlanan ılâniarda sınav saatı 19 00 olarok yazılmıstır Doörusu 9 00'aur Duz°ltrız (Bosın A 5606) 1902 Yunanlı gazetecilerle görüşen Ecevit CCİ îki ülke arasındaki sorunlar psikolojiktir,, ANKARA (Cumhuriy«t Burosu) Basbokan Bulent Ecevit dun Cankayo oakı Basbokanlık konutunda Viınan gazetecıler heyetını kabul eaere< bır goruşme ycomıstır Basbokan Ecevit gorusmeden once verdığı demeçte «Turkiye ıle Yunanistan arasında gercek çıkar celıskılerı bulunmadığına, tam terslne iki uikenın ya kın iliskiler ve Tsbirltğî kurmasında her iki ulkenin, ulusun yararı bulundugııno ınanıyorum» demış buna karşın sor L n lcrın sımdıye kadar cozjiememış o1 masının nedenlennı psıkoloıık gorduğıınu bılaırmıştır Basbakan Ecevit «To Vıma» «Ta Neo» gazetelpn sanıbı Hrıstos La vhm. k s «To Vıma» yazı ışlerı mLduru Ha rıs BuzDerellıs «Avgı» gozetesı yazon Sofıanos Chısostomıdes ve Karcmanlıs yanlısı «Katimerini gazetesı vazarı Marıa Karavıa'dan o'uşan Yunon gozetecı ler heyetı ıle yaptıg aorusmeden once verdıgı demecte «Yunan basmının degerlı temsılcılermi u'kemizde gormekten mutlulıık duyuyorum» demıs ozetle sun ları soylemıstır «Turkiye ile Yunan^stan a>asındakı ıliskilerin gehstırilmesıne, dost'uk bagla rının guçlendirılmesıne her ıkı uikenın ozgur basınlarıvn katk.larını sağlayan bu yuk Turk gaze'ecısı Aüdi ipekcı'nın buyuk katkı'arı oîrr.ustur Simdı kendısının o kadar bekledlğl bu ziyaret srasında Abdı İpekcı'nın aramızda bulunmaması benım ıcın buyuk bır uzuntu nedenıdır Aynı uzuntuyu değeıii Yunan gazeîecılerının de paylostıkiarına ınanıyorum » KOLOĞLU RESEPStYON VERDI O*e /andan Ankara da buljnan Yunanlı gazetecıler heyet ıcın Basın Yayın Muduru Orhan Koloğlu dun aksam Marmara Otelı'nde bır resepsıyon vermıs'ır Resepsı/ona Dışışlerı Bakanı Prof. Gunauz Okcun, TunzTi ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, Mıllı Sa^unma eskı Bakanı Hasan Eso; Işık Bıtns AP Senatoru Kamran Inan \ unanıstan'ın Ankara BuyuKelc sı ve kalabalık b.r gazetecı gruou katılmıştır Yjıcn gazetecıler bugun Basbakan Yardımcısı H'kmet Çet.n, DıŞ'Sİen Bakanı Prof Gunduz Okcun Kultur Bakanı Ahnet Taner Kıslalı tarafından kabul edı eceklerdr Ayrıca Yunonh gaze"ecıler yıne bugun TRT Genel Muduru Cengız Taşer'ı ziyaret edeceklerdır. ANKARA SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI SANIK AVUKAT GÖRÜŞMELERİNDE ÖNLEM İSTEDİ • Çağdaş Hukukçular Derneği önlemlerin, savunma hakkmın kısıtlanması anlamma gelchğinı öne sürerek, Komutanlığa başvurdu.. B İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı yayınladığı bildırıde yurttasların kımlik bıldirımınde bulunmaları içm 15 marta kadar muhtarlıklara başvurmalarını ıstedi. ANKARA (Cumhunyet Burosu) Arkcrc S'Kivonet n Komutanlığı Savclıklara bır genel ge gondererek, Ankara Kapalı Ceza ve Tutukevı nde avukatlar'n goruşmelerı ile ılgılı olarak, bazı onlemların alınrrasını ıstemıs Savcılık da, Sıkıvonetım Korrjtanlığı yazısını barolaıa gondermıştır Sıkıyonetım Komutanlığı, sıvı' cezaevıerınde avukatla sanık arasında 30 santımetre aralıkla saglarr cıft katlı kafes telı konulmasını, avukat ve sanığın olougu her ıkı bolmeda konuşmaları auyacok ve davranışlarını ızleyecek bıcımde asgarı bır go'evn landarma veya garoıyan bulundurulmasını. avukat gorusnalerın n 15 dakiKavı gec memesırı ıstemıstır Barolaro Sıkıyönetim Komutanlığı nın yazısı gıtmıs buna Cogdcş Hukukçular Dernegı. Komutanlığa vczdığı bır yazıyla karşılık vererek. onlem erın Ce za Yargıiamo Usul Yasasının 144 maddesıne 353 sayılı Askerı Mahkemeler Kuruluş ve Yorgılama Usul Yasas.nın 91 maddesıne a,kın olaugunu bıl dırmıs ve ozet'e şoyle demıştır «Mamak Askerı Cezaevınde uygulanrrukta olan ve Ankara Kapalı Cezaevınde uygulanması err.redılen bu onlemlerın, onlem olrra ozelligını asarak, demokratik hukuk devletınde yasalarla qu«ence altına alınan snvunma hakkının sınırlandırılmasına, avukatların sır saklama zorunluluğunun ortodon kaldırılmasına yoneldigı kusku suzdur Soz konusu yazınızla her ne kadar bu goruşmeler en gellenmemekteyse de goruşmelerın 15 dakıkayla sınırlandırılması, yuzlerce sayfa tutan dava dosyalannın ve delillerin avukat ve muvekkili arasında tar tışılmasını engelleyecek, odaletin gerçekleşmesinde gvukatın, sanıkla gerçeği bulmak icın yapacağı gorusmelerin dinlenil mesi, sanıgı psikolojik baskı oltına alacağından avukatına gerceğl aksettirmemesi sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle gercek durumu bilmeyen avu katın adalete ve muvekkiline etkın bir yardımda bulunması sozkonusu olamıyacaklır. Boyle bir zaman sınırlaması anayasayla ve yasalarla temınat altına alınan savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelecektir. Beiırtmiş oldugumuz hukokun genel ılkelenne ve ya»alara aykırı bulduğumuz v« yeteriı ınceleme yapılmadan Komutanlığınıza onerildiği gorüsunde oldugumuz, yargılamanın bır ogesı olan avukatlora uygulanan soz konusu onlemlerın uygulamadan kaldırılnysını dileriz .» İSTANBUL SIKIYÖNETİM KOMUTANLICININ BİLDİRİSİ İstanbul Sıkıyonetım Komutanlığı dun bır bıldırı yoyınloyarak tum yurttasların kımlik bıldınrrınde bulunmalan icın 15 Mart gunune kadar muhtorlıkiara başvurmalarını ıstennıştır Sıkıyönetim Komutanlığının 17 numaralı bıldırısınde kımlik bıldırımı gorevının evlerde aıle reısierı. kat mulkıyetıne tabı b na arca tum sakınler adına yonetıcı veya bına yonetım kurulunca gorevlendırılen bır yetkılı uye tarafından yapılocağı bıldırıımış. bahcıvan, kapıcı, kalonfercı. telefoncj ve benze r ı gorevlılenn de yonetıcılerle bndırıme dahıl edıleceklerı kaydedılmıstır Bildırıde mahalle muhtarlığın ca tespıt edılemeyen yerlerdekı yurttasların bu konuda en yakın polıs veya landarma karakoluna başvuruda buıunmaları ıstenmış, bır evde 15 gunden 'azla kalanların da muhtarlığa bıldırımde bulunmalan şartı getırılm ştır Bildırıde, ayrıca kımlik buIjndurma konusunda yurttaşlor venıden uyarı'mıs şjpnelı kışılerın, bıldırım yapmadan cyrılan aılelerın ılgılı yerlere bildırılmelerı ıstenmıstır İstanbul Sıkıyönetim Konutanlığının 17 numaratı bıldirısın de aynca ozel ve kamuya oıt yerlerde konaklayanlardan kım lık sorulması da hatırlatılmış, kiTİık bulundurmayanlann alın nama'an ve kolluk kuvvetlerme bıldırılmslerı gerektığı kaydedılmıstır " İvedi yardım /; toplantısı için Müezzinoğlu bugün Paris'e gidıyor ANKARA / PARİS (Cumhurtyet Buroları) Turkiye ye ya pılması duşLnulen «İvedi yardım» la ılgılı olarak OECD Ge nel Seketen Van Lennep'le ao ruşmek uzere ve OECD çe' cevesı"de du'enlenen ioplan t.ya katılmk uzere Mal ye 3akanı Muezzınoglu bu saboh Par s'e gıdecektır Basbakonlık danıSTianlamdcn Neıat E'der ıle Ma'ıye Bakanlığından Tunc Bılaet ın de katılacaklan toplantıda mvedı yardım» kosullcrının ele olı^a cağı ve dort batılı uikenın oie nlennın gi'ndeme ge'eceğı b I dırılmektedır Buna karşı M ez zmoğlu'nun buvuk bır o asılık 'a önümuzdekı bırkac gun ıC'n de acıklarrosı beklenen tekonomik onlemler paketiıne ıhsk'n bılgı vermesı soz konusu edılecektır Parıs'te bugun baslayacak toplantının a/rıntılara ınılmeden konunun genel hatlarını kapsayacağı soylsnmektedır OECD yetkılı. cevrelerı, bu konuda bılgı vermekten cekmmek te ve Lennep ın Somut blr sonuca ulaşıncaya kadar» temaslar hakkındakı gızlılıgın sur durulmesınden yana olduğuhatırlatılmaktadır Bu arada yar dırrın ıcerığı ve tutarı hakkında do bır bılgı verılmemektedır KÖPRULULER Tıcaret Bakom Teorran Koprululer Turkıye'den 551 ozel olmak uzere 62 fırmanın katıldığı Trablus Fuarı'nda hazır bulunmak uzere yarın Lıbya Arcp Sosyalıst Halk Cena*iırıyesı ne gıdecektır. Denizcilik Bankası'nın İstanbul gemi yapım ve onarım yerlerinde geçen yıl 546 gemi onarıldı HEOEF. OEV TÜRK'DOMANMA VAKFINA •* VAPACAĞJNıZ'VAROıMLARLA BT* HÇDCFE A İstanbul Haber Servisl Denizcilik Bankası Istanoul tersanelerınde gect gın~ız yıl 54S gemının onarıldıgı. onarım goren yabcncı bandıralı 17 gemıden ae 11 rmlyon lıra karşılığı dovız elde edıldıgı acıklanmıştır. Halıç Tersanesınde 110 gemi havuzlanarak onarım gormuş, DDY Işletmesı'nın «Demlryolu III» tren fefsı ıle Şeh r Hatları Işletmesı'nın «Hamdl Karahasan» yolcu gemısı denıza ındırılmıştır. Tersanede ayrıca Şe'ıır Hatları ıcın iki yolcu gemısının omurgası da kızağa konmuştur Camıa'tı Tersanesınde 20 gemi ononm gormuş. Denız Naklıyat ıcın yaptırılan ıkı cevher ve bır yuk gemısının calışmalarına da devam edılmıştır. Haskoy Tersanesı'nde ıse 16 gemi kızağa konmuş, bır palamar motoru ıle dort sac mavna denıze indırılmış, 25 gemi onarım gormLştur Istinye Tersanesı'nde 195'i havuzlanarak 391 gemi onanlmış, $ehır Hatları ıcın yaptırılan «Aydın Guler» yolcu genısı denıze ındırılmıştır Tersanede onarım goren yabancı bandıralı 17 gemıden de 11 mılyon lıra karşılığı dövız elde edılmıştır FRANSIZCA Strasbourg Unıversıtesl mezunu bayan öğretmen tarafından Fransızca dersl verılır. Tel: 58 68 9« GUNUN KİTAPLARI 1979 YILINA %50 İNDİRİMLE GİRDİK INDİRIMl! SATIŞLARIMIZ SADECE HALKA ACIK OLUP KİTAPCILAR YARARLANAMAZ. INDIRIMLI KITAPLARDAN BAZILARI 1 2 3 4 5 Pardayanlar, 8 cılt • Tuneı Vıskı ve Sodo Tatiı Perşembe 2100 Yılındo Ihtılöl Gorunuş GENEL DAĞITIM Adalet BİR, Ağaoğlu DUGUN GECESI Yeni romanı En çok beğeneceğinız yapıtı olacak... Yazarın bizdeki öbür kitapları: . ÖLMEYE YATMAK (2. Baskı) * YUKSEK GERİLİM (2. Baskı) . FİKRİMİN İNCE GULU (2. Baskı) . KENDİNI YAZAN SARKI/EVCİLIK OYUNU . SESSIZLİGİN İLK SESİ 6 BOŞKO Bır 7 Tam Başarı Unıversıte'ye Hozırlık 4. kitap 8 Paylaşmo Savaşı Oncesı Almanya'da Sınıf Mjcadelesı 9 Kap tal'zm'de B lımsel ve TeknolO|ik Devnm Celıskılerı 10 Koln Davası 11 Nâzım dan 6 k tap 12 Azap Yolları 13 Ano 14 Tutun 15 Dem r Ökçe 16 Kan Konuşmaz 17 En Guzel Dunyo 18 Suc ve Cezo 19 Mao'ya Tapanlar 20 Yagmur Dua'sı 21 Fırtınayla Gelenler 22 Kuk'olar 23 Stmdi Tasa Anayasa 24 Sofra 25 Felssfenln Başlangıc llke'eri 26 Namlunun Ucundaki Demokrasi 27 Çııe 28 Dostoyevskl Mektuplar 29 GorKİ Cocukluğum 30 Domınık 31 Serserıler Arasında 32 Kızgın Toprak 33 Brahms'ı Sever mısınıZf 34 Komprador 35 Pol ve Vırım 36 5 adet Hıkâye K tabı Not Kıtap sayısı hergun değışmekte olup, ödeTtelı sıparış'er kesınlıkle kabul edılmez KORKMA2 YAYIN DAĞITIM Bobiâll Cad No 54 Caâoloâlu İSTANBUL Cumartesı tam gün Pazar günlerı soat 10 00 18 00'e kadar acığız. YURTTA KITAP DAĞITIMI Dağıtımını yaptığımız yayınlar ECı T IM YA"1NLA°| EVEKCI YA 'IN^A°I 'EVEK IS V AYI'JLARI EW '•> OEGER YAMNLAPI E'. REN YAYi|\LA°l F'L YAYINAPI G E Ç r K1TABEVİ I A Y ' N L A R I GCZlEM YA 'IN^ARi GCKSEN DERSASESI YAYINLARI GüNEY Fl MCILIK YAMNL*PI GUMCEL YA»"INLAR HA3ORA YAYINLARI tA,'DAR DL'VEN VAYINLARt ıf.'BAT YA'.NLAPI İNKILAPVE A<A VAYINLARI İSTAMBUL UMI.ERSıTE K1TA8EVI YA'ıNLARI KAN«AI YAYINLAPI KORAL YA1' KONUK VA 'INLAPI GERCEK IAI'INLA^I ALT1N KİTAPLAB A. KA0IR YAYINLARI' AOA YAYtNLAPI AÎ4KA YAYINLAPI ANADOLU YAYINLAPt ANT YAYINLAPI ALTIN KOPPU YAYıNLARI APKADAS KİTAPLARI ATLAS KSTABEVI YA/INLAR1 AYDOGOU YAYINtAPI BAŞKENT YAY1NLA°I BEtlGE YAY^LARI BESıR O D UÇ YAYINLARI BIUGİ YAYINLARI B'LtM YAYINLARI B'LİM VE SOSYALİZM YAV NLARI BIRSEN YAYINLA C I B'PIKİM YAYİNLA^I BUVUK DERSANE YAMNLAPI CEM MUPAT DERSASESI YAYINLARI ODA YAYINLARI C^ YAYI\LARI OKAR YAYINLARI ONUR YAYINLAPI OPGA YAYINLAPI ORTAM YAYINLAPI ONCU KlABEV YAVINLARl O"ER ER AYİNLARI OZGL YAC'NLARI PAFET ZAIMLER YAYINEVI REDHAUSE ı'AYINEVI SANDER YAY1NLACI SAK ^'A SEC'E K I A P ^ A SERHAT C A G r M YAYIM ARı SER YA.1NLARI ŞEN YAj"lfjLAP SOL YAYINLAR SOS 'AL YAYINLAR SOSr AL KLAS1KLER SUREC YAYINLARI SO°ÜN YAYINLARI 'OPLbM \AY1NLAPI TUPKI 'E YAZILARI V AYIMLA"| TU°K! E GIOA IS YAı'INLAa TPHAN KrABEVI YAYINLAPt LJLKE YAılNLAoı (JLKEM YACI'.LARI UNIVERSITE YAYINLARI LYCAN AYISLAPI 1 VAR YAYINLARI •GUV'EN Y A H N E J I PEMİI K'TABEVI VARDIYA YAYINLARI VANKI YAYINLARI YAR YAYINLARI YASA YAYINLARI NEDITEPE YAYINLARI YENI ANKARA YAYINLARI YENI BUYLK DAĞITIM YAYINLARI VENiGUN VAYINLARI YL'KSEL YAYINEVI V UCEL YAı'ihJLARI ^ O M E M YAYINLARI Z YAYINLARI Remzi Kitabevi Coğdos Yayınlorı NADİR NADI İKİ SOVYET RUSYA İKİ POLONYA Yenı eklerle 4. basısı yapılon bu gezı notlarını ılgl ve beğenryle okuyacaksınız EDERI: 25 LIRA İsteme Adresi: Turkocağı Cad. 3941 Cağaloğlu İstanbul ve çeşitli yayıntar.".. CU'.Î UR.YET GAZETESI Y A M M ^ P I CAGDAS YAYINLARI ÇAM VAYtNLARI D4MLA YAYINLAPI • OE YAYINEVI DER YAYIMARI DERS KITAPt ARI 4 S. DERINLİK A NLA = l D LEK YA/INLAO, DCC^ YA IMLARI 5 U YAYINLARI NLARI ELIF YA1 INLftRI ELHAN VA/IM.AF! ATINLAPI KOZA YAMNLARI KOCAOLUK YA lNLAf| hO UN ÇOCUGJ YAYINLARI t<OZ YAYINLAPI CU°TULL)S x A INLARI (/A ^AYINLAPI MERKEZ DEPEANESI YAYINLARI WETA YAı "ILAP I/E1DAN LARCÜSSE YAYINLARI t/ILLIYET YAYINLARI DAĞITIMINI YAPTIĞIMIZ DERGİLER TSJPKIYi YAZ1LAPI "OPLUM BILIM LLKE v ü R T VE DÜN>'A loplumcu İ 7. SAYI ÇIKTI..! % Turkiye ve nükleer enerji ^ Toplumcu Duşun demokro/i tcin dllSUA DERS KİTAPLARI VE YARDfMCf OKUL KİTAPLARI • İSTANBUL ." ORT: GS 0A GE'JE. j CaeJ No. 33 CT I ANBUL 34. Te * IZMIR GEOA GENEL DAĞITIM ORT. Bır q^ı Eey er Sokak No 4ı I Patrimonyalizm ve Osmanh Türk toplumu Totalitercilik ve Fransız devrimi Sınan Mutlu Ctane Brınton Metın Heper Bılınmeyen yönlerıyle • ANKARA GE DA GENEL DAGlTIM CRT. Necatıbey Cad No 56 YenışehırrANKARA Şevket Süreyya Aydemir Yazan Halıl ibrahım Gokturk FİYATI: 35 TL. DAĞITIM: Mılliyet 0 41 Jacobenizm ^ Kitap: Ş. Mardin, İdeoloii S Can Zıja Gokalp Cad 29'e Kızılay AN'KARA Tel 25 38 98 Adres
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog