Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CLTMHURÎYET 2 MABT 1979 ÜC Idi Amin, barışı sağlamaları için komşularına basvurdu Uganda ıle Tanzanva ve Tanzanya nm destegınde Idı Anunı devırme\e çal şan surgündekı Ugandaljlardan oluşan guç er arasmdakı çatışmalann surdugu, ancak her geçen gunua Idı Amınm. sonunun bıraz daha yaklaştırdtgı ılen surulmektedır Uganda Devlet Bajkaıu Amm m oncekı gun, kendıeine bağlı bırhkJenn Guney bolgelerde karşı saldınya geçtıklerinı ılen surmesme karşm, yabancı go^lemcıler savaşm sonuna va<UaşıIdıgı göruşunde bırleşmektedjr NıteKim Aram m Kem a Zaıre, Sudan Rranva ve Burundı De\let Başkanlanna bırer mesaj >ol!ava'ak. Tanzanya Devlet Başkanı Julıus Nyerere yı Ainka Bırlıgı Örgütu (ABO)n^n banş öneı.lennı kabul et meve zoriamalannı ıstemesı de «dada*mn guç durumda o'dugunu kanıtlar nıtelıkte dır Bu arada. çeşıtll kavnaklar Uganda başkenü Kam(Dış Haberler Servıs ) ÇARPIŞMALAR SÜRERKEN KUZEY YEMEN'DE HÜKÜMETE KARŞI AYAKLANMA BAŞLADI (Dış Haberler Servısı) Kuzev Yemen ıle Guney Yemen Deraokratık Cumhun^ptı arasmdakı çatışmalar butun şıddeuyie sürerken Kuzey Yemen oı dusunda ayaJdanrnalar.n ba^ladıgı behrtılmektedır Ote vandan Amsnka Bırleşık Devletler• m de Ku^ey Yemen e ıvedı asken jardım vapacagı açıkîanmış bulunmaktadır ÇarpısmaJann butun şıddetıyıe srdugu ılk haıtanm sor.una gelmırken hemen tum acıkiamalann Guney Yemen Demokratık Cumhurje*: başkentmden gelm?3i, ;edı ırulyonluk nufusu>la kâgı* uzennde guçlü gorunen Kuze; Yemen ın gcrçekten zor dunjmda olmasma baglanmaktadır Bu arada. Kuzey Yemen orc.usu ıçmdekı bazı erup'ar la Jlke topraklarmdalu ba•ı asıretlenn de * yonetıme karşı aiak.anma'an baslattı gı ılen surulmektedır Aicak ABD ıvn Kııze% Yemen e aralannda tanksavar ' e uçakb^var sılahlaının da balundugu çeşıtl^ sılah araç ve gereçlsri n edılüde vacagıru açıklaması asken eo^Iemclerce «Guney'ın de Mosko\ a dan daha fazla yardım alraa gınşımmde bu lunabJecegı» ^cklınae >o rumlanmıştır Mtekım. Gunev Yen?en Devlet Başkanı A.bdui Fettah Ismaıl m de onumazdekı gunlerde venı bır ^s\unma \e jardım anlaşmas;ru ımzalamak u^e^e Moskca'ya gıdecegı ılen su rulmektedır T. C. KÜLTÜR BAKANLİĞI Devlet Tiyatroları (115 MART 1979) OYUN DÜZENİ GÜNEŞİN ÇOCUKLARI İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve Bursa Ahmet Vefik Pasa Tiyatrosu'nda GÖZUERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM Ankara Kıiçük Tiyatro. İstanbu! Atatürk Kültür Merkezi Pendik ve Kadıköy Sehir Tiyatrosu'nda İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU GÖKYUZÜNDE BİR KIYI istanbul Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu'nda YASALAR VE İNSAN Ankara Büyuk Tiyatro'da ÖZGURLÜÛÜNE KAVUŞTURULAN DON KİŞOT Ankara Büyük Tiyatro'da SATICININ OLÜMU Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu ve Ankara Kücük Tıyatro'da SÖZ VERİYORUM Ankara Yenı Sahne'de TENEKE palada da ver ver «ılah & s © lernm duyuldugimu ancak bumın rutehk re nedenlenrun anlaşılamadjgını belırtmektedırier i i ; • ABD ve Çin, TelavivKahire anlaşmazlığında Mısır'ı destekliyor Dış Haberler Servisi MIST ıle isrcü arcsındo blr bansın soglanması konusundakj yoğun d p'omatık cs ba'cr surdurülurken Amenka Bırlesık Dev'etlerı m r ce şıtll anlaşmazlık konularında Mısır'ın gorüşlerıne ha< verdığı beiırtılmektedır YetKilı dıplomatık ceve'er Carter yönetımının ÖZPIlıkle Mısır ın, «İsraıf Isgoll oltındokj topraklardafci Filıstinlilere blr yıl içinde ozerfclik verılmesınin blr programa bağlonmosıı konjsuıriGkı ısteklerıni hoVlı bulmaktadı Bun'ara ek olarak, Mısır'ın tSlno Yorımodasmın tumünun Mısır'o aeri verllmesinden» "e «Fllisiin sorununun cozumüne ıhskın somui odımlar atılmosından» onre ıkı u'ke aras ndo buyukelcı'ıkler duzey nde tlıskl k j ruicmayacoğı gorLŞunun de ABD tarafından benımsen dığı ıleri surülrrektedır Bu arada Cın Halk Cumhunyetı Başbakon Yardımcısı Teng Hsıao Pıng de bır ac.klcma yaparak. «Israll Mısır göruşunu» destekledıkıennı belırtmıştır İtalya'da La Malfa ıle Komünist Parti hükümet konusunda anlaştılar ROMA (oo AP) Itolyon Komünıst Partısl Porlomento'dakı bağıms'z olarck gorev yapan baz kcmunıst yanlısı polıtıkocılara hükumette sardalys venlrrıesı şcrtıyla Başkan adayı L'go Lo Malfa nın yeni bır kcbme kurnnsmo destek saglayacağ nı ılâa etmıştır Ciırfhurıyetcı Partın n Baskcnı clan Ugo Lo Mal'a nm komunıstlenn bu ısteğını kabule haz r o.dugunu oncak kuracağı bır hukumetın ayakta durobılmesı lcın des'eğını sağlamas şar» o'an Hi'istıyan Demokrat Portıden henuz olurr'u b r yar.rt al3madıqı bı/d'r'lrıektedır Soz konusu boğırrsız uyele' son genel secmlerde, Komun st Part lıstesınden bağ TIEIZ ada/ olarck Porlarıentoyo seçıirrışlerdı Bun'ar orosnda Ortckpazor YJrutme Kom'SVOrunun eskl uyesı Ant sro SD n»»l ı 09 buIjnmaktadır L3 Ma'fa'n'n hCkunetı kur"ia cahsmalam n başanya ulaşamaması halınde l'a'ya da 1931 yıl nSo yrpılacak gerel seçımlenn erkene a.ınacagına kesın gozu\le bakılmaktadır i j ! ! ı ] < ı ! ı ] ' ı | ı | 1 1 ] ' ] j ı î 1 ! ı | 1 İtalya'da, Lockheed yolsuzluğundan yargılanan eski Savunma Bakanı tutuklandı ROMA Lockheed skandalı ıle ngılı o orok hakkında 2 yıl 4 ay hapı cezosı verı'en Ital/a Savunma eski Bakanı Mano Tanassı dun Ronadakı evınde yakalanarak tutuklanmıstır Kcrarın yuzuns karşı okunu şundon sonra aılesını kısa bır surs gornesıne ızn verı'en Tanassı daha sonra Regına Coelı Cezae1.ıne go*uru muştur Sos yal Demokrat Pirtı'den parfa merter olan Tanassı nın yasama gore/ı de kalaırılmıştır (a a) ı [ ı \ [ ı [ ı ! ! T A R İ Ş 1 2 3 4 5 İZMİR PAMUK TARIM SATIŞ KOOPER ATİFLERİ BIRÜĞİ'NCE KAMYON SATIN ALINACAKTIR Blrlıgımız ıhtıyacı olarak, 3 ad8t 750 1000 kg 'lık pıkap, 4 adet 3 3 5 tonluk ve 5 adet 77,5 tonluk kamyon, kapalı zarf teklıf mektubu almak suretıyie satın alınacaktır. Kapalı zorf tekliflerı, 13 31979 gunu saat 15 00 e kadar TARIŞ Satınalma Mudurlüğü Yadıgar Sokak No 14 Alsancak / Izmır ad resıne verıiecektır, Teklıflerde gerekfı teknık bılgı marka, tes iım şartı va müddetl behemohal belırtılecek olup, ihale uzennds kclan fırma, tutar bedelın % 10'u kadar temınat yatıracak ve bu temınat teslımatı muteakıp çozulecektır. Pos'odakı gecıkmeler kabul edılmez Bırlığimız Ihaieyı vapıp yapmamakta, kıs men yapmakta veya dıledığtne vermekte serbesttır Duyurulur. (Cumhuriyet 1891) ACI KAYBIMIZ Turk Işcı hareketınıi önde geleı & "nalar>ndan HjsaTiettın Özdcğu'nun kardeş Njrı ve Ratıp Tahır ın yengelerı, Nezahat Kaflj nun oinesı Btigı ve Semıha El f Kuflu nun se/g lı neneler. Ahmet Te/fı< KufJj nun lOymvaldes , Buyuk Turk RoTiancısı KEMÂL TAHİR'in vefalı eşl Sıdıka Semiha TAHİR vefat etmlştır Cenazesı 2 Mart 979 Cuma gunu Eenkov Comunde kılınaca< oıjle namazından sonra Sahrayı Cedıt nezarlığına defnedı ecektır Do;l ve yokınjarının oc s/nı poyloşır okurlorınıza başsağlığı dılerız. Ankara Altındağ Tiyatrosu, İzmir Devlet Tiyatrosu ve Bursa Ahmet Vefik Pasa Tiyatrosu'nda SÖZSÜZ OYUNLAR ERDİNÇ DİNÇER Ankara Yenı Sahne'de İzmir Devlet Tiyatrosu. Mersin ve Tarsus, Iskenderun, Hatay, Gaziantep ve Osmaniye'de ESKİCİNİN TAZESİ Ankara Aîtındağ Tiyatroru'nda DÜNYANIN DÜZENİ İzmir Devlet Tiyatrosu'nda ESKİ FOTOĞRAFLAR Antalya Devlet Tiyatrosu ve Kıbrıs KTFD'de Lefkoşe Girne Yesilyurt ve Magosa'da Hisse Senedi ve Tahvil İlanları • CİMSA 3000.000 • AK CI^1ENTO 650 000 • UNIROYAL 700 000 • YAPI KREOI BANKASI 1000000 • GARANTI BANKASI 300 000 BANKER SEMİH (Semfh YILDIZ) 4. Vakıf Han Asmo Kat No: 8/1 Sirfcecl . Istanbul BANKER SEMİH (SEMİH YILDIZ) 9 Hısse senetlennlz) en yüksek borsa rayıcı uyguloyarak alıyorum. • Şırketlere ve şahıslara aıt tahvıllerı faij oranı tefrlk etmeden en yuksek pıyasa rayıcl uygulayarak olryorum # Satm almak Istedığıniz hısse senedi ve tahvıllerı rrues sescmızden uygun fıyatlarla temln edebileceğınizden emln olabılırsıniz. ARANILAN KIYMETLER: DEVA HOLDING POLYLEN BURSA CİMENTO AK ÇİMENTO BATI ANADOLU ÇIMENTO CİMSA CIMENTO EGE BIRACILIK GUNEY BIRACILIK SUNTA YAPI KREDİ BANKASI IŞ BANKASI GARANTI BANKASI SİNAI KALKINMA BANKASI VAKIFLAR BANKASI ITTIHAT DEĞIRMENCİLIK ŞARK DEĞIRMENCİLIK PEGA GAZ AYGAZ PEGA PETROL SIFAŞ MENSUCAT SANTRAL DEMIR DOKUM NOBEL KAV UNIROYAL » SATILIK KIYMETLER; I AYGAZ 5 Hısse (%1 000 Tetnettü kuponu uzennde | » DEMIR DÖKUM 110 HISSE (%65 temettü dağıtacok. %50 sermoye ortınmı yapıyor. Ihtıyatlarından dağıtabılır) > NASAS 100 HISSE (%35 temettu %150 sermaye artınmı tatbıkatı başlıyor. > AROMA 40 HISSE (%35 temettü dağıtacak Sermaye artırımına gıdebılır) ı KORDSA 125 HISSE (%40 Temettu dağıtacak > KORUMA TARIM 150 HİSSE (%40 teme'td dağıtacak) > EGE GUBRE 75 HISSE {Prım beklenlyor) I RABAK 110 HISSE (%35 temettu dağıtacok) ı PİMAŞ 111 HISSE (%30 temettu dağıtacak) SIFAS 11S HISSE (Surprizler beklenıyor) ı POLYLEN 300 000 BURSA CIMENTO 550 000 MEBAN YAYINLARI 1977 MEBAN SERMAYE PİYASA YILLIĞI TURKIYE'DE ILK DEFA YAYINLANAN YILLIGiN FIYATI: 230 TU MEBAN SERMAYE PIYASAS1 BULTENİ oyda bır yayınlanır. Ayrıca haftada bır fıyat l«tes) gönderılır. Flyatı: 10. TL Yıll k Abone 120, TL Yurt dıSi abone 240, T L Abonman bedellerı, ş'rke ^m1ze veya YAPI KREDİ BANKASI Galato Şubesl 5000/50'ye yatırılabılır HISSE SENEDİ NEDIR? Fıyatı: 2 5 T L TAHVİL NEDİR? Fıyoh: 2 5 T L SATIŞA SUNULAN MENKUL KIYMETLERI ASLAN CIMENTO Sermoyesı 207 rmlyon TL'dır. 1977 yılında 10 milyon kâr sağladı. % 4 87 temettü dağıttı. Sermayesınl 300 milyon T L va yükseltti. > DEVA HOLOİNG: Sermayesl 200 milyon TL'dır. 1977 yılındo 43 9 kâr sağladı. % 10 temettü dağıttı. > FÜRSAN: Sermoyesl 75 milyon TL'dtr. > KARTONSAN: Sermayeslni 140 milyon TL'ya yükseltti 1977 yılında 83,4 milyon kâr sağiodt %40 temettu dağ ttı > KOC YATIRIM PAZARLAMA: Sermayesı 400 mhyon TL'dır. %20 temettu dağıttı. > MAKINA TAKIM Sermoyesini 125 mllyon TL'yo yükseltti. % 35 temettü dağıttı. t OLMUK: Sermayesı 150 milyon TLdır. 1977 yılında 69 7 milyon T L kâr sağladı. % 30 temettü dağıttı. • RABAK Sermayesmi 280 milyon TL "ya yükseltti. 1977 yılında 132,3 mı.yon kâr sağ ladı %35 temettü dağıttı POLYEN Sermayesı 115 mıl yon TL'dır. 1977 yılında 65,8 milyon kâr sağladı. %35 te mettu dağıttı TEZSAN: Sermayesl 100 mil yon TL'dır. 1977 yılında 34 milyon kâr sogiadı. % 25 temettü dağıttı TAMSAN Sermayesl 60 mil yon TL'dır. 1977 yılında 5 mılyon kâr sağladı YTONG Serr3/esı 12 n I yon TL'dır 1977 yılında 13 4 milyon kar sağladı. %30 temettü dağıttı. ARANAN HİSSE SENETLERİ EGE BIRACILIK EGE ENDUSTRİ KOC HOLDING KOC YATIRIM PAZARLAMA KAV NASAŞ NUH CIMENTC TOZ METAL UNIROYAL CİMSA BILGt YAYINEVİ TEKNİK RESSAM ARANIYOR Ersğlı DeTiir ve Celik Fabrıkalan dam ed tmak üzere. TAŞ Kademe Tevsıotı Pro|e calışmolamda ıstıh Tecrübeli Teknik Ressamlara ıht yac vardır Askerlık vapın s (E^ekler ıch' 1 ve en az kı ytl ış tecrubesı bulunan adaylar n Ereğ'i de Personel Mjnaseoetl9 r M j d j r l u ğ u r e ş^hsen muracactları r c o olunur Ucret ta'mırkâr olup, tecrubeya gore bel r enece'i r Kdz EREĞLI DEMİR VE CELIK FAB T A Ş 11802> 1893 MENKUL BANKERÜKve FİNANSMANA.$. Istıklâl Caddesl Odakuie Iş Merkezi Kat 17 Tel.: 44 28 36 43 09 32 45 17 65 45 64 20 Telesc 23111 MBAN TR ı ANKARA SUBESİ Gazl Mustafa Kemal Bulvorı IŞTAŞ Han No. 8/10 Tel: 25 29 82 17 42 66 IZMIR ŞUBESI Cumhurıyet Bulvarı 1378 Sokak No. 4/4 Alsancak Te! 14 71 45 14 01 64 MEBAN'IN SİZLERE SUNDUĞU HIZMETLER Yatırım Dortışmanlığı (UCRETSI2) Hısse senedl ve tahvlı alım satımı H sse senedl ve tahvft kupon tahsılâtı (KOMISYONSUZ) Portfoy yönetlml Portföy Analızl Şırketler lcın Hısse Senedl Tahvıı Ihracı ve plasmanları ıle llgıi! tum hızmetler YUKSEK VERİMLİ SAĞLAM MENKUL DEĞER YATIRIMLARI Meban portföyünd© bu!unan vurdumuzun onde gelen ceşitli sınal ve tıcori ku ruluşlarıno alt tahvlı ve hıs se senetlsrı tasarruf sohıp lerlnın istıfadesme sunulmaktadır. Vadesiz %21 yıllık kozanc • Bir yıl vadell %24 yıllık net kazanc • Ikl yıl vadell %30 yıllık net kazanc MEBAN ORTALAMASI Oncekı gun (TL) 3028 Bugun (TU 3041 Değışım + 13 Değışım (%) + 0.43 • ARTIŞ DÜŞÜS Atan 8 HISSE 1 HISSE Djşen Sabıt 41 HISSE TOPLAM 50 HISSE • • E. U. Kimya Fakültesi Dekanlığı'ndan Ünvonı: Kodro Dereees! Adedl 1 1 Bllım Doiı : Eiektroanalıtık Kımya Teorık Kımva KİMYA BÖLÜMÖı 1 Profesor Docsnt 4 KİMYA MÜHENDİSLİĞI BÖLUMÜ . Profesor (Bulunmadığı takdırde Öğretm Go1 revlısı almacaktır) Docent 3 Uzman 4 * • Çocuk Oyunları KURNAZ AVUKAT istanbul Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu'nda ve Izmit'te ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER Ankara Küçük Tiyatro'da YEDİ KÖYÜN YARGICI İzmir Devlet Tiyatrosu'nda ve İzmir ili icinde yakın bucak ve köy okul sahnelerinde ORMANIN BEKÇİLERI Bursa Ahmet Vefik Pasa Tiyatrosu'nda İKI KOVA SU Antalya Devlet Tiyatrosu'nda KARAGÖZ OYUNLARI (Mustafa Mutîu) Ankara Altındağ Tiyatrosu'nda, Ankara ili içi okul sahnelerinde ve Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda Genei Müdürlük gerektiğinde oyun düzeninde değisiklik yapabilir. (Bosın 120371 1899 1 1 1 Laborant 12 2 GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ: Profesor (Bulun tak. Öğr Gorevlısi) DEKANLIK: Yuksek Okul Sekrete'i (Fakulte Sekreteri Gorevını yurütmek uzere) Yuksek Matematık Organık K mya Iş ve Iş Güvenlığ] HuKuku derslerlni vermek ve Fakultemız Patent bjrosunu yonetmek uzere (Avukat en az 10 yıllık tecrubelı, tam gun calışTio koşulu vardır) Kımyasal Teknoto|I ve Kım Muh Temel Bll'm Dısıplmınde calıştınlacak Kımya Sanat Kımya Onlısans veya Lısans Kademesı mezunu. 1 1 Fızık 7 yıllık Kcmu hizmetı Yuksek Okul mezunu, askerlığinı yapmış olmosı. Operator 10 1 Baskı ışlerınde coiışooak. AB Dıck ofset makınası ve Gestetner teksir makınasında tecrubelıler tercıh edılecektır Des'notdr 11 1Sanat Enstıtusj. Teknik Resım Bolümü mezunu baskı ve yoyın ış'ermde calıştınlacaktır Isteklılerın 15 31979 günu aksamına kadar Akodemık kadrolar ıcın dılekce, özgecmış ve eserlerının bırer adedı ıle, Fakülte Sekreterlığı ıç.r d.lekçe oranan şartlan gosterlr belge ve en az ıkl referansla dığer kadrolar içm dılekce ie Fakiiltemız Dekan Itgına rruracaatları duyurulur. 4 1 İLAN 13 SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN Laleü Ordu Caddesl No 1'de ıkamet eden Veysel Sucu oynl odreste ikamet e den Turan Cansız'a mahkemenın 7^2/979 tarih ve 979/4 esas, 97974 Karar sa yılı ılamı ile vasl ta/ln ed I mıstır Ke;(ıyet ılân o'unur 27 2 979 Q7Q/A \/n«i «9/9/* vast Kara ve Denizi Ancak X GÖKLER *^^ i.oJfinifiLnR HAVA KUVVETLEftfNl C0ÇLfiM)lAME VAJOI v İSTANBUL ÜNİVERSJTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Medıko Sosyol Merkezi Sağlık Hızmetlen Sınıfnda acık bulunan 2 UZMAN TABIB kaarosuna Medıko Sosyal Merkezi ve Merkeze bağlı ocılacak Kreş ve Gundjz Bakımeı'i ntie calışîırılmak uzere Cocuk Hastalıklorı Uzmanı alınocaktır Isteklılerın 19 Mart 1979 Pazortesi gurtü saat 17 /e kadar murocaot •'o'inu doldjrmak uzere nufus suretı ve bır rotograf ıle Rektorluk Ozıuk Işlerı Mudurlugune (Horhor Ccd No 13 Fatıh) başvurmaiarı duvurulür JL lAMAMIArf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog