Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

ONİKİ CID1HURÎYET 2 MART 1979 Batı basını, ÇinVietnam savaşı konusunda sağlıklı haber alamamaktan yakınıyor £ Çin'deki gelişmelerin en yakından izlendiği ve Çin yayınlannın dinlenebildiği Hong Kong ve Bangkok'ta ise haberler, konu üzerinde uzmanlaşanlann sayısının azhğı nedeniyle değerlendirilemiyor. don ızle/en dıplomatıar kesınlıkle tsızdırma» yaomamaktadırlar bosına Cm dekı gel şnelenn en ya<ından ız[endıgı ve Cın yayınlonnın dınlenebı'dıgı Hong Kong ve Bangkok tayso değışık engeller var dır Şcyle kı Bangkok un tum olumlu koşu lonna karşın burada konu uzerntie jzman laşanlcrın sayısı cok azdır Bunların caba ta'ı en cagdaş teknık olanak.crla bırlest rlmekte '% aerek beber cjeri>!'se resım sağ anma= no ca' sılTıaMadır Hong Kong [a* JZ manların durtım ve sa/ılarıvso daha u" ut > erıcı olmakla b rl kte =oiLclor beklene rın alt ndad r ATienka Bırlesık Devlet'en nın Tcv land oo kurdugu /e en yenı teknı^lerle co ratıım s hcbe'olma sıstem e avgrlorın oan ıse Tovlood ao uzman kıtlığı cskıl mesı nedenı/le gerekı gı kadar yara r lcnı a mamaktaoır Kuşkusuz k haberchkte ie 'e^n< ola nakla' n gsmslıqı ne de e'de edıleDilen bıl r gııe ın degerlendır'lmesı vadsnocak bırsev degılaır Ancak bunlnr Batı basının aiıso qeld gı calışma duzsmnın dısına ıtn e^:en de ger kalmaTioktadır Aslında ozellıkıe Hong Kong da baçtc ABD mnkı olrrak jzere ceşıth dıplomatiK merkezlerın teme ışlevı Cın ı /akındcn < . lemekted r B J s ev /er ~ıe aetırıl rken Tavlanddakı teknık olanakcrdai ,arar 2 nıldıgı gıbı ABD'nın «Ceşıtli calışmalonı sonuncio elde ett gı bılgıle^ de pota/a c o ku'Taktadır Bangko* da da d u ' j r pe< fcrklı olmamokla bırlıkîe ABD dışındaru ulkeler n d plomatları bunu tTemel ışlevle rı» olarak benımserrenektedırler Bugun Cınh nd. savoşının tum aq rlı <jı Tayanddar. cok uzok olon Kuzey Vıeinam da voğun asmaktadır Bu nedenıe de Tay an 3CKI dınıeme a,'gtar et< i l kler nı yıtırırektedır Otesı gerek AmerıKcıılo n gerekse Tovland'ın elde ettıklerı bılgılen u CJHCU ulke erle paylaşmck konusunaa r e denlı «Eli acık» davranacaklor 00 Kuşku gotureceK bır konudjr (Dış Haberler Servısı) tranlı yöneticilere göre, Iran Devrimi 3. Dünya'da önemli devrimci gelişmelere yolaçabilir BAŞBAK/N YARDIMCISI IBRAHIM YEZDI"YE GORE IRAN ORNEĞINI EN KOLAY BENIMSEYIP UYGULAYABILE CEK ARAP ULKESI MISIR Cmhındı nde son gunlsrde olup bıtenler dığer bır deyışle Cın saldırısıyla başlayan Cın Vıetnam sovaşı konusunda Batı ba sını gelışmelen ızleyecek sağuktı haber kov nakları bulamamaktan şıddetle yakmmokta dır. Batı It basın ve yayın organlorınm \sı kıtılerı «Her Ikısı de komunıst olan iKi devletin savaşlarında basının Leninist llkaler doğrultusunda propagonda ve kışkırtma omaçlonylo kultontldığını» ılerı surmekte ve Çın ya da Vıetnam kaynaklı haberlere guve nılemeyeceğıne ınanmaktad r C nhındı'ndekı savaş konusunda naber alınabılecek koynak sayısı da pek fazla de ğıldir Orneğın, Moskova'da konuyu yakm IRAN'IN YEXİ YOXETICILERI, ARAP DUNYASINDA KENDILERINE EN YAKIN ULKELER OLARAK LIBYA VE CEZAYIRI Mısır Devlet Baskanı Enver Sedat'ı da Şah'ın akıbetı ml bekllyor7 Basa Korfezı çevre>ndekı \rap ülkelennde \ onshcıîer Iran Deınmının kendı ulkelerne ^ıcranıasından derm kavgı dmduklarnı belırtıleı ken Ian ın s em jonetı GORUYORLAR. cAerı de Iran Devnmı nın \em b r çıgır acacagı ınancındad'rlar • The l\e v York Tımes aazstesıne gore Iran ın >em yonetıcılen ulkelennde başarı rlDDNYADA EKONOMİ VE TİCARET IMF: PAHALI UZMANLARIN PAHALI REÇETELERİ FVIF reçeteie'ı ıkı anlamda pahah Bı rıncısı bu reçetelen .azan uzrmnlar çok pahah IMF'de gorev alan 3000 dolayında personelın bü\uk bır bolumu ABD Kongıe u. elennıa yılda 57 000 dolar olan maaşlaından daha vuksek ucretier ah\or!a r Ustehk verg'iendınlmuorlar Bu durum Kong^e üyel»nnı kvdırmış IMF ve Dünva Bankası uz manlarıaın bu aaltanatına son \erılmesıni ıstıvor Kongro Pvonu'u butanu\ie ele ala rak ıncelejen Kafka Komıtesı de her ıkı orgatte çahşd.nlaun ucıetlenmn dunya standartlanna gore havlı vuk=ok oldugunu ^ap tavınca kıjamet kopmuş IMF \e Dunya Bannası nın nıce hukumetlere Mahve Ba kanlaruia ter dok'uren kra\atlı be^ !eı' nerdevse dırenışe seçıp kol emekçılerı g bı grev yapacaklarmış Hvincısı IMF teçete'.en yazildiklan ulkelenn halllanna \e sistemı zorla\suRk bj halklara bır şe>ler \e!ineve cahşan demo < ratık yonetımleıe pahahva mal oıu\ oı Eonomjıın mu«lukların araına kadar açıp dış kredı olanaklanndan da \aratlanarak ekonomılennı bu\utme>e retah duzejlennı vukseltmeye çalışan ulkeler enınde sonunda IMF acı ılacmı tatmak zorunda kalıvorlar Geçıa ve aldatıcı bır yapav retahtan sonra vuksek oranlı devaluas>onlara, ucret sınırlamalanni kamu harcaması kısıntıianna, kredı hacmı daralma'arına le düşuk Iruyume hızlanna yonelnen kemerlen sıkmak ıse hıç bır hukume'e kolay »rimnor pek çogu nun <onu olu\or Bu nedenledır kı IMF uzmanlan qosu aıttıkier ul\ede pek da fazla sempatı top'amjor daha çok korcu ve kayg\ \aratı%or!ar Ama onlara hak^ızhk etmemek gerek Görevlen dunva kapıtahst sıstemmın düzenlı ıslemesıru ovunun kurallara uvgun oynan masım denetlemet ar.^ak bu kurallara uyan ulkelere kredı açılmas'nı <;aglamak. Yazdıklan a a ılacın ve surdurdu'<lerı katı tutumun kımı ulkelerde bü1, uk huzursuzluklara yol açması msanlan sokaklara dökmesı. reıımlerı çokertmesı ıse onian pek ılerılendırmı>or «Mutevazj» maaşlanna dokunulmadıkça pahaJı reçetelennı jazmaja devam edıyorlar. Uluslararası Para Fonu IMFnın koüa n dunyanın dort bır vanına uzan jor Son yıllarda orgut. uzmanla r ı y.rmıvı aşkın ekonomısı rayından çıkm.ş ulkeje pahalı reçeteler yazmışlar \a ulaşan tslamı halc devnmınin komşu Aıap uİKeleunde ve latta A^ap Dun>dsı nın da sınırlaruıı aşarak nafuiunun çogunlugu Muslaman o ! an L'çuncu Dunva ulkelerınde onemlı devrimci etk ler yaratacagı ve koklu degı?ımlere yol açacagı goru:;Lnaedıı leı Iran m veru jonetıcıleı henuz açıkça ortava kovmu? olmamakla bııtık'e artık snnmu> o!an <A>ap blusçulugu umudu ve rne 'Islamcıhk' djşunusunu \a\maL egılimındedırler Her ne kaaar rcsTi' açıalamalarda Iranm •Devnm ıhıaç ececek* bır u k e olmavacagı bell>tılme<te\se de I ı a n m veiı Başbakan "iaıdımcı=ı Ibrahım ^ ezdı nın çejitlı açıklan n l a n çok lgınçtır Yezdı 'Iran Devı mı, M'isluman ulke'erde ve Arap Dun\asında Islcm.jetın yetucen car.lanısı bıçıınınde bır aıım uvanaııabılecek nılelıktedır» uemeitsdı Dahası Iranın bu vet«.ı'ı kışısı 'Iran orıegını en kola\ benımse\ıp uygula\abue cek Araj} ulı%esınm de Mısır oldugunu» vur galamaKtan kaçınmama^ad r Bu çok ılgiiıç T e a.nı oranda dujjndu'ucu bır goru^tur Şov le kı Iran Dsvıımıne kesınlıkle karşı cıkan bır ulkedır Mısır ve dalıası ABD den açiKı,a Orladngu nun \ enı lanclarması* ol mavı ıstemı=tıt \ ezdı \l s ı n n Ş<?h donemnın Iran 1 ı'a çok ozdeş koşullar a t nM oldugunu ılen suıerken de *o>ıe demeVtedıı Oncelıkle Mısır ekonomısı çokuntuaedır ve daha onemlısı, Mısır hde'ı Enver Sedat oynadıgı o^unu \ ıtırmıştır » Bu koşulla» altmda M Ü J tıpkı Iran dakı gıbı hır halk avaklanmasma gıdereK devrıme sahne olabılmeve en v^k'n ul«e duıu murdadır Dıeer Arap de.letleıırun de çeŞıtlı nedenlerden En\er Sedat a karşı olduklan du^unuldugunde duramun elvenşhhgı kend iıginden belîiEinle^mektedır Iran ın yenı vone cılen ıçın akla ılk ge len '929 da kurulan ve ozelhkle de 1973 ten son:a hızlı ve kapsamlı bır gelışme surecıne gıren Musluman Kardeşügı Orgutuyle 5 a kmlaşmakur Her ne kadar, ozel'inle eğıtım ve ekonomık u^gulamalaı alanındaki ~oruş ve uygulamaJan farkh olsa da Musluman Kardeşlıgı nın Mısır da g de pk artan polıtık etkınhgı Iran yonetıcılennı umutlandırmaktadır Nre'am Iran yetıtıll"n 'Mushıman Kardeşhgma\ vonetıalerı ve u\elen açık dusuncelı ve mantıkh k'iılerd'r, demekte ve bır yak.nlaşmanm gıderek ışbırlıgının sanıldıgı kadar 7or olma>acagı ızlenım.nı uvandırmaktadır Ancak şurası kesndır kı Iran ın bugunku yönetımıne en vakın ulkeler Lıbva ve CPza>ırdır Nıteîim Iran yetk hlen de BIÎC en yakın goru<st°'ı Islam devletlen Lıb\a ve Cezayır dır* derken bunu vurgulamakta dır'ar. (Dış Haberler Ser\itı) Ulkeler... Ürünler... Kuruluşlar... # İSVEÇ Ulkede endustry ve tıcaretı canlandırma onlemlennı saptamak amocı/la bır vıldan berı ca lışmalanm surdurmekte olan dokuz kışllık ko mısyon gehr vergılerınde ındırım tum verqı sıstemımn revızyonu ve kamu hlzmetler nın tıyotlandırılması gıbı tartışrravo vol açacak onerıler getırm stır Ulkeyı hoien yonetmekte olan lıberal azmiiK hu<üırnpt' e « vılda 171 b n r r ena (yaklaşık 40 bın dolar) kadar olan gelırler ıcm vergı tavarm 80 ooran belırleyen bır tasarıyı parlamerto.'a sLrmuştur. # ROMANYA IMFNIN DÜNYASI (milyon dolar olarak) Yen rezervler bulunmaması halınde Romanya petrolunun onumüzdskı on yıl ıcmde tukenebılecegı hesapianmıştır Konuyu ocıklarken endrustnleşme sürecının petrolun tukenme hızını arttırdıgını vurgulayan dış t'caret bakan yard "n cısı Constantın Nıta bu durumda Romanya'nın Sovyetlerden petrol almak zorunda kalabılecaaını belırtmıgtır Jamaika: IMF mi, sos/alizm mi? Gelışmekte olan ulkelenn ekonoTi'»; bağiTisızlıgı sorununu sık sık vurgulayan Mıcnael Manley'ın sosyal derrokrat hukumetı gecen tem rr ıuz oyında IMF uzmanlarının baskılarına boyun eğmıs o ve a30 devaluasyon, buyuk vergı artışları, kredı hacmı daralması ve sıkı b r ucret tavanı gıbı onlemlerı onoylayarak uc yıl ıcm 244 mııyoı dolar kredı sağlamıştı Ne var kı bu onlerılerın yururlı.qe konması enflâsyoiun %50 ışsızlıgın %25 dclayında bulunduğu ulkede huzursuzluga yol acnış ve ozellıkle yılbaşında yapılan %30'^k petrol zammıyla bu huzursuzluk kaygı verıcı boyutlara ulcsmıştı Halkın guvenını yıtırmek pahasıno Eylul ve aralık aylarındakı IMF sınovlarını basarıyla veren Manley hukumetı s ı n i ı rrcı t ov ndcıkı vpnı s r^\cı hazr lanırken kımı hukumet üyelerının. IMF kıskacından C'kıp tam onlcmıylo sosycl st bır uygulamaya yonelmeyı onerdıklerı anlaşılrraktad.r. FRANSA'DA EŞLERİNDEiN BOŞANAN ERKEKLER ÇOCUKLARE ÜZERİNDEKt HAKLARINI GENÎSLETMEK İSTİYORLAR Frnısa da eşlerınden boşonmış olan kocoların orgutlene'ek. genellıkle velayetı anaya bırakılan cocuklar uzerındekı haklarını genışletmeye calıştıkıarı bıldırılmektedır Fransa da her yıl boşanma karart veren rrahkemelenn. 35 bın cocugun vela/et hakkımn kıme a t olacağını ve d ger tarafın da çocukla kışlsel ılışkılerının neden ıbaret olacağını behrlemektedır Dığer butun ulkelerde olauğu gıbı Fransa da da genellıkle çocuklann velayetı anoya verılmektedır Fransa'da bu oran % 84 cıvar ndadır. 10 cocuktan sadece bırının velayetı babayo verılmekted'r Son zomanlara kadar yasanın uygulcnış bıcımı kımsenın dıkkatını cekmemıştır Bugüne gıderek a'tan sayıda baba cocuğun velayetının kendısıne ver 'mesını ya do en azından velayetın eş't oronda paylaştırılmasını ısierreMedır # GÜNEY AFRİKA Gereks'nımının %90'ını korşıiayan Iran cetrolunun kesılmesıvle dunyo pıyasalanndan OPEC fıyotının cn80 ustunde ftyatlo petrol almok zorun do kalan Gunev Afrıka'da petrcle yenıden zom yapılmıs ve tuketımı °/o20 oranındo duşurecek blr onlem paketı yururluge konmuştur Bu arada konvjr den petrol uretımını hıztandırmak ıcm 4 mılyor dolarlık yenı yatımn vaDilması da korara bağlonmış tır # NİKARAGÜA MISIR: IMF'NIN YEŞİL IŞIĞININ ÖNEMİ Mısır, gecen yaz IMF >le yaptıgı anlaşmada belırlenen butce ocıgı tavanını aştıgı ıç.n ".b kasımda alması gereken ık ncı dmnı ve 1 5 şuba'ta qlmosı gereken ucuncu dılım IMF Kredı'erını aloma1 mıştır Bu kredıierın, son aylarda dov z rezerj er.n bır olcude arttırmış olan M sır ıcm onemı buyuk degılaır Ancak IMF nın onay damgası yo da yeşıl ışıgı, Mısır ve Başkan Sedat ı c n bu/uk onem toşımaktadır Uluslararası para pıyasalanndan 400 mılyon dolarlık taze para saglana* yo'undckı cabalarının yanısıra Baskan Carter'a sunmayı tusarladığı 15 m.lyar dolarlık buyuk ya r dım oaketı taiebının oe 'MF uzmanlarının oray damgasından etk lenebıleceğını duşunen Sedat onian kırmamaya buyuk ozen göstermektedır Bır süreden ben ıc savaş kosullarında van Nıkaragua bu yıl vadesı gelen dış borclar nı odeyebılmek ıcm New York bankalorına baş vua rak 8 yıl vadelı 88 rnılyon dolarlık yem bır kredı ıste mınde bulunmuştur Bu/u< bankalor bu ıstemı genellıkle cHumlu karşılarken kucuk bankaıonn bu operasyona katılmok ıstemedıklerı gorulmuştur. Portekiz : IMF ve Mario Soares'in son tangosu Portekız'de devnm hsyecanını izleven donemde ıkt.dan devralan Mano Soares ın sosvalıst azınlık hukumetı IMFyı karsısında buldu 1977 şubatında vururluge konan ıs r f tıkrar paketınde fi5 devaluai>on ve ucre lenn sınırlandınlmaii ongorulüyordu Scares hukumetı ucretlerı sınırlandırmakta ger çekten başanl oldu gerçek ucretier 1976 dan sonra 1977de de ^ 8 dolavmda düşuruldu c Ama buvume hızı °7\e yaklaşmıs ve dış odemeler can hesap açığı î 5 mılvar dolan bulmuştu IMF daha sıkı onlemler alınması onensıyle devreye g n n c e sosvalıst azınlık hukumetı davanamadı, düştu 1978 njsanında Soares IMFnin veşıl ısığım ve bu ışıgın yanmasına bagh olan 750 mılyon dolarlık taze parayı saglamak ı^n Merkez Demokratlarla bır koalısvona gı**msye razı oldu Ben msenen yeru IMF pa.îetrne gore buyume hızı *v3 dolayma dusu rulecek, kamu ha"camalan ve bütçe acıkları sırurlandınlacak carı hesap açıgı 1 mjlyar dolara ındınlecek. para hacmı ^30 daraltılacak ve *o6 5luk devalüasyonu ayda °«125'lık nunı devaluasyon lar ı?le>ecektı Aynca vergıîer artırılacak ve ucretier daha sıkı bır denetırne ahnacakü Soares'm koaliavon danemesı de bu agir paketn vuku aJtında ezıldı Çeşıth denemelerden sonra ancak partıler dışı bır hukumet IMF reçetesinın yukunü sırtlanabıldı Bu hü Aumetın başı Carlos MotP Pınto > e Malı ' e Bakanı Jacınfo Nunes ş tıdı IMP uzman larıvla vapacakları venı pazarlıgı duşunu \orlar Çanku IMF ce 1 mıiyar dolar oiarak •^aptanan can he^ap açıgın>n 1979 maiı vııı sonunda 12 mılvarı 30 m'lvar escudo (127 niilvar dolar) olarak saptanan butce açıgı nın ıse 93 mılvar escudovu bulraası olası go runuyor Buna karşın yatınmlar endjstn uretımı bjvume hızı duşmeye Işsızhk artmaya devam edıvor Sendıkaiar daha uz]a,maz bır tutuma dogTu voiehyorlar Ve halen ulkede bulunan IMF heyetmın önenleri dogrultusunda kemerler bıraz ddha sıkılmak üten rse ne olur b'lınmıvor Şımdılık b'hnen hukumetın bu onlemlerle uyumlu bır kaîı fcutçe>ı parlamentodan eecırmek Içın cıddı gTjçluklsrle kaışılastıgı ve IMF kıskacında zor gjn er geçırecegı Ote yandan ,ana taraf ndan gucluk cıkarıldığından baba cocuklannı gormek ıcm cok mas rafh o'an \asal yoMara basvurmakta ve bu du rumdan şıkâyet etmektedır Fransa'da babalar eşler nın yanı sıra cocuklanndan da uzaklaşmayı ıstememektedır. # HONG KONG Para orzı ve kredı hacmındekı sureklı art slar enflâsyonu. dıs alımları ve dolayısıylo da d'5 tıcaret ociğmı kamcılamıştır Gorunur kalemledekl acığın 1978 sonunda 9 13 Hong Kong dolorı (1 9 mılyor dolar) olnası beklenrrektedır # BMW Alman otomotıv fırması BMW nın 1978 yılında 6 5 mılyar DM'lık bc cıroya enştığ' ve Alman oazanndakı payını °t!5 9 a yukselttıgı bıldınlmektedır Uretımını %11 arttırarak 321 000 oto ureten fırmanın buna karsın sıparışlerı karsılayamadığı ve rrus terılermı sıraya soktuğu anlasılmaktadır Frmanın 1978 brut kârı ıse 433 mılyon DM oımustur. Fransız Medenı Kanunu'nun 287'ıncı maddes>. cocugun cıkarian gozonu.nde bulundurulmak kaydıyle, velayetın eşlerden bırıne verılmesını Yargıcm taKd rına bırakmıştır Velayetı kendısne ver len eş, bu hakkı tek başma kullanmaktadır Dığer eşın cocukla ılışkılerının nasıl beiırleneceI: yasada ongorulTemıs o mcsına karşın, uyguıOTiado a/ın Ik ve UCLPCU nafta soiıarı ve tatnlenn yorısı gorusme gunlerı olarak saptanmaktadır m OPEC OPEC ın 26 martta Cenevre de bır danısna toplantısı yapması beklenmsktedır Bunun bır fı yat saptamu toplantısı olmodtğını acıklayan örgut genel sekrpte'i Rene Ortız op'roi darlığ'ndin ka/naklanan spekulatıf fıyot artışlarının ve bunlann Ucuncu Ounyo olke.erı uzerındekı etkılerının ele alınaragını ^oylemıştır. # MUZ Dünya muz ıhracat m 1977'de 6 7 Tiıiyon tondart 1978 de 7 3 mılyon tona yukseldığı ve ozel lıkle SSCB Yugoslavya ve Batı ulkeler nın muz tJ ketımının arttığı bıldınlmektedır Bılındığı gıbı dun ya muz ıhracatının yarıya vakını Orta Amerıka nın tMuz Cumhuriyetleri»nce yopılmoktadır ırı Zaire: IMF, Mobutu'nun yakınlarına karşı Vadesı gelen dış borclarını cdeyemez duruma geldıgı ıcm t u n ekonom sı yabancı kuruluş ve uzmanlarda vescyet a t>na alınon Zaıre'de halk büyuk bır yoksulluk ve sefaiet ıcınde surunurken kucuk bır azılnıgın «tatlı hayatsı surdurmek ıstemesı uygulamayı gucleşt rmektedır Ekonoinı'nın kıl't noktalcrını denet'eyen beş kışıhk IMF uzmanları grubu yolsuzluMarla ılgılı hangı dosyayı elıne alsa altmdan Mobutu nun akrabaları ya da yakınları cıkmakta ve ışlerı djzene koymak ıcın bu onemlı engelı aşmak gere'tmektedır Batılı hukumetler ve bankalar Zaıre'nın vadesı gelen 3 5 rmlyar dolar tutarındokl borclarını ertelemek ve ülxeye smırlı do 0I33 yenı kred ler acr"ak ıc n lc yapıdakı kımı refomları zorunlu görnektedırler Boşanmış babaların go"unde yasadakl tco* cukların cıkarları» ıbaresı velayetın anayo verılmesı bıcımınde yorumlanmaktadır Babaların durumunj duzeltrreyı amacoyan hcreketın ıcınde olanlar, goruşme hakk rın çerışietılmesmı ısterrektedır Onlaro gore velayet hakkı boşaımaya ragmen ortcklaşa kullanılmclıdır Cocuk duru rıa gore bır hafta babada bır hafta annede, ya da bır yıl annede b r yıl babada kalmalıdır Cocuğun bu gıt geı aras nde bır bunalıma surukle nıp suruklenmeyecegı kcnusunda ıse psıkologlcr degışık goruşler ılen surmektedır Bazı psıkologla r a gore c o c j g t n velayetının anaya verımlesl. onun gozunde babanın suçlu ciduğu sonucunu doğurmaktadır Femınıst kuruluşlarsa kocaların actığı sa vaşt kaygıyle ız'emektedır Onlara gore herse/den once babaların kendılerıne dusen nafaka yukumluluklerını yer ne getırmesı gereklr Cunku bugun Fransa da koca arın % 32'sı nafaka borclannı düzensız bır bıcımde odemekte % 251 ıse nafaka bcrclanm hıc odenmemektedır (DIŞ HABERLER SERVİSİı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog