Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHUPJtYET 2 MART 1979 BE1 Org. Evren'in açıklaması AP'de geniş tepki yarattı redin, orduyu karşılık vererek karşımıza almayalım. Yarın olsun bakaiım, ne olur, şimdi gidip yatın» demışttr. Bazı AP ılerı gelenleri de. ' Genelkurır.ay Başkanının denıeci bizi hedef almıyor, hiç uzerimize alınmayalım» bıcinvnde göruşlerini açıklamışlardır. Bir AP yefkilisi, başkarv.ık divanının btgun de toplanacağını söylemiş, «Bakoiım divan toplantısında ne olur? belki bir degerlendirme yapılır. Nazik bir mesele tahmin ederim ki, mesele genel Idare kurulunda da goruşulur Ancak, genel idare kurulunun ne zaman toplanacağı henuz belli değil» dems tır. Yıne AP cevrelerinden olınan bıigıye göre, part! ıçınde genei başkanının tutumjnu eleşt.renlerı tatmın etmek ıçm «usulen» bir yonıt verilmesi gorusu oğır bosmış ve Derrırel bir demeç verrnisıir. ATİLLA ONUKUN YAZISI Genellikle AP'rvn göruşıennı yansıtmakla tanınan Son Hovadıs gazetesınde. a o eski aene: rnudürü Atülo Onuk «Genelkurmay Başkanının demeci» baş/ıklı yazısmda. Gene/kurmay Baskanını sert bıcimde eleştirmiş. «Milli Guvenlik Kurulu bildirisinden sanra, Genelkurmay Başkanının yoyınladığı demec, politikanın cok dışında ve ustunde kalması gereken, bu iki tarafsız deulel mü essesesini zedeleyici niteliktedir» demısîir. AtMla OnuK, dün ya,'inlanan bu vazısında «Genelkurmay Başkanı dile gstirdiği kcnulorda haklı olobillr. Haklıdır da Ordunun çıkar cekişmelerine, günlük politikayo alet edilmemesi gerektigi hususunda kendisiyle ters düşecek bir vatanseverin cıkabileceğini tchmın etmiyoruz» dedıkten sonra. «An cak uslubun ve zamanlamanın iyi secilmemiş olması efkdn umumiyede Türfc Silahlı Kuvvetlerinirt boşının bir siyasi teşekkulun yanında yer aidığı. potltik sahnede taraf olduğu konusunun yayılmasına sebep teşkll etmiştir» dıye ekiemekted ı r. TÜRKEŞ'İN DEMECİ MHP Genel Başkanı Alpas•an Tiırkeş, Turkıyede tenkıt edilen makam ve mercin Sıkıvönetım Komutanlan ve Turk Sılahlı Kuvvetlerınin yaptığı uv guiaaıolar olroadığını belırtm ş, «Demokratik rejim icinde tartışılan Sıkıyonetim Komutanlorı değil, CHP iktidandır ve derrokrasinin gsreği olan tenkit mekanizması iktidar üzerind? işlemelidir. Silahlı Kuvvetlsri bu tenkitlerin muhatabı g b ı gormek ve gostermek hatalı bir tutumdur» demıştır. Tuiı<es dun veraığı yazı ı c« tmecte sıkıyönetimle ıignı konucnn MGK nda gorüşulebileceğını, oncak iktidarın MGK'nu atlayarak k^nunda ye'i o!mavan «eşgudum»u tarcıh et; ğı go.'uşunu savunmuş, Genelkur rnay Başkonlığndakı Koordınas yon Başkanlığ, ils eşgudurn'un bırbırıne karışîınlnıck istendıq ni belirlm'ş ve «Eşgüdumle, Genelkurmay daki Koordincsyon Başkanlığı aynı seyler gibi gösterilmek isteniyorsa, o vakit bu kuruluşun başkanının kim olduğu oçıklanmalıdır» denstır. Turkeş, Silahlı Kuvvetlerımızı ışkenceci gibı göşteren car• ık zihnıyeti kınadıklarını belırtmış. sıkıyonetim !ıak"n ve scn/clopnın atanaıası konusundakı öncekı dialarını yınelemıstır MSPLİLER NE DİYOR? AP yetkılilennın konuşmak ıstememelerine karşılık, MSP vetkılileri duşüncelerını acıklamışlar, bir MSP yetkılisi bazı sıyasal kurjiuş'arı şuclomıştır. MSP Grup Sozcusu Se:ier Battal. şunları söylemıştır: «Biz siyasi tartışmalarda ordumuzun yıpratılmasına müsaade ve musamaha edemeyiz Sıkıyonetim uygulamasında aksıyan yonlerin sorumiuluk duygusuyla, polemik ve spekülasyonlara meydan vermeden soy lenmesi lazımdır. Bu hususa bazı siyasi kuruluşların gerekli dikkati gostermedıği kanaatindeyim. Ordumuz, geîeneklsrine saygılı, hiyerarşiye tam olarak uyma yolundaki hassosiyetine en fazla siyasilerin saygı gostermesi lazımdır..» ANKARA (Cumhurlyat Bürosu) Geneikurnov Başkan O.qenerol Kencn Evrer'ın s:.ki>ronetım uygutamalariyia ılgıli eısstırilere yanıtı, rr.uha'sîet cs 'relerinde, oze!ü<e AP'de gcnı^ vankılar yaratm:ştır. ö:ıce<ı okşom toplanan AP Başkonlık Divamnda konu Kısaca ele olınmış. bazı AP yetkii.leri, Genelkurmay Başkcnımn demt?cine karşıtık verılmesıni ıstemişierdır. AP Gene! Başkanı Suleyman Demirel. ofkeli üye^eri yatıştırmok istiyerek, «Hele biraz sab HAYSİYET DİVANINA VERİLEN AP'Lİ KORKUT, GRUP YÖNETİCİLERİNİ SUCLADI ANKARA, (Cumhuriy«t 8urosu) Butce oylcmosır.da bulunmadığı gerekçesıyle, AP Grup Yonetim Kuruiunca ihrac istemıyle Haysıyet Dıvanıno ve rıien AP K,rklare!ı Mıiletvekılı Hasan Korkut. grup ydnetıcılermı suclamış, «savunma yapmck niyetinde değilim. Ben hay siyetli politikacıyım» demıştır. Hasan Korkut. dun Cumhuriyet tnuhabırının sorusu üzenne, verdığı yanıtta AP Grup Yonetıcilermi «gerekçe uydurmakla» suclamış. «Bütçelerle hukumet duşurülmesine de karşıyım» demıstir Hasan Korkut. «Grup. yoneticileri görevlerini yopmamışlardır» dıye eklem:ştır. Hasan Kurkut «şimdilik bekliyorum, allah hayırlı etsin» bı cm "de konuşmuştur Kırklarei! Millstvekih Ha=ün Korkut da. bütce oylamasmo değmm'ş. bu konuda da grup yöneîıcüerım suciamıştır. Hason Korkut, «Şimdiya kadar but celer, şubotın 28'inde yani son günu oylanırdı. Şubatın 27'sin de öğ!e saatinde butce oylan d:ğı vaki değildir.» dem'ş bu konudc c.a gorevıni yopmıyon AP grup yonetıcilennı suclamış tır. ! ANKARA (Cumhuriyet Bu" rosu) Ap Genei Başka.iı Suleyman DeTiire! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kencn Evren'in Sıkıyönst.m uygulamasına ılişkin eleştırüer konusundaki açıkiamastna dun karşılık vermiş, konunun oncek: ak şam AP Başkanlık Divamnda göruşüldüğünu bildirerek. «Bizim bütün beyanlanmızın muhatabı hükümettir» demıştır. Demırel «Evvsla sunu belirte lim ki, Sayın Genelkurmay Başkanı siyasi bir kişilik taşımadığı için söylemiş buiunduğu sözlerde siyasi nitelik bulunsa dahi şahsını ve makamını muhatap tulmok ıstemeyız.» biciminde konuşmuştur. Dermrel, ozetle şunları soylemiştır: tBizitn sıkıyönetimle ilgili teb liğlerimiz, srz'erimiz boyanlorımız Silahlı Kuvvetlerin itibarını koruma gayesine matuftur. Blzim bütün bayanlarımızın mu hatabı hukumettir. Hukunıetın sıkıyönetimle ilgiII degerlendırmelere tenkîtlere cevap vermeyıp Sayın Genelkur moy Başkamnı cevap vermeye mecbur bırakması, uzerinde du rulması gereken onemli bir konudur. Hukumet böylece. Silahlı Kuvvetlerin rnıfj:.ı;ııu iTndi aczini ve kusurunu örtmek. için kullanmaya kaıkmıştır.» KAÇIRILDI Demirel, dun oğlecler sonra başına daaıtı'an yoz:lı demecinde eskı ıddıalannı yıneie AP GENEL BAŞKANI DEMİREL, ORG. EVREN'İN AÇIKLAMASINI YANITLADI miş, «26 arolık 1978 tarihinrie ilan edilen sıkıyonetimin milli güvenlik kurulundan koçırıldığı bir gerçektir» demiş. iddıalarını şöyle surdürmüştür: «Anayasanın 111'inci maddesine gore kurulmuş bulunan Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi, 108 vadantaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş olayları üzerlne ilan edilen sıkıyonetim dolayısiyle alınmayacak da, ne zaman olınoccktır? Mil ı Güvenlik Kurulu ne güne lozımdır? Bunun cevabını kimsenin verebilecegi ni sanmıyorum. Hukumet Milli Güvenlik Kurulunu görev yopmoktan olıkoymuştur. Boylece Anayasanın 111. maddesi işlememiştir. Bunu dile getirmek bizim gorevimizdir.» SAĞA CATMADI H Demirel «Bizim bütün beyanlanmızın muhatabı hiikümettir. Sıkıyonetim bugünkü hükümetin ayakta durabilmesinin aleti olamaz, bu nedenle Silahlı Kuvvetler yıpratılamaz» rarken, sıkıyonetimi sulandırmayı düşünmüş ve sıkıyonetimin caydırıcılığını zedelemiştlr. Bunun gercek olduğunu iki oylık tatbika; gösterdi» dem:Ş. Sıkıyonetim Konnutanla'ı'nın cıkarmosı normal o!an bıldirıleri dahi bu dairenın cıkarmaya kalkıştığını one surmuştür. Demırel, dana sonra şoyle dem.ştir: ozetle kimlere, savcılara, sırf o dönemde görev yaptıkları icin go Demirsl, yazın demecınde rev vetilmemesini kınıyoruz. Ha Milli Güvenlik Kurulu'nun sılen Silahlı Kuvvetler'in kadrokıyönetımı goruşurken o sooisunda bulunan bu hakim ve lerce Ankara'dc banka sayulosavcılar görev yapmakla suc biidiğinı soylemış «Bütün bunmu işlemişlerdir» demiş ve iarın sıkıycnetimin çaydırıcılık şövle devam etmiştır gucünun eksiksiz mevcuduyiti«Devlete karşı suc işliyenler ne delalet ettiğini kimse savu«rr.asum», onlara karşı görev namaz» decikten sonra. «Biz yapanları «suclu» sayan zihnisıkıyonetimin başarısızlığını de yet, Türkiye'yi bu hale getirğil, başarısını istiyoruz. Bu ba miştir. Bu zihniyet, haklı bulun şarının işkenceye başvurmaduğu surece, Turkye'de kanun dan kanunları adalet ve hakka ları hakim kılmak mitmkün deniyete dayanarak uygulamok gildir.» suretiyle SGğlanmasını istiyoruz» dıye eklemıştır. «EŞGÜDÜM» Demırel, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'e adını anmaksızın karşıiık vererek, «1971 1973 dönemindeki sıkıyonetim idaresinde gorev o'mış ha Demirel, «Eşgüdum Dalresi» dsye bir şeyin ne sık yönet.n kanununda ne başka b r yerde bulunmadığını one sumuş. «Hukumet böyle bir daireyi ku «Hukumet Başkanı böyle bir yola müracaat etmekle, kendi taraftarlarına sıkıyonetim kanununun uygulanmasına ambar go koyduğunu göstermiştir. Turkiye'nin bugi;n icinde bulunduğu sıkıntıların kokunde yatan fitne, devletçe bilinmektedir. Gerek 1971 1973 doneminde, gerekse ondan evvel ve ondan sonra cereyen eden olayların kökünde bölijcülük, yıkıcılık, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yerire bir komünist rejim kurmak hevesleri vardır. Devlet sayet bugun bunu bilmezlikten peliyorso, fevkaiâde vahimdir. Asil tehlike de bura dadır.» «ALET OLAMAZ» Demırel, sozlerinın sonunda «Sıkıyonetim bugünkü hükümetin ayakta durabilmesinin aleti oiamaz. Bu sebeple de, Silahlı Kuvvetier yıprotıfamaz. itira zımız bunadır» demıştır. Yargıçların ek göstergelerini artıran tasarının görüşülmesi engellendi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurıvlî Senatosu'nun aun ku bırleşiminde. yargıçiann ek göstergeierinin yükseltılmesne ılişkin yasa tasarışı göruşulmeye başlanmış, ancak Konîenjan Senatörleri Husamettm Çelebı ve Kemal Caıiturk ı!e Tabıi Senatörler Sezaı Okan, Kadrı Kao'an ve Suphı Karaman yok^ama ısteyerek yosanm göruşulrneşıni engeUemişlerdr. Bunun üzerins Komisycn tasarının maddeierını geri almıştır. Komıs/on r.iadds'er: gerı alınca üyeler yoklarro ısteklerinden vazgecmışlerdir. AP Manisa Senatörü Tunakan vefat etti ANKARA (Cumhurtvet Bürosu) AP Manışo Senatörü Rut: Tunakan dün sobaha karşı gscırdıği bir kaip krızı sonunda vefat etmiştır. Tunakan, 64 yaş.ndaydı. llkokulu Rorranya'da, ortaokulu Soınt Joseph'de, lısa oğrenimıni Bulgar Lısesinde bıtıren Tunakan, Ankara Zeaat Fakültesinden mezun oiduktan sonra Zıraot İşlerı Geneı Mudurluğmde ceşıtlı görevlerds buiunmuş, Tarım Bakanlığı Musteşarlığı yopm.ştır. 2 haziran 1968'de AP'den Ssnator secilen Tunokan evlı ve uc cocuk babasıydı. Cenazesı bugun Ka'dırılacaktır. Tunakar'ın vefatıyla, AP'nin Senatodaki sondalye sayısı S3'e ınmıştır. ... kücük alaıüar... KONGRE Klanhul Belediye Memnr »» MüntfMpleri Ymrdımla^na " Dayaııışma Dertıcti Yönrtim Kunılu BM^anhtındsn DcmeÇimizın 11. olaşsan Genel Kunıl toplantısı 28' Subat.1979 günü saat 13.30' da Be'.ediye Sarayı Kokreyi S^ıonunda çoğunluk sa&Ianr.madığır.dan 7'Mart 197ü sunu ayra yer ve sa«tte yap::it>akt.r. Ttım üye'.ere duyunılur. GVNDEIU : 1 Açıh;, 2 Divan Bajkanhğı seçımi, 3 Sayr. duniçu. 4 Çalışma raporlannın ckijnması, eleştiriler ve alclama, 5 Seçünler, 6 1979 yıh bütçesinin kabiıîü. 7 Tüzük deSiş.kliM, S Ahr.acalt demirbaşlar için YBnetim Kur.;Iuna yetki veıilmesi, 9 Dilek. temenni ve kapanış. kelimesi 7,5lira telefon '!Z%%zzazzzzzvz^&&^^ Censan yardımcı iç mimarlar anyor. ULTRAMODERN YALI DAIRESİ Boiazın ltcl tarafms tıalcım Cik'.ntılı noktası Karlıca burnunda. türo Insaat malzemesi A\rupa. Son dereoe mcdern. aynca yüzme haruzlıı yalıda Teit Bir Daire =atılacaktır EmlAk Müsavırl ADİL ARASI.I TnkatriTan Nhant Kat ? No: 2. Berofclu İ«ıtanhul Tel.: 45 82 74 44 44 0« KONGRE Basın Dasrıtıeüar DerneSinın olagan genei kurul toplaotısı 13/3 197P persembe giınu saat 14de Dernek Markezi'nde yapılacaklır. Ekseriyet toplanamad:^ takdirds 22.3 1979 perşembe gunu aynı yer ve saatte yapılacakt:r. Sayın üyelenn:izp du>~jrulur. T Ö V E T n i Kl'RULC C.C"NDEM: 1 Açılîş re vokîama 2 Kongre dtvanı peçıml. 3 Faaliyet ve Denetçi raporlarınm okunması. 4 Yönetim Kcrulu'nui ibrası, 5 Dttefcler, 6 S«çimler. 'SSSSSSSSSSSS/ 'SSSSSSSSSSS/. PASOMU kaybettim hükümsuzdar. PerUn YILMAZ YİBİTAŞ «Irltetinden aldıtun şahs:mın 2 *d«: hisse senedini kaybettim hükümsüzdür. Ahmet BA1.TACI İTC şebeken.i ve pasomu kaybettim. hukümsüzdür. Biüent ROMK ÖĞRENCİ kimlii kartomı ve pasomu kaybettim. Hülcümsüzdür. Hakkı TANTERt FEVERBAHÇE Lisesi pasaDtnu yitirdim. Geçersiıdir. Sem* BATR.AKTAR % BAKTEBİdl ()(, Aranıyor l i 91 53 20 11 17 AN'K.VRA 0 KONTML'Z trknılt malzeme satışı. MaSazamızda STtiştlnneK üzere 1.517 ya~lannda, vetenfklı eşiTımü e'.eman ar:yoruz. Te; • 44 Xi 42 A T I B B I Tühlıl I.sooratrjan için ecrubej oır Laborant arar.yor Tel: 75 25S6 A DİŞ TabiM bavan aranyor. Ücret dcı;guııdur. S3 15 20 Manzaralı Lüks Daire Adı: APASL1 satışlsn f:rsattır • Gebfeci? sanan arsaM • Sigortalılara tamam; î™ pne bitmis daire. Oto ile de takns yapılabilir. • Acıbadem'de Ankara Av faltı üzerinde. Af.baâem Krprüsü yanında kaioriferli daire 0 BoSaz ın Anadolu yakasında yaiı. Tokat'ııyan Içham Kat. 2 .Vs: 2 Bero?!u Tei.: 45 62 74 44 44 06 MODA BURNUNDA Satılık 220 m2 LEBİDERYA LÜKS DAİRE Tel: 65 11 9836 10 42 EKONTAŞ % DAKTÎLO bilir bavan ele » a n arrvoT. TEL: i?3 47 94 D.G.S.A. veya D. Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi mezunu veya öğrencisi bay ya da bayan isteklilerin, 49 03 8249 33 91 no'lu telefonlarla Altan Bilim'den randevu alarak başvurmaları rica olunur. censan Ttksim. Osmanlı Sokak, 19 M.E.B. Metin Emlak Borsası Canakkals Tusan Oteü önünde satılık. va'ı arsaları. Tel: 661540667545 670887673153 SİGORTALIYA KELETIR DAİRE t'mit Yapı K^operatifi Mahmutbey koy yolu üzeri 80 m2 200 000 lira. TEL: Î7 94 06 M.E.B. Metin Emlak Borsası lcerenköy P.T.T. Sa natoryumu arkasında Çomlık mevkıinde satılık arsolar. Tel 661540667545 670887673153 ADİL ARASLI SATIŞLARI FIRSATTIR 0 KERESTECtLER Sl»«sınd» 733 m2. işyerl arsası, 0 BAYRAMOĞLU'nda s«hane yah. 0 FENERVOLÜ pe • Erenkby Bcstancı'd» kaloriferH, asansörlü, aidro forîu daıreier, 0 AVSA adası'nda Kumbumunda resmi ifrazlı parKiler, umamı 4300 m2. 0 SANAYİ b6igel»rlnd« f»b rika bınalan, # GEBZEde fanayl ır» M. # SİGORTAİIlara tarnam; SOO.OOO'e b'.tmış daire oto ile de takas yapiiabaur, # ACIBADEMd» Anksr» aslaitı üzerinde, Aabadem köprüsu yanıcda kalorıferli daıre, # BOĞAZ'ıo Anadolu ylk* smda yalı, TORATLITAN Is Hanı Kat 2 No. Z Reintfn 45SÎ74 44 44 0* # niCVRE?. KıralıK mMv leli ve telefonlu yanhace, Ankara. Kı^ilay Tskm.nda. Mektupla : P.S. 95 Beyazıt İstanbui 0 KİTAPLAR1M7.I (Es Yeni) yeTınızden « KİTAPLARIMZI antikalanmzı eşya.arınızı niî 1 44 # KIYMETLI gaynmer.kullert «potekle rehin etrr.ek suretiyle 1000 .<y,<) 2. 000.000 3.000 0<M (,W ncı 5.000.000 6.000 Ofn 7.000 000 »nyorum. 47 45 70 İlânlannızı Sirkeci'de DORUK AJANSa vennız 22 18 54 Halaskârgazi Caddesine nazır, modern inşaath işham 0 TOPTAN veya dükkinlar. kaf.ar. Emlâfc Miişaviri ADİI. ARASI.I TokatliTan Utaanı 2 2 44 44 Oi 45B2 74 f • TELEFON »I'.nır ıttılıı 11 50 90 ANKARA • VETSES Anlcar» U 19 49 t«lefon alınır satılır satılık DEMZRENT Sahılde Yedlbuçuic dönüm, mofel sah»t satılıktır. Sı'ır 302 ile de değistiRlebilir. AîîKARİ 17 00 58 % TAKSİM Beymen çokafının devaımnda dükkan. depo. atölyeler. 3O0.0M 4.00.000 S00.000. Gürcan Inşaat: 27 24 18 72 35 81 0 9 Beşiktaş'U 90 rr.2 kaloriferli. Sahibinden 61 13 91 # Bebei Arlfipajşa Kcruhıcunda 616 m2 arsada 3 katlı vı!':a apnrtıman katlan veys top'an. Emlâic Müşavirt ADİI. ARASLI Tel: At 44 M 45 «2 74 KONGRE FORKLİFT 0 tSTIf araı;.ın m:r ve bak:mı: Tel: 23 M 77 Smırh Sonamlu GEMKOP Sosyal Sigortahlar Konut Yapı Kooperatifi Başkanlıeır.dan Gcr.el Kurul Toplantına çaörı Kooperatifimizm yıllık olaîan 1. Gene! Kurvıl Toplantısı 17 m a r t 1979 cumarteçi günü saat 14.00'de 1 Necatibet Caddesi K o : 22 25 sıhhıye) adresinda yapılacaktır. Sayın ortakianmızm bu topiantıda Uazır buiunmalan ör.erp.le duyurulur. GÜNDEM: 1 Anl:ş ve yoklama 2 Başkanlık divanmm seçilmesi 3. YbnetiTtı kurulunun ca lışnia raponınun încelenraesi, oKunması 4. Biiînço ve ge.tr gider he?3plannm ir.celenmest. ckMnması .". Denetçi r&porunun inceienmesı okunması •i. Yor.ef.m Kurulu ve Dene'in", Kurulunun ibra«: 7 Kooperatifin daSılmafı hakkında karar ahn.p.5Si 8. Tasflye Irjrulu üyelerin:n seçilme=ı 9. Dilelcler ve kapan:ş M.E.B. Metin Emlak Borsası Tomamı 60.000 liraya satılık yalı arsalorı. Tel 661540667545 670887673153 YALÇIN 45 19 43 48 S2 31 FATIH: 50.000 TAHT.AKALE: 70 000 KADIKÖY: 49 000 Ş İ Ş L İ : 45.000 B E T O G L l : 60 000 ERENKÖY: 86 000 B E S İ K T A j : 40 000 LEVENT: 40.000 GAYRTTEPE: 44.000 BEBEK: 52.000 BAKIRKÖT: 42 000 TOPKAPI: 42 000 <,. OSMAN'PASA: 42 01» SATIŞLARIMIZDA masrsf hariçtır. İSTTKLAL Caddesi Lale Slnema^ı ü«tü Lale Han. GAZETEMİZE VERECEĞİNİZ İLÂNLAR İÇİN SİZE EN YAKIN REKLÂM AJANSINI ARAYINIZ Aksaray Aksaray Reilam Ahunbay Reklam Desirban » Doa > Er A;ans Fikret Reklâm Paker » gah A;ans 25 82 49 22 48 18 25 88 21 25 13 12 25 59 64 25 72 48 44 08 17 23 39 58 28 37 01 72 71 71 71 71 71 33 77 77 67 10 45 71 86 07 63 «99 Tlftt Tu k» » • 44 73 n 42 68 70 28 58 37 28 43 65 26 55 %?. 27 08 1« 22 81 80 27 39 7! 22 25 75 27 43 (19 22 51 89 27 60 11 26 22 39 27 43 1S 22 92 34 26 75 77 22 8Î 91 27 51 7S 28 « 80 22 72 S9 4R SO 7» 47 96 SO 46 80 13 40 75 M 46 28 9» İlânlarınızı Lâleli'de Kadıköy Aican Reklim Bato Ticaret Bılgin Rekilm Büro • V Erkao Peklam Aybike Reklam Gün ReîcJaın Ksle Tiearet Muraı Aıans Oıtıü: Reklâm Som Reklâm Seren Reklâm Yosun Reklâm Er.çore Reklana Fiiis Reklâm Tan R e k l i m 38 o««5 3<> M 49 3« 49 35 38 68 M 38 13 10 33 16 38 36 44 7! 38 ?S 36 54 36 91 37 SO 35 41 37 35 J« 51 3S 40 37 61 53 03 2S 54 47 M 87 30 39 İsim Değişikliği Adırr, Hikn.e: i/.er. Isianbul 20. Asliye Hı;<rak KakimliŞinin 19'2;1S79 "a.h re 979 478 sa;,:!l kara. ı.e Onur Hikme: ola:^k d?r. ? Urilmişttr. Hiknifl KRlIN Alan Rcklâma verioiî Te'.: 22 69 23 0 BUCA Egitim Ensntüsü' nden ?lmış oidujum ?ebe kçımi kaybettim. Hükurasüjdür. Erdofcın ASI.AN Cağaloğlu Ajans 71 Baştürk Aians Çiçek Reklam ETkin Ajans Gazeteciler Rekiam Güllüler Ticaret Gokhan Reklam Grafiksel Reklim Hangi Ajans Oda Ajans İbo Reklam Moty » 02 Aians Reklim Ajans M.E.B. Metin Emlak Borsası Pendtk, Taşlıbayır ve Dolayoba'da 4 kat imar durumiu satılık arsolor Tel 661540667545 870887673153 Aituf Reklâm Çe'intaş Rekiam Ksrabaî Reklâm K.ar Reklâm Mecidiyeköy «* 8« 40 «« 20 33 f* Tl 47 Osmanbey Pendik «27 52 4f n 25 Yer Peğisüili^i Daha ör.cf T^ocaî: sok. N"o: 68 Çai.ayan adresinde ıkAır.et eder, deıtıeeırîiiz EMEKÇt KADIKLAH BİRLIĞI 27'2 197? güniir.den ltiba.ren Abiciei Hürnyet Cad, Istao\on ..p*. N o : 1S3 6A ooasınca VAÜ ii"t etmektedü İİEiliIere .'.aa o!unur. EMF.Kt İ K\DIM.AR BİR!İĞI (E.K.B.) YONETİM KlRLl.l" AKİS Rumeli. Emlak Caddelerinde 300 m2, 50ıJ m2 magazalar 48 33 03 Beyazıt Burak Reiclam Cenk A.îans F^r Reklatn Sibel Reklâm Erk Reklsm 4S 59 Ç7 47 33 63 S4 10 50 Bakırköy A.ıar.s 76 Aksu Reklâm BakırköT > Trakya » Tmaztepe » Yıtik Aians Belde Slrkeci VCri'S cüzdanınu yitırdim, geçeresızdır. KâmUe BALARAN 9 Şebekemi ve pasomu kaybetnm. Hüiümsüzdür. Naim KORTAN ^ Nufüs kütüftlnde Abdussadet Halidi o!an adımı Istanbul 20. Asllye Hukuk 978 4 » Sayılı kararıyla Haldun olarak defiştirdim Haldun İNUĞIH 0 SAHİBtNDEN 36 90 3S 65'U M.E.B. Metin Emlak Borsası Istanbul, Boğazlci'nde zemırden deniz manzaraiı satılık bahceli vılla arsaiarı. Tamcmı 150.000 lira. 24 oy vade yapıhr. Tel: 661540667545 670887673153 Çemberlitaş Ak Rekiam Ser RekJâm tlancılık Arabul Reklâm Doruk Ajans Terer Reklam Tacel Reklâm 57 13 M 2A89 05 37 9158 22 18 24 27 7« 13 Bayrampasa Reklam 7S23 87 61 01 47 61 03 19 31 09 01 31 05 59 44 44 •>» ' 49 79 10 45 21 87 45 80 30 43 09 87 49 93 98 44 48 84 49 S9 42 44 08 17 43 15 75 43 15 75 49 23 90 Eminönü Mahlr Ajans Ofis Reklam Tam Rekliro Karaköy Alp Reklftm AraC Relclan Akort R^k.im E: Reklim KaraKöy Rekllm Topkapı Reklam Tes Ajans Teknik Reklaro Taprak Ajans 45 62 79 49 17 97 43 07 55 43 05S9 49 60 94 4S 50 40 45 97 98 43 36 25 Sultanahmet 2« 47 43 Beşiktaş Beşikta? Reklâm Sıpahiojlu ı ŞİşIİ Grafikı May» Kueey Rek'Sm Fepîer R»<lâra Si»ü Reklâm ZeTen T1car«t DEVREN SATILIK ANAOKULU Ankara'dan nakll nedenivle (Çankada) anaokulu de\rred;)ecektır Ba^jvuru lş saatlennds 2 88 85 V lş dışında> 27 54 03 Beykoz Elmadağ Form Reklâm Merkez Reklam Kıvucım ReSlam 4n3SM 47 rmss 4X35 23 46 73 83 49 74 8» Ancan Reklam Özlem Ajans Beyoğlu Adil Ara'lı Anîen Rekj^m Aitın Reklinj Artaj > A]ans B Beyoclu Çaflar Lır Paker Eeklâm Rekta« Padar Harbiye Oırjr Hens Reklam R»k:&m Kartal Basın Rek'.atn SETO Reklam 53 32 » Taksim Ak» Grafiie Net Prodüksi. 53 50 29 Ozvt Reklsm Türkay Reklâm Fatih Patib Rek'.am Toppor Reîelâro Kren Rekîâ:r» FiıunsmanMüssviri RA 2 No.2 Beyoğkı tstanbul % SAMİBtNDEN Penault TL 1977 61 13 H 0 MERAKUSIN'A navah 2ö.s'.er>e sahıp 8 otomat;k A'.rcondlt.onaUi Plsymout Barracuda mesa:d« İS 64 00 ANKARA « SAHtBİNDEN 1978 Ana dol 14 0OO kilometrpde aisesuarlı Tel: 25 53 72 » 33 09 78 43 17 78 11 07 4 dcnüın babced* 5 katlı yaiı. Rumeli yskasmda 120 n.2 r.htımlı. muazzanı salonlaı ve 20 odalı yalı Emlak Müşavirt Adil ARASLI Tnkati,yan İîhanı 2 2 Tel.: 44 44 ns 45 "52 74 Gaziosmanpaşa Küçükçekmece Can Reklim 79 38 79 Lâleli Denge PeSıim Alan ReXlara «SMS0 44 97 «7 44 « 0 1 45 95 48 Levcnt 2? Î7 78 22 59 23 M 7» 77 64 54 00 Üsküdar Özen Feklâm Aar.» M22U T3 3S B Kuday Rekiam
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog