Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

IKÎ CÜMHURİYET 2 MART 197£ aratıcımn amacı, k#ndi il« birlikte başkasını da yarotmaktır Gerçekte.i de o, kendinı varetme sureci icınde 'kilj bır ış gorur Bizim guzel bir şlir okurken, güzel bir müzik dinlerksn... duyduğumuz o coşku. o anlotıio maz kanatlarımo, yenıden yoratıldığimızın gostergeleridir Bir sonatcı. ne denli ıcme kapamrsa kapansm, ennde sonunda başkasına yönelmiş olur. Y Bu haftamı şti' kıtapları okuyarak gecirdim, yukardOKi sbzler.me uyarak söyiersem. bir Cok kez yenıden geldım dunyaya. Bu kıtoplardan bin, eskı dostum Nermin Menemencioğıu'nun yıllardır hazırladığı ş ır ontolojisiydi. Nerrmn Menemencıoğiu. Prof fahir iz'le giriştiği bu tşte, Talât Sait Haimanın. Taner Baybars'm, Feyyaz Koyacan'ın. Mino Urgan'ın ve bır kac yabancı cevırmenm yap;ıkian cev rilerden yararlanmışttr. Penguım Book dız.sınde basılan kitop «Turkish Verse» adını • taşıyor kı, bence bugune değın yobancı dillerde cıkmış Turk ş,in antolojîterınin en başanlısı. en aengelısid r. Dunyada uyondırocoğı tepkılen merakia bekleyeceğ^m. Deâe'ii eiestTmenim!? As>m Bezirci'nin hozırladığı yenı bir Nâzım Hikmet şiir kitobı Sonat Emeğı dergısınin ilk kitabı olarok yayınlandı. Titız calışmasi ile ün yapmış olan Bezircı. kitabın başıno. Nâzım HıKmetin. =Hayatımın ve Şiirırtvn Hesabatı» adlı yazısını almış. ki bu fcıtaba ozonın hangi ceşit sürlerin:n girdiğıni nedenlendirıyor Nözım Hikmet bu yazısında, cElımde kaion şiirlerimin yuzde yirmibeşınde. insanlığın en büyük davalarındon ikismı. bırbirine sıkısıkıya bağh ikı davayı ole almışım: «Emperya! st harekete karşı sovaş ve milli boğımsızhk savaşu dıyor. işte k tabın Sıoırını c zen, bu sözlerin icerdiğı şıırlerdir. Bır ornek verey.m: Kapıları colan benim Kooıları birer birer Gözünüze görunemem Goze görunmez âlül«r. Hiroşima'da ölell Oluyor bir oo yıl Yeniden Yaratılmak... Melih Cevdet ANDAY Yedf yaşında bir kızım Büyumez olü cocuklar. Saclarım tutuştu önce Gbzlerlm yandı kovruldu Bir ovuc kül oluverdim, Kulum havaya savruldu. Benim sizden kendim icin Hic bir şey istediğim yok, Şeker bile ylyemez ki Kâat gibi yanan cocuk. Calıyorum kapınızı Teyze. omco bir Imza ver. Cocuklar öldürülmesin Şeker de yiyebilsinler Asım Bezırci'nın düzenlediğj bu kitop. sanırım, buyuk b.r başarı kazanacas<, Nâztm Hikmet üzerıne yeniden duşünmeye ıtecek herkesi. Sonra Özdemir Asaf'ın yeni şiir kitabı fYalmzlık Paylaşılmazîi okudum. Özdemir Asafın kiş;lik sohibi bir ozan olduğunu şiir sevenler bilirler. 0nun ş'irlen, kendiierim imzasız tanıtır. Kimi filozofik sözlere benzeyen kıso deyişler altında. bokarsmız ki, gercekten yaşanmış olduğu inancmı veren bir duygunun uyondırdıgı yoğun anlom yer alır. Kimi zaman bır söz oyunu olarak hoşa gıden bir kac dizede. ookarsınız ki. oyun sandığmız şey. asıl duygulanmonın örtüsüdür. Ondan «Diyek» adlı şiiri alacağiT. yazıma: Turkiye'de (stanbul ne Ise İstanbul'do gece ne ise, Gecede yürumek ne ise, Yurürken düşünmek ne ise, Seni unutmamacasına düşünmek ne Iss, Unutmamanın anlamı ne ise Seni sevmek ne ise, Saklayayım, yok soyleyeylm derken Blrden aşka düşmek ne İse, Her nayse... Atooi Behramoğlu, veni cıkardığı »Kuşatmada» adlı şfir kitobmda 19761978 yıllorında yazdığı, demek kı yenı şnrlerinı toa:Qmış Sıze bu kitaptan «Parkto Rastladığım Adam» adlı şiiri sunmak istiyorum. Parkta rastladığım adamın Bir kolu kesikti bileğinder Çrftçi imiş Tekirdag ın koyluklerinden. Bir kızı veremden ölmüs Bu şehri İstanbul'da Karısı tutturmuş: Kızımın mezarı nerde ben orda Satmış savmış Ihtiyarcık Vannı yoğunu Ferikoy'de bir evceğiz Sokmuşlar başcağızlarım. İkinci kız desen Kibarca: Akıl hostosı Anoya baboya Vermez bir rahot yüzü Oğlanlardan büyüğü Dört cocuklu bir soför Küçük oğlan Bir timarhanede ömür cürütür Fayda yok anlayacagın Ne oğlanlardan, ne kızlardan Bir fabrikada iş bulmuş Kaçak işçl çalıştıran Kırk yılın köylüsü Ne yapsın isçi olursa Daha yılı dolmadan Kaptırıvermiş ellnl carka Gerisi bilinen hikâye Palrondan imdat görmez Evde karı ağlar Deli kız rahat vermez Kendisine rastiadığımda Duşunup duruyordu bir kanapede Ben sordum o anlattı Güzelim Tekirdag şivesi ile. Bu cok başarılı şiir, ş::rle hikâye de aniatılabileceğini. hikâye aniatmaktan şıirin bir şey yitirmeveceğini gösterTieEi bakımındon ayrıca ilginc. Venı şiırimizin bu temadaki şiirlennden bir antoloiı yaprnak ne r/ı oıurdu! Elbet o antoloiinın başında «Barbaros Meydanı» adlı şiiri ile Behcet Necaîigil yer alırdı. Bır de Enis Eotur'un yeni cıkan ciblise Göre incii> adlı şiir kitobından bir şiir alıyorum. O kıtabın üzerinde durocağım aaha. Kış, cogu kez, geciverdi bahçeye Parmaklara işleyen nemdi, ilk saboh. Dağılan, gitgide seyrelen ışıktı, sonradan. Akşamla birlikte çıplak, yolın bir korku sinerdi tahto sıralara. Gecenin coğalan etlnde göcten arton kuşlar gibi umarsız ve lelajlı kovuk arardı seı. Guclüydük güz geldiginde, sorumlu, kesin ve tümeldik. Yağmur altında ne bir şemsiye, ne bir sacak koilardı I<rHn.. Uzak gemilç'drn brklenen sessiz, apoyrı yolculardık, Gizli koyaklardan yabanj kısraklar fırlodı. A Robotlar... n oltı yaşındaydı cocuk. Yargı»ın karşısmda utangaç bir duruşu vardı. Konuştu: Ben oldürdüm efendlm. Anlat! Bir bucuk yıl önceydl. Bir sabah Remzi geldi; otomatik bir silah getirdi. Bir komunisti öldureceğiz dedi. Sabah erken tabancalarımızı aldık. Otomobille komunistin evine gittik. Adını sonradan öğrendiğim bir doçentmi». Kapıdan çıkarken ateş ettim. Yer» yıkıldı, Kaclık. Sonra? Sonra dağıldık. Akşama bir meyhanede buluştuk. Adamakıllı içtik. Remzi'nin bir arkadaşı var. Atalay'dır. adı. Türklstanlı imiş. Solcuların devam ettiği bir kahveyi biliyormuş. Benim de kafam zaten bozulmustu. Bu kez bir araba çaldık. Kahvehanenin önünden geçerken içerdekileri yaylım ateşine tuttuk. İki kişinin yıkıldığını gordüm. Ertesi gün gazetalerde okudum: Dört kişi ölmüş, altı kişi yaralanmış. O Başka? Bizim yurtta kalan bir Nusret vardı. Solcuymu?. Bir gün benle sağsol tar'ışması yapmıştı. Kızıyordum kendisine. Remzi'nin dediğine bakarsan, onu da temizlemek gerekiyormus. Bu ksz kullandığım tabancayı Halil verdi; tGörevmı yap» dedi. Birkac gün Nusret'ln yolunu gozledim. Bir gün Aksaraydan Kocamustafapaşa'ya giderken karanlıkta yakalayıp ateş ettim. Yıkıldı. Sonra tabancayı demiryoiu köprüsunun altına attım. Yargıc: Devam et! Yine bir gün Remzi'nin üstü bize silah dağıttı. Adını tonradan öğrendiğim bir profesörü oldurmek gerekh yormus Sabah gün doğmadan pusu kurduk. Bana gosterdiler: İşte bu adam dediler. Silahımı cekip üstune yurudüm. Şaşırdı. Korktu. Bes el ateş ettim. Arabcva binerek kactık Yargıc: Senin siyasal inancın nedir? Sa$cıyım. Ne demek sağcılık? Bilmem; ama solculara düşmonım. Ne demek solculuk? Onu do bi/emem. Peki sonra neler yaptın? Sonra blzi yakaladılar. Tutukevine girdlk. Ama bir süre sonra kacma yollarını bulduk. Remzi bizi yine topladı. Bu kez de birkoc eyleme doho katıldım. Bana oldüreceğim kişileri gosteriyorlordı ölduruyordum. Hic pismonlık duymadın mı? Girdik bu işe bir kez. Eğer ben öldurmesem beni öldürurlerdi. Davadan döneni vurun, diye emir varmış. Hem ben solcunun komünistin duşmanıyım. Öldürurüm. Girmiş Bir Çuvala... OKTAY AKBAL Evet Hayır GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Genel Mudurlugunden Yarımca Fabrikamız 1979 yılı gereksinimi olan 85 ton 810 litrelik oleik asit kapalı zarfla tekiif almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. Fabrikamızın aylık tüketimi 10 tondur. Oleik asit partiler halinde fabrikapiıza teslim şartıyla alınacaktır. İhaleye girmek isteyenler 30 gün opsiyonlu tekiiflerini en gec 9/3/ 1979 tarihinde saat 17.00'ye kadar Esentepe Kasap Sokak No. 10 İstanbul adresinde şirketimizin Genel Müdürlüğünde hazır bulundurulması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Şirketimiz 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Tel: 66 72 65 GAZETECILER CEMİYETİ BAŞKANLIĞINDAN ?6. Ocak. 1979 tonhinde ekseriyet olmadığı için yapılamayan Cemiyetimizin normal Genel Kurul toplontısı 12. Mart. 1979 Pazartesi günü soot 1000'da Cemiyetimiz merkezinde aşdğıdaki gundemie ve mevcudun iştırakıyİ6 yapılacaktır. Üyeierimızın teşrifleri rica olunur. G ÜNDE M YÖNETİM KURULU ı alk arasında yintlernn bir söz vardır: Çuvallama... «Falanca bu ifte çuvalladı, bilmem kim I iyiden iyiyg çuvallamaya baştadı.» derler! AP Genel Başkanı, bir türiü çuvakn içinden çıkamıyor... Sürekli çuvallayan bir adamla karşı karşıyayı... Her sözü yanlış. her sözü gerçeklere ters, her sözü yanügıyla dolu... Kim aldanıyor dediklerine, bilmem? En başta kendısi hıç mi hiç inanmıyordur kendi dediklerine! Belki aldananlar da çıkar orda burda. Kafası iyi işlemeyen, karacahü, geri zekâh kışiler 'adam neler diyor. vay canına' diye duşünebüirler Ama bunlar bile oriadaki gerçeklerle bu sözleri karşı karşıya getirdiklerinde. Bay Demırelin bır önceki. bir sonraki sözlerini yanyana koyup 'dun ne dedı ne yaptı. bugün ne diyor ne yapıyor?' dıye şaşınp kalacaklardır. Demırel'in ne denli çuvalladığını görmek için ne fazla bilpili olmaya. ne de keskin zekâya gerek yok. Her şeyiyle ortada Bay Demirel! Girmiş bir büyük çuvala. debelenip auruyor. bir oraya bir buraya!... • Bu hühumet gidecektir* demiş yıne! Her gün bumı söylüyor. Bir yıl geçti Bu hükümet gıdecektir. Bu hükümet gidecektir!.. Bülbül gibi aynı şarkıyı yinelemek. Gidecek gidecek. gidecek!... Elhet gidecek, hangi hükümet bin yıl kazık çakmış1* Bir gün gidecek... Bunu bilmeyen var mı? Kim kaldı iktidar koltuğunda bir yaşam boyu? Ama ne zaman. nasü? Ya seçimtie yenik düşecek. ya kendisi bu ışten bıkacak, ya Meclis'te çoğunluğu elden haçıracak... Bir hükümet anayasal yollardan böyle gider ancak Ama Demirel. bu Mösyö La Palice gerçeğini büyük bir 'hikmet'mış gibi söyleyip duruyor: Bu hükümet gidecek! 'Bu hükümetin yakında gidecegini umuyorum. Olü gözlerle. fersiz gözlerle kime baktığı belli olmayan bir heyetten hükümet olmaz* diyor. Hükümet üyelennin bakışlan nerde, kimin üstünde acaba? Herhalde Bay Demireie bakmıyorlar artık. Onu kendi yazgısına bıraktılar, iyi de ettiler. Hükümet gidecek, bunu umuyormuş! Ama ardından gerçegi agzından çıkarıyor: «Sayı/anmn yetmemesi yüzünden» bütçenın çıkanlmasım önle.ememişler! Son oylamanın sonuçları da ortadadır. Eski MC ortaktannm 213 karşı oyuna karşüık iktidar 228 oyla bütçeyi Meclis'ten geçirmiştir. Her aylamada Demirel cephesi yenik düşüyor. Gensoru venyorlar. tarüşmasına bile gelmiyorlar, oylamasına bile katılmıyorlar. Büiyorlar Meclis'te azınhktadırlar. Oyleyse ne demektır 'bu hükümet düşecek. düçıneliüir' nakaratı? Yurttaşm karşısına. Hacivat gibi hep aynı sözlerle çıkmak ne kazandmyor onlara? Bir zamanla' Bay Demirel tek başma iktidardaydı. I9€ö 71 arasında.. CHP muhalefetmin eleştırilerine karşı tek bır sözle yanıt verirdi. 'Bulun 226yı benı düşürün Bu kadar basıt. bu kadar kesm... 226yı buian ıklidan al aşagı eder. Ama bu kez bakın ne diyor. 225'i çıkarmak meseleyı halletmiyor Senm iktidannda halletmışti şimdi niye etmesin? Bul 226'yı al iktidan. Senin söylediğin kurat yürürlukıea'ır. Bır iktidan düşürüp yerine iktidar olmanın biricik yolu budur Hazırlanan vergı yasalannı begenmez 'ılle de sıkıyönetim ilan edilsin' diye tutturur. sonra ilan edüen sıkıyönetımı begenmez!... Hiç bir şeyi beğenmez>... Ulusu gırttagına kadar borca sokan bir iktidann bcşı olduğunu unutur, yıkıntı' ctevrettiği bir yıllık iktidan suçlar durur. Bütün bunları ulus görmez, anlamaz sanır. Bu hükümet gidecek' deyip durmaları kendi yandaşlarına. mHitanlarma moral vermek amacını güduyor. Siliyoruz devlet örgütlerine MC'ci pek çok oartizan sızmişlır. Bunlar şimdi pusuya yatmışlardır, kimileri CHP'Hlerden çok CHP'U kesil~ mıştır, kimilen bir bekleyış sürecıne girmiştir, kimıler silmmıştir. CHP ağırhkh iktidar. devlet örgütlennden genış bir temizlik' yapmak gereğini duymamıstır 3unun bır haksızlık olacağını mı düşunmüştur. yo/ısa o kişileri doğru yola çekmek olanağının bulundugunu nııı? K'e var ki, MC partizanlarını doğru yola çekmek' olanağınm bulunduğu kuşkuhıdur. Böyleleri her olumlu işi, atılımı engellemekle, baltalamakta yükumlüdürler. Belli olan bir gerçek varsa şu. Bu hükümet duştreyecek. Hiç değilse 1981e dek duşmeyecek. Böyle görunüyor Bu hükümel. halh yaranna 'bir şeyler' yaparsa 8) seçiminde de üstünlüğu sağlayacak MC UderLeri CHP'nin. Ecevil'in karşısmda eski kadrolarıyle kaldıkları sürece. daha doğrusu Der mirel. Türkeş gıbı kişüe ve onların yakınındakiler CHP'nin karşısmda tek seçcnek olarak durtiuklcın nurece Türk hnlkı oylarmı kırıe. nereye vereceoini bilecektir Kaç kez dened'.gi polilikacüarı bir kez daha denemeyi aklma büe getırmeyecektir. H ALİ SIRRI ŞUŞUT 1951 1978 Asla Unutulmayacaksın! Eşımin hostalığı s/rasındo mcddi ve manevı yardımiarından dolayı tüm Tıp görev liierme. işyeri olan Oto Yol personeline, tum akraba ve dostlara minnetorlığı mı belirtınm. Eşi NURAY ŞUŞUT Süleyman Erim (1962 ...) Bır yıl once katledilen ar kadaşımızı saygıyla anıyoruz. Elmalı Kültür ve Oayanışma Derneği ELMALI TÖBDER Yargıc: Peki. «solcu/uk komunıstlik neyin nesidir bilmlyorum» dedin ya.. Böyle yetişmişim. Anadolu'da kan davası vardır Bfr Ortacağ geleneğidlr. Kan davasında cinoye'i cocuklara işletirler, Ceza Yasosına göre hafifletici nedenlerden yararlanmak icin... Mofla, Türk'ye'yi neredeyse avucuna almıştır. Mofio'mn kabodayıları silah taşımazlar; çocuklara taşıtırlar. Birini öldürmsk gerektl mi; genclere öldürtürler. Cinayetf işleyen, ya da usllenen genç mahpushaneye girdi mi; Bözetllir, doyurulur, olleslne bile bakı/ır. 18 yaşını doldurmamış olanlara cinoyet işletmek esk» bir yontemdir. Kotiller bu yöntemi kullamr. Cocük cTnayet! işler; ama asıl katil degildir, bir robottur. Asıl katil, bu robotu kuflanandır. geride durup emri verendir, kanlı olayı tezgahlayandır, terörü planlayandır. Şimdi 1617 yaşında robotlar yakalanıyor, konuşturuluyor, olaylar yavaş yavaş acığa çıkıyor. 8u bir aşamadır. Ama asıl katil; canavar lider, kartoloz şef, kanlı reis, führer müsvettesi ne zaman yakalanacak? İLAN TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE KRİSTAL SANAYİİ IŞCİLERİ (KRİSTALİŞ) SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞINDAN: Sendikamız ile, Topkap dışı Gümuşsuyu coddesi No 6 Topkapı istanbul ad resinde kuruiu istanbui Cam Sanayıi A.Ş. işvereni arasın da ve işyeri seviyesinde olmak uzere toplu iş sözieşmesı yopılacoktır 275 sayı.'ı kanun gereğınce ılân oiunur. (Basın: 1517) 1894 Süleyman Erim (1962 ...) Bir yıl once haince katledilen arkadaşımızı saygıyla anıyoruz. AKCAK KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ VEFAT Cemıyetımız uyesı, değeriı arkadaşımız sen hiç pgul emzirdin mi körkursun? ALİ SARAÇOGLU Rıfkı NAKIBOĞLU vefat etmiştir Basın mesleğinde 30 yıllık emeği gecen aziz arkadaşımızın cenazesi 2 Mart 1979 Cuma günu (bugün) öğle namazmı mCteakip Şişli Camiinden koldınlarok Ferikoy Mezarlığındckı ebedı ıstırohotgahına tevdi edıleceklır. Kıymetli arkodaşımıza Tanrıdan mağrıfet, aılesme ve üyelerimize boşsağhğı dileriz GAZETECILER CEMİYETİ 1 Acılış ve Başkanlık Divanı seç;mi, 2 Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet ve hesap rapcrlarıyle Denetcıler raporunun okunması, 3 Raporlar üzerinde görüşmeler, Yönetim Kurulunun ve Denetcilerın ibrası, 4 1979 1980 yılları biıtce tasarılarının incelenmesi ve kabulu. 5 Yönstim Kurulu, Denetcüer, Haysiyet Divanı ve Balotaj Kurulu secimleri, 6 Dilekler ve kcpanış. Özgurluh savaşımında yaşamlannı yiliren gençlerimizin anısına adanmış (MUSTAFA SACİD SARAÇOGLU na armagan) güldeste apıtm bolumlerı Doken kımler karanlığa bu kanı? Bız halkız yen:den doğarız ölumlerde Ol'jm ıcad olnıasaydı n'olurdu' Ecel celâlılerı Âşıkça Zalımın yanına kdla zulumu Z^ıluma goz yumanlar ya imans'Z ya d Paylaşamadığımız (Ozel bolum) Basından alıntılar Cumlvjrıyet 1906 MAPA MAKİNA PARÇALARI ENDÜSTRİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağan Genel Kurul Toplantısına DAVET Sicil No. 130205/77490 Şirketimizin 1978 yılmo oit olcğar Genel Kurui tcplcntısı aşoğıdaki gundemı görüşnîek ve kororo bogıamnk üzere 4 Nısan 1973 carşamba gurü scat lO.OO'da şirketin merkezı oian. Kartcl, Yokacık yolu uzerindeki binasında yopılacaktır. Toplantı gününden 15 gün once bilânço, kö r ;orar hesabı, yönetim kurulu ve murakıp raporiorı ortoklarımızın tetkikine acık bulundurulacaktır. Toplantıya kat'lmak ısîeven saym ortaklarımızın veya vekillerinin, en gec, îopîontı gününden bir hafta bncesine kadar hisse senetlerini veya hamıli bulunduğu nu gösterir banka mokbuzunu tevdi ederek şırket merkezimizden giriş kartı clmcları gereklidır G Ü N D E M : 1 Başkanlık divonı seçimi ve genel kurul topfantı tutanağının imzası hususjnda biskanlık divanma yetki verilmesi, 2 1978 yılına ilişkin yönetim kurulu ve murckıp rapOrları ile bilânco. kâr ve zarar hesoplarımn okunması, incelenmesi ve ononması. 3 1978 yılı calışmolarından dolayı yonetım kurulu v« murokıbın ibrası, 4 Yönetim Kurulu üyelerine ödsnecek hakkı huzurun miktonnın tesbiti, 5 Murakıbın seçimi ile venlecek ücretın kararloştırılması. 6 1978 vılı kân'nın dağıtımı nakkında korar alınmosı, 7 Dilek ve istekler. Toplantı Çağrısı TÜRKALMAN KÜLTÜR İ$LERJ KURULU DERNEĞI İSTANBUL ŞUBESİ 1 Mart 1979 Perşembe gunü saat 10.30'daki Genel Kürul Toplantısı çoğuniuk teşkil edilemediği için 17 Mart 1979 Cumartesi günü saat 10.30'a ertelenmiştir. YÖNETİM KURULU GÜNDEM " 40 lira /Bütün hitapçılarda Genel dağıtım Geda (CuT!hur'yet 1889) 1 Toplantının açılışı 2 Toplantı başkanı ile iki yazmanın seçimi 3 Çalışma ve denetleyiciler raporlannın okunması 4 Raporların eleştirilmesi 5 İstanbu! Yönetim Kurnlu ve denetleyiciler kurulunun aklanmasi 6 • Yeni iiyelerin kabulü 7 Yönetim ve denetleyiciler kurullanmn seçimi 8 Öneriler, istekler IRFPRD 1R? SÎNEMALARINDA (Bpyog(u/BT) ı\\\\: l«n: A:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog